Click here to load reader

balkan savaşları kaynakçası

 • View
  229

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of balkan savaşları kaynakçası

 • Trk Dnyas ncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, XII/2 (K 2012), s.265-307.

  BBBBALKAN ALKAN ALKAN ALKAN SSSSAVALARI AVALARI AVALARI AVALARI KKKKAYNAKAAYNAKAAYNAKAAYNAKASISISISI A Bibliography of the Balkan WarsA Bibliography of the Balkan WarsA Bibliography of the Balkan WarsA Bibliography of the Balkan Wars

  Hakan BACANLI

  ZETZETZETZET Kaybedilen topraklarn bykl ve nemi, ordunun iinden bulunduu durum ve alnan byk malubiyet, yaanan g hadisesi ve toplumsal olaylar Balkan Savalarnn yakn tarihimiz iinde nemli bir yere sahip olmasndaki balca et-kenlerdir. nemine paralel olarak, maalesef Balkan Savalaryla ilgili ariv al-malar, askeri tarih almalar, biyografik ve bibliyografik almalar yeterli de-ildir. Mevcut olan almalarn da dank olmas ve toplu bir bibliyografyann karlmam olmas aratrmaclarn ilerini zorlatrmaktadr. Bu almada, bu-gne kadar yaplm olan almalar aratrmaclarn hizmetine sunmak ama-lanmtr. Her ne kadar bu almada da birok eksiklikler bulunabilecei gibi, daha gnceli ve kapsamls yaplana kadar bir ihtiyac karlayaca da dnl-mektedir.

  Anahtar SzcklerAnahtar SzcklerAnahtar SzcklerAnahtar Szckler: Balkanlar, Birinci Balkan Sava, kinci Balkan Sava, Balkan Savalar, Bibliyografya

  ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT The Balkan Wars have a significantly important place in Turkish recent history due to the magnitude and importance of the territories lost, then the state of the Army and the big defeat experienced, the migration event and the social fact-events. However, despite its importance, unfortunately no sufficient archive, military history or biographic or bibliographic studies were conducted on Balkan Wars. Also, the disorganized nature of the current studies and that a collective bibliography has not been produced possesses difficulties for researchers. This study aims to present studies conducted to date to the convenience of researchers. Though this study might have some insufficiencies, it is believed that it will meet needs till a new and a comprehensive study is made.

  KeyKeyKeyKeywwwwoooordsrdsrdsrds: Balkans, First Balkan War, Second Balkan War, Balkan Wars, Bibliography

  Dr., Kara Harp Okulu, [email protected]

 • HAKAN BACANLI 266

  Bir konu zerinde almaya balamadan nce, o konuyla ilgili olarak yaplan almalarn tespit edilmesi ilk ve olmazsa olmaz bir aamay ifade eder. allan konunun bilimsel bir yapya sahip olabilmesi iin, bu ilk aamada yeterli malzemenin ortaya konulmas gereklidir.

  Bilgi arama ve toplama srecinde tarihiler arasnda genelde ilgili konuda yaynlanm kitap ve makalelerdeki dipnotlarn takibi en ok tercih edilen yntem olmakla birlikte basl bibliyografyalar ve toplu kataloglar da kullanlmaktadr.1 Birok tarihi alma alanlaryla ilgili toplu bibliyografyalar eksik olduu ve de bilgiye ve kaynaklara ulamada grlen zor-luklar nedeniyle kendi knye almalarn yapmakta, kendi ktphane ve arivini olutur-ma abas ierisine girmektedir.

  Bilimsel ve teknolojik gelimenin bir sonucu olarak ortaya kan bilgi patlamas, ba dndrc bir hzla ilerlerken, bu sreten en iyi ve en verimli bir ekilde faydalanabilmesi mutlaka bu bilginin en yksek dzeyde kullanabilmesine baldr. Gerek elektronik ortam zerinden ve gerekse klsik basl materyaller aracl ile bilgiye ulamann bilgi toplumu olmann vazgeilmez unsurlar olmalar nedeniyle geriye dnk bilginin denetlenebilmesi ve ileriye ynelik pln ve programn yaplabilmesinde bibliyografik almalarn nemi art-maktadr.2

