2013 LRT metinė veiklos ataskaita

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2013 LRT metinė veiklos ataskaita

Text of 2013 LRT metinė veiklos ataskaita

 • TURINYS

  VADAS

  LRT STRATEGIJOS PLANO VYKDYMAS

  LRT VALDYMAS IR STRUKTRA

  LRT MOGIKJ ITEKLI VALDYMAS

  LRT USIENIO RYIAI

  LRT.LT

  NAUJOS INIASKLAIDOS KRYPTYS

  LRT URNALIST VERTINIMAS

  KALBOS KULTRA

  RYIAI SU INIASKLAIDA IR VISUOMENE

  RINKODARA IR SAVIREKLAMA

  SOCIALIN, KULTRIN REKLAMA LRT PROGRAMOJE

  LRT MUZIEJUS

  LRT ARCHYVAS

  TECHNIKOS CENTRAS

  TELEVIZIJA

  TV USIENIO PROGRAM TRANSLIACIJOS

  LRT TV NAUJIEN TARNYBA

  RADIJAS

  2013 MET FINANSINIAI REZULTATAI

  METINI FINANSINI ATASKAIT RINKINYS IR AUDITO IVADA

  2013 METINI FINANSINI ATASKAIT AIKINAMASIS RATAS

  LRT TARYBOS 2013 M. POSDI NUTARIM IR SPRENDIM SUVESTIN

  3

  3

  13

  6

  17

  15

  19

  18

  23

  21

  31

  25

  33

  31

  37

  35

  61

  55

  89

  67

  100

  97

  113

 • VADAS

  Vieoji staiga Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

  (LRT) yra Lietuvos Respublikos visuomeninis

  transliuotojas, rengiantis keturias televizijos programas

  (LRT TELEVIZIJA, LRT KULTRA, LRT LITUANICA, LRT

  HD), tris radijo programas (LRT RADIJAS, LRT KLASIKA,

  LRT OPUS), valdantis naujien, vaizdo ir garso interneto

  portal www.lrt.lt, kaupiantis ir saugantis visuomeninio

  transliuotojo garso ir audiovizualini krini archyvus,

  istorinius, su ilgamete Lietuvos nacionalinio radijo ir

  televizijos veikla susijusius eksponatus.

  LRT yra valstybei nuosavybs teise priklausanti vieoji

  ne pelno siekianti staiga, kurios veikl reglamentuoja

  Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos statymas. LRT

  finansuojama i valstybs biudeto asignavim, gauna

  pajam i reklaminio eterio laiko ir ploto pardavimo,

  leidybos ir i komercins bei kins veiklos.

  Europos Sjungos lygiu Europos Parlamentas 2008 m.

  rugsjo 25 d. Rezoliucijoje dl iniasklaidos koncentracijos

  ir pliuralizmo pabr, jog visuomeninei iniasklaidai,

  kad ji bt pajgi transliuoti auktos kokybs kultros

  ir ini laidas, yra btinas pakankamas finansavimas.

  Deja, tokio finansavimo LRT vis dar negauna, todl vis

  keliam udavini negali gyvendinti.

  Nuo 1993 m. LRT yra Europos transliuotoj sjungos

  (European Broadcasting Union EBU) nar.

  LRT STRATEGIJOS PLANO VYKDYMAS

  1 prioritetas: aukt urnalistikos standart, program iskirtinumo ir kokybs augimas.

  gyvendintos priemons:

  1. 1608 tiesioginiai jungimaisi radijo ir televizijos

  laidose.

  2. Efektyviai veikiantis LRT Briuselio korespondent

  punktas 153 TV ir 106 radijo reportaai.

  3. Atliktas vienas kokybinis ir du kiekybiniai LRT

  operatyvumo ir objektyvumo tyrimai.

  4. Keiiama TV ir radijo programa, atsivelgiant

  reitingus ir rinkos pokyius.

  5. Sukurta laid reitingavimo formul.

  6. Dviem pareigybms priskirta internaut nuomons

  rinkimo funkcija.

