of 21 /21
Dictionar Roman-Englez de Termeni Matematici A Ă Â B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S Ş T Ţ U V W X Y Z A abscisă - abscissa absolut - absolute aceleaşi semne - like signs acurateţe - accuracy admisibil - admissible aduna - to add adunare - addition afirmaţie - statement algebră - algebra algoritm - algorithm algoritm de divizare - algorithm for division, division algorithm algoritmul lui Euclid - Euclidean algorithm alternanţă - alternance alternare - alteration amplasare - disposition amplitudine - amplitude analiza - to analyze analiză - analysis analiză matematică - calculus analogic - analogous, analogical analogie - analogy anula - to vanish aplicată - applicate aplicaţie - map, mapping arbitrar - arbitrary arc - arc arccosinus - anticosine, arccosine arcsinus - antisine, arcsine arctangentă - arctangent argument - argument argument al funcţiei - argument of a function arie - area arie a suprafeţei - surface area 1

Dictionar Matematic Roman-Englez Cuvinte

Embed Size (px)

Text of Dictionar Matematic Roman-Englez Cuvinte

Page 1: Dictionar Matematic Roman-Englez Cuvinte

Dictionar Roman-Englez de Termeni Matematici

A Ă Â B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S Ş T Ţ U V W X Y Z

A

abscisă -   abscissaabsolut -   absoluteaceleaşi semne -   like signsacurateţe -   accuracyadmisibil -   admissibleaduna -   to addadunare -   additionafirmaţie -   statementalgebră -   algebraalgoritm -   algorithmalgoritm de divizare -   algorithm for division, division algorithmalgoritmul lui Euclid -   Euclidean algorithmalternanţă -   alternancealternare -   alterationamplasare -   dispositionamplitudine -   amplitudeanaliza -   to analyzeanaliză -   analysisanaliză matematică -   calculusanalogic -   analogous, analogicalanalogie -   analogyanula -   to vanishaplicată -   applicateaplicaţie -   map, mappingarbitrar -   arbitraryarc -   arcarccosinus -   anticosine, arccosinearcsinus -   antisine, arcsinearctangentă -   arctangentargument -   argumentargument al funcţiei -   argument of a functionarie -   areaarie a suprafeţei -   surface areaasemănare -   similarity, similitudeasimetric -   asymmetric(al), unsymmetricasimetrie -   asymmetryasimptotă -   asymptoteasimptote ale hiperbolei -   asymptotes of a hyperbolaaxa x -   x-axisaxă -   axisaxă de coordonate -   coordinate axis

1

Page 2: Dictionar Matematic Roman-Englez Cuvinte

axă de rotaţie -   pivotaxă orizontală -   horizontal axisaxă principală -   major axis, principal axisaxă verticală -   vertical axisaxiomă -   axiom

B

bază -   base, basisbază ortogonală -   orthogonal basebază ortonormată -   orthonormal basisbilion -   billionbinar -   binarybine definit -   well-definedbinom -   binomialbisectoare -   bisector, bisectrixbiunivoc -   one-to-one

C

calcul -   calculus, computationcalcula -   to countcalculabil -   computablecalculul determinantului -   evaluation of determinantcanonic -   canonicaldeterminarea extremului -   hill climbingcâmp -   fieldcât -   quotient, ratio

cel mai mare divizor comun-   greatest common divisor, greatest common factor

cel mai mic multiplu comun -   lowest common multiplecel mai mic numitor comun -   lowest common denominatorcentru -   centre, centercentru de rotaţie -   pivotcentru al unei circumferinţe exînscrise -   excentre, centre of the escribed circlecentrul circumferinţei circumscrise -   circumcentercentrul circumferinţei înscrise -   incentercerc -   circlecercuri concentrice -   concentric circlescifră -   digitcilindru -   cylindercircumferinţă înscrisă -   incircle, inscribed circlecircumferinţă unitară -   unit circlecircumscris -   escribedcoardă -   chordcoeficient -   coefficient

