Click here to load reader

El·lipse 45: "Five years, five kilometres"

 • View
  230

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

In the June issue of The Ellipse, the monthly newspaper of the PRBB, you can learn how about 100 residents of the PRBB met to run 5km to celebrate 5 years since the park creation. In addition, Toni Gabaldón, from the CRG, explains his research in comparative genomics; UPF researchers publish in Science the relationship between DNA compaction and the stress cell response; several studies from the IMIM help the benefits of olive oil to be recognized by the European Food Safety Authority; Audrey de Nazelle, from CREAL, reveals the utility of smartphones for epidemiological studies; and scientists from the CMRB show how the LSD1 enzyme helps stem cells to decide between renewal or differentiation. You can also discover who has won the PRBB award or how statistics can support research, among many other things. Enjoy it!

Text of El·lipse 45: "Five years, five kilometres"

 • Parc recercaBiomdica Barcelona

  connectem cincia i diversitat en un esPai creatiu nic Juny de 2011 NM. 45 www.prbb.org GRATUT

  DESTACAT / HIGHLIGHT

  en el grau dinternacionalitzaci de la recerca que desenvolupen. Linforme destaca la novena posici dEspanya en el rnquing mundial per nombre de publica-cions i el fet que les institucions catalanes segueixen sobresortint tant en producci com en visibili-tat respecte de la resta de lEstat.

  IMIM and CRG rank highly

  According to the report entitled Bibliometric indicators of Spanish scientific activity 2008, by the SCIMago group, the CRG and the

  Bon posicionament de lIMIM i el CRG

  Segons linforme Indicadores bibliomtricos de la actividad cientfica espaola 2008, realitzat pel grup SCImago per encrrec de la Fundacin Espaola para la Cien-cia y la Tecnologa (FECYT), el CRG i lIMIM es troben en primera i quarta posici, respectivament, entre les institucions sa nitries espanyoles amb una major r-tio de citacions per document. Ambdues institucions com-parteixen, a ms, llocs destacats

  IMIM are in first and fourth posi-tions respectively amongst the Spanish health institutions with high ratios of citations per docu-ment. Both institutions also do well with respect to the degree of internationalisation of their re-search. The report highlights that Spain is ninth in the world rankings by number of publications, as well as the fact that the Catalan insti-tutions continue to excel, both in production and visibility, with respect to the rest of the country R

  ober

  t Cud

  mor

  e (v

  ia F

  lickr

  )

  Cinc anys, cinc kilmetreslhorari laboral, per fer activitats que els uneixen, tant esportives com culturals, solidries o fes-tives; massivament o en petit comit. El teatre, el cant coral, la capoeira, el ioga, les danses africanes, el futbol, el bsquet, els esmorzars i mercats solida-ris, les sortides dels runners, les festes que cada any reuneixen un gran nombre de residents o el campionat de vlei platja amb ms de 500 participants en sn alguns exemples. Totes aquestes activitats, moltes delles iniciatives dels residents i organitzades per ells mateixos, aix com les relacions i amistats que hi han sorgit, han facilitat la convivncia entre tots els residents del parc, i han generat oportunitats i ganes de collaborar en projectes co-muns. El PRBB ha avanat molt en aquests cinc anys, i lempen-ta dels seus residents hi ha tin-gut molt a veure.

  Five years, five kilometres

  W ith the slogan "He-alth and kilometres" emblazoned on their orange shirts, on May 30, nearly 100 PRBB residents assembled in the inner square of the park to run five kilometres together along the sea front. The initiati-ve, which a group of runners of the PRBB came up with, symbo-lises the celebration of the 5th anniversary of the park: five ye-ars, five kilometres. Over these past five years more than 1,300 residents have worked together, making advances in bi-omedical research and finding ways of improving people's he-alth. They have done it all sharing, day in and day out, not only many hours of work, but also leisure ti-me. These more relaxed moments have helped both the scientists and support staff of the PRBB to get to know one another better.

  They have got together, outside working hours, for joint sporting, cultural, supportive or festive acti-vities, in big groups and small. The theatre, choir, capoeira, yoga, Afri-can dancing, football, basketball, charitable breakfasts and markets, the outings of runners, the parties which each year bring together a large number of residents and the beach volleyball championship which has over 500 participants are some examples. All of these activities, many of them initiatives of the residents which they organised themsel-ves, and the relationships and friendships that have been for-med, have made the coexistence of all the residents of the park easier, and have led to opportu-nities and the desire to coope-rate in joint projects. The PRBB has advanced considerably in five years, and the drive and energy of the residents has been intrinsic

  Maruxa Martnez-Campos

  Amb el lema Salut i kil-metres gravat a les sa-marretes de color taronja, quasi 100 residents del PRBB van sortir el 30 de maig de la plaa in-terior del parc per crrer plegats cinc kilmetres al llarg del Passeig Martim. La iniciativa, sorgida dun grup de corredors del PRBB, tenia com a objectiu simblic ce-lebrar el 5 aniversari del parc: cinc anys, cinc kilmetres. Durant aquests cinc anys, ms de 1.300 residents han treballat junts per fer avenos en la recer-ca biomdica i trobar formes de millorar la salut de la poblaci. I ho han fet tot compartint el seu dia a dia: moltes hores de feina, per tamb alguns moments doci, que han servit perqu tant els cientfics com el personal de suport del PRBB shagin cone-gut millor. Shan trobat, fora de