  7. Bendradarbiavimas su geriausiomis Lietuvos

  mokslo staigomis 75 studentai atliko praktik LRT.TV naujien tarnybos urnalistas Edvardas pokas dirbo

  Briuselyje Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu

  3

 • Negyvendintos priemons:

  Regionini televizij asociacijos atstovas, pasils

  pirkti j produkcij, ikl nepriimtinas slygas. J TV

  vaizdo kokyb LRT buvo nepakankama.

  2 prioritetas: aktyvios komunikacijos praktika vairi auditorij, krj ir dalyvi informacini poreiki tenkinimas.

  gyvendintos priemons:

  1. Itransliuoti 254 koncertai ir kultriniai renginiai.

  2. Per savait subitruojamos 2 laidos, 2

  dokumentiniai ir 2 vaidybiniai filmai.

  3. LRT RADIJUJE ir LRT KLASIKOJE kuriama po 7

  savaitines, TV sezono metu televizijoje 5 savaitins

  laidos tautinms maumoms.

  4. 1,7 proc. viso TV eterio laiko skiriama kultros

  laidoms, kartu su KULTROS kanalu kultros laidos

  sudaro 8,2 proc. viso LRT televizij eterio.

  5. 64 proc. viso LRT RADIJO laiko ir 99 proc. viso

  LRT KLASIKOS eterio laiko skiriama informacinms ir

  kultros-vieiamosioms laidoms.

  3 prioritetas: lietuvi kalbos ir kultros puoseljimas.

  gyvendintos priemons:

  1. LRT RADIJUJE kuriama laida Manasis a, skirta

  tapatybs paiekai.

  2. Per LRT KULTROS kanal kartojamos

  mokomosios taisyklingos kalbos laidels.

  3. Per LRT RADIJ transliuojama 20 kalbos

  valandli per mnes.

  4. Gegus mnes irinktas LRTKalbos grynuolis.

  5. Per 50 darbuotoj tobulino bendrins kalbos

  gdius specializuotuose kursuose.

  6. LRT intranete kurta kalbos patarim svetain.

  Net 75 studentai 2013 m. atliko praktik LRT

  Laidos Auksinis balsas filmavimas

  4

 • 4 prioritetas: atvirumas ir skaidrumas svarbiausia veiklos efektyvumo prielaida.

  gyvendintos priemons:

  1. Sukurtas naujo darbuotojo adaptacijos modelis ir

  parengta LRT naujoko knyga.

  2. Patikslintos daugelio LRT darbuotoj pareigins

  instrukcijos, atkreipiant dmes atsakomyb ir

  reikalavimus.

  3. Iskirtos prioritetins kvalifikacijos tobulinimo sritys

  2014 metams: HD ir perjimas viej sektori bei

  komandinis darbas.

  4. Iplsta LRT redakcins kolegijos veikla.

  5. Atrinkta 10 nauj darbuotoj.

  6. Dalyvauta 12-oje EBU surengt rengini.

  7. Dalyvauta trijose EBU asambljose pagal profesin srit.

  8. Rengiami periodiniai padalini vadov susirinkimai.

  9. biudeto formavim traukti departament

  vadovai.

  10. Su vadovais analizuojamos mnesins veiklos

  ataskaitos.

  11. Seimas patvirtino LRT metin ataskait.

  Negyvendintos priemons:

  1. Nepavyko savais resursais sukurti Laid gamybos

  skyriaus ir darbuotojams skirtos tikslios darbo laiko

  apskaitos sistemos. Nusprsta tikslinti ir stebti, kaip

  iuo metu apskaitomas i darbuotoj laikas.

  2. Dl l trkumo nekurtos darbuotoj poilsio

  zonos, skirtos valgyti.

  5 prioritetas: technologins inovacijos pasirengimas transliavimo skaitmeninimui bei interaktyvumui.

  gyvendintos priemons:

  1. Skmingai pereita prie 16:9 vaizdo formato TV

  program transliavimo technologijos.

  2. 10 vnt. KTS-2 ir KTS-3 kamer pritaikytos dirbti

  16:9 formatu.

  3. Senos TV naujien tarnybos reportains kameros

  pakeistos naujomis.

  4. diegta programin ranga, leidianti automatizuoti

  TV naujien tarnybos transliacijas ir pereiti prie

  skaitmeninio laid montao ir archyvavimo sistemos.

