57
Lisa 6 AINEVALDKOND MATEMAATIKA 1. Matemaatika 1.1. Matemaatikapädevus ja põhikooli lõpuks taotletavad õpitulemused Matemaatikapädevus tähendab suutlikkust kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ja meetodeid erinevates ülesannetes nii matemaatikas kui ka teistes õppeainetes ja eluvaldkondades. Matemaatikapädevus võimaldab mõista matemaatika sotsiaalset, kultuurilist ja personaalset tähendust. Matemaatikapädevus hõlmab oskust püstitada probleeme, leida sobivaid lahendusstrateegiaid ja neid rakendada, analüüsida lahendusideed ja kontrollida tulemuse tõesust. Matemaatikapädevus tähendab oskust loogiliselt arutleda, põhjendada ja tõestada ning selleks erinevaid esitusviise (nt sümboleid, valemeid, graafikuid, diagramme jms) kasutada ja neist aru saada. Matemaatikaõpetuse kaudu taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane: 1) väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest; 2) tunneb matemaatilisi mõisteid ja seoseid; 3) arutleb, põhjendab ja tõestab loogiliselt; 4) kasutab tüüpülesannete lahendusstrateegiaid ja lahendab probleemülesandeid; 5) oskab infot esitada teksti, graafiku, tabeli, diagrammi ja valemina; 6) kasutab õppides info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) vahendeid; 7) oskab analüüsida ja jõuab olemasolevate faktide põhjal arutluse kaudu järeldusteni; 8) rakendab matemaatikateadmisi teistes õppeainetes ja igapäevaelus; 9) teab ainevaldkonnaga seotud erialasid ja ameteid ning hindab oma võimeid ja huvi siduda tulevased õpingud matemaatikaga seotud valdkondadega. 1.2. Ainevaldkonna õppeained ja maht Matemaatika nädalatundide jaotumine kooliastmeti ja klassiti: I kooliaste II kooliaste III kooliaste 11 nädalatundi 15 nädalatundi 13 nädalatundi 1. kl 2. kl 3. kl 4. kl 5. kl 6. kl 7. kl 8. kl 9. kl 3 4 4 5 5 5 5 4 4

AINEVALDKOND MATEMAATIKA 1.1. Matemaatikapädevus ......1.5.4. Kunstiained Matemaatika õpetamist saab siduda selliste kunstivaldkondadega nagu arhitektuur, ruumikujundus, ornamentika,

 • Upload
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • Lisa 6

  AINEVALDKOND MATEMAATIKA

  1. Matemaatika

  1.1. Matemaatikapädevus ja põhikooli lõpuks taotletavad õpitulemused

  Matemaatikapädevus tähendab suutlikkust kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ja

  meetodeid erinevates ülesannetes nii matemaatikas kui ka teistes õppeainetes ja eluvaldkondades.

  Matemaatikapädevus võimaldab mõista matemaatika sotsiaalset, kultuurilist ja personaalset

  tähendust. Matemaatikapädevus hõlmab oskust püstitada probleeme, leida sobivaid

  lahendusstrateegiaid ja neid rakendada, analüüsida lahendusideed ja kontrollida tulemuse tõesust.

  Matemaatikapädevus tähendab oskust loogiliselt arutleda, põhjendada ja tõestada ning selleks

  erinevaid esitusviise (nt sümboleid, valemeid, graafikuid, diagramme jms) kasutada ja neist aru

  saada.

  Matemaatikaõpetuse kaudu taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:

  1) väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest;

  2) tunneb matemaatilisi mõisteid ja seoseid;

  3) arutleb, põhjendab ja tõestab loogiliselt;

  4) kasutab tüüpülesannete lahendusstrateegiaid ja lahendab probleemülesandeid;

  5) oskab infot esitada teksti, graafiku, tabeli, diagrammi ja valemina;

  6) kasutab õppides info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) vahendeid;

  7) oskab analüüsida ja jõuab olemasolevate faktide põhjal arutluse kaudu järeldusteni;

  8) rakendab matemaatikateadmisi teistes õppeainetes ja igapäevaelus;

  9) teab ainevaldkonnaga seotud erialasid ja ameteid ning hindab oma võimeid ja huvi siduda

  tulevased õpingud matemaatikaga seotud valdkondadega.

  1.2. Ainevaldkonna õppeained ja maht

  Matemaatika nädalatundide jaotumine kooliastmeti ja klassiti:

  I kooliaste II kooliaste III kooliaste11 nädalatundi 15 nädalatundi 13 nädalatundi

  1. kl 2. kl 3. kl 4. kl 5. kl 6. kl 7. kl 8. kl 9. kl3 4 4 5 5 5 5 4 4

 • 1.3. Ainevaldkonna kirjeldus ja ainesisene lõiming

  Matemaatika tegeleb mudelitega, seoste kirjeldamise ning meetodite väljatöötamisega.

  Matemaatikaõpetus annab õpilastele valmisoleku mõista ning kirjeldada loogilisi,

  kvantitatiivseid ja ruumilisi seoseid. Matemaatikakursuses omandatakse kirjaliku, kalkulaatoril

  ja peastarvutamise oskus, tutvutakse ümbritsevate tasandiliste ja ruumiliste kujundite omadustega,

  õpitakse matemaatiliselt seoseid kirjeldama. Omandatakse vajalikud algebra põhioskused. Saadakse

  esmane ettekujutus ümbritsevate juhuslike sündmuste maailmast ja selle kirjeldamise võtetest.

  Põhikooli matemaatikakursuses omandatud meetodeid ja keelt saavad õpilased kasutada teistes

  õppeainetes. Õpet üles ehitades pööratakse erilist tähelepanu õpitavast arusaamisele ning õpilaste

  loogilise ja loova mõtlemise arendamisele. Rõhutatakse täpsuse, järjepidevuse ja õpilaste aktiivse

  mõttetöö olulisust kogu õppeaja vältel. Matemaatilisi probleemülesandeid lahendades saavad

  õpilased ahaa-elamuse kaudu kogeda eduelamust ja avastamisrõõmu. Seoseid visualiseerides,

  hüpoteese püstitades ning teadmisi kinnistades kasutatakse IKT võimalusi.

  1.4. Üldpädevuste kujundamise võimalusi

  1.4.1. Kultuuri- ja väärtuspädevus

  Matemaatikaga tegelemine arendab mitmeid väärtusi: visadus, järjekindlus, täpsus ja ausus, samuti

  õpetab see distsipliini järgima. Matemaatikas õpitakse oma tegevusi ja valikuid põhjendama. Ühele

  ülesandele eri vaatenurgast lähenemine ja erinevate lahenduste otsimine soodustavad õpilastel

  samasuguse mõtteviisi ülekandmist elulistesse kontekstidesse, näiteks mõtlema oma käitumisele

  kaasõpilaste, õpetajate ja teiste inimeste vaatevinklist lähtuvalt.

  Vastava kontekstiga tekstülesannete lahendamine aitab mõista looduse ja ühiskonna protsesse ning

  nende seaduspärasusi. Õpilased õpivad märkama matemaatika seotust igapäevaeluga ning saavad

  aru, et matemaatika alusteadmised aitavad paremini teisi teadusi mõista. Kui kasutada lisamaterjali

  matemaatika ajaloost, saavad õpilased tutvuda eri ajastute ja rahvaste kultuuriga ning tajuda

  matemaatika rolli selles.

  Geomeetriliste kujundite harmoonia ja sümmeetria uurimise kaudu areneb ilumeel. Õpilasi tuleks

  suunata nägema geomeetrias õpitut ka ümbritsevas looduses ja arhitektuuris.

  Kõige olulisem on matemaatikas aga rõhutada püüdlemist ilu ja elegantsi poole oma mõttekäikudes

  ja loogilistes arutlustes. Kui õpilane on mingile ülesandele leidnud ilusa lahenduse, peaks õpetaja

  seda alati tunnustavalt ära märkima.

  1.4.2. Sotsiaalne ja kodanikupädevus

  Vastutustundlikku käitumist ühiskonnaliikmena saab matemaatikas kasvatada eeskätt sellesuunaliste

  tekstülesannete lahendamise kaudu. Matemaatilise statistika teemasid õppides on võimalik läbi viia

 • ühiskonda puudutavaid küsitlusi ja nende tulemusi matemaatikateadmiste abil kirjeldada. Samuti

  saavad õpilased päevakajalisi andmeid otsida ajakirjandusest või internetist selleks, et neid

  analüüsida ja matemaatiliselt interpreteerida. Nii sotsiaalse pädevuse arendamise kui ka

  matemaatika mõtestatud õppimise aspektist on väga oluline kasutada tunnis õpilastevahelist

  koostööd. See võib seisneda keerukale ülesandele lahenduskäigu otsimises, kaaslasele õige

  lahenduskäigu seletamises või mingi rutiinse oskuse harjutamises nii, et pinginaabrid vaheldumisi

  küsivad ja vastavad. Sellise töö käigus kasvab õpilase julgus küsida teistelt selgitusi, esitada oma

  ettepanekuid ja neid põhjendada, oskus hinnata kaaslaste lahenduste õigsust. Kõige selle kaudu

  süveneb materjalist arusaamine ja areneb ka oskus ennast matemaatiliselt väljendada. Lisaks areneb

  koostöö- ja vastastikuse abistamise oskus ning kasvab sallivus erinevate matemaatiliste võimetega

  õpilaste suhtes.

  1.4.3. Enesemääratluspädevus

  Et õpilane suudaks adekvaatselt hinnata oma tugevusi ja nõrkusi matemaatikas, peab ta saama

  ülesandeid lahendada täiesti iseseisvalt. See võimalus avaneb õpilasel kindlasti kontrolltööde

  kirjutamise käigus, kuid iseseisvuse väljakujunemine matemaatikas eeldab järjekindlat ja

  järkjärgulist tööd. Näiteks võib probleemülesannete lahendamine alata sellest, et kõik õpilased

  süvenevad üksi ülesandesse ja püüavad leida lahendust. Õpetaja liigub klassis ringi ja hindab

  ülesandest arusaamist, toetab nõrgemaid ja valib välja need õpilased, kes selgitavad oma lahendust

  tahvli juures teistele.

  Enesemääratluspädevuse arendamiseks on oluline suunata õpilast oma arengut jälgima pikema

  perioodi jooksul. Üks hea võimalus selleks on õpimapi kasutamine.

  1.4.4. Õpipädevus

  Matemaatika eduka õppimise aluseks on ainest arusaamine. Õpilasel peab olema võimalik materjali

  sügavuti tunnetada, uurida ise seoseid, tuua oma näiteid, selgitada ja põhjendada oma mõttekäike

  ning reflekteerida oma tegevust. Reflekteerides peaks õpilane oskama vastata küsimustele: mida ma

  teen; milleks ma nii teen; kuidas ma toimin ja milleni jõudsin. Üldist õpipädevust arendab eriti

  probleemülesannete lahendamine, mille käigus arenevad analüüsi- ja sünteesioskus, üldistamise ja

  analoogia kasutamise oskus ning seeläbi oskus õpitut uude konteksti üle kanda.

  Osa teadmistest peaks õpilane saama uurimusliku õppetöö kaudu ja interneti võimalusi kasutades.

  1.4.5. Suhtluspädevus

  Matemaatikas arendatakse suutlikkust väljendada oma mõtet selgelt, lühidalt ja täpselt. Eelkõige

  toimub see hüpoteese sõnastades ning ülesande lahendust vormistades. Tekstülesannete

  lahendamise kaudu areneb oskus teksti mõista: eristada olulist ebaolulisest ja otsida välja etteantud

  suuruse leidmiseks vajalik info. Matemaatika oluline roll on kujundada valmisolek eri viisidel

  (tekst, graafik, tabel, diagramm, valem) esitatud infot mõista, seostada ja edastada.

 • 1.4.6. Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus

  Matemaatikapädevus hõlmab üldist probleemi lahendamise oskust, mis sisaldab endas oskust

  probleeme püstitada, sobivaid lahendusstrateegiaid leida ja neid rakendada, lahendusteid

  analüüsida, tulemuse tõesust hinnata. Matemaatikapädevus tähendab loogilise arutlemise,

  põhjendamise ja tõestamise oskust, samuti erinevate esitusviiside (sümbolid, valemid, graafikud,

  tabelid, diagrammid, tekst) mõistmist ja kasutamise oskust. Matemaatikapädevus hõlmab ka huvi

  matemaatika vastu, matemaatika sotsiaalse, kultuurilise ja personaalse tähenduse mõistmist ning

  IKT võimaluste kasutamiste oskust.

  1.4.7. Ettevõtlikkuspädevus

  Ettevõtlikkuspädevuse arendamiseks on matemaatika väga sobiv õppeaine. Ülesandele iseseisvalt

  lahendustee otsimine, ideede genereerimine, hüpoteeside püstitamine ja nende tõesuse kontroll,

  suurustevaheliste seoste analüüs, suuruste (nähtuste) muutumise uurimine sõltuvalt parameetritest,

  sellega seoses riskide hindamine, optimaalse variandi otsing, paindlik mõtlemine (erinevad

  lahendused ning rakendused), oma mõttekäikude põhjendamine – kõik see arendab ettevõtlikkust.

