∙ Reumatoidalne zapalenie stawów ∙ Alfabet reumatyka ∙ Antoni Gaudi

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 2/

  20

  10

  je

  si

  e

  /z

  im

  a

  23

  cena 4,50z3,60z dla czonkw

  ISSN1643-9430

  magazyn chorych reumatycznych

  Reumatoidalne zapalenie staww

  Alfabet reumatyka Antoni Gaudi

 • Lato mino jak zawsze za szybko. W tym roku niestety w cieniu powodzi, ktra przesza przez nasz kraj, zabierajc rado ze zbliaj-cych si wakacji.

  Patrzc na zmagania z wielk wod, trudno byo si pogodzi z myl jak may jest czo-wiek XXI wieku w zetkniciu z siami natury.

  Z drugiej strony widziao si tych, ktrzy wbrew - wydawao si - wszelkiej logice staraj si zabezpieczy dobytek. Czasem udao si, czasem nie. Ale nie oddao si swojego dorob-ku bez walki.

  Momentami w zmaganiach tych ludzi widzia-am nas. Nieuleczalna i postpujca choroba jest jak nieuchronnie nadchodzca fala powo-dziowa. Nie do koca mona przewidzie jej si uderzenia, trudnoci jakie przyniesie.

  Ale mona si przygotowa i zabezpieczy, aby si ataku zmniejszy. To codzienne zma-gania si z chorob, ale jednoczesne dbanie o wasn kondycj fizyczn i odczytywanie sygnaw organizmu pozwalaj na w miar normalne ycie.

  Nigdy nie wiadomo na ile niepenospraw-no w tych schorzeniach jest czym nieunik-nionym, ale warto zawsze by dobrze przy-gotowanym. atwiej wtedy stan naprzeciw ograniczeniom.

  W okresie uspokojenia si choroby nie warto o niej zapomina. Jest to czas na zmiany wok siebie na przygotowanie swojego otoczenia, na oswojenie codziennoci.

  To wtedy najatwiej mona wprowadzi zmiany w mieszkaniu, aby nas nie ograniczay w codziennym yciu otaczajce przedmioty.

  To otoczenie czyni nas niepenosprawny-mi, niejednokrotnie na nasze wasne ycze-nie. Przecie zawsze mona poczy wygod z elegancj, czasem wystarczy tylko spojrze na siebie inaczej.

  Na pewno przynajmniej w teorii - kada kobieta wyglda adniej w butach na wyso-kich obcasach. Ale czy wyglda si atrakcyj-nie, jeeli nie umie si bd nie moe na nich chodzi? Na pewno mniej zwraca si na siebie uwag w obuwiu sportowym ni w niepasuj-cych szpilkach.

  Wydaje si, e atwiej jest po powodzi prze-nie si w zupenie nowe miejsce nie zagro-one zalaniem ni pogodzi si z chorob.

  Ale przecie w obu przypadkach jest podobnie. Pozostaj wspomnienia tego, co byo przed, dowiadczenia te dobre i te ze. To w czo wieku tkwi ju na zawsze.

  Najwiksz umiejtnoci jest wyciganie wnioskw z przeszoci, nie banie si przyszo-ci, ktra zawsze jest niewiadoma i cieszenie si z tego, co spotyka nas tu i teraz.

  Mylc o przyszoci, konieczne jest budo-wanie przyjani, dobrych relacji w rodzinach, aby w przypadku koniecznoci wsparcia i po -mocy byo na kogo liczy.

  Odsuwanie si od ludzi z powodu choroby i niepenoprawnoci jest skazywaniem si na kalectwo bycia nieszczliwym czowiekiem samotnym nie z wyboru, ale na wasne - moe nie do koca uwiadomione - yczenie.

  Dowiadczenia nas ucz, e w naturze musi by zachowana rwnowaga. Jej zaburzenia sprowadzaj nieszczcia. Czy nasza postawa musi t regu potwierdza?

