Anatomija srca

 • View
  3.304

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Anatomija srca

 • SRCE(cor)

 • uplji miini organcentralni organ kardiovaskularnog sustavaaktivna pumpa koja pokree cirkulaciju

 • Topografija

 • Topografijasrana osa ide od GORE DESNO I prema DOLE, LEVO I NAPRED2/3 srca lei ulevo,a 1/3 udesno

 • TopografijaSRCE je smeteno u prednjem medijastinumu,nalee na dijafragmu.

 • Graa srca

  epicardium

  myocardium

  endocardium

 • Srani mii

 • Miocardium

 • Graa srca

 • To je uplji miini organ koji prihvata krv dospelu venskim sudovima nakon ega se ritmikim kontrakcijama istiskuje u arterijski system. srce je smeteno u sredjem delu donjeg sredogrua ( mediastinum inferius ). Srce ima oblik trostrane piramide na kojem razlikujemo bazu ( basis cordis ) I vrh ( apex cordis ). Pored baze I vrha srce ima I tri strane Prednja strana srca je okrenuta prema grudnoj kosti I rebrima pa se zato zove grudno-rebarna strana ( facies sternocostalis )Leva strana ( facies pulmonalis ) nalee na levo pluno krilo ( facies pulmonalis ). Donja strana srca ( facies diaphragmatica ) nalee na preagu Od veikih krvnih sudova iz srca izlaze pluno stablo ( truncus pulmonalis ), poetno deo aorte ( aorta ascedens ). U srce se ulivaju gornja I donja uplja vena ( v. cava superior et inferior ), I etiri plune vene ( vv. pulmonales ).

 • Srcebasis cordisapex cordisfacies sternocostalisfacies diaphragmaticamargo dextermargo sinister facies pulmonalissulcus coronarius

 • Na spoljanjoj povrini srca se nalaze lebovi koji oznaavaju granicu izmeu pojedinih delova srca Najvaniji je venani leb ( sulcus coronarius )koji oznaava granicu izmeu pretkomora I komora

  OD venanog leba se prua meukomorni leb ( sulcus interventricularis anterior ) NA zadnjoj strain srca se nalazi zadnji meukomorski leb ( sulcus interbentricularis posterior )

 • Desna pretkomora I desna komora ine desnu polovinu srca koja je odvojena od levog srca pomou srane pregrade ( septum cordis ). Pretkomora I komora su povezane pretkomorno-komornim otvorom ( ostium atrioventriculare ). Gornji deo srane pregrade je meupretkomorska pregrada ( septum interatriale ) a donji deo je meukomorska pregrada ( septum interventriculare )

 • Srana upljinaSrana upljina se sastoji iz etiri dela, desne I leve pretkomore ( atrium dextrum et sinistrum ) I desne I leve komore ( ventricullus dexter et sinister ).

 • Srane upljine

  atrium dextrum

  atrium sinistrum

  (septum interatriale)

 • Leva pretkomora ( atrium sinistrum ) je oblika kocke. U levu pretkomoru se ulivaju etiri plune vene koje donose oksigenisanu krv iz plua. Na njenom prednjem zidu se nalazi leni pretkomorsko-komorni otvor koji spaja levu pretkomoru I levu komoruDesna pretkomora atrium dexter je oblika nepravine kockeu nju se ulivaju gornja i donja suplja vena/v.cava superior et inferiorna zadnjem zidu se nalazi meuvenska krvica ( tuberculum intervenosum ) koja usmerava krv prema desnom pretkomorsko-komorskom otvoru Unutranji zid odgovara meupretkomornoj pregradi I na njemu se nalazi udubljenje zvano ovalna jama ( fossa ovalis ). Spoljasnji zid je prosiren uvastim nastavkom -auricula dextra

 • Leva komora ( venrticulus sinister ) je najvea srana upljina Na levoj komori se nalaze dva otvora : levi pretkomorsko-komorni otvor I otvor aorte .

