of 70 /70
ALEISTER CROWLEY LIBER ]wnj LIL ARN ZOM PAZ LIT MAZ DEO ZID ZIP ZAX ICH LIL ARN ZOM PAZ LIT MAZ DEO ZID ZIP ZAX ICH LIL ARN ZOM PAZ LIT MAZ DEO ZID ZIP ZAX ICH LOE ZIM UTA OXO LIL ARN ZOM PAZ LIT MAZ DEO ZID ZIP ZAX ICH LOE ZIM UTA OXO Ä Å Æ Ç ΑΙΘΗΡ

Alister Krouli - CHANOKH

  • View
    559

  • Download
    25

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Alister Krouli - Liber CHANOKH Sub Figura LXXXIV Primedba priređivača: ne preporučujem pregled fajla direktno sa Scribd-a, ovde dolazi do preklapanja fontova i njihove distorzije. Sačuvajte fajl (Download) na vaš hard drive i odatle čitajte...

Text of Alister Krouli - CHANOKH

LIL ARN ZOM PAZ LIT MAZ DEO ZID ZIP ZAX ICH LOE ZIM UTA OXO

LIL ARN ZOM PAZ LIT MAZ DEO ZID ZIP ZAX ICH LIL ARN ZOM PAZ LIT MAZ DEO ZID ZIP ZAX ICH LOE ZIM UTA OXO

ALEISTER CROWLEY

LIBER ]wnj

LIL ARN ZOM PAZ LIT MAZ DEO ZID ZIP ZAX ICH

LIL ARN ZOM PAZ LIT MAZ DEO ZID ZIP ZAX ICH LOE ZIM UTA OXO

LIL ARN ZOM PAZ LIT MAZ DEO ZID ZIP ZAX ICH LIL ARN ZOM PAZ LIT MAZ DEO ZID ZIP ZAX ICH LOE ZIM UTA OXO

LIBER

]wnjSVB FIGVR LXXXIV

[CHANOKH]Saet prikaz simbolinog predstavljanja univerzuma kojeg je dobio Doktor Don Di kroz vizije Sir Edvarda Kelija

VA.. A.. Publikacija u Klasi B

SATURNUS IVAN

LIL ARN ZOM PAZ LIT MAZ DEO ZID ZIP ZAX ICH

LIL ARN ZOM PAZ LIT MAZ DEO ZID ZIP ZAX ICH LOE ZIM UTA OXO

LIL ARN ZOM PAZ LIT MAZ DEO ZID ZIP ZAX ICH LIL ARN ZOM PAZ LIT MAZ DEO ZID ZIP ZAX ICH LOE ZIM UTA OXO

NAIHCONESADRAJ

Uvod ..................................................................... 4 Liber Chanokh ...................................................... 6 Enohijanska praksa ............................................. 54 Enohijanski renik .............................................. 57

! u c: " u a: Anno IV XVII r nov

LIL ARN ZOM PAZ LIT MAZ DEO ZID ZIP ZAX ICH

CHANOKH _______________________________________________________________________________ UVOD Enohijanska magika se temelji na magikim dnevnicima i belekama Dr. Dona Dija, naunika, astrologa i magiara kraljice Elizabete, iji se brojni rukopisi i danas uvaju u Britanskom Muzeju, a svedoe o ceremonijama koje je Di izvodio zajedno sa Edvardom Kelijem, koji je, gledajui u ogledalo od crnog opsidijana, tvrdio da vidi i uje aneoska bia. Ova su bia, prema Keliju, elela da ponovo uspostave istinsko umee Magike, koje je bilo izgubljeno zahvaljujui ljudskoj zlobi i neznanju. Istinsko magiko umee, tvrdili su oni, moe doneti nadljudske moi njihovom praktiaru, promeniti politiku strukturu Evrope i najaviti dolazak Apokalipse. U drevnim knjigama je pomenuto kako je Enoh uivao Boju naklonost i mogao da komunicira sa samim Bogom, i kako je Bog bio blizak sa Mojsijem, kako je poslao dobre anele Abrahamu, Izaku, Jakobu, Joui, Gideonu i mnogim drugima, da ih podue, upute i pripomognu u svetovnim stvarima, tako je i Di udio za direktnim i uzvienim istinskim znanjem. On je oseao da bi kroz praksu magike mogao postati sposoban da nauiti te "radikalne istine". Odbacujui nunost crkve kao posrednika prema Bogu, proneo je doktrinu jedan korak dalje, verujui da se sveta otkrovenja mogu dobiti pomou magike prakse drevnih Hebreja. Budui da Di lino nije bio u stanju da vidi prizivane duhove, bio je prisiljen koristiti vidovnjake (medijume), tj. one koji gledaju u kristal. Od svih vidovnjaka koje je koristio, najpogodnijim se pokazao Edvard Keli koji je ve pri prvom zajednikom pokuaju imao viziju anela u kamenu. Njihov dalji zajedniki rad proizveo je neto to moemo nazvati najneobinijom magikom literaturom onog vremena. Niz invokacija, vrenih u razdoblju od 1582. do 1589. postavio je temelje modernog sastava enohijanske magike, kojeg su na prelazu XIX i XX veka razradili u najveoj meri S.L. Meters i Alister Kroli. Dijev i Kelijev "grubi" materijal bio je razraen u celovit i delotvoran sistem ceremonijalne magike koja je bila poduavana na stepenu Adeptus Minora Zlatne Zore. Kroli je, zadobivi osnovno znanje o enohijanskom sistemu u Zlatnoj Zori, unapredio taj rad, naroito u pogledu istraivanja tira, zabeleivi ta iskustva u knjizi Vizija i Glas, koja je delo koje se moe uporediti sa najveim vizionarskim ostvarenjima u istoriji. Kroli je takoe reorganizovao i razradio enohijanske materijale Zlatne Zore, sastavivi saet ali celovit prirunik za enohijansku magiku, objavivi ga u Equinoxu I, 7 i 8, pod nazivom: Kratki Prikaz Simbolinog Predstavljanja Univerzuma Dobiven od Dr. Dona Dija Kroz Vizije Sir Edvarda Kelija, ili krae Liber LXXXIV vel Chanokh. Tako se i mi u ovoj knjizi oslanjamo na taj temeljni spis, prenosei ga u potpunosti kako je dat u Ekvinoksu. Liber Chanokh (Enoh) se sastoji od dva dela. U prvom delu, koji se bavi strukturom odreenih talismana, elementalnih tabela, enohijanskim alfabetom i anelima tira, data su osnovna uputstva za razumevanje naina na koji se imena anela i njihov hijerarhijski poloaj izvode iz tih tabela. _______________________________________________________________________________ 4

ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ Drugi deo je u potpunosti posveen Pozivima ili Kljuevima kojima se prizivaju aneli elementalnih tabela (tzv. Straarskih Kula Univerzuma) i tira. Uz to su data i Otvaranja Hrama vezana uz pojedine Kljueve, koja predstavljaju jednostavan i delotvoran ceremonijalni uvod za rad sa pojedinim Kljuevima. Pozivi ili Kljuevi zapisani su u fonetskom obliku i prosean praktiar nee imati problema s njihovim izgovaranjem. Metod kojim je dobiven ovaj fonetski oblik sledi pravilo hebrejskog alfabeta. Samoglasnik koji sledi u nazivu hebrejskog slova dodaje se nakon suglasnika. Dakle, slovu -g- se dodaje -i- kao u Gimel, slovu -b- se dodaje -e- kao u Bet, slovu -d- se dodaje -a- kao u Dalet, itd. Slovo -z- ita se najee kao zod. Na primer, enohijansku re "zamran" itamo "zodameranu", re "torzu" itamo "torezodu", itd. Na kraju ove knjige nalazi se renik enohijanskih rei, sa njihovim znaenjem i nainom izgovaranja. Razlog dodavanja ovog renika je taj da se svaki praktiar zblii sa znaenjem enohijanskih izraza koje koristi i da moe i sam kreirati vlastite inkantacije koje e koristiti u prizivanjima. Neposredno iza teksta Liber Chanokh, opisane su prakse prizivanja, tj. istraivanja Elementalnih Tabela i tira. Ovo su samo dve od moguih praktinih primena enohijanskog sistema, a ovde su navedene kao nuan uvod u enohijansku magiku jer, napokon, konanoj sintezi znanja mora prethoditi detaljna i celovita analiza materijala. al-achad

_______________________________________________________________________________ 5

CHANOKH _______________________________________________________________________________ SVETA TABELA

t u l e

i l r o

o r l o

n l l r l n a o e e o o e z gg lp s a p

SLIKA I _______________________________________________________________________________ 6

b i o a e s pm l b b n a a u a o a y n n l b

o s o n s s l g e n o e e o o f o d gg n

b n a m s r l e r f tio a go e i l r r a b

ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ I DEO SIMBOLIAN OPIS UNIVERZUMA I Vidovnjak je dobio od odreenih Anela seriju od sedam talismana.1 Rasporeeni oko Svete Dvanaestostruke Tabele oni su bili deo nametaja na Svetom Stolu, kao to je prikazano na slici 1.2 Ostale pripadajue stvari na tom stolu bie opisane kasnije. II Ostali Pentakli su dobiveni na slian nain. Ovde (Slika II) je glavni,3 izdubljen u vosku, koji je bio postavljen na vrh stola. Na ostala etiri Pentakla su bile postavljene noge stola.4

______________________________________________________________________________Ovim talismanima, Oznakama Stvaranja, se pripisuju sedam planeta (u pravcu kazaljke na satu - od vrha) Venera, Sunce, Mars, Merkur, Jupiter, Saturn, Mesec. Detalji oznaka nisu vidljivi na grafici Svete Tabele (Ploa 1). Sedam oznaka i prikaz njihovog prijema se moe nai u Mysteriorum Liber Tertius. Slova na samoj Svetoj Tabeli su izvedena iz imena Sedmostrukih Kraljeva i Prineva. Metod je opisan u Dijevom Libri Mysteriorum Quinti Appendix i u razliitim sporednim izvorima kao to su Tarenrove beleke na De Heptarchia Mystica, Ben Rouova Enochian Magic Reference i Zalewski (1990). Veina tampanih izdanja obre aranman slova s leva na desno od dizajna opisanog u Dijevim dnevnicima, koji prate verziju tampanu u TFR (najverovatnije rezultat greke gravera). Kako je u anoku Kroli jednostavno reprodukovao ploe tabela od Kasaubona i nije se time bavio detaljnije, smatrao sam da bi bilo dobro rekonstruisati figuru. Obratite panju meutim da je u Krolijevoj viziji 15-og tira u Viziji i Glasu "Sveta Dvanaestrouka Tabela OIT (OIT)" verovatno osmiljena prema Kasaubonovoj tampi, tj. ovakoO R L O I L R O T U L E2 1

tako bi se imena OIT (OIT), RLU (RLU) i OOE (OOE); (LRL (LRL) je palindrom) itala s leva na desno na tabeli kao to je tampano u Kasaubonu u Ekvonoksu, ali s desna na levo na tabeli koja je rekonstruisana prema uputstvima anela (postoji dokaz u Dijevom manuskriptu da bi se "Enohijan" trebao pisati s desna na levo).3

Pun opis prijema Sigillvm Dei meth se nalazi u Mysteriorum Liber Secundus. Ploa peata je ponovo nacrtana na osnovu opisa u Secundus i na osnovu Klej Holdenove rekonstrukcije: primerak u tampi Ekvinoksa, koji je puno puta reprodukovan, sadri znaajan broj greaka. To jest, etiri slina u dizajnu; trebala su biti zatvorena u "upljim stvarima, od Slatkog Drveta" nametena na kraj svake noge stola.

4

_______________________________________________________________________________ 7

CHANOKH _______________________________________________________________________________ Uoite prvo Svetu Sedmostruku Tabelu koja sadri sedam Bojih Imena koja nisu sposobni ak ni Aneli izgovoriti.

S B H D I26 I I

A T E E M L H

A Z I I E A R

I281 K D M G O L

E A E O C I281 A

M E S E30 N E 30 A B E U N A 281

8

Ta imena se vide upisana izvan heptagrama u heptagonu. itajui ova slova dijagonalno, dobijaju se imena Anela koji se zovu (1) Fili Bonitatis ili Filiol Lucis.E Me Ese Iana Akele Azdobn Stimcul

E Me Ese Iana Akele Azdobn Stimcul

(2) Fili Lucis.I Ih Ilr Dmal Heeoa Beigia Stimcul

I Ih Ilr Dmal Heeoa Beigia Stimcul

(Ovi imaju atribucije prema Metalima Planeta ovim redosledom: Sunce !, Mesec ", Venera $, Jupiter &, Mars %, Merkur #, Saturn '.) (3) Fili Filiarum Lucis.S Ab Ath Ized Ekiei Madimi Esemeli

S Ab Ath Ized Ekiei Madimi Esemeli

_______________________________________________________________________________ 8

ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ (4) Filii Filiorum Lucis.L (El) Aw Ave Liba Iocle Hagone(l) Ilemese

L (El) Aw Ave Liba Iocle Hagone(l) Ilemese

Uoite sva ova imena u heptagramu velikog peata. Takoe je i Sedam Velikih Anela oblikovano na ovaj nain: Ponite od ugaonog slova S (S), zatim dijagonalno od tog slova do slova AB (AB), sledite dijagonalu do ATH (ATH), zatim 1 etvrto dijagonalno slovo gde je I (I) sa 28 (to oznaava EL - EL), i tako dobijamo ime SABATHIEL (SABATHIEL) Nastavljajui postupak, dobijamo:ZEDEKIEL (ZEDEKIEL) MADIMIEL (MADIMIEL) SEMELIEL (SEMELIEL) NOGAHEL (NOGAHEL) CORABIEL (CORABIEL) LEVANAEL (LEVANAEL)

Ova imena se mogu nai u Pentagramu i oko njega. Ovi Aneli su Aneli Sedam Krugova Neba.5 To su tek neke od misterija velikog peata SIGILLVM DEI METH. ______________________________________________________________________________Veina ovih imena se sastoji od transliteracije hebrejskog za "Sferu Planeta" sa "-el" dodatim na kraj. Videti Agripinu De occulta philosophia tom III naslov XXVIII, gde se veina ovih imena pojavljuju: "... duh Saturna se zove Sabatiel; duh Jupitera Zedekiel; duh Marsa, Madimiel; duh Sunca Semeliel, ili Semeia; duh Venere Nogahel; duh Merkura Kohabiah, ili Kohabiel; duh Meseca, Dareahel, ili Levanael." Korabiel je naveden kao jedan od "Anela Prvih Nebesa koji vladaju Ponedeljkom" u Heptameronu pseudo-Abanoa, ali nema naroitih veza sa Merkurom. Kroli izostavlja da pomene imena formirana od slova napisanih uzdu spoljneg heptagona; "Sedam Anela koji stoje u prisustvu Boga" pomenuti od Agripe (De occ. phil., tom II naslov X). Ovi bi trebali biti rasporeeni po redovima, ovako:Z a p h k i e l Z a d k i e l C u m a e l R a p h a e l h a n i e l M i c h a e l G a b r i e l5

+

_______________________________________________________________________________ 9

tada itajui kolone nadole dobijamo Zaphkiel (Zaphkiel), Zadkiel (Zadkiel), Kumael (Kumael), Rafael (Rafael), Haniel (Haniel), Mihael (Mihael), Gabriel (Gabriel) za sedam klasinih planeta, sa poslednjim + koje oznaava Zemlju.