2

Page 3: Dictionar Matematic Roman-Englez Cuvinte

coeficient binomial -   binomial coefficientcoeficient unghiular -   slopecoincident -   coincidentcoliniaritate -   collinearitycombinaţie -   combinationcomparare -   comparationcomparaţie -   comparationcon -   coneconcavă -   concavecondiţie -   conditioncondiţie iniţială -   initial conditioncondiţie necesară şi suficientă -   necessary and sufficient conditioncongruenţă -   congruenceconjugat -   adjoint, conjugateconsecinţă -   corollaryconstantă -   constantconstantă de integrare -   integration constantcontinuitate -   continuityconvex -   convexconvexitate -   convexitycoordonată -   coordinatecoordonate afine -   affine coordinatescoordonate carteziene -   Cartesian coordinatescoplanar -   coplanarcorolar -   corollarycosinus director -   direction cosinecreşte -   to increasecreştere -   incrementcriteriu -   criterioncriteriu de divizibilitate -   criterion for divisibilitycuantor -   quantifiercuantor existenţial -   existential quantifiercuantor universal -   universal quantifiercub -   cubecunoscut -   knowncuplu -   paircuplu ordonat -   ordered paircurbă -   curvecurbă concavă -   concave curvecurbă convexă -   convex curvecurbă cubică -   cubic, cubic curvecurbă integrală -   integral curve

D

dacă şi numai dacă -   if and only ifdate -   datadecizie -   decision

3

Page 4: Dictionar Matematic Roman-Englez Cuvinte

deducţie-   deduction

defini -   to definedefinit peste tot -   everywhere defineddefiniţie -   definitiondegenerat -   degeneratedeîmpărţit -   dividenddeînmulţit -   multiplicanddelatare -   dilatation, stretchingdemonstra -   to provedemonstraţie -   proofdependent -   dependentderivabilitate -   differentiabilityderivată -   derivativederivată în punct -   derivative at a pointdescazut -   minuenddescompunere -   decomposition, expansiondescompunere binomială -   binomial expansiondescompunere în factori -   factoring, factorizationdescompunere în factori primi -   prime factorizationdescompunere în fracţii elementare -   partial-fraction expansiondescompunere a unei fracţii -   decomposition of a fractiondescreşte -   to decreasedetermina -   to determinedeterminant -   determinantdeviaţie -   deviationdeviere -   deviationdezvoltare -   expansiondezvoltare a determinantului -   expansion of a determinantdiagonală -   diagonaldiagonală principală -   main diagonal, principal diagonaldiametru -   diameterdiferenţă -   differencediferenţiabilitate -   differentiabilitydiferit -   unequaldimensiune -   dimensiondirect proporţional -   directly proportionaldirecţie -   directiondiscontinuu -   discontinuousdiscriminant -   discriminantdispărea -   to vanishdistanţă -   distance, waydistinct -   distinctdivizare -   divisiondivizibil {prin} -   divisable {by}divizor -   divisordivizor comun -   common divisor, common factordivizor propriu -   proper factordomeniu -   domain, range

4

Page 5: Dictionar Matematic Roman-Englez Cuvinte

domeniu de definiţie-   domain of definition

dreaptă -   linedreaptă numerică -   number linedrept -   straightdrepte neconcurente -   skew linesdreptunghi -   rectangledrum -   waydual -   dual

E

echilateral -   equilateralechivalent -   equivalentecuaţie -   equationecuaţie algebrică -   algebraic equationecuaţie a liniei drepte -   equation of a straight line

ecuaţie a unei drepte cu coeficient unghiular-   slope-intercept form of a straight line equation

ecuaţie bipatrată -   biquadratic equationecuaţie de ordinul întâi -   first-order equationecuaţie exponenţială -   exponential equationecuaţie liniară -   linear equationecuaţie neliniară -   non-linear equationecuaţie omogenă -   homogeneous equationecuaţie de ordinul doi(patrată) -   quadratic equationelement -   elementelement {al multimii} -   member {of a set}element de arie -   differential of area, element of areaelement de arie (al suprafeţei) -   surface elementelement diagonal -   diagonal elementeliminare -   eliminationeliminare prin substituţie -   elimination by substitutionelipsă -   ellipseeroare -   erroreroare de rotunjire -   rounding erroresenţial -   essentialestimaţie -   estimationevaluare -   evaluationexact -   exactexactitate -   accuracyexcepţie -   exclusionexemplu -   exampleexînscris -   escribedexponent -   degree, exponent, grade, powerexponenţial -   exponentialexpresie -   expression

