De Cuong Hoan Chinh

  • View
    554

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

Phan Cng Huy T 6 Dc 2009A

CNG N TP MN CNG NGH THNG TIN DC 2009BI 1. GII THIU CNG NGH THNG TIN DCCu 1: IT vit tt ca t g? Information Technology Cu 2: ICT vit tt ca t g? Information & Communication Technology Cu 3: CNTT Y Dc vit tt l g? Vit y l g? HIT: Health Information Technology Cu 4: CNTT Dc vit tt l g? Vit y l g? Pharma IT: Pharmaceutical Information Technology Cu 5: CNTT Y vit tt l g? Vit y l g? Medical IT: Medical Information Technology Cu 6: Nu 3 lnh vc nghin cu chnh ca CNTT Dc? (1) Khm ph thuc, thit k thuc (2) Nghin cu pht trin thuc (3) Dc bnh vin & Qun l dc Cu 7: Khm ph thuc mi (CADD), vit y bng ting anh l g? Computer Aided Drugs Discovery hoc Computer Assisted Drugs Discovery Cu 8: Thit k thuc (CADD), vit y bng ting anh l g? Computer Aided Drugs Design Cu 9: Lin quan nh lng gia cu trc v tc dng (QSAR), vit y ting anh l g? Quantitative Structure Activity Relationships Cu 10: Thit k phn t thuc (CAMD) vit tt ca cm t g? Computer Aided Molecular Design Cu 11: Xy dng cng thc vi phn mm thng minh PROFITS l vit tt ca cm t g? Product Formulation Using Intelligent Software Cu 12: Thu thp d liu v kim sot c gim st SCADA vit tt ca cm t g? Supervisory Control And Data Acquisition Cu 13: Tn ting anh ca Ha tin hc l g? Computational Chemistry Cu 14: Vi tnh ha nhp n thuc CPOE vit tt ca cm t g? Computerized Physician Order Entry

Trang: 1

Phan Cng Huy T 6 Dc 2009A

Cu 15: V tam gic quan h trong nghin cu v pht trin thuc. Thit k th nghim

Phn tch nhn qu

Ti u ha

Cu 16: Vit tn y ting anh ca cc cm t sau: Vi t ng ha khoa dc; cp pht thuc t ng, bm thuc thng minh, dc phng qua mng? Vi t ng ha khoa dc: Pharmacy Automation hay Robotic Pharmacy Cp pht thuc t ng: Pyxis Bm thuc thng minh: Smart Pump Dc phng qua mng: Telepharmacy

Cu 17: Vit y tn ting anh ca cm t Qun l c s d liu thuc; h thng thng tin thuc? Qun l c s d liu thuc: Pharmaceutical Database Management H thng thng tin thuc: Drug Information Systems

Cu 18: Phng chm hc tp ca mn CNTT Dc l g? Tch hp ba trong mt: (1) C s l thuyt (2) Cng c vi tnh (3) p dng thc t Cu 19: Cho hnh Online e learning. Hy cho bit tn ting anh hay ting vit ca hnh thc hc Hc trc tuyn CBT (Computer-Based Training), IBT (Internet-Based Training) hoc WBT (Web-Based Training) Cu 20: Trong 9 bi hc, k tn cc bi hc s dng phn mm MS-Excel Trnh by biu thng k Phn tch thng k m t Phn tch tng quan Phn tch hi quy tuyn tnh (n gin)

Trang: 2

Phan Cng Huy T 6 Dc 2009A

BI 2. X L VN BN DNG *.PDFCu 1: Tp tin vn bn thng thng gm my loi, l nhng loi no? Gm 2 loi l: dng vn bn n gin (VD: *.TXT ca NotePad) v dng vn bn phong ph (VD: *.DOC ca Word, *.DOCX ca Word 2007, *.RTF ca Word hay WordPad) Cu 2: Hon thnh bng sau: Tp tin Bng tnh in t Bng chiu in t nh dng tp tin *.XLS, *.XLSX *.PPT, *.PPTX, *.PPS *.MOL, *.SKC Cu trc phn t *.CDX, *.CHM *.PDB, *.MOL, *.MDL Hnh nh nn *.JPEG Phn mm MS Excel MS Powerpoint ISIS/Draw ChemDraw Chemsketch Adobe Photoshop