  1.4.8. Digipädevus

  Digipädevus tähendab suutlikkust kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti

  muutuvas ühiskonnas; leida ja säilitada digivahendite abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja

  usaldusväärsust; osaleda digitaalses sisuloomes (tekstide, piltide, multimeediumide loomine);

  kasutada probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid ja võtteid, suhelda ja teha koostööd

  erinevates digikeskkondades.

  1.5. Matemaatika lõimingu võimalusi teiste ainevaldkondadega

  Matemaatika lõimitakse teiste ainevaldkondadega kahel viisil. Esiteks kujuneb õpilastel teistes

  ainevaldkondades rakendatavate matemaatiliste meetodite kasutamise kaudu arusaam

  matemaatikast kui oma universaalse keele ja meetoditega baasteadusest, mis toetab teisi

  ainevaldkondi. Teiseks annab muude ainevaldkondade ja igapäevaeluga seotud ülesannete

  lahendamine õpilastele ettekujutuse matemaatika rakendamise võimalustest ning tihedast seotusest

  ümbritseva maailmaga. Peale selle on ainete lõimimise võimsad vahendid erinevate aineõpetajate

  koostöös tehtavad õpilaste ühisprojektid, uurimistööd, õppekäigud ja muu ühistegevus.

  1.5.1. Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled

  Kujundatakse oskust väljendada ennast selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult.

  Luuakse tekste, sealhulgas tabeleid, graafikuid jm ning õpitakse neid tõlgendama ja esitama. Õpilasi

  suunatakse kasutama kohaseid keelevahendeid ja matemaatika oskussõnavara ning järgima

 • õigekeelsusnõudeid. Tekstülesandeid lahendades arendatakse funktsionaalset lugemisoskust,

  sealhulgas visuaalselt esitatud infost arusaamist. Juhitakse tähelepanu arvsõnade õigekirjale, teksti,

  graafiku, tabeli jm teabe korrektsele vormistusele. Selgitatakse võõrkeelse algupäraga matemaatilisi

  mõisteid ning võõrkeeleoskust arendatakse lisamaterjali otsimisel ja kasutamisel.

  1.5.2. Loodusained

  Matemaatikaõpetaja saab tihedat koostööd teha loodusainete õpetajatega. Niisuguse koostöö

  viljakus oleneb ühelt poolt matemaatikaõpetaja teadmistest teistes valdkondades õpetatava ainese

  kohta ning teiselt poolt loodusainete õpetajate arusaamadest ja oskustest oma õppeaines

  matemaatikat ning selle keelt mõistlikul ja korrektsel viisil kasutada. Uurimuslik õpe loodusainetes

  eeldab, et õpilased oskavad vaatluste ja eksperimentide käigus kogutud andmeid analüüsida ning

  vaatluste ja eksperimentide tulemusi graafiliselt, diagrammide ja tabelitena esitleda.

  1.5.3. Sotsiaalained

  Ülesannete lahendamise kaudu arendatakse oskust infot mõista, eristada olulist ebaolulisest, leida

  (tekstist, jooniselt jm) probleemi lahendamiseks vajalikke andmeid. Ülesande lahendust

  vormistades, hüpoteese ja teoreeme sõnastades arendatakse oskust oma mõtteid selgelt, lühidalt ja

  täpselt väljendada. Koos matemaatikamõistetega saab anda õpilastele teavet sellistest ühiskonda

  puudutavatest teemadest nagu rahvastiku struktuur ja erinevate sotsiaalsete gruppide osakaal selles,

  üksikisiku ja riigi eelarve, palk ja maksud, intressid, viivised, kiirlaenu võtmise ohud, promilli ja

  protsendipunkti kasutamine igapäevaelus jne. Sotsiaalvaldkonnast pärinevaid andmeid kasutatakse

  statistikat puudutavate matemaatikateemade puhul. Õpitakse kasutama erinevaid teabekeskkondi

  (hindama õpitu põhjal näiteks meedias avaldatud diagrammide tõele vastavust), tutvutakse kehtiva

  maksusüsteemiga. Loogiline arutlus ja faktidele toetuv mõtlemine aitavad inimestel elus õigeid

  otsuseid teha. Praktilised tööd, rühmatööd ja projektides osalemine kujundavad koostöövalmidust,

  üksteise toetamist ja üksteisest lugupidamist.

  1.5.4. Kunstiained

  Matemaatika õpetamist saab siduda selliste kunstivaldkondadega nagu arhitektuur, ruumikujundus,

  ornamentika, disain jne. Geomeetriamõisted võivad olla aluseks kunstiõpetuses vaadeldavate

  objektide analüüsil. Kujundite oluliste tunnuste liigitamine ja sümbolite kasutamine on kunsti

  lahutamatu osa, nagu ka piltidel olevate esemetenähtuste tunnuste võrdlemine ja liigitamine.

  Lõimingu tulemusel oskavad õpilased märgata arvutiprogrammidega joonistatud graafikute ilu,

  näha erinevate geomeetriliste kujundite ilu oma kodus ja looduses, vajaduse korral leida tuttavate

  kujundite pindala ja ruumala.

  Muusikas väljendatakse harilike murdudena intervalle, taktimõõtu ja noodivältust.

  1.5.5. Tehnoloogia

  Käsitöö ja kodunduse ning töö- ja tehnoloogiaõpetuse tundides tehakse tööde kavandamisel ja

 • valmistamisel praktilisi mõõtmisi ja arvutusi, loetakse ja tehakse jooniseid jne.

  1.5.6. Kehaline kasvatus

  Arvandmete tõlgendamise oskus väljendub sporditulemuste võrdlemises ja edetabelites esitatava

  info mõistmises. Tekstülesannete kaudu selgitatakse tervislike eluviiside, liikumise ja sportimise

  tähtsust inimese tervisele. Objektiivsete arvandmete alusel saab hinnata oma tervisekäitumist,

  näiteks suhkru kogust toiduainetes, liikluskäitumist (kiirus, pidurdusteekond, nähtavus) jm.

  Füüsiline tegevus ja liikumine aitavad kaasa ühikute ja mõõtmissüsteemidega seotud põhimõistete

  omandamisele. Ühe matemaatikas käsitletava tegelikkuse mudeli ehk kaardi järgi orienteerumise

  oskust õpitakse kehalise kasvatuse tundides.

  1.6. Läbivate teemade rakendamise võimalusi

  1.6.1. Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine

  Matemaatika õppimisel tajutakse õppimise vajadust ning areneb iseseisva õppimise oskus.

  Matemaatikatundides kujundatakse võimet abstraktselt ja loogiliselt mõelda. Oma võimete realistlik

  hindamine on üks olulisemaid edasise karjääri planeerimise tingimusi. Õpilasi suunatakse arendama

  oma õpi-, suhtlemis-, koostöö-, otsustamis- ja infoga ümberkäimise oskusi. Õppetegevus võimaldab

  vahetult kokku puutuda töömaailmaga (nt ettevõtte külastused), õpilastele tutvustatakse

  ainevaldkonnaga seotud ameteid ja erialasid.

  1.6.2. Keskkond ja jätkusuutlik areng

  Matemaatikaülesannetes saab kasutada reaalseid andmeid keskkonnaressursside kasutamise kohta.

  Neid analüüsides arendatakse säästvat suhtumist keskkonda ning õpetatakse seda väärtustama.

  Võimalikud on õueõppetunnid. Õpilased õpivad võtma isiklikku vastutust jätkusuutliku tuleviku

  eest ning omandama sellekohaseid väärtushinnanguid ja käitumisnorme. Kujundatakse objektiivsele

  informatsioonile rajatud kriitilist mõtlemist ning probleemide lahendamise oskust. Faktidele

  toetudes hinnatakse keskkonna ja inimarengu perspektiive. Selle teema käsitlemisel on tähtsal kohal

  protsentarvutus, statistikaelemendid ning muutumist ja seoseid kirjeldav matemaatika.

  1.6.3. Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus

  Matemaatikat ja teisi õppeaineid lõimivate ühistegevuste (uurimistööd, rühmatööd, projektid) kaudu

  arendatakse õpilastes koostöövalmidust ning sallivust teiste inimeste tegevuse ja arvamuste suhtes.

  Protsentarvutuse ja statistikaelementide käsitlemine võimaldab õpilastel aru saada ühiskonna ning

  selle arengu kirjeldamiseks kasutatavate arvnäitajate tähendusest.

  1.6.4. Kultuuriline identiteet

  Matemaatika on nii maailma- kui ka rahvuskultuuri osa. Tänapäevane elukeskkond ei saa

  eksisteerida matemaatikata. Sellele saab tähelepanu juhtida matemaatika ajaloo tutvustamise,

  ühiskonna ja matemaatikateaduse arengu seostamise kaudu jne. Protsentarvutuse ja statistika abil

 • kirjeldatakse ühiskonnas toimuvaid protsesse (erinevad rahvused, usundid, erinev sotsiaalne

  positsioon ühiskonnas jne).

  1.6.5. Teabekeskkond

  Teabekeskkonnaga seondub oskus esitada ja mõista eri vormis infot (joonis, pilt, valem, mudel).

  Meediamanipulatsioonide adekvaatset tajumist toetavad matemaatikakursuse ülesanded, milles

  kasutatakse statistilisi protseduure ja protsentarvutusi. Õpilast suunatakse teavet kriitiliselt

  analüüsima.

  1.6.6. Tehnoloogia ja innovatsioon

  Matemaatikakursuse lõimimise kaudu tehnoloogia ja loodusainetega tutvustatakse tehnoloogilisi

  protsesse ning modelleerimist. Tegevusi kavandades ja ellu viies ning lõpptulemusi hinnates teeb

  õpilane mõõtmisi ja arvutusi, kasutab õppimise ja oma töö tõhustamiseks IKTvahendeid.

  Matemaatikaõppes saab rakendada mitmesugust õpitarkvara.

  1.6.7. Loodusteadused ja tehnoloogia

  Ülesannete lahendamisel õpitakse kasutama tehnoloogilisi abivahendeid, mõistma

  matemaatika olulisust teaduse ja tehnoloogia arengus.

  1.6.8. Tervis ja ohutus

  Matemaatikaõpetuses saab lahendada ohutus- ja tervishoiuandmeid sisaldavaid ülesandeid (nt

  liikluskeskkonna, liiklejate ja sõidukite liikumisega seotud tekstülesanded, muud riskitegureid

  sisaldavate andmetega ülesanded ja graafikud).

  1.6.9. Väärtused ja kõlblus

  Matemaatika on jõukohane, kui õpilane arendab endas süstemaatilisust, järjekindlust, püsivust,

  täpsust, korrektsust ja kohusetunnet. Õpetaja eeskujul kujundavad õpilased tolerantset suhtumist

  erinevate võimetega kaaslastesse. Matemaatika õppimine ja õpetamine peab pakkuma õpilastele

  võimalikult palju positiivseid emotsioone.

  1.7. Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine

  Õppetegevust kavandades ja korraldades:

  1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine õpetamise eesmärkidest,

  õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate

  teemadega;

  2) taotletakse, et õpilaste õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta jooksul

  ühtlaselt ning jätab õpilastele piisavalt aega puhata ja huvitegevustega tegeleda;

  3) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad individualiseeritud

  käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;

  4) rakendatakse IKT-l põhinevaid õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;

 • 5) arendatakse õpilaste teadmisi, oskusi ja hoiakuid, seejuures on põhirõhk hoiakute kujundamisel;

  6) kasutatakse mitmekülgset õppemeetodite valikut rõhuasetusega aktiivõppemeetoditel: iseseisev

  töö, vestlus, arutelu, diskussioon, paaristöö, projektõpe, rühmatöö;

  7) luuakse võimalused koostada referaat, õpimapp ja uurimistöö, sooritada praktilisi mõõtmistöid

  jne;

  8) laiendatakse õpikeskkonda: arvutiklass, asutused, õueõpe jm;

  Õppesisu ja -tegevuse kavandamisel lähtutakse mõtlemise hierarhilistest tasanditest:

  1) faktide, protseduuride ja mõistete teadmine (meenutamine, äratundmine, info leidmine,

  arvutamine, mõõtmine, klassifitseerimine/järjestamine);

  2) teadmiste rakendamine (meetodite valimine, matemaatilise info eri viisidel esitamine,

  modelleerimine, rutiinsete ülesannete lahendamine);

  3) arutlemine (põhjendamine, analüüs, süntees, üldistamine, tulemuste hindamine, harjumuspäratute

  ülesannete lahendamine).

  1.8. Hindamise alused

  Hindamisel on kolm olulist eesmärki:

  1) suunata ja soodustada õppimist;

  2) kontrollida edasijõudmist;

  3) arendada õpetamist.

  Matemaatika õpitulemusi hinnates võetakse aluseks tunnetuslikud protsessid ja nende hierarhiline

  ülesehitus:

  1) faktide, protseduuride ja mõistete teadmine: meenutamine, äratundmine, informatsiooni

  leidmine, arvutamine, mõõtmine, klassifitseerimine/järjestamine;

  2) teadmiste rakendamine: meetodite valimine, matemaatilise info eri viisidel esitamine,

  modelleerimine, rutiinsete ülesannete lahendamine;

  3) arutlemine: põhjendamine, analüüs, süntees, üldistamine, tulemuste hindamine, mitterutiinsete

  ülesannete lahendamine.

