7416802 Pengurusan Tingkah Laku Kanakkanak(1)

 • View
  18

 • Download
  9

Embed Size (px)

Text of 7416802 Pengurusan Tingkah Laku Kanakkanak(1)

 • 1

  PENGURUSAN TINGKAH LAKU KANAK-KANAK PRASEKOLAH

  Oleh

  BAYREI BIN ASRIN

  NORHASLIZAWATI ABDULLAH

  NURUSHIDA AZWIN BT SHAHARUDDIN

  ROHAYA BTE KAMIS

  ROSEIDAYU BTE ELIAS

  FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

  UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

  6 OKTOBER 2008

  1.0 PENGENALAN

  Pendidikan prasekolah adalah pendidikan asas yang penting. Ia merupakan

  pendidikan awal dalam perkembangan hidup seseorang individu selepas

  pendidikan di rumah. Ia menjadi tapak yang boleh menyemaikan bibit cintakan

  ilmu pengetahuan dan sukakan sekolah. Oleh sebab itu guru prasekolah perlu

  mempunyai pengetahuan yang luas mengenai pendidikan prasekolah yang

  merangkumi aspek-aspek perkembangan kanak-kanak, strategi pengajaran

  pembelajaran, pentadbiran pusat prasekolah dan aspek-aspek lain yang berkaitan

  dengan pendidikan prasekolah. Pengetahuan ini dapat membantu guru dalam

  menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. Kanak-

  kanak prasekolah mempunyai pelbagai latar belakang, karenah serta tabiat yang

  telah dibiasakan semasa di rumah. Oleh itu, guru harulah pandai dan kreatif dalam

  mengurus tingkah laku kanak-kanak ini apabila berada dalam bilik darjah.

  1.1 Definisi Pengurusan

  Kata kerja mengurus (management) berasal dari bahasa Itali

  maneggiare iaitu menangani dan kata nama ini diterbitkan daripada

  perkataan Latin manus (tangan). Perkataan bahasa Perancis

  mesnagement telah banyak mempengaruhi perkembangan maksud

 • 2

  perkataan Bahasa Inggeris management pada abad-abad ke 17 dan 18.

  Merujuk kepada Ensiklopedia Bebas Wikipedia, pengurusan terdiri

  daripada pengarahan dan pengawalan sebuah kumpulan yang terdiri

  daripada satu atau lebih orang atau entiti untuk tujuan menyelaraskan

  dan mengharmonikan kumpulan tersebut untuk mencapai sesuatu

  matlamat. Ia seringya merangkumi sumber sumber manusia, kewangan,

  teknologi serta juga sumber semula jadi. Pengurusan juga boleh merujuk

  kepada seorang atau sekumpulan orang yang menjalankan fungsi

  pengurusan.

  James A.F Stoner & Charles Wienkel menyatakan bahawa

  pengurusan adalah proses merancang, mengorganisasi , memimpin dan

  mengawal daya usaha anggota organisasi dan menggunakan sumber-

  sumber lain dalam organisasi bagi mencapai matlamat organisasi yang

  ditetapkan Wan Azmi Ramli merumuskan pengurusan adalah aktiviti

  perancangan dan pergerakan atau panduan oleh sesuatu perusahaan atau

  organisasi berhubung dengan segala kaedah-kaedah, peraturan-

  peraturannya, juga tanggungjawab dan tugas-tugas kakitangannya itu

  (Mohammad Fauzi, 2008).

  Secara umumnya pengurusan boleh ditakrifkan sebagai satu seni

  bagi melaksanakan proses kerja yang terancang melalui dan dilaksanakan

  secara bersistematik, teratur dan mempunyai garis panduan tertentu.

  1.2 Definisi Tingkah Laku Bermasalah

  Tingkah laku bermasalah ialah merujuk kepada sebarang tingkah laku

  sama ada positif ataupun negatif yang menjejaskan keberkesanan proses

  pengajaran dan pembelajaran. Ianya terbahagi kepada tingkah laku positif

  dan tingkah laku negatif.

 • 3

  2.0 TINGKAH LAKU

  Tingkah laku terbahagi kepada dua iaitu tingkah laku positif dan tingkah laku

  negatif. Tingkah laku positif terbahagi kepada empat iaitu sikap ingin tahu, cepat

  belajar, proaktif dan pintar cerdas. Manakala tingkah laku negatif pula terbahagi

  kepada tiga iaitu tingkah laku distruktif, distruptif dab sikap bergantung.

  2.1 Tingkah Laku Positif

  Tingkah laku positif merupakan tingkah laku kanak-kanak merupakan

  tingkah laku yang baik untuk perkembangan mereka kerana dengan

  adanya tingkah laku ini, kanak-kanak akan lebih bersemangat untuk

  melibatkan diri dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Sikap ingin

  tahu kanak-kanak akan membantu guru dlam meransang pemikiran kanak-

  kanak dan penting dalam perkembangan kognitif mereka. Dengan sikap

  ingin tahu kanak-kanak ini, guru dapat membina aktiviti yang lebih

  melibatkan penerokaan kerana pada tahap ini, kanak-kanak akan suka

  pada aktiviti seperti ini.

  Kanak-kanak yang cepat belajar juga merupakan tingkah laku yang

  positif kerana akan memudahkan guru dalam proses pengajaran dan

  pembelajaran dalam kelas. Ini kerana, guru tidak perlu melakukan proses

  pemulihan sekiranya kanak-kanak cepat belajar. Guru Cuma perlu fikirkan

  aktiviti pengayaan uantuk kanak-kanak tersebut. Kanak-kanak yang

  proaktif juga merupakan tingkah laku positif. Kanak-kanak proaktif

  berbeza dengan kanak-kanak hyperaktif. Ini kerana kanak-kanak proaktif

  merupakan kanak-kanak yang suka melibatkan diri pada aktiviti, suka

  bermain dan lebih mudah dikawal oleh guru. Kanak-kanak pintar cerdas

  jarang dijumpai namun jika terdapat kanak-kanak seperti ini, guru harus

  pandai memberikan aktiviti yang menarik agar mereka tidak mudah bosan.