5

Page 6: Dictionar Matematic Roman-Englez Cuvinte

expresie algebrică -   algebraic expressionexpresie de sub integrală -   integrandextremal -   extremalextremum absolut -   absolute extremum

F

factor -   factorfamilie -   familyfascicul -   pencilfascicul de drepte -   pencil of linesfaţă laterală -   legfigură circumscrisă -   circumscribed figurefigură congruentă -   equivalent figurefiguri congruente -   congruent figuresflux -   fluxfocar -   focusformă generală -   general formformă parametrică -   parametric formformă standardă -   standard formformula binomului -   binomial formulaformula coeficientului unghiular -   slope formulaformula lui Leibniz -   Leibniz ruleformula rădăcinilor ecuaţiei patrate -   quadratic formulaformulă -   formulaformulele jumătăţii unui unghi -   half-angle formulasfracţie -   fractionfracţie elementară -   partial fractionfracţie ordinară -   common fractionfracţie subunitară -   proper fractionfracţie supraunitară -   improper fractionfracţie zecimală -   decimal fractionfracţie zecimală finită -   terminating decimal fraction

fracţie zecimală infinită-   infinite decimal fraction, non-terminating decimal

fracţie zecimală periodică -   periodic decimal fractionfracţii cu numitori egali -   similar fractionsfuncţie -   functionfuncţie concavă -   concave functionfuncţie continuă -   continuous functionfuncţie de mai multe variabile -   function of several variablesfuncţie de o variabilă -   function of a single variablefuncţie de variabilă complexă -   function of a complex variablefuncţie descrescătoare -   decreasing functionfuncţie diferenţiabilă -   differentiable functionfuncţie discontinuă -   discontinuous functionfuncţie impară -   odd-function funcţie în scară -   inter-stage function, jump function, step

6

Page 7: Dictionar Matematic Roman-Englez Cuvinte

functionfuncţie liniară -   linear functionfuncţie monoton crescătoare -   monotone increasing functionfuncţie monoton descrescătoare -   monotone decreasing functionfuncţie monotonă -   monotonic functionfuncţie pară -   even function, symmetric functionfuncţie periodică -   periodic functionfuncţie primitivă -   primitivefuncţie raţională -   rational functionfuncţie signum -   signum functionfuncţie simetrică -   symmetric functionfuncţie trigonometrică -   trigonometric functionfundamental -   fundamental

G

general -   generalgeometrie -   geometrygeometrie euclidiană -   Euclidean geometrygrad -   degree, gradegrad al polinomului -   degree of a polinomial

H

hexaedru -   hexahedron, hexaederhexagon -   hexagonhiperbolă -   hyperbolahiperbolic -   hyperbolic

I

identitate -   identityimagine -   image, map, mappingimpar -   oddimplicaţie -   implicationincertitudine -   uncertaintyinclude -   to includeincluziune -   inclusionincompatibil -   inconsistentincorect -   incorrectindependent -   independentindependenţă liniară -   linear independencyinducţie -   inductioninducţie completă -   complete inductioninducţie matematică -   mathematical induction

7

Page 8: Dictionar Matematic Roman-Englez Cuvinte

inecuaţie -   inequalityinegal -   unequalinfinit -   infiniteinflexiune -   inflexioniniţial -   initialintegrală -   integralintegrare prin părţi -   integration by partsinterdependenţă -   interdependencyintersecţie -   intersectioninterval -   intervalinterval deschis -   open intervalinterval închis -   closed intervalinterval mărginit -   bounded intervalinterval semiînchis -   semiclosed intervalinvers -   inverse, vice versainvers proporţional -   inversely proportionalipotenuză -   hypotenuseipoteză -   hypothesisireductibilitate -   irreductibility

Î

împărţi în două {în jumătate} -   to halveîmpărţire fără rest -   exact divisionîn întregime -   wholeînălţime -   heightînălţime a triunghiului -   altitude of a triangleînchis -   closedînclinare -   slope înlocui -   to replaceînmulţi -   to multiplyînmulţire -   multiplicationînmulţitor -   multiplierînscrie -   to inscribe