  Jolanta Grygielska

  Stowarzyszenie Reumatykw i ich Sympatykw

  http://reuma.idn.org.ple-mail: reuma@idn.org.pl

  2

 • 3

  Wydawca: Stowarzyszenie Reumatykw i ich Sympatykw przy wsppracy Instytutu Reumatologii w Warszawie

  Rada programowa: prof. dr hab. med. Stanisaw Luft prof. dr hab. med. Anna Romicka dr med. Elbieta Eyman dr socj. Boena Moskalewicz mgr Jolanta Grygielska

  Redaktor: Jolanta Grygielska Sekretarz redakcji: Elbieta Wodarczyk

  Korekta: Jerzy Kaleta Projekt logo: Marek Happach

  Przygotowanie do druku: Opracowanie graficzne, skad. KANN-PRESS, tel. 615 51 64

  Druk: Zakad Poligraficzny Jerzy Kink 04-837 W-wa, ul. Gierdawska 4 tel. 615 72 71, 615 74 53

  Adres redakcji:02-637 Warszawa, Spartaska 1 tel. (22) 844 42 41 w. 351

  Adres do korespondencji: Redakcja magazynu ZOTY RODEK 02-637 Warszawa, ul. Spartaska 1 Zastrzegamy sobie prawo do adiustacji, skrtw oraz zmian tytuw. Redakcja nie odpowiada za tre ogosze

  Zoty rodek do nabycia w stowarzyszeniach i w prenume-racie. Prenumerata 18 z obejmuje 4 kolejne numery. Wpaty na konto Stowarzyszenia Reumatykw i ich Sympatykw w PKO BP S.A. IX O/Warszawa nr 36 1020 1097 0000 7902 0105 9500. W numerze zostay wykorzystane rysunki pacjentw - dzieci i modziey, uczniw szkoy dziaajcej przy Klinice Wieku Rozwojowego I. R. w Warszawie - bardzo dzikujemy.

  W N U M E R Z E :

  N AU K A

  PRAKTYKA

  LEKTURY

  P R O F I L E

  W SKRCIE

  KCIK POEZJI

  ROZRYWKA

  str. 6 Reumatoidalne zapalenie staww co trzeba wiedzie

  dr Magorzata Happach

  str. 8 Alfabet reumatyka: F jak fundament

  Halina Kiszkis str. 8 Teff zboe stare jak wiat

  str. 10 Choroba zwyrodnieniowa staww a osteoporoza. Co je czy?

  Jolanta Grygielskastr. 13 Czy jeste w grupie

  ryzy ka zachorowania na osteoporoz? Kalkulator RB-10

  str. 15 O Hance 2 lata pniej str. 17 Antoni Gaudi genialny

  architekt i reumatyk od dziecka

  str. 19 Dorota Rdzanek wspomnienie

  str. 20 Pracujc ze schorzeniem reumatycznym moja codzienno

  Karin Nrgaard (Dania) str. 21 10-lecie Endoprotezy Anna Kurowskastr. 22 II Oglnopolska Wiosna

  Reumatykw Marta Kostera

  str. 25 Endoproteza ma 10 latstr. 25 Prozdrowotne piknikistr. 25 Warsztaty liderwstr. 26 Kongres EULAR w Rzymie

  str. 26 Wiosna Reumatykw na powitanie lata

  str. 26 II Krajowe Spotkania Reumatologiczne

  str. 26 Konferencja w Brukselistr. 26 Jesienna konferencja

  EULAR PARE

  str. 7 Modlitwa Wiesaw Janusz Mikulskistr. 7 Czy mona Zaza Wilczewska str. 24 Powroty Ryszard Rumas

  (red. Jerzy Kaleta)

  str. 27 Krzywkastr. 27 Rebus

 • Dr Magorzata Happach

  REUMATOIDALNE ZAPALE-NIE STAWW CO TRZEBA WIEDZIE

  Reumatoidalne zapalenie staww (RZS) jest zapaln chorob tkanki cznej o charakterze przewlekym i postpujcym, ktra charaktery-zuje si przede wszystkim zapaleniem staww i tkanek okoostawowych. Choroba ma charak-ter ukadowy, dlatego moe rwnie dotyczy narzdw wewntrznych, takich jak: nerki, puca, serce. W jej przebiegu mog wystpo-wa zmiany w narzdzie wzroku, ukadzie ner-wowym, zapalenie naczy, amyloidoza. Czsto prowadzi do niepenosprawnoci. W obrazie choroby dominuje bl.

