Mẫu khóa luận tốt nghiệp

Embed Size (px)

Text of Mẫu khóa luận tốt nghiệp

  1. 1. Ph lc 1.1.: Mu ba ngoi kho lun c in ch nh kh A4 (210 x 297 mm) 9 I HC QUC GIA H NI TRNG I HC KHOA HC T NHIN KHOA ............................... (ch Times New Roman, 13pt) H v tn sinh vin (ch Times New Roman, 14pt, bold) TN TI KHA LUN (ch Times New Roman, 18pt, bold) (ch Times New Roman, 14pt) Kha lun tt nghip i hc h chnh quy Ngnh .................. (Chng trnh o to ) (ngnh: ghi ng tn ngnh hc; chng trnh o to: ti nng, cht lng cao, tin tin, t chun quc t, chun) (ch Times New Roman, 14pt, bold) H Ni - 2016 Ch Times New Roman 14pt
  2. 2. Ph lc 1.2.: Mu trang ph ba kho lun, kh A4 (210 x 297 mm) 10 I HC QUC GIA H NI TRNG I HC KHOA HC T NHIN KHOA ............................... (ch Times New Roman, 13pt) H v tn sinh vin (ch Times New Roman, 14pt, bold) TN TI KHA LUN (ch Times New Roman, 18pt, bold) (ch Times New Roman, 14pt) Kha lun tt nghip i hc h chnh quy Ngnh .................. (Chng trnh o to ) (ngnh: ghi ng tn ngnh hc; chng trnh o to: ti nng, cht lng cao, tin tin, t chun quc t) Cn b hng dn: .......................... (ch Times New Roman, 14pt, bold) ch Times New Roman, 14pt, bold) H Ni - 2016 Ch Times New Roman 14pt
  3. 3. 11
  4. 4. Ph lc 1.3.: Mu hng dn xp ti liu tham kho HNG DN XP TI LIU THAM KHO 1. Ti liu tham kho c xp ring theo tng ngn ng (Vit, Anh, Php, c, Nga, Trung, Nht,). Cc ti liu bng ting nc ngoi phi gi nguyn vn, khng phin m, khng dch, k c ti liu bng ting Trung Quc, Nht Bn, (i vi nhng ti liu bng ngn ng cn t ngi bit c th thm phn dch ting Vit i km mi ti liu). 2. Ti liu tham kho xp theo th t ABC h tn tc gi theo thng l tng nc: - Tc gi l ngi nc ngoi c xp th t ABC theo h: + C mt tc gi (theo v d ti liu s 28); + C hai tc gi (theo v d ti liu s 29); + C ba tc gi tr ln: t tc gi th hai tr i vit tt tn trc, tn h sau, tn cc tc gi c du phy ngn cch, trc tn, h tc gi cui cng thay du phy bng and (theo v d ti liu s 30). - Tc gi l ngi Vit Nam: xp th t ABC theo tn nhng vn gi nguyn th t thng thng ca tn ngi Vit Nam, khng o tn ln trc h. - Ti liu khng c tn tc gi th xp th t ABC t u ca tn c quan ban hnh bo co hay n phm, v d: Tng cc Thng k xp theo vn T, B Gio dc v o to xp theo vn B, 3. Ti liu tham kho l sch, lun vn, lun n, bo co phi ghi y cc thng tin sau: tn tc gi hoc c quan ban hnh (khng c du ngn cch). (nm xut bn), (t trong ngoc n, du phy sau ngoc n). tn sch, lun n hoc bo co, (in nghing, du phy cui tn). nh xut bn, (du phy cui tn nh xut bn). ni xut bn. (du chm kt thc ti liu tham kho). (xem v d ti liu s 2, 3, 4, 23, 31, 33, 34, 35). 12
  5. 5. Ti liu tham kho l bi bo trong tp ch, bi trong mt cun sch, ghi y cc thng tin sau: tn tc gi (khng c du ngn cch) (nm cng b), (t trong ngoc n, du phy sau ngoc n) tn bi bo, (t trong ngoc kp, khng in nghing, du phy cui tn) tn tp ch hoc tn sch, (in nghing, du phy cui tn) tp (khng c du ngn cch) (s), (t trong du ngoc n, du phy sau ngoc n) cc s trang. (gch ngang gia hai ch s, du chm kt thc) (xem v d ti liu s 1, 28, 29, 32). Cn ch nhng chi tit v trnh by nu trn. Nu ti liu di hn mt dng th trn phn trnh by sao cho dng th hai li vo so vi dng th nht 1cm phn ti liu tham kho c r rng v d theo di. V d v cch trnh by ti liu tham kho: Ting Vit 1. Quch Ngc n (1992), Nhn Nhn li hai nm pht trin la lai, Di truyn hc ng dng, 98(1), tr.10-16. 2. B Nng nghip v Pht trin Nng thn (1996), Bo co tng kt 5 nm (1992- 1996) pht trin la lai, H Ni. 3. Nguyn Hu ng, o Thanh Bng, Lm Quang D, Phan c Trc (1997), t bin - C s l lun v ng dng, NXB Nng nghip, H Ni. 4. Nguyn Th Gm (1996), Pht hin v nh gi mt s dng bt dc c cm ng nhit , Lun vn thc s khoa hc Nng nghip, Vin Khoa hc K thut Nng nghip Vit Nam, H Ni. 23. V Th Kim Hu (2000), Nghin cu chun on v iu tr bnh , Lun n Tin s Y khoa, Trng i hc Y H Ni. 13