K

kilogram -   kilogram(me)kilometru -   kilometre

L

latură {a unui unghi} -   side {of an angle}latură adiacentă -   adjacent sidelege -   law

8

Page 9: Dictionar Matematic Roman-Englez Cuvinte

lege asociativă -   associative lawlege comutativă -   commutative lawlege de compozitie -   law of compositionlege distributivă -   distributive lawlegea terţului exclus -   law of the excluded middlelemă -   lemmalimită -   limitlimită inferioară -   lower limitlimite de integrare -   limits of integrationlinie de fracţie -   bar, vinculumliniar -   linearliniaritate -   linearitylinie dreaptă -   straight-linelinie frântă -   brocken linelinie punctată -   dotted linelinie tangentă -   tangent lineloc geometric al punctelor -   geometric locuslocal -   locallogaritm -   logarithmlogaritm zecimal -   common logslogaritm natural -   natural logarithmlungime -   lengthlungimea arcului -   arc-length

M

mărime -   magnitudemăsură -   measuremăsurabil -   measurablematematică -   mathematicsmatrice -   matrixmatrice de transformare -   matrix of the transformationmatrice diagonală -   diagonal matrixmatrice inversă -   reciprocal matrixmatrice nulă -   null-matrixmaxim -   maximummaximum -   maximummediană -   median {of a triangle}medie aritmetică -   mean, arithmetic meanmedie geometrică -   geometric average, geometric mean,

    mean proportionalmetoda eliminării -   elimination methodmetoda inducţiei complete -   principle of complete inductionmetru -   meterminim -   minimimminimum -   minimummodul -   modulemonom -   monom

9

Page 10: Dictionar Matematic Roman-Englez Cuvinte

monoton -   monotonousmuchie -   edgemulţime -   setmulţime de soluţii -   solution setmulţime de valori -   rangemulţime universală -   universal setmulţime vidă -   empty set, null-setmultiplicare -   multiplicatonmultiplicator -   factor, multipliermultiplu -   multiple, multiplexmultiplu comun -   common multiplemutual -   mutuallymutual disjuncte -   mutually disjoint

N

necunoscută -   unknownnedefinit -   undefinednedegenerat -   non-degneratenedescrescător -   non-decreasingnedeterminare -   indeterminancy, uncertaintynedeterminat -   indefinite, undeterminednegativ -   negativeneglijabil -   negligibleneliniar -   non-linearnemărginit -   unboundedneomogen -   inhomogeneousneperiodic -   non-periodicnesimetric -   non-symmetricnod -   nodenormală -   normalnormală la suprafaţă -   normal to the surfacenumăr -   numbernumăr complex -   complex numbernumăr întreg -   integer numbernumăr iraţional -   irrational numbernumăr natural -   natural numbernumăr par -   even numbernumăr prim -   prime numbernumăr raţional -   rational numbernumăr real -   real numbernumăr transcendent -   transcendental numbernumăr zecimal -   decimal numbernumăr ordinal -   ordinal numbernumărător -   numeratornumărător al fracţiei -   term of a fractionnumere întregi consecutive -   consecutive integersnumere reciproc prime -   coprime numbers, relatively prime numbers

10

Page 11: Dictionar Matematic Roman-Englez Cuvinte

numitor -   denominatornumitor comun -   common denominatornumitori diferiţi -   unlike denominatorsnumitori identici -   like denominators, same denominators

O

oblic -   obliqueoctagon -   octagonomogen -   homogeneousordin -   degree, exponentordin al derivatei -   order of derivativeordin al ecuaţiei -   order of equationordine -   orderordonată -   ordinateorigine de coordonate -   origin {of coordinates}orizontal -   horizontaloval -   oval

P

par -   evenparabolă -   parabolaparabolic -   parabolicparalel -   parallelparalelepiped -   parallelepipedparalelogram -   parallelogramparametru -   parameterparanteze figurate -   bracesparanteze patrate -   square brackets, bracketsparanteze rotunde -   parenthesespatrat -   quadrate, squarepatrulater -   tetragonpătratic -   quadraticpentagon -   pentagonperimertu -   perimeterperioadă -   periodperpendiculară -   normal, perpendicularpicior al perpendicularei -   foot {of a perpendicular}piramidă -   pyramidplan -   planeplan tangent -   tangent planeplan xOy -   xy-planeplanimetrie -   plane geometry, planimetryplus -   plus signpoliedru -   polyhedron

