500 câu hỏi trắc nghiệm về Chứng Khoán

Embed Size (px)

DESCRIPTION

500 câu hỏi trắc nghiệm về Chứng Khoán(đáp án in đậm)

Text of 500 câu hỏi trắc nghiệm về Chứng Khoán

500 CU HI TRC NGHIM C BN V CHNG KHON V TH TRNG CHNG KHON

Cu 1: Ngi s hu c phiu v tri phiu u c hng:

a. Li sut c nh

b. Thu nhp ph thuc vo hot ng ca cng ty

c. c quyn bu c ti i hi c ng

d. Li sut t vn m mnh u t vo cng ty

Cu 2: Nh u t mua 10 tri phiu c mnh gi 100 USD, c li sut danh ngha 6%/nm vi gi 900 USD. Vy hng nm nh u t s nhn c tin li l:

a. 60 USD

b. 600 USD

c. 570 USD

d. 500 USD

Cu 3: C phiu qu:

a. c chia c tc.

b. L loi c phiu c pht hnh v c t chc pht hnh mua li trn th trng.

c. Ngi s hu c quyn biu quyt.

d. L mt phn c phiu cha c php pht hnh.

Cu 4: Cc cu no sau y ng vi th trng s cpa. Lm tng lng vn u t cho nn kinh t

b. Lm tng lng tin trong lu thng.

c. Khng lm tng lng tin trong lu thng.

d. Gi pht hnh do quan h cung cu quyt nh

Cu 5: Th trng th cp

a. L ni cc doanh nghip hy ng vn trung v di hn thng qua vic pht hnh c phiu v tri phiu.

b. L ni mua bn cc loi chng khon km cht lng

c. L ni mua bn cc chng khon a pht hnh

d. L th trng chng khon km pht trin

Cu 6: Hnh thc bo lnh m trong cc nh bo lnh pht hnh cam kt s mua ton b chng khon ca t chc pht hnh cho d h c th bn ht hay khng c gi l:

a. Bo lnh tt c hoc khng

b. Bo lnh vi c gng ti a

c. Bo lnh vi cam kt chc chn.

d. Bo lnh vi hn mc ti thiu

Cu 7: i vi cng chng u t, ti liu no quan trng nht trong h s ng k pht hnh ra cng chng:

a. Bn sao giy php thnh lp v ng k kinh doanh

b. Danh sch v s yu l lch thnh vin Hi ng Qun Tr v Ban Gim c.

c. n xin php pht hnh.

d. Bn co bch

Cu 8: Trt t u tin lnh theo phng thc khp lnh l:

a. Thi gian, gi, s lng

b. Gi, thi gian, s lng

c. S lng, thi gian, gi

d. Thi gian, s lng, gi

Cu 9: Lnh gii hn l lnh:

a. c u tin thc hin trc cc loi lnh khc

b. c thc hin ti mc gi m ngi t lnh ch nh

c. c thc hin ti mc gi khp lnh

d. Ngi t bn v ngi t mua u c u tin ging nhau.

Cu 10: Lnh dng bn c a ra

a. Vi gi cao hn gi th trng hin hnh

b. Vi gi thp hn gi th trng hin hnh

c. Hoc cao hn hoc thp hn gi th trng hin hnh

d. Ngay ti gi tr trng hin hnh.

Cu 11: L do no sau y ng vi bn khng chng khon:

a. Ngn chn s thua lb. Hng li t st gi chng khon

c. Hng li t vic tng gi chng khon

d. Hn ch ri ro

Cu 12: Cc ch tiu no sau y khng phi l ch tiu ca phn tch c bn:

a. Cc ch tiu phn nh kh nng sinh li ca cng ty

b. Cc ch tiu phn nh kh nng thanh ton ca cng ty

c. T s P/E

d. Ch s gi ca th trng chng khon

Cu 13: Giao dch theo phng php khp lnh Vit Nam quy nh n v yt gi i vi nhng c phiu c mc gi t 50.000 ng n 99.500 ng l:

a. 100

b. 200

c. 300d. 500

Cu 14: ng X va bn 100 c phiu ca cng ty A vi gi 40 USD/c phiu. ng ta mua c phiu mt nm trc y vi gi 30 USD/c phiu, nm va qua ng ta c nhn c tc 2 USD/c phiu. Vy thu nhp trc thu ca ng t 100 c phiu A l:

a. 1000 USD b. 1200 USD

c. 1300 USD

d. Tt c u sai

Cu 15: Mnh gi tri phiu pht hnh ra cng chng Vit Nam l:a. Ti thiu l 100.000 ng v bi s ca 100.000ng

