Ci Socialiste e

 • Author
  stefan

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ci Socialiste e

 • 8/19/2019 Ci Socialiste e

  1/29

    ) pla urile operative care co ţi date de a samblu privitoare la

  pregãtirea acţiu ilor militare;

  o) mu ca operativã a orga elor de securitate, dacã pri divulgare,

  pierdere, alterare, distrugere ori sustragere ar putea aduce prejudicii

  grave i tereselor securitãţii statului;

  p) pla urile ce tralizate privi d sistemul de apãrare a tiaeria a a

  teritoriului şi apãrarea localã a tiaeria a;

  r) pla urile a uale şi de perspectiva ce tralizate pe î tregul sector de

  apãrare şi pe be eficiarii de pla : Mi isterul Forţelor rmate, !o siliul

  "ecuritãţii "tatului şi Mi isterul facerilor # ter e;

  s) efectivele, starea de pregãtire de lupta, i zestrarea cu armame t şi

  te$ ica de lupta, precum şi pla urile operative de acţiu e ale garzilor

  patriotice, ce tralizate pe !oma dame tul !e tral%

  "î t strict secrete de importa ta deosebita şi toate proiectele şi

  a teproiectele pla urilor şi lucrãrilor care fac parte di u a di tre

  categoriile prevãzute î preze tul articol%

  &'% (

  # formaţii, date şi docume te strict secrete sî t cele care se referã la:

  a) cifre si tetice cu privire la a samblul pla ului de stat, precum şi

  a umite secţiu i de pla ;

  b) pla urile de import şi eport, ce tralizate pe orga e ce trale şi pe

  u itãţi cu statut de ce trala, precum şi î depli irea lor;

  c) stadiul tratativelor pe tru importuri şi eporturi *ofertele

  co cure tei, studiul comparativ al ofertelor, ota si teza, avizele de

  co tractare, ota comu a, preţuri şi alte aseme ea) pî ã la î c$eierea

  co tractelor, la ivelul mi isterelor, î trepri derilor de comerţ eterior

  şi u itãţilor eco omice cu statut de ce trala;

  d) descoperirile şi i ve tiile de importa ta ştii ţificã sau eco omicã

  pî ã la brevetarea şi publicarea lor% 'itlul acestora se va i registra î

  registrul public şi se va publica î +uleti ul pe tru i ve ţii şi mãrci;

  e) emiterea şi circulaţia ba ilor, imprimarea ba c otelor şi metodelor

  de apãrare impotriva falsificãrii acestora;

  f) pla urile eco omice fi a ciare privi d producţia, etractia şi

  co ce tratia de metale preţioase, rare şi radioactive pe ramuri şi

  rapoartele asupra î depli irii lor;

  g) bala ţa de ve ituri şi c$eltuieli bã eşti ale populaţiei, ce tralizata

  pe i treaga ţara;

  $) capacitatea de tra zit a î tregii reţele feroviare cu toate eleme tele

  ei co structive, sc$emele de a samblu ale sistemului de

  telecomu icaţii, i clusiv ce trele de radioemisie şi staţiile de radio

  releu, cu ecepţia celor care sî t cupri se î co ve ţiile i ter aţio ale,

  http://www.rs.ro/http://www.rs.ro/

 • 8/19/2019 Ci Socialiste e

  2/29

  la ivel ce tral şi î cadrul aceleiaşi lucrãri;

  i) reţelele astro omogeodezice sau gravimetrice aţio ale,

  cataloagele, tabelele sau alte docume te care cupri d toate pu ctele

  geodezice, astro omice, gravimetrice sau mag etice de pe î treg

  teritoriul tarii, cu i dicarea coordo atelor, valorii acceleratiei greutatii,

  valorii a omaliei gravimetrice sau a decli atiei mag etice, precum şi

  $artile şi pla urile topografice ce co ţi dispozitive de lupta şi lucrãri

  de apãrare pî ã la regime t şi similare i clusiv;

  j) sc$emele de a samblu ale co ductelor de petrol şi gaze, ale

  magistralelor electrice, precum şi cele ale co ductelor de apa şi

  pla urile ge erale ale co strucţiilor $idrote$ ice care alime teazã

  oraşele capitale de judeţ, mu icipiile şi compleele de mare importa ta

  pe tru eco omia atio ala;

  -) pregãtirea de lupta şi starea discipli arã a efectivelor Mi isterului

  Forţelor rmate, !o siliului "ecuritãţii "tatului şi Mi isterului

  facerilor # ter e;

  l) amplasarea, co strucţia, profilul şi capacitatea de producţie şi

  reparaţii ale î trepri derilor desti ate producţiei de apãrare;

  m) utilizarea pe tru evoi de mobilizare sau pe tru acţiu i cu totul

  speciale a parcului de vagoa e şi locomotive, de autove$icule, de ave

  şi avioa e, a porturilor şi aeroporturilor, precum şi a alime telor,

  ec$ipame tului, carbura tilor, lubrifia tilor şi materialelor sa itare;

    ) pla urile de mobilizare sau de î trebui ţare î lupta a marilor u itãţi,

  u itãţilor şi formatiu ilor, precum şi orga izarea, dislocarea şi

  efectivele marilor u itãţi, u itãţilor şi formatiu ilor militare;

  o) pla urile de mobilizare ale co siliilor populare judeţe e şi al

  mu icipiului +ucureşti, precum şi cele ale î trepri derilor cu sarci i de

  mobilizare;

  p) mu ca operativã a orga elor de securitate, dacã divulgarea,

  pierderea, alterarea, distrugerea ori sustragerea docume telor

  respective ar putea aduce prejudicii i tereselor securitãţii statului;

  r) efectivele, starea de pregãtire de lupta, i zestrarea cu armame t şi

  te$ ica de lupta, precum şi pla urile de acţiu e ale garzilor patriotice,

  ce tralizate pe coma dame te judeţe e%

  "î t strict secrete şi toate proiectele şi a teproiectele pla urilor

  şi lucrãrilor care fac parte di u a di tre categoriile prevãzute î

  preze tul articol%

  &'% .