CHANOKH _______________________________________________________________________________ SIGILLVM DEI METH

a

55

a 24

6 w

4 T

9 G

5o14h

17

e

e

lIH

A RL

l

M

G

Z

n

79 th 22

l SA

l A I 218

21 A8

R EM

H E8

i

n

Sti Dmmcu E s al l e

o 10

e e I L A O 21 l l I8 V N

El I S

a6 m

G

5

l

a Z BTZ

22 o

e M eoa He Ab An

Ile meli me se 2

C

24

O

L BIE RA

Z

20 a

6 A

KAS

a

I8 1

Z

EDE KI

AL

E

14

14 n

n

a

Azdobnl Stimcu i Madim el Hagon

HHEL

r 16

OG

VA LE NA EL

E

M

C

30

ADIMI EL

c

Ese Ih At h Ave

i

A

B

6 a

i

8 a

e

6

I2

a

b

10

k

SLIKA II _______________________________________________________________________________ 10

n

k

l

8

7 G

h

Iana ia g Bei Ized a Lib13 r

E

B

e

C

15

I

G

e

E

30

a

M

A

11

d

D E I M O 30 A

m

S

AEMELIELTH 12

h

21

og

N

b p

h

Ake l I lr e E ki e Roc i le

H E ID E p9

a18 ol

u26

N E n h

30 l

i

ay 15

it 11

8

o

21

r

e

ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ III Kamen ukazivanja, kristal za kojeg je Di izjavio da je dobio od Anela, bio je postavljen na taj sto, a osnovni rezultat ceremonijalnog poseivanja Sir Edvarda Kelija je pridobijanje dijagrama na slikama III do VIII. On je simboliki prikazao etvoro-Dimenzionalni Univerzum u dve dimenzije kao kvadrat okruen sa 30 koncentrinih krugova (30 tira ili Aira) iji se radijusi poveavaju geometrijskom proporcijom. Stranice kvadrata su etiri velike straarske kule (slike IV - VII), koje se odnose na elemente. Postoji takoe i "Crni Krst" (ili "sredinja tabla" u skladu sa prikazanim ureenjem - uporedi Crni Krst koji razdvaja tabele na Slici III sa Slikom VIII).6 Slika III prikazuje opti pregled. (Obrnuto napisana slova koja oblikuju re PARAOAN (PARAOAN) su napisana na Enohijanskom zbog pogodnosti, poto se naa slova A i V malo razlikuju kada su obrnuto napisana.) Slika IV daje potpune atribucije tabele Vazduha. esta kolona se naziva Linea Patris. Sedma kolona se naziva Linea Filii. Sedmi red se naziva Linea Spiritus Sancti. Taj veliki krst deli Tablu na etiri manje (pod-elementalne) Table, pri emu je gornji levi ugao Vazduni deo Vazduha, gornji desni ugao Vodeni deo Vazduha, levi donji ugao Zemljani deo Vazduha, a preostali ugao je Vatreni deo Vazduha. Svaka od ovih manjih Tabela sadri Kalvarijski Krst od deset kvadrata, koji njome upravlja. Slike V, VI i VII prikazuju slino za ostale Elemente. Imena se izvode iz velikih Tabela na sledei nain. (Primer je uzet iz Vodene Tabele.) 1. Linea Spiritus Sancti daje Tri Sveta Boanska Imena od 3, 4 i 5 slova.MPH. ARSL. GAIOL

______________________________________________________________________________Mada se u TFR zaista pojavljuje (str. 179) raspored slova od crnog krsta kao tabela pet sa etiri, ini se da je ovo povoljnost usvojena tokom komunikacije Velike Table (Tabele Straarskih Kula); poto su slova odmah posle upisana u krst izmeu etiri tableta, opisanih kao "krst jedinstva, ili Crni Krst" (ibid., str. 180). Vanost koju je ovo zauzimalo u Zlatnoj Zori izgleda da je izvedena iz posrednog izvora, mogue Sloanovog MS 307, ureeni izvod iz onoga to je postalo H, Clavicula Tabularum Enochii.6

_______________________________________________________________________________ 11

CHANOKH _______________________________________________________________________________

____________

___________D A5

___________ETIRI VELIKE STRAARSKE KULE I CRNI KRST7A A D D D D D r DCZ CD i DB l BE a E g f " 1 D D D D D A A A A A A D a DD r DD d DDZ DD a D g i ' 5 3 6 2 4 D C A B E A D D c DD z DD o DD n DD s D g a & 7 D E E E E C A B E A D DT DD o DD i DDT DD t D d x $ 8 D B B B B C A B A E D D A DD i DD g DD a DD s D d o # 9 D C C C C C A B A E D D f DD m DD o DD n DD d D d a " 10 D D D D D A A A A A A A A D A A D A D Dc A & B y BE t ED l CD DC a C 1 D C C C C c d %D a d v t i m T A D E DDDCDCCO DBDBEDEd C $ l C ' BCBECEC n CDCDCCC 1 1

____________

C

C

A

C

C

A

A

C

C

A

C

C

A A A A CD a CD L CD a CD m C3 6 2 4

B

E

A

D

C

c r ! D o CDY CD a CDu CD b C 7 C C D C C

x a r

C E A D B l o ' D CD a CD c CD o CDC C 8 D D D D D C E A A D B l m & D r CD b CD z CD n CD C 9 D E E E E C E A A D B l T % D d CD i CD a CD r CD i C 10 D B B B B A A A A A A' e a & eo % b z # b " bi '

p

A A A A A A A A A A A A C a DC a DC l DC c DC o D d o # l r & C o CC m CC e CC b CC b C 5 3 6 2 4 5 3 6 2 4 C C D C A A A B E A D C B E CT DC o DC g DC c DC o D d n " l z % C i CC n CC l CCG CC m C 7 7 C C C C C C E E E E D C A A B E A D C A B E C n DC DC o DC d DC D D a i % i a # C l CC a CC a CC o CC c C 8 8 C C D D D D B B B B D C A A B E A D C A B E C DC a DC t DC A DC x D a i ! i o " CV CC s CC CC s CC ] C 9 9 C C E E E E C C C C D C A A B E A D C A B E C S DC a DC a DC i DC z D a a $ i a ' C r CCVCC r CC o CC i C 10 10 D D D D C C B B B B A A A A A A A A A A A Ahm %h !h $ e a ' e r & e s % b l # b g " b a ' ki $ ko # k l "

k o $ k r # k o " hi % hb !h A $ e

___________C o m a m o t i b a T n a n n a n T a b i t o mA A A E E A E E E E E E D b DCO CE a DBZ BE a Ej R & f o ! D DC CE a CB R BE a E 1 1 E E C C C C D D D D A A A A A A A A A A A A Eu DE N DE n DE a DE x Dj o % f $ E S CE o CE n CE d CE n C 5 3 6 2 4 5 3 6 2 4 E E A A A D C A B E D C B E E a DE i DE g DE r DE a Dj n ! f o # E o CE m CE a CE g CEg C 7 7 E E E E E E E E E E A A D C A B E A D C B E E o DE r DE b DE m DE n D g i " c n & E g CE n CE e CE a CE l C 8 8 E E B B B B B B B B A A D C A B E A D C B E E r DE s DEO DE n DE i D g z ' c i % E r CE l CE eCE m CE uC 9 9 E E C C C C C C C C A A D C A B E A D C B E E i DE z DE i DE n DE r D g C & c z ! E i CE a CE M CE CE l C 10 10 E E D D D D D D D D A A A A A A A A A A A Ab M # b O " b r ' k d $ ki # k a " hl % h ! hC $ e t ' e G & e a %

D D D D D D D D D D D D A A A A D D D D D D D D E c EB N BD a EC b CD a D a v % i i # C x CD g DD a BE z EB d B 1 1 D D E B B E E E B B A A A A A A A A A A A A " D a BD l BDO BD a BD i B D^ ED i ED i ED i ED t E a T ! i 5 3 6 2 4 5 3 6 2 4 D D B C E A A E A C A D D B D [ ED b ED a ED m ED o E a o $ i o ' D a BDC BDu BD c BD a B 7 7 D D D D D D B B B B B C E A A E A C D A D B D N ED a ED o ED c EDO Ej T & f t ! D n BD BD r BD a BDT B 8 8 D C C C C D E E E E B C A E A E A C D A D B D o ED c ED a ED n ED m Ej a % f g $ D o BD t BD r BD o BD i B 9 9 B B B B D D D D D D B C A E A E A C D A D B D S ED EDi ED a ED l Ej r ! f a # D BD m BD z BD o BD x B 10 10 C C D D E E E E C C

h

C C C C C C C C C C C C C C A C C A A C C A C C E M EB a BC m EC g CD l Dj o & f i ! C n CD L DC i BE r EB x B 1 1 C C B B B B E E E E A A A A A A A A A A A A C o EC l EC a EC a EC D Ej a % f g $ C a BCT BC a BC BC a B 5 3 6 2 4 5 3 6 2 4 C C A A A C D A E B E B C D C EC a EC L EC c EC o Ej i ! f d # C x BC BC a BC c BC n B 7 7 C C B B B B D D D D D A A C D A E B A E B C C n EC d EC a EC z EC N E g z " c i & CU BC a BC a BC s BC a B 8 8 C C E E E E C C C C D A A C D A E B A E B C C i EC i EC d EC EC o E g n ' c s % C d BC A BC s BC BC i B 9 9 C C D D D D B B B B B D A A C D A E B A E C C x EC r EC i EC n EC E g t & c a ! C r BC n BC d BC iBC \ B 10 10 C C C C C C E E E E

a

m

o

C h p

B B A B B A A B B A B B D d DC o CB n DB BE a E a T % i d # D a DC N CBv CB a BE a E 1 1 B B C C C C D D D D A A A A A A A A A A A A B DB l DB o DB a DBG D a e ! i o " B o CBB CB A CBv CB a C 5 3 6 2 4 5 3 6 2 4 B B A A A D C A B E D C B E BO DB DB a DB m DB n D a o $ i O ' BG CB M CB d CB n CB m C 7 7 B B E E E E E E E E A A D C A B E A D C B E B a DB b DB l DB s DBT Dj e & f d ! B e CB c CB a CB o CB C 8 8 B B B B B B B B B B A A D C A B E A D C B E B s DB c DB m DB i DB a Dj o % f n $ B A CB m CB l CB o CB x C 9 9 B B C C C C C C C C A A D C A B E A D C B E BVDB a DB r DB s DBG Dj d ! f L # B b CB r CB i CB a CB C 10 10 B B D D D D D D D D A A A A A A A A A A A Aeo ' ei & e % b t # b e " b a 'k a $k # k D " ho % hc !h e $

___________r a x

E E E E E E E E E E E E A A A E E A E E E E E E ' E i ED a DE s BC o CB m B E ` EDO DE a EC b CB c B d c $ l 1 1 E E E E E E B B B B A A A A A A A A A A A A E [ EE r EE b EE i EE z E d m # l i & E i BE l BE BE i BE z B 5 3 6 2 4 5 3 6 2 4 E E A A A E D A C B D C B E EO EE EE a EE n EE a E d B " l a % E m BE S BE m BE a BE L B 7 7 E E B B B B B B B B A A E D A C B A D C B E E d EEO EE l EE o EE E a i % i n # E i BE a BE n BE b BE a B 8 8 E E C C C C C C C C A A E D A C B A D C B E E r EE x EE EE a EE o E a c ! i s " E i BE \ BE i BE x BE B 9 9 E E D D D D D D D D A A E D A C B A D C B E E a EE x EE t EE i EE r E aV $ i a ' E s BE t BE r BE i BE m B 10 10 E E E E E E E E E E

E

B B B B B B A A B B B B E ED s DBu EC a CB c B g n " 1 E E E E B A A A A A A B S EB i EB o EB d EB a E g o ' 5 3 6 2 4 B A B A D C E B d EB a EB l EB t EBT E g d & 7 B B B B B B A A D C E B d EB i EB x EB o EB m E d o $ 8 B C C C C B A A D C E BO EB o EB D EB EB z E d i # 9 B D D D D B A A D C E d B r EB g EB o EB a EB n E! n " 10 E E E E B

B B B B B B B A B B c r & EZ ED i DB r BCZ CB a B 1 B B B B B A A A A A A c i % B n BB r BB z BB f BB m B 5 3 6 2 4 B A E D A C B c n ! B a BB d BB i BB r BB e B 7 B B B B B A E D A C B l n ' B s BB i BB o BB s BB B 8 B C C C C A E D A C B l A & B BB a BB n BB l BB i B 9 B D D D D A E D A C B l % B [ BBC BB r BB a BB r B 10 B E E E E

