Cyfarfod boreol (i blant 7-14 oed )

 • View
  56

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Cyfarfod boreol (i blant 7-14 oed ). Faint o blant yn y byd sydd ddim yn mynd i r ysgol?. 24 miliwn. 45 miliwn. 57 miliwn. O r plant sydd ddim yn mynd i r ysgol, faint ohonynt sy n anabl?. 4 miliwn. 11 miliwn. 24 miliwn. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Cyfarfod boreol (i blant7-14 oed)

 • Faint o blant yn y byd sydd ddim yn mynd ir ysgol?

  24 miliwn45 miliwn57 miliwn

 • Or plant sydd ddim yn mynd ir ysgol, faint ohonynt syn anabl?4 miliwn11 miliwn24 miliwn11 oed yw Lucy. Maen byw yn Kenya. Maen dioddef o bolio syn effeithio ar ei choes dde.

  Llun: Arjun Kohli/Arete Stories/ ActionAid

 • Mae Tasui yn byw yn Nigeria. Maen 15 oed ac yn dioddef o bolio. Maen ymgyrchu i blant gael mynd ir ysgol.

  Llun: Kate Holt/Shoot the Earth/ ActionAid

 • Tasui yn helpu ei deulu gartref yn Kaduna, Nigeria.

  Llun: Kate Holt/Shoot the Earth/ ActionAid

 • Ade yn siarad gyda disgyblion yn Ysgol Gynradd Southern Road yn nwyrain Llundain.

  Llun: Garry Crompton/Ysgol Gynradd Southern Road

 • Ade ar disgyblion yn ymuno ag ymgyrch Danfona fy HOLL Ffrindiau ir Ysgol.

  Llun: Garry Crompton/Ysgol Gynradd Southern Road

 • Yn y flwyddyn 2000 roedd 114 miliwn o blant ddim yn mynd ir ysgol.Erbyn heddiw, maer nifer wedi haneru. Ond mae 57 miliwn o blant yn dal i fod heb addysg.

  Mae 1 ym mhob 3 or plant hyn yn anabl.

 • 7 oed yw Linh. Maen byw yn Fiet-nam. Mae ei mam yn ei chario ir ysgol. Mae coes Linh wedi parlysu.

  Llun: Oxfam

 • Naw oed yw Difasi, ac maen byw yn Uganda. Bun ddall ers iddo gael ei eni. Nid ywn mynd ir ysgol am nad oes deunydd addysgu ar gael iddo.

  Llun: Georgina Cranston/SightSavers

 • Naw oed yw Borsha, ac maen byw ym Mangladesh. Maen ddall ond maen mynd ir ysgol am fod ei hathrawon wedi eu hyfforddi i gefnogi plant syn ddall.

  Llun: Georgina Cranston/Sightsavers

 • Cylchoedd dylanwadY PRIF WEINIDOGFY AELOD SENEDDOLFY YSGOLFY NHEULUFI

 • Lynne Featherstone AS yn ymweld ag Ysgol Gynradd Rhodes Avenue yn 2013.

  Llun: Richard Baker/Oxfam

 • Ymgyrchydd, Emma, yn annerch Aelodau Seneddol yn Nhr Cyffredin yn 2013.

  Llun: Mark Chilvers/ActionAid

 • Campaigner Navdeep speaking at Malala Day at the House of Commons in July, 2013.

  Photo: Mark Chilvers/ActionAid

  Plant o ddwy ysgol yng Nghymru yn cwrdd r Prif Weinidog yn Stryd Downing yn 2013.

 • Cyfarfod boreol i blant 7-14 oed: Danfona fy HOLL Ffrindiau ir Ysgol 2014

  *Mae miliynau o bobl yn y byd sydd ddim yn mynd ir ysgol.

  Cwestiwn 1: Faint o blant yn y byd sydd ddim yn mynd ir ysgol?

  24 miliwn45 miliwn57 miliwn.

  Ateb = mae 57 miliwn o blant yn y byd sydd ddim yn mynd ir ysgol.

  Mae mwy o weithgareddau fel hyn i gael fan hyn: www.sendmyfriend.org/resources

  Llun: Ysgol Kingsbury

  *Pam fod hyn yn bwysig? Or 57 miliwn o blant sydd ddim yn mynd ir ysgol, faint ohonynt syn anabl?

  4 miliwn o blant11 miliwn o blant24 miliwn o blant

  Ateb = 24 miliwn o blant. Mae hyn yn fwy na phoblogaeth Llundain, Glasgow, Caerdydd, Birmingham, Manceinion, Lerpwl a Belfast gydai gilydd.

  Mae Lucy yn byw yn Kenya ac maen dioddef o bolio. Mae eisiau mynd ir ysgol er mwyn iddi allu bod yn annibynnol ond nid ywn gallu teithio yno.