  # formaţii, date şi docume te secrete sî t cele care se referã la:

  a) secţiu ile de pla eco omic privi d producţia i dustriala, i vestiţii,

  preţ de cost, cercetare ştii ţificã, aprovizio are, mu ca şi salarii, la

  http://www.rs.ro/http://www.rs.ro/

 • 8/19/2019 Ci Socialiste e

  3/29

    ivel de mi ister sau pe o î trepri dere cu producţie de apãrare;

  b) fo dul de stat al producţiei agricole pe ţara;

  c) rezervele de mi ereuri de metale rare şi disperse *molibde , beriliu,

  bor, iobiu, ta tal, litiu) co turate sau estimate, pe categorii de

  cu oaştere, eprimate ca titativ şi calitativ, ce tralizate pe î treg

  teritoriul &epublicii "ocialiste &om/ ia;

  d) rezervele de petrol şi gaze aturale, co turate sau estimate, pe

  categorii de cu oaştere, eprimate ca titativ şi calitativ, ce tralizate

  pe regiu i petrogazeifere, grupuri i dustriale sau pe judeţe;

  e) rezervele de mi ereuri auroargi tifere, co turate sau estimate, pe

  categorii de cu oaştere, eprimate ca titativ şi calitativ pe zãcãmi te,

  eploatãri mi iere, î trepri deri şi ce tralizate pe judeţe;

  f) producţia specialã î u itãţi aturale, eprimatã cifrat;

  g) $artile, pla urile, docume taţiile şi alte lucrãri ce cupri d date

  parţiale ale lucrãrilor de i vestiţii cu caracter de apãrare;

  $) mobilizarea la locul de mu ca pe timp de rãzboi a salariaţilor,

  ce tralizat pe u itãţi subordo ate mi isterelor şi celorlalte orga e

  ce trale;

  i) livrãrile la rezerva de stat a produselor, materiilor prime şi

  materialelor, ce tralizate pe u mi ister;

  j) bala ţa de ve ituri şi c$eltuieli bã eşti ale populaţiei, ce tralizata pe

  u judeţ;

  -) umãrul şi starea te$ ica a locomotivelor sau vagoa elor ori ale

  parcului auto, ce tralizate pe ţara;

  l) temele de cercetare aplicativa care prezi tã importa ta eco omicã,

  ştii ţificã sau militarã;

  m) c$eltuielile eproductive, pierderile şi pagubele î registrate,

  ce tralizate pe orga e ce trale sau u itãţi cu statut de ce trala;

    ) stabilirea şi avizarea preţurilor şi tarifelor pe tru produsele şi

  serviciile ecesare sectorului de apãrare, eprimate cifrat;

  o) pla ul valutar şi rapoartele asupra î depli irii lui, ce tralizate pe

  orga e ce trale sau u itãţi cu statut de ce trala;

  p) ve itul aţio al realizat sau utilizat;

  r) caracteristicile te$ icotactice ale mijloacelor clasice de lupta cu

  care sî t dotate efectivele Mi isterului Forţelor rmate, !o siliului

  "ecuritãţii "tatului şi Mi isterului facerilor # ter e, ce tralizate pe

  aceste orga e ce trale, coma dame te de armata şi de arma, direcţii

  ce trale, mari u itãţi şi u itãţi;

  s) efectivele, starea de pregãtire şi de lupta, i zestrarea cu armame t,

  te$ ica de lupta şi pla urile de acţiu e ale garzilor patriotice,

  ce tralizate pe orga izaţii socialiste;

  http://www.rs.ro/http://www.rs.ro/

 • 8/19/2019 Ci Socialiste e

  4/29

  s) cataloage, tabele sau alte docume te cu pu cte geodezice,

  astro omice, gravimetrice sau mag etice di reţelele aţio ale care

  co ţi : coordo atele; valorile acceleratiei greutatii, a omaliilor

  gravimetrice sau decli atiilor mag etice ale acestor pu cte, cupri zî d

  o suprafata compacta di teritoriul &epublicii "ocialiste &om/ ia mai

  mica de 0%122 -mp3);

  3) 'etul art% . lit% s este reprodus astfel cum a fost rectificat pri +% 4f%

    r% 5 di (6 ia uarie 056(%

  t) asamblaje de $arti topografice la scara 0 : 122%222 şi mai mari, care

  cupri d porţiu i de tere di suprafata tarii, dupã cum urmeazã:

  $artile la scara 0 : (1%222 şi mai mari, care cupri d o suprafata de

  peste 1%222 -mp;

  $artile la scara 0 : 12%222 şi 0 : 022%222, care cupri d o suprafata mai

  mare de 02%222 -mp;

  $artile la scara 0 : (22%222 0 : 122%222, care cupri d î treg teritoriul

  tarii;

  t) pla urile topografice la scarile 0 : (%222 0 : (1%222, care cupri d

  parţial sau total suprafata oraşelor resedi te de judeţe sau a

  mu icipiilor şi care reprezi tã î totalitate detaliile de pla imetrie,

  relief, co strucţii şi i stalaţii de sol şi subsol;

  u) pla ul a ual de co stituire a rezervei de mobilizare de materii prime

  şi materiale, la ivelul î trepri derilor: pla urile de fu cţio are î regim

  special de lucru al î trepri derilor;

  v) pla urile eco omice a uale şi de perspectiva la ivel de ce trala,

  u itãţi cu statut de ce trala şi î trepri dere; pla urile eco omice

  a uale şi de perspectiva ale fiecãrui judeţ î parte sau al mu icipiului

  +ucureşti;

  z) mu ca operativã a orga elor Mi isterului facerilor # ter e, dacã

  divulgarea, pierderea, alterarea, distrugerea ori sustragerea

  docume telor respective ar putea aduce prejudicii i tereselor statului;

  ) orga izarea pazei şi apãrarea i stituţiilor şi î trepri derilor;