B A

SLIKA III ______________________________________________________________________________Prepisao sam ovu tabelu direktno iz verzije iz Ekvinoksa. Izgleda da ne prati direktno nijednu verziju Velike Tabele u Dijevom manuskriptu; to jest, neka slova se poklapaju sa Velikom Tabelom iz 1584. Kako je ona prenesena od Ave, neka se poklapaju sa verzijom is 1587 koja je bila reformisana od Rafaela, a neka se ne slau sa obe ove verzije, ali se slau sa Velikom Tablom koja se moe konstruisati od imena "Delova Zemlje koji su nametnuti od Boga" iz Liber Scienti koristei njihova slova u Tabeli Straarskih Kula (to se tie ovog poslednjeg, trebao bih dodati da je u radu 2. juna 1584., nedelju dana posle originalne predaje Velike Table (TFR str. 188), Di upitao Ave "U vezi raznovrsnosti odreenih rei u ovim Tabelama i onih o porcijama Zemlje koji su dostavljeni od Nalvagea, ta misli? i reeno mu je "Tabele su istinite."). Mogue je da sledi "ispravak" Tabela Zlatne Zore.7

_______________________________________________________________________________ 12

ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ VELIKA STRAARSKA KULA ISTOKA, ATRIBUT VAZDUHA D

A A D D D D r DCZ CD i DB l BE a E g f " D 1 D D D D D A A A A A A D a DD r DD d DDZ DD a D g i ' 5 3 6 2 4 D C A B E A D D c DD z DD o DD n DD s D g a & 7 D E E E E C A B E A D T DD o DD i DDT DD t D d x $ D 8 D B B B B C A B A E D D A DD i DD g DD a DD s D d o # 9 D C C C C C A B A E D D f DD m DD o DD n DD d D d a " 10 D D D D D A A A A A A A Ac d %D

D A5

D

A

D

D

c A & B y BE t ED l CD DC a C 1 D C C C C

A A A A CD a CD L CD a CD m C3 6 2 4

C E A D B c r ! D o CDY CD a CDu CD b C 7 C C D C C C E A A D B l o ' D CD a CD c CD o CDC C 8 D D D D D C E A A D B l m & D r CD b CD z CD n CD C 9 D E E E E C E A A D B l T % D d CD i CD a CD r CD i C 10 D B B B B A A A A A A' e a & eo % b z # b " bi '

D A

k o $ k r # k o " hi % hb !h A $ e

D D D D D D D D D D D D A A A A D D D D D D D D E c EB N BD a EC b CD a D a v % i i # C x CD g DD a BE z EB d B 1 1 D D E E E E B B B B A A A A A A A A A A A A " D a BD l BDO BD a BD i B D^ ED i ED i ED i ED t E a T ! i 5 3 6 2 4 5 3 6 2 4 D D B C E A A E A C A D D B D [ ED b ED a ED m ED o E a o $ i o ' D a BDC BDu BD c BD a B 7 7 D D D D D D B B B B B C E A A E A C D A D B D N ED a ED o ED c EDO Ej T & f t ! D n BD BD r BD a BDT B 8 8 D C C D C C E E E E B C A E A E A C D A D B D o ED c ED a ED n ED m Ej a % f g $ D o BD t BD r BD o BD i B 9 9 B B B B D D D D D D B C A E A E A C D A D B D S ED EDi ED a ED l Ej r ! f a # D BD m BD z BD o BD x B 10 10 C C D D E E E E C C

SLIKA IV _______________________________________________________________________________ 13

CHANOKH _______________________________________________________________________________ VELIKA STRAARSKA KULA ZAPADA, ATRIBUT VODE C

C C A C C A A C C A C C a CCO DB A BE d E d v $ l ' B t BE D EC n CD i DC m C DT DC 1 1 C C C C C C D D D D A A A A A A A A A A A A C a DC a DC l DC c DC o D d o # l r & C o CC m CC e CC b CC b C 5 3 6 2 4 5 3 6 2 4 C C D C A A A B E A D C B E CT DC o DC g DC c DC o D d n " l z % C i CC n CC l CCG CC m C 7 7 C C C C C C E E E E D C A A B E A D C A B E C n DC DC o DC d DC D D a i % i a # C l CC a CC a CC o CC c C 8 8 C C D D D D B B B B D C A A B E A D C A B E C DC a DC t DC A DC x D a i ! i o " CV CC s CC CC s CC ] C 9 9 C C E E E E C C C C D C A A B E A D C A B E C S DC a DC a DC i DC z D a a $ i a ' C r CCVCC r CC o CC i C 10 10 D D D D C C B B B B A A A A A A A A A A A Ahm %h !h $ e a ' e r & e s % b l # b g " b a ' ki $ ko # k l "

C C C C C C C C C C C C C C A C C A A C C A C C E M EB a BC m EC g CD l Dj o & f i ! C n CD L DC i BE r EB x B 1 1 C C B B B B E E E E A A A A A A A A A A A A C o EC l EC a EC a EC D Ej a % f g $ C a BCT BC a BC BC a B 5 3 6 2 4 5 3 6 2 4 C C A A A C D A E B E B C D C EC a EC L EC c EC o Ej i ! f d # C x BC BC a BC c BC n B 7 7 C C B B B B D D D D D A A C D A E B A E B C n EC d EC a EC z EC N E g z " c i & CU BC a BC a BC s BC a B C 8 8 C C E E E E C C C C D A A C D A E B A E B C C i EC i EC d EC EC o E g n ' c s % C d BC A BC s BC BC i B 9 9 C C D D D D B B B B B D A A C D A E B A E C C x EC r EC i EC n EC E g t & c a ! C r BC n BC d BC iBC \ B 10 10 C C C C C C E E E E

SLIKA V _______________________________________________________________________________ 14

ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ VELIKA STRAARSKA KULA SEVERA, ATRIBUT ZEMLJE E

A A A E E A E E E E E E b DCO CE a DBZ BE a Ej R & f o ! D DC CE a CB R BE a E D 1 1 E E C C C C D D D D A A A A A A A A A A A A Eu DE N DE n DE a DE x Dj o % f $ E S CE o CE n CE d CE n C 5 3 6 2 4 5 3 6 2 4 E E A A A D C A B E D C B E E a DE i DE g DE r DE a Dj n ! f o # E o CE m CE a CE g CEg C 7 7 E E E E E E E E E E A A D C A B E A D C B E E o DE r DE b DE m DE n D g i " c n & E g CE n CE e CE a CE l C 8 8 E E B B B B B B B B A A D C A B E A D C B E E r DE s DEO DE n DE i D g z ' c i % E r CE l CE eCE m CE uC 9 9 E E C C C C C C C C A A D C A B E A D C B E E i DE z DE i DE n DE r D g C & c z ! E i CE a CE M CE CE l C 10 10 E E D D D D D D D D A A A A A A A A A A A Ab M # b O " b r ' k d $ ki # k a " hl % h ! hC $ e t ' e G & e a %

E E E E E E E E E E E E A A A E E A E E E E E E ' E i ED a DE s BC o CB m B E ` EDO DE a EC b CB c B d c $ l 1 1 E E E E E E B B B B A A A A A A A A A A A A E [ EE r EE b EE i EE z E d m # l i & E i BE l BE BE i BE z B 5 3 6 2 4 5 3 6 2 4 E E A A A E D A C B D C B E EO EE EE a EE n EE a E d B " l a % E m BE S BE m BE a BE L B 7 7 E E B B B B B B B B A A E D A C B A D C B E d EEO EE l EE o EE E a i % i n # E i BE a BE n BE b BE a B E 8 8 E E C C C C C C C C A A E D A C B A D C B E E r EE x EE EE a EE o E a c ! i s " E i BE \ BE i BE x BE B 9 9 E E D D D D D D D D A A E D A C B A D C B E E a EE x EE t EE i EE r E aV $ i a ' E s BE t BE r BE i BE m B 10 10 E E E E E E E E E E

SLIKA VI _______________________________________________________________________________ 15

.

CHANOKH _______________________________________________________________________________ VELIKA STRAARSKA KULA JUGA, ATRIBUT VATRE B

iii

iii

B B A B B A A B B A B B d DC o CB n DB BE a E a T % i d # D a DC N CBv CB a BE a E D 1 1 B B C C C C D D D D A A A A A A A A A A A A B DB l DB o DB a DBG D a e ! i o " B o CBB CB A CBv CB a C 5 3 6 2 4 5 3 6 2 4 B B A A A D C A B E D C B E BO DB DB a DB m DB n D a o $ i O ' BG CB M CB d CB n CB m C 7 7 B B E E E E E E E E A A D C A B E A D C B E B a DB b DB l DB s DBT Dj e & f d ! B e CB c CB a CB o CB C 8 8 B B B B B B B B B B A A D C A B E A D C B E B s DB c DB m DB i DB a Dj o % f n $ B A CB m CB l CB o CB x C 9 9 B B C C C C C C C C A A D C A B E A D C B E BVDB a DB r DB s DBG Dj d ! f L # B b CB r CB i CB a CB C 10 10 B B D D D D D D D D A A A A A A A A A A A Aeo ' ei & e % b t # b e " b a 'k a $k # k D " ho % hc !h e $

iiiB A

B B B B B B A A B B B B E ED s DBu EC a CB c B g n " 1 E E E E B A A A A A A B S EB i EB o EB d EB a E g o ' 5 3 6 2 4 B A B A D C E B d EB a EB l EB t EBT E g d & 7 B B B B B B A A D C E d EB i EB x EB o EB m E d o $ B 8 B C C C C B A A D C E BO EB o EB D EB EB z E d i # 9 B D D D D B A A D C E d B r EB g EB o EB a EB n E! n " 10 E E E E B

SLIKA VII _______________________________________________________________________________ 16

i i iii

B B B B B B B A B B c r & EZ ED i DB r BCZ CB a B 1 B B B B B A A A A A A c i % B n BB r BB z BB f BB m B 5 3 6 2 4 B A E D A C B c n ! B a BB d BB i BB r BB e B 7 B B B B B A E D A C B l n ' B s BB i BB o BB s BB B 8 B C C C C A E D A C B l A & B BB a BB n BB l BB i B 9 B D D D D A E D A C B l % B [ BBC BB r BB a BB r B 10 B E E E E

ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ CRNI KRST ILI TABELA UNIJE, ATRIBUT DUHA A

A

A

A

A

A

A e DD x DC a DE r DB D A A A A A A A A A A A CDc CCo CE m CB a C A A A A A A A A A A A n ED a EC n EEt EB a E A A A A A A A A A A A b BDi BCt BEo BB m B A A A A A

SLIKA VIII _______________________________________________________________________________ 17

CHANOKH _______________________________________________________________________________ 2. Vrtlog oko sredita Tabele daje ime Velikog Elementalnog Kralja, RAAGIOSL (RAAGIOSL) - slino je za Vazduh BATAIVAH (BATAIVAH), za Zemlju ICZHHCAL (ICZHHCAL), za Vatru EDLPRNAA (EDLPRNAA). 3. Tri linije sredinjeg krsta, Oca, Sina i Svetog Duha, daju imena 6 seniora. (Tako 4 tabele sadre 24 "stareine", kao to je zapisano u Apokalipsi.) Ova se imena sastoje od sedam slova, a svako ime ide od sredita pa do stranica tabele.SAIINOV SOAIZNT LAOAZRP LIGDISA SLGAIOL LSRAHP

(SAIINOV) (SOAIZNT) (LAOAZRP) (LIGDISA) (SLGAIOL) (LSRAHP)

} } }

Linea Patris Linea Filii Linea S.S.

Ova tri para imena vladaju nad celom tabelom, i moraju biti prizvana pre nego to se usmerimo na manje uglove podelemenata. 4. Kalvarijski Krstovi. Ime na krstu koje se ita uspravno je ime koje priziva moi pod-elementalnog ugla.8 (voda vode) CC OLGOTA (OLGOTA) (vazduh vode) DC MALADI (MALADI) (zemlja vode) EC IAAASD (IAAASD) (vatra vode) BCNELAPR (NELAPR)

Ime na krstu koje se ita vodoravno primorava prizvanu silinu na poslunost. (voda vode) CC AALCO (AALCO) (vazduh vode) DC OCAAD (OCAAD) (zemlja vode) EC ATAPA (ATAPA) (vatra vode) BCOMEBB (OMEBB)

5. Iznad preke Kalvarijskog Krsta preostaju u svakom sluaju etiri kvadrata. Oni su dodeljeni Kerubimima, koji se sledei moraju prizvati.9

______________________________________________________________________________Navedeno je (videti, npr. rad 26. juna 1584., TFR str. 180) da ovo ime i naredno trebaju biti obrnuta da bi pozvala i primorala kakodemona (troslovna imena).8

_______________________________________________________________________________ 18

9

Primeri u ovom i sledea dva su uzeta iz manjeg Vodenog ugla Vode.

ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ To su: TDIM (TDIM) DIMT (DIMT) IMTD (IMTD) MTDI (MTDI) koji su metateze ta etiri slova. Prvo slovo odreuje kolonu kojom upravlja; npr. TDIM upravlja kolonom T(o)ILVR (T(o)ILVR). Ovi Aneli su vrlo moni i dobronamerni. Njima se upravlja pomou imena Boanstva oblikovanim sa prefiksom odgovarajueg slova sa "crnog krsta" uz njihovo vlastito ime. 6. Ispod preke Kalvarijskog Krsta preostaje 16 kvadrata o kojima do sada nije bilo rei. Ovde, pod predsednitvom Kerubima, vladaju etiri mona i dobronamerna Anela INGM (INGM) LAOC (LAOC) VSSN (VSSN) RVOI (RVOI)

7. Troslovna imena demona ili elementala se oblikuju iz tih 16 kvadrata, povezivanjem dva slova na svakoj strani uspravne preke sa slovom izabranim sa Sredinje Tabele ili crnog krsta, u skladu sa pravilima koja e biti data na pravom mestu.10 Tako: GM (GM) IN (IN) OC (OC) LA (LA) itd. oblikuju osnovu za ta troslovna imena. Sledea pravila objanjavaju kako se stranice piramida koje oblikuju kvadrate odnose na Sefirote, Planete, Elemente i Zodijake znakove.11 (1) Veliki Sredinji Krst. Sastoji se od 36 kvadrata za dekade Zodijaka. Na levoj strani Piramide, Linea Patris ima Kardinalne znakove, znak samog Elementa na vrhu, prema redosledu Tetragrammatona (B, C, D, E) idui prema gore. B ______________________________________________________________________________Pravila za prefiksovanje slova u Crnom Krstu na imena izvuena od Kerubskih i Servientnih kvadrata nisu nigde data u anoku. Pravilo koje je oigledno koristio Di (videti spisak imena u "Book of Supplications and Invocations" u Slounovom MS: 3191) je bilo da koristi slova iz Crnog Krsta u istom redu opteg pogleda tableta kao ime sa kojim se radi; tako su samo slova E, X, A, R, P, H, C, O, M, A bila koriena. Iz razloga da (a) stvore Boanska Imena koja vladaju anelima etiri kvadrata iznad preage krsta u svakom od manjih uglova, i (b) stvore imena kakodemona od parova slova ispod preage krsta. Pravilo Zlatne Zore, per contra (oigledno izvedeno iz Slouna 307), je bilo da pripie jedno od etiri linija "Tabela Unije" svakoj Straarskoj Kuli; odatle EXARP (EXARP) je pripisano Vazduhu, HCOMA (HCOMA) vodi, NANTA (NANTA) Zemlji i BITOM (BITOM) Vatri. Prvo slovo svakog reda je prefiksovano imenima izvuenim iz Kerubikih kvadrata svakog manjeg ugla; drugi, imenima izvuenim iz Servientskih kvadrata Manjeg Ugla Vazduha; trei, imenima izvuenim iz Servientskih kvadrata Manjeg Ugla Vode; etvrti, imenima izvuenim iz Servientskih kvadrata Manjeg Ugla Zemlje; peti, imenima izvuenim iz Servientskih kvadrata Manjeg Ugla Vatre. Kako Kroli ne daje nikakav primer, nije jasno na koji sistem je on mislio.10

_______________________________________________________________________________ 19

11

Ono to sledi je sve izvedeno iz uenja Zlatne Zore umesto iz Di-jevih manuskripta.

CHANOKH _______________________________________________________________________________ Linea Filii sadri Promenljive znakove u istom redosledu. Linea S.S. sadri Kerubine znakove, znak elementa na levoj strani, u istom redosledu s desna na levo. Ali redosled dekada u svakom znaku je obrnut, tako da planete koje ispunjavaju desnu stranu Piramide u prva dva sluaja idu prema dole, a u treem s leve na desnu stranu. Sve gornje strane Piramida se odnose na Element Duha A, a sve donje strane na Element same Tabele. Svaki kvadrat se takoe odnosi i na malu kartu Tarota, koje korespondiraju sa Dekanima (vidi 77712). (2) Kalvarijski Krstovi. Svaki od njih se sastoji od 10 kvadrata. Sve gornje strane Piramida su dodeljene Duhu, a sve donje strane Sefirotima prema prikazanom redosledu.13 Sve leve stranice se odnose na element dotine Tabele, a desne stranice na podelement manjeg ugla.14 (3) Kerubini Kvadrati. Gornja strana se odnosi na element Tabele, a donja strana na podelement. Desna i leva strana su u ovom sluaju korespodentne u skladu sa pomalo kompleksnim pravilom koje nije neophodno predstaviti ovde.15 Atribucije Dvorskih Karata Tarota prirodno proizlaze iz ovoga.16 (4) Manji Kvadrati. Gornjom stranom svake piramide upravlja Kerub koji se nalazi na koloni iznad nje. Donjom stranom takoe upravlja Kerub, ali u silaznom redosledu kao to je gore s desna na levo. [Vidi ugao Vazdunog dela Vode; redosled Keruba je E, B, C, D (sa kvadrata oznaenog sa D, petog sa leve strane u gornjem redu te Tabele), a dole prema donjim stranama kvadrata oznaenim sa O, D, E, Z, redosled je E, B, C, D.] ______________________________________________________________________________12 13

Kolone od CXXXIII do CXXXVI.

Preciznije, svaki kvadrat je pripisan Sefiri izmenjen elementom iz Manjeg Ugla; ili onoj Sefiri u Kabalistikom svetu koji se podudara (odatle B - Acilut, C - Briah, itd.) Regardije daje pozicije od Binaha do Geburaha drugaije; Zalevski (1990) daje ista itanja kao u anoku, navodei da se ovaj raspored pojavljuje u Vesktotovim Notanda na Z.Z. Enohijanske papire.14

Dodatno, gornjih est su pripisani Planetama prema emi datoj u 777 kolona CXXIV, "Nebeski Heksagrami", i Adutima Tarota koji koresponduju. Videti Regardije (ed.), Zlatna Zora, tom IV.

15 16

_______________________________________________________________________________ 20

Boje karata po elementima manjeg ugla, rangiraju se po elementima kolone; tako su u Manjim Uglovima Vode, kvadrati od leve ka desnoj strani, koji se pripisuju Vatri, atribuirani Vitezovima Pehara.

ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ Leva strana se odnosi na element Tabele, a desna strana na podelement manjeg ugla.17 (5) Crni Krst Sredinje Tabele. Gornja i donja strana se podjednako odnose na Duh A. Leva strana se odnosi na element kolone, u sledeem redosledu s leva na desno: A, D, C, E, B. Desna strana se odnosi na element niza u ovom redosledu: D, C, E, B. IV Sledi Slika IX, alfabet kojim je sve to napisano.18 To je alfabet Aneoskog jezika. Invokacije koje posedujemo na tom jeziku slede na odgovarajuem mestu. (Taj se jezik takoe zove i Enohijanski, poto su ti Aneli izjavljivali da su razgovarali sa "patrijarhom Enohom" iz jevrejskih pria.19) ______________________________________________________________________________Svaki kvadrat je dodatno pripisan jednom od 16 figura Geomantije, ili jednom Znaku Elementa (Saturn zamenjuje Zemlju putem dvostruke atribucije Puta Tau), i odatle korespondiraju Hebrejsko slovo i Tarot karta: ovako Red Vatra (kardinalni znaci) Voda (fiksni znaci) Vazduh (promenjivi znaci) Kolona Vatra Voda Vazduh Zemlja Vatra Voda Vazduh Zemlja Vatra Voda Vazduh Zemlja Vatra Voda Vazduh Zemlja Atribucije Puer h IV - Car Populus j VII - Koije Puella l VIII - Uravnoteenje Carcer u XV - avo Fortuna Minor f XI - Strast Rubeus n XIII - Smrt Tristesia x XVII - Zvezda Amissio w V - Hijerofant Acquisitio s XIV - Umetnost Laetitia q XVIII - Mesec Albus z VI - Ljubavnici Conjunctio y IX - Pustinjak Cauda Draconis c XX - on Via m XII - Obeeni ovek Fortuna Minor a O - Luda Caput Draconis t XXI - Univerzum17

Zemlja (elementi)

a d g j e h k b i l c f B C D ' (E)

(Ako koristimo atribucije iz Knjige Tota, zameniemo h i x i zameniemo nazive Aduta Tarota kako odgovara. Ostalih est Aduta i Hebrejskih slova su pripisana est kvadratima, gornjih kalvarijskih krstova, kao to je dato ranije. Umesto da reprodukujemo verziju alfabeta kako je data u publikaciji Ekvinoksa, ja sam zamenio nalije na osnovu konanih, pravilnih formi slova iz Slouna 3188 (Quinti Libri Mysteriorum Appendix), "oistio ih" blago; zapazite da je slovo x (X) nacrtano sa malom takom unutar ugla da bi ga jasno razlikovali od rotiranog ili reflektovanog e (E), i u slovu c (C), crtica u sredini desnog dela slova se pridruuje vertikalnoj liniji. Veina Enohijanskh slova uopteno korienih ne odraavaju ovo; ovo je nesreno, s obzirom da su Dijevi aneli snano insistirali na pravilnoj ortografiji slova.19 18

_______________________________________________________________________________ 21

Videti naroito u Knjizi Enoha; mada se u vreme Di-Kelijevih radova ovo znalo samo po reputaciji u Evropi.

CHANOKH _______________________________________________________________________________ V Trideset tira, njihove raspodele i Aneli su kao to sledi (Za sada izostavljamo razmatranje delova Zemlje za koje je izjavljeno da s njima korespondiraju, kao i pitanje njihovih atribucija sa stranama sveta i plemenima Izraela. To je u potpunosti tabelirano u Dijevoj knjizi "Liber Scientiae, Auxilii, et Victori Terrestris"): Naziv tira Imena Guvernera20 1. LIL 1. OCCODON LIL 2. PASCOMB 3. VALGARS 4. DOAGNIS 2. ARN ARN 5. PACASNA 6. DIALIVA21 Broj Sluga 7209 2360 5362 3636 2362 8962 Ukupno 14931

} }

14960

______________________________________________________________________________U Liber Scienti ova kolona je naslovljena "Delovi Zemlje nametnuti od Boga." Krolijeva beleka je zasnovana na tvrenju u True Relation (spelovanje je modernizovano) da Pozivi Trideset tira prizivaju "91 Princa i duhovna Upravitejla, kojima je zemlja predana kao deo. Oni donose i smenjuju sve Kraljeve i vlade na Zemlji, i menjaju prirodu stvari sa promenama svakog trenutka; Kojima je provienje Venog Suda ve otvoreno. Njima uopteno vladaju 12 anela od 12 plemena, kojima takoe upravljaju 7 koji stoje ispred prisustva Boga." (TFR str.139-140; rad 21. Maja 1584.) Deo na latinskom koji odmah sledi izgleda da ukazuje da su Aneli 12 Plemena ti koji su upravljai 91 dela, od kojih neki imaju mnogo, neki manje, u svojoj vladavini ("Per tota terra distributa sub 12 Principibus Angelis, 12 Tribuum Israel: quorum 12 aliqui plures, aliqui pauciores partes habent sub sua regimine ex 91 partibus in quas tota terra hic demonstratur esse divisa."), to sugerie da su sedmoslovna imena u ovim kolonama, imena samih Delova, a ne odreenih aneoskih bia koji su asocirani sa ovim Delovima. Imena Delova su data na 21. i 22. maj 1584 (TFR str. 141-5, 148-152). Izdanje u Ekvinoksu izostavlja brojeve 91 Dela; meutim poto su ovi brojevi korieni da identifikuju njihova slova u Tabeli Straarskih Kula (Tablet X) oni su obnovljeni. Aneli Plemena su sledei: Aneo Pleme etvrt Dan Istok Olpaged Aser Istok J-I Gebabal Gad Jug J-I Lavavot Ruven Jug Zirakah Simon Jug J-Z Zurhol Zevulon Zapad J-Z Zingen Juda Zapad Hononol Isahar Zapad S-Z Alpudus Efraim Sever S-Z Arfaolg Manaseh Sever Zarnaah Venijamin Sever S-I Kadaamp Naftali Istok S-I Zarzilg Dejms (1984) daje skup atribucija, ovih, znacima Zodijaka koji rezultuje prilino neuobiajenim aranmanom znakova oko kruga etvrti; kako nisam siguran koji mu je bio izvor za to, ono je ovde izostavljeno. Drugaiji aranman se pojavljuje kod Zalevskog (1990), koji je zasnovan na belekama Metersa u predavanju iz Zlatne Zore o astrolokim atribucijama 12 Plemena, ali ovo izgleda da zanemaruje Dijevu atribuciju Anela Plemenima i etvrtima; tako je i to izostavljeno. Mada se ovaj deo slae sa TFR i Tarnerovim setom slova za Liber Scienti (Dejmsov set slova za Liber Scienti daje DIALIOAI (DIALIOAI) to je updaljivo netano, jer daje jedno slovo vika) karakter na Velikoj Tabeli daje DIALOIA (DIALOIA) na tabelama iz 1584. i 1587. (ili u verziji u anoku). Dejms u svojoj tabeli tira daje neznatno drugaiji karakter koji daje DIALIOA (DIALIOA).21 20

_______________________________________________________________________________ 22

ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ (Primeuje da ova 3 imena proizlaze iz Crnog Krsta, sa dodatkom jednog L. Taj L (L) je jedno od 8 obrnutih slova u etiri Straarske Kule, dok ostalih sedam oblikuju re PARAOAN (PARAOAN), q.v. infra.22) 7. 8. 9. 10. 4. PAZ PAZ 11. 12. 13. 5. LIT LIT 14. 15. 16. 6. MAZ MAZ 17. 18. 19. 7. DEO DEO 20. 21. 22. 8. ZID ZID 23. 24. 9. ZIP 25. ZIP 26. 27. 28. 10. ZAX ZAX 29. 30. 11. ICH 31. ICH 32. 33. 34. 12. LOE LOE 35. 36. 37. 13. ZIM ZIM 38. 39. 40. 14. VTA VTA 41. 42. 43. 15. OXO OXO 44. 45. 3. ZOMZOM SAMAPHA VIROOLI ANDISPI THOTANF AXZIARG POTHNIR LAZDIXI NOCAMAL TIARPAX SAXTOMP VAVAAMP ZIRZIRD OBMACAS GEDANOL ASPIAON ZAMFRES TODNAON PRISTAC ODDIORG CRALPIR DOANZIN LEXARPH COMANAN TABITOM MOLPAND PACASNA DIALOIA TAPAMAL GEDOONS AMBRIAL GECAOND LAPARIN DOCEPAX TEDOOND VIVIPOS OOANAMB TAHANDO NOCIABI TASTOXO