 • Desna srana pretkomora ( atrium dextrum ) im aoblik nepravilne kocke U desnu pretkomoru se ulivaju gornja I donja uplja vena ( v. cava superior et inferior ) I srani venski sinus ( sinus coronarius ).

 • Srane upljine

  ventriculus dexter

  ventriculus sinister

  (septum interventriculare)Desna komora ( ventriculus dexter ) ima oblik trostrane piramide . Na bazi desne komore se nalaze dva otvora: desni pretkomorsko-komorni otvor I otvor plunog arterijskog stabla.

 • Srana ua

 • Srana ua

  venozna ua srca:ostium atrioventriculare dextrumostium atrioventriculare sinistrum

  kuspidalni zaliscimusculi papillareschordae tendineae

 • Desni pretkomorsko-komorni otvor ( ostium atrioventriculare dextrum ) povezuje desnu sranu pretkomoru I komoru. Ovaj otvor zatvara desni pretkomorsko komorni zalistak ( valva atrioventricularis dextra ) koja se sastoji iz tri listia. Zidovi desne komore su neravni I na njemu se nalaze tzv. Papilarni miii ( mm. papillares ). Drugi otvor se zove otvor plunog arterijskog stabla ( ostium trunci pulmonalis ) iz koga se krv putem plunih arterija odvodi u plua. Levi pretkomorsko-komorni otvor ( ostium atrioventriculare sinistrum ) povezuje levu pretkomoru I levu komoru Ovaj otvor zatvara levi pretkomorsko-komorni zalistak ( valvula atrioventricularis sinistra ) koja se sastoji iz dva listia ( valvula bicuspidalis s. mitralis ). Drugi otvor je otvor aorte ( ostium aortae ) koji zatvara zalistak aorte ( valvula aortae ) koja se sastoji iz tri zalistaka.

 • SRANI ZALISCISRANI ZALISCI su izgradjeni od duplikature endokarda i fibroznog skeleta .TRUKUSPIDALNO ue , izmedju desne pretkomore i desne komore ima tri kuspisa ( lista ) .MITRALNO ue , izmedju leve pretkome i leve komore ima dva lista .POLUMESEASTI zalisci se nalaze na na plunoj arteriji i aorti .KORONARNE arterije , dve, grane aorte .

 • Srana ua

 • Valva bicuspidalis

 • Valva bicuspidalis

 • Srana ua

  arterijska ua srca:

  ostium trunci pulmonalisostium aortae

  semilunarni zaliscinoduluslunule

 • Valva semilunaris ostia aorte

 • Valva semilunaris ostia aorte

 • Srce poseduje poseban sprovodni system koji mu omoguava da se automatski kontrakuje brzinom od 60-80 otkucaja u minutu Provodni system se sastoji iz : sinoatrijalnog vora (SA vor , nodus, sinoatrialis ), pretkomorno-komornog vora ,AV vor , (nodus atrioventricularis ) I pretkomorno-komornog snopa ( fasciculus atrioventricularis )

 • Sprovodna muskulatura srca:

  nodus sinoatrialis (SA vor)nodus atrioventricularis (AV vor)fasciculus atrioventricularis (Hissov snopi)

 • SPROVODNI SISTEMSastavljene su od P elija i prelaznih elija koje prenose nadraaj na miocite .Ulaze u sastav SA vora ( zadnji zid desne pretkomore ), AV spoja , Hisovog snopa i njegovih grana .

 • Sprovodna muskulatura srca

 • Nutritivni krvni sudovisrca

  a.coronaria dextra

  a.coronaria sinistra

  sinus coronarius

 • Nutritivni krvni sudovi srcaSrce ishranjuju dve srterije, desna I leva srana arterija ( a. coronaria dextra et sinistra ).

 • Obe su grane poetnog dela aorte ( aorta ascedens )Vene srca obrazuju venski srani sinus ( sinus coronarius )koji se uliva u desnu pretkomoru.

