Commitment to Integrity (Slovak)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 Neziskové organizácie by mali vo svojom podnikaní prejavovať sociálnu a environmentálnu zodpovednosť. Nemali by preto predávať služby alebo produkty, ktoré škodia ľuďom alebo prostrediu. Tiež by nemali spolupracovať s organizáciami, ktoré sa takýchto činností dopúšťajú. Záväzok voči poslaniu a hodnotám Iniciatíva NESsT za etické sociálne podnikanie (SEE INIT) V snahe zaistiť dlhodobé finančné zdroje mimovládne neziskové organizácie (MVO) 1

Text of Commitment to Integrity (Slovak)

 • Iniciatva NESsT za etick socilne podnikanie (SEE INIT)

  Zvzok k integrite

  ETICK KDEX SAMOFINANCOVANIA MVO V snahe zaisti dlhodob finann zdroje mimovldne neziskov organizcie (MVO)1 niekedy vyuvaj socilne podnikanie (ako naprklad predaj sluieb a tovarov alebo investovanie) na vytvranie prjmov. Mnoho neziskovch organizci vnma vstup do trhovho prostredia ako vstup na nepoznan teritrium. Vstupom do sveta zisku" sme zodpovedn nielen za opatrn manaovanie rizika, ktor podstupuj nae finann aktva, ale aj za uchovanie a ochranu dobrho mena organizcie. Preto je vemi dleit pochopi etick dimenzie asti neziskovch organizci na komernch aktivitch. Kee sme organizcie fungujce na zklade hodnt a smerujce k napaniu poslania, musme si pri manaovan komernch aktivt dva pozor, aby zostali o najprehadnejie a spravodliv, a do popredia vdy dva neziskov poslanie a hodnoty. Musme ma na zreteli dveru, ktor do ns vloili udia, ktorch zastupujeme, a irok verejnos. Nielen pre nae vlastn organizcie, ale aj pre cel tret sektor je prvorad udra si dveru. To by malo ovplyvova vetky nae rozhodnutia a konanie, ktor v trhovom priestore uskutonme.

  Etick kdex pre neziskov organizcie v trhovom prostred tvor sada princpov a tandardov, ktor maj pomc ldrom neziskovch organizci uvedomi si a lepie sa pripravi na etick dimenzie podnikateskej innosti a ubezpei sa, e ich profesionlne tandardy sa odraj v kadom tdiu plnovania a rozvoja podnikania. Tento kdex bol pecificky vytvoren pre samofinancujce aktivity MVO. Existuje mnostvo alch etickch kdexov vytvorench pre podnikanie a neziskov sektor veobecne. Ako pri vetkch neziskovch tandardoch, etick kdex si reguluj neziskov organizcie sami a me pomc iba v takom rozsahu, v akom ho organizcia prijme a repektuje.

  Zvzok voi poslaniu a hodnotm Neziskov organizcie musia myslie na svoje poslanie viac,

  ako na okovek in. Prjmy zskan z podnikania by mali by pouit len na uskutoovanie aktivt spojench s poslanm. Prjmy sa nikdy nesm prerozdeli lenom sprvnej rady alebo zamestnancom neziskovej organizcie.

  Neziskov organizcie by mali vo svojom podnikan

  prejavova socilnu a environmentlnu zodpovednos. Nemali by preto predva sluby alebo produkty, ktor kodia uom alebo prostrediu. Tie by nemali spolupracova s organizciami, ktor sa takchto innost dopaj.

  Neziskov organizcie by mali riadi svoje podnikatesk

  aktivity tak, aby neustle udriavali rovnovhu medzi svojimi socilnymi a hospodrskymi vsledkami. Hoci niekedy dosiahnutie krtkodobch finannch vsledkov me vyadova rozhodnutia, ktor potlaj dosiahnutie socilnych vsledkov, vetky rozhodnutia tykajce sa podnikania by mali vdy nakoniec podporova dosiahnutie dlhodobch socilnych cieov a poslania organizcie.

  Neziskov organizcie musia trukturova svoje

  podnikatesk aktivity tak, e zdroje, ktor by inak mohli s na socilne alebo programov ciele - i u finann alebo nefinann - nie s nespravodlivo oderpan z aktivt organizcie, ktor napaj poslanie.

  Neziskov organizcie by nikdy nemali zneuva ud,

  ktorch zujmy zastupuj, na zskavanie prjmov pre organizciu. Vo vetkch pracovnch, reklamnch alebo verejnch aktivitch by sa mala upevova vnos a hodnota ud, ktor organizciu podporuj.

  Neziskov organizcie by mali vo svojom podnikan

  zabezpei tandardy najvyej kvality, uvedomujc si, e vysok kvalita v podnikan me tie pozitvne vplva na ostatn aktivity svisiace s poslanm organizcie.

  1 Termn mimovldne organizcie (MVO) v tomto prpade zodpoved irokmu a rznorodmu mnostvu neziskovch, nettnych ako aj komunitnch zdruen a skupn, ktor nespadaj do sfry ttneho a podnikateskho sektora. Tieto organizcie su asto oznaovan ako neziskov mimovldne organizcie (MVO), charity, dobrovoncke organizcie a pod.

