"עוד ×‍שלוח ×‍×שקנ×": קווי×‌ לד×‍ו×ו של ×וחר הנשי×‌ הישר×לי

 • View
  42

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

כתיבה: עו"ד נעמי לוונקורןמועד פרסום: 2007

Text of "עוד...

 • " "

  noinUnaeporuEehtybdednufsitcejorpsihT

 • :

  :

  :

  '' '

  .' -

  ' '

  , - ' '

  ,

  . , ,

  , ,

  .

  ' '

  . ,

  .45156, , 57 '

  .5715065-30 0352065-30:

  ofni@eniltoh.gro.li:

  ptth/:/www.eniltoh.gro.li :

  )"' ' 50/282 " (60.5.81

 • , ,

  , , - , , ,

  , , , , ,

  ,

  ,

  .

  : ,

  ; , ,

  , " , "

  "', , ", ";

  . , "

  .

  ' '

  .

  eht fo ecnatsissa laicnanif eht htiw decudorp neeb sah tnemucod sihTelos eht era tnemucod siht fo stnetnoc ehT .noinU naeporuEon rednu nac dna srekroW tnargiM rof eniltoH eht fo ytilibisnopsernaeporuE eht fo noitisop eht gnitcelfer sa dedrager eb secnatsmucric.noinU

  NBSI 6-01-2247-569-879 "

  ". "

  .- 7002

 • 6............................................................................................................ 8...................................................................................................

  01...................................................................................... 01.................................................................................?

  31.............................................................

  51............................................................................................... 51.................................... ": , " 71....................................2991-8491 , ": "

  ": - "

  12.................................................................6002-2991 ,

  62............................................................. : 62....................................................................................... ,

  72....... ": "

  93....... ": , " 44............ ": , "

  64................................................... ": " 84..................... ": " 25.......... ": "

  75....................................................................................... 95...................... ": , , "

  36................................. 6002 ": " 86................................................................... :

  07................................................................................................

 • 6

  ... , , " (20.6.61, ". ) ,

  ,

  , .

  ,

  , , .

  . ,

  .

  , ,

  . ,

  , , , ,

  .

  , 6002

  .

  , ,

  , , .

  , , ,

  , ,

  ,

  , .

  ,

  , , .

  .

 • 7

  , : ,

  :

  . ,

  . ,

  .

  ,

  .

  , , ;

  ;

  ; ;

  ;

  ,

  ;

  .

  ,

  .

 • 8

  ",

  . ,

  - ,

  , ,

  .

  , .

  .

  - .

  , 7002-0991 ,

  1, 523

  .

  ,

  2. ,

  . ,

  , :

  , , , ,

  , , , , .

  . ,

  , ,

  , .

  , , , , 1

  , . , , , , , .

  . , , 2

 • 9

  ,

  .

  - , :

  , .

  , ,

  ,

  .

  ,

  . ,

  ,

  .

  ,

  , .

  ,

  . ,

 • 01

  , ,

  .

  .

  ?

  , . ,

  , ) ,

  . (

  , ,

  , .

  , ,

  ,

  , , .

  , .

  , , , .

  , ,

  , ,

  .

  , , "

  :

  , , , , , , ,

 • 11

  , 3.

  .

  :

  , ,

  ; . ,

  , - " " " " .

  , . , 4.

  . 6002- ", ( )

  ,

  . 6002

  , , ,

  ;

  ,

  , , , 6002-4002

  , , " " ,

  , , - , .

  . ,

  , 0002 ,

  , ,

  , , ,

  yllaicepsE ,snosreP ni gnikciffarT hsinuP dna sserppuS ,tneverP ot locotorP 3tsniaga noitnevnoC noitaN detinU eht gnitnemelppuS ;nerdlihC dna nemoW.)a(3elcitra,)0002(emirCdezinagrOlanoitansnarT

  .(60.2.6 )' ' " 40/54501 " 4

 • 21

  . ,

  ,

  5.

  -2991

  . , 6002

  ,

  .

  , ":(29.5.02 )"' 29/4442 " 5

  , , .

  -, . ...