  Choroba zaczyna si najczciej zapaleniem staww rk, nadgarstkw (zwykle obustron-nie) i stawu kolanowego. Bl i obrzk staww powoduj ograniczenie ruchw. Bl jest najsil-niejszy w drugiej poowie nocy, a w go dzinach dopoudniowych dominuje sztywno poranna staww. Pacjent skary si na uczucie przewle-kego zmczenia, czasem stany podgorczko-we. Popoudniu czuje si lepiej ni rano.

  Przyczyna choroby jest nieznana. Nie wykry-to do tej pory czynnika rozpoczynajcego przewlek reakcj zapaln, w ktrej organizm wystpuje przeciwko wasnym komrkom. Na ujawnienie choroby mog mie wpyw infekcje wirusowe lub bakteryjne, zaburzenia hormo-nalne, skonno genetyczna. Obserwowano czstsze ujawnianie si choroby po przeby-ciu przez chorego stresu psychicznego (np. mierci bliskich) lub fizycznego (operacja, wypadek).

  W reumatoidalnym zapaleniu staww pro-ces immunologiczno-zapalny koncentruje si w bonie maziowej stawu, ktra wyciela od wewntrz torebk stawow i jest jakby jej pod-szewk. Komrki bony maziowej przerastaj i wytwarzaj liczne mediatory zapalne. W miej-scu maziwki rozrasta si tkanka ziarninowa (uszczka), ktra nacieka i niszczy chrzstk stawow i ko, a take wizada i cigna. Ten

  samopodtrzymujcy si proces zapalny jest odpowiedzialny za bl i destrukcje staww.

  Za proces zapalno-immunologiczny prze-de wszystkim odpowiedzialne s limfocyty T, ktre inicjuj, podtrzymuj lub wygaszaj te reakcj. Du rol odgrywaj take limfocyty B, makrofagi, fibroblasty, komrki bony maziowej i rdbonka. Hamowanie wzrostu aktywnych limfocytw T poprzez blokad potrzebnego do tego enzymu stanowi podstaw dziaania nowych lekw, hamujcych destrukcj w RZS.

  Komrki zapalne wydzielaj substancje zwane cytokinami. Cytokiny prozapalne takie jak TNF faktor, interleukina 1 (IL-1), interleuki-na 6 (lL-6) pobudzaj zapalenie i bior udzia w procesie uszkodzenia chrzstki i koci, roz-woju zapalenia naczy i zapalenia osierdzia. Hamowanie cytokin ley u podstaw dziaania lekw biologicznych.

  Diagnostyka i przebieg RZS

  RZS rozpoznaje si na podstawie cile ustalonych kryteriw choroby. Nale do nich, poza obrazem klinicznym, zmiany radiologicz-ne pod postaci charakterystycznych nad-erek i obecno czynnika reumatoidalnego w surowicy krwi. Typowe zmiany radiologicz-ne s jednak nieobecne we wczesnym okre-sie, a czynnik reumatoidalny moe nie pojawi si wcale albo te wystpuje w zwizku z inn chorob.

  N AU K A

  4

 • O rozpoznaniu RZS decyduje lekarz na pod-stawie wywiadu i badania przedmiotowego. Lekarz oceni te, przy pomocy badania krwi (OB., CRP, proteinogram, morfologia krwi), laboratoryjn aktywno choroby. Wczesne rozpoznanie RZS jest utrudnione, gdy rw-nie choroby nowotworowe, endokrynologicz-ne i inne mog przebiega pod mask chorb reumatycznych. Rozpoznanie utrudnia te fakt, e choroba nie zawsze zaczyna si ostrym zapaleniem i gorczk, czsto przebiega skry-cie. Najczstszymi objawami, z ktrymi pacjent zgasza si do lekarza, s bl i ograniczenia sprawnoci ruchowej.

  Chory moe zaobserwowa u siebie rw-nie poczucie zmczenia, chudnicie, stany podgorczkowe, sucho oczu (brak ez), guzki podskrne w okolicy stawu okciowego i przedramienia, zapalenie cigien.

  RZS nie jest chorob dziedziczn. Mona jednak mwi o predyspozycji genetycznej, zwizanej z obecnoci antygenu HLA DR1 lub HLA DR4. Antygeny te s do czsto spotyka-ne u osb zdrowych. O wystpieniu choroby decyduj czynniki dotychczas nieznane.

  RZS nie przebiega podobnie u wszystkich pacjentw. Choroba moe mie charakter zlo-kalizowany, bez duych zmian destrukcyjnych wikszo pacjentw nor