of 27 /27
 Copyright@NIOSH 2004/2 1 PENGENALAN KEPADA PERUNDANGAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (INTRODUCTION TO OSH LEGISLATION) KURSUS PEGAWAI KESELAMATAN DAN KESIHATAN NIOSH

1-Pengenalan Perundangan OSH

Embed Size (px)

DESCRIPTION

safety

Text of 1-Pengenalan Perundangan OSH

 • Copyright@NIOSH 2004/2 1

  PENGENALAN KEPADA PERUNDANGAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

  (INTRODUCTION TO OSH LEGISLATION)

  KURSUS PEGAWAI KESELAMATAN DAN KESIHATAN NIOSH

 • Copyright@NIOSH 2004/2 2

  OBJEKTIF:Di akhir sesi ini, para peserta akan dapat: menyatakan perbezaan di antara undang-

  undang berkanun dan Common Law menerangkan liabiliti majikan di dalam

  kewajipan mengambil berat (Duty of Care)

  Menyenaraikan sejarah ringkasperundangan Keselamatan dan KesihatanPekerjaan (KKP) di Malaysia.

 • Copyright@NIOSH 2004/2 3

  SKOP PEMBELAJARAN

  Perundangan OSH

  Kewajipan mengambil berat oleh majikan(Duty of Care)

  Sejarah Perundangan KKP di Malaysia

  Kategori Perundangan

  Kesimpulan

 • Copyright@NIOSH 2004/2 4

  PERUNDANGAN OSH

  Undang-undang Berkanun (Statutory Law)

  Common Law

 • Copyright@NIOSH 2004/2 5

  UNDANG-UNDANG BERKANUN (STATUTORY LAW)

  Mengandungi Akta dan Peraturan:

  Digubal oleh Kerajaan Perlanggaran adalah kesalahan jenayah Hukuman denda dan penjara Pendakwaan oleh Pegawai Kerajaan (seperti

  Timbalan Pendakwaraya) di MahkamahJenayah

 • Copyright@NIOSH 2004/2 6

  COMMON LAW Hasil daripada keputusan yang dibuat oleh Hakim dan

  mahkamah Sivil

  Membolehkan pihak yang mengalami kecederaanmembuat tuntutan terhadap pihak yang bertanggungjawab

  Permohonan perbicaraan dibuat oleh Peguam yang dilantik oleh Pihak Tercedera

  Sabit kesalahan-pampasan dalam bentuk wang ringgit

 • Copyright@NIOSH 2004/2 7

  UNDANG-UNDANG TORT (LAW OF TORT)

  Tort adalah Kesalahan Sivil seperti: Salahlaku seseorang yang memberi hak kepada

  pihak tercedera/teraniaya membuat tuntutandi mahkamah sivil

  Klasifikasi Tort: Gangguan (Nuisance) Kecuaian (Negligence) Fitnah (Defamation) Pencerobohan (Trespassing)

 • Copyright@NIOSH 2004/2 8

  UNDANG-UNDANG TORT (LAW OF TORT)

  Kecuaian Tort (Tort of Negligence)

  Perlanggaran ke atas kewajipan sahmengambil berat untuk tidak menyebabkankerosakan atau kecederaan kepada oranglain

 • Copyright@NIOSH 2004/2 9

  KEWAJIPAN MENGAMBIL BERAT (DUTY OF CARE)

  Majikan tidak terlepas daripada kewajipanmengambil berat walaupun dia telah menugaskanorang kompeten melaksanakannya

  Wilsons and Clyde Coal Co vs English

 • Copyright@NIOSH 2004/2 10

  LIABILITI MAJIKAN DALAM KEWAJIPAN MENGAMBIL BERAT

  Kecederaan ke atas:

  Setiap pekerja secara individu

  Pekerja lain yang disebabkan oleh salah laku ataukecuaian pekerja atau ejen yang melaksanakan tugasuntuk majikan

  (liabiliti yang mewakili-Vicarious liability)

 • Copyright@NIOSH 2004/2 11

  LIABILITI MAJIKAN DALAM KEWAJIPAN MENGAMBIL BERAT

  Majikan tidak dipertanggungjawabkan jikapekerja bertindak atas perlakuannya sendiriseperti bergurau semasa bertugas.

  Smith Vs Crossley Bros Ltd

  (Dua Apperentis menyuntik udara mampat ke dalampihak ketiga sebagai gurauan)

 • Copyright@NIOSH 2004/2 12

  ELEMEN BAGI MENENTUKAN KES KECUAIAN

  Terdapat kewajipan mengambil berat oleh satu pihakke atas pihak lain

  Terdapat perlanggaran ke atas kewajipan tersebut

  Perlanggaran ke atas kewajipan mengakibatkankerosakan/kecederaan

  Beban membuktikan terletak di atas pihak Plaintif(yang tercedera)

 • Copyright@NIOSH 2004/2 13

  PENGGABUNGAN DUA UNDANG-UNDANG

  Common Law

  Undang-undang Berkanun (Statutory Law)

