Nasa skola baze_podataka_stefan_nikolic

Embed Size (px)

Text of Nasa skola baze_podataka_stefan_nikolic

 • 1.

2. 3. 2 sata kasnije 4. 5. Jo 2 sata kasnije 6. 7. 8. IZBEGNITE NEPRIJATNOST I NAUITE TA SU TOBAZE PODATAKA UZ STEFANA NIKOLIA IV 5 Prva nika gimnazija Stevan Sremac 9. KLASINI SISTEMI ORGANIZACIJE PODATAKA

 • Datotekakao najvii nivo organizacije podataka
 • Poetak primena raunara za obradu podataka
  • Nisu postojale BP
 • Klasini sistemi datoteke i programski jezici
 • Kompleksnije poslovne aplikacije
  • Brojne mane sistema zasnovanih na datotekama i programskim jezicima

10. PRIMERKLASINOG SISTEMA 11. NEDOSTACI KLASINIH SISTEMA

 • Zavisnost izmeu programa i podataka
  • Svaki program mora da poznaje detaljan opis datoteka
 • Redudansa podataka
  • Pojavljivanje istih podataka u razliitim datotekama
 • Ogranienost deljenja podataka
  • Zasebni podaci odeljenja, nema integrisanih izvetaja
 • Dugo vreme za razvoj
  • Nema nastavka razvoja, najlake je ispoetka
 • Teko odravanje programa
  • 80% budeta za razvoj se troi na odravanje

12. ta je sistem baza podataka?

 • Sistem baza podataka sadri 4 osnovne komponente :
  • korisnici,
  • aplikacija nad bazom podataka,
  • sistem za upravljanje bazama podataka (Database Management System - DBMS), i
  • baza podataka.

korisnici Aplikacije nadbazom podataka Sistem zaupravljanje bazom podataka Baza podataka 13. ta je baza podataka?

 • Osnovna namena baze podataka je da bude skladite za podatke.
 • Podaci mogu biti razliitog tipa :tekstualni, numeriki, slike, audio i video zapisi i sl.
 • Podaci u bazama podataka su organizovani udvodimenzionalne tabele .
  • Tabela moe da ima viekolona , gde svaka kolona predstavlja nekuosobinu ili atribut .Vrstetabele ine konkretni podaci, odnosno konkrente vrednosti osobina/atributa nekog objekta.
 • Koje e tabele da sadri baza podataka zavisi od problema za koji treba realizovati bazu podataka.
 • Postupak izbora i definisanja tabela za bazu podataka je deo procesa modeliranja odnosno izgradnjemodela podataka .

Baza podataka predstavlja kolekciju me usobno povezanih podataka koji su organizovani u tabeleidruge strukture podataka, a koriste za jednu ili vie aplikacija. 14.

 • Me usobna povezanost podatakaje ono po emu se baza podataka razlikuje u odnosu na fajl sisteme (datoteke) i programe za unakrsna izraunavanja k a o to je Excel.
 • Povezanost podataka obezbe uje znaajne prednosti kod pretraivanja kada korisnik moe da na osnovu veza izvue mnogo vie podataka.
 • Baza podataka sadri i tzv.metapodatke , odnosno podatke o samoj strukturi baze podataka. Metapodaci mogu da se odnose na :
  • imena tabela,
  • imena kolona u svakoj tabeli,
  • na podatke o korisnicima podataka,
  • kao i raznim pomonim strukturama koje obezbe uju brz prstup podacima (indeksi).

Karakteristike baze podataka 15. ta je Sistem za upravljanje bazama podataka(DBMS)?

 • DBMS obino nudi:
 • Jezik za opis podataka( eng. Data Definition Language - DDL ), koji omoguava korisnicima definisanje tipa i strukture podataka, kao i ogranienja nad podacima memorisanim u bazi podataka.
 • Jezik za manipulaciju podacima( eng. Data Manipulation Language - DML ), koji omoguava korisnicima umetanje, auriranje, brisanje i pretraivanje podataka iz baze podataka.
 • Jezik za definisanje naina memorisanja podataka( eng. Storage Definition Language - SDL ), koji se koristi za specificiranje interne eme baze podataka.
 • Kontrolisani pristup bazi podataka , to ukljuuje razliite funkcije i mehanizme za pristup podacima u bazi podataka

Softverski sistem koji omoguava korisnicima definisanje, auriranje i kontrolu pristup abazi podataka naziva sesistem za upravljanje bazama podataka( eng .Database Management System-DBMS ). 16. Funkcije DBMSa

 • DBMStreba da obezbedi sledee funkcije za kontrolisani pristup podacima u bazi podataka:
  • Sigurnosni sistem
  • Integritetni sistem ,
  • Sistem za kontrolu konkurencije ,
  • Sistem za kontrolu oporavka baze podataka ,
  • Katalog
  • Podrka za transakcije ,
  • Razne korisnike funkcije ,kao to su import, eksport podataka, statistike analize, funkcije za nadgledanje,...

Koji DBMS ete izabrati zavisi od tipa i veliine problema koji treba da reite realizacijom aplikacije. 17. Personalni sistem baza podataka Tipovi sistema baza podataka 18. Enterprisesistem baza podataka . 19. Relacioni model podataka

 • Relacioni model je svakako najpopularniji i najrasprostranjeniji model podataka danas i predstavlja osnovu za relacione baze podataka koje dominiraju na tritu.
 • Relacione baze podataka dominiraju na tritu ve skoro 40 godina!
 • Relacioni model je predloio E.F. Codd 1970 godine, dok je radio u IBMu.
 • System R je prvi sistem koji je koristio relacioni model, nakon toga IBM je implementirao svoj sistem poznat kao DB2. Nakon toga je Oracle realizovao svoj sistem zasnovan na ovom modelu,... i sve ostalo je istorija.
 • Relacija, kao osnovni koncept relacionog modela je zapravo matematika relacija, i ima jednostavnu reprezentaciju u obliku tabele sa podacima

20.

 • Relacija se u bazi podataka predstavljadvodimenzionalnom tabelom ,
  • vrste odgovaraju pojedinim slogovima,
  • kolone atributima.
 • Atributi se mogu pojavljivati u bilo kom redosledu u tabeli.
 • Redosled vrsta tabele takoe nije bitan.
 • Svaka tabela, kao i svaka kolona u tabeli imaju ime.

Tabele postaju baza kada se meusobno poveu 21. O modelovanju i projektovanju baza podataka nekom drugom prilikom!!!