of 24 /24
Introductory Management Theory and practice Section Participate in Occupational Health & Safety processes Chương 17 Quản lý nơi làm việc khỏe mạnh và an

17.introductory management chapter17

Embed Size (px)

Text of 17.introductory management chapter17

  • 1. Introductory Management Theory and practiceSectionParticipate in Occupational Health & Safety processes Chng 17Qun l ni lm vic khe mnh v an ton

2. BEFORE WE START37 ngicht, 100ngi b thng 3. MC TIU BUI HC Hiu php ch ca an ton, sc khe (OHS) v phc li lao ng T vn h tr cho php ch ca OHS Cc nguyn nhn gy tai nn Cch qun l an ton hng ngy 4. CHNG TRNH Lut an ton lao ng Trch nhim ca ngi lin quan 5. RI RO & KHNG HONG CA NH QUN LTrch nhim ca ngi s dng laong l phi bo v cho ngi lao ngti ni lao ng 6. H THNG PHP CH o lut Act VD: Lut lao ng Vietnam 2011 iu l, quy nh, ngh quytRegulation VD: iu 95 n iu 108 ca Lut Lao ng Hng dn thc tin cho 1 iu lutCodes ofpractice VD: thng t hng dn Mi nc c tiu chun an ton lao ngTiu chun ring 7. V D LUT LAO NGiu 951. Ngi s dng lao ng c trch nhim trang b y phng tin bo h lao ng, bo m an ton lao ng, v sinh lao ng v ci thin iu kin lao ng cho ngi lao ng. Ngi lao ng phi tun th cc quy nh v an ton lao ng, v sinh lao ng v ni quy lao ng ca doanh nghip. Mi t chc v c nhn c lin quan n lao ng, sn xut phi tun theo php lut v an ton lao ng, v sinh lao ng v v bo v mi trng.2. Chnh ph lp chng trnh quc gia v bo h lao ng, an ton lao ng, v sinh lao ng, a vo k hoch pht trin kinh t - x hi v ngn sch ca Nh nc; u t nghin cu khoa hc, h tr pht trin cc c s sn xut dng c, thit b an ton lao ng, v sinh lao ng, phng tin bo v c nhn; ban hnh h thng tiu chun, quy trnh, quy phm v an ton lao ng, v sinh lao ng.3. Tng lin on lao ng Vit Nam tham gia vi Chnh ph trong vic xy dng chng trnh quc gia v bo h lao ng, an ton lao ng, v sinh lao ng, xy dng chng trnh nghin cu khoa hc v xy dng php lut v bo h lao ng, an ton lao ng, v sinh lao ng. 8. V D LUT LAO NGiu 1071.Ngi tn tt do b tai nn lao ng, bnh ngh nghip c gim nh y khoa xp hng thng tt, xc nh mc suy gim kh nng lao ng v c phc hi chc nng lao ng; nu cn tip tc lm vic, th c sp xp cng vic ph hp vi sc khe theo kt lun ca Hi ng gim nh y khoa lao ng.2. Ngi s dng lao ng phi chu ton b chi ph y t t khi s cu, cp cu n khi iu tr xong cho ngi b tai nn lao ng hoc bnh ngh nghip. Ngi lao ng c hng ch bo him x hi v tai nn lao ng, bnh ngh nghip. Nu doanh nghip cha tham gia loi hnh bo him x hi bt buc, th ngi s dng lao ng phi tr cho ngi lao ng mt khon tin ngang vi mc quy nh trong iu l bo him x hi.3. Ngi s dng lao ng c trch nhim bi thng t nht bng 30 thng lng cho ngi lao ng b suy gim kh nng lao ng t 81% tr ln hoc cho thn nhn ngi cht do tai nn lao ng, bnh ngh nghip m khng do li ca ngi lao ng. Trng hp do li ca ngi lao ng, th cng c tr cp mt khon tin t nht bng 12 thng lng. 9. CHNG TRNH Lut an ton lao ng Trch nhim ca ngi lin quan 10. KHI TAI NN XY RA1. Tai nn c th on trc c khng?2. Tai nn c th ngn nga c khng?3. C hp l cung cp bin php ngn nga?4. C quan h trc tip nhn qu gia tai nn v s khinh sut?Trch nhim ca ngi s dng lao ng 11. TRCH NHIM CA NGI S DNG LAO NG Cam kt caQun l qun l nguy himPhc hi v H thng anPhc li ngi bi thngton lao ng T vnlao ng cho cng nhn Chnh sch &o to Th tc 12. V D 13. TRCH NHIM CA NH QUN L CP C S 1. Lnh o 2. o to v giao tip 3. Qun l cht ch, m bo h thng lmvic an ton, cc quy chun an ton cthc thi 4. Xc nh nguy him, iu tra tai nn vbo co 5. Tham gia v t vn 14. TRCH NHIM CA NHN VIN Tun th nghim ngt cc quy nh an ton Lun cn thn v tp trung 15. T VN SC KHE & AN TON LAO NGCch tch cc m bo sc khe & an ton laong: T VN = Phng bnh hn cha bnh Chuyn vin sc khe & an ton lao ng Lp i din sc khe & an ton lao ng Lp y ban sc khe & an ton lao ng Thng xuyn kim nghim an ton &kho st xc nh nguy him 16. QUN L NGUY HIM & NH GI RI RO1. Loi tr2. Thay th3. Thay i thc tin lao ng an ton hn4. Dng k ngh kim sot5. T chc o to6. Trang thit b an ton c nhn 17. CC NGUYN NHN GY TAI NN Li hoch nh quy trnh lm vic Thc tin lm vic sai lm Qun l ti Bo tr my mc/thit b km Thiu o to & gim st Yu t c nhn: stress, bt cn iu kin khc, vd thi tit 18. CC LOI TAI NN 1 Majorinjury10 Minor injuries30 Lost-time accidents100 Minor accidents 600 Incidents (near misses) 19. CC BC CI TIN MI TRNG LM VIC Xc nhnh giKim sotnguy him ri ro ri ro 20. THIT HI CA 1 TAI NN Chi ph trc Chi ph bi thng tip Chi ph qun tr Chi ph y t, lng, chi ph phc hicho ngi b hi Chi ph thi gian Chi ph gin Chi ph thay th nhn s mi tip Chi ph sn xut Cc chi ph khc: truyn thng, quanh lao ng, lut, pht 21. GIM ST AN TON HNG NGY Hnh ng Qun l cht ch Ghi nhn tai nn v s c (incident) Vit hng dn an ton Ch Stress gy tai nn, VD: qu ti, vic lp i lpli, vn c nhn C nhng nhn vin (v khu vc) c xu hngxy ra tai nn cao hn 22. MC TIU BUI HC Hiu php ch ca an ton, sc khe (OHS) v phc li lao ng T vn h tr cho php ch ca OHS Cc nguyn nhn gy tai nn Cch qun l an ton hng ngy 23. THAM KHO 1. Management Theory and Practice ca Kris Cole 24. KT THC CHNG 17THANK YOU