3 fil lm q4

 • View
  320

 • Download
  13

Embed Size (px)

Text of 3 fil lm q4

 • 1

  Kagawaran ng Edukasyon

  Republika ng Pilipinas

 • 2

  Filipino

  Kagamitan ng Mag-aaral

  UNIT 4

  PAG-AARI NG PAMAHALAAN

  HINDI IPINAGBIBILI

  INILAAN PARA SA

  Distrito/Paaralan: ____________________________

  Dibisyon: ____________________________________

  Unang Taon ng Paggamit: ___________________

  Pinagkukunan ng Pondo (pati Taon):________

  3 Baitang

  Batang Pinoy Ako

 • 3

  BATANG PINOY AKO Ikatlong Baitang Filipino Kagamitan ng Mag-aaral Unang Edisyon, 2014

  ISBN : Paunawa hinggil sa Karapatang-Sipi. Isinasaad ng Seksiyon 176 ng Batas Pambansa Bilang 8293: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa ano mang akda ng

  Pamhalalaan ng Pilipinas. Gayon pa man, kailangan muna ang pahintulot ng pamahalaan

  o tanggapang naghanda at/o naglathala ng akda bago at upang magamait sa layuning

  komersiyal.

  Nagtataglay ng karapatang-ari ang mga akda/materyales (mga kuwento,

  seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand names, tatak o trademarks,

  atbp.) na ginamit sa aklat na ito. Pinagsikapang hanapin at hilingin ang pahintulot ng mga

  karapatang-ari upang magamit ang mga akdang ito. Hindi inaangkin ni kinakatawan ng

  mga tagapaglathala (publisher) at may-akda ang karapatang-aring iyon.

  Inilalathala ng Kagawaran ng Edukasyon

  Kalihim : Br. Armin A. Luistro, FSC

  Pangalawang Kalihim : Dina S. Ocampo

  Punong Tagapangasiwa: Angelika D. Jabines; Pangalawang Tagapangasiwa:

  Marilou Martha E. Benisano; Manunulat: Florenda Cardinoza, Jenny-Lyn Trapane,

  Amaflor Alde, Agnes G. Rolle, Josenette Brana, Ronald Ramilo, Louiegrace

  Margallo, Mercelita Salazar, Aireen Ambat, Lea Agustin, Natasha Rae Natividad,

  Cynthia Reyroso, Dolorosa Castro, Modesta Jaurigue.

  Tagapag-ambag: Maria Hazel J. Derla, Gratcielo Chiara D. Badillo, Elgie Ariniego,

  Ma. Cristina C. Garcia; Evelyn de Castro, Malou M. de Ramos, Maria Castillo-David

  Konsultant: Dr. Lydia Liwanag, Ani Rosa Almario; Editor: Benilda Santos, Jomar Empaynado

  Tagapagtala: Jasmin Bangisan, Aprilyn Montilla Tagaguhit : Kristel de Guzman, Kenneth

  Cubol ,Michael Cajis, Jefrrey V. Cambronero, Reynaldo A. Simple Taga-anyo: Ferdinand

  Bergado.

  Inilimbag sa Pilipinas ng __________

  Department of Education Instructional Materials Council Secretariat (DepEd-IMCS) Office Address : 5th Floor Mabini, Bldg.

  Meralco Avenue, Pasig City

  Philippines 1600

  Telefax : 02 634- 1054 o 634- 1072 E-mail Address : imcsetd@yahoo.com

 • 4

  PAUNANG SALITA

  Kumusta mga bata?

  Sadyang isinulat at inihanda para sa iyo ang Kagamitan ng

  Mag-aaral na ito. Ito ang magiging kaibigan mo sa pag-aaral ng

  Filipino at magiging kasama mo at ng iyong mga

  kaibigan sa pagtuklas ng mga bagong konsepto at kaalaman sa

  pamamagitan ng pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pagsulat, at

  pagtanaw. Ang lahat ng mga gawain na inilagay dito ay

  gagawin mo sa paggabay ng iyong guro. Basahin at unawain

  ang mga panuto na mababasa dito upang maging

  matagumpay ka sa mga gawaing sadyang inihanda para sa iyo.