  Nid oes trafnidiaeth i fynd hi ar y daith bell ir ysgol. Felly mae Lucy yn aros gartref ac yn helpu gydar gwaith t.

  Mae mwy o ffeithiau iw gweld ar daflen ffeithiau Addysg ac Anabledd: www.sendmyfriend.org/resources.

  Llun: Arjun Kohli/Arete Stories/ActionAid

  *Beth ywr stori?Dyma Tasui. Y maen ddyn ifanc llawn ysbrydoliaeth ac maen dod o le or enw Kaduna yn Nigeria.

  Bu Tasui yn dioddef o bolio ers pan oedd yn ddwy oed ac maen ei chael yn anodd cerdded.

  Maen gwybod bod cael y cyfle i fynd ir ysgol yn beth gwerthfawr.

  A dyna pam fod Tasui yn gwneud popeth a all i gael yr addysg y maen ei haeddu.

  Llun: Kate Holt/Shoot the Earth/ActionAid*Beth ywr stori?Mae Tasui yn 15 oed nawr. Maen helpu gartref ac maen glanhau esgidiau ac yn cardota yn y farchnad. Maen gwneud hyn i drio cael digon o arian i gael mynd yn l ir ysgol.

  Bun rhaid i Tasui adael yr ysgol ychydig flynyddoedd yn l am nad oedd yn cael y gefnogaeth oedd ei hangen arno ac roedd yn costio gormod iddo barhau i fynd.

  Meddai, Byddwn in dwlu cael darllen ac ysgrifennu eto. Rwyn teimlon wael am fethu gweld fy ffrindiau au bod nhw yn cael addysg a minnau heb. Rwy eisiau mynd ir ysgol am fy mod i eisiau bod yn gyfreithiwr er mwyn gallu helpu pobl.

  Mae Tasui eisiau helpu pobl sydd ag anableddau a gwneud yn sir bod ganddynt yr hawl i astudio fel pawb arall.

  Llun: Kate Holt/Shoot the Earth/ActionAid

  *Beth yw'r stori? Dyma fap o Nigeria. Gallwch weld fod y wlad yng ngorllewin Affrica.

  Mae gr rhyfeddol arall yn dod or lle hwn, ac rydych ar fin ei gyfarfod.

  Cafodd y gr hwn ei eni yn Nigeria a chafodd bolio pan oedd yn dair oed.

  Yn fuan wedyn, symudodd ei deulu i Brydain ac erbyn heddiw maen athletwr Paralympaidd ac yn gyflwynydd teledu.

  A oes unrhyw un yn gwybod pwy ywr gr hwn?

  *Beth yw'r stori?

  Dyma fe yn siarad gyda disgyblion yn Ysgol Gynradd Southern Road yn Llundain.

  Nawr ydych chin gwybod pwy ydy e?

  Ade Adeptitan yw ei enw. Mae Ade yn athletwr Paralympaidd ac yn gyflwynydd teledu.

  Meddai, petai wedi ei fagu yn Nigeria, byddai bywyd wedi bod yn wahanol iawn.

  Llun: Garry Crompton/Ysgol Gynradd Southern Road*Beth yw'r stori?

  Fel rhan o ymgyrch Danfona fy HOLL Ffrindiau ir Ysgol 2014, aeth Ade yn l iw ysgol gynradd yn nwyrain Llundain i ddweud diolch.

  Diolch iw holl athrawon am ei helpu gydai anabledd ac am roi rhodd addysg iddo.

  Dysgwch fwy am daith Ade drwy wylio ffilm yr ymgyrch: www.sendmyfriend.org

  Llun: Garry Crompton/Ysgol Gynradd Southern Road

  *Pam nawr?Maer rhifau hyn yn bwysig, oherwydd yn l yn 2000, rhoddodd arweinwyr byd addewid y byddai pob plentyn yn derbyn addysg gynradd erbyn 2015.

  Mae llawer wedi ei gyflawni. Mae nifer y plant sydd heb gael addysg wedi haneru.

  Ond mae hynnyn gadael 57 miliwn o blant heb addysg. Ac mae un ym mhob tri or plant hyn yn anabl. Mae hynnyn 24 miliwn o blant.

  Felly, eleni, rydym eisiau atgoffa arweinwyr byd i ddanfon ein HOLL ffrindiau ir ysgol.

  *Pam nawr?

  Stori LinhMae Linh yn dod o Dalaith Ninh Thuan yn Fiet-nam ac maen gallu teithio ir ysgol am fod yr ysgol yn agos iw chartref.

  Saith oed yw Linh ac mae ei choes wedi parlysu. Maen dal i fod yn ddigon ysgafn iw mam ai thad allu ei chario ir ysgol.