  Editorial IIS-Hospital del Mar

  The new Hospital del Mar Health Research Institu-te is in the final process of being accredited to join the network of research institutes linked to the National Health Service. Such institutes are being created by the Ministry of Science and Innovation to encourage the association of hospitals with universities and research organisations, with the aim of bringing together basic, epidemiological and clinical re-search, and promoting the con-cept of a hospital as a research centre. The constitution of the IIS-Hospital del Mar will rein-force its external recognition and will open a new avenue for obtaining competitive resour-ces, fostering translational re-search. The IIS-Hospital del Mar gathers professionals from the UAB, UPF, IMIM, CRG, CMRB, CREAL and PRBB around the Hospital del Mar, and is mana-ged by the FIMIM. It includes eight research programmes and the organisational framework has been established in an agreement approved by the par-ticipating institutions.

  Miguel Lpez-Botet

  IIS-Hospital del Mar

  El nou Institut dInves-tigaci Sanitria Hospi-tal del Mar es troba en el procs final dacreditaci per integrar-se en la xarxa dinstituts de recerca vinculats al Servei Nacional de Salut. Aquests instituts sestan creant per fomentar lassociaci dels hospitals amb universitats i altres organismes de recerca, amb lobjectiu dapropar la re-cerca bsica, epidemiolgica i clnica, i potenciar el concepte dhospital com a centre de re-cerca. La constituci de lIIS-Hospital del Mar reforar el seu reconeixement extern i obrir una nova via dobtenci de recursos competitius, pre-ferentment en el camp de la investigaci translacional. LIIS-Hospital del Mar agrupa professionals de la UAB, la UPF, lIMIM, el CRG, el CMRB, el CREAL i el PRBB al voltant de lHospital del Mar, i el seu ens de gesti s la FIMIM. La seva organitza-ci cientfica sestructura en vuit programes de recerca i el seu marc organitzatiu sha establert en un conveni apro-vat per les institucions parti-cipants.

  Miguel Lpez-Botet

  J

  ordi

  Cas

  aas

 • Cincia www.prbb.org | juny de 2011 2

  NOTCIA CIENTFICA / SCIENTIFIC NEWS

  Som a ledat dor de la genmica comparativaTONI GABALDN GRUP DE GENMICA COMPARATIVA DEL CRG

  quasi 3.000 espcies i la tendncia s que cada any es dupliqui comenta el cap del grup. Tenim una quantitat dinformaci gentica inimaginable fa tres anys. Sen-to que estem a ledat dor de la genmica comparativa. Ens calen, per, eines capaces daprofitar aquesta informaci. Ara mateix, el nombre de seqncies disponibles augmen-ta molt ms rpid que la potncia dels ordi-nadors. Encara que larbre de la vida s un concepte bsic en qualsevol estudi evolutiu, no est lliure de controvrsies. Actualment es discuteix si realment hi ha un arbre de la vida o si s ms aviat una xarxa. I en aix hi t molt a veure la HGT, perqu si els gens no es passen noms de generaci en generaci, si-n entre espcies, aix modifica la forma de larbre i fa que sassembli a una xarxa. Finalment, el grup estudia com fongs que normalment sn part de la flora intestinal es converteixen en patgens oportunistes en individus immunodeprimits, com ara persones amb sida o pacients que han patit quimioterpia. Hi ha milers despcies que viuen al nostre cos i noms una petita pro-porci es converteix en patgens. Per enten-dre el perqu, estem seqenciant fongs des-pcies patgenes i no patgenes, i de soques ms i menys virulentes, explica Gabaldn. El grup est catalogant tots els canvis que troben al genoma daquestes espcies i en fa arbres filogentics. En collaboraci amb experts experimentals, han introdut les di-ferents soques en macrfags humans per es-tudiar quins gens sexpressen i entendre com reaccionen els fongs quan es troben amb la primera lnia de defensa humana, i com res-pon aquesta defensa a cada tipus de fong.

  "We're in the golden age of comparative genomics"

  Valencian Toni Gabaldn arrived at the PRBB in 2008. Since then he has created a group with a mixed education in biology and computer scien-ce which is devoted to the comparison of genomes from an evolutionary stand point. Two main questions underlie their rese-arch: which evolutionary processes take place and how these affect gene function. The group has several of their own lines of research as well as many collaborative projects. The diversity of studies leads to collaboration with people from around the world, from the United States and Europe to Brazil and Malaysia. Their research is based on phylogenetic trees. These reveal the evolutionary relati-onships between genes of different species and are based on the comparison of DNA sequences. Analysis of the trees provides information about which genes have been duplicated or lost and which have accu-mulated the most changes. "Previously, we created a tree by com-paring a single gene in several different species. Now we look at the entire geno-me, some 22,000 genes, meaning we ha-ve to analyse 2