  Hindamise vormidena kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist.

  Kujundav hindamine annab infot ülesannete üldise lahendamisoskuse ja matemaatilise mõtlemise

  ning õpilase suhtumise kohta matemaatikasse:

  - õppetunni või muu õppetegevuse ajal antakse õpilasele tagasisidet aine ja ainevaldkonna teadmiste

  ja oskuste ning õpilase hoiakute ja väärtuste kohta;

  - koostöös kaaslaste ja õpetajaga saab õpilane seatud eesmärkide ja õpitulemuste põhjal täiendavat,

  julgustavat ning konstruktiivset tagasisidet oma tugevuste ja nõrkuste kohta;

  - praktiliste tööde ja ülesannete puhul ei hinnata mitte ainult töö tulemust, vaid ka protsessi;

 • - kirjalikke ülesandeid hinnates parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata.

  Kujundav hindamine on mittenumbriline.

  Kokkuvõtva hindamise korral võrreldakse õpilase arengut õppekavas toodud oodatavate

  tulemustega, kasutades numbrilist hindamist.

  Õpitulemuste hindamise aluseks on kooli õppekava üldosas sätestatud hindamise kord.

  1.9. Füüsiline õpikeskkondKool võimaldab klassiruumis kasutada:

  1) tahvlile joonestamise vahendeid;

  2) taskuarvutite komplekti;

  3) tasandiliste ja ruumiliste kujundite komplekti;

  4) internetiühendusega sülearvutite või lauaarvutite komplekti arvestusega vähemalt üks arvuti viie

  õpilase kohta;

  5) esitlustehnikat seoste visualiseerimiseks.

  2. Matemaatika ainekava

  2.1. Matemaatika

  2.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid

  I kooliastme lõpetaja:

  1) tunneb huvi matemaatika vastu, on uudishimulik uute matemaatika teadmiste ja oskuste

  omandamise suhtes;

  2) tunneb matemaatikaga tegelemisest rõõmu;

  3) teab matemaatika vajalikkust argielus, seotust igapäevaeluga;

  4) väärtustab matemaatikat kui õppeainet;

  5) oskab töötada iseseisvalt; oskab tööjuhisest iseseisvalt aru saada ning seda täita;

  6) mõtestab oma tegevust ülesannet täites;

  7) omab meeskonnatööoskusi, oskab töötada paarilisega ja rühmas;

  8) suudab ülesande lahendusideed põhjendada ning lahenduskäiku oma sõnadega selgitada;

  9) kasutab ülesannete lahendamisel varasemaid teadmisi ja seoseid nende vahel ning arutleb

  loogiliselt.

  II kooliastme lõpetaja:

  1) keskendub õpiülesande täitmisele ja kasutab suunamise abil õpitud õpivõtteid;

  2) oskab ülesandeid iseseisvalt lahendada;

  3) oskab õppekirjandusega töötada ning seda enda jaoks mõtestada;

  4) omab meeskonnatööoskusi, oskab töötada paarilisega ja rühmas;

 • 5) seostab eelnevalt õpitut õpitavaga ning kasutab ülesannete lahendamisel loogilist mõtlemist;

  6) oskab oma lahendusideid põhjendada ning lahenduskäike selgitada, kasutades õpitud termineid;

  7) hindab ülesande tulemust ning tegelikkusele vastavust;

  8) on ülesande lahendamisel loov, kuid peab lugu ka matemaatilisest täpsusest ja korrektsusest;

  9) õpib oma eksimusest ning korrigeerib vajadusel oma tegevust;

  10) kasutab erinevaid teabeallikaid uurimistööde, projekt- või probleemülesannete täitmiseks;

  11) oskab kasutada lihtsamaid matemaatilisi arvutiprogramme;

  12)tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest.

  III kooliastme lõpetaja:

  1) mõtleb süsteemselt, loovalt ja kriitiliselt, on avatud enesearendamisele;

  2) on õpimotiveeritud, väärtustab matemaatika teadmisi ja oskusi kui igapäevaeluks vajalikke;

  3) seostab omandatud matemaatika teadmisi ja oskusi igapäevaeluga, oskab leida neile rakendust

  argielus;

  4) oskab teha meeskonnatööd, töötada nii paarilisega kui rühmas, väärtustab vastastikuse õpetamise

  meetodeid;

  5) kasutab erinevaid arvutiprogramme õpitud teadmiste ja oskuste harjutamiseks;

  6) kasutab erinevaid IKT võimalusi matemaatiliste projektide, uurimistööde ja muude ülesannete

  lahendamiseks;

  7) oskab iseseisvalt tööjuhendiga töötada ning uut õpisisu omandada;

  8) läheneb ülesande lahendamisele loovalt, kasutades kõiki varemõpitud teadmisi ja oskusi;

  9) on võimeline oma lahendusideed ja lahenduskäiku selgitama ning põhjendama, kasutades õigeid

  termineid ja seoseid;

  10) seostab matemaatikaalaseid teadmisi ja oskusi teiste õppeainete ning valdkondadega.

  2.1.2. Õppeaine kirjeldus

  Põhikooli matemaatikaõpetus annab õppijale valmisoleku mõista ning kirjeldada maailmas

  valitsevaid loogilisi, kvantitatiivseid ja ruumilisi seoseid. Matemaatikakursuses omandatakse

  kirjaliku, taskuarvutil ja peastarvutuse oskus, tutvutakse õpilast ümbritsevate tasandiliste ja

  ruumiliste kujundite omadustega, õpitakse kirjeldama suurustevahelisi seoseid funktsioonide abil

  ning omandatakse selleks vajalikud algebra põhioskused. Saadakse esmane ettekujutus õpilast

  ümbritsevate juhuslike nähtuste maailmast ja selle kirjeldamise võtetest. Matemaatikat õppides

  tutvuvad õpilased loogiliste arutluste meetoditega. Põhikooli matemaatikas omandatud meetodeid ja

  keelt saavad õpilased kasutada teistes õppeainetes, eeskätt loodusteaduslikke protsesse uurides ja

  kirjeldades. Õpet üles ehitades pööratakse erilist tähelepanu õpitavast arusaamisele ning õpilaste

  loogilise ja loova mõtlemise arendamisele. Rõhutatakse täpsuse, järjepidevuse ja õpilaste aktiivse

 • mõttetöö olulisust kogu õppeaja vältel. Matemaatilisi probleemülesandeid lahendades saavad

  õpilased kogeda nn ahaaefekti kaudu eduelamust ning avastamisrõõmu. Nii seoseid visualiseerides,

  hüpoteese püstitades kui ka teadmisi kinnistades kasutatakse IKT võimalusi.

  2.1.3. Õppe – ja kasvatuseesmärgid I kooliastmes

  3. klassi lõpetaja:

  1) saab aru õpitud reeglitest ning oskab neid rakendada;

  2) loendab ümbritseva maailma esemeid ning liigitab ja võrdleb neid ühe-kahe tunnuse alusel;

  3) loeb, mõistab ja selgitab eakohaseid matemaatilisi tekste;

  4) kasutab suurusi mõõtes sobivaid abivahendeid ning mõõtühikuid;

  5) märkab matemaatikaga seonduvat ümbritsevas elus ning kirjeldab seda arvude või

  geomeetriliste kujundite abil;

  6) kasutab digitaalseid õppematerjale;

  7) mõistab matemaatika olulisust, seost ümbritsevaga.

  2.1.4. Õpitulemused ja õppesisu I kooliastmes

  Arvutamine

  Õpitulemused

  Õpilane:

  1) loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb naturaalarve 0–10 000;

  2) esitab arvu üheliste, kümneliste, sajaliste ja tuhandeliste summana;

  3) loeb ja kirjutab järgarve;

  4) liidab ja lahutab peast arve 100 piires, kirjalikult 10 000 piires;

  5) valdab korrutustabelit (korrutab ja jagab peast ühekohalise arvuga 100 piires);

  6) teab nelja aritmeetilise tehte liikmete ja tulemuste nimetusi;

  7) leiab võrdustes tähe arvväärtuse proovimise või analoogia põhjal;

  8) määrab õige tehete järjekorra avaldises (sulud, korrutamine/jagamine, liitmine/lahutamine).

  Õppesisu

  Arvud 0–10 000, nende esitus üheliste, kümneliste, sajaliste ja tuhandeliste summana. Võrdus ja

  võrratus. Arvude võrdlemine ja järjestamine. Järgarvud. Paaris- ja paaritud arvud. Arvude liitmine,

  lahutamine, korrutamine ja jagamine peast 100 piires. Liitmine ja lahutamine kirjalikult 10 000

  piires. Liitmis-, lahutamis-, korrutamis- ja jagamistehte komponentide nimetused (liidetav, summa;

  vähendatav, vähendaja, vahe; tegur, korrutis; jagatav, jagaja, jagatis). Liitmise ja lahutamise ning

  korrutamise ja jagamise vahelised seosed. Korrutamise seos liitmisega. Peast- ja kirjaliku

  arvutamise eeskirjad. Täht arvu tähisena. Tähe arvväärtuse leidmine võrdustes. Arvutiprogrammide

 • kasutamine nõutavate arvutusoskuste harjutamiseks.

  Mõõtmine ja tekstülesanded

  Õpitulemused

  Õpilane:

  1) selgitab murdude ½, 1/3, 1/4 ja 1/5 tähendust, leiab nende murdude põhjal osa arvust;

  2) kasutab mõõtes sobivaid mõõtühikuid, kirjeldab mõõtühikute suurust endale tuttavate

  suuruste kaudu;

  3) hindab looduses kaugusi ning lahendab liiklusohutusülesandeid;

  4) tunneb kella ja kalendrit ning seostab neid teadmisi oma elu tegevuste ja sündmustega;

  5) teisendab pikkus-, massi- ja ajaühikuid (valdavalt ainult naaberühikuid);

  6) arvutab nimega arvudega (lihtsamad juhud);

  7) analüüsib ja lahendab iseseisvalt eri tüüpi ühe- ja kahetehtelisi tekstülesandeid ning hindab

  õpetaja abiga ülesande lahendamisel saadud tulemuse reaalsust;

  8) koostab ühetehtelisi tekstülesandeid.

  Õppesisu

  Pikkusühikud millimeeter, sentimeeter, detsimeeter, meeter, kilomeeter. Pikkusühikute seosed.

  Massiühikud gramm, kilogramm, tonn. Massiühikute seosed. Ajaühikud sekund, minut, tund,

  ööpäev, nädal, kuu, aasta, sajand. Ajaühikute seosed. Kell ja kalender. Käibivad rahaühikud.

  Rahaühikute seosed. Mahuühik liiter. Temperatuuriühik kraad. Termomeeter, selle skaala. Nimega

  arvude liitmine. Tekstülesannete analüüsimine ja lahendamine. Tulemuste reaalsuse hindamine.

  Tekstülesannete koostamine. Arvutiprogrammide kasutamine ühikute teisendamise harjutamiseks.

  Geomeetrilised kujundid

  Õpitulemused

  Õpilane:

  1) eristab lihtsamaid geomeetrilisi kujundeid (punkt, sirge, lõik, ring, kolmnurk, nelinurk, ruut,

  ristkülik, viisnurk, kuusnurk, kera, kuup, risttahukas, püramiid, silinder, koonus) ja nende

  põhilisi elemente;

  2) leiab ümbritsevast õppetundides käsitletud tasandilisi ja ruumilisi kujundeid;

  3) rühmitab geomeetrilisi kujundeid nende ühiste tunnuste alusel;

  4) mõõdab lõigu pikkuse ja joonestab etteantud pikkusega lõigu;

  5) joonestab ristküliku ja ruudu;

  6) joonestab võrdkülgse kolmnurga ning ringjoone;

  7) mõõdab õpitud hulknurkade külgede pikkused ja arvutab nende ümbermõõdu;

  8) arvutab murdjoone pikkuse.

 • Õppesisu

  Punkt, sirglõik, sirge. Lõigu pikkus. Antud pikkusega lõigu joonestamine. Murdjoon, selle pikkus.

  Kolmnurk ja nelinurk, nende tipud, küljed ja nurgad. Täisnurk. Ruut ja ristkülik. Võrdkülgne

  kolmnurk ning selle joonestamine joonlaua ja sirkliga. Ring ja ringjoon, keskpunkt ja raadius.

  Etteantud raadiusega ringjoone joonestamine. Kuup, risttahukas, kera, silinder, koonus, kolm- ja

  nelinurkne püramiid; nende põhilised elemendid (servad, tipud, tahud eristamise ja äratundmise

  tasemel). Geomeetrilised kujundid igapäevaelus.

  2.1.4.1. Matemaatika 1. klass

  Õpitulemused ÕppesisuArvutamine

  * Loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb arve

  0 –100.

  * Paigutab naturaalarvude ritta sealt puuduvad

  arvud 100 piires.

  * Teab ja kasutab mõisteid võrra rohkem ja

  võrra vähem.

  * Loeb ja kirjutab järgarve.

  Arvud 0–100, nende tundmine, lugemine,

  kirjutamine, järjestamine ja võrdlemine

  Märgid +, -, =, >, <

  Järgarvud * Liidab peast 20 piires.