  7) dosarele perso ale ale cadrelor de co ducere aflate î ome clatura%

  "î t de aseme ea secrete toate proiectele şi a teproiectele pla urilor

  şi lucrãrilor care fac parte di u a di tre categoriile prevãzute î

  preze tul articol%

  &'% 8

  Mi isterele, celelalte orga e ce trale şi comitetele eecutive ale

  co siliilor populare judeţe e şi al mu icipiului +ucureşti vor î tocmi,

  atît la ivelul lor propriu cît şi pe tru u itãţile subordo ate, listele

  cupri zî d i formaţiile, datele şi docume tele ce co stituie secrete de

  http://www.rs.ro/http://www.rs.ro/

 • 8/19/2019 Ci Socialiste e

  5/29

  stat, î cadrate î categoriile prevãzute î art% 0.%

  ual sau ori de cîte ori este ecesar aceste liste vor fi reactualizate%

  9 tocmirea şi reactualizarea lor se vor face cu acordul !o siliului

  "ecuritãţii "tatului%

  !% (

  vide ta, î tocmirea, multiplicarea, ma ipularea şi pãstrarea

  docume telor secrete de stat

  &'% 1

  vide ta docume telor secrete de stat se ti e î registre special

  desti ate î acest scop, î tocmite potrivit modelului prevãzut î a ea

  r% 0%

  ispoziţiile şi i dicaţiile de serviciu date de şefi, care au caracter

  secret de stat sau se referã la probleme ce trebuie avute î vedere la

  î tocmirea lucrãrilor cu caracter secret de stat, se oteaza de cãtre

  salariaţi umai î caietul de cior a%

  !aietele de cior a, colile de $irtie, matritele, formularele şi

  repreze tarile grafice, care co ţi i formaţii sau date cu caracter

  secret de stat, sî t supuse aceluiaşi regim de pãstrare şi ma ipulare ca

  şi celelalte docume te cu caracter secret de stat%

  vide ta caietelor de cior a, a colilor de $irtie şi a diferitelor formulare

  pe care se î tocmesc docume tele secrete de stat, precum şi a

  http://www.rs.ro/http://www.rs.ro/

 • 8/19/2019 Ci Socialiste e

  6/29

  matritelor şi a $irtiei carbo folosite pe tru multiplicarea acestora, se

  ti e î cadrul compartime tului special sau de cãtre persoa a

  i sarci ata cu evide ta, pãstrarea şi ma ipularea docume telor

  secrete%

  Materialele prevãzute la ali eatele precede te vor fi stampilate sau

  sta tate î ai te de a fi date î lucru%

  &'% ?

  >ocume tele cu caracter secret de stat repreze ti d varia te sau

  eemplare î plus vor fi distruse de cãtre comisii formate di cel puţi

  doi salariaţi, di tre care u ul va fi de la compartime tul special, iar

  celãlalt di tre persoa ele care au acces la i formaţii, date şi

  docume te cu caracter secret de stat, i tocmi duse pe tru aceasta u

  procesverbal, potrivit modelului prevãzut î a ea r% 8% rocesul

  verbal de distrugere va fi aprobat de şeful compartime tului î care sa

  î tocmit lucrarea şi va fi î registrat î registrul prevãzut î art% 1%

  !aietele de cior a, colile de $irtie, formularele, matritele, precum şi

  $irtia carbo co sumate, vor fi restituite compartime tului special sau

  persoa ei de la care au fost primite, care le va distruge î co diţiile

  prevãzute la ali eatul precede t%

  &'% 5

  Multiplicarea docume telor cu caracter secret de stat se face pri

  dactilografiere sau alte mijloace, de cãtre persoa e ce au aprobare sa

  lucreze cu astfel de docume te, asiguri duse ca despre co ţi utul

  lucrãrii sa u ia cu osti ta persoa e eautorizate%

  &'% 02

  Multiplicarea docume telor cu caracter secret de stat pri alte

  mijloace decît dactilografiere se face î preze ta u ui salariat al

  compartime tului special sau a salariatului î sãrci at cu evide ta,

  pãstrarea şi ma ipularea docume telor secrete%

  'oate eemplarele ce au rezultat de la aparatele de multiplicare vor fi

  luate î evide ta î tru registru î tocmit potrivit modelului prevãzut î

  a ea r% 1%

  9 cazul cî d u docume t multiplicat se reface parţial, filele î locuite

  vor fi distruse î co diţiile prevãzute î art% ?%

  !î d di a umite motive u docume t multiplicat trebuie refãcut î

  î tregime, oul docume t se î registreazã la u alt umãr î registrul

  prevãzut î art% 1 ali % 0 şi î registrul prevãzut î ali eatul ( di

  preze tul articol%

  Multiplicarea docume telor strict secrete de importa ta deosebita,

  primite de la alte orga izaţii socialiste, este i terzisã%

  &'% 00

 • 8/19/2019 Ci Socialiste e

  7/29

  4peraţiu ile de traducere a docume telor cu caracter secret de stat şi

  de multiplicare a acestora se eecuta î co diţiile de redactare şi

  multiplicare prevãzute î art% 65% vide ta lor se ti e î registrul de

  traduceri î tocmit potrivit modelului prevãzut î a ea r% =%

  &'% 0(

  >actilografa, primi d pe tru dactilografiere docume tele cu caracter

  secret de stat, î scrie cior a respectiva î registrul î tocmit potrivit

  modelului prevãzut î a ea r% 6, î preze ta persoa ei care a

  redactato, dupã care sem eazã de primire%

  !î d dactilografierea sa fãcut pri dictare fãrã a se folosi o cior a sau

  alt docume t, se va face me ţiu e despre aceasta î registrul de

  dactilografiere la rubrica @observaţ[email protected]%

  &egistrul de dactilografiere se va repartiza fiecãrei dactilografe î

  parte%

  &'% 0.

  Forma de dactilografiere a docume telor cu caracter secret de stat va

  fi cea prevãzutã î a ea r% ?%

  &'% 08

  Aucrãrile strict secrete de importa ta deosebita se dactilografiaza î

  cadrul compartime tului special sau î locuri a ume stabilite de

  co ducerea orga izaţiei socialiste%

  &'% 01

  Ma ipularea tuturor docume telor secrete de stat se face umai pri

  compartime tul special sau de cãtre persoa a i sarci ata cu evide ta,

  pãstrarea şi ma ipularea docume telor secrete%

  &'% 0=

  Aa primirea corespo de tei cu caracter secret de stat se verifica

  i tegritatea plicului sau coletului, a sigiliilor şi dacã umerele de pe

  plicuri sau colete corespu d umerelor î scrise î opisul curierului

  poştei speciale sau î co dica de predare%

  9 cazul cî d plicul sau coletul ori sigiliile au fost violate, se î tocmeşte

  u procesverbal î preze ta celui care preda şi se raporteazã imediat

  co ducatorului orga izaţiei socialiste% 4 copie de pe procesulverbal se

  trimite epeditorului şi !o siliului "ecuritãţii "tatului care este obligat

  sa verifice împrejurãrile î care sa produs violarea%

  &'% 06

  Aa desc$iderea corespo de tei se co troleazã dacã umerele de pe

  docume te corespu d umerelor î scrise pe plic şi dacã eista toate

  a eele î scrise î aceste docume te, dupã care corespo de ta se

  î registreazã şi se i drumeaza persoa elor cãrora le este adresatã%

  &'% 0?

