Format Rph Kssr 0001 New page 1
Format Rph Kssr 0001 New page 2
Format Rph Kssr 0001 New page 3
Format Rph Kssr 0001 New page 4

Format Rph Kssr 0001 New

Embed Size (px)

DESCRIPTION

format RPH Bahasa Melayu KSSR

Text of Format Rph Kssr 0001 New

 • Rancangan Pengaiaran Harian [RPH](Pengajaran Aspek Seni BahasaTahun 4 : Pendekatan Komunikatif)Mata Pelajaran: Bahasa MalaysiaTarikh /HariTahunBil MuridMasaTemaTajuk

  30 September/lsnin4 Biru

  30 orang8.10

  - 8.40 pagi (30 minit)

  PertanianMari Hidupkan Bumi Hijau

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN4.1 Menyebut dan memahami unsur

  seni dalam lagu melalui nyanyiansecara didik hibur.

  4.1.1 Menyebut dan memahami lirik laguyang mengandungi nilai dan pengajaranyang dipersembahkan melalui nyanyiansecara didik hibur.

  Objektif: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:

  i. menyebut lirik lagu 'Mari Hidupkan Bumi Hijau' dengan sebutan yang jelas melaluinyanyian.

  ii. menyatakan tiga daripada lima nilai yang terdapat dalam lagu 'Mari Hidupkan Bumi'dengan betul..

  Sistem Bahasa. Kosa kata : anugerah, keringat, khazanah, menguning, pusaka

  Pengisian Kurikulum

  o llmu : Kajian Tempatan *. Nilai murni : Kerajinan, kesyukuran, menghargai, kerjasama, semangat ermasyarakat. Pendidikan Alam Sekitar : bertanggungjawab terhadap persekitarano Kreativiti : Pergerakan kreatif - imaginasi dan visualisasi. Elemen Keusahawanan

  EK 1.2 Peka kepada peluang

  Kepelbagaian Kaedah dan teknik

  . KB : menghubung kait dengan pengalaman, menjana idea

  . KP : Verbal linguistik, interpersonal dan kinestatik

  . Kajian Masa Depan

  KUMPULAN 1 SB KSSR TAHUN 4

 • Jenis Bilanqan1 Komouter riba 12 LCD 13 Lirik laou : Mari Hidupkan Bumi Hiiau 14 Gambar tunqqal 5

  Pengetahuhn Sedia Ada : Murid pernah melihat aktiviti pertanian di kaca televisyen.

  KU MPU LAN 1-SB-KSSR_TAHUN 4

 • Langkah/Masa lsi pelajaran Aktiviti pengajaran danpembelajaran

  Catatan

  Set(5

  induksiminit)

  Menyatakan aktivitipertanian di Malaysia.

  Soalan:

  . Apakah aktivitipertanian yangkamu tahu?

  . Nyatakan aktivitipertanianberdasargambar yangdipaparkan.

  Jawapan:

  . berkebun sayur

  . menanam padi

  . menanamkelapa sawit

  . menanam nanas

  . menanam getah

  -.?

  Empat orang dipilihsecara rawak untukmenyatakan aktivitipertanian berdasarkangambar tunggal.

  Guru mengaitkan aktivitipertanian dengan tajukpelajaran pada hari ini.

  BBM:Gambar tunggal

  llmu:Kajian Tempatan

  Nilai:Kerajinan

  PembelajaranKontekstual:Menghubungkaitkanpengalaman denganpelajaran pada hari ini

  Pendidikan AlamSekitar:-bertanggungjawabterhadap persekitaran

  Langkah(12 minit)

  Menyebut Lirik LaguMari Hidupkan BumiHijau melalui nyanyian.

  Pertanian: Mari Hidupkan"Bumi Hijau"

  Oh tanah yang subur iniFusakx milik kita

  A*ugerah Maha KuasaTersimpan sejuta rahsia

  Rebah di pagar bumiHijau padi i:rengu*ing

  Bumimu tak pernah mungkiriHasilnya kini berganti

  Titis ketingatnya mengalirseumpama baja

  Sumber kesuburan dankhazanah tanah bonda

  Chorus:Kau lihatlah di sekelilingSawah juga ladangmu

  Usah dibiarkan layuAulh mairr

  Semua murid menyebutlirik lagu Mari HidupkanBumi Hijau yangdipaparkanGurumemperdengarkanrakaman lagu MariHidupkan Bumi HijauSemua muriddikehendaki menyanyilagu tersebut dengansebutan yang jelassecara didik hiburMurid dimintamenyatakan maksudkosa kata yang terdapaldalam lirik lagu,

  BBM:Komputer riba, LCD,Lirik lagu Mari HidupkanBumi Hijau

  Sistem bahasa:Kosa kata

  Kecerdasan Pelbagai:Verbal linguistik, muzik,kinestetik

  Kreativiti :Pergerakan kreatif -imaginasi danvisualisasi

  Elemenkeusahawanan:

  KU MPULAN 1-SB-KSSR_TAHU N 4

 • Mengapakah si anak mudaHanya menjeling tidak kau

  berganding seiringMenyemai benih tani

  Kosa kata:. anugeraho keringat. khazanah. menguning. pusaka

  Maksud kosa kata. kurniaan. peluh. harta benda. menjadi kunig. wa risa n

  EK 1.2 Peka kepadapeluang

  Langkah 2(8 minit)

  Perbincangan nilaiberdasarkan lirik laguMari Hidupkan BumiHijau

  Secara berpasanganmurid diminta untukberbincang tentang nilaiyang terdapat dalamlagu Mari HidupkanBumi HijauSecara rawak muriddiminta menyatakanlima nilai yang terdapatlagu tersebut.

  BBB:Komputer riba, LCD,Lirik lagu Mari HidupkanBumi Hijau

  Kajian masa depan:-Sektor pertanian perluterus dimajukan-Menggunakanteknologi moden dalambidang pertanian

  Kecerdasan Pelbagai:Verbal linguistik

  Nilai:Kesyukuran, menghargaikerajinan,kerjasama,semangatbermasyarakat

  Ka@hatlah di sekejil in$Sawah juga ladangmu

  Usah dibiarkan lavuNilai : kerajinan

  "&m *,g*refo ,M afi a,:Kuzisa, :Teriimpan seiuta rahsiaNilai :Kesyu ku ranlmenghargai

  Kau:,fihatlah di,sek il ingSawah juga ladangmu

  Usah dibiarkan layu

  Nilai :kerjasama/semangatbermasvarakat

  Penutup(5 minit)

  Rumusan:

  Kognitif

  Sosial

  . Murid dimintamenyatakan maksudsebutan yang jelas.

  . Murid menyatakan nilaiyang dipelajari padahari ini.

  . Guru memujipenglibatan muriddalam aktiviti nvanvian..

  Kecerdasan Pelbagai:Verbal linguistik

  Nilai:Kesyukuran, menghargaikerajinan,kerjasama,semangatbermasyarakat

  KUMPULAN 1 SB KSSR TAHUN 4