  * Lahutab peast üleminekuta 20 piires.

  * Omab esmaseid oskusi lahutamiseks

  üleminekuga 20 piires.

  * Nimetab üheliste ja kümneliste asukohta

  kahekohalises arvus.

  * Liidab ja lahutab peast täiskümneid 100 piires.

  Liitmine ja lahutamine 20 piires

  Liitmise ja lahutamise vaheline seos

  Ühelised ja kümnelised

  Täiskümnete liitmine ja lahutamine 100 piires* Asendab proovimise teel lihtsatesse võrdus-

  tesse puuduvat arvu oma arvutusoskuste piires.

  Lihtsamad tähte sisaldavad võrdused

  Mõõtmine ja tekstülesanded* Kirjeldab pikkusühikuid meeter ja sentimeeter

  tuttavate suuruste kaudu, kasutab nende tähiseid

  m ja cm.

  * Mõõdab joonlaua või mõõdulindiga

  vahemaad/eseme mõõtmeid meetrites või

  sentimeetrites.

  * Teab seost 1 m = 100 cm.

  Mõõtühikud meeter, sentimeeter

 • * Kirjeldab massiühikuid gramm ja kilogramm

  tuttavate suuruste kaudu, kasutab nende tähiseid

  g ja kg.

  Gramm, kilogramm

  * Kujutab ette mahuühikut liiter, kasutab selle

  tähist l.

  Liiter

  * Nimetab ajaühikuid minut, tund, ööpäev,

  nädal, kuu ja aasta.

  * Leiab tegevuse kestust tundides.

  * Ütleb kellaaegu (ilma sõnu “veerand” ja

  “kolmveerand” kasutamata, näit. 18.15).

  * Teab seoseid 1 tund = 60 minutit ja

  1 ööpäev = 24 tundi.

  Minut, tund, ööpäev, nädal, kuu, aasta

  Kella tundmine täis-, veerand-, pool- ja

  kolmveerandtundides

  * Nimetab Eestis käibivaid rahaühikuid, kasutab

  neid lihtsamates tehingutes.

  * Teab seost 1 euro = 100 senti.

  Käibivad rahaühikud

  * Koostab matemaatilisi jutukesi hulki ühenda-

  des, hulgast osa eraldades ja hulki võrreldes.

  * Lahendab ühetehtelisi tekstülesandeid

  liitmisele ja lahutamisele 20 piires.

  * Püstitab ise küsimusi osalise tekstiga

  ülesannetes.

  * Hindab õpetaja abiga ülesande lahendamisel

  saadud tulemuse reaalsust.

  Ühetehtelised tekstülesanded 20 piires liitmisele

  ja lahutamisele

  Geomeetrilised kujundid* Eristab sirget kõverjoonest, teab sirge osi

  punkt ja sirglõik.

  * Joonestab ja mõõdab joonlaua abil sirglõiku.

  Punkt, sirglõik ja sirge

  * Eristab ruutu, ristkülikut ja kolmnurka teistest

  kujunditest; näitab nende tippe, külgi ja nurki.

  * Eristab ringe teistest kujunditest.

  Ruut, ristkülik ja kolmnurk; nende elemendid

  tipp, külg ja nurk

  Ring* Eristab kuupi, risttahukat ja püramiidi teistest

  ruumilistest kujunditest; näitab maketil nende

  tippe, servi ja tahke.

  * Eristab kera teistest ruumilistest kujunditest.

  Kuup, risttahukas japüramiid; nende tipud,

  servad ja tahud

  Kera* Rühmitab esemeid ja kujundeid ühiste Esemete ja kujundite rühmitamine

 • tunnuste alusel.

  * Võrdleb esemeid ja kujundeid asendi- ning

  suurustunnuste alusel.

  Asukoha ja suuruse kirjeldamine ning

  võrdlemine* Leiab ümbritsevast õpitud tasandilisi ja

  ruumilisi kujundeid.

  Geomeetrilised kujundid meie ümber

  2.1.4.2 Õpitulemused 1. klassi lõpuks

  1. klassi lõpuks õpilane:

  1) loeb, kirjutab ja järjestab arve 100 piires;

  2) liidab ja lahutab 20 piires;

  3) liidab ja lahutab täiskümnetega 100 piires;

  4) tunneb põhilisi mõõtühikuid (kg, m, cm, h, min, s);

  5) tunneb kehtivaid rahaühikuid;

  6) tunneb ainekavaga määratletud geomeetrilisi kujundeid, leiab neid ümbritsevast maailmast;

  7) tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest.

  2.1.4.3. Matemaatika 2. klass

  Õpitulemused ÕppesisuArvutamine

  * Loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb arve

  0–1000.

  * Nimetab arvule eelneva või järgneva arvu.

  * Selgitab võrduse ja võrratuse erinevat

  tähendust.

  * Võrdleb mitme liitmis- või lahutamistehtega

  arvavaldiste väärtusi.

  Arvud 0–1000, nende tundmine, lugemine,

  kirjutamine, järjestamine ja võrdlemine

  * Nimetab kahe- ja kolmekohalises arvus järke

  (ühelised, kümnelised, sajalised), määrab nende

  arvu.

  * Esitab kahekohalist arvu üheliste ja kümneliste

  summana.

  * Esitab kolmekohalist arvu üheliste, kümneliste

  ja sajaliste summana.

  Mõisted üheline, kümneline, sajaline

  * Selgitab ja kasutab õigesti mõisteid

  vähendada teatud arvu võrra,

  Arvu suurendamine ja vähendamine teatud arvu

  võrra

 • suurendada teatud arvu võrra.* Nimetab liitmistehte liikmeid (liidetav,

  summa) ja lahutamistehte liikmeid (vähendatav,

  vähendaja, vahe).

  Liitmis- ja lahutamistehte liikmete nimetused

  * Liidab ja lahutab peast 20 piires.

  * Arvutab enam kui kahe tehtega liitmis- ja

  lahutamisülesandeid.

  * Liidab peast ühekohalist arvu ühe- ja

  kahekohalise arvuga 100 piires.

  * Lahutab peast kahekohalisest arvust

  ühekohalist arvu 100 piires.

  *Liidab ja lahutab peast täissadadega 1000

  piires.

  Liitmine ja lahutamine peast 20 piires

  Mitme tehtega liitmis- ja lahutamisülesanded

  Peast ühekohalise arvu liitmine kahekohalise

  arvuga 100 piires

  Peast kahekohalisest arvust ühekohalise arvu

  lahutamine 100 piires

  Täiskümnete ja -sadade liitmine ja lahutamine

  1000 piires* Selgitab korrutamist liitmise kaudu.

  *Korrutab arve 1–10 kahe, kolme, nelja ja

  viiega.

  * Selgitab jagamise tähendust, kontrollib

  jagamise õigsust korrutamise kaudu.

  Korrutamise seos liitmisega

  Arvude 1–10 korrutamine ja jagamine arvudega

  2, 3, 4 ja 5

  Korrutamise ja jagamise vaheline seos

  * Leiab tähe arvväärtuse võrdustes proovimise

  või analoogia teel.

  * Täidab proovimise teel tabeli, milles esineb

  tähtavaldis.

  Täht arvu tähisena

  Tähe arvväärtuse leidmine võrdustes analoogia

  ja proovimise teelMõõtmine ja tekstülesanded

  * Kirjeldab pikkusühikut kilomeeter tuttavate

  suuruste kaudu, kasutab kilomeetri tähist km.

  * Selgitab helkuri kandmise olulisust lahendatud

  praktiliste ülesannete põhjal.

  * Hindab lihtsamatel juhtudel pikkust silma järgi

  (täismeetrites või -sentimeetrites).

  * Teisendab meetrid detsimeetriteks,

  detsimeetrid sentimeetriteks.

  Pikkusühikud kilomeeter, detsimeeter,

  sentimeeter

  * Kirjeldab massiühikuid kilogramm ja gramm

  tuttavate suuruste kaudu.

  * Võrdleb erinevate esemete masse.

  Massiühikud kilogramm, gramm

  * Kirjeldab suurusi pool liitrit, veerand liitrit, Mahuühik liiter

 • kolmveerand liitrit tuttavate suuruste kaudu.* Kasutab ajaühikute lühendeid h, min, s.

  * Kirjeldab ajaühikuid pool, veerand ja kolm-

  veerand tundi oma elus toimuvate sündmuste

  abil.

  * Nimetab täistundide arvu ööpäevas ja arvutab

  täistundidega.

  * Loeb kellaaegu (kasutades ka sõnu veerand,

  pool, kolmveerand).

  * Tunneb kalendrit ja seostab seda oma

  elutegevuste ja sündmustega.

  Ajaühikud tund, minut, sekund ja nende tähised

  Kell (ka osutitega kell) ja kellaeg

  Kalender

  * Kirjeldab termomeetri kasutust, loeb külma- ja

  soojakraade.

  Temperatuuri mõõtmine, skaala

  Temperatuuri mõõtühik kraad* Arvutab nimega arvudega. Ühenimeliste suuruste liitmine ja lahutamine* Lahendab erinevat liiki ühetehtelisi

  tekstülesandeid õpitud arvutusoskuste piires.

  * Koostab ühetehtelisi tekstülesandeid

  igapäevaelu teemadel.

  * Lahendab õpetaja juhendamisel kahetehtelisi

  tekstülesandeid.

  * Hindab ülesande lahendamisel saadud

  tulemuse reaalsust.

  Ühetehtelised tekstülesanded õpitud

  arvutusoskuste piires

  Lihtsamad kahetehtelised tekstülesanded

  Geomeetrilised kujundid* Mõõdab sentimeetrites, tähistab ja loeb lõigu

  pikkust ning ruudu, ristküliku ja kolmnurga

  külgede pikkusi.

  * Joonestab antud pikkusega lõigu.

  * Võrdleb sirglõikude pikkusi.

  * Eristab visuaalselt täisnurka teistest nurkadest.

  * Eristab nelinurkade hulgas ristkülikuid ja

  ruute; tähistab nende tippe, nimetab külgi ja

  nurki.

  * Tähistab kolmnurga tipud, nimetab selle küljed

  ja nurgad.

  Sirglõik, joonelementide pikkuste mõõtmine

  Antud pikkusega lõigu joonestamine

  Täisnurk

  Nelinurk, ruut, ristkülik

  Kolmnurk

  * Eristab visuaalselt ringi ja ringjoont. Ring ja ringjoon

 • * Kasutab sirklit ringjoone joonestamiseks.

  * Näitab sirkliga joonestatud ringjoone

  keskpunkti asukohta.

  * Mõõdab ringjoone keskpunkti kauguse

  ringjoonel olevast punktist.* Kirjeldab kuubi tahke, loendab kuubi tippe,

  servi, tahke.

  * Kirjeldab risttahuka tahke, loendab risttahuka

  tippe, servi ja tahke.

  * Eristab kolmnurkset ja nelinurkset püramiidi

  põhja järgi.

  * Tunneb ära silindri, koonuse, kera.

  * Leiab piltidelt ja ümbritsevast kuubi,

  risttahuka, püramiidi, silindri, koonuse, kera.

  Kuup

  Risttahukas

  Püramiid

  Silinder, koonus, kera

  Geomeetrilised kujundid meie ümber

  2.1.4.4. Õpitulemused 2. klassi lõpuks

  2. klassi lõpuks õpilane:

  1) loeb, kirjutab ja järjestab arve 1000 piires;

  2) liidab ja lahutab 100 piires;

  3) liidab ja lahutab täiskümnete ja -sadadega1000 piires;

  4) korrutab ühekohalist arvu arvudega 2, 3, 4 ja 5;

  5) tunneb mõõtühikuid km, dm, cm ja kasutab neid õigesti;

  6) tunneb kella ja kalendrit;

  7) tunneb tasandilisi kujundeid ruut ja ristkülik, eristab neid;

  8) eristab ringjoon7 ringist;

  9) tunneb lihtsamate ruumikujundite nimetusi, eristab neid üksteisest;

  10) tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest.

  2.1.4.5. Matemaatika 3. klass

  Õpitulemused ÕppesisuArvutamine

  * Loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb arve kuni

  10 000-ni.

  * Nimetab arvule eelneva või järgneva arvu.

  * Määrab arvu asukoha naturaalarvude seas.

  Arvud 0–10 000, nende võrdlemine ja

  järjestamine

 • * Esitab arvu üheliste, kümneliste, sajaliste ja

  tuhandeliste summana.

  * Liidab ja lahutab peast arve 100 piires.

  *Liidab ja lahutab kirjalikult arve 10 000 piires.

  * Selgitab avaldises olevate tehete järjekorda.

  Arvude esitamine üheliste, kümneliste, sajaliste

  ja tuhandeliste summana

  Peast kahekohaliste arvude liitmine ja

  lahutamine 100 piires

  Kirjalik liitmine ja lahutamine 10 000 piires

  * Nimetab korrutamis- ja jagamistehte liikmeid

  (tegur, korrutis, jagatav, jagaja, jagatis).

  * Selgitab jagamist kui korrutamise pöördtehet.

  * Valdab korrutustabelit, korrutab ja jagab peast

  arve korrutustabeli piires.

  * Korrutab arvudega 1 ja 0.