 • 8/19/2019 Ci Socialiste e

  8/29

  !orespo de ta cu caracter secret de stat, cu me ţiu ile speciale

  @co fide ţialperso [email protected] sau @a se desc$ide perso [email protected], va fi desc$isã de

  persoa a cãreia ia fost adresatã şi care va dispu e de urmare, dupã ce

  î prealabil a fost luatã î evide ta%

  redarea docume telor cu caracter secret de stat î i teriorul

  orga izaţiei socialiste se face pe baza u ei co dici î tocmite potrivit

  modelului prevãzut î a ea r% 5%

  &'% 05

  !o ducãtorii orga izaţiilor socialiste pot aproba ca tra sportul

  docume telor cu caracter secret de stat la alte orga izaţii socialiste

  situate î aceeaşi localitate sa se facã de salariaţi a ume desem aţi% 9

  acest caz docume tele vor fi luate de la compartime tul special,

  sigilate, asiguri duse totodatã mãsurile ecesare pe tru securitatea

  lor pe timpul tra sportului şi vor fi predate pe baza co dicii prevãzute

  la art% 0?%

  &'% (2

  !ompartime tul special sau salariatul care are şi atribuţii cu privire la

  evide ta, pãstrarea şi ma ipularea docume telor secrete va repartiza

  fiecãruia di tre salariaţii care lucreazã cu docume te secrete de stat

  cîte o mapa tip servieta, u sigiliu metalic şi plastili a, î tocmi d

  pe tru fiecare di tre aceşti salariaţi o fişa imprimata cu seria

  corespu zãtoare sigiliului î credi ţat%

  >ocume tele secrete de stat, date spre rezolvare salariaţilor care au

  fost aprobaţi sa lucreze cu astfel de docume te, se pãstreazã, atît î

  timpul programului cî d u se lucreazã cu ele cît şi î afarã programului

  î mape speciale tip servieta, sigilate cu plastili a%

  9 mapa trebuie sa eiste î perma e ta opisul tuturor docume telor pe

  care le co ţi e, î tocmit potrivit modelului prevãzut î a ea r% 02, pe

  baza cãruia sa se poatã verifica i tegritatea co ţi utului acesteia%

  Aa termi area zilei de mu ca salariaţii predau mapele cu docume tele

  secrete de stat sigilate cu plastili a, compartime tului special sau

  salariatului care are şi atribuţii cu privire la evide ta, pãstrarea şi

  ma ipularea docume telor secrete şi primesc î sc$imb fişele%

  Aa î ceperea zilei de mu ca, salariaţii primesc mapele sigilate de la

  compartime tul special sau salariatul care are şi atribuţii cu privire la

  evide ta, pãstrarea şi ma ipularea docume telor secrete şi predau î

  sc$imb fişele% >esc$iderea mapei se face umai de cãtre persoa a care

  are î primire lucrãrile cupri se î ea%

  9 cazuri speciale, cî d evoile mu cii impu , mapa cu docume te

  secrete de stat se va desc$ide şi î lipsa celui care are î primire

  lucrãrile cupri se î ea, cu aprobarea şefului ierar$ic şi î preze ta

 • 8/19/2019 Ci Socialiste e

  9/29

  u ui salariat al compartime tului special sau a salariatului care are şi

  atribuţii cu privire la evide ta, pãstrarea şi ma ipularea docume telor

  secrete% !u aceasta ocazie se va î tocmi o ota î care se va specifica

  ce docume t a fost ridicat, umãrul de î registrare şi umãrul de file%

  ceasta ota, sem atã de cei care au desc$is mapa, va fi pusã î locul

  docume tului ridicat%

  >upã termi area operaţiu ilor me ţio ate la ali eatul precede t, mapa

  se va sigila cu sigiliul celui care a desc$is%

  &'% (0

  9 cãperile u de se pãstreazã docume te secrete de stat şi cele

  desti ate ar$ivei docume telor secrete de stat trebuie sa fie ame ajate

  î mod special, cu gratii la ferestre, cu usi prevãzute cu grile metalice

  şi î cuietori sigure şi sa fie asigurate impotriva i ce diilor%

  9 raport cu volumul mu cii, trebuie sa se asigure î cãperile ecesare

  pe tru pãstrarea docume telor, primirea şi epedierea corespo de tei,

  pe tru co sultarea docume telor de cãtre persoa ele care au acces la

  aceste docume te, pe tru multiplicare şi dactilografiere%

  9 î cãperile u de se pãstreazã docume tele ce co stituie secrete de

  stat au acces umai salariaţii compartime tului special şi persoa ele

  care au dreptul sa co troleze mu ca acestora%

  &'% ((

  >upã termi area zilei de mu ca, casele de fier şi dulapurile metalice î

  care se pãstreazã docume tele secrete de stat se sigileaza cu

  plastili a% Aocul u de se pãstreazã c$eile caselor şi dulapurilor

  metalice se va stabili de co ducãtorul orga izaţiei socialiste% 9 cazul

  pierderii u or c$ei, se va sc$imba sistemul de î c$idere şi se vor

  efectua cercetãri pe tru stabilirea împrejurãrilor care au dus la

  pierderea acestora, precum şi a celor vi ovaţi%

  9 afarã programului de lucru, paza şi securitatea î cãperilor î care se

  pãstreazã docume tele secrete de stat se asigura pri perso alul de

  serviciu sau de paza, acolo u de eista, ori cu mijloace te$ ice

  speciale% Bşile acestor î cãperi se i c$id cu c$eia şi se sigileaza%

  !% .

  # formaţiile, datele şi docume tele secrete de serviciu

  &'% (.