  Ang mga aralin dito ay nahahati sa apat na yunit.

  - Pamilya Ko, Mamahalin Ko

  - Pamayanan Ko, Pagyayamanin Ko

  - Bansa Ko, Ikararangal Ko

  - Kakayahan Ko, Ipagmamalaki Ko

  Ang bawat aralin naman ay may mga gawain

  tulad ng :

  Alamin Natin. Dito mo mababasa ang mga kuwento, tula, at

  talata na magiging daan sa pagtalakay ng mga kasanayang

  lilinangin sa bawat aralin.

  Linangin Natin. Ito ay pagsasanay ng mga kakayahan

  o kaalaman na tinalakay sa klase. Maaari itong isagawa nang

  ikaw lamang o kasama ang iyong pangkat.

  Tandaan Natin. May mababasa ka dito na mga

  pangungusap na hindi kumpleto. Pupunanmo lamang ang mga

 • 5

  ito ng mga salita upang maipakita ang natutuhan mo sa isang

  aralin.

  Pagyamanin Natin. Karagdagang pagsasanay ito hinggil sa

  mga natutuhan mo.

  Sa paggamit ng kagamitang ito, upang ikaw ay maging

  matagumpay, tandaan mo lamang na laging hintayin ang

  hudyat o mga panuto na sasabihin ng iyong guro.

  Sana sa paggamit mo nito, maging isa kang tunay na

  Batang Pinoy na maka Diyos, makatao, makabayan at

  makakalikasan.

  Maligayang pag-aaral sa iyo!

  MGA MAY-AKDA

 • 6

  TALAAN NG NILALAMAN

  Yunit IV Kakayahan Ko, Ipagmamalaki Ko Aralin 31 Kakayahan Ko, Ibabahagi Ko 8

  Paggamit ng Angkop na Pagtatanong

  Tungkol sa mga Tao, Bagay, Lugar at Pangyayari

  Pagsagot sa mga Tanong Tungkol sa

  Balitang Binasa

  Aralin 32 Batang Pinoy ako, Matatag Ako 11 Paggamit ng Angkop na Pagtatanong

  Tungkol sa mga Tao, Bagay, Lugar at Pangyayari

  Pagsagot sa mga Tanong na Bakit at Paano

  Aralin 33 Pilipino Ako, May Mayamang Kultura 13 Paglalarawan ng mga Bagay, tao at

  Lugar sa Pamayanan

  Pagbibigay ng Kahulugan ang Graph

  Aralin 34 Bata Man Ako, Kaya Kong Maging Hero 16 Paglalarawan ng mga Bagay, Tao, at

  Lugar sa Pamayanan

  Paggamit ng Malaki at Maliit na Letra at

  mga Bantas sa Pagsulat ng mga Salitang Natutuhan

  Aralin 35 Karapatan Mo, Karapatan Ko,Pantay Tayo 18 Paggamit ng mga Salitang Kilos sa

  Pag-uusap Tungkol sa Ibat ibang Gawain sa Tahanan, Paaralan at Pamayanan

  Pagsusunod-sunod ng mga Pangyayari sa

  Kuwentong Napakinggan

  Aralin 36 Pamilyang Pinoy, May Pananagutan 21 Paggamit ng mga Salitang Kilos sa

  Pag-uusap Tungkol sa Ibat-ibang Gawain sa Tahanan, Paaralan, at Pamayanan

  Pagsunod sa Panutong May 3-4 Hakbang

  Pagbibigay ng Wakas ng Binasang Kuwento

  Aralin 37 Kaligtasan Ko, Kaligtasan Mo, Atin Ito 23 Paggamit nang Wasto ng Pang-abay na