 • Krvni sudovi na povrini srca

 • Srana maramica

  Pericardium:

  pericardium fibrosum

  pericardium serosum

 • Srce se nalazi u sranoj kesi. Srana kesa se sastoji iz dva dela: spoljanjeg ( pericardium fibrosum ) I unutranjeg ( pericardium serosum ). Unutranji deo se sastoji iz dva lista izmeu kojih se nalazi uzan prostor duplja srane maramice ( cavitas pericardialis ). U ovom prostoru se nalazi mala koliina serozne tenosti koja smanjuje trenje tokom kontrakcija

 • Srce

 • Deoxygenated BloodTo the lungsOxygenated BloodTo the rest of the body

 • KARDIOLOGIJAKARDIOVASKULARNI SISTEM ine : SRCE , cirkulacijski sistem (arterije , vene i limfatici) .SISTEMSKU cirkulaciju ine leva komora , arterije , arteriole , kapilaru, venule , vene , gornja i donja uplja vena i desna pretkomora )Plunu cirkulaciju ine desna komora, pluna arterija, kapilari, plune vene i leva pretkomora .

 • -Circulus sanguinis major-Circulus sanguinis minor

 • SRANI CIKLUSIDIJASTOLA predstavlja pasivno punjenje komora iz pretkomore .

  SISTOLA KOMORA:1.faza izometrijske kontrakcije (zatvoreni AV zalisci )2.faza istiskivanja u plunu arteriju i aortu ( 2/3 sistolnog volumena )3.faza relaksacije

  MINUTNI VOLUMEN, koliina krvi koju desna i leva komora ispumpaju u jednoj minuti ( l/ min )

 • PULS I KRVNI PRITISAK PULS je posledica istiskivanja krvi u aortu i arterijsko stablo pri svakoj sistoli .KRVNI PRITISAK zavisi od faktora :1.udarni volumen leve komore 2.elastinost krvnih sudova 3.periferni otpor4.volumen krvi 5.viskozitet krvi

 • ELEMENTI FIZIKALNOG PREGLEDA SRCAINSPEKCIJA (vrh srca , deformitet grudnog koa )PALPACIJA ( srani vrh , tril kod sranih mana )AUSKULTACIJA :1. tonovi ( 1 , 2 , 3 i 4 . Ton )2. umovi ( sistolni i dijastolni - 6 stepena intenziteta )SISTOLNI UMOVI (stenoza aorte i plune arterije , VSD, mitralna i trikuspidalna regurgitacija DIJASTOLNI UMOVI (mitralna stenoza ..)

 • SIMPTOMI I ZNACI BOLESTI SRCADISPNEJA-oseaj nedostatka vazduha ORTOPNEJASTENOKARDIJA , anginozni bolPALPITACIJE-neravnomerni rad srcaSINKOPA-kratkotrajni gubitak svestiEDEMI i ASCITES CIJANOZA perifernog tipa (porast redukovanog hemoglobina )KAALJ i HEMOPTIZIJE

 • ELEKTROKARDIOGRAFIJAEKG , W.Einthoven, Nobelova nagrada 1924 .Grafiki prikaz elektrine aktivnosti miokarda .EKG sadri 12 odvoda:1.tri bipolarna , I , II , III2.tri unipolarna AVR, AVL , AVF3.est prekordijalnih ,V1 V6

 • ELEMENTI EKGaFREKVENCA SRANOG RADA(rastojanje izmedju dva R zupca )P TALAS , depolarizacija pretkomora P-R ( PQ ) iNTERVAL (sprovodjenje impulsa kroz pretkomore, AV vor i Hisov snop )QRS KOMPLEKS , depolarizacija komora ST SEGMENT T TALAS , repolarizacija komoraU TALAS ( kod hipokaliemije )

 • VETAKA SRANA STIMULACIJAPrimena elektrine struje na membranu srane elije dovodi do aktivne i pasivne aktivacije srca .INDIKACIJA :1.DISFUNKCIJA SA vora (sinusna bradikardija, sinkopa , zamor srana slabost ) 2.AKUTNA i HRONINA oboljenja AV sistema za sprovodjenje ( AV blok I ,