  5. TV ir Radijo naujien tarnyb sukurtos laidos

  dedamos LRT.LT portal.

  6. I dalies sukurta programin ranga, leidianti

  naudotis archyv turiniu, sukurta naujien krimo,

  platinimo ir archyvavimo programin ranga,

  leidianti greitai parengti naujienas, jas publikuoti

  internete, naudoti laidose.

  7. Atliktas vidinio tinklo ir rangos auditas.

  8. IT specialist pastangomis sukurta automatin

  laid perkodavimo sistema, susieta su laid

  gamybos, planavimo ir transliavimo programomis.

  9. Sudaryta galimyb tvarkyti laid metaduomenis.

  10. Automatizuota archyvo turinio judjimo sistema.

  11. LRT TV ir radijo transliuojam program turinys

  tapo pasiekiamas 5 medijomis.

  12. Sukurta programl Labas rytas, Lietuva!.

  Su ja galima stebti laid ir jos klausytis tiesiogiai,

  irti laid raus ir iniasklaidos apvalg, skaityti

  naujienas, suinoti dienos orus, dalyvauti aidimuose

  ir bendrauti su laidos vedjais bei irovais.

  Negyvendintos priemons:

  1. Galimyb DBV-T tinkle pasirinkti subtitr ir garso

  takel bus manoma, LRT diegus DBV-T tinkl.

  2. Skaitmenins garsinimo rangos pirkimas

  perkeltas 2014 m. I ketvirt.

  3. Nekurta LRT sklaidos kontrol, nes i priemon

  bus reikalinga tik tada, kai LRT turs diegusi savo

  DVBT tinkl.

  4. Neiplstos LRT RADIJO, LRT KLASIKOS ir

  LRT OPUS girdimumo aprpties zonos, didinant

  dani ir sistuv skaii. i priemon planuojama

  gyvendinti ubaigus teisminius LRT ir LRTC ginus.

  5

 • LRT VALDYMAS IR STRUKTRA

  LRT taryba yra aukiausias LRT organas, kuriam statymu pavestos LRT visuotinio susirinkimo funkcijos ir kuris atstovauja visuomens interesui. Taryba

  sudaroma i 12 asmen, kuriuos skiria Lietuvos Respublikos Prezidentas (4 narius), Seimas (4), po 1 nar Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos vietimo taryba, Lietuvos meno krj asociacija ir Lietuvos vyskup konferencija.

  LRT tarybos sudties pokyiai 2013 m.

  LRT tarybos nariai:

  Darius Chmieliauskas

  Graina Daunoraviien

  Tomas Eitutis

  Liudvikas Gadeikis

  Zina Gaidien (iki lapkriio)

  Edmundas Ganusauskas

  eslovas Jurnas

  Giedr Lastauskien

  Kornelijus Platelis (nuo kovo)

  Egl Prancknien

  Keitsi Tarybos vadovyb. Kovo mnes LRT tarybos

  pirmininkas Dainius Radzeviius, dalyvavs konkurse

  eiti LRT generalinio direktoriaus pareigas, nusialino

  nuo posdi pirmininkavimo, vliau i LRT tarybos

  atsistatydino. Lietuvos meno krj asociacija vietoj

  D. Radzeviiaus delegavo Kornelij Platel.

  Balandio mnes vyko LRT tarybos pirmininko ir

  pavaduotojo rinkimai. Pirmininku irinktas ygintas

  Peiulis, pavaduotoja Lolita Jablonskien.

  Lapkriio mnes dl asmenini prieasi i LRT

  tarybos atsistatydino Zina Gaidien. Lietuvos

  Respublikos Prezidentei buvo isistas ratas dl kito

  nario teikimo. Iki met pabaigos Taryboje dirbo 11 nari.

  LRT tarybos pirmininkas ygintas Peiulis (nuo

  balandio 23 d., Dainius Radzeviius iki kovo 12 d.)

  Tarybos pirmininko pavaduotoja Lolita Jablonskien.

  LRT tarybos pirmininkas ygintas Peiulis

  6

 • Taryba la