  Hakknda bibliyografik almalar yaplmam kaynaklara eriim ou zaman ya tesa-dfi olmakta ya da farkl okumalar sonucu daha nce karlalmam baz kaynaklarla kar-lalmaktadr. Bibliyografya almalar hem aratrmaclara kolaylklar salamakta hem de henz aratrlmayan konularn ortaya karlmasna katk salamaktadr. Ayrca zamann son derece nemli olduu gnmzde, aratrmaclarn ok fazla zaman alan bir sreten, yani kaynak tarama srecinden tasarruf etmelerine neden olmaktadr. Zaten bilgiye ulama-nn birok zorluklar hatrlandnda, en azndan kaynak taramas srecinden tasarruf, ara-trmacnn esas dikkatini vermesi gereken analiz, sentez ve tahlil aamalarna daha fazla za-man ayrmalar asndan nemli olacaktr.

  Geni anlamyla her biimdeki materyalin (kaytl bilginin) listesi olarak tanmlanabi-len bibliyografyann ilk ilevi, kaytl bilgiyi tek tek listelemek; amac ise bilginin varln duyurmaktr. Bir bibliyografya, belirli bir lkede, yaymlanm, belirli bir konuda, belirli bir biimde ya da ierii birok baka faktrle snrlandrlabilen materyalleri listeleyebilir. Bib-liyografyalar basl ya da bilgisayar veri tabanlar eklinde olabilir.3

  lkemizde de gerek basl gerekse bilgisayar veri tabanlar eklinde bibliyografik a-lmalar yaplm ve de halen yaplyor olmasna ramen, birok sahada eksiklikler grlme-ye devam edilmektedir. Gerek Milli Ktphane Genel Mdrl tarafndan gerekse ara-trmaclarnn ahsi gayretleriyle yapm olduklar bibliyografik almalar eksiksiz olmaktan uzaktrlar.

  1 Hatice Glen Birinci, Tarih Alanndaki Kullanclarn Bilgi Gereksinimleri ve Bilgi Kullanm Tarih Alanndaki Kullanclarn Bilgi Gereksinimleri ve Bilgi Kullanm Tarih Alanndaki Kullanclarn Bilgi Gereksinimleri ve Bilgi Kullanm Tarih Alanndaki Kullanclarn Bilgi Gereksinimleri ve Bilgi Kullanm

  zelliklerizelliklerizelliklerizellikleri, Hacettepe niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Bilgi ve Belge Ynetimi Anabi-lim Dal Yksek Lisans Tezi, Ankara, 2006, s.24, 37.

  2 Trkiye BibliyografyasTrkiye BibliyografyasTrkiye BibliyografyasTrkiye Bibliyografyas, Cilt: 72, Say: 2005/9, T.C. Kltr ve Turizm Bakanl Milli Ktp-hane Bakanl, Ankara 2008, s.III.

  3 Bibliyografik Denetim, http://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=397

 • BALKAN SAVALARI KAYNAKASI 267

  Milli Ktphane Genel Mdrl tarafndan yaplmakta olan bibliyografya alma-lar yrrlkte olan mevzuatn yetersizlii, yaptrm gcnn kstll, devletin bu konu-larla ilgilenecek bir politikasnn tam anlamyla hazrlanmam olmas ve genel olarak bilgi-ye eriime / bilgi gereksinimine gsterilen ilgisizlik nedeniyle tam anlamyla yeterli olama-maktadr.4 Bu nedenle lkemizde yaymlanan en kapsaml kaynaka saylabilecek Trkiye Makaleler Bibliyografyasnda da Trkiyede yaymlanan sreli yaynlarda kan btn ma-kalelerin yer aldn sylemek gtr.5

  Bahsi geen eksikliklerden ve de bilimsel bilgiye hzl ve doru erimenin lkemiz bi-limi asndan ne kadar nemli olduu gereinden hareketle, -Balkan Savalarnn 100nc yl olmasndan da esinlenerek, Balkan Savalaryla ilgili bir bibliyografya almas taraf-mzdan yaplmtr.

  1975 ylnda ayrbasm olarak yaynlanm olan Balkan Savalarna Ait Trke Eserler zerinde Bibliyografya Denemesi isimli almann ok az sayda veri iermesi ve yetersiz oluu da bizi bu bibliyografyay hazrlamaya yneltmitir.