  * Korrutab peast ühekohalist arvu kahekohalise

  arvuga.

  * Jagab peast kahekohalist arvu ühekohalise

  arvuga 100 piires.

  Korrutamis- ja jagamistehte liikmete nimetused

  Mõisted korda suurem, korda väiksem

  Korrutustabel

  * Täidab proovimise teel tabeli, milles esineb

  tähtavaldis.

  * Leiab tähe arvväärtuse võrdustes proovimise

  või analoogia teel.

  Tähe arvväärtuse leidmine võrduses analoogia

  abil

  * Määrab tehete järjekorra avaldises (sulud,

  korrutamine/jagamine, liitmine/lahutamine).

  Arvavaldis, tehete järjekord ja sulud

  Summa korrutamine ja jagamine arvuga Mõõtmine ja tekstülesanded

  * Nimetab pikkusmõõte millimeetrist kilo-

  meetrini ja kirjeldab neid tuntud suuruste abil.

  * Nimetab massiühikuid gramm, kilogramm,

  tonn ja kirjeldab neid tuntud suuruste abil.

  * Nimetab ajaühikuid sajand, aasta, kuu, nädal,

  ööpäev, tund, minut, sekund ja kirjeldab neid

  oma elus asetleidvate sündmuste abil.

  * Teisendab pikkus-, massi- ja ajaühikuid

  (valdavalt vaid naaberühikud).

  * Arvutab nimega arvudega.

  Millimeeter

  Tonn

  Sajand

  Mõõtühikute teisendusi (lihtsamad igapäevaelus

  ettetulevad juhud)

  * Selgitab murdude 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 tähendust.

  * Leiab 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 osa arvust.

  Murrud 1/2, 1/3, 1/4, 1/5

  Nende murdude põhjal arvust osa leidmine

 • * Selgitab näidete põhjal, kuidas leitakse osa

  järgi arvu.* Lahendab ühe- ja kahetehtelisi tekstülesandeid

  õpitud arvutusoskuse piires.

  * Koostab erinevat liiki ühetehtelisi tekstüles-

  andeid.

  * Püstitab ülesande lahendamiseks vajalikud

  küsimused.

  * Hindab saadud tulemuste reaalsust.

  Ühe- ja kahetehteliste tekstülesannete

  lahendamine

  Ühetehteliste tekstülesannete koostamine

  Geomeetrilised kujundid* Eristab murdjoont teistest joontest, mõõdab ja

  arvutab murdjoone pikkuse sentimeetrites.

  * Joonestab ristküliku, sealhulgas ruudu,

  joonlaua abil.

  * Arvutab ruudu, ristküliku ja kolmnurga

  ümbermõõdu küljepikkuste kaudu.

  Murdjoon, hulknurk, ristkülik, ruut ja kolmnurk,

  nende elemendid

  Murdjoone pikkuse arvutamine

  Ruudu, ristküliku ja kolmnurga ümbermõõdu

  leidmine* Kirjeldab võrdkülgset kolmnurka.

  * Joonestab võrdkülgset kolmnurka sirkli ja

  joonlaua abil.

  * Joonestab erineva raadiusega ringjooni,

  märgib ringjoone raadiuse ja keskpunkti.

  Võrdkülgne kolmnurk, selle joonestamine sirkli

  ja joonlaua abil

  Ring ja ringjoon, raadius ja keskpunkt

  Etteantud raadiusega ringjoone joonestamine* Leiab ümbritsevast õpitud ruumilisi kujundeid.

  * Eristab kuupi ja risttahukat teistest kehadest

  ning nimetab ja näitab nende tippe, servi, tahke.

  * Näitab maketi abil silindri põhju ja külgpinda,

  nimetab põhjaks olevat ringi.

  * Näitab maketi abil koonuse külgpinda, tippu ja

  põhja, nimetab põhjaks olevat ringi.

  * Näitab ja nimetab maketi abil püramiidi

  külgtahke, põhja, tippe.

  * Eristab kolm- ja nelinurkset püramiidi põhja

  järgi.

  Geomeetrilised kujundid igapäevaelus

  Kuup ja risttahukas

  Silinder, kera

  Koonus

  Kolm- ja nelinurkne püramiid

  2.1.4.6. Õpitulemused 3. klassi lõpuks

  3. klassi lõpuks õpilane:

 • 1) loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb arve kuni 10 000-ni;

  2) liidab ja lahutab peast arve 100 piires;

  3) liidab ja lahutab kirjalikult arve 10 000 piires;

  4) valdab korrutustabelit, korrutab ja jagab peast arve korrutustabeli piires;

  5) tunneb põhilisi mõõtühikuid ning rahaühikuid;

  6) tunneb ainekavaga määratletud geomeetrilisi kujundeid, teab seoseid nende elementide vahel;

  7) leiab tähe arvväärtuse võrdustes proovimise või analoogia teel;

  8) määrab tehete järjekorra avaldises (sulud, korrutamine/jagamine, liitmine/lahutamine);

  9) selgitab murdude tähendust ja leiab osa arvust;

  10) lahendab ühe ja kahetehtelisi tekstülesandeid õpitud arvutusoskuse piires;

  11) koostab erinevat liiki ühetehtelisi tekstülesandeid;

  12) püstitab ülesande lahendamiseks vajalikud küsimuse;

  13) tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest.

  2.1.5. Õppe – ja kasvatuseesmärgid II kooliastmes

  6. klassi lõpetaja:

  1) kasutab erinevaid matemaatilise info esitamise viise ning oskab üle minna ühelt esitusviisilt

  teisele;

  2) liigitab objekte ja nähtusi ning analüüsib ja kirjeldab neid mitme tunnuse järgi;

  3) tunneb probleemülesande lahendamise üldist skeemi;

  4) teab, et ülesannetel võib olla erinevaid lahendusteid ja valib neist endale sobiva;

  5) põhjendab oma mõttekäike ja kontrollib nende õigsust;

  6) kasutab arvutusvahendeid arvutamiseks ja tulemuste kontrollimiseks;

  7) kasutab enda jaoks sobivaid õpimeetodeid, vajaduse korral otsib abi ja infot erinevatest

  teabeallikatest.

  2.1.6. Õpitulemused ja õppesisu II kooliastmes

  Arvutamine

  Õpitulemused

  Õpilane:

  1) loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb naturaalarve (kuni miljardini), täisarve ning positiivseid

  ratsionaalarve;

  2) tunneb tehete omadusi ning tehete liikmete ja tulemuste seoseid;

  3) kirjutab naturaalarve järkarvude summana, arvutab peast ja kirjalikult täisarvude ning positiivsete

  ratsionaalarvudega, rakendab tehete järjekorda;

  4) sõnastab ja kasutab jaguvustunnuseid (2-, 3-, 5-, 9- ja 10-ga);

 • 5) eristab paaris- ja paarituid arve;

  6) kasutab harilike murdudega tehteid sooritades ühiskordse ja ühisteguri leidmist;

  7) ümardab arvu etteantud täpsuseni;

  8) leiab arvu ruudu, kuubi, vastandarvu, pöördarvu ja absoluutväärtuse;

  9) tunneb harilikku ja kümnendmurdu ning kujutab neid arvkiirel, kujutab joonisel harilikku murdu

  osana tervikust;

  10) teisendab hariliku murru kümnendmurruks, lõpliku kümnendmurru harilikuks murruks ning

  leiab hariliku murru kümnendlähendi;

  11) kasutab digitaalseid õppematerjale ja arvutiprogramme nii õpetaja juhendusel kui ka iseseisvalt.

  Õppesisu

  Naturaalarvud 0–1 000 000 000 ja nende esitus (järguühikud, järkarvud). Paaris- ja paaritud arvud.

  Alg- ja kordarvud. Jaguvustunnused (2-, 3-, 5-, 9- ja 10-ga). Naturaalarvu vastandarv ja pöördarv.

  Täisarvud. Arvu absoluutväärtus. Harilik ja kümnendmurd ning nende teisendamine. Neli põhitehet

  täisarvude ja positiivsete ratsionaalarvude vallas. Ümardamine ja võrdlemine. Rooma numbrite

  lugemine ja kirjutamine. Arvutiprogrammide kasutamine nõutavate oskuste harjutamiseks.

  Andmed ja algebra

  Õpitulemused

  Õpilane:

  1) tunneb protsendi mõistet ja leiab osa tervikust;

  2) lahendab ja koostab mitmetehtelisi tekstülesandeid ning kontrollib ja hindab tulemust;

  3) joonestab koordinaatteljestiku, märgib sinna punkti etteantud koordinaatide järgi, loeb teljestikus

  asuva punkti koordinaate;

  4) loeb ja joonistab temperatuuri ning liikumise graafikut;

  5) lihtsustab ühe muutujaga avaldisi ning arvutab tähtavaldise väärtuse;

  6) leiab antud arvude seast võrrandi lahendi, lahendab lihtsamaid võrrandeid;

  7) kogub lihtsa andmestiku, koostab sagedustabeli ning arvutab aritmeetilise keskmise;

  8) illustreerib arvandmestikku tulp- ja sirglõikdiagrammiga;

  9) loeb andmeid tulp- ja sektordiagrammilt.

  Õppesisu

  Protsent, osa leidmine tervikust. Koordinaatteljestik, temperatuuri ja liikumise graafik. Kiirus.

  Arv- ja tähtavaldis. Tähtavaldise väärtuse arvutamine. Valem. Võrrand. Arvandmete kogumine ja

  korrastamine. Skaala. Sagedustabel. Diagrammid (tulp-, sirglõik- ja sektordiagramm). Aritmeetiline

  keskmine. Infotehnoloogiliste vahendite kasutamine nõutavate oskuste harjutamiseks.

 • Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine

  Õpitulemused

  Õpilane:

  1) teab ning teisendab pikkus-, pindala-, ruumala- ja ajaühikuid;

  2) teab plaanimõõdu tähendust ja kasutab seda ülesandeid lahendades;

  3) joonestab ning tähistab punkti, sirge, kiire, lõigu, murdjoone, ristuvad, lõikuvad ja paralleelsed

  sirged, ruudu, ristküliku, kolmnurga, ringi;

  4) joonestab, liigitab ja mõõdab nurki (täisnurk, teravnurk, nürinurk, sirgnurk, kõrvunurgad,

  tippnurgad);

  5) konstrueerib sirkli ja joonlauaga lõigu keskristsirge, nurgapoolitaja ning sirge suhtes

  sümmeetrilisi kujundeid;

  6) toob näiteid õpitud geomeetriliste kujundite ning sümmeetria kohta arhitektuurist ja kujutavas

  kunstist, kasutades IKT võimalusi (internetiotsing, pildistamine);

  7) rakendab ülesandeid lahendades kolmnurga sisenurkade summat;

  8) liigitab kolmnurki külgede ja nurkade järgi, joonestab kolmnurga kõrgused ning arvutab

  kolmnurga pindala;

  9) arvutab ringjoone pikkuse ja ringi pindala;

  10) arvutab kuubi ning risttahuka pindala ja ruumala.

  Õppesisu

  Lihtsamad geomeetrilised kujundid (punkt, sirge, lõik, kiir, murdjoon, nurk). Nurkade võrdlemine,

  mõõtmine, liigitamine. Plaanimõõt. Sirgete lõikumine, ristumine, paralleelsus. Kõrvunurgad ja

  tippnurgad. Sümmeetria sirge suhtes. Lõigu keskristsirge ja nurgapoolitaja. Kolmnurk ja selle

  elemendid. Kolmnurkade liigitamine, joonestamine ja võrdsuse tunnused. Kolmnurga pindala

  leidmine aluse ja kõrguse abil. Ringjoon, selle pikkus. Ring, selle pindala. Ruumilised kujundid

  (kuup ja risttahukas).

  2.1.6.1 Matemaatika 4. klass

  Õpitulemused ÕppesisuArvutamine

  * Selgitab näidete varal termineid arv ja

  number; kasutab neid ülesannetes.

  * Kirjutab ja loeb arve 1 000 000 piires.

  Arvude lugemine ja kirjutamine

 • * Esitab arvu üheliste, kümneliste, sajaliste,

  tuhandeliste, kümne- ja sajatuhandeliste

  summana.

  * Võrdleb ja järjestab naturaalarve, nimetab

  arvule eelneva või järgneva arvu.

  * Kujutab arve arvkiirel.

  Arvude esitamine üheliste, kümneliste, sajaliste,

  tuhandeliste, kümne- ja sajatuhandeliste

  summana

  * Nimetab liitmise ja lahutamise tehte

  komponente (liidetav, summa, vähendatav,

  vähendaja, vahe).

  * Tunneb liitmis- ja lahutamistehte liikmete ning

  tulemuste vahelisi seoseid.

  * Kirjutab liitmistehtele vastava lahutamistehte

  ja vastupidi.

  * Sõnastab ja esitab üldkujul liitmise omadusi

  (liidetavate vahetuvuse ja rühmitamise omadus)

  ja kasutab neid arvutamise hõlbustamiseks.

  * Sõnastab ja esitab üldkujul arvust summa ja

  vahe lahutamise ning arvule vahe liitmise

  omadusi ja kasutab neid arvutamisel.

  * Kujutab kahe arvu liitmist ja lahutamist

  arvkiirel.