  Aistele cupri zî d i formaţii, date şi docume te care co stituie secrete

  de serviciu se stabilesc de co ducãtorii orga izaţiilor socialiste%

  9 listele prevãzute la ali eatul precede t vor fi i cluse acele

  i formaţii, date şi docume te care se referã la activitatea u itãţii şi

  care fãrã a co stitui, î î ţelesul legii, secrete de stat, u trebuie

 • 8/19/2019 Ci Socialiste e

  10/29

  cu oscute decît de persoa ele cãrora le sî t ecesare pe tru

  î depli irea atribuţiilor de serviciu, divulgarea acestora puti d

  prejudicia u i teres obştesc%

  # formaţiile, datele şi docume tele secrete de serviciu îşi pierd acest

  caracter fie pri darea lor publicitãţii, cu aprobarea orga elor

  compete te, fie pri scoaterea acestora di listele prevãzute la

  ali eatul 0 cu ocazia reactualizarii lor care se va face a ual şi ori de

  cîte ori evoile impu %

  &'% (8

  vide ta i formaţiilor, datelor şi docume telor care co stituie secrete

  de serviciu se ti e de cãtre compartime tele de secretariat% ceste

  docume te se î registreazã separat de docume tele esecrete, fiecare

  docume t purti d î ai tea umãrului de î registrare i iţialã @"@, iar pe

  prima pagi a se va scrie @"ecret de [email protected]%

  &'% (1

  >ocume tele ce co ţi i formaţii sau date secrete de serviciu se

  pãstreazã şi dupã termi area programului de lucru de cãtre salariat, î

  case de fier sau dulapuri metalice%

  !% 8

  >ispoziţii fi ale şi tra zitorii

  &'% (=

  !ompartime tele de perso al au obligaţia sa î cu oştii ţeze, potrivit

  CDart% (0 di Aegea r% (.E0560 3), persoa a care se a gajeazã şi

  urmeazã saşi desfãşoare activitatea î tru loc de mu ca u de se

  eecuta lucrãri cu caracter secret de stat, despre specificul activitãţii

  şi sai ceara sa scrie u a gajame t cu privire la pãstrarea secretului

  de stat, avî d forma şi co ţi utul prevãzute î a ea r% 00%

  3) CDAegea r% (.E0560 este reprodusa î !%A%>% r% #E0560, p% .?8%

  9 cazul celor care sî t a gajaţi şi primesc sarci a de a lucra î

  aceeaşi orga izaţie socialistã dar î tru loc de mu ca u de se eecuta

  lucrãri cu caracter secret de stat, î cu oşti ţarea despre specificul

  activitãţii se va face, la orga ele ce trale de cãtre şeful direcţiei sau

  persoa a care î depli eşte o fu cţie asimilatã acestuia, iar la celelalte

  orga e şi orga izaţii socialiste de cãtre şeful de serviciu sau sector, î

  preze ta şefului compartime tului special sau a salariatului care are şi

  atribuţii cu privire la evide ta, pãstrarea şi ma ipularea docume telor

  secrete, care vor lua şi a gajame tul scris al salariatului%

  gajame tele salariaţilor cu privire la pãstrarea secretului de stat se

 • 8/19/2019 Ci Socialiste e

  11/29

  pãstreazã la compartime tul special sau la salariatul care eercita şi

  atribuţii cu privire la evide ta, pãstrarea şi ma ipularea docume telor

  secrete de stat%

  &'% (6

  vide ta persoa elor care au aprobare de acces la i formaţii, date sau

  docume te ori î locurile î care se eecuta lucrãri cu caracter secret

  de stat se ti e de compartime tul de perso al% ceasta evide ta se

  pãstreazã şi dupã î cetarea a gajãrii, timp de . a i%

  &'% (?

  !ompartime tele de perso al vor face me ţiu e pe ordi ele de tra sfer

  ale salariaţilor despre categoria de secret de stat la care aceştia au

  avut aprobare de acces%

  "alariaţii tra sferati şi care urmeazã sa lucreze î tru loc de mu ca

  u de se eecuta lucrãri cu caracter secret de stat îşi vor lua u ou

  a gajame t scris cu privire la pãstrarea secretului de stat, c$iar dacã

  la orga izaţia socialistã de u de au ve it pri tra sfer şiau mai luat u

  aseme ea a gajame t, acesta rami i d î evide ta timp de . a i de la

  î cetarea a gajãrii%

  &'% (5

  Mi isterul Forţelor rmate, Mi isterul facerilor ter e, Mi isterul

  facerilor # ter e, !o siliul "ecuritãţii "tatului, "ecretariatul Ge eral

  al !o siliului de Mi iştri şi >irecţia !e trala de "tatistica vor orga iza

  evide ta, î tocmirea, multiplicarea, ma ipularea şi pãstrarea

  docume telor ce co stituie secrete de stat potrivit prevederilor

  preze tei $otãrîri şi i strucţiu ilor de detaliu ce vor fi emise de aceste

  orga e î fu cţie de specificul activitãţii lor% # strucţiu ile vor fi

  avizate de !o siliul "ecuritãţii "tatului%

  &'% .2

  9 vederea aplicãrii CDart% (( ali % ( di Aegea r% (.E0560 , co ducãtorii

  orga elor şi orga izaţiilor ce trale vor omi aliza, fiecare î sectorul

  sau de activitate, compartime tele care presteazã servicii publice%

  &'% .0

  +iletul de i trare ce se elibereazã persoa elor care au aprobare de

  acces î orga izaţiile socialiste va co ţi e: umele şi pre umele,

  u itatea de u de vi e cel care are acces, precum şi seria, umãrul şi

  emite tul buleti ului sau de ide titate%

  !u biletul de i trare este admis accesul umai î ziua emiterii, o

  si gura data şi umai î locurile i dicate pe bilet%

  Aa plecare, biletul de i trare va fi vizat de cãtre salariatul la care sa

  permis accesul, precizî duse ora sosirii şi plecãrii di locul respectiv%

  +iletul de i trare se reti e la ieşire şi se pãstreazã î ar$iva u itãţii,

 • 8/19/2019 Ci Socialiste e

  12/29

  potrivit dispoziţiilor legale%

  &'% .(

  !o ducãtorii orga izaţiilor socialiste vor lua mãsuri ca dispoziţiile

  preze tei $otãrîri sa fie aduse la cu osti ta tuturor salariaţilor care au

  acces la i formaţii, date şi docume te ce co stituie secrete de stat%

  &'% ..

  reze ta $otãrîre se aplica î cepî d cu data i trãrii î vigoare a CDAegii

    r% (.E0560 privi d apãrarea secretului de stat î &epublica "ocialistã

  &om/ ia%

  &'% .8

  Hotãrîrea !o siliului de Mi iştri r% 0225E05=5 privi d u ele mãsuri î

  legatura cu apãrarea secretului de stat se abroga%

 • 8/19/2019 Ci Socialiste e

  13/29

  KKKKKKKKKKKKKKKKP

   N N N N N N N N N N N N

   

  OKKKKQKKKKQKKKKKQKKKKKKQKKKKKKQKKKQKKKKQKKKKKKQKKKKKKQKKKKKKQK

  KKKKKKKKKKKKKKKKP

   N N N N N N N N N N N N

   