  6. 6. Ting Anh 28. Anderson J. E. (2005), The Relaitive Inefficiency of Quota, The Cheese Case, American Economic Review, 175(1), pp.178-190. 29. Borkakati R. P., Virmani S. S. (2007), Genetics of thermosensitive genic male sterility in Rice, Euphytica, 188, pp. 1-7. 30. Borkakati R. P., S. S. Virmani and J. E. Anderson (2009), Genetics of thermosensitive genic male sterility in Rice, Euphytica, 201, pp. 81-97. 31. Boulding K. E. (2005), Economics Anlysis, Hamish Hamilton, London. 32. Burton G. W. (2008), Cytoplasmic male-sterility in pearl millet (penni-setum glaucum L.), Agronomic Journal, 50, pp.230-231. 33. Central Statistical Organisation (2005), Statistical Year Book, Beijing. 34. FAO (2011), Agricultural Cammodity Projection (1970-1980), Vol. II. Rome. 35. Institute of Economics (2012), Analysis of Expenditere Pattern of Urban Households in Vietnam, Departement of Economic, Economic Reseach Report, Hanoi. 14
  7. 7. Ph lc 1.4.: Mu tm tt kha lun tt nghip nm hc 2015-2016 (dnh cho sinh vin) TM TT KHO LUN TT NGHIP NM HC 2015-2016 Tn ti: ............................................ .................................................... H v tn sinh vin: .................................................... Ngy sinh: ......................... M SV: ........................ Kha: .................................. Khoa: ............................................... H v tn cn b hng dn: .................................................... ........................................................................... Tm tt ni dung kho lun tt nghip: ............................................. ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... T kho: ......................................................................... ........................................................................... Lu : - H v tn cn b hng dn: tn ca gio vin hng dn sinh vin. Nu nhiu hn 1 gio vin th gia cc gio vin cch nhau bi du ; v d: Nguyn Vn A; Nguyn Vn B; Trn Th C... (khng ghi hc hm hc v theo tn gio vin). - Kha (nm sinh vin nhp hc): v d: QH.2011.T; QH.2012.T - T kha: mt s t kha lin quan n kha lun (do t sinh vin a ra) - Tm tt: tm tt kha lun tt nghip (khong 300 t) - Ngoi file tm tt nh mu v d, sinh vin phi gi file ton vn kha lun tt nghip, nh dng file kha lun: *.pdf; Tn file: Tn file kha lun t theo nh dng: h v tn sinh vin vit lin khng c du. V d: lethilan.pdf Mu v d: 15