4400 3660 9236 2360 3000 6300 8630 2306 5802 3620 9200 7220 6363 7706 6320 4362 7236 2302 9996 3620 4230 8880 1230 1617 3636 2362 8962 3472 7236 5234 8111 3360 4213 2673 9236 8230 1367 1367 1886

} } } } } } } } } } } } }

17296

11660

16738

20040

20389

13900

17846

11727

15960

15942

15684

20139

4620

______________________________________________________________________________"Svako slovo u Paraon (Paraon) je iva vatra; ali svako je jednog kvaliteta i jednog nastanka; Ali na N je predato nasilje Unitenja, prema onom delu koji je vladar Paraon-a." - Ave, u toku rada na 2. jul 1584. (TFR str. 188). Prethodno (str. 176) Ave je dao primedbu u vezi obrnutog 'P' u prvoj Straarskoj Kuli, "jer poeti tamo napravie ime ravog duha."22

_______________________________________________________________________________ 23

CHANOKH _______________________________________________________________________________ 46. 47. 48. 49. 17. TAN TAN 50. 51. 52. 18. ZEN ZEN 53. 54. 19. POP 55. POP 56. 57. 20. KHR 58. KHR 59. 60. 61. 21. ASP ASP 62. 63. 22. ICH 64. ICH 65. 66. 67. 23. LOE LOE 68. 69. 70. 24. ZIM ZIM 71. 72. 73. 25. VTA VTA 74. 75. 76. 26. OXO OXO 77. 78. 79. 27. LEA LEA 80. 81. 16. LEALEA CUCARPT LAVACON SOCHIAL SIGMORF AYDROPT TOCARZI NABAOMI ZAFASAI YALPAMB TORZOXI ABAIOND OMAGRAP ZILDRON PARZIBA TOTOCAN CHIRSPA TOANTOM VIXPALG OZIDAIA PARAOAN CALZIRG RONOAMB ONIZIMP ZAXANIN 23 ORCAMIR

9920 9230 9240 7623 7132 2634 2346 7689 2634 9996 3620 4230 8880 1230 1617 5536 5635 5658 2232 2326 2367 7320 7262 7333 8200 8360 CHIALPS 8236 SOAGEEL 5632 MIRZIND 6333 OBUAORS 6236 RANGLAM POPHAND 9232 3620 NIGRANA 5637 BAZCHIM 7220 SAZIAMI 7560 MATHVLA 24 7263 ORPANIB

} } } } } } } } } } } }

28390

17389

17389

17846

11727

16829

6925

21915

24796

18201

18489

22043

______________________________________________________________________________23

Tako je u izdanju Ekvinoksa. Dejmsova vrsta slova u Liber Scienti daje ORCANIR (ORCANIR) to je konzistentno sa Velikom Tabelom iz 1584.; meutim, itanje odgovarajueg sigila sa tabele date u Tableti III daje ORANCIR (ORANCIR) (kao i Velika Tabela iz 1587.)24

_______________________________________________________________________________ 24

Izdanje Ekvinoksa daje ORPAMB (ORPAMB) to je promenjeno, kako je to oigledna tamparska greka, jer ima viak slova. Deo je dat iz Dajmsove vrste slova iz Liber Scienti i takoe se podudara sa Tabletom III i Velikom Tabelom iz 1584.; "reformisana" Velika Tabela daje CRPANIB (CRPANIB).

ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ 28. TAN 29. ZEN 30. TEXTAN

ZEN

TEX

82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91.

LABNIXP POCISNI OXLOPAR VASTRIM ODRAXTI GOMZIAM 25 TAONGLA GEMNIMB ADVORPT 26 DOZINAL

2360 7236 8200 9632 4236 7635 4632 9636 7632 5632

} }

18066

21503

}

27532

Slika X prikazuje nam imena ovih Guvernera u etiri Straarske Kule. Uporedite je sa Slikom III. Uoite da je sigil svakog Guvernera jedinstven; etiri sigila u uglovima Slike X izvan velikog kvadrata su sigili etiri velika Elementalna Kralja: D Tahaoeloj Tahaoeloj. C Thahebyobeeatan Thahebyobeeatan. 27 E Thahaaotahe Thahaaotahe B Ohooohaatan Ohooohaatan. 28

ENOHIJANSKI

a A d D I I, Y p P uU, V, W SLIKA IX

ALFABET

b B g G n N s S25

c C, K h H o O t T

e E l L q Q x X

f F m M r R z Z

______________________________________________________________________________Izdanje Ekvinoksa daje TAONGLA (TAONGLA) to je promenjeno kao tamparska greka: deo je dat iz vrste slova iz Liber Scienti, i konzistentan je sa Velikom Tabelom iz 1584. Tabela u Tabletu III daje TAAOGLA (TAAOGLA). Reformisana Velika Tabela daje TAAOGBA (TAAOGBA). Tako je u izdanju Ekvinoksa; ovaj deo je konzistentan sa tabelom u Tabletu III. Liber Scienti (prema Dejmsovoj vrsti slova) daje DOXINAL (DOXINAL); ovaj deo, meutim, nije konzistentan sa bilo kojim verzijama Velike Tabele u Sloanu 3191, koji oba daju DOXMAEL (DOXMAEL).27 26

Normalnije dato kao THAHEBYOBEAATANUN (THAHEBYOBEAATANUN) neki od samoglasnika su interpolacije da bi se uinilo izgovorljivijim; ime isprva stvoreno - pogledati beleku dole - je ThHBYBATNN (ThHBYBATNN).

_______________________________________________________________________________ 25

Ova imena su izvedena od Zlatne Zore iz perimetra Sigillvm Dei meth pomou izuzetno sloenog procesa koji nije potrebno opisivati ovde.

28

CHANOKH _______________________________________________________________________________ SIGILI NA TABELI STRAARSKIH KULA29

58 53 51 49 56 44 63 60 46 52 57 62 12 48 30 74 77 76 72 19 33 68 66 70 73 81 16 86 84 78 83 27 25 85 28 21 26 79 82 23 18 71 80 87 29 41 24 40 20 38 36 39 69 67 75 34 35 42 37 30 55 14 9 64 29 31 4 32 65 15 5 45 59 54 61 6 11 43 7 3 8 10 50 47 28 88 1 90 91

89 2

13

17

22

SLIKA X ______________________________________________________________________________29

_______________________________________________________________________________ 26

Brojevi koji identifikuju sigile bi mogli biti moderna interpolacija; Tarner i Dejms ih ne daju. Linije preko poetka svakog sigila oznaava poetnu taku; strelica kranju taku. U nekim slovima dupliranje je neophodno. Slovo 59 je nacrtano pravei crticu od gore levo do dole desno, drugi od levo do desno, a trei od gore do dole. Slovo broj 65 daje ime LAXDIZI (LAXDIZI) koje nije pomenuto u Liber Scienti; prema Tarneru (1989) ovo slovo je sigil PARAON (PARAON), 65.

i iii

.

iii iii iii

ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ II DEO ETRDESETOSAM POZIVA ILI KLJUEVA Ovo su Najsveanije Invokacije. Koristite ih samo posle ostalih invokacija. Kljuna Tabela ima 6 poziva, 1 je iznad ostalih 5.1 1: Upravlja uopteno tabelom Unije u celini. Koristi prvo taj poziv u svim invokacijama Anela te tabele, ali ne i za ostale 4 tabele. 2: Koristi se kao invokacija Anela EHNB (EHNB) skupine koji predstavljaju vladavinu Duha u tabeli Unije; na drugom mestu, takoe prethodi svim invokacijama Anela Kljune Tabele. Ne koristi se u invokacijama ostale 4 tabele. 3, 4, 5, 6: Koriste se u invokacijama Anela Tabele Unije, a takoe i Anela 4 zemaljske tabele, ovako 3: Koristi se za invokacije Anela slova linije EXARP (EXARP). Za one Tabele ORO (ORO) u celini i za manji ugao te tabele, koji odgovara samom elemetu, npr. IDOIGO (IDOIGO). Tako i za druge Preostalih 12 Kljueva se odnose na preostale manje uglove tabela, gde je redosled elemenata Vazduh D, Voda C, Zemlja E, Vatra B. Jezik Elementala (takoe zvan Aneoski ili Enohijanski) izgovarajte ubacujui sledei Hebrejski samoglasnik izmeu suglasnika, npr. "e" posle "b" (bEth), "i" posle "g" (gImel), "a" posle "d", itd.2

______________________________________________________________________________1 2

Atribucije prvih osamnaest Poziva na Tabletu je ili iz inovacije Zlatne Zore ili je izvedeno iz posrednikog izvora.

_______________________________________________________________________________ 27

Ovo je iz pravila Z.Z. za izgovaranje. A.K. je takoe prihvatio, bez pomena, druge elemente ovih pravila: Z (Z) je uvek izgovarao proireno kao 'zod' ili 'zoda'; g je izgovarao tvrdo ili meko; i se moe izgovarati kao samoglasnik, 'i', ili suglasnik 'j'. c je ulgavnom izgovarao tvrdo, mada je u nekim pozivima zapisano kao u tim sluajima se izgovara meko. Drugaija diskusija o izgovoru enohijanskog se moe nai u izdanjima u Lajkoku (1978.)

CHANOKH _______________________________________________________________________________ OTVARANJE PORTALA GROBNICE ADEPATA t. k. r. p. PAROKETH, Veo Svetita. Znak Otvaranja Vela. Znak Zatvaranja Vela. (Izvedi ove znakove.) (Izvedi Prizivni Pentagram Duha.) U broju 21, u velikoj rei hyha; Imenom hwchy, Lozinkom I.N.R.I., O Duhovi Tabele Duha, Vas, Vas, ja prizivam! Znak ubijenog Ozirisa! Znak alosti Izide! Znak Apofisa i Tifona! Znak Uzdignutog Ozirisa. L.V.X., Lux. Svetlost Krsta. (Izvedi ove znakove.) U imenu tudw hwla hwhy proglaavam da su Duhovi Duha potpuno prizvani. Kucaj: w - wwww.

_______________________________________________________________________________ 28

ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ PRVI KLJU*3OL SONF VORSG GOHO IAD BALT LANSH CALZ VONPHO SOBRA ZOL ROR I TA NAZPSAD OD GRAA TA MALPRG DS HOLQ QAA NOTHOA ZIMZ OD COMMAH TA NOBLOH ZIEN SOBA THIL GNONP PRGE ALDI DS VRBS OBOLEH GRSAM CASARM OHORELA TABA PIR DS ZONRENSG CAB ERM IADNAH PILAH FARZM OD ZNRZA ADNA OD GONO IADPIL DS HOM OD TOH SOBA IAOD IPAM OD UL IPAMIS DS LOHOLO VEP ZOMD POAMAL OD BOGPA AAI TA PIAP BALTOH OD VAOAN ZACAR CA OD ZAMRAN ODO CICLE QAA ZORGE LAP ZIRDO NOCO MAD HOATH IAIDA

OL sonuf vaoresaji, gohu IAD Balata, elanusaha caelazod: sobra zod-ol Roray i ta nazodapesad, Giraa ta maelpereji, das hoel-qo qaa notahoa zodimezod, od comemahe ta nobeloha zodien; soba tahil ginonupe pereje aladi, das vaurebes obolehe giresam. Casarem ohorela caba Pire: das zodonurenusagi cab: erem Iadanahe. Pilahe farezodem zodenurezoda adana gono Iadpiel das home-tohe soba ipame lu ipamis: das sobolo vep zodomeda poamal, od bogipa aai ta piape Piamoel od Vaoan! Zodacare, eca, od zodameranu! odo cicale Qaa; zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, Hoathahe I A I D A !

Ja vladam nad vama, ree Bog Pravednosti, u moi uzvien iznad Nebeskog svoda Besa.4 U ijim rukama Sunce je poput maa, a Mesec kao prvobitna Vatra; koji merim vae Odee u sreditu svojih Odora, i povezujem vas zajedno kao dlanove svojih ruku. ija sedla ja ukrasih Vatrom Sabiranja i ulepah vae odore divljenjem. Kojima ja nainih zakon da upravljate Svetima i dodelih vam tap i Koveg Znanja. I jo, vi uzdizaste svoje glasove i zakleste poslunost i veru u Njega koji ivi i pobeuje, ijeg poetka nema niti kraja ne moe biti; koji sja5 poput plamena u sreditu vaih palata i vlada meu vama kao ravnotea pravednosti i istine!**6 Pokrenite se zato, i pokaite! Razotkrite misterije svoje kreacije! Prijateljski mi budite, jer ja sam Sluga istog vaega Boga; istinski oboavalac Najvieg!

86 rei u ovom Enohijanskom Pozivu. Priziva celu Tabelu Duha. A

______________________________________________________________________________ * Uporeivanje razliitih rukopisa ovih kljueva nije razjasnilo razliit nain itanja, a ne postoji dovoljno materijalana ovome jeziku koji bi omoguio davanje optih pravila. A.C.

** Ovde itaj Vooan u invokacijama Palih Duhova. A.C.Naredni tekst Kljueva ili Poziva su fonetske izvedbe, ubacujui samoglasnike gde je neophodno u skladu sa pravilima izgovaranja Z.Z. Primetiti da se vie krajnjih 'e' izgovara odvojeno. Engleska transliteracija je bila blago izmenjena od onih u Dijevom MSS, u dodatku osavremenjivanja pisanja.4 3

Tako je u izdanju Ekvinoksa; u Dijevom MSS i mnogim drugim tampanim izdanjima re vonpho (vonupeho), "utvara" se pojavljuje na ovom mestu. Ova omaka je verovatno sluajna.

Svi drugi tampani izvori koje sam mogao da konsultujem (osim onih koji su izvedeni iz anoka) daju loholo. Nisam siguran odakle je Kroli dobio sobolo.

5

_______________________________________________________________________________ 29

Vooan je izvorno primljeno, ovde i takoe u Treem Kljuu, ali Di je obaveten u to vreme od Nalvagea da se: "Vooan izgovara od onih koji padaju, ali Vaoan od onih koji su, i jesu slavljeni. avoli su izgubili ponos zvuka."