  OKKKKQKKKKQKKKKKQKKKKKKQKKKKKKQKKKQKKKKQKKKKKKQKKKKKKQKKKKKKQK

  KKKKKKKKKKKKKKKKP

   N N N N N N N N N N N N

   

  OKKKKQKKKKQKKKKKQKKKKKKQKKKKKKQKKKQKKKKQKKKKKKQKKKKKKQKKKKKKQK

  KKKKKKKKKKKKKKKKP

   N N N N N N N N N N N N

   

  OKKKKQKKKKQKKKKKQKKKKKKQKKKKKKQKKKQKKKKQKKKKKKQKKKKKKQKKKKKKQK

  KKKKKKKKKKKKKKKKP

   N N N N N N N N N N N N

   

  OKKKKQKKKKQKKKKKQKKKKKKQKKKKKKQKKKQKKKKQKKKKKKQKKKKKKQKKKKKKQK

  KKKKKKKKKKKKKKKKP

   N N N N N N N N N N N N

   

  OKKKKQKKKKQKKKKKQKKKKKKQKKKKKKQKKKQKKKKQKKKKKKQKKKKKKQKKKKKKQK

  KKKKKKKKKKKKKKKKP

   N N N N N N N N N N N N

   

  OKKKKQKKKKQKKKKKQKKKKKKQKKKKKKQKKKQKKKKQKKKKKKQKKKKKKQKKKKKKQK

  KKKKKKKKKKKKKKKKP

   N N N N N N N N N N N N

   

  OKKKKQKKKKQKKKKKQKKKKKKQKKKKKKQKKKQKKKKQKKKKKKQKKKKKKQKKKKKKQK

  KKKKKKKKKKKKKKKKP

   N N N N N N N N N N N N

   

  OKKKKQKKKKQKKKKKQKKKKKKQKKKKKKQKKKQKKKKQKKKKKKQKKKKKKQKKKKKKQK

  KKKKKKKKKKKKKKKKP

   N N N N N N N N N N N N

   

  OKKKKQKKKKQKKKKKQKKKKKKQKKKKKKQKKKQKKKKQKKKKKKQKKKKKKQKKKKKKQK

  KKKKKKKKKKKKKKKKP

   N N N N N N N N N N N N

   

  RKKKKSKKKKSKKKKKSKKKKKKSKKKKKKSKKKSKKKKSKKKKKKSKKKKKKSKKKKKKSK

  KKKKKKKKKKKKKKKKT

 • 8/19/2019 Ci Socialiste e

  14/29

  #U#&

   

  JKKKKKKKKKKKKKKKLKKKKKKLKKKKKKLKKKLKKKKLKKKKKLKKKKKKKKKKKKKKKL

  KKKKKKKKKLKKKK

   N>ata epedieriiNModul N

 • 8/19/2019 Ci Socialiste e

  15/29

   N N N N N N N N N N N

   

  OKKKKKKKQKKKKKKKQKKKKKKQKKKKKKQKKKQKKKKQKKKKKQKKKKKKKKKKKKKKKQ

  KKKKKKKKKQKKKKP

   N N N N N N N N N N N

   

  OKKKKKKKQKKKKKKKQKKKKKKQKKKKKKQKKKQKKKKQKKKKKQKKKKKKKKKKKKKKKQ

  KKKKKKKKKQKKKKP

   N N N N N N N N N N N

   

  OKKKKKKKQKKKKKKKQKKKKKKQKKKKKKQKKKQKKKKQKKKKKQKKKKKKKKKKKKKKKQ

  KKKKKKKKKQKKKKP

   N N N N N N N N N N N

   

  OKKKKKKKQKKKKKKKQKKKKKKQKKKKKKQKKKQKKKKQKKKKKQKKKKKKKKKKKKKKKQ

  KKKKKKKKKQKKKKP

   N N N N N N N N N N N

   

  OKKKKKKKQKKKKKKKQKKKKKKQKKKKKKQKKKQKKKKQKKKKKQKKKKKKKKKKKKKKKQ

  KKKKKKKKKQKKKKP

   N N N N N N N N N N N

   

  OKKKKKKKQKKKKKKKQKKKKKKQKKKKKKQKKKQKKKKQKKKKKQKKKKKKKKKKKKKKKQ

  KKKKKKKKKQKKKKP

   N N N N N N N N N N N

   

  OKKKKKKKQKKKKKKKQKKKKKKQKKKKKKQKKKQKKKKQKKKKKQKKKKKKKKKKKKKKKQ

  KKKKKKKKKQKKKKP

   N N N N N N N N N N N

   

  RKKKKKKKSKKKKKKKSKKKKKKSKKKKKKSKKKSKKKKSKKKKKSKKKKKKKKKKKKKKKS

  KKKKKKKKKSKKKKT

  !4

 • 8/19/2019 Ci Socialiste e

  16/29

  KKKKKKKKK

   N

 • 8/19/2019 Ci Socialiste e

  17/29

   N N N N N N N N

   

  OKKKKQKKKKKKKKKKQKKKKKKKKQKKKKKKKKKKQKKKKKKKKKKKQKKKKKKKKKKKQK

  KKKKKKKKKP

   N N N N N N N N

   

  OKKKKQKKKKKKKKKKQKKKKKKKKQKKKKKKKKKKQKKKKKKKKKKKQKKKKKKKKKKKQK

  KKKKKKKKKP

   N N N N N N N N

   

  OKKKKQKKKKKKKKKKQKKKKKKKKQKKKKKKKKKKQKKKKKKKKKKKQKKKKKKKKKKKQK

  KKKKKKKKKP

   N N N N N N N N

   

  RKKKKSKKKKKKKKKKSKKKKKKKKSKKKKKKKKKKSKKKKKKKKKKKSKKKKKKKKKKKSK

  KKKKKKKKKT

 • 8/19/2019 Ci Socialiste e

  18/29

   N N N N N N N N N N N N

   

  OKKKKKKKQKKKQKKKKKKKQKKKKQKKKKQKKKKQKKKKKKKKKQKKKKQKKKKQKKKKQK

  KKKKKKKKKKKKP

   N N N N N N N N N N N N

   

  OKKKKKKKQKKKQKKKKKKKQKKKKQKKKKQKKKKQKKKKKKKKKQKKKKQKKKKQKKKKQK

  KKKKKKKKKKKKP

   N N N N N N N N N N N N

   

  OKKKKKKKQKKKQKKKKKKKQKKKKQKKKKQKKKKQKKKKKKKKKQKKKKQKKKKQKKKKQK

  KKKKKKKKKKKKP

   N N N N N N N N N N N N

   

