PartitionMagic. Ćwiczenia

  • View
    929

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Program PartitionMagic firmy PowerQuest jest najpopularniejszym programem do tworzenia partycji dyskowych. Główną przyczyną popularności tej aplikacji jest jej prostota: wszystkie informacje są wyświetlane w bardzo atrakcyjnej formie graficznej, a większość operacji na partycjach ogranicza się do kilku kliknięć. Największą zaletą programu PartitionMagic jest fakt, iż wszelkie operacje mogą być wykonywane na dysku, który posiada zapisane dane i nie zostaną one utracone. Tym właśnie PartitionMagic przewyższa narzędzie fdisk.Chociaż PartitionMagic wydaje się być prostym programem, jego nieprawidłowe użycie może spowodować poważne problemy. Aby ich uniknąć, warto zapoznać się z tą książką, która w przystępny sposób wyjaśni:* jak zainstalować program PartitionMagic,* czym są partycje i jakie są ich rodzaje,* jak używać programu PartitionMagic w wersjach DOS i Windows,* w jaki sposób zainstalować na jednym komputerze kilka systemów operacyjnych,* jak używać dodatkowych programów dołączonych do aplikacji PartitionMagic,* jak radzić sobie z narzędziem fdisk.

Text of PartitionMagic. Ćwiczenia

  • 1. IDZ DOPRZYKADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI PartitionMagic.wiczeniaKATALOG KSIEKAutor: Damian Daszkiewicz KATALOG ONLINE ISBN: 83-7361-261-0Format: B5, stron: 136ZAMW DRUKOWANY KATALOG TWJ KOSZYKProgram PartitionMagic firmy PowerQuest jest najpopularniejszym programem do DODAJ DO KOSZYKA tworzenia partycji dyskowych. Gwn przyczyn popularno ci tej aplikacji jest jejprostota: wszystkie informacje s wy wietlane w bardzo atrakcyjnej formie graficznej,a wikszo operacji na partycjach ogranicza si do kilku klikni. Najwiksz zaletCENNIK I INFORMACJE programu PartitionMagic jest fakt, i wszelkie operacje mog by wykonywane nadysku, ktry posiada zapisane dane i nie zostan one utracone. Tym wa nieZAMW INFORMACJEPartitionMagic przewysza narzdzie fdisk.O NOWO CIACHChocia PartitionMagic wydaje si by prostym programem, jego nieprawidoweuycie moe spowodowa powane problemy. Aby ich unikn, warto zapoznaZAMW CENNIKsi z t ksik, ktra w przystpny sposb wyja ni: jak zainstalowa program PartitionMagic, czym s partycje i jakie s ich rodzaje,CZYTELNIA jak uywa programu PartitionMagic w wersjach DOS i Windows, w jaki sposb zainstalowa na jednym komputerze kilka systemw operacyjnych, FRAGMENTY KSIEK ONLINE jak uywa dodatkowych programw doczonych do aplikacji PartitionMagic, jak radzi sobie z narzdziem fdisk. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl

2. Spis treci Rozdzia 1.Zapoznanie si z programem PartitionMagic............................................................................ 5Ile partycji mam utworzy? .......................................................................................... 6Skd cign PartitionMagic ...................................................................................... 7Instalacja programu ...................................................................................................... 9Tworzenie kopii zapasowej plikw ............................................................................ 14 Rozdzia 2. PartitionMagic dla Windows............................................................................................................ 21 Uruchomienie programu............................................................................................. 21 Zabezpieczenie programu przed innymi u ytkownikami .......................................... 24 Zabezpieczenie dyskw przed edycj ........................................................................ 26 Operacje na partycjach ............................................................................................... 26 Opcje dostpne tylko dla systemw Windows NT, 2000 i XP .................................. 61 Inne opcje programu PartitionMagic.......................................................................... 64 Szukanie pomocy........................................................................................................ 64 Rozdzia 3. PartitionMagic dla DOS-u ................................................................................................................... 67 Jak uruchomi program w wersji dla DOS-u? ........................................................... 67 Operacje na partycjach ............................................................................................... 70 Gdzie szuka pomocy................................................................................................. 72 Nie omwione mo liwoci programu PartitionMagic ............................................... 73 Rozdzia 4. Programy doczone do PartitionMagic..................................................................................... 75 Create Rescue Diskettes ............................................................................................. 75 DriveMapper............................................................................................................... 76 PartitionInfo................................................................................................................ 82 Partition Table Editor ................................................................................................. 84 DataKeeper ................................................................................................................. 88 Rozdzia 5. Drugi system operacyjny.................................................................................................................. 93 Instalacja drugiego systemu operacyjnego .................................................................... 94 Korzystanie z programu BootMagic ........................................................................ 103 Jak zainstalowa wicej ni 4 systemy operacyjne? ................................................ 111 3. 4PartitionMagic. wiczenia Rozdzia 6. Porady ........................................................................................................................................................ 115 Rozdzia 7.FDisk............................................................................................................................................................123 Dodatek AKody partycji.......................................................................................................................................... 135 4. 4.Rozdzia Programy doczonedo PartitionMagicWstp Do programu PartitionMagic doczone s inne programy. W rozdziale 3. poznae program PartitionMagic w wersji dla DOS-u. W nastpnym rozdziale omwi BootManager, pro- gram do zmiany aktywnego systemu operacyjnego. Natomiast tutaj omwi pozostae programy, wchodzce w skad programu PartitionMagic. Aby uruchomi ktry z nich, nale y wykona kolejno polecenia: Start/Programy/PowerQuest PartitionMagic 8.0/Part- itionMagic 8.0 Tools (patrz rysunek 2.51) i wybra odpowiedni program.Jeli chcesz uruchomi ktry z omawianych programw, upewnij si, e programPartitionMagic nie jest uruchomiony. Create Rescue Diskettes Program ten su y do tworzenia dyskietek ratunkowych. Dyskietki takie powinny zosta utworzone podczas instalacji programu PartitionMagic. Jeli jeszcze ich nie utworzye, mo esz to zrobi, uruchamiajc program Create Rescue Diskettes. Po uruchomieniu pro- gramu przejd do punktu 4. wiczenia 2.34. 5. 76PartitionMagic. wiczenia DriveMapperProgram DriveMapper miae okazj pozna podczas wykonywania wiczenia 2.17.W wielu wypadkach nie bdziesz musia rcznie uruchamia tego programu, gdy pod-czas wykonywania wielu operacji na partycjach (takich jak ukrywanie, usuwanie czytworzenie nowych partycji) program zostanie aktywowany przy ponownym uruchomieniusystemu operacyjnego Windows. Czasami mo e jednak wystpi konieczno rcznejkonfiguracji programu DriveMapper, np. jeli w samym DOS-ie za pomoc programuPartitionMagic wykonasz dowoln operacj, zmieniajc liczb partycji. Niekiedy samprogram PartitionMagic potrafi le skonfigurowa program DriveMapper (zwykle wtedy,gdy wykonuje si wiele r nych operacji na partycjach). Rysunek 4.1 prezentuje le skon-figurowany program DriveMapper przez PartitionMagic.Rysunek 4.1. Program DriveMapper zosta przez PartitionMagic le skonfigurowany: zamierza zmieni odwoania dotyczce partycji G na odwoania do partycji G wiczenie 4.1. Czasem mo e si zdarzy taka sytuacja, e kupie nowy dysk i u ywasz go jako PrimarySlave (lub Secondary Master). Partycja, ktra miaa przyporzdkowan liter C:, dalejma przyporzdkowan liter C:, ale partycja D: to pierwsza partycja drugiego dysku (ktrykupie). Dopiero partycja E: to dawna partycja D:; w przypadku gdy dysk mia wicejpartycji, to stara partycja E: jest now partycj F:. Jeli w DOS-ie zmniejszye rozmiarpartycji C: i utworzye now partycj, rwnie pozostae partycje bd miay przypo-rzdkowane inne litery. Aby zmieni odwoania do partycji D: na odwoania do partycji E:, wykonaj kolejnonastpujce kroki:1. Uruchom program DriveMapper (wykonaj kolejno polecenia: Start/Programy/PowerQuest PartitionMagic 8.0/PartitionMagic 8.0 Tools, DriveMapper).2. Pojawi si prosty kreator (rysunek 4.2). Jeli znasz jzyk angielski,mo esz przeczyta wprowadzenie do programu. Kliknij przycisk Next.3. Kolejn czynnoci bdzie utworzenie listy zada dla programu DriveMapper(rysunek 4.3). Zadania te w programie PartitionMagic (w wersji dla Windows)byy tworzone automatycznie (o ile wyrazie zgod na uruchomienie programuDriveMapper). 6. Rozdzia 4. Programy doczone do PartitionMagic 77 Rysunek 4.2. Program DriveMapper wprowadzenie Rysunek 4.3. Lista zada na razie jest pusta 4. Kliknij przycisk Add Pojawi si okno dialogowe z prob o okrelenie rodzaju zadania (rysunek 4.4).Rysunek 4.4. W tym oknie dialogowym nale y okreli typ danego zadania 5. Zaznacz pole Typical Operation (typowe zadanie) i kliknij przycisk OK. 6. Pojawi si okno dialogowe, w ktrym nale y zdefiniowa typowe zadanie. W polu Drive Letter wybierz liter D:, natomiast w polu New Drive Letter wybierz liter E: i kliknij przycisk OK (rysunek 4.5). 7. 78PartitionMagic. wiczenia Rysunek 4.5. Tworzenie typowego zadania 7. Po klikniciu przycisku OK oba okna dialogowe znikn, a Ty powrcisz do kreatora.Na licie zada pojawi si nowe zadanie: 5GCTEJ HQT TGHGTGPEGU VQ & CPF TGRNCEGVJGO YKVJ '.QECN FTKXG).8. Jeli oprcz partycji D: inne partycje zmieniy swoje litery, wr do punktu 4.9. Jeli nieprawidowo skonfigurowae program (np. zamienie odwoania z D: na F: zamiast z D: na E:), kliknij bdne odwoanie, potem kliknij przycisk Delete i wprowad poprawne odwoanie (patrz punkt 4).10. Jeli pniej chcesz zatwierdzi zmian ka dego odwoania, zaznacz pole Confirm changes to be made.11. Kiedy okrelisz ju wszystkie zadania i bdziesz pewny, e nie ma pomyek, kliknij przycisk Finish.12. Pojawi si okno dialogowe Processing Tasks (rysunek 4.6). Mo esz teraz zorganizowa sobie inne zajcie, gdy w zale noci od iloci odwoa, iloci plikw INI na dysku, iloci wpisw w rejestrze Windows, a tak e w zale noci od szybkoci komputera, operacja zmiany odwoa do partycji mo e trwa od kilku do kilkunastu minut.Rysunek 4.6. Nale y chwil poczeka13. J