  * Liidab ja lahutab peast kuni kolmekohalisi

  arve.

  * Liidab ja lahutab kirjalikult arve miljoni piires,

  selgitab oma tegevust.

  Liitmine ja lahutamine, nende omadused

  Kirjalik liitmine ja lahutamine

  * Nimetab korrutamistehte komponente (tegur,

  korrutis).

  * Esitab kahe arvu korrutise võrdsete liidetavate

  summana või selle summa korrutisena.

  * Kirjutab korrutamistehtele vastava

  jagamistehte ja vastupidi.

  * Tunneb korrutamistehte liikmete ning

  tulemuse vahelisi seoseid.

  * Sõnastab ja esitab üldkujul korrutamise

  omadusi: tegurite vahetuvus, tegurite

  Naturaalarvude korrutamine

  Korrutamise omadused

 • rühmitamine, summa korrutamine arvuga).

  * Kasutab korrutamise omadusi arvutamise

  lihtsustamiseks.

  * Korrutab peast arve 100 piires.

  * Korrutab naturaalarvu 10, 100 ja 1000-ga.

  * Arvutab enam kui kahe arvu korrutist.

  * Korrutab kirjalikult kuni kahekohalisi

  naturaalarve ja kuni kolmekohalisi arve

  järkarvudega.

  Kirjalik korrutamine

  * Nimetab jagamistehte komponente (jagatav,

  jagaja, jagatis).

  * Tunneb jagamistehte liikmete ja tulemuse

  vahelisi seoseid.

  * Jagab peast arve korrutustabeli piires.

  * Kontrollib jagamistehte tulemust korrutamise

  abil.

  * Selgitab, mida tähendab “üks arv jagub

  teisega”.

  * Jagab jäägiga ja selgitab selle jagamise

  tähendust (jäägiga jagamise tähendus esitada

  läbi näidete: 16 : 3 = 5 jääk 1, seega

  16 = 3 · 5 + 1).

  * Jagab nullidega lõppevaid arve peast 10, 100

  ja 1000-ga.

  * Jagab nullidega lõppevaid arve järkarvudega.

  * Jagab summat arvuga.

  * Jagab kirjalikult arvu ühekohalise ja

  kahekohalise arvuga.

  * Liidab ja lahutab nulli, korrutab nulliga.

  * Selgitab nulliga jagamise võimatust.

  Naturaalarvude jagamine

  Jäägiga jagamine

  Kirjalik jagamine

  Arv null tehetes

  * Tunneb tehete järjekorda sulgudeta ja ühe

  paari sulgudega arvavaldises.

  * Arvutab kahe- ja kolmetehteliste arvavaldiste

  väärtuse.

  Tehete järjekord

  * Selgitab arvu ruudu tähendust, arvutab Naturaalarvu ruut

 • naturaalarvu ruudu.

  * Teab peast arvude 0 –10 ruutusid.

  * Kasutab arvu ruutu ruudu pindala arvutamisel.* Selgitab murru lugeja ja nimetaja tähendust.

  * Kujutab joonisel murdu osana tervikust.

  * Nimetab joonisel märgitud terviku osale

  vastava murru.

  * Arvutab osa (ühe kahendiku, kolmandiku jne)

  tervikust.

  Murrud

  * Loeb ja kirjutab enamkasutatavaid rooma

  numbreid (kuni kolmekümneni), selgitab arvu

  üleskirjutuse põhimõtet.

  Rooma numbrid

  Andmed ja algebra* Lahendab kuni kolmetehtelisi elulise sisuga

  tekstülesandeid.

  * Modelleerib õpetaja abiga tekstülesandeid.

  * Koostab ise ühe- kuni kahetehtelisi

  tekstülesandeid.

  * Hindab ülesande lahendustulemuse reaalsust.

  Tekstülesanded

  * Leiab ühetehtelisest võrdusest tähe arvväärtuse

  proovimise või analoogia teel (ülesannetes

  piirdutakse vaid võrdustega, mis sisaldavad ühte

  tehet ühe tähega).

  Täht võrduses

  Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine * Leiab ümbritsevast ruumist kolmnurki ning

  eristab neid.

  * Nimetab ja näitab kolmnurga külgi, tippe ja

  nurki.

  * Joonestab kolmnurka kolme külje järgi.

  * Selgitab kolmnurga ümbermõõdu tähendust ja

  näitab ümbermõõtu joonisel.

  * Arvutab kolmnurga ümbermõõtu külgede

  mõõtmise teel.

  Kolmnurk

  * Leiab ümbritsevast ruumist nelinurki,

  ristkülikuid ja ruute ning eristab neid.

  Nelinurk, ristkülik ja ruut

 • * Nimetab ning näitab ristküliku ja ruudu külgi,

  vastaskülgi, lähiskülgi, tippe ja nurki.

  * Joonestab ristküliku ja ruudu nurklaua abil.

  * Selgitab nelinurga ümbermõõdu tähendust ja

  näitab ümbermõõtu joonisel.

  * Arvutab ristküliku, sealhulgas ruudu,

  ümbermõõdu.

  * Selgitab ristküliku, sealhulgas ruudu, pindala

  tähendust joonise abil.* Kasutab ümbermõõdu ja pindala arvutamisel

  sobivaid mõõtühikuid.

  * Arvutab kolmnurkadest ja tuntud nelinurkadest

  koosneva liitkujundi ümbermõõdu.

  * Arvutab tuntud nelinurkadest koosneva

  liitkujundi pindala.

  * Rakendab geomeetria teadmisi tekstülesannete

  lahendamisel.

  Kujundi ümbermõõdu ja pindala leidmine

  * Nimetab pikkusühikuid mm, cm, dm, m, km,

  selgitab nende ühikute vahelisi seoseid.

  * Mõõdab igapäevaelus ettetulevaid pikkusi,

  kasutades sobivaid mõõtühikuid.

  * Toob näiteid erinevate pikkuste kohta, hindab

  pikkusi silma järgi.

  * Teisendab pikkusühikuid ühenimelisteks.

  Pikkusühikud

  * Selgitab pindalaühikute mm², cm², dm², m²,

  ha, km² tähendust.

  * Kasutab pindala arvutamisel sobivaid ühikuid.

  * Selgitab pindalaühikute vahelisi seoseid.

  Pindalaühikud

  * Nimetab massiühikuid g, kg, t, selgitab

  massiühikute vahelisi seoseid.

  * Kasutab massi arvutamisel sobivaid ühikuid.

  * Toob näiteid erinevate masside kohta, hindab

  massi ligikaudu.

  Massiühikud

  * Kirjeldab mahuühikut liiter, hindab keha

  mahtu ligikaudu.

  Mahuühikud

 • * Nimetab Eestis käibelolevaid rahaühikuid,

  selgitab rahaühikute vahelisi seoseid, kasutab

  arvutustes rahaühikuid.

  Rahaühikud

  * Nimetab aja mõõtmise ühikuid tund, minut,

  sekund, ööpäev, nädal, kuu, aasta, sajand.

  * Teab nimetatud ajaühikute vahelisi seoseid.

  Ajaühikud

  * Selgitab kiiruse mõistet ning kiiruse,

  teepikkuse ja aja vahelist seost.

  * Kasutab kiirusühikut km/h lihtsamates

  ülesannetes.

  Kiirus ja kiirusühikud

  * Loeb termomeetri skaalalt temperatuuri,

  märgib etteantud temperatuuri skaalale.

  * Kasutab külmakraadide märkimisel

  negatiivseid arve.

  Temperatuuri mõõtmine

  * Liidab ja lahutab nimega arve.

  * Korrutab nimega arvu ühekohalise arvuga.

  * Jagab nimega arve ühekohalise arvuga, kui

  kõik ühikud jaguvad antud arvuga.

  * Kasutab mõõtühikuid tekstülesannete

  lahendamisel.

  * Otsib iseseisvalt teabeallikatest näiteid

  erinevate suuruste (pikkus, pindala, mass, maht,

  aeg, temperatuur) kohta, esitab neid tabelis.

  Arvutamine nimega arvudega

  2.1.6.2. Õpitulemused 4. klassi lõpuks

  4. klassi lõpuks õpilane:

  1) loeb, kirjutab ja järjestab arve 1000000 piires;

  2) korrutab peast 100 piires;

  3) jagab naturaalarvu kahekohalise naturaalarvuga;

  4) jagab jäägiga;

  5) tunneb põhilisi mõõtühikuid ning rahaühikuid;

  6) tunneb ainekavaga määratletud geomeetrilisi kujundeid, teab seoseid nende elementide vahel;

  7) tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest.

 • 2.1.6.3. Matemaatika 5. klass

  Õpitulemused ÕppesisuArvutamine

  * Loeb numbritega kirjutatud arve miljardi

  piires.

  * Kirjutab arve dikteerimise järgi.

  * Määrab arvu järke ja klasse.

  * Kirjutab naturaalarve järkarvude summana ja

  järguühikute kordsete summana.

  * Kirjutab arve kasvavas (kahanevas)

  järjekorras.

  * Märgib naturaalarve arvkiirele.

  * Võrdleb naturaalarve.

  Miljonite klass ja miljardite klass

  Arvu järk, järguühikud ja järkarv

  Naturaalarvu kujutamine arvkiirel

  Naturaalarvude võrdlemine* Teab ümardamisreegleid ja ümardab arvu

  etteantud täpsuseni.

  Naturaalarvude ümardamine

  * Liidab ja lahutab kirjalikult naturaalarve

  miljardi piires.

  * Selgitab ja kasutab liitmise ja korrutamise

  seadusi.

  * Korrutab kirjalikult kuni kolmekohalisi

  naturaalarve.

  * Jagab kirjalikult kuni 5-kohalisi arve kuni 2-

  kohalise arvuga.

  * Selgitab naturaalarvu kuubi tähendust ja leiab

  arvu kuubi.

  * Tunneb tehete järjekorda (liitmine/lahutamine,

  korrutamine/jagamine, sulud), arvutab kuni

  neljatehteliste arvavaldiste väärtusi.

  * Avab sulgusid arvavaldiste korral; toob ühise

  teguri sulgudest välja.

  Neli põhitehet naturaalarvudega

  Liitmis- ja korrutamistehte põhiomadused

  ja nende rakendamine

  Arvu kuup

  Tehete järjekord

  Avaldise väärtuse arvutamine

  Arvavaldise lihtsustamine sulgude avamise

  ja ühisteguri sulgudest väljatoomisega* Eristab paaris- ja paaritud arve.

  * Otsustab tehet sooritamata, kas arv jagub

  2-ga, 3-ga, 5-ga, 9-ga või 10-ga.

  Paaris- ja paaritud arvud

  Jaguvuse tunnused 2-ga, 3-ga, 5-ga, 9-ga,

  10-ga

 • * Leiab arvu tegureid ja kordseid.

  * Teab, et arv 1 ei ole alg- ega kordarv.

  * Esitab naturaalarvu algtegurite korrutisena.

  * Otsustab 100 piires, kas arv on alg- või

  kordarv.

  * Esitab naturaalarvu algarvuliste tegurite

  korrutisena.

  * Leiab arvude suurima ühisteguri (SÜT) ja

  vähima ühiskordse (VÜK).

  Arvu tegurid ja kordsed

  Algarvud ja kordarvud, algtegur

  Arvude suurim ühistegur ja vähim

  ühiskordne* Selgitab hariliku murru lugeja ja nimetaja

  tähendust.

  * Tunneb kümnendmurru kümnendkohti; loeb

  kümnendmurde.

  * Kirjutab kümnendmurde numbrite abil

  verbaalse esituse järgi.

  * Võrdleb ja järjestab kümnendmurde.

  * Kujutab kümnendmurde arvkiirel.

  Murdarv, harilik murd, murru lugeja ja

  nimetaja

  Kümnendmurrud

  * Ümardab kümnendmurde etteantud täpsuseni. Kümnendmurru ümardamine* Liidab ja lahutab kirjalikult kümnendmurde.

  * Korrutab ja jagab peast kümnendmurde

  järguühikutega (10, 100, 1000, 10 000 ja 0,1;

  0,01; 0,001).

  * Korrutab kirjalikult kuni kolme tüvenumbriga

  kümnendmurde.

  * Jagab kirjalikult kuni kolme tüvenumbriga

  murdu murruga, milles on kuni kaks

  tüvenumbrit (mõistet tüvenumber ei tutvustata).

  * Tunneb tehete järjekorda ja sooritab mitme

  tehtega ülesandeid kümnendmurdudega.

  Tehted kümnendmurdudega

  * Sooritab arvutuste kontrollimiseks neli

  põhitehet taskuarvutil.

  Taskuarvuti, neli põhitehet

  Andmed ja algebra* Tunneb ära arvavaldise ja tähtavaldise.

  * Lihtsustab ühe muutujaga täisarvuliste

  kordajatega avaldise; arvutab lihtsa tähtavaldise

  Arvavaldis, tähtavaldis, valem

 • väärtuste.

  * Kirjutab sümbolites tekstina kirjeldatud

  lihtsamaid tähtavaldisi.

  * Eristab valemit avaldisest.

  * Kasutab valemit ja selles sisalduvaid tähiseid

  arvutamise lihtsustamiseks.

  * Tunneb ära võrrandi, selgitab, mis on võrrandi

  lahend.