  OKKKKKKKQKKKQKKKKKKKQKKKKQKKKKQKKKKQKKKKKKKKKQKKKKQKKKKQKKKKQK

  KKKKKKKKKKKKP

   N N N N N N N N N N N N

   

  OKKKKKKKQKKKQKKKKKKKQKKKKQKKKKQKKKKQKKKKKKKKKQKKKKQKKKKQKKKKQK

  KKKKKKKKKKKKP

   N N N N N N N N N N N N

   

  OKKKKKKKQKKKQKKKKKKKQKKKKQKKKKQKKKKQKKKKKKKKKQKKKKQKKKKQKKKKQK

  KKKKKKKKKKKKP

   N N N N N N N N N N N N

   

  OKKKKKKKQKKKQKKKKKKKQKKKKQKKKKQKKKKQKKKKKKKKKQKKKKQKKKKQKKKKQK

  KKKKKKKKKKKKP

   N N N N N N N N N N N N

   

  RKKKKKKKSKKKSKKKKKKKSKKKKSKKKKSKKKKSKKKKKKKKKSKKKKSKKKKSKKKKSK

  KKKKKKKKKKKKT

  " &4+

  %%%%%%%%%%

 • 8/19/2019 Ci Socialiste e

  19/29

   

  JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

  KKKKK

   N am asistat la distrugerea *tocarea, topirea), urmãtoarelor N

   N docume te secrete de stat: N

   

  OKKKKLKKKKKKKKKKKKLKKKKKKKKKKKKLKKKKKKKKKKKKLKKKKKKKKKKKLKKKKK

  KKKKKP

   N

 • 8/19/2019 Ci Socialiste e

  20/29

  "em atura,

  %%%%%%%%%%%%%

  %%%%%%%%%%%%%

  %Ntu N N N N N

   N N N N N N N N N Nlui N N N N N

   

  OKKKQKKKQKKKQKKKQKKKKKQKKKKKQKKKKQKKQKKQKKKKQKKKKKKKKKKQKKKKKQ

  KKKKKQKKKKKKKKKP

   N N N N N N N N N N N N N N N

   N N N N N N N N N N N N N N N

   N N N N N N N N N N N N N N N

   N N N N N N N N N N N N N N N

   N N N N N N N N N N N N N N N

   N N N N N N N N N N N N N N N

   N N N N N N N N N N N N N N N

   N N N N N N N N N N N N N N N

   N N N N N N N N N N N N N N N

   N N N N N N N N N N N N N N N

   N N N N N N N N N N N N N N N

   N N N N N N N N N N N N N N N

   N N N N N N N N N N N N N N N

   N N N N N N N N N N N N N N N

   N N N N N N N N N N N N N N N

   N N N N N N N N N N N N N N N

 • 8/19/2019 Ci Socialiste e

  21/29

   N N N N N N N N N N N N N N N

   N N N N N N N N N N N N N N N

   N N N N N N N N N N N N N N N

   N N N N N N N N N N N N N N N

   N N N N N N N N N N N N N N N

   N N N N N N N N N N N N N N N

   

  RKKKSKKKSKKKSKKKSKKKKKSKKKKKSKKKKSKKSKKSKKKKSKKKKKKKKKKSKKKKKS

  KKKKKSKKKKKKKKKT

  ata N

 • 8/19/2019 Ci Socialiste e

  22/29

  OKKKQKKKKKKKKKQKKKKKKKKQKKKKKKKKKQKKKKQKKKKQKKKKKKQKKKKKKKQKKK

  KKKKKKP

   N N N N N N N N N N

   

  OKKKQKKKKKKKKKQKKKKKKKKQKKKKKKKKKQKKKKQKKKKQKKKKKKQKKKKKKKQKKK

  KKKKKKP

   N N N N N N N N N N

   

  OKKKQKKKKKKKKKQKKKKKKKKQKKKKKKKKKQKKKKQKKKKQKKKKKKQKKKKKKKQKKK

  KKKKKKP

   N N N N N N N N N N

   

  OKKKQKKKKKKKKKQKKKKKKKKQKKKKKKKKKQKKKKQKKKKQKKKKKKQKKKKKKKQKKK

  KKKKKKP

   N N N N N N N N N N

   

  OKKKQKKKKKKKKKQKKKKKKKKQKKKKKKKKKQKKKKQKKKKQKKKKKKQKKKKKKKQKKK

  KKKKKKP

   N N N N N N N N N N

   

  OKKKQKKKKKKKKKQKKKKKKKKQKKKKKKKKKQKKKKQKKKKQKKKKKKQKKKKKKKQKKK

  KKKKKKP

   N N N N N N N N N N

   

  OKKKQKKKKKKKKKQKKKKKKKKQKKKKKKKKKQKKKKQKKKKQKKKKKKQKKKKKKKQKKK

  KKKKKKP

   N N N N N N N N N N

   

  OKKKQKKKKKKKKKQKKKKKKKKQKKKKKKKKKQKKKKQKKKKQKKKKKKQKKKKKKKQKKK

  KKKKKKP

   N N N N N N N N N N

   

  OKKKQKKKKKKKKKQKKKKKKKKQKKKKKKKKKQKKKKQKKKKQKKKKKKQKKKKKKKQKKK

  KKKKKKP

   N N N N N N N N N N

   

  RKKKSKKKKKKKKKSKKKKKKKKSKKKKKKKKKSKKKKSKKKKSKKKKKKSKKKKKKKSKKK

  KKKKKKT

 • 8/19/2019 Ci Socialiste e

  23/29

   

  JKKKLKKKKKKKKKLKKKKKKKKLKKKKKKKKKKKKKKKKLKKKKKKKKKLKKKKKKKLKKK

  KKKKKKLKKKKKKK

   Ne umireaNata N

 • 8/19/2019 Ci Socialiste e

  24/29

   N N N N N N N N N N N

   

  OKKKQKKKKKKKKKQKKKKKKKKQKKKKQKKKKQKKKKKKQKKKKKKKKKQKKKKKKKQKKK

  KKKKKKQKKKKKKKP

   N N N N N N N N N N N

   

  OKKKQKKKKKKKKKQKKKKKKKKQKKKKQKKKKQKKKKKKQKKKKKKKKKQKKKKKKKQKKK

  KKKKKKQKKKKKKKP

   N N N N N N N N N N N

   