  Naglalarawan ng Kilos o Gawi

  Pagbibigay ng Sariling Wakas sa

  Napakinggang Kuwento

  Aralin 38 Ang Teknolohiya at Ako 25

 • 7

  Paggamit nang Wasto ng Pang-abay na

  Naglalarawan ng Kilos o Gawi

  Pagsasalaysay Muli ng Napakinggang

  Teksto sa Tulong ng Balangkas

  Pagbibigay ng Mungkahing Solusyon sa Suliraning

  Nabasa sa Isang Teksto o

  Napanood

  Aralin 39 Pagpapaunlad ng Bansa Ko, Kaisa Ako 30 Paggamit nang Wasto ng Pang-ukol

  Naibibigay ang Buod o Lagom ng

  Tekstong Binasa

  Pagbibigay-Kahulugan sa Graph

  Aralin 40 Panatag na Buhay, Kayamanan Ko 35 Paggamit nang Wasto ng Pang-ukol

  Pagsulat ng Liham Pangangalakal

 • 8

  Ang mga Pilipino ay yaman ng bansa. Ang kanilang

  kagalingan at katalinuhan ay hindi matatawaran.

  Paano nga ba magagamit ang mga regalong ito upang

  makatulong sa kapwa?

  Natatanging Regalo

  Bawat isa sa atin, mayaman man o hindi, ay biniyayaan ng

  natatanging kakayahan. Ibinigay ito sa atin bilang regalo upang

  magamit sa pagtulong sa ating kapwa at sa pangangalaga ng

  ating kapaligiran. At dahil nga regalo ito sa atin, nararapat

  lamang na ito ay ibahagi rin natin nang libre sa ating kapwa lalo

  na sa mga nangangailangan.

  Ang paggamit ng ating kakayahan sa kabutihan ay hindi

  lamang magdadala sa atin ng tiyak na tagumpay kundi ng

  kagalakan sa ating kapwa. Tulad na lamang ng isang Pilipino na

  nakilala sa kaniyang kariton klasrum. Balewala sa kaniya ang hirap ng pagtutulak ng kaniyang

  kariton na punong-puno ng aklat, mapuntahan lamang at

  maturuan ang mga batang hindi makapag-aral dahil

  sa kahirapan. Hindi siya naging maramot sa kaalaman at

  katalinuhan na sa kaniya ay iniregalo ng Maykapal.

  Sana dumami ang Efren Reyes sa atin. Isang bayaning

  Pilipino na tunay na maipagmamalaki. Isang Pilipino na world

  class ang pangalan.

  Punan ang organizer sa pamamagitan ng pagsagot sa mga

  tanong na nakasulat.

 • 9

  Masasagot ko ang mga tanong tungkol sa binasang balita

  kung ___________.

  Sagutin ang mga inihandang katanungan matapos basahin

  ang balitang makikita sa napiling news room.

  Muling basahin ang teksto tungkol kay Efren Reyes.

  Subukang gumawa ng isang tanong tungkol dito.

  Sumulat ng isang tanong tungkol sa binasang teksto.

  Pamagat

  Sino ang

  bida sa

  kuwento?

  Ano ang

  nangyari sa

  kaniya?

  Bakit siya

  nakilala?

  Paano siya

  naging bayani?

 • 10

  Sa pagtatanong, gumagamit ng mga salitang tulad

  ng ________________.

  Suriin ang mga larawan. Sa iyong notebook, sumulat ng

  isang tanong para sa bawat isa.

  Basahing muli ang Natatanging Regalo. Pansinin kung

  paano ito isinulat.

  Sa isang malinis na papel, sipiin ang isang talata sa

  Natatanging Regalo na nagustuhan mo.

  Sa pagsipi ng isang talata, ___________________.

  Gamit ang alin mang pangkalahatang sanggunian, sumipi

  ng isang talata tungkol sa isang natatanging Pilipino. Gawin ito sa

  notebook. Sundan ang format na ito.

  Sanggunian : ______________________

  Pahina : ______________________

  Talata :

 • 11

  Bakit kaya naging inspirasyon si Kano?

  Ano a