 • 4

  2.2 Tingkah Laku Negatif

  Tingkah laku negatif pula merupakan tingkah laku yang mampu

  memberikan masalah dan mengganggu proses pengajaran dan

  pembelajaran dalam kelas. Ini kerana tingkah laku negatif bukan sahaja

  kanak-kanak yang suka mengganggu rakan lain malah kanak-kanak yang

  seriang memberontak dalam kelas merupakan contoh kanak-kanak yang

  mempunyai tingkah laku negatif. Tingkah laku distruktif merupakan

  tingkah laku kanak-kanak iaitu permusuhan nyata iaitu kanak-kanak yang

  sering menunjukkan tingkah laku fisikal atau pun lisan yang bertujuan

  menyakiti seseorang. Contohnya, seorang murid sedang beratur untuk

  dapatkan makanan tiba-tiba seorang murid yang lain, memotong barisan

  tersebut. Selain itu juga, vandalisme juga merupakan ciri-ciri tingkah laku

  distruktif.

  Bagi kanak-kanak yang mempunyai tingkah laku distruptif pula,

  kanak-kanak ini biasanya mempunyai ciri-ciri hyperaktif, suka membuat

  bising dan agresif. Kanak-kanak yang mempunyai tingkah laku distruptif

  merupakan kanak-kanak yang suka bergerak, suka ketawa dengan kuat

  dan sering menunjukkan tingkah laku agresif kepada rakan-rakan yang

  lain. Tingkah laku bergantungan pula merupakan kanak-kanak yang sering

  mengalami emosi kebimbangan, pergantungan berlebihan dan mempunyai

  nilai kendiri yang rendah. Kanak-kanak ini biasanya sering bergantung

  pada orang lain dalam apa juga aktiviti yang dijalankan. Kanak-kanak

  yang terlalu pemalu juga merupakan kanak-kanak yang mempunyai

  tingkah laku pergantungan.

 • 5

  3.0 MODIFIKASI TINGLAH LAKU

  Langkah-langkah yang teratur dan sistematik perlu diambil bagi menghasilkan

  perubahan yang spesifik bagi tingkah laku yang tidak diingini. Antaranya adalah

  dengan menentukan strategi, melaksanakan strategi yang dipilih, memastikan

  matlamat tercapai, mengenal pasti matlamat yang dikehendaki, mengaplikasikan

  teknik pembelajaran dan teknik psikologi yang sudah dikaji bagi mengubah

  tingkah laku negatif kepada tingkah laku yang dikehendaki.

  Saayah Abu (2008) mengatakan tujuan modifikasi tingkah laku adalah

  supaya guru memahami persekitaran murid-murid dan bertimbang rasa apabila

  mengambil sebarang tndakan yang melibatkan tingkah laku mereka. Satu cara

  mengendalikan disiplin bilik darjah daripada tingkah laku yang paling kecil

  kepada yang paling sukar dikawal adalah tidak memberi perhatian apabila murid

  ini selalu bergerak di dalam kelas. Seterusnya menunjukkan tingkah laku dan

  berkelakuan menyendiri dan kurang mahu berinteraksi dengan orang lain di

  sekelilingnya. Antara tingkah laku yang boleh dikenal pasti ialah ingkar, tidak

  mahu berkongsi dan bersifat egosentrik. Tingkah laku yang dikehendaki akan

  diulangi kerana mengharapkan peneguhan positif berupa ganjaran menyusul

  selepas perbuatan. Contohnya apabila murid rajin menyiapkan kerja rumah yang

  diberikan, guru akan memberikan pujian. Keadaan tersebut akan mendorong

  murid untuk terus menyiapkan lagi kerja rumah yang diberikan kerana

  mengharapkan pujian seterusnya daripada guru. Situasi ini dikenali sebagai

  tingkah laku yang dikehendaki.

  Peneguhan negatif pula adalah tingkah laku diulangi kerana individu

  hendak mengekalkan ataupun melepaskan diri daripada tindakan susulan yang

  tidak menyeronokkan ataupun menyakitkan. Contohnya Ridhwan mengemaskan

  semula mainannya kerana tidak mahu dimarahi oleh ibunya. Tingkah laku yang

  dikehendaki adalah mengemaskan mainannya.

 • 6

  3.1 Faktor Persekitaran Yang Menyebabkan Salah Laku

  Tingkah laku negatif biasanya dipengaruhi oleh keadaan persekitaran

  rumah seperti tidak dapat perhatian dan kasih sayang daripada ibu bapa.

  Faktor-faktor seterusnya adalah persekitaran sekolah seperti kurikulum

  terlalu padat dan berfokus pada peperiksaan. Murid akan rasa tertekan dan

  menunjukkan tingkah laku bermasalah disusuli dengan strategi pengajaran

  dan pembelajaran yang membosankan, tidak menarik perhatian dan tidka

  mempunyai objektif yang jelas. Faktor ini menyebabkan wujudnya murid

  bermasalah. Seterusnya keadaan fizikal sekoalah yang padat, panas dan

  bising menyebabkan murid menunjukkan tingkah laku yang negatif.

  (Saayah Abu:2008).

  3.2 Penderaan Kanak-Kanak

  Penderaan fizikal, mental dan emosi sering menjadi topik yang sering

  dilaporkan oleh media massa. Perkara ini berlaku apabila ibu bapa atau

  pen