  Bibliyografya hazrlanrken, bu alanda hazrlanan kitaplarn yan sra, tezler, sempoz-yumlar, kongreler, armaanlar, zel saylar ve dergiler taranmtr. Elden geldii kadar, bu konuda yaplm yaynlarn tamam dahil edilmeye allmasna ramen mutlaka gzden kaan eserlerin olaca da muhakkaktr. Ancak bibliyografyann bu haliyle de aratrmacla-ra belirli lde kolaylk salayabilecei dnlmektedir.

  Bibliyografyada dier dillerden Trkeye evrilmi eserlere yer verilmekle birlikte, Balkan Savayla ilgili Trkeye evrilmemi yabanc dillerdeki eserlere yer verilmemitir.

  Balkan Savalar almalarna kk de olsa bir katkda bulunabilmek en byk te-mennimizdir.

  BALKAN SAVALARINA AT YAYINLAR BBLYOGRAFYASIBALKAN SAVALARINA AT YAYINLAR BBLYOGRAFYASIBALKAN SAVALARINA AT YAYINLAR BBLYOGRAFYASIBALKAN SAVALARINA AT YAYINLAR BBLYOGRAFYASI

  KTAPLAR:KTAPLAR:KTAPLAR:KTAPLAR:

  1328 Balkan Harbi1328 Balkan Harbi1328 Balkan Harbi1328 Balkan Harbi----TarihTarihTarihTarih----i Siyasi ve Askerisii Siyasi ve Askerisii Siyasi ve Askerisii Siyasi ve Askerisi; stanbul 1328.

  19121912191219121913 Balkan Harbi, Trakya Harp Sahnesinden Mtarekeye Kadar Vuku Bula1913 Balkan Harbi, Trakya Harp Sahnesinden Mtarekeye Kadar Vuku Bula1913 Balkan Harbi, Trakya Harp Sahnesinden Mtarekeye Kadar Vuku Bula1913 Balkan Harbi, Trakya Harp Sahnesinden Mtarekeye Kadar Vuku Bulan n n n OlaylarOlaylarOlaylarOlaylar; Cilt 1, Erkan- Harbiye-i Umumiye Harp Tarihi 1 nci ube, Berlin 1914.

  19121912191219121913 Balkan Harbi Yunan Seferine Ait Elence (Yunanca) Gazete ve Mecmua1913 Balkan Harbi Yunan Seferine Ait Elence (Yunanca) Gazete ve Mecmua1913 Balkan Harbi Yunan Seferine Ait Elence (Yunanca) Gazete ve Mecmua1913 Balkan Harbi Yunan Seferine Ait Elence (Yunanca) Gazete ve Mecmua, 30 s.

  19121912191219121913 Balkan Harbinde Trk1913 Balkan Harbinde Trk1913 Balkan Harbinde Trk1913 Balkan Harbinde Trk----Bulgar Harbi, Harbin hzarBulgar Harbi, Harbin hzarBulgar Harbi, Harbin hzarBulgar Harbi, Harbin hzar; ( ( ( (eviren: Murat Tun-ca) Cilt I, Bulgaristan Harbiye Nezareti Genelkurmay Dairesi Harp Tarihi Encmenince neredilmitir, Askeri Basmevi, stanbul 1943, 385 s.

  4 Hakan Anameri, Trkiyede Devlet Yaynlarnn Bibliyografik Denetimi ve Devlet Yaynla-

  r Bibliyografyas, Ankara niversitesi Dil ve TarihAnkara niversitesi Dil ve TarihAnkara niversitesi Dil ve TarihAnkara niversitesi Dil ve Tarih----Corafya Fakltesi DergisCorafya Fakltesi DergisCorafya Fakltesi DergisCorafya Fakltesi Dergisiiii, 48, 1 (2008), s. 119.

  5 Yaar Tonta, Umut Al, Cumhuriyet Dnemi Makaleler Bibliyografyas 1923-1999: Eletirel Bir Deerlendirme, Trk KtphaneciliiTrk KtphaneciliiTrk KtphaneciliiTrk Ktphanecilii, Cilt: 3, Say: 22, s. 106.

 • HAKAN BACANLI 268

  19121912191219121913 Balkan Harbinde Trk1913 Balkan Harbinde Trk1913 Balkan Harbinde Trk1913 Balkan Harbinde Trk----Bulgar Harbi, Krklareli HarektBulgar Harbi, Krklareli HarektBulgar Harbi, Krklareli HarektBulgar Harbi, Krklareli Har