6

CHANOKH _______________________________________________________________________________ DRUGI KLJUADGT VPAAH ZONG OM FAAIP SALD VIV L SOBAM IALPRG IZAZAS PIADPH CASARMA ABRAMG TA TALHO PARACLEDA Q TA LORSLQ TURBS OOGE BALTOH GIVI CHIS LUSD ORRI OD MICALP CHIS BIA OZONGON LAP NOAN TROF CORS TA GE OQ MANIN IAIDON TORZU GOHEL ZACAR CA CNOQOD ZAMRAN MICALZO OD OZAZM VRELP LAP ZIR IOIAD

ADAGITA vau-pa-ahe zodonugonu fa-a-ipe salada! Vi-i-vau el! Sobame ial-pereji i-zoda-zodazod pi-adapehe casarema aberameji ta ta-labo paracaleda qo-ta lores-el-qo turebesa ooge balatohe! Giui cahisa lusada oreri od micalapape cahisa bia ozodonugonu! lape noanu tarofe coresa tage o-quo maninu IA-I-DON. Torezodu! gohe-el, zodacare eca ca-no-quoda! zodameranu micalazodo od ozodazodame vaurelape; lape zodir IOIAD!

Mogu li Krila Vetrova razumeti vae glasove uda? O vi! Drugi od Prvih! koje su arki plamenovi oblikovali u dubini mojih eljusti! Koje ja pripremih kao svadbene pehare, ili kao cvetove u njihovoj lepoti za odaju Pravednosti! Snanija su vaa stopala nego goli kamen; i moniji vai glasovi nego viestruki vetrovi! Jer vi postadoste graevina kakve nema osim u Umu Svemonog. Ustanite, ree Prvi; i pokrenite se zato ka njegovim sluiteljima! Pokaite se u moi, i uinite me monim Promatraem stvari;7 jer ja sam od Njega koji ivi zauvek!

Priziva Kolonu Duha A u Tabeli Duha. A Moi Vazduha. H - Koren Moi Vode. N - Koren Moi Zemlje. B - Koren Moi Vatre.E - Koren

etiri asa (keca).

______________________________________________________________________________7

_______________________________________________________________________________ 30

Sumnjiv deo; Dijev MSS daje "snano Vrenje".

ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ OTVARANJE HRAMA U STEPENU 2 = 9 Izvedi Znak u-a. (Kucaj.) Oboavajmo Gospoda i Kralja Vazduha! yj la ydc! Svemoni i Veni, Tvoje Ime neka bude uvek veliano u ivotu Svih. (Znak u.) Amen! (Prizivni Pentagram Aktivnog Duha s ovim reima: hyha. alga. EXARP.) (Prizivni Pentagram Vazduha s ovim reima: hwhy. yj la ydc.) I Elohim ree: Nainimo Adama po vlastitom liku, i dajmo mu vlast nad stvorenjima vazduha. U Imenima hwhy i yj la ydc, Duhovi Vazduha oboavajte svoga Stvoritelja! (S orujem vazduha napravi znak k.) U Imenu lapr (Rafael) i u Znaku oveka, Duhovi Vazduha oboavajte svoga Stvoritelja! (Iscrtaj Krst.) U Imenima i Slovima Velikog Istonog etverougla, Duhovi Vazduha, oboavajte svoga Stvoritelja. (Uzdigni Bode.) U Tri Velika Tajna Imena Boga, ORO (ORO), IBAH (IBAH), AOZPI (AOZPI), koja su noena na Barjaku Istoka, Duhovi Vazduha, oboavajte svoga Stvoritelja. (Ponovno uzdigni Bode.) U Imenu BATAIVAH (BATAIVAH), velikog Kralja Istoka, Duhovi Vazduha, oboavajte svoga Stvoritelja! U Imenu yj la ydc, proglaavam da su Duhovi Vazduha pravilno prizvani. (Kucaj: www - www - www.)

_______________________________________________________________________________ 31

CHANOKH _______________________________________________________________________________ TREI KLJUMICMA GOHO IAD ZIR COMSELH AZIEN BIAB OS LONDOH NORZ CHIS OTHIL GIGIPAH UNDL CHIS TA PUIM Q MOSPLEH TELOCH QUIIN TOLTORG CHIS I CHISGE M OZIEN DS BRGDA OD TORZUL ILI EOL BALZARG OD OD AALA THILN OS NETAAB DLUGA VOMSARG LONSA CAPIMALI VORS CLA HOMIL COCASB FAFEN IZIZOP OD MIINOAG DE GNETAAB VAUN NANAEEL PANPIR MALPIRGI PILD CAOSG NOAN UNALAH BALT OD VOOAN DOOIAP MAD GOHOLOR GOHUS AMIRAN MICMA IEHUSOZ CACACOM OD DOOAIN NOAR MICAOLZ AAIOM CASARMG GOHIA ZACAR UNIGLAG OD IMUAMAR PUGO PLAPLI ANANAEL QAAN

MICAMA! goho Pe-IAD! Vidi! va Bog ree! Ja sam zodir com-selahe azodien krug na ijim rukama biabe os-lon-dohe. Dvanaest Kraljevstva stoji. Norezodacahisa otahila est je sedita ivotnog daha; Gigipahe; vaunud-el-cahisa a druga su poput otrih Srpova ta-pu-ime qo-mos-pelehe i Rogova Smrti. Gde stvorenja telocahe; qui-i-inu toltoregi Zemlje i jesu i nisu, osim u mojih vlastitijeh ruku; koji cahisa i cahisji em ozodien; dasata beregida od torezodul! spavaju i ustae! U Prvome ja vas nainih vladarima, i Ili e-Ol balazodareji, od aala tahilanu-os netaabe: daluga smestih vas u dvanaest sedita vaomesareji elonusa upravljanja; dajui svakome capemi-ali vaoresa cala homila od vas postupnu mo nad 456 cocasabe fafenu izodizodope, istinskih vremenskih doba; sa od miinoagi de ginetaabe: namerom da iz najviih posuda vaunu na-na-e-el panupire i kutaka vae vladavine vi malpireji caosaji. Pilada noanu moete delovati u mojoj Moi, sipajui vatre ivota i rasta vaunalahe balata od-vaoan. Do-o-i-ape MADA: goholore, neprestano na Zemlju. Tako vi postadoste skutovi Pravednosti gohus, amiranu! Micama! i Istine. U imenu istog vaeg Yehusozod ca-ca-com, od Boga, uzdignite se, kaem! do-o-a-inu noari micaolazoda Pogledajte! Njegove milosti a-ai-om. Casarameji gohia: cvetaju, i (Njegovo) Ime posta Zodacare! Vaunigilaji! od mono meu nama. U kojem im-ua-mar pugo pelapel mi govorimo; Pokrenite se! Ananael Qo-a-an. Siite! I prionite nama kao uesnicima Njegove Tajne Mudrosti u vaoj Kreaciji.

(80 rei u ovom Enohijanskom Pozivu.) Priziva EXARP (EXARP); celu Tabelu Vazduha. D Ugao Vazduh D Vazduha. D Princ Koije Vazduha.

_______________________________________________________________________________ 32

ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ OTVARANJE HRAMA U STEPENU 3 = 8 Izvedi Znak Auramoth. (Kucaj.) Oboavajmo Gospoda i Kralja Vode! twabx \yhla! Elohim Vojske! Neka je slava Ruach Elohimu koji se kretao nad Povrinom Voda Stvaranja! Amen! (Izvedi Prizivni Pentagram Pasivnog Duha s ovim imenima: hyha. alga. HCOMA.) (Izvedi Prizivni Pentagram Vode s ovim imenima: l a. twabx \yhla.) I Elohim ree: Nainimo Adama po vlastitom liku; i dajmo mu vlast nad Ribama Mora! U Imenu l a, Snanom i Monom, i u Imenu twabx \yhla, Duhovi Vode oboavajte svoga Stvoritelja! (Iscrtaj Peharom Sigil Orla.) U Imenu larbg (Gabriel), Arhanela Vode, i u znaku Orla, Duhovi Vode oboavajte svoga Stvoritelja. (Iscrtaj Krst Peharom.) Svim Imenima i slovima Velikog etvorougla Zapada, Duhovi Vode, oboavajte svoga Stvoritelja! (Uzdigni Pehar.) U tri Velika Tajna Imena Boga MPH (MPH), ARSL (ARSL), GAIOL (GAIOL), koja su noena na Barjaku Zapada, Duhovi Vode, oboavajte svoga Stvoritelja! (Uzdigni Pehar.) U Imenu RAAGIOSEL (RAAGIOSEL), Velikog Kralja Zapada, Duhovi Vode, oboavajte svoga Stvoritelja. U Imenu twabx \yhla, proglaavam da su Duhovi Vode pravilno prizvani. Kucaj: w - www - w - www.

_______________________________________________________________________________ 33

CHANOKH _______________________________________________________________________________ ETVRTI KLJUOTHIL LASDI BABAGE OD DORPHA GOHOL GCHISGE AVAVAGO CORMP PD DS SONF VIV DIU CASARMI OALI MAPM SOBAM AG CORMPO CRIP L CASARMG CROODZI CHIS OD UGEG DS T CAPIMALI CHIS CAPIMAON OD LONSHIN CHIS TA LO CLA TORZU NOR QUASAHI OD F CAOSGA BAGLE ZIR ENAY IAD DS I OD APILA DOOAIP QAAL ZACAR OD ZAMRAN OBELISONG RESTEL AAI NOR MOLAP

OTAHIL elasadi babaje, od dorepaha gohol: gi-cahisaje auauago coremepe peda, dasonuf vi-vau-di-vau? Casaremi oeli meapeme sobame agi corempo carep-el: casaremeji caro-o-dazodi cahisa od vaugeji; dasata ca-pi-mali cahisa ca-pi-ma-on: od elonusahinu cahisa ta el-o calaa. Torezodu nor-quasahi od fe-caosaga: Bagile zodir ena-IAD: das iod apila! Do-o-a-ipe quo-A-AL, zodacare! Zodameranu obelisonugi resat-el aaf nor-mo-lapi!

Ja postavih svoja stopala na Jug, i pogledah oko sebe, govorei; nisu li gromovi rasta 33 po broju, koji vladaju u drugome Uglu? Pod koje ja postavih 9639, koje niko jo izbrojao nije osim Jednog, u kojem drugi poetak je stvari i postaje jai; koji su takoe u nizu Brojevi Vremena; i njihove moi su kao prvih 456. Ustanite! Vi sinovi Uitka! i posetite Zemlju; jer ja sam Gospod, va Bog; koji jeste i ivi! U Imenu Stvoritelja, pokrenite se! I pokaite se kao prijatni predavai, da slaviti moete Njega meu sinovima ljudi!

Priziva HCOMA (HCOMA); celu tabelu Vode. C Ugao Vodeni C deo Vode. C Kraljica Tronova Voda.

_______________________________________________________________________________ 34

ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ OTVARANJE HRAMA U STEPENU 1 = 10 Izvedi Znak Bog SET u borbi. Proisti s Vatrom i Vodom, i proglasi: "Hram je proien." (Kucaj.) Oboavajmo Gospoda i Kralja Zemlje! {rah ynda, ]lm ynda, Tvoje neka je Kraljevstvo, Skiptar i Sjaj: Malkuth, Geburah, Gedulah, Rua arona i Ljiljan Dolina, Amen! (Posipaj Solju tabelu Zemlje.) "Neka Zemlja oboava Adonai-a! (Napravi Prizivni Heksagram Saturna.) (Napravi Prizivni Pentagram Pasivnog Duha s ovim imenima: hyha. alga. NANTA.) (Napravi Prizivni Pentagram Zemlje s ovim imenima: ]lm ynda) I Elohim ree: Nainimo oveka po vlastitom liku; i dajmo mu vlast nad Ribama Mora i Pticama Vazduha; i nad svakim gmiuim stvorom to gmie po Zemlji. I Elohim stvori ATh-haADAM(a); na sliku Elohima oni ga stvorie, muko i ensko stvorie. U Ime ]lm ynda, i Neveste i Kraljice Kraljevstva; Duhovi Zemlje, oboavajte svoga Stvoritelja! (Iscrtaj Znak b.) U Imenu layrwa (Avriel ili Uriel), Velikog arhanela Zemlje, Duhovi Zemlje oboavajte svoga Stvoritelja! (Iscrtaj krst.) U Imenima i Slovima Velikog Severnog etvorougla, Duhovi Zemlje, oboavajte svoga Stvoritelja! (Poprskaj Vodom Tabelu Zemlje.) U tri velika Tajna Imena Boga, MOR (MOR), DIAL (DIAL), HCTGA (HCTGA), koja su noena na Barjaku Severa, Duhovi Zemlje oboavajte svoga Stvoritelja! (Okadi Tabelu.) U imenu IC-ZOD-HEH-CA (IC-ZOD-HEH-CA), Velikog Kralja Severa, Duhovi Zemlje, oboavajte svoga Stvoritelja! U Imenu {rah ynda, proglaavam da su Duhovi Zemlje pravilno prizvani. Kucaj: wwww - www - ww - w.

_______________________________________________________________________________ 35

CHANOKH _______________________________________________________________________________ PETI KLJUSAPAH ZIMII D DIV OD NOAS TA QANIS ADROCH DORPHAL CAOSG OD FAONTS PERIPSOL TA BLIOR CASARM AMIPZI NAZ ARTH AF OD DLUGAR ZIZOP ZLIDA CAOSGI TOLTORGI OD ZCHIS ESIASCH L OD VIV OD IAOD THILD DS PERAL HUBAR PEOAL SOBA CORMFA CHIS TA LA ULS OD QCOCASB CA NIIS OD DARBS QAAS F ETHARZI OD BLIOR IAIAL EDNAS CICLES BAGLE IAD I L

SAPAHE zodimii du-i-be, od noasa ta qu-a-nis, adarocahe dorepehal caosagi od faonutas peripesol ta-be-liore. Casareme A-me-ipezodi na-zodarethe afa; od dalugare zodizodope zodelida caosaji tol-toregi; od zod-cahisa esiasacahe. El ta-vi-vau; od iaod tahilada das hubare pe-o-al; soba coremefa cahisa ta Ela Vaulasa od Quo-Co-Casabe. Eca niisa od darebesa quo-a-asa: fetahe-ar-ezodi od beliora: ia-ial eda-nasa cicalesa; bagile Ge-iad I-el!