  Maen nhwn cario Linh ar eu cefnau bob bore. Wedyn maen nhwn dod hi adref bob amser cinio ac yn mynd hi ir gwersi prynhawn ac yn l wedyn. Maen nhwn gwneud hyn am fod Linh wrth ei bodd yn yr ysgol.

  Beth ydych chin credu fydd yn digwydd wrth i Linh fynd yn hn? Petai ganddi gadair olwyn, gallai ddal ati i fynd ir ysgol. Mae merched fel Linh, sydd yn dlawd, yn byw mewn ardaloedd gwledig, ac yn anabl, yn wynebu llawer o rwystrau i fynd ir ysgol ac aros yno.

  Llun: Oxfam*Pam nawr?

  Stori DifasiHyd yn oed os yw plant yn llwyddo i fynd ir ysgol, yn aml nid oes ynor cyfleusterau nar cymorth iw cefnogi.

  Roedd Difasi, er enghraifft, yn arfer mynd ir ysgol ond rhoddodd ei rienir gorau i dalu am nad oedd yn cael yr help oedd ei angen arno.

  Mae Difasi yn byw yn Uganda, a bun ddall ers iddo gael ei eni. Doedd dim unrhyw ddeunydd addysgu yn yr ysgol, nac athrawon a oedd wedi eu hyfforddi.

  Mae eisiau bod yn feddyg, ond ar hyn o bryd maen treulio ei ddiwrnodau adref ar fferm y teulu.

  Llun: Georgina Cranston/SightSavers

  *Pam nawr?

  Stori BorshaByddai Difasi wrth ei fodd yn cael y cyfle y mae Borsha yn ei gael. Mae Borsha yn byw ym Mangladesh. Naw oed yw hithau hefyd a bun mynd ir ysgol ers ei bod yn saith oed.

  Gwnaeth mudiad or enw Sightsavers yn sir bod ei hathrawon wedi eu hyfforddi i helpu plant syn ddall.

  Er enghraifft, mae Hasina Begum, athrawes Borsha, yn gwneud lluniau a mapiau gan ddefnyddio reis a llinyn i helpu Borsha i deimlo gwahanol wead. Mae hyn yn ei helpu i ddatblygur sensitifrwydd ym mlaenau ei bysedd er mwyn iddi allu dysgu Braille.

  Llun: Peter Caton/Sightsavers*Beth gallwn ni wneud?

  Sut gallwn ni atgoffa arweinwyr byd i wneud yn sir bod POB plentyn yn derbyn addysg erbyn 2015?

  Maer cylchoedd hyn yn dangos sut gallwn ddylanwadu ar bobl, gan ddechrau gydan teulu, ein hysgol a hyd yn oed y Prif Weinidog.

  Gallwch anfon eich negeseuon ich Aelod Seneddol a gofyn iddi/iddo eu hanfon ymlaen at y Prif Weinidog.

  Gall y Prif Weinidog geisio dwyn perswd ar arweinwyr byd i wario mwy o arian ar addysg.

  Rydym eisiau i chi fod yn greadigol iawn a gwneud y gadwyn fwyaf erioed o ffrindiau papur. Fel dosbarth, meddyliwch sut bydd eich cadwyn o ffrindiau papur yn cynrychioli HOLL blant y byd.

  Pa neges fyddech chin ei rhoi i ddwyn perswd ar eich Aelod Seneddol yngln phwysigrwydd y mater hwn?

  *Beth gallwn ni wneud?

  Dyma lun o blant Ysgol Gynradd Rhodes Avenue yn cwrdd u Haelod Seneddol lleol, Lynne Featherstone.

  Fe wnaethon nhw ysgrifennu negeseuon ar eu ffrindiau papur, a phenderfynu cynnal digwyddiad yn yr ysgol er mwyn iddi dderbyn y neges i wneud yn sir bod pob plentyn yn mynd ir ysgol.

  Gallech chi gynnal digwyddiadau a gweithgareddau arbennig yn yr ysgol i ddisgyblion, athrawon, rhieni ach Aelod Seneddol.

  Rhowch gyhoeddusrwydd ich gwaith yn y papur newydd lleol gan ddefnyddio pecyn y wasg: www.sendmyfriend.org/speak-up.

  Llun: Richard Baker/Oxfam*1. Pa stori ydych chi eisiau ei hadrodd?

  Meddyliwch am syniadau neu neges yr ydych chi eisiau eu rhannu ag arweinwyr byd.

  Wedyn lluniwch ffrind papur mae templedi parod fel yr un yma iw cael ym mhecyn gweithgareddau eich ysgol.

  Gwnewch eich ffrindiau papur yn fawr fel bod lle i ysgrifennu neges yn gofyn i arweinwyr byd anfon ein ffrindiau i gyd ir ysgol.

  Gwnewch eich ffrindiau papur yn ddeniadol gan dd