  * Lahendab proovimise või analoogia abil

  võrrandi, mis sisaldab ühte tehet ja naturaalarve.

  * Selgitab, mis on võrrandi lahendi

  kontrollimine.

  Võrrandi ja selle lahendi mõiste

  Võrrandi lahendamine proovimise ja analoogia

  teel

  * Kogub lihtsa andmestiku.

  * Korrastab lihtsamaid arvandmeid ja kannab

  neid sagedustabelisse.

  * Tunneb mõistet sagedus ning oskab seda leida.

  * Tajub skaala tähendust arvkiire ühe osana.

  * Loeb andmeid erinevatelt skaaladelt ja toob

  näiteid skaalade kasutamise kohta.

  * Loeb andmeid tulpdiagrammilt ja oskab neid

  kõige üldisemalt iseloomustada.

  * Joonistab tulp- ja sirglõikdiagramme.

  * Arvutab aritmeetilise keskmise.

  Arvandmete kogumine ja korrastamine

  Sagedustabel

  Skaala

  Tulpdiagramm, sirglõikdiagramm

  Aritmeetiline keskmine* Lahendab mitmetehtelisi tekstülesandeid.

  * Tunneb tekstülesande lahendamise etappe.

  * Modelleerib õpetaja abiga tekstülesandeid.

  * Kasutab lahendusidee leidmiseks erinevaid

  strateegiaid.

  * Hindab tulemuse reaalsust.

  Tekstülesannete lahendamine

  Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine* Joonestab sirge, kiire ja lõigu ning selgitab

  nende erinevusi.

  * Märgib ja tähistab punkte sirgel, kiirel, lõigul.

  * Joonestab etteantud pikkusega lõigu.

  * Mõõdab antud lõigu pikkuse.

  Sirglõik, murdjoon, kiir, sirge

 • * Arvutab murdjoone pikkuse.* Joonestab nurga, tähistab nurga tipu ja kirjutab

  nurga nimetuse sümbolites (nt ABC).∠* Võrdleb etteantud nurki silma järgi ja liigitab

  neid.

  * Joonestab teravnurga, nürinurga, täisnurga ja

  sirgnurga.

  * Kasutab malli nurga mõõtmiseks ja etteantud

  suurusega nurga joonestamiseks.

  * Teab täisnurga ja sirgnurga suurust.

  Nurk, nurkade liigid

  * Leiab jooniselt kõrvunurkade ja tippnurkade

  paare.

  * Joonestab kõrvunurki ja teab, et kõrvunurkade

  summa on 180°.

  * Arvutab antud nurga kõrvunurga suuruse.

  * Joonestab tippnurki ja teab, et tippnurgad on

  võrdsed.

  Kõrvunurgad. Tippnurgad

  * Joonestab lõikuvaid ja ristuvaid sirgeid.

  * Joonestab paralleellükke abil paralleelseid

  sirgeid.

  * Tunneb ja kasutab sümboleid ja ⊥ ║.

  Paralleelsed ja ristuvad sirged

  * Arvutab kuubi ja risttahuka pindala ja ruumala.

  * Teisendab pindalaühikuid.

  * Teab ja teisendab ruumalaühikuid.

  * Kasutab ülesannete lahendamisel mõõtühikute

  vahelisi seoseid (mõõtühikute teisendamisel

  rõhutada põhimõtet, kuidas teisendada, mitte

  lasta lihtsalt pähe õppida).

  Kuubi ja risttahuka pindala ja ruumala

  Pindalaühikud ja ruumalaühikud

  * Selgitab plaanimõõdu tähendust.

  * Valmistab ruudulisele paberile lihtsama plaani.

  Plaanimõõt

  2.1.6.4. Õpitulemused 5. klassi lõpuks

  5. klassi lõpuks õpilane:

  1) loeb, kirjutab ja järjestab arve 1 000 000 piires;

  2) korrutab peast 100 piires;

 • 3) tunneb põhilisi mõõtühikuid ning rahaühikuid;

  4) tunneb ainekavaga määratletud geomeetrilisi kujundeid, teab seoseid nende elementide vahel;

  5) tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest.

  2.1.6.5. Matemaatika 6. klass

  Õpitulemused ÕppesisuArvutamine

  * Teab murru lugeja ja nimetaja tähendust.

  * Teab, et murrujoonel on jagamismärgi

  tähendus.

  * Kujutab harilikke murde arvkiirel.

  * Kujutab lihtsamaid harilikke murde vastava

  osana lõigust ja tasapinnalisest kujundist.

  * Tunneb liht- ja liigmurde.

  * Teab, et iga täisarvu saab esitada hariliku

  murruna.

  * Taandab murde nii järkjärgult kui suurima

  ühisteguriga, jäädes arvutamisel saja piiresse.

  * Teab, milline on taandumatu murd.

  * Laiendab murdu etteantud nimetajani.

  * Teisendab murde ühenimelisteks ja võrdleb

  neid.

  * Teab, et murdude ühiseks nimetajaks on antud

  murdude vähim ühiskordne.

  * Esitab liigmurru segaarvuna ja vastupidi.

  Harilik murd, selle põhiomadus

  Hariliku murru taandamine ja laiendamine

  Harilike murdude võrdlemine

  * Liidab ja lahutab ühenimelisi ja erinimelisi

  murde.

  * Korrutab harilikke murde omavahel ja

  murdarve täisarvudega.

  * Tunneb pöördarvu mõistet.

  * Jagab harilikke murde omavahel ja murdarve

  täisarvudega ning vastupidi.

  * Tunneb segaarvude liitmise, lahutamise,

  korrutamise ja jagamise eeskirju ja rakendab

  neid arvutamisel.

  Ühenimeliste murdude liitmine ja lahutamine

  Harilike murdude korrutamine

  Pöördarvud

  Harilike murdude jagamine

  Erinimeliste murdude liitmine ja lahutamine

 • * Teisendab lõpliku kümnendmurru harilikuks

  murruks ja harilikku murru lõplikuks või

  lõpmatuks perioodiliseks kümnendmurruks.

  * Leiab hariliku murru kümnendlähendi ja

  võrdleb harilikke murde kümnendlähendite abil

  (hariliku murru kümnendlähendite leidmisel on

  otstarbekas kasutada kalkulaatorit).

  * Arvutab täpselt avaldiste väärtusi, mis

  sisaldavad nii kümnend- kui hailikke murde ja

  sulge.

  Kümnendmurru teisendamine harilikuks

  murruks ning hariliku murru teisendamine

  kümnendmurruks

  Arvutamine harilike ja kümnendmurdudega

  * Selgitab negatiivsete arvude tähendust, toob

  nende kasutamise kohta elulisi näiteid.

  * Leiab kahe punkti vahelise kauguse arvteljel.

  * Teab, et naturaalarvud koos oma

  vastandarvudega ja arv null moodustavad

  täisarvude hulga.

  * Võrdleb täisarve ja järjestab neid.

  * Teab arvu absoluutväärtuse geomeetrilist

  tähendust; leiab täisarvu absoluutväärtuse.

  * Liidab ja lahutab positiivsete ja negatiivsete

  täisarvudega, tunneb arvutamise reegleid.

  * Vabaneb sulgudest, teab, et vastandarvude

  summa on null ja rakendab seda teadmist

  arvutustes.

  * Rakendab korrutamise ja jagamise reegleid

  positiivsete ja negatiivsete täisarvudega

  arvutamisel.

  * Arvutab kirjalikult täisarvudega.

  Negatiivsed arvud

  Arvtelg. Positiivsete ja negatiivsete täisarvude

  kujutamine arvteljel. Kahe punkti vaheline

  kaugus arvteljel

  Vastandarvud

  Arvude järjestamine

  Arvu absoluutväärtus

  Arvutamine täisarvudega

  Andmed ja algebra* Selgitab protsendi mõistet; teab, et protsent on

  üks sajandik osa tervikust.

  * Leiab osa tervikust.

  * Leiab arvust protsentides määratud osa.

  Protsendi mõiste

  Osa leidmine tervikust

 • * Lahendab igapäevaelule tuginevaid

  (tekst)ülesandeid protsentides määratud osa

  leidmisele (ka intressiarvutused).* Joonestab koordinaatteljestiku, märgib sinna

  punkti etteantud koordinaatide järgi.

  * Määrab punkti koordinaate

  ristkoordinaadistikus.

  * Joonestab lihtsamaid graafikuid.

  * Loeb andmeid graafikult, sh loeb ja analüüsib

  liiklusohutusalaseid graafikuid.

  Koordinaattasand

  Punkti asukoha määramine tasandil

  Temperatuuri graafik, ühtlase liikumise

  graafik

  * Loeb andmeid sektordiagrammilt. Sektordiagramm* Analüüsib ning lahendab täisarvude ja

  murdarvudega mitmetehteliste tekstülesandeid.

  * Tunneb probleemülesande lahendamise üldist

  skeemi.

  * Õpetaja juhendamisel modelleerib lihtsamas

  reaalses kontekstis esineva probleemi

  (probleemülesannete lahendamine).

  Tekstülesanded

  Geomeetrilised kujundid * Teab ringjoone keskpunkti, raadiuse ja

  diameetri tähendust.

  * Joonestab etteantud raadiuse või diameetriga

  ringjoont.

  * Leiab katseliselt arvu π ligikaudse väärtuse.

  * Arvutab ringjoone pikkuse ja ringi pindala.

  Ringjoon. Ring. Ringi sektor

  Ringjoone pikkus. Ringi pindala* Eristab joonisel sümmeetrilised kujundid.

  * Joonestab sirge (ja punkti ) suhtes antud

  punktiga sümmeetrilist punkti, antud lõiguga

  sümmeetrilise lõigu ja antud kolmnurga või

  nelinurgaga sümmeetrilist kujundi.

  * Kasutades IKT võimalusi (internetiotsing,

  pildistamine) toob näiteid õpitud

  geomeetrilistest kujunditest ning sümmeetriast

  arhitektuuris jm.

  Peegeldus sirgest, telgsümmeetria

  Peegeldus punktist, tsentraalsümmeetria

  * Poolitab sirkli ja joonlauaga lõigu ning Lõigu poolitamine. Antud sirge ristsirge

 • joonestab keskristsirge.

  * Poolitab sirkli ja joonlauaga nurga. Nurga poolitamine* Näitab joonisel ja nimetab kolmnurga tippe,

  külgi, nurki.

  * Joonestab ja tähistab kolmnurga, arvutab

  kolmnurga ümbermõõdu.

  * Leiab jooniselt ja nimetab kolmnurga

  lähisnurki, vastasnurki, lähiskülgi, vastaskülgi.

  * Teab ja kasutab nurga sümboleid.

  * Teab kolmnurga sisenurkade summat ja

  rakendab seda puuduva nurga leidmiseks.

  * Teab kolmnurkade võrdsuse tunnuseid KKK,

  KNK, NKN ning kasutab neid ülesannete

  lahendamisel.

  * Liigitab joonistel etteantud kolmnurki nurkade

  ja külgede järgi.

  * Joonestab teravnurkse, täisnurkse ja

  nürinurkse kolmnurga.

  * Joonestab erikülgse, võrdkülgse ja võrdhaarse

  kolmnurga.

  * Joonestab kolmnurga kolme külje järgi, kahe

  külje ja nendevahelise nurga järgi ning ühe külje

  ja selle lähisnurkade järgi.

  * Näitab ja nimetab täisnurkse kolmnurga külgi.

  * Näitab ja nimetab võrdhaarses kolmnurgas

  külgi ja nurki.

  * Teab võrdhaarse kolmnurga omadusi ja

  kasutab neid ülesannete lahendamisel.

  * Tunneb mõisteid alus ja kõrgus, joonestab

  kolmnurga igale alusele kõrguse.

  * Mõõdab kolmnurga aluse ja kõrguse.

  * Arvutab kolmnurga pindala.

  Kolmnurk ja selle elemendid

  Kolmnurga nurkade summa

  Kolmnurkade võrdsuse tunnused

  Kolmnurkade liigitamine

  Kolmnurga joonestamine kolme külje järgi, kahe

  külje ja nende vahelise nurga järgi, ühe külje ja

  selle lähisnurkade järgi

  Täisnurkne kolmnurk

  Võrdhaarse kolmnurga omadusi

  Kolmnurga alus ja kõrgus

  Kolmnurga pindala

  2.1.6.6. Õpitulemused 6. klassi lõpuks:

  6. klassi lõpuks õpilane:

 • 1) loeb ja kirjutab harilikke- ning kümnendmurde ja teeb nendega tehteid;

  2) teab arvu protsendi mõistet, leiab tervikust osa;

  3) tunneb seoseid kolmnurgas, liigitab kolmnurki, teab sisenurkade summat;

  4) leiab kolmnurga ümbermõõdu;

  5) leiab õppekavaga määratletud ruumikujundi pindala ja ruumala;

  6) teeb tehteid erimärgiliste täisarvudega;

  7) tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest.