11

Page 12: Dictionar Matematic Roman-Englez Cuvinte

poligoane asemenea-   similar polygons

poligoane congruente -   congruent polygonspoligon -   polygonpoligon convex -   convex polygonpoligon înscris -   inscribed polygonpoligon regulat -   equilateral polygon, regular polygonpolinom -   polynomialposibilitate -   possibilitypozitiv -   positiveprecedent -   precedingprecizie -   accuracypreimagine -   pre-imagepresupunere -   assumptionprimă derivată -   first derivativeprincipal -   principalprincipiul dualitatii -   duality principleprizmă -   prismprocent -   per centprodus -   productprodus scalar -   dot productprodus vectorial -   cross-product, vector productprogresie -   progressionprogresie aritmetică -   arithmetic progressionprogresie geometrică -   geometric progressionproiecţie -   projectionproporţie -   proportionpropoziţie -   proposition, statementproprietate -   propertyproprietate asociativă -   associative propertypunct -   dot, pointpunct de discontinuitate -   point of discontinuitypunct de extrem -   extremum pointpunct de inflexiune -   point of inflexionpunct diametral opus -   diametrically opposite pointpunct focal -   focal pointpunct izolat -   acnodeputere -   degree, grade, power

R

radian -   radianradical -   radical, radical signramură -   branchrang al unei matrici -   rank of a matrixraport -   ratio, relationraţie a unei progresii aritmetice -   common difference

12

Page 13: Dictionar Matematic Roman-Englez Cuvinte

raţie a unei progresii geometrice -   common ratioraţional -   rationalrază -   radiusrază vectoare -   radius vectorrădăcină -   rootrădăcină dublă -   double rootrădăcină multiplă -   repeated rootrădăcină patrată -   square rootrădăcină simplă -   simple rootrădăcini conjugate -   conjugate rootsreal -   realreciproc -   vice versareduce -   to reducereducere termenilor asemenea -   combine similar termsreductibil -   reducibleregulă -   ruleregula paralelogramului -   parallelogram law, parallelogram rulerelaţie -   relationrelativ -   relativerepetat -   multiplexreprezenta -   to representrest -   remainder, restrestricţie -   restrictionreuniune -   unionrezolva -   to solveridica la patrat -   to squareridica la putere -   to raise to a powerromb -   lozenge, rhombus, rhombrotaţie -   rotationrotunji -   to round

S

salt -   jumpsatisface -   to satisfyscalar -   scalarscădere -   subtractionscăzător -   subtrahendschemă bloc -   flow chartschema lui Horner -   Horner's scheme, synthetic divisionschimb de variabilă -   change of variablesecantă -   secantsecţiune -   cutsecţiune conică -   conic, conic sectionsecţiune conică centrală -   central conicsecţiune conică degenerată -   degenerate conicsecţiune conică nedegenerată -   non-degenerate conic,

    non-degenerate conic section

13

Page 14: Dictionar Matematic Roman-Englez Cuvinte

sector circular-   sector of a circle

segment -   closed interval, intercept, segmentsegment de pe axa x -   x-interceptsegment liniar -   line segment, straight-line segmentsegmente congruente -   congruent segmentssemicerc -   semi-circlesemidreaptă -   raysemisferă -   hemispheresemn -   signsemnul adunării -   addition sign, plus signsemnul rădăcinii -   radical, radical signsemnul scăderii -   minus {sign}sferă -   spheresimbol -   symbolsimetric -   symmetricsimetrie centrală -   central symmetrysimplifica -   to cancelsimplificare -   simplificationsimplu -   simplesinusoidă -   sine curvesistem -   systemsistem cartezian de coordonate -   Cartesian coordinate systemsistem cu mai multe necunoscute -   many-variable systemsistem de coordonate -   coordinate systemsistem de ecuaţii liniare -   system of linear equationsistem neortogonal de coordonate -   non-orthogonal coordinate systemsistem omogen -   homogeneous systemsistem ortogonal de coordonate -   orthogonal coordnate systemsistem rectangular de coordonate -   rectangular coordonate systemsoluţie admisibilă -   permissible solution, admissible solutionsoluţie aproximativă -   approximate solutionsoluţie completă -   complete solutionsoluţie exactă -   exact solutionsoluţie generală -   general solutionsoluţie nenulă -   non-zero solutionsoluţie netrivială -   non-trivial solutionsoluţie nulă -   zero solutionsoluţie periodică -   periodic solutionsoluţie unică -   unique solutionsoluţiona -   to solvesoluţionare {a unei probleme} -   solution {of a problem}spaţiu -   spacespaţiu euclidian -   Euclidean spacestrict -   strictstrict monoton -   strongly monotonicsubstitui -   to replacesubstituţie -   substitutionsubstituţie inversă -   back-substitution