b. 100.000 ng

c. 10.000 ng

d. 200.000 ng

Cu 16: Nu mt tri phiu c bn vi gi thp hn mnh gi th:a. Li sut hin hnh ca tri phiu < li sut danh ngha ca tri phiu

b. Li sut hin hnh ca tri phiu = li sut danh ngha ca tri phiu

c. Li sut hin hnh ca tri phiu > li sut danh ngha ca tri phiu

d. Khng c c s so snh

Cu 17: Nh pht hnh nh pht hnh 2 loi tri phiu: tri phiu X c thi hn 5 nm v tri phiu Y c thi hn 20 nm. Nh vy, nh pht hnh phi nh mc li sut cho 2 tri phiu trn nh th no?

a. Li sut tri phiu X > li sut tri phiu Y

b. Li sut tri phiu X = li sut tri phiu Yc. Li sut tri phiu X < li sut tri phiu Y

d. Cn ty trng hp c th.

Cu 18: Ngi bn khng chng khon thc hin hnh ng bn khng khi h d on gi ca c phiu:

a. Tng ln

b. Gim i

c. Khng thay i

d. Khng cu no ng.

Cu 19: Gi s c phiu A c gi ng ca phin giao dch trc l: 101.000 ng, theo quy ch giao dch th trng chng khon Vit Nam hin nay, mc gi no s l mc t lnh hp l trong cc mc gi sau:

a. 101.500 ng

b. 100.000 ng

c. 106.050 ng

d. 95.000 ng

Cu 20: Lnh dng mua c a ra:

a. Hoc cao hn hoc thp hn gi th trng hin hnh

b. Vi gi thp hn gi th trng hin hnh

c. Vi gi cao hn gi th trng hin hnh

d. Ngay ti gi th trng hin hnh.

Cu 21: Th trng vn l th trng giao dch.

a. Cc cng c ti chnh ngn hnb. Cc cng c ti chnh trung v di hn

c. K phiu

d. Tin t

Cu 22: Th trng chng khon l mt b phn ca:

a. Th trng tn dng

b. Th trng lin ngn hng

c. Th trng vn

d. Th trng m

Cu 23: Thng d vn pht sinh khi:

a. Cng ty lm n c li

b. Chnh lch gi khi pht hnh c phiu mi

c. Tt c cc trng hp trn.

Cu 24: Cng ty c phn bt buc phi c

a. C phiu ph thng

b. C phiu u i

c. Tri phiu cng ty

d. Tt c cc loi chng khon trn

Cu 25: Qu u t chng khon dng m l qu:

a. C chng ch c nim yt trn th trng chng khonb. Lin tc pht hnh chng ch qu

c. Khng mua li chng ch qu

d. Ch pht hnh chng ch qu mt ln

Cu 26: Qu u t chng khon dng ng l qu:

a. Pht hnh chng ch qu nhiu ln

b. C th c nim yt chng ch qu trn th trng chng khon

c. c quyn mua li chng ch qu t nh u t

d. c quyn pht hnh b sung ra cng chng

Cu 27: Mc ch phn bit pht hnh ring l v pht hnh ra cng chng l:

a. d dng qun l

b. bo v cng chng u t

c. thu ph pht hnh

d. d dng huy ng vn

Cu 28: Nm N, Cng ty ABC c thu nhp rng l 800 triu ng, s c phiu pht hnh l 600.000 c phiu, c phiu qu l 40.000, khng c c phiu u i. Hi ng qun tr quyt nh tr 560 triu c tc. Nh vy mi c phiu c tr c tc l:

a. 1500

b. 2000

c. 1000

d. 1300

Cu 29: Trong trng hp ph sn, gii th doanh nghip, cc c ng s:

a. L ch n chung

b. Mt ton b s tin u t

c. c u tin tr li c phn gp trc

d. L ngi cui cng c thanh ton

Cu 30: Khi ph sn, gii th cng ty, ngi nm gi tri phiu s c hon tr:

a. Trc cc khon vay c th chp v cc khon phi tr

b. Trc thu

c. Sau cc khon vay c th chp v cc khon phi tr

d. Trc cc c ng nm gi c phiu u i v c phiu ph thng

Cu 31: Mt trong nhng iu kin pht hnh c phiu ln u ra cng chng Vit Nam l:

a. C vn ti thiu l 10 t VND, hot ng kinh doanh ca 2 nm lin trc nm ng k phi c li.

b. C vn ti thiu l 10 t USD, hot ng kinh doanh ca nm lin trc nm ng k pht hnh phi c li.

c. C vn ti thiu l 5 t VND, hot ng kinh doanh ca 2 nm lin trc nm ng k phi c li.

d. C vn ti thiu l 5 t VND, hot ng kinh doanh ca nm lin trc nm ng k pht hnh phi c li.