  2.1.7. Õppe – ja kasvatuseesmärgid III kooliastmes

  9. klassi lõpetaja:

  1) koostab ja rakendab eri eluvaldkondade ülesandeid lahendades sobivaid matemaatilisi mudeleid;

  2) püstitab hüpoteese ja kontrollib neid, üldistab ning arutleb loogiliselt, põhjendab väiteid;

  3) kasutab matemaatiliste seoste uurimisel arvutiprogramme ja muid abivahendeid;

  4) näeb seoseid erinevate matemaatiliste mõistete vahel ning loob neist süsteemi;

  5) hindab oma matemaatilisi teadmisi ja oskusi ning arvestab neid edasist tegevust kavandades.

  2.1.8. Õpitulemused ja õppesisu III kooliastmes

  Arvutamine ja andmed

  Õpitulemused

  Õpilane:

  1) liidab, lahutab, korrutab, jagab ja astendab naturaalarvulise astendajaga ratsionaalarve peast,

  kirjalikult ja taskuarvutiga ning rakendab tehete järjekorda;

  2) kirjutab suuri ja väikseid arve standardkujul;

  3) ümardab arve etteantud täpsuseni;

  4) selgitab naturaalarvulise astendajaga astendamise tähendust ning kasutab

  astendamisreegleid;

  5) selgitab arvu ruutjuure tähendust ja leiab peast või taskuarvutil ruutjuure;

  6) moodustab reaalsete andmete põhjal statistilise kogumi, korrastab seda, moodustab

  sageduste ja suhteliste sageduste tabeli ning iseloomustab statistilist kogumit aritmeetilise

  keskmise järgi;

  7) selgitab tõenäosuse tähendust ja arvutab lihtsamatel juhtudel sündmuse tõenäosuse.

  Õppesisu

  Arvutamine ratsionaalarvudega. Arvu 10 astmed (ka negatiivne täisarvuline astendaja). Arvu

  standardkuju. Naturaalarvulise astendajaga aste. Arvu ruutjuur. Statistiline kogum ja selle

  karakteristikud (sagedus, suhteline sagedus, aritmeetiline keskmine). Tõenäosuse mõiste.

 • Arvutiprogrammide kasutamine nõutavate oskuste harjutamiseks.

  Protsent

  Õpitulemused

  Õpilane:

  1) leiab terviku protsentides antud osamäära järgi;

  2) väljendab murruna antud osa protsentides;

  3) leiab, mitu protsenti moodustab üks arv teisest;

  4) määrab suuruse kasvamist ja kahanemist protsentides;

  5) tõlgendab igapäevaelus ja teistes õppeainetes ette tulevaid protsentides väljendatavaid

  suurusi, sealhulgas laenudega (ainult lihtintress) seotud kulutusi ja ohte;

  6) arutleb maksude olulisuse üle ühiskonnas.

  Õppesisu

  Protsendi mõiste ja osa leidmine tervikust (kordavalt). Promilli mõiste. Terviku leidmine protsendi

  järgi. Jagatise väljendamine protsentides. Protsendipunkt. Kasvamise ja kahanemise väljendamine

  protsentides. Protsentides muutuse eristamine muutusest protsendipunktides. Arvutiprogrammide

  kasutamine nõutavate oskuste harjutamiseks.

  Algebra

  Õpitulemused

  Õpilane:

  1) korrastab üks- ja hulkliikmeid, liidab, lahutab ning korrutab üks- ja hulkliikmeid ning jagab

  üksliikmeid ja hulkliiget üksliikmega;

  2) tegurdab hulkliikmeid (toob sulgude ette, kasutab abivalemeid, tegurdab ruutkolmliiget);

  3) taandab ja laiendab algebralist murdu ning liidab, lahutab, korrutab ja jagab algebralisi

  murde;

  4) lihtsustab kahetehtelisi ratsionaalavaldisi;

  5) lahendab võrrandi põhiomadusi kasutades lineaar- ja võrdekujulisi võrrandeid;

  6) lahendab lineaarvõrrandisüsteeme;

  7) lahendab täielikke ja mittetäielikke ruutvõrrandeid;

  8) lahendab tekstülesandeid võrrandite ja võrrandisüsteemide abil.

  Õppesisu

  Üksliige ja hulkliige. Tehted üksliikmete ja hulkliikmetega. Ruutude vahe, summa ruudu ja vahe

  ruudu valemid. Võrrandi põhiomadused. Lineaarvõrrand. Lineaarvõrrandisüsteem. Täielik ja

  mittetäielik ruutvõrrand. Võrdekujuline võrrand. Võrdeline jaotamine. Arvutiprogrammide

 • kasutamine võrrandite ja lineaarvõrrandisüsteemide lahendamisel. Algebraline murd. Tehted

  algebraliste murdudega. Tekstülesannete lahendamine võrrandite ja võrrandisüsteemide abil.

  Funktsioonid

  Õpitulemused

  Õpilane:

  1) selgitab eluliste näidete põhjal võrdelise sõltuvuse tähendust;

  2) joonestab valemi järgi funktsiooni graafiku (nii käsitsi kui ka arvutiprogrammiga) ning loeb

  graafikult funktsiooni ja argumendi väärtusi;

  3) selgitab (arvutiga tehtud dünaamilisi jooniseid kasutades) funktsiooni graafiku asendi ja

  kuju sõltuvust funktsiooni avaldises olevatest kordajatest (ruutfunktsiooni korral ainult

  ruutliikme kordajast ja vabaliikmest);

  4) selgitab nullkohtade tähendust ning leiab nullkohad graafikult ja valemist;

  5) loeb jooniselt parabooli haripunkti ja arvutab parabooli haripunkti koordinaadid.

  Õppesisu

  Muutuv suurus, funktsioon. Võrdeline ja pöördvõrdeline sõltuvus. Praktiline töö: võrdelise ja

  pöördvõrdelise seose määramine (nt liikumisel teepikkus, ajavahemik, kiirus). Lineaarfunktsioon.

  Ruutfunktsioon.

  Geomeetria

  Õpitulemused

  Õpilane:

  1) joonestab ja konstrueerib (käsitsi ja arvutiga) tasandilisi kujundeid etteantud elementide

  järgi;

  2) arvutab kujundite joonelemendid, ümbermõõdu, pindala ja ruumala;

  3) teab kujundeid, kolmnurga ja trapetsi kesklõiku, kolmnurga mediaani, kolmnurga ümber- ja

  siseringjoont ning kesk- ja piirdenurka;

  4) kirjeldab kujundite omadusi ning klassifitseerib kujundeid ühiste omaduste põhjal;

  5) eristab teoreemi, eeldust, väidet ja tõestust, selgitab mõne teoreemi tõestuskäiku;

  6) lahendab geomeetrilise sisuga probleemülesandeid;

  7) leiab täisnurkse kolmnurga joonelemendid;

  8) kasutab probleemülesandeid lahendades kolmnurkade ja hulknurkade sarnasust;

  9) kasutab seaduspärasusi avastades ja hüpoteese püstitades infotehnoloogilisi vahendeid.

  Õppesisu

  Definitsioon, teoreem, eeldus, väide, tõestus. Hulknurgad (kolmnurk, rööpkülik, trapets,

  korrapärane hulknurk), nende ümbermõõt ja pindala. Ring ja ringjoon. Kesknurk. Piirdenurk,

 • Thalese teoreem. Ringjoone puutuja. Kolmnurga ning korrapärase hulknurga sise- ja

  ümberringjoon. Sirgete paralleelsuse tunnused. Kolmnurga ja trapetsi kesklõik. Kolmnurga mediaan

  ja raskuskese. Kolmnurkade sarnasuse tunnused. Hulknurkade sarnasus. Maa-alade plaanistamine.

  Pythagorase teoreem. Teravnurga trigonomeetrilised funktsioonid. Ruumilised kujundid

  (püströöptahukas, püstprisma, püramiid, silinder, koonus, kera), nende pindala ja ruumala.

  2.1.8.1. Matemaatika 7. klass

  Õpitulemused ÕppesisuRatsionaalarvud. Protsentarvutus. Statistika algmõisted

  * Kasutab õigesti märgireegleid ratsionaal-

  arvudega arvutamisel.

  * Eri liiki murdude korral hindab, mil viisil

  arvutades saab täpse vastuse ja kuidas on

  otstarbekas arvutada.

  * Selgitab, missugused murrud teisenevad

  lõplikeks kümnendmurdudeks, nt 11/25; 17/64

  ning missugused mitte, nt 3/7; 1/3.

  * Teab, et täpse arvutamise juures pole lubatud

  hariliku murru väärtuse asendamine

  lähisväärtusega, nt ⅓ ≠ 0,33.

  * Mitme tehtega ülesandes kasutab vastand-

  arvude summa omadust ja liitmise seadusi.

  * Korrutab ja jagab positiivseid ja negatiivseid

  harilikke murde (ka segaarve),

  nt -13 + 18 + 13 – 21; - 3¾ + (- 5) + 3 + ¾ .

  *Arvutab ülesandeid, milles on kuni neli tehet ja

  ühed sulud, nt

  Ratsionaalarvud. Tehted ratsionaalarvudega

  Arvutamine taskuarvutiga

  Kahe punkti vaheline kaugus arvteljel

  Tehete järjekord

  * Selgitab naturaalarvulise astendajaga

  astendamise tähendust.

  * Teab peast (lisaks 4. ja 5. klassis õpitule)

  astmete väärtust.

  Naturaalarvulise astendajaga aste

  Arvu kümme astmed, suurte arvude

  kirjutamine kümne astmete abil

 • * Astendab negatiivset arvu naturaalarvuga, teab

  sulgude tähendust, nt .* Teab, kuidas astme (–1)n ja –1n väärtus sõltub

  astendajast n.* Tunneb tehete järjekorda, kui arvutustes on

  astendamistehteid.* Sooritab taskuarvutil tehteid ratsionaal-arvude-

  ga, nt ilma vahetulemusi kirja panemata arvutab

  või .

  * Toob näiteid igapäevaelu olukordadest, kus

  kasutatakse täpseid, kus ligikaudseid arve.

  * Ümardab arve etteantud täpsuseni.

  * Ümardab arvutuste (ligikaudseid) tulemusi

  mõistlikult.

  * Teab, et arvutamise lõpptulemus ei saa olla

  täpsem võrreldes algandmetega (nt auto

  liikumisel maanteel mõõdame kahe punkti

  vahelise läbimise aega minutites, F1 auto puhul

  aga tuhandiksekundites. Ristkülikukujulise

  põranda pikkust ja laiust mõõdame 1 sentimeetri

  täpsusega, pindala väljendame ruutmeetrites ühe

  kohaga pärast koma jms).

  Täpsed ja ligikaudsed arvud

  Arvutustulemuste otstarbekohane

  ümardamine. Tüvenumbrid

  * Selgitab promilli tähendust; promilli (1 ‰)

  kasutamist selgitab eluliste näidete abil (alkoholi

  sisaldus veres, soola sisaldus merevees,

  toimeaine hulk ravimis jms).

  * Leiab terviku protsentides antud osamäära

  järgi.

  * Väljendab kahe arvu jagatist ehk suhet

  protsentides.

  * Leiab, mitu protsenti moodustab üks arv

  teisest ja selgitab, mida tulemus näitab.

  * Määratleb suuruse kasvamist ja kahanemist

  Promilli mõiste (tutvustavalt)

  Arvu leidmine tema osamäära ja protsendimäära

  järgi

  Jagatise väljendamine protsentides

  Suuruse muutumise väljendamine protsentides

 • protsentides kui kahe arvu muudu ja algväärtuse

  suhet (nt Juku kaalus kevadel 55 kg, sügisel 58

  kg ja järgmisel kevadel 57 kg. Leiame

  kaalu muutuse protsentides).

  * Eristab muutust protsentides muutusest

  protsendipunktides (nt erakonna X toetus

  suurenes 20%-lt 25%-le. Kas sel juhul toetus

  kasvas 5%?).

  * Oskab erinevatest tekstidest (nt ajalehe-

  artikkel) leida mõistete „protsent“ ja „protsendi-

  punkt“ väärkasutust.

  * Tõlgendab reaalsuses esinevaid protsentides

  väljendatavaid suurusi, lahendab kuni

  kahesammulisi protsentülesandeid.

  * Rakendab protsentarvutust reaalse sisuga

  ülesannete lahendamisel (nt oskab välja arvutada

  kauba lõpphinna, kui algul hinda tõstetakse n%

  ja seejärel tõstetakse või langetatakse k%).

  * Arutleb ühishüve ja maksude olulisuse üle

  ühiskonnas.

  * Selgitab laenudega seotud ohte ja kulutusi

  ning oskab etteantud lihtsa juhtumi varal hinnata

  laenamise eeldatavat otstarbekust (nt SMS-laenu

  puhul tuleb ühes kuus maksta intresse 60%. Kui

  palju tuleb tagasi maksta, kui laenatakse 500

  eurot 3 kuuks? Kui palju tuleks pangale tagasi

  maksta, kui aastane intressimäär on 22%?).

  * Koostab isikliku eelarve.

  * Teab, kuidas tekivad tulud ja mis on inimese

  võimalikud tuluallikad ning oskab reaalselt

  hinnata võimalikke ja ootamatuid kulusid.

  * Hindab kriitiliselt manipuleerimisvõtteid (nt

  laenamisel), selgitab mõne konkreetse näite

  põhjal, kuidas inimest on ahvatletud laenu

  võtma ja mis juhtub, kui laen jääb õigel ajal

  Protsendipunkt