  8. 8. TM TT KHO LUN TT NGHIP NM 201... PHN TCH CU HI TRONG H THNG HI P TING VIT Sinh vin: L Th Lan M SV: 12009876 Khoa: Ton - C - Tin hc Kho: QH.2012.T H v tn cn b hng dn: Nguyn Tr Thnh; Trn Mai V Tm tt ni dung kho lun tt nghip: Trong mi nm gn y, cng vi s pht trin mnh m ca cc cng ngh tm kim thng tin trn Internet, h thng hi p t ng thu ht s quan tm c bit ca cc nh khoa hc, cc cng ty ln (Yahoo, Google, Microsoft, IBM), cc hi ngh ln v trch chn thng tin, x l ngn ng t nhin (TREC, CLEF, ACL...). Nhng nghin cu v h thng hi p trn th gii cng t c nhng kt qu nht nh. Tuy nhin, cc nghin cu v h thng hi p cho ting Vit vn cn rt nhiu vn cn gii quyt. Kha lun phn tch cu hi trong h thng hi p ting Vit tp trung vo kho st cc phng php c p dng cho xy dng h thng hi p trn th gii, c bit tp trung nghin cu pha phn tch cu hi - pha u tin trong h thng hi p, c ngha c bit quan trng i vi hot ng ca ton h thng. Trn c s cc nghin cu vi iu kin thc t ca cc cng c x l ngn ng ting Vit, kha lun tin hnh thc nghim m hnh phn tch cu hi cho ting Vit s dng phng php hc my thng k bng vic kt hp thut ton my h tr vector SVM v m hnh trng ngu nhin c iu kin CRF. Cc kt qu ban u t c kh kh quan. Pha trch xut thnh phn cu hi s dng m hnh CRF t kt qu 2.3% ( o F1). B phn lp cu hi cho h thng hi p thc th tn ngi trong ting Vit t kt qu 84,41% ( o F1) khi s dng thut ton SVM vi c trng phn lp l bi-gram kt hp thnh phn cu hi v t in lin quan. T kho: H hi p ting Vit; CRF. 16
  9. 9. Ph lc 1.5.: Mu tng hp tm tt kha lun tt nghip nm hc 2015-2016 (dnh cho khoa) TNG HP TM TT KHA LUN TT NGHIP STT Sinh vin Khoa Kha Nm Tn ti T kha Tm tt kha lun tt nghip (khong 300 t) 1 L Th Lan Ton- C -Tin hc QH. 2012. T 2016 Phn tch cu hi trong h thng hi p ting Vit H hi p ting Vit; CRF Trong mi nm gn y, cng vi s pht trin mnh m ca cc cng ngh tm kim thng tin trn internet, h thng hi p t ng thu ht s quan tm c bit ca cc nh khoa hc, cc cng ty ln (Yahoo, Google, Microsoft, IBM), cc hi ngh ln v trch chn thng tin, x l ngn ng t nhin (TREC, CLEF, ACL,...). Nhng nghin cu v h thng hi p trn th gii t c nhng kt qu nht nh. Tuy nhin, cc nghin cu v h thng hi p cho ting Vit vn cn rt nhiu vn cn gii quyt. Kha lun Phn tch cu hi trong h thng hi p ting Vit tp trung vo kho st cc phng php c p dng cho xy dng h thng hi p trn th gii, c bit tp trung nghin cu pha phn tch cu hi - pha u tin trong h thng hi p, c ngha c bit quan trng i vi hot ng ca ton h thng. Trn c s cc nghin cu vi iu kin thc t ca cc cng c x l ngn ng ting Vit, kha lun tin hnh thc nghim m hnh phn tch cu hi cho ting Vit s dng phng php hc my thng k bng vic kt hp thut ton my h tr vector SVM v m hnh trng ngu nhin c iu kin CRF. Cc kt qu ban u t c kh kh quan. Pha trch xut thnh phn cu hi s dng m hnh CRF t kt qu 2.3% ( o F1). B phn lp cu hi cho h thng hi p thc th tn ngi trong ting Vit t kt qu 84,41% ( o F1) khi s dng thut ton SVM vi c trng phn lp l bi-gram kt hp thnh phn cu hi v t in lin quan. Lu : - Trong file tng hp tm tt kha lun tt nghip (ph lc 1.5.) tng tn sinh vin c t Hyperlink n file ton vn kha lun ca sinh vin . - Tt c cc file: file ton vn kha lun, file tm tt kha lun ca sinh vin (ph lc 1.4.), file tng hp tm tt kha lun tt nghip (ph lc 1.5.) ca mi khoa c lu trong cng mt th mc v gi v cho Phng o to theo a ch email: daotao@hus.edu.vn hoc daotaodaihoc@hus.edu.vn 17
  10. 10. Ph lc 1.6.: Cc cm t dch sang ting Anh DANH MC CC CM T DCH SANG TING ANH STT Ting Vit Ting Anh 1. Tn trng 1.1. i hc Quc gia H Ni Vietnam National University, Hanoi 1.2. Trng i hc Khoa hc T nhin VNU University of Science 2. Tn khoa Faculty 2.1 Khoa Ton-C-Tin hc Faculty of Mathematics - Mechanics -Informatics 2.2 Khoa Vt l Faculty of Physics 2.3 Khoa Ha hc Faculty of Chemistry 2.4 Khoa Sinh hc Faculty of Biology 2.5 Khoa Mi trng Facul