Bai hoan chinh qh

  • View
    171

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. MC LCI- LI M U ........................................................................................................ 2 II-........................................... 31. Xut khu lao ng l g ? .................................................................................... 32. Vai tr ca XKL trong hot ng kinh t. ......................................................... 3 a): ...................................................................................... 3 b)........................................................................................ 53. Kinh nghim ca mt s nc trong khu vc. ..................................................... 6 a) Kinh nghim ca Philippin: .............................................................................. 6 b) Kinh ngim ca Thi Lan: ................................................................................ 7III- : .............................................................. 71. : .................... 72. . ...................................... 93................. 114.: ....................... 13IV- ...................... 15Bng s lng XKL qua cc nm, cc th trng ch yu: ................................. 151. Hiu qu: ............................................................................................................ 162. Nhng mt tn ti ............................................................................................... 17V- ................................................................................ 191. Kin ngh i vi qun l Nh nc. ................................................................. 192. Tng cng trch nhim ca cc B, Ngnh, on th, a phng trong vicpht trin th trng v xy dng, qun l cc Doanh nghip xut khu lao ng: . 20 a) B Ngoi giao: ................................................................................................ 20 b) i vi cng tc t chc o to xut khu lao ng:.................................... 20 c) i vi vn hu xut khu lao ng: ......................................................... 21 d) i vi ngi lao ng: .................................................................................. 21 -.......................................................................................................... 22NGUN D LIU: .................................................................................................... 23

2. I- LI M UTrong thi i ton cu ho, lao ng di chuyn t nc ny sang nc khc tr thnh hin tng kh ph bin. Tuy khng nhn nhp nh t bn v cng ngh,nhng lao ng cng l mt yu t sn xut ngy cng vt bin gii tm ni c mcth lao cao hn. V hi nhp kinh t quc t m ra c hi cho cc nc pht trins dng ngun lao ng di do v gi r (c bit l lao ng cht xm) ca cc ncang pht trin v gim bt cc ngnh cng nghip s dng nhiu lao ng. ccnc pht trin , nhng cng vic ch cn lao ng gin n, c tr cng thp,ngi dn bn a khng lm, cho nn nhng nc ny va c tnh trng tht nghipva thiu lao ng. T hnh thnh dng nhp v xut c lao ng. V vy hin nayvn Xut Khu lao ng ang c rt nhiu ngi quan tm, c bit l tnh hnhxut khu lao ng ti Vit Nam. gip cc bn hiu r hn v xut khu lao ngti Vit Nam nhm em xin a ra bi bo co sau. 3. II-XKL 1. Xut khu lao ng l g ?L a ngi lao ng (bao gm cng nhn k thut, k s, chuyn gia) ra ncngoi lm vic nhm tng thu nhp v ngoi t cho t nc, ng thi gii quyt viclm