14

Page 15: Dictionar Matematic Roman-Englez Cuvinte

suma -   to addsumă -   sumsuprafaţă -   surfacesuprafaţă de rotaţie -   surface of revolutionsubmulţime -   subset

T

tangentă -   tangentteorema lui Pythagoras -   Pythagorean theoremteoremă -   theoremteorema fundamentală a aritmeticii -   fundamental theorem of arithmeticteorema lui Bezout -   factor theoremteorema lui Thales -   intercept theoremteorema sinusurilor -   law of sines, sine ruleteoria mulţimilor -   set theoryteorie -   theorytermen -   termtermen al sumei -   addend, summandtermen general -   general termtermeni asemenea -   similar termstetraedru -   tetrahedrontot -   wholetransforma -   to transformtransformare de coordonate -   transform of coordinatestranslare -   translationtranslaţie -   bridgingtranzitivitate -   transitivitytrapez -   trapezoid, trapeziumtrigonometric -   trigonometrictrigonometrie -   trigonometrytrisecţia unui unghi -   trisection of the angletriunghi -   triangletriunghi ascutunghic -   acute triangletriunghi asemenea -   similar triangletriunghi dreptunghic -   right triangletriunghi echilateral -   equilateral triangletriunghi isoscel -   isosceles triangletriunghi obtuzunghic -   obtuse triangletriunghi scalen -   scalene triangletriunghiular -   triangular

U

unghi -   angleunghi adiacent -   adjacent angle

15

Page 16: Dictionar Matematic Roman-Englez Cuvinte

unghi alăturat -   adjacent angleunghi ascuţit -   acute angleunghi complementar {până la 90o} -   complementary angleunghi complementar până la 360o -   explementary angleunghi de înclinare -   slope angleunghi diedru -   dihedral angleunghi drept -   right angleunghi exterior {al triunghiului} -   exteriar angle {of a triangle}unghi interior -   interior angleunghi înscris -   inscribed angleunghi întins -   straight angleunghi la bază a triunghiului -   base angle {of a triangle}unghi la centru -   central angleunghi obtuz -   obtuse angleunghi plin -   straight ahgleunghi suplimentar până la 360o -   conjugate angleunghiuri adiacente suplimentare -   adjacent supplementary anglesunghiuri alterne -   alternate anglesunghiuri alterne externe -   alternate exterior angles

unghiuri alterne interne-   alternate interior angles, opposite interior angles

unghiuri congruente -   congruent anglesunghiuri corespondente -   corresponding anglesunghiuri opuse la vârf -   vertex anglesunghiuri suplimentare {până la 180o} -   supplementary anglesunic -   singleunicitate -   uniquenessunitate -   unitunivoc -   unambiguous

V

valabil -   validvalid -   validvaloare -   valuevaloare absolută -   absolute valuevaloare absolută a numărului complex -   absolute value of a complex numbervaloare iniţială -   initial valuevaloare medie -   average, average valuevaloare limită -   limit valuevariabilă -   variablevariabilă independentă -   independent variablevârf -   vertexvector -   vectorvector coplanar -   coplanar vectorvector de bază -   base vectorvector normal -   normal vectorvector nul -   null-vector

16

Page 17: Dictionar Matematic Roman-Englez Cuvinte

vector unitar -   unit vectorvector tangent unitar -   unit tangent vectorveridicitate -   truthverifica -   to verifyvertical -   verticalviteză -   speed, velocityvolum -   volume

Z

zecimal -   decimalzero -   zero

Bibliografie

17