Cu 3: JPEG l vit tt ca cm t g? Joint Photographic Experts Group compliant Cu 4: Dng vn bn n gin l g? Cha ch vit kiu n gin di hnh thc khng nh dng Cu 5: Dng vn bn phong ph l g? Cha ch vit kiu phong ph di hnh thc c nh dng (loi, kiu, c) ng thi c th cha hnh nh. Cu 6: Dng vn bn kiu trang web l g? L vn bn c cu trc, cha thng tin a dng (ch, hnh, m thanh) v cho php to nhng tng tc Cu 7: Dng vn bn n gin nn l g? Cha ch vit kiu n gin nhng c nn cao , nhn ra sao th in ging nh vy, d upload hay download. Cu 8: HTML l vit tt ca cm t g? Hyper Text Markup Language Cu 9: PDF l vit tt ca cm t g? Portable Document Format Cu 10: K tn hai phn mm c th c file *.PDF? Adobe Reader Adobe Acrobat Professional 9.0 Trang: 3

Phan Cng Huy T 6 Dc 2009A

Cu 11: Phn mm no c th tm thng tin trong cng v chuyn file *.doc, *.xls, *.HTML thnh file *.pdf? Adobe acrobat professional 9.0 Cu 12: Khi ci Adobe acrobat professional 9.0 t ng th khng ci chc nng g? Create Adobe PDF Cu 13: Khi ci Adobe acrobat professional 9.0 custom, chn ci ch Create Adobe PDF th chn mc g?

Ci ch custom Nhp du

trc Acrobat 3D nhp du trc Creat abobe PDF.

Chn: This feature and all subfeatures, will be installed on local hard drive. (Vng 2) Cu 14: b chn ch Import CAD files khi ci Adobe acrobat professional 9.0 th chn mc g? Ci ch custom Nhp du trc Acrobat 3D nhp du trc Import CAD files .

Chn: This feature will not be available. Cu 15: Nu ng dn khi ng Adobe acrobat Pro? Start\ Programs\ Adobe acrobat Pro Cu 16: Nu 4 cch xem thng tin bng phn mm Adobe Acrobat Pro. (1) Xem bng cch ko thanh cun (2) Xem lt tng trang (3) Xem bng cch in theo s trang (4) Xem theo dn bi Cu 17: Trong phn mm Adobe acrobat pro. Lnh Find khc lnh Search im no? Find: Ch tm c thng tin trong tp tin ang m (ctrl + F Search: C th tm thng tin tp tin ang m hay cc tp tin lu tr (shift + ctrl + F)

Cu 18: Nu 3 cch chuyn dng tp tin t *.HTML thnh tp tin *.PDF (1) Chn lnh print (Ctrl + P hay File\ Print), Chn my in l Adobe PDF\ OK (2) Nhp vo biu tng trn thanh Adobe PDF (gc trn, bn tri mn hnh)

(3) Nhp chut phi, chn Convert to Adobe PDF

Trang: 4

Phan Cng Huy T 6 Dc 2009A

Cu 19: thay i ch c, c vi mn hnh nh/ln ln lt chn mc g? c vi mn hnh nh: Vo View\ Reading Mode (Ctrl + H) c vi mn hnh ln: Vo View\ Full Screen Mode (Ctrl + L)

Cu 20: Ch nh in All PDF documents in v In current PDF document khc nhau nh th no? All PDF documents in: Chuyn ton b ni dung tp tin ang m thnh file *.PDF In current PDF document: Ch chuyn ni dung ca trang con tr chut thnh file *.PDF

Cu 21: Nu c im chnh ca mt file PDF? L dng vn bn n gin nn ch gm ch v hnh nh Nhn sao in vy D upload v download

Cu 22: Nu phm tt ca thao tc Search trong phn mm Adobe Acrobat Pro. Search = Shift + Ctrl + F (ng dn Edit/Serch) Cu 23: Nu cch xem t ng t u trang n cui trang trong Adobe Acrobat pro. Nhn Shift + ctrl + H Cu 24: sao v dn thng tin th phi chn vng no?

Chn vng 1 hoc 2 Vo Tools\Select&Zoom\Sellect Tool (hay Snapshot Tool) Edit\ Copy File to Clipboard (trong phn mm Adobe acrobat pro) Edit\ paste (Vo word, excel hay PowerPoint) Cu 25: Nu u im ca vic chuyn dng tp tin bng s dng my in o so vi cch dng lnh convert? My in o: Khng cn lu file dng *.doc, nhanh, t bo li Nhp vo nt Convert to Adobe PDF (gc tri mn hnh), hay trn thanh

n lnh vo Adobe PDF\ Convert to Adobe PDF: Yu cu phi lu file di dng *.doc mi lm vic c, chm, hay bo li.

Trang: 5

Phan Cng Huy T 6 Dc 2009A

Cu 26: K tn 4 phn mm trnh duyt web: Internet explore Google chrome Mozilla firefox Netscape Nevigator

Cu 27: Chc nng trong vng c chn di y l g?

To file PDF v gi file kt qu qua mail.

