Click here to load reader

05 Andrija Aleksic EU Fondovi Energetika

 • View
  46

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of 05 Andrija Aleksic EU Fondovi Energetika

 • Fond Evropski poslovi AP VojvodineAndrija Aleksief odseka EU fondoviEU Fondovi: Podrka realizaciji investicionih projekata u energetici

 • SADRAJStrateki okviri u energetici1Mogunosti finansiranja oblasti energetike2Otvoreni pozivi za energetiku3Zakljuak4

 • POZICIJA EVROPSKE UNIJE U OBLASTI ENERGETIKE

  Veliki energetski izazovi - klimatske promene, naa rastua energetska zavisnosta i ogranienost odreeneih izvora enegije

  Ambiciozni ciljevi Evropske unije u oblasti energetike - formulisan niza strategija i politika koje pokrivju kompletn sortimn energetskih izvor od fosilnih goriv (nft, gs i uglj) do nuklerne energije i obnovljivih izvor energije (sunce, vetr, bioms, geotermln, hidro-elektrin i plimska energija).

  Cilj Evropkse unije - izzvati novu industrijsku revoluciju koj e proizvesti nisko-energetsku privredu ujedno doprinosei tome da se energija koju troimo postane sigurnija, konkurentnija i odrivija.

 • EU ENRGETSKE STRATEGIJE Lisabonski ugovor pozicionira pitanje energije u sredite aktivnosti Evropske unije, kao i strategija Evropa 2020.

  20-20-20 ciljevi do 2020. godinePoveati energetsku efikasnost za 20%Smanjiti emisiju CO2 za 20%Poveati uee obnovljivih izvora energije za 20%

  Najznaajnji EU strateki dokumenti su:Energija 2020 Strategija za konkurentnu, odrivu i sigurnu energiju;Akcioni plan za energetsku sigurnost i solidarnost; Plan za energetsku efikasnost (2011);Mapa puta 2050 (2011);SET-Plan (The European Strategic Energy Technology Plan).

 • STRATEGIJE REPUBLIKE SRBIJE U OBLASTI ENERGETIKE Najznaajniji strateki dokumenti su:Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine;Program ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije u AP Vojvodini (od 2007. do 2012. godine);Projekt izrde strtegije rzvoj energetike Republike Srbije z period do 2025. godine s projekcijm do 2030. godine.

  Kako bi se ostvarili ciljevi postavljeni u strtekim dokumentima i planovima Evropske unije, EU obezbeuje finansijsku podrku za realizaciju energetskih pojekata kako u zemljama lanicama EU, tako i u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za lanstvo preko svojih brojnih finansijskih instrumenata i mehanizama.

 • IPA INSTRUMENT ZA PRETPRISTUPNU POMO1. Pomo tranziciji i izgradnja institucija2. Prekogranina saradnja3. Regionalni razvoj4. Razvoj ljudskih resursa5. Ruralni razvojIPASrbija 2007-2013. 1.392,1 milijardi evra

 • *Komponenta II Prekogranina saradnjaKomponenta I Pomo u tranziciji i izgradnja institucijaUkupno po godinama*Iznosi u milionima evraALOKACIJA IPA SREDSTAVA

  2007200820092010201120122013181,50179,44182,55186,21190,56190,00203,108,2011,4612,2511,7511,3212,1011,63189,70190,90194,80197,96201,88202,10214,73

 • IPA u DECENTRALIZOVANOM SISTEMU URAVLJANJA FONDOVIMAIPA 3 REGIONALNI RAZVOJ: priprema za korienje Kohezionog fonda i Evropskog fonda za regionalni razvoj i obuhvata sledee oblasti: ivotnu sredinu, transport i regionalnu konkurentnost.IPA 4 RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA: priprema za korienje Evropskog socijalnog fonda u cilju ostvarivanja ciljeva Evropske strategije za zapoljavanje i obuhvata sledee oblasti:zapoljavanje, obrazovanje i socijalna inkluzija.IPA 5 RURALNI RAZVOJ: priprema za korienje Evropskog fonda za garancije u poljoprivredi i Evropskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

 • ZNAAJ I KORISTI EU FONDOVAZNAAJBespovratna sredstva Odgovornost za lokalni razvoj prelazi na nie organe vlastiMultiplicirajui efekatSprovoenje projekata po pravilima EU priprema zastrukturne fondove, podizanjekapaciteta centralnih i lokalnih organa vlasti za upravljanje EUfondovimaMeusektorska saradnja javni sektor + NVOJaanje saradnje sa zemljama susedima

 • ISKUSTVA U OKVIRU IPA I

  GodinaKorisnikNaslov projektaIPA 2007 JP Elektroprivreda SrbijeEmissions reductions from the Nikola Tesla thermal power plants IPA 2008 JP Elektroprivreda SrbijeEnvironmental Protection at the Electric Power of Serbia (EPS) companyIPA 2010 JP Elektromrea SrbijeConstruction of substations 400/110Kv Vranje 4 and Leskovac 2IPA 2011 Agencija za energetiku Republike SrbijeStrengthening capacities of Energy Agency of Republic of Serbia

  HU-SRB CBC 2009Privredna komora VojvodineFood production and renwable energy sectors clustering potentials in the cross-border area HU SRB CBC 2011Univerzitet u SegedinuEstablishing the cross-border development of biogas industry via joint determination of biogas potentials, education, research and innovation

 • POMO EU ZA ENERGETIKUOcenivi energetiku i transport kao visokoprofitabilne privredne grane, Evropska unija je, u okviru pet godinjih IPA programa, koji se sprovode u Srbiji, u ovaj sektor uloila preko 260 miliona evra.