cho ngi lao ng.XKL l mt hnh thc di chuyn lao ng t nc c nhn lc di do, ch yul cc nc ang pht trin, sang cc nc thiu lao ng, ch yu l cc nc c nnkinh t pht trin. Trong thi gian lm vic nc ngoi, ngi lao ng vn giquc tch ca nc xut khu.C hai hnh thc XKL: c chuyn gia c trnh cao v cng nhn lnh nghlm nhng vic kh v a ngi lao ng ph thng i lm bt k ngh g theo yucu ca pha tip nhn lao ng. 2. Vai tr ca XKL trong hot ng kinh t. a) :Nc xut khu lao ng c li v nhiu mt trong c bit l cc lnh vc:Kinh t, x hi, quan h i ngoi. V kinh t:Xut khu lao ng c vai tr c bit trong hot ng kinh t. Trc ht, n gpphn gii quyt vic lm v tng thu nhp cho ngi lao ng. C th ni, xut khulao ng gi mt v tr rt quan trng trong chng trnh vic lm quc gia, nu khngni l ch yu trong chin lc gii quyt vic lm, y l mt cng c hu hiu thc hin mc tiu ca ng v Nh nc ta t ra ti nm 2010 s xo ht i ngho.Kinh nghim t mt s nc cho thy, xut khu lao ng l mt gii php khc phctnh trng tht nghip c hiu qu cao. Theo ILO, tnh n nm 1999 c 920 triungi trn th gii tht nghip v thiu vic lam. Trong , cc nc thuc khi G7 4. c khong 45 triu lao ng tht nghip. iu gy nn tnh trng gim st tngtrng kinh t cao. khc phc tnh trng ny, cc nc thnh cng bng s dnggii php xut khu lao ng.Bn cnh nhng ng gp trn, xut khu lao ng cn em li ngun thu ngoit ng k cho t nc, gp phn ci thin cn cn thanh ton quc t do vy rtngn khong cch giu- ngho gia nc pht trin v nc ang pht trin.Xut khu lao ng cng l mt knh em li mt ngun thu nhp quan trng chot nc. Theo c tnh, s lao ng xut khu nm 2004 gi v cho gia nhkhong 1,5 t USD, bnh qun mi lao ng khong 3.750 USD hay 302,5 USD mtthng, cao gp nhiu ln phn di ra sau khi tr i chi tiu cho n ung ca lao ngtrong nc. Mt t ri USD tuy cha thm thp g so vi Philippines (s tin gi quaknh chuyn tin chnh thc l trn 7 t USD, cn theo c tnh ca ADB tnh thmc knh chuyn tin khng chnh thc th tng s ln n 14 21 t USD, chim32%GDP ca nc ny), nhng chim khong 3,3% GDP ca c nc v tngng vi ngun vn ODA gii ngn trong nm. V x hi:i vi mt nc hn 82 triu dn, vi trn mt na l s ngi trong tui laong, nhng s ngi tht nghip thnh th ln n 5,6% v s thi gian cha cs dng nng thn ln n trn 20%, th xut khu lao ng l mt knh gii quytvic lm cho ngi lao ng rt c ngha. Trong my nm gn y, s lao ng ixut khu ca nc ta mi nm ln n trn di 70 nghn ngi v n nay ckhong 400 nghn ngi Vit Nam ang lm vic khong trn 40 nc v vng lnhth. Song nu so vi Philippines c cng s dn v s ngi trong tui lao ng nhVit Nam th kt qu trn cn thp hn rt nhiu. Nm 2004, nc ny c 1 triulao ng i lm vic nc ngoI, a Philippines vt qua Mexico tr thnh ncxut khu lao ng ln nht th gii. n nay, nc ny c khong 8 triu lao nglm vic 56 nc, ng nht l ti M, Rp Saudi, Malayxia, Canada, Nht Bn 5. Thc hin tt cng tc xut khu lao ng s gim c t nn x hi do thtnghip gy ra, to mt hng lao ng tch cc cho ngi lao ng, hc tp cphong cch lao ng mi do t chc lao ng nc ngoi trang b... V quan h i ngoi:M rng quan h i ngoi, hp tc trong lnh vc xut khu lao ng l v cngquan trng, t quan h gia nc cung ng lao ng v nc tip nhn lao ngtr nn gn b hn, hiu nhau hn, tao ra mi quan h tt p gia hai nc. Cungcp cho nhau nhng thng tin quan trng v nhng vn hai nc cng quan tm vthng nht quan im hai bn cng c li. S a dng ho cc quan h hp tc quc tc m rng thng qua hp tc v lao ng s to i kin m rng hn na ccquan h hp tc khc.Nc nhp khu lao ng thu c nhng li ch ng k nh: cung cp s lao , m rng nhu cuth trng trong nc...Ngoi ra xut khu lao ng cng gp phn gi quyt nhu cu lao