  (: "49.7.82 )"' 49/2614 "; " ' ' ... ,

  , , , , ,

  ... ,

  ":(79.5.1 ) ' " 79/6952 "; " , , "[ "-]

  . , ( , ) , , , ,

  , , , , , , , , ,

  , . , ,

  , . , . . , ,

  , () ".

 • 31

  ,

  . , , 12-

  ,

  ; (, , , ) -

  ; ( )

  ; ( , )

  , , 6.,

  . ,

  , ,

  : .

  ; ', , , , , ', , ,

  ; 05 51- ;

  , 7.

  , . , :

  :, , 6

  eht dna spmiP :yenoM rof ro evoL roF" hguoH .M ,sopocorH .A ,yaM .TyrraBneelhtaK;0002,431seireShcraeseReciloP"kroWxes fotnemeganaMdnanoitutitsorPllieN'OeiggaM;912-991,5991ytilauxeSfonoitutitsorPehTfonoitazinagrOlaicoSeht dna ytinilucsaM,ytiCehT" ,6 .hC,1002 msinimeFehtnIlortnoCdnarewoP"sikpahCydneW ;281-051"sretnuPdnaspmiP:eriseDeht dna yhpargonroP ,noitutitsorP ,elaS rof xeS ni "edarT xeS laicremmoCllennoC'O ailuJ ;102-181 ,0002 reztieW dlanoR yb detidE yrtsudnI xeS"gnipmiPfosnrettaP"2.hC,8991modeerFdnarewoP,noitutitsorPnosdivaDni "stneilC dna 'spmip' ,sdneirfyoB" tnaegraS yraM dna reiguaF naeJ ;06-24maharG yb detidE s'0991 eht ni xes gnisahcruP :noitutitsorP gniknihteRehT ,sdlonyeR neleH ;631-121 ,7991 ,relbmacS ettennA dna relbmacSehTsehguH.MannoD;43-42,spmiP3.hC,6891noitutitsorPfoscimonocE:ta elbaliava ,5002 , gnikciffarT xeS fo smitciV rof dnameD.12-01.p,fdp.smitciv_rof_dnamed/sehguh/smw/icstra/ude.iru.www//:ptth7,smsinahceMehtfoweiveRveloboSyilisaV,stuKyilatiV,veehsovirKyegreS

  ni snosreP ni gnikciffarT ot esnopseR tnemecrofnE waL dna snaeM.91.p,1002MOIeniarkU

 • 41

  , (. ) ,

  . "

  , 8:

  , ,

  , , , , .

  . , , , , , ,

  9.

  8991 .

  , :

  ;

  01. ;

  %77, 3002-1002 601

  , 11.

  %08. 4002 1002 , 371

  ( 731)

  21.

  hctuDehtfotroperdrihT-sgnieBnamuHnignikciffarT,sunivroK.GannA 8.501.p,5002ruetroppaRlanoitaN

  . 9 . 70.9.01, " 01 %3 - ( %81) , (%22) , (%32) 11

  %11. : . %32 . . 3002

  . 91' , 41, 91 " - " 21

 • 51

  31 : ", "

  .

  , .

  , .

  . , 02 - 91-

  91- .

  ,

  , , , 41.

  .

  , , ,

  51. -

  ,

  61. ,

  , 91-

  . " " 12-

  , ,

  . 9091 , " " 31

  , . , ,

  .641' , 4002 , 41 %48, 421 51

  101 ; %68, 39 ; 93 : . %76, 281 , , . 83,

  , (. 051' , ) %01 , ,

  . .051' , 61

 • 61

  ,

  , .

  , ,

  ,

  " " .

  . , "" ,

  , , " "

  , .

  : , " ",

  71.

  ,

  , . ,

  .

  ,

  , 81. , ""

  , :

  , . , .

  91. ,

  ] " " ,

  [

  .8591, " " " 71.751' , 81. 751 ', 91

 • 71

  , , 02;"

  12.

  , ,

  .

  22. ,

  . ,

  . . : " -

  32". .

  , - ,

  42. ,

  2991-8491, ": "