 • Copyright@NIOSH 2004/2 14

  SEJARAH PERUNDANGAN KKP DI MALAYSIA

  The Selangor Boiler Enactment 1892 The Perak Boiler Enactment 1903 The Pahang Boiler Enactment 1908 The Negeri Sembilan Boiler Enactment 1908 Federal Machinery Enactment 1913 Machinery Ordinance 1953 Akta Kilang dan Jentera Akta 1967 (AKJ 1967) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (AKKP

  1994)

 • Copyright@NIOSH 2004/2 15

  SKOP PERUNDANGAN KKP

  Keselamatan Dandang sebelum tahun 1914 Keselamatan Jentera 1914 - 1952 Keselamatan Industri 1953 - 1967 Keselamatan dan Kebersihan Industri

  1970 - 1994 Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan selepas

  tahun 1994

 • Copyright@NIOSH 2004/2 16

  KESELAMATAN DANDANG SEBELUM 1914

  The Selangor Boiler Enactment 1892 The Perak Boiler Enactment 1903 The Pahang Boiler Enactment 1908 The Negeri Sembilan Boiler Enactment 1908

  Skop enakmen:

  Keselamatan Dandang dan Pemeriksaan ke atas pekerja dandang

 • Copyright@NIOSH 2004/2 17

  KESELAMATAN JENTERA 1914 - 1952Federal Machinery Enactment 1913

  Skop Perundangan:

  Pemeriksaan Jentera seperti: Enjin pembakaran dalam Tarbin air dan Jentera yang dipasang bersama

  Pendaftaran dan pemeriksaan pemasangan jentera

 • Copyright@NIOSH 2004/2 18

  KESELAMATAN INDUSTRI 1953 -1967

  Machinery Ordinance 1953

  Skop Perundangan:

  Keselamatan Dandang dan Jentera

  Keselamatan Pekerja di kilang di mana jenteradigunakan

 • Copyright@NIOSH 2004/2 19

  KESELAMATAN DAN KEBERSIHAN INDUSTRI 1968 - 1994

  Akta Kilang dan Jentera 1967

  Meminda peruntukan keselamatan jentera

  Memperbaiki kelemahan dalam Ordinance Kejenteraan1953

  Skop tidak merangkumi tempat kerja di mana tiadapenggunaan jentera

  Kurang peruntukan kesihatan

 • Copyright@NIOSH 2004/2 20

  AKTA KILANG DAN JENTERA 1967 (FMA 1967)

  PENDEKATAN:

  Kawalan Jentera

  Kawalan Persekitaran Dalam

  Kawalan Manusia

 • Copyright@NIOSH 2004/2 21

  KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN SELEPAS 1994

  Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan1994 (OSHA 1994)

  Skop Perundangan: Melindungi keselamatan dan kesihatan pekerja di

  semua sektor ekonomi

  Mempunyai elemen kewajipan mengambilberat (Duty of Care)

 • Copyright@NIOSH 2004/2 22

  KATEGORI PERUNDANGAN

  Dua (2) Kategori:

  Mengawal Aktiviti Industri atau Bahan kimiayang spesifik

  Perundangan Asas dan Am

 • Copyright@NIOSH 2004/2 23

  KATEGORI PERUNDANGAN

  Mengawal Aktiviti Industri atau Bahankimia yang spesifik:

  Enakmen Galian Akta Pelesenan Tenaga Atom 1984 Akta Racun Makhluk Perosak 1974 Akta Petroleum (Langkah-Langkah

  Keselamatan) 1984 Akta Bekalan Elektrik 1990

 • Copyright@NIOSH 2004/2 24

  KATEGORI PERUNDANGAN

  Perundangan Asas dan Am:

  Akta Kilang dan Jentera 1967

  Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

 • Copyright@NIOSH 2004/2 25

  PENGUATKUASAAN (ENFORCEMENT)

  Jabatan Keselamatan dan KesihatanPekerjaan

  Di antara fungsi-fungsi: Menguatkuasakan AKJ 1967 dan AKKP 1994 Menjalankan kerja galakan dan promosi Mengkaji perundangan sedia ada Memberi khidmat nasihat dan kepakaran Menjadi sekretariat kepada Majlis Negara Bagi

  Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (National Council for OSH)

 • Copyright@NIOSH 2004/2 26

  KESIMPULAN

  Common Law Undang-undang TORT Hasil dari keputusan Hakim dan Mahkamah Pihak tercedera boleh membuat tuntutan ke atas

  pihak bertanggungjawab

  Undang-undang Berkanun (Statutory Law) Akta dan Peraturan Digubal dan dikuatkuasakan oleh Kerajaan Sabit kesalahan boleh didenda atau di penjara

 • Copyright@NIOSH 2004/2 27

  KESIMPULAN

  Latarbelakang Sejarah KKP Keselamatan Dandang sebelum tahun 1914 Keselamatan Jentera 1914 - 1952 Keselamatan Industri 1952 - 1967 Keselamatan dan Kebersihan Industri

  1970-1994 Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

  selepas tahun 1994