316

Фразеологичен речник на българския език: А-Я

  • Upload
    snsdg

  • View
    46

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Речникът съдържа общоприети, най-често употребявани фразеологизми, наследени от миналото, отразяващи важни страни от историята на народа, от неговия бит, душевност и нравственост, както и фразеологизми, възникнали в по-ново време. Вниманието на читателите се насочва към структурните особености на фразеологичните единици, източниците за възникване на фразеологизмите, тяхното значение и ситуационно уместната им употреба. Фразеологизмите, като вид творчество на народа и средство за самопознание, представляват интерес за широк кръг читатели. Целта на настоящия речник е да бъде полезен за ученици и студенти при овладяване на устойчивите словосъчетания, да съдейства за разширяване на знанията им за речниковото богатство на българския език и да подпомага развитието на уменията им да използват изразните възможности на фразеологизмите за постигане на колоритна реч при общуване. Освен това речникът е ценен справочник за всички, които проявяват интерес към фразеологизмите.

Citation preview

Page 1: Фразеологичен речник на българския език: А-Я
Page 2: Фразеологичен речник на българския език: А-Я
Page 3: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

Мария Банова • Стамена Димова

ФразеодогиченРЕЧНИК

БЪЛГАРСКИЯЕЗИК

• подбