Click here to load reader

Ettevõtlus ja majandus netti

 • View
  1.038

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ettevõtluse kursuse eesmärgid ja õppesisu

Text of Ettevõtlus ja majandus netti

 • 1. ARNO KASENIIT 2010 Ettevtlus ja majandus
 • 2.
  • PPIMISE EELDUSED
  • AINEKAVA
  Mida ja kuidas pime
 • 3.
  • KUIDAS PIME
 • 4. pimeetodid ja vormid
  • Loeng (ca 10-15 min)
  • Tlehtede titmine,
  • Diskussioon
  • Mistekaartide koostamine, ajurnnakud
  • Rhmatd tunnis
  • Iseseisev t (materjali lugemine, referaat, esitlus)
  • pimapi/konspekti (portfolio) koostamine
 • 5. petaja ootused ja koost eeldused
  • Teeme koostd
   • Kuulamine
   • Mtlemine
   • Arutlemine
   • Ksimine
  • Suhtumine asjalik ja positiivne
  • Konspekt i kirjutame nii enda mtteid kui ka petaja rhutatud lauseid (portfolio)
  • Rhmats osaleme aktiivselt
  • Thtaegadest peame kinni
  • Klassis valitsegu trahu
  • Vahel on vajalik ka hea nali ja huumoriga raskustest lesaamine
 • 6. ...ja veel mned phimtted
  • Olen pigem juhendav petaja
  • olen teie heaks ja toeks, samuti valuks ja rmuks
  • Teie olete endi ja oma klassikaaslaste heaks ja abiks
  • Me pime- mitte ei vistle, igahe hinne on tema enda oma
  • Eksimine on lubatud - see on ppimise loomulik osa
  • kski ksimus pole rumal, ksimuse esitamine on pool lahendust
  • Teeme koostd, kuid targemaks saame igaks omal moel
  • ........
 • 7. AINEKAVA
 • 8. Majandus- ja ettevtluspetuse eesmrgid
  • 1) teab majanduse olulisemaid misteid ja phimtteid ning rakendab majandusalaseid teadmisi ksikisikuna ning perekonna- ja telus;
  • 2) teab oma igusi ja kohustusi kui kodanik, ttaja, tarbija ja ettevtja;
  • 3) teab ksikisiku, ettevtte, riigi ja rahvusvahelise majanduse phimtteid ning saab aru nende thtsusest igapevaelus ja hiskonna arengus;
  • 4) omab levaadet ja kogemusi erinevatest elukutsetest ning on motiveeritud elukestvaks ppeks;
 • 9. Eesmrgid (tulemused)
  • 5) mistab ettevtlust kui karjrivalikut ja oma vimalusi ettevtjana tegutsemiseks;
  • 8) arendab loovust ja ssteemset mtlemist; o s kab pstitada eesmrke, vtta vastutust ideede elluviimisel ning rakendab meeskonnat vtteid;
  • 9) kasutab erinevaid teabeallikaid ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat infot,
  • planeerib ja viib lbi uurimuslikke tid, ttleb kogutud andmeid, tlgendab ja esitab neid.
 • 10. Eesmrgid (tulemused)
  • Majanduspetusega a rendatakse pilastes ettevtlikku ja keskkonda vrtustavat ning sstvat eluhoiakut , probleemide lahendamise ja uurimise oskusi.
 • 11. Mned majanduse hpoteesid
  • ritegevus toimub kasumi nimel
  • Ressursid on piiratud
  • Inimene kitub ratsionaalselt
  • Vajadused ja valikud
  • Nudlus ja pakkumine otsivad tasakaalu
  • Kes riskib, vib rohkem vita...aga ka kaotada
  • riidee ja majandusvalikute phiksimusteks on MIDA?, KUIDAS?, KELLELE ?
 • 12. Piirangud
  • Kiki soove ei saa rahuldada
  • Ressursid on kigil ja alati piiratud
   • aeg,vimed, oskused
   • raha ja muud materiaalsed vrtused
   • looduskeskkonna vimalused
  • Mida arenenum inimene ja hiskond, seda rohkem valikuid on!
 • 13. Majanduse trilemmad Vajadusedhved, rikkus Mistlikkus, sstlikkus, tasakaal Aktiivsus, ettevtlikkus, riskimine
 • 14. Mned misted
  • Ettevtlikkus on kujutlusvime, uuenduslik mtlemine ja juhtimisoskused, mida on vaja ri alustamiseks ja juhtimiseks.
  • Loodusvarad on looduskeskkonna osad, mida inimene oma eluks ja majandustegevuseks kasutab.
  • Inimressursid ehk tjud on inimeste fsilised ja vaimsed jupingutused, mida kasutatakse kaupade ja teenuste loomiseks.
 • 15. Misted
  • Ettevtlus- mistahes seadusega koosklas majandustegevuse vorm, mille peamiseks eesmrgiks on kasumi teenimine.
  • Ettevte on tju ja vahenditega (ressurssidega) varustatud iseseisev majandusksus, mis valmistab tooteid vi pakub teenuseid
 • 16. (1) Ettevtlikkuspdevus thendab suutlikkust:
  • 1) nha probleeme ja neis peituvaid vimalusi, pstitada eesmrke, genereerida ideid ja neid teostada;
  • 2) vtta initsiatiivi ja vastutada algatatud tegevuste eest, teha koostd teistega eesmrkide teostumiseks;
  • 3) tegevust lpule viia , isegi kui ilmneb takistusi;
  • 4) reageerida paindlikult muutustele, vtta arukaid riske ning tulla toime ebakindlusega ;
  • 5) valida sobivad ja loovad meetodid ideede teostamiseks, mis toetuvad olukorra, enda suutlikkuse ja ressursside adekvaatsele analsile ja tegevuse tagajrgede prognoosile ning on koosklas eesmrkidega
 • 17. Peamised teemad
 • 18. 1. Turumajandus
  • 1) turumajanduses mrab turg toodetava toodangu ja kasum motiveerib ettevtlust;
  • 2) erinevate ressursside kasutami ne ettevtte tegutsemisel , kapitali ja investeerimise thtsus.
 • 19. Turumajandus
  • Turumajandus. Ressursside nappus, majanduslik kitumine, alternatiivkulu, kompromissid.
  • Majanduse kolm phiksimust . Ettevtluse tugisambad.
   • Hinnassteem, eraomand, konkurents, ettevtlikkus, kasum.
  • Nudlus. Pakkumine. Hinnamju .
  • Nudluse ja pakkumise muutused.
  • Tasakaaluhind. Tootmise muutuste mju hindadele.
 • 20. 2. Ettevtlus
  • pitulemused :
  • 1) teab ettevtja kohustusi, riske ja tasusid ;
  • 2) analsib ettevtte philisi kohustusi oma ttajate, klientide, aktsionride ja kohaliku hiskonna ees;
  • 3) mistab ettevtlust kui elatise teenimise vimalust.
 • 21. Ettevtlus
  • Ettevtlus. Ettevtlikkus, ettevtjate roll majanduses. Ettevtja, ettevte. Ettevtja kohustused, riskid, kasum.
  • Ettevtjate strateegiad. Ettevtte iguslikud vormid . FIE, osahing, aktsiaselts. Ettevtja karjr. riseadustik.
 • 22. 3. Ettevtte alustamine
  • pitulemused
  • Kursuse lpul oskab pilane koostada lihtsamat riplaani oma riidee teostamiseks.
  • ppesisu
  • Ettevtte alustamine. Oma ettevttega alustamine. riidee, riplaan.
  • Toode ja teenus. Algkapital, investeerimine. Vrtpaberid. Tootlikkus, kvaliteet.
  • Psi- ja muutuvkulud. Ndissaegse tehnoloogia ning ressursside efektiivse ja keskkonnasstliku kasutamise mju tootlikkusele.
 • 23. 4. Ettevtte raamatupidamine
  • pitu