Trang: 6

Phan Cng Huy T 6 Dc 2009A

BI 3. TRNH BY VN BN KHOA HCCu 1: Nu tn 5 phn chnh ca mt vn bn khoa hc (1) T VN (2) TNG QUAN (3) PHNG PHP (4) KT QU & BN LUN (5) KT LUN Cu 2: Kh giy dng trong vn bn nghin cu khoa hc l g? Cch canh l? Kh A4. Canh l vo File\ Page setup\ Margins Trn (Top): 3 cm hay 1,18 Di (Bottom): 3 cm hay 1,18 Tri (Left): 3,5 cm hay 1,38 Phi (Right): 2 cm hay 0,79

Cu 3: m khung ch (Text boundaries) bng phn mm MS Word 2003, ng dn l g? Tools\ Options\ View\ Text boundaries. Cu 4: Nu ng dn chnh kh giy l A4 File\ Page Setup\ Paper\ A4 (Trong nhn Paper Size, chn A4) Cu 5: So snh hai kiu font VNI for windows sau: VNI-Helve v VNI-Times VNI-Helve: Ch khng c chn VNI- Times: Ch c chn

Cu 6: So snh hai kiu font Unicode sau: Arial v Times New Roman Arial: Ch khng c chn Times New Roman: Ch c chn

Cu 7: S trang c c ch l 13 (dng Normal) th on vn c c ch l bao nhiu 13 (S trang v on vn c c ch ging nhau) Cu 8: Nu quy c c ch v kiu ch trong vn bn nghin cu khoa hc Tiu cp 1: 16 Bold, In hoa Tiu cp 2: 14 Bold, In hoa Tiu cp 3: 14 Bold, Ch thng on vn: cng size vi s trang, thng c size l 12 hoc 13, Normal u : 10, Normal

Cu 9: Quy c canh hng i vi ch thch, tiu v hnh bng th dn cch 1 hng

Trang: 7

Phan Cng Huy T 6 Dc 2009A

Cu 10: Dn 1,5 hng trong trng hp no? tiu cp 1, tiu cp 2 v cc on vn sang on vn mi (khng tht vo)

Cu 11: S dng chc nng canh gia (center) trong trng hp i tng l g? Trang ba, hnh v bng Ch : canh u (justify): on vn; canh tri (left): tiu cp 1, tiu cp 2 Cu 12: Nu cch nh s bng d liu: (tn bng phi vit trn bng) S th t = S chng + s th t ca bng Cu 13: Trong cc bng sau bng no l bng n gin (Simple) (1) Bng (2) Ch : Bng (1) l bng grid Cu 14: Bng no sau y trnh by ng H v tn Nguyn Vn A Trn Th B L Vn X (1) H v tn Nguyn Vn A Trn Th B L Vn X (3) Ch c bng (3) l ng. Bng (1) sai do ct H v tn phi canh tri Bng (2) sai dng u tin c t mu Bng (4) sai do ct H v tn phi canh tri (ch trong bng n gin, nn canh tri c ng phn bit tng tng) Cu 15: Quy c ghi tiu v nh s th t ca hnh Tiu Hnh nm di hnh nh, s th t = s chng + s th t ca Hnh Nm sinh 1991 1990 1992 H v tn Nguyn Vn A Trn Th B L Vn X (4) Nm sinh 1991 1990 1992 H v tn Nguyn Vn A Trn Th B L Vn X (2) Nm sinh 1991 1990 1992 Nm sinh 1991 1990 1992 (2)

Trang: 8

Phan Cng Huy T 6 Dc 2009A

Cu 16: K tn cc dng trnh by ca Hnh (Figure) trong vn bn khoa hc Biu (chart), th (graph, plot), cu trc phn t (structure), hnh phc ha (sketch), nh (photograph), vi nh (microphotograph) Cu 17: Trong vn bn khoa hc, lu (flow chart) c trnh by dng g? S (Schema) Ch : Trong vn bn khoa hc ch c hnh v s . Cu 18: Cch trnh by sau sai hay ng, v sao?

N OHCng thc 1.1. Oxin. Sai, v: cng thc phi trnh by l Hnh 1.1. Oxin kt thc tn hnh khng c du chm (.)

Cu 19: Trong cc cch sau (1) WHO; (2) W.H.O.; (3) W.H.O; (4) WHO.; cch vit tt ng cm t World Health Organization l g? (1) v (2) (WHO hay W.H.O.) Cu 20: Cho bit cc ch vit tt sau tng ng vi t nguyn l g? Hon thnh bng Tn vit tt Int. J. Pharm. Adv. Drug Del. Rev. C.A. Drug Dev. Ind. Pharm. Eur. J. Med. Chem. Eur. J. Pharm. Sci. Eur. J. Pharm. Biopharm. Int. J. Pharm. J. Control. Rel.