Cu 32: T l nm gi ti a ca nh u t nc ngoi i vi c phiu ca mt t chc nim yt c quy nh theo php lut Vit Nam l:

a. 25% tng s c phiu

b. 49% tng s c phiu

c. 30% tng s c phiu

d. 27% tng s c phiu

Cu 33: Mt trong nhng iu kin nim yt tri phiu doanh nghip l:

a. L cng ty c phn, cng ty trch nhim hu hn, doanh nghip nh nc c vn iu l gp ti thi im xin php nim yt t 10 t VND tr ln.

b. L cng ty c phn, cng ty trch nhim hu hn, doanh nghip nh nc c vn iu l gp ti thi im xin php nim yt t 5 t VND tr ln.

c. L cng ty c phn, cng ty trch nhim hu hn, doanh nghip nh nc, doanh nghip t nhn c vn iu l gp ti thi im xin php nim yt t 5 t VND tr ln.

d. Khng cu no ng.

Cu 34: Qu u t chng khon theo quy nh ca Vit Nam l qu:

a. u t ti thiu 40% gi tr ti sn ca qu vo chng khon.

b. u t ti thiu 50% gi tr ti sn ca qu vo chng khon

c. u t ti thiu 60% gi tr ti sn ca qu vo chng khon.

d. u t ti thiu 70% gi tr ti sn ca qu vo chng khon.

Cu 35: T chc pht hnh phi hon thnh vic phn phi c phiu trong vng:

a. 60 ngy k t ngy giy chng nhn ng k pht hnh c hiu lc.

b. 70 ngy k t ngy giy chng nhn ng k pht hnh c hiu lc.

c. 80 ngy k t ngy giy chng nhn ng k pht hnh c hiu lc.

d. 90 ngy k t ngy giy chng nhn ng k pht hnh c hiu lc.

Cu 36: Hi ng qun tr, Ban gim c, Ban kim sot ca Cng ty nim yt phi nm gi.

a. t nht 20% vn c phn ca Cng ty.

b. t nht 20% vn c phiu do mnh s hu trong 3 nm k t ngy nim yt.

c. t nht 50% s c phiu do mnh s hu trong 3 nm k t ngy nim yt.

d. t nht 30% s c phiu do mnh s hu trong 3 nm k t ngy nim yt.

Cu 37: T chc pht hnh, t chc nim yt cng b bo co ti chnh nm trn:a. 3 s bo lin tip ca mt t bo

b. 4 s bo lin tip ca mt t bo

c. 5 s bo lin tip ca mt t bo

d. 6 s bo lin tip ca mt t bo

Cu 38: T chc pht hnh, t chc nim yt phi cng b thng tin bt thng trong thi gian:

a. 10 ting k t khi s kin xy ra

b. 24 ting k t khi s kin xy ra

c. 30 ting k t khi s kin xy ra

d. 14 ting k t khi s kin xy ra

Cu 39: Ngi hnh ngh kinh doanh chng khon c:

a. c t do mua, bn c phiu mi ni.

b. Ch c m ti khon giao dch cho mnh ti cng ty chng khon ni lm vic.

c. S hu khng hn ch s c phiu biu quyt ca mt t chc pht hnh

d. Lm gim c mt cng ty nim yt.

Cu 40: Giao dch theo phng php khp lnh Vit Nam quy nh n v yt gi i vi nhng c phiu c mc gi di 50.000ng l

a. 100

b. 200

c. 300

d. 500

Cu 41: Doanh nghip nh nc c phn ha thc hin bn u gi c phiu ln u ra cng chng bt buc phi thc hin u gi qua trung tm giao dch chng khon nu khi lng c phn bn ra cng chng c gi tr:

a. 10 t ng tr ln

b. T 1 n 10 t

c. 5 t ng tr ln

d. Ty doanh nghip c mun thc hin u gi qua trung tm hay khng

Cu 42: Khi nh u t mua c phn qua u gi ti Trung tm Giao dch Chng khon H Ni, nh u t phi t cc:

a. 10% gi tr c phn ng k mua tnh