Moni zvuci u trei ugao uoe, i postadoe poput maslina na Maslinovoj gori; gledajui veselo na Zemlju, i boravei u sjaju Nebesa kao stalni Teitelji. Za njih ja uvrstih 19 Stubova Radosti, i dadoh im sudove da poplave zemlju s njenim stvorenjima; i oni su braa Prvih i Drugih, i poetak njihovih vlastitih sedita, koja su ukraena sa 69636 veno-plamteih svetiljki; iji brojevi su kao Poetak, Kraj i Sadraj Vremena. Zato doite vi i potujte svoje stvaralatvo; posetite nas u miru i zadovoljstvu; uinite nas primaocima vaih misterija; zato? Na Gospod je Sve-Jedan!

Priziva NANTA (NANTA); celu tabelu Zemlje. E Ugao Zemljanog E dela Zemlje. E Princeza Odjekujuih Brda, Lotos Palate Zemlje.

Dr. Don Di _______________________________________________________________________________ 36

ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ OTVARANJE HRAMA U STEPENU 4 = 7 Izvedi Znak Thoum-aesh-neith. (Kucaj.) Oboavajmo Gospoda i Kralja Vatre! Tetragrammaton twabx! Budi blagoslovljen! Voa Vojski Tvoje je Ime! AMEN! (Izvedi Prizivni Pentagram aktivnog Duha s ovim imenima: hyha. alga. BITOM) (Izvedi Prizivni Pentagram Vatre s ovim imenima: \yhLa. twabx hwhy.) (Iscrtaj Znak e kadilom ili drugim pogodnim orujem) U Imenu lakim (Mihael), arhanela Vatre, Duhovi Vatre, oboavajte svoga Stvoritelja! (Iscrtaj Krst.) U Imenima i Slovima Velikog Junog etvorougla, Duhovi Vatre, oboavajte svoga Stvoritelja! (Podigni kadilo.) U tri Velika Tajna Imena Boga, OIP (OIP), TEAA (TEAA), PDOCE (PDOCE), koja su noena na Barjaku Juga, Duhovi Vatre, oboavajte svoga Stvoritelja! (Spusti i podigni kadilo.) U Imenu EDELPERNA (EDELPERNA), velikog Kralja Juga, Duhovi Vatre, oboavajte svoga Stvoritelja! U Imenu twabx hwhy, proglaavam da su Duhovi Vatre pravilno prizvani. Kucaj: www - w - www.

_______________________________________________________________________________ 37

CHANOKH _______________________________________________________________________________ ESTI KLJUGAH S DIV CHIS EM MICAOLZ PILZIN SOBAM EL HARG MIR BABALON OD OBLOC SAMVELG DLUGAR MALPRG AR CAOSGI OD ACAM CANAL SOBA ELZAP F BLIARD CAOSG OD CHIS ANETAB OD MIAM TA VIV OD D DARSAR SOLPETH BIEN BRITA OD ZACAM GMICALZO SOBA HAATH TRIAN LUIAHE OD ECRIN MAD QAAON

GAHE sa-div cahisa em, micalazoda Pil-zodinu, sobam El haraji babalonu od obeloce samevelaji, dalagare malapereji ar-caosaji od acame canale, sobola zodare fabeliareda caosaji od cahisa aneta-na miame ta Viv od Da. Daresare Sol-petahe-bienu. Be-ri-ta od zodacame ji-mi-calazodo: sob-ha-atahe tariana luia-he od ecarinu MADA Qu-a-a-on!

Devet je duhova etvrtog ugla, Monih u Svodu Voda, koje Prvi je zasadio kao patnju zlima i kao venac pravednim, dajui im plamene strele da zemlju obrauju i 7699 stalnih radnika, iji putevi sa utehom posetie Zemlju; i u upravljanju su i nastanku kao Drugi i Trei. Moj glas zato posluajte. Ja priah o vama, i pokrenuh vas u snazi i prisutnosti, vas ija dela e biti pesma slave i hvalospev Bogu pri vaem Stvaranju!

Priziva BITOM (BITOM); celu Tabelu Vatre. B Ugao Vatrenog B dela Vatre. B Gospodar Plamena i Munje, Kralj Duhova Vatre.

_______________________________________________________________________________ 38

ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ SEDMI KLJURAAS I SALMAN PARADIZ OECRIMI AAI IALPIRGAH QUIIN ENAY BUTMON OD INOAS NI PARADIAL CASARMG UGEAR CHIRLAN OD ZONAC LUCIFTIAN CORS TA VAUL ZIRN TOL HAMI SOBA LONDOH OD MIAM CHIS TA D OD ES UMADEA OD PIBLIAR OTHIL RIT OD MIAM CNOQUOL RIT ZACAR ZAMRAN OECRIMI QAADAH OD OMICAOLZ AAIOM BAGLE PAPBOR IDLUGAM LONSHI OD UMPLIF UGEG BIGLIAD

RA-ASA isalamanu Istok je kua Devica koje para-di-zoda oe-cari-mi aao pevaju hvalospeve meu iala-pire-gahe Qui-inu. Enai plamenovima prve slave gde butamonu od inoasa ni Gospod je otvorio svoja usta; i pa-ra-diala. Casa-remeji ujeare one postadoe 28 ivih stanita cahirelanu, od zodonace u kojima snaga oveka lucifatianu, caresa ta uivae; i bejahu odeveni vavale-zodirenu tol-hami. ornamentima sjaja, takvima Soba lonudohe od nuame koji deluju udom na sva cahisa ta Da o Desa vo-ma-dea stvorenja. ija kraljevstva i od pi-beliare itahile rita od nastavak su kao Trei i miame ca-ni-quola rita! etvrti, snane kule i mesta Zodacare! Zodameranu! utehe, Sedita Milosti i Iecarimi Quo-a-dahe od Postojanosti. O vi sluge I-mica-ol-zododa aaiome. Milosti. Pokrenite se! Pojavite Bajirele papenore idalugama se! pevajte hvalospeve elonusahiod umapelifa Stvoritelju; i moni budite vau-ge-ji Bijil-IAD! meu nama. Jer ovom seanju je data mo, i naa snaga raste u naem Teitelju.

Ugao Vodenog C dela Vazduha D u Tabeli Vazduha. D Kraljica Tronova Vazduha.

_______________________________________________________________________________ 39

CHANOKH _______________________________________________________________________________ OSMI KLJUBAZME LO I TA PIRIPSON OLN NAZ AVABH OX CASARMG URAN CHIS UGEG DS ABRAMG BALTOHA GOHO IAD SOBA MIAM TRIAN TA LOLCIS ABAI VOVIN OD AZIAGIER RIOR IRGIL CHIS DA DS PAAOX BUSD CAOSGO DS CHIS OD IPURAN TELOCH CACARG O SALMAN LONCHO OD VOVINA CARBAF NIISO BAGLE AVAVAGO GOHON NIISO BAGLE MOMAO SIAION OD MABZA IADOIASMOMAR POILP NIIS ZAMRAN CIAOFI CAOSGO OD BLIORS OD CORSI TA ABRAMIG

BAZODEMELO i ta Podne, prvo je poput treeg pi-ripesonu olanu Neba nainjeno od 26 Na-zodavabebe ox. Casaremeji Hijacintovih Stubova, ree varanu cahisa vaugeji asa Gospod, u kojem Stariji jai berameji balatoha: goho IAD. postaju, koje pripremih svojoj Soba miame tarianu ta lolacis vlastitoj Pravednosti; ija Abaivoninu od azodiajiere dugovena postojanost bie riore. Irejila cahisa da das kao titovi Sputajuem Zmaju, pa-aox busada Caosago, das i jednako Udovicinoj etvi. cahisa od ipuranu telocahe Koliko mnogo ih je koji ostaju cacureji o-isalamahe lonucaho u Slavi Zemaljskoj, koji jesu, i od Vovina carebafe? NIISO! koji nee videti Smrt sve dok se bagile avagao gohon. NIISO! Kua ne urui i Zmaj ne bagile momao siaionu, od potone? Izaite! jer su mabezoda IAD oi asa-momare Gromovi (rasta)8 progovorili. poilape. NIIASA! Zodameranu Izaite! Jer su Krune Hrama i ciaosi caosago od belioerasa Odora Onog koji jeste, bio je, i od coresi ta a beramiji. bie krunisan, podeljene! Doite! Pojavite se! Na uas Zemlje i nae zadovoljstvo, i zadovoljstvo onih koji se pripremie.

Ugao Zemljanog E dela Vazduha D u tabeli Vazduha. D Princeza Silovitih Vetrova, Lotos Palate Vazduha.

Sir Edvard Keli ______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 40U Dijevom MSS, avavago je komentarisano samo sa "gromovi" u Osmom Kljuu; ali u etvrtom Kljuu je komentarisano sa "gromovi rasta" (suprotstavljeno Coraxo, "gromovi presude i gneva" u Desetom Kljuu).8

ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ DEVETI KLJUMICAOLI BRANSG PURGEL NAPTA IALPOR DS BRIN EFAFAFE P VONPHO OLANI OD OBZA SOBA UPAAH CHIS TATAN OD TRANAN BALYE ALAR LUSDA SOBOLN OD CHIS HO L Q CNOQUODI CIAI UNAL ALDON MOM CAOSGO TA LAS OLLOR GNAY LIMLAL AMMA CHIIS SOBA MADRID ZCHIS OOANOAN CHIS AVINY DRILPI CAOSGI OD BUTMONI PARM ZUMVI CNILA DAZIZ ETHAMZ A CHILDAO OD MIRC OZOL CHIS PIDIAI COLLAL ULCININ A SOBAM UCIM BAGLE IAD BALTOH CHIRLAN PAR NIISO OD IP EFAFAFE BAGLE COCASB I CORS TA UNIG BLIOR

MICAOLI beranusaji perejela Mona straa Vatre sa napeta ialapore, das barinu dvoseklim plamenim maevima efafaje Pe vaunupeho olani od (koji imaju osam Sudova besa obezoda, soba-ca upaahe za dva i po puta, ija krila su cahisa tatanu od tarananu od pelina i od slane sri), balie, alare busada sobolunu postavi svoja stopala na od cahisa hoel-qo ca-no-quodi Zapadu, i izmerena bi sa cial. Vaunesa aladonu mom svojih 9996 poslanika. Oni caosago ta iasa olalore ginai prikupie mahovinu Zemlje limelala. Amema cahisa sobra kao bogata svoje Blago. madarida zod cahisa! Ooa Prokleti su oni ije krivice oni moanu cahisa avini darilapi jesu! U njihovim oima caosajinu: od butamoni pareme mlinovi su vei nego Zemlja, a zodumebi canilu. Dazodisa iz usta njihovih mora krvi etahamezoda cahisa dao, od istiu. Glave su im pokrivene mireka ozodola cahisa pidiai dijamantima, a nad glavama Colalala. Ul ci ninu a sobame im mermerni kamen.*9 Sretan ucime. Bajile? IAD je onaj na kojeg se ne mrte. BALATOHE cahirelanu pare! Zato? Jer Gospod NIISO! od upe ofafafe; bajile Pravednosti raduje se njima! a-cocasahe icoresaka a uniji Priite, ali ne i vai Sudovi; beliore. jer vreme je takvo da Utehu trai.

Ugao Vatrenog B dela Vazduha D u tabeli Vazduha. D Gospodar Vetrova i Povetarca, Kralj Duhova Vazduha.

______________________________________________________________________________ * "na njihovim rukama su mermerni rukavi". _______________________________________________________________________________ 41Prevod u fusnoti je prihvatljiviji. Ozol (ozodola u fonetskoj izvedbi) je verovatno deo od zol, objanjeno kao "ake" u Prvom Kljuu. Collal (kolalala) nije drugde potvreno, nego je objanjeno sa "sleues" u Dijevom MSS.9

CHANOKH _______________________________________________________________________________ DESETI KLJUCORAXO CHIS CORMP OD BLANS LUCAL AZIAZIOR PAEB SOBA LILONON CHIS VIRQ OP EOPHAN OD RACLIR MAASI BAGLE CAOSGI DS IALPON DOSIG OD BASGIM OD OXEX DAZIZ SIATRIS OD SALBROX CINXIR FABOAN UNAL CHIS CONST DS DAOX COCASB OL OANIO YOR EORS MICAOLI OL GIXYAX OD MATB COCASB PLOSI MOLUI DS PAGE LARAG OM DROLN MATORB COCASB EMNA L PATRALX YOLCI MATB NOMIG MONONS OLORA GNAY ANGELARD OHIO OHIO OHIO OHIO OHIO OHIO NOIB OHIO CAOSGON BAGLE MADRID I ZIROP CHISO DRILPA NIISO CRIP IP NIDALI

CORAXO cahisi coremepe, od Gromovi Presude i Gneva su belanusa Lucala azodiazodore izbrojani i zaklonjeni na paebe Soba iisononu cahisa Severu, u slici Hrasta ije uirequo ope copehanu od grane su 22 gnezda racalire maasi bajile caosagi; jadikovanja i plaa polegnutih das yalaponu dosiji od za zemlju koja danonono basajime; od ox ex dazodisa od gori, i povraa glave salaberoxa cynuxire faboanu. korpiona i ivoga sumpora sa Vaunala cahisa conusata das otrovom izmeanog. To su daox cocasa ol Oanio yore gromovi koji 5678 puta u vohima ol jizodyazoda od dvadeset i etvrtom deliu eoresa cocasaji pelosi molui trenutka, tutnje sa stotinu das pajeipe, laraji same monih zemljotresa i darolanu matorebe cocasaji mnotvom od hiljadu udara, emena. El pataralaxa yolaci koji ne posustaju, niti ovde matabe nomiji mononusa olora vremena poznaju.10 Jedna junayo anujelareda. Ohyo! stena hiljade donosi, jednako ohyo! ohyo! ohyo! ohyo! kao i srce oveka njegove ohyo! noibe Ohyo! caosagonu! misli. Jao! Jao! Jao! Jao! Jao! Bajile madarida i zodirope Jao! Da, Jao neka je Zemlji, cahiso darisapa! NIISO! caripe jer njena iskvarenost jeste, bila ipe nidali! je, i velika e biti. Doite! Ali ne i vai moni zvuci!

Ugao Vazdunog D dela Vode C u tabeli Vode. C Princ Koije Voda.

______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 42Mnogo zbrke u ovom odeljku. U Sloanu 3191 prevod dela ove reenice je u margini pre nego unutar teksta. Nisam siguran o izvoru za ovu "odzvanjajuu" napomenu.10

ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ JEDANAESTI KLJUOXIAYAL HOLDO OD ZIROM O CORAXO DS ZILDAR RAASY OD VABZIR CAMLIAX OD BAHAL NIISO OD ALDON SALMAN TELOCH CASARMAN HOLQ OD T I TA ZCHIS SOBA CORMF I GA NIISO BAGLE ABRAMG NONCP ZACAR CA OD ZAMRAN ODO CICLE QAA ZORGE LAP ZIRDO NOCO MAD HOATH IAIDA

OXIAYALA holado, od zodirome O coraxo das zodiladare raasyo. Od vabezodire cameliaxa od bahala: NIISO! salamanu telocahe! Casaremanu hoel-qo, od ti ta zod cahisa soba coremefa i ga. NIISA! bagile aberameji nonuape. Zodacare eca od Zodameranu! odo cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe I A I D A!

Mono Sedite zajei, i bi pet Gromova to poletee ka Istoku. I Orao progovori i vikae glasno; Odlazite11 iz Kue Smrti! oni se sakupie zajedno i postadoe12 (oni) od kojih je mereno, i to je kao to su Oni, iji broj je 31. Doite! Jer ja pripremih mesto za vas. Pokrenite se zato, i pokaite! Otkrijte misterije svoje Kreacije. Prijateljski mi budite, jer ja sam Sluga istog vaeg Boga; istinski potovalac Najvieg.

Ugao Zemljanog E dela Vode C u tabeli Vode. C Princeza Voda, Lotus Palate Potopa.

______________________________________________________________________________Postoji oigledna praznina u enohijanskom; prevod ima engleske rei bez podudarajueg aneoskog (videti beleku dole). Formulisana sugestija (Tison, 1998.) je od aldon od noas (od aladonu od noasa).12 11

_______________________________________________________________________________ 43

Prema Dejmsu (1984.), "i sakupie ih zajedno u" je bilo u marginama Sloana 3191; Dening i Filips (1986.), daju "i sakupie sebe zajedno i postae." Odeljak u anoku je pogrean; nedostajue rei oigledno idu pre "salman teloh" ("Kua Smrti").

CHANOKH _______________________________________________________________________________ DVANAESTI KLJUNONCI DS SONF BABAGE OD CHIS OB HUBARO TIBIBP ALLAR ATRAAH OD EF DRIX FAFEN MIAN AR ENAY OVOF SOBA DOOAIN AAI I VONPHO ZACAR GOHUS OD ZAMRAN ODO CICLEQAA ZORGE LAP ZIRDO NOCO MAD HOATH IAIDA

NONUCI dasonuf Babaje od cahisa ob habaio tibibipe: alalare ataraahe od ef! Dirix fafenu mianu ar Enayo ovof! Soba dooainu aai i VONUPEHE. Zodacare, gohusa, od Zodameranu. Odo cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe I A I D A!

O vi koji lutate13 Jugom i koji ste 28 Fenjera Tuge, veite svoje pojaseve i posetite nas! dovedite svoju pratnju 3663 sluga, da bi Gospod mogao velian biti, ije ime meu vama je Gnev. Pokrenite se! kaem, i pokaite! Razotkrite misterije svoje Kreacije. Prijateljski mi budite, jer ja sam Sluga istog vaeg Boga, istinski oboavalac Najvieg.

Ugao Vatrenog B dela Vode C u tabeli Vode. C Gospodar Talasa i Voda, Kralj Morskih Trupa.

______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 4413

Kao to je dato, trebalo bi biti "vladati". Dasonuf (dsonf) je skraenica od ds (koje) i sonf (vlada).

ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ TRINAESTI KLJUNAPEAI BABAGEN DS BRIN VX OOAONA LRING VONPHO DOALIM EOLIS OLLOG ORSBA DS CHIS AFFA MICMA ISRO MAD OD LONSHI TOX DS IVMD AAI GROSB ZACAR OD ZAMRAN ODO CICLE QAA ZORGE LAP ZIRDO NOCO MAD HOATH IAIDA

NAPEAI Babajehe das berinu vax ooaona larinuji vonupehe doalime: conisa olalogi oresaha das cahisa afefa. Micama isaro Mada od Lonu-sahi-toxa, das ivaumeda aai Jirosabe. Zodacare od Zodameranu. Odo cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe I A I D A.

O vi Maevi Juga, koji imate 42 oka da uzburkate gnev Greha; inei pijanima ljude koji su prazni; Pazite na Obeanje Boga, i Njegovu Mo, to meu vama se naziva gorkom aokom! Pokrenite se, i Pojavite! Razotkrite misterije svoje Kreacije,14 jer ja sam Sluga istog vaeg Boga, istinski oboavalac Najvieg.

Ugao Vazdunog D dela Zemlje E u tabeli Zemlje. E Princ Koije Zemlje.

______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 45"budi prijateljski prema meni" nenamerno je zanemareno ovde; ali zatvarajua formula Kljueva 13-18 je identina u originalima; to jest, Diju je reeno da jednostavno ponovi istu fomulu.14

CHANOKH _______________________________________________________________________________ ETRNAESTI KLJUNOROMI BAGIE PASBS OIAD DS TRINT MIRC OL THIL DODS TOL HAMI CAOSGO HOMIN DS BRIN OROCH QUAR MICMA BIAL OIAD AISRO TOX DS IVMD AAI BALTIM ZACAR OD ZAMRAN ODO CICLE QAA ZORGE LAP ZIRDO NOCO MAD HOATH IAIDA

NORONI bajihie pasahasa Oiada! das tarinuta mireca ol tahila dodasa tolahame caosago homida: das berinu orocahe quare: Micama! Bial Oiad; aisaro toxa das ivame aai Balatima. Zodacare od Zodameranu! Odo cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe I A I D A.

O vi Sinovi Besa, Keri Pravednoga! koji sedite na 24 sedita, i stvorenja Zemlje uznemirujete starou; koji imate 1636 pod sobom. Poujte! glas Boji; obeanje Onog koji je meu vama nazvan Besom ili Krajnjom Pravednou. Pokrenite se i pokaite! Razotkrite misterije svoje Kreacije; prijateljski mi budite, jer ja sam Sluga istog vaeg Boga; istinski potovalac Najvieg!

Ugao Vodenog C dela Zemlje E u tabeli Zemlje. E Kraljica Tronova Zemlje.

_______________________________________________________________________________ 46

ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ PETNAESTI KLJUILS TABAAM L IALPRT CASARMAN VPAAH CHIS DARG DS OADO CAOSGI ORSCOR DS OMAX MONASCI BAEOVIB OD EMETGIS IAIADIX ZACAR OD ZAMRAN ODO CICLE QAA ZORGE LAP ZIRDO NOCO MAD HOATH IAIDA

ILASA! tabaanu li-El pereta, casaremanu upaahi cahisa dareji; das oado caosaji oresacore: das omaxa monasai Baeouibe od emetajisa Iaiadix. Zodacare od Zodameranu! Odo cicale Qaa. Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe I A I D A.

O ti, Vladaru prvog Plamena, pod ijim krilima su 6739; koji protkaste Zemlju suom; koji poznajete Veliko Ime "Pravednosti" i Peat asti. Pokrenite se i pojavite! Razotkrite misterije svoje Kreacije; prijateljski mi budite, jer ja sam Sluga istog vaeg Boga; istinski potovalac Najvieg!

Ugao Vatrenog B dela Zemlje E u tabeli Zemlje. E Gospodar Prostrane i Plodne Zemlje, Kralj Duhova Zemlje.

_______________________________________________________________________________ 47

CHANOKH _______________________________________________________________________________ ESNAESTI KLJUILS VIV IALPRT SALMAN BALT DS BRIN ACROODZI BUSD OD BLIORAX BALIT DS INSI CAOSG LUSDAN EMOD DS OM OD TLIOB HAMI DRILPA GEH ILS MADZILODARP ZACAR OD ZAMRAN ODO CICLE QAA ZORGE LAP ZIRDO NOCO MAD HOATH IAIDA

ILASA viviala pereta! Salamanu balata, das acaro odazodi busada, od belioraxa balita: das inusi caosaji lusadanu emoda: das ome od taliobe: darilape iehe ilasa Mada Zodilodarepe. Zodacare od Zodameranu. Odo cicale Qaa: zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe I A I D A.

O ti drugi Plamenu, Kuo Pravednosti, koji ima svoj poetak u slavi i koji e uteiti pravedne; koji hoda zemljom sa 8763 drugih; koji razumeju i stvorenja odvajaju! Veliki ste vi u Bogu koji Koraa napred i Pobeuje. Pokrenite se i pokaite! Otvorite misterije svoje Kreacije; prijateljski mi budite, jer ja sam Sluga istog vaeg Boga, istinski potovalac Najvieg.

Ugao Vazdunog D dela Vatre B u tabeli Vatre. B Princ Koije Vatre.

_______________________________________________________________________________ 48

ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ SEDAMNAESTI KLJUILS D IALPRT SOBA VPAAH CHIS NANBA ZIXLAY DODSIH OD BRIN FAXS HUBARO TUSTAX YLSI SOBA IAD I VONPOVNPH ALDON DAXIL OD TOATAR ZACAR OD ZAMRAN ODO CICLE QAA ZORGE LAP ZIRDO NOCO MAD HOATH IAIDA

ILASA dial pereta! soba vaupaahe cahisa nanuba zodixalayo dodasihe od berinuta faxisa hubaro tasatax yolasa: soba Iad i Vonupehe o Uonupehe: aladonu dax ila od toatare! Zodacare od Zodameranu! Odo cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe I A I D A.

O ti trei Plamenu! ija krila su trnje to potstie srdbu, i koji ima 7336 ivih svetiljki to kroe pred Tobom; iji Bog je "Bes u Srdbi"; Opaite svoja bedra i prisluhnite! Pokrenite se i pojavite! Otvorite misterije svoje Kreacije; prijateljski mi budite, jer ja sam Sluga istog vaeg Boga; istinski potovalac Najvieg.

Ugao Vodenog C dela Vatre B u tabeli Vatre. B Kraljica Tronova Vatre.

_______________________________________________________________________________ 49

CHANOKH _______________________________________________________________________________ OSAMNAESTI KLJUILS MICAOLZ OLPIRT OD IALPRG BLIORS DS ODO BUSDIR OIAD OVOARS CAOSGO CASARMG LAIAD ERAN BRINTS CASASAM DS IVMD ACLONDOH MOZ OD MAOFFAS BOLP COMO BLIORT PAMBT ZACAR OD ZAMRAN ODO CICLE QAA ZORGE LAP ZIRDO NOCO MAD HOATH IAIDA

ILASA micalazoda olapireta ialpereji belioresa: das odo Busadire Oiad ouoaresa caosago: casaremeji Laiada eranu berinutasa cafafame das ivemeda aqoso adoho Moz, od maof-fasa. Bolape como belioeta pamebata. Zodacare od Zodameranu! Odo cicale Qaa. Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe I A I D A.

O Ti mona Svetlosti i gorui Plamenu Utehe! koji razotkriva Boju Slavu sreditu Zemlje, u kojem 6332 tajne Istine imaju svoje prebivalite, koje je nazvano "Radost" u tvome kraljevstvu, i ne da se izmeriti. Budi ti prozor utehe meni! Pokreni se i pokai! Razotkri misterije svoje Kreacije, prijateljski mi budi, jer ja sam Sluga istog tvog Boga; istinski potovalac Najvieg.

Ugao Zemljanog E dela Vatre B u tabeli Vatre. B Princeza Sjajnog Plamena, Rua Palate Vatre.

_______________________________________________________________________________ 50

ALEISTER CROWLEY _______________________________________________________________________________ OBRATI PANJU! Ovih prvih osamnaest poziva su u stvari devetnaest; to jest, devetnaest u Nebeskim Redovima; ali za nas prva tabela nema poziv, i ne moe imati poziv poto je ona od Boga.15 Tako je ona za nas broj 0, a njima broj 1. (Upravo kao to i prvi klju TAROTA ima broj 0.) Nakon ovog slede pozivi ili kljuevi Trideset tira ili Aira: koji su u sutini slini, iako raznoliki s obzirom na imena tira. Nazivi Trideset tira iji se uticaj iri u sve irim krugovima izvan i preko Straarskih Kula Univerzuma: (Prvi je najdalji.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. LIL ARN ZOM PAZ LIT MAZ DEO ZID ZIP ZAX ICH LOE ZIM UTA OXOLIL ARN ZOM PAZ LIT MAZ DEO ZID ZIP ZAX ICH LOE ZIM UTA OXO

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

LEA TAN ZEN POP KHR ASP LIN TOR NIA VTI DES ZAA BAG RII TEX

LEA TAN ZEN POP KHR ASP LIN TOR NIA VTI DES ZAA BAG RII TEX

______________________________________________________________________________15

_______________________________________________________________________________ 51

Vidi TFR str. 199-200 (rad od 11