 • Zvzok voi transparentnosti Podnikajca neziskov organizcia by si mala vies jasn

  finann zznamy a predklada pln a iastkov finann sprvy a vkazy na vntorn aj vonkaj monitoring. Informcia o platoch vrcholovho manamentu by mala by tie verejne dostupn.

  Podnikatesk aktivity neziskovej organizcie by mali by

  zdokumentovan a zverejnen vo vronej sprve. Sprvy by mali jasne zdvodova racionlnos podnikateskch aktivt, ich podstatu a mali by uvies, ako konkrtne boli prjmy z podnikania pouit.

  Neziskov organizcie by mali vies oddelen tovnctvo

  podnikateskej aktivity a programovch aktivt, a tak zabezpei priehadnos a diferencovanos vo finannom manamente.

  Neziskov organizcie by mali plati vetky dane a

  poplatky viazan na prjmy z ich podnikateskej innosti a dodriava vetky zkony a vyhlky, ktor sa na takto aktivity vzahuj. Za iadnych okolnost by neziskov organizcie nemali kona ileglne alebo sa angaova v korupnch praktikch akhokovek druhu.

  Zvzok voi spravodlivosti Neziskov organizcie by mali kona vdy spravodlivo, a to

  aj pri najman ud pre svoje podnikanie, a prsne sa vyhba diskrimincii poda pohlavia, rasy, nrodnosti, mentlneho alebo fyzickho postihnutia, sexulnej orientcie, politickho alebo nboenskho presvedenia alebo prslunosti.

  Pri najman ud by neziskov organizcie mali vypsa

  otvoren konkurz na vetky pozcie v rmci podnikateskej innosti. Zamestnanci by mali by zamestnvan na zklade svojich schopnost a kvality odvdzanej prce. Akkovek protekcia by mala by vylen.

  Neziskov organizcie by sa mali snai poskytn svojim

  zamestnancom o najkvalitnejie podmienky pre prcu v danej podnikateskej innosi. Zamestnanci by mali ma zabezpeen primeran plat a zdrav a dstojn pracovn prostredie.

  Neziskov organizcie by sa mali eticky rozhodova vo

  vzahu dodvate - odberate. Pri vetkch vekch kontraktoch a nkupoch by mali vzia do vahy ponuky viacerch dodvateov. Je potrebn vyhn sa konfliktom zujmov pri kontraktovan sluieb.

  Neziskov organizcie by mali vyuva daov vhody

  pochdzajce z ich statusu neziskovej organizcie iba na vyrovnanie dodatonch socilnych a finannch nkladov ich podnikania, ktor vznikaj v dsledku napania ich poslania. Neziskov organizcie by nikdy nemali zneui poskytovan daov avy na zskanie nespravodlivch vhod nad konkurennmi podnikateskmi subjektmi.

  Zvzok voi dobrmu vedeniu Neziskov organizcie by mali zosta prvne aj eticky

  zodpovedn za svoje podnikatesk aktivity z dvodu ochrany integrity a dobrho mena organizcie.

  Neziskov organizcie by mali zska podporu kovch

  osb organizcie od zaiatku podnikania. Kov rozhodovacie organy neziskovch organizcii

  a osoby v rozhodovacch pozcich by mali ma monos podiea sa na tch rozhodnutiach tkajcich sa podnikania, ktor by mohli ma vznamn vplyv na aktivity svisiace s poslanm organizcie.

  Neziskov organizcie by mali by pripraven podeli sa

  o svoje sksenosti v podnikan s almi neziskovmi organizciami, pokia to neohrozuje zklad ich podnikateskch aktivt.

  Viac informci o organizcii NESsT a iniciatve SEE: www.nesst.org alebo email: nesst@nesst.org

  Preklad slovenskej verzie publikcie Zvzok k integrite: Odporania pre neziskov organizcie na trhu bolo mon zabezpei aj vaka vekorysej pomoci Citigroup Foundation.

  Zvzok k integrite je iv dokument otvoren diskusii a prispsobeniu potrebm jeho uvateov. Vae pripomienky s vtan. Zvzok k integrite je tie dostupn vo viacerch jazykovch mutcich na web strnke NESsT. Iniciatva za etick socilne podnikanie (The Social Enterprise Ethics Initiative, SEE INIT) je dlhodobm snaenm organizcie NESsT venova sa pecifickm etickm problmom neziskovch organizci vyuvajcich podnikanie na napanie svojho poslania a/alebo finannch cieov. Viac sa mete dota o aktivitch SEE INIT na web strnke NESsT pod odkazom Furthering the Field. Copyright 2004,2006 NESsT. Vetky prva s rezervovan, NESsT podporuje pouvanie a prispsobovanie mylienok Zvzku k integrite, ale zrove iada pouvateov, aby uvdzali citciu a odkaz na NESsT. iadna as tohto textu neme byt v akejkovek forme predvan alebo reprodukovan bez predchdzajceho psomnho shlasu NESsT. ISBN 1-930363-02-8