  OKKKQKKKKKKKKKQKKKKKKKKQKKKKQKKKKQKKKKKKQKKKKKKKKKQKKKKKKKQKKK

  KKKKKKQKKKKKKKP

   N N N N N N N N N N N

   

  OKKKQKKKKKKKKKQKKKKKKKKQKKKKQKKKKQKKKKKKQKKKKKKKKKQKKKKKKKQKKK

  KKKKKKQKKKKKKKP

   N N N N N N N N N N N

   

  RKKKSKKKKKKKKKSKKKKKKKKSKKKKSKKKKSKKKKKKSKKKKKKKKKSKKKKKKKSKKK

  KKKKKKSKKKKKKKT

  e umirea *a tetul) orga izaţiei socialiste !aracterul docume tului:

    >irecţia *compartime tul) care a î tocmit *strict secret de

    docume tul importa ta deosebita,

    strict secret sau secret)

   

 • 8/19/2019 Ci Socialiste e

  25/29

    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

    >irector,

    %%%%%%%%%%%%%%

  redactat: *i itialele umelui şi pre umelui salariatului care a redactat

  lucrarea)

  r%: * r% de ordi e di registrul de dactilografiere)

  dactilografiat: *i itialele umelui şi pre umelui dactilografiat)

  umãrul eemplarelor: *î cîte eemplare a fost dactilografiat

  docume tul)

 • 8/19/2019 Ci Socialiste e

  26/29

  KKKKQKKKKKKKKKP

  N N N N N N N N N N N N N

  OKKKQKKKKQKKKKKQKKKKKQKKKKKQKKKKKQKKKKKKKKQKKKKQKKKKQKKKQKKKKK

  KKKKQKKKKKKKKKP

  N N N N N N N N N N N N N

  OKKKQKKKKQKKKKKQKKKKKQKKKKKQKKKKKQKKKKKKKKQKKKKQKKKKQKKKQKKKKK

  KKKKQKKKKKKKKKP

  N N N N N N N N N N N N N

  OKKKQKKKKQKKKKKQKKKKKQKKKKKQKKKKKQKKKKKKKKQKKKKQKKKKQKKKQKKKKK

  KKKKQKKKKKKKKKP

  N N N N N N N N N N N N N

  OKKKQKKKKQKKKKKQKKKKKQKKKKKQKKKKKQKKKKKKKKQKKKKQKKKKQKKKQKKKKK

  KKKKQKKKKKKKKKP

  N N N N N N N N N N N N N

  OKKKQKKKKQKKKKKQKKKKKQKKKKKQKKKKKQKKKKKKKKQKKKKQKKKKQKKKQKKKKK

  KKKKQKKKKKKKKKP

  N N N N N N N N N N N N N

  OKKKQKKKKQKKKKKQKKKKKQKKKKKQKKKKKQKKKKKKKKQKKKKQKKKKQKKKQKKKKK

  KKKKQKKKKKKKKKP

  N N N N N N N N N N N N N

  OKKKQKKKKQKKKKKQKKKKKQKKKKKQKKKKKQKKKKKKKKQKKKKQKKKKQKKKQKKKKK

  KKKKQKKKKKKKKKP

  N N N N N N N N N N N N N

  OKKKQKKKKQKKKKKQKKKKKQKKKKKQKKKKKQKKKKKKKKQKKKKQKKKKQKKKQKKKKK

  KKKKQKKKKKKKKKP

  N N N N N N N N N N N N N

  OKKKQKKKKQKKKKKQKKKKKQKKKKKQKKKKKQKKKKKKKKQKKKKQKKKKQKKKQKKKKK

  KKKKQKKKKKKKKKP

  N N N N N N N N N N N N N

  OKKKQKKKKQKKKKKQKKKKKQKKKKKQKKKKKQKKKKKKKKQKKKKQKKKKQKKKQKKKKK

  KKKKQKKKKKKKKKP

  N N N N N N N N N N N N N

  RKKKSKKKKSKKKKKSKKKKKSKKKKKSKKKKKSKKKKKKKKSKKKKSKKKKSKKKSKKKKK

  KKKKSKKKKKKKKKT

  3) "em atura salariatului cãruia i sa repartizat lucrarea sau a şefului î

  cazul lucrãrilor cu me ţiu i speciale @a se desc$ide perso [email protected] etc%

  33) "em atura salariatului de la compartime tul special%

 • 8/19/2019 Ci Socialiste e

  27/29

  4#"BA

  docume telor secrete de stat aflate î mapa

   

  JKKKKLKKKKKKKKKLKKKKKKKKKKKKKKLKKKKKKKKKKLKKKKKKKKKKKLKKKKKKKK

  KK

   Nocume tulN

 • 8/19/2019 Ci Socialiste e

  28/29

   N N N N N N N N N

   

  OKKKKQKKKKKKKKKQKKKKQKKKKQKKKKQKKKKKKKKKKQKKKKKKKKKKKQKKKKKKKK

  KKP

   N N N N N N N N N

   

  OKKKKQKKKKKKKKKQKKKKQKKKKQKKKKQKKKKKKKKKKQKKKKKKKKKKKQKKKKKKKK

  KKP

   N N N N N N N N N

   

  OKKKKQKKKKKKKKKQKKKKQKKKKQKKKKQKKKKKKKKKKQKKKKKKKKKKKQKKKKKKKK

  KKP

   N N N N N N N N N

   

  OKKKKQKKKKKKKKKQKKKKQKKKKQKKKKQKKKKKKKKKKQKKKKKKKKKKKQKKKKKKKK

  KKP

   N N N N N N N N N

   

  RKKKKSKKKKKKKKKSKKKKSKKKKSKKKKSKKKKKKKKKKSKKKKKKKKKKKSKKKKKKKK

  KKT

 • 8/19/2019 Ci Socialiste e

  29/29

  >e aseme ea, ma a gajez sa respect ormele privi d relaţiile cu

  orga izaţiile strãi e precum şi cu cetãţe ii strãi i şi sa i formez î

  terme ul legal pe şeful meu ierar$ic despre problemele rezultate di

  relaţiile cu aceştia%

  "î t co stie t ca î cazul cî d voi i calca dispoziţiile legale privi d

  apãrarea secretului de stat şi stabilirea de relaţii cu strãi ii voi

  rãspu de, potrivit legii, admi istrativ, discipli ar, material, civil ori

  pe al, î raport cu gravitatea faptei%

  >ata %%%%%%%%%%

  "em atura %%%%%%%%%%%