  Obimna ulaganja potvruju i podaci da je od 2009. do 2011. godine uloeno ukupno 671 ilion evra u modernizaciju eleznice Srbije, autoput Koridor 10, Srbijagas, elektroprivredu i privatni sektor.

  Protokolom o razvojnoj saradnji u 2012. godini potpisanog izmeu Srbije i Nemake, Srbiji je odobreno 81 milion evra za projekte u oblasti energetike, infrastrukture, razvoja demokratije i unapreenja javne administracije.

 • NOVE ANSE ZA FINASIRANJE ENERGETIKE U BUDUNOSTIEU za realizaciju stratekih ciljeva u oblasti energetike koristi nekoliko izvor jvnog finnsirnj kao to:

  ema trgovanja dozvoljenim koliinama izduvnih gasova koj bi treblo d generie prihode od 2013. godine;

  Programi Zjednice ko to su Sedmi okvirni progrm z istrivnje FP7 gde i Srbija ima mogunost uea, kao i program Inteligentn energij za Evropu u okviru CIP (Competitiveness and Innovation Programme) progrm;

  Program za energetski oporavak Evrope uspostavljen 2009. godine (European Energy Programme for Recovery);

  kreditirnje od strne Evropske investicione bnke (EIB).

 • EUREKA PROGRAM Okvirni program EUREKA razvija saradnju izmeu malih i srednjih preduzea, istraivakih centara i univerziteta za industrijske inovacije.

  OblastiKo moe da konkurie?Zemlje koje mogu da uestvujuIstraivanjeTransportZdravljeEnergijaPrirodaIndustrijaInovacijeNova tehnologijaTurizamIstraivaki centriKorporacijeDravna upravaMala i srednja preduzeaUniverzitetiEvropska unijaZemlje kandidatiEEAMediteranske zemljevajcarskaBalkan

 • AKTUELNI POZIVI-FP7 IZ OBLASTI ENERGETIKEFP7 SMART CITIES AND COMMUNITIES 2013 CALL

  Datum objavljivanja: 10. jul 2012. Rok za predaju: 4. decembar 2012. Kratak opis: Smart cities je ciljna istraivaka i inovativna oblast u evropskom okvirnom programu za istraivanje i inovacije. U cilju pripreme za lanstvo teme ICT i energija pokreu ovaj tematski poziv.Ko moe da uestvuje: Zemlje Zapadnog Balkana koje su ukljuene u program FP7 i imaju iste uslove kao i lanice EU.

  Vie informacija moete nai na sajtu : http://wbcinco.net/object/call/10362

 • AKTUELNI POZIVI-FP7 IZ OBLASTI ENERGETIKEFP7 ENERGY CALL 2013 PART 1 I PART 2

  Datum objavljivanja: 10. jul 2012. Rok za predaju: 28. novembar 2012. za Part 1 i 24. januar 2013. za Part 2Kratak opis: Tehnoloke promene u dosadanjem EU energetskom sistemu su neophodne kako bi se se postigli ciljevi Strategije 2020 i ostvarile 2050 ambicije. Neophodno je da se u velikoj meri dekarbonizuje energetika i saobraaj. Postoji hitna potreba za uvoenje novih, tehnologija visokih performansi na trite i da se obezbedi evropsko liderstvo u oblastima sa niskim tehnologijama ugljenika.

  Ko moe da konkurie: Zemlje Zapadnog Balkana koje su ukljuene u program FP7Vie informacija moete nai na sajtu:http://cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html

 • ZAKLJUAK

  Chart1

  14110

  18182

  23295

  1131

  2829

  1578

  631

  219

  34276

  Sheet1

  IPA Prekogranini program Hrvatska Srbija 2007-2013Prekogranini program Srbija - Bosna i Hercegovina 2007-2013

  2,249,684104,686

  Programi prekogranine saradnje izmeu Srbije i zemalja lanica EU

  Program prekogranine saradnje Maarska Srbija 2007-2013Program prekogranine saradnje Rumunija Srbija 2007-2013

  30,576,04110,447,992.56

  IPA Prekogranini program Hrvatska Srbija 2007-2013Prekogranini program Srbija - Bosna i Hercegovina 2007-2013Program prekogranine saradnje Maarska Srbija 2007-2013Program prekogranine saradnje Rumunija Srbija 2007-2013

  2,249,684104,68630,576,040.5810,447,992.56

  Pre-accession instrument (IPA):European Neighbourhood Instrument (ENI):Development Cooperation Instrument DCI):Partnership Instrument (PI):Instrument for Stability (IfS):European Instrument for Democracy & Human Rights (EIDHR):Instrument for Nuclear Safety Cooperation:Instrument for Greenland:European Development Fund (EDF, outside EU Budget):

  14,11018,18223,2951,1312,8291,57863121934,276

  Programi u kojima Srbija uestvuje: 1.)Pre-accession instrument (IPA), 2.)Instrument for Stability (IfS), 3.) European Instrument for Democracy & Human Rights (EIDHR).

  Sheet1

  Sheet2

  Sheet3

  Instrumenti za period od 2014. do 2020. godine

  U milionima

 • HVALA NA PANJI!FOND EVROPSKI POSLOVI AP VOJVODINEMaster Centar Novosadskog SajmaHajduk Veljkova 11Slubeni ulaz br.5, VI sprat21000 Novi Sad

  www.vojvodinahouse.eutelefon: 021/55 77 31e-mail: [email protected]*

  **