ng c bit ltrong cc lnh vc m lao ng a phng t tham gia ti nc tip nhn lao ng. b) Xut khu lao ng l mt b phn ca xut khu do vy cc doanh nghip thamgia trong lnh vc ny phi tm hiu k v nn vn ho, phong tc tp qun ca ncnhp khu, y l tin tt trong qu trnh hi nhp quc t.Doanh nghip hot ng xut khu lao ng l tham gia hiu qu vo chngtrnh quc gia gii quyt vic lm ng thi thc hin mt phn tho thun hp tc 6. gia hai chnh ph. Doanh nghip xut khu lao ng lm n c hiu qu s thc hinngha v vi ngn sch Nh nc.Tuy nhin mt vn bc xc ang t ra trong giai on hin nay l tnhtrng ngy cng c nhiu lao ng khng thc hin hp ng k.Vic ny c thgy nh hng ln i vi uy tn ca doanh nghip cng nh s n nh trn thtrng hin ti v tim nng.- Ngi i xut khu lao ng c iu kin gip gia nh thot khi i nghoci thin mc sng ca bn thn v gia nh.- Ngi lao ng c th tip thu k nng lm vic, qun l, tch lu trnh tayngh v kinh nghim thc tin t to vic lm sau khi v nc. 3. Kinh nghim ca mt s nc trong khu vc. a) Kinh nghim ca Philippin: Khun kh php lut trong lnh vc xut khu lao ng: Philippine nhim v ca Nh nc l ti a ho li ch ca ngi lao ng.Vic ny kh c thc hin khu vc t nhn. Vi chnh sch hin nay ngi dntin tng rng Chnh ph lun bo v quyn li ca ngi lao ng nc ngoi vc gng gim thiu chi ph i vi bn thn h, cho gia nh h v cho t nc. H thng thng pht:Chnh ph rt quan tm cc hot ng khen thng v a ra cc mc thng chocc doanh nghip lm tt. Khi lm cc th tc khen thng, cc doanh nghip khngcn phi xut trnh hp ng v h c xc nhn v c kt qu thnh cng cangi lao ng. iu quan trng l nu doanh nghip no thnh cng s c Chnhph a vo danh sch khen thng. Danh sch cc doanh nghip hot ng tt v cuy tn cng c a ln cc bo co ca Chnh ph. Cc dch v cung cp cho ngi lao ng lm vic nc ngoi: 7. Ngoi cc cn b phc li lm vic ti i s qun, chng ti xy dng cctrung tm cung cp dch v ngay ti khu vc c ngi lao ng lm vic. cc trungtm, hng ngy c cc bc s, cn s x hi lm vic v h tr cho ngi lao ng. thu ht ngi lao ng tr v t nc, Chnh ph to iu kin cho hthng qua chng trnh o to li, chng trnh nh , chng trnh hc bng chocon em h.C chnh sch u tin nhng ngi lao ng ra nc ngoi lm vic hn lnhng ngi i du lch nh min thu sn bay, thu du lch...cho hv.v.. b) Kinh ngim ca Thi Lan:Nm 1985 Thi Lan ban hnh b lut tuyn m v bo v lao ng nhm xc tinv pht trin th trng, qun l v bo v ngi lao ng. Lut ny cng cho phpcc cng ty t nhn tuyn m L i lm vic n c ngoi v ngi L c phpt tm kim vic lm ngoi nc.Ch trng ca B Laong Thi Lan l duy tr v pht trin cc hnh thc dchv mang n cho ngi L nhng kh nng la chn tt nht nhm ti a li ch cangi L theo c ch th trng. Ngi L khi mun tham gia XKL phi ng phtuyn cho doanh nghip, DN phi hon tr li nu khng b tr c vic lm chongi L. Nh nc khuyn kch DN lp qu phc li XKL tr gip ngi laong khi gp ri ro. H thngNgn hng to thun li cho ngi L c vay vn vili sut thp, trnh c nhng nguy c la o, chn p, cho vay nng li bi ccngun vay khng chnh thc. III- : Trong na u nm 2010 c nc c 37.068 ngi i xut khu lao ng.Nhiu nc tip nhn lao ng Vit Nam c s thay i v chnh sch to iu kintuyn dng theo hng thun li hn. Mt s th trng lao ng chu nh NhtBn, Hn Quc, i Loan, Malaysia, Lo vn chim mt s lng ln lao ng xutkhu ca nc ta, vi khong hn 200.000 ngi ang lao ng ti th trng ny.Mt s th trng mi tim nng Trung ng hay c, New Zealand, v mt s ncchu u: Australia, M, Canada: 1. : 8. Th trng lao ng Hn Quc c nhng du hiu phc hi vi vic Chnh phgia tng 10.000 ch tiu cp php cho lao ng nc ngoi vo Hn Quc lm victheo chng trnh Cp php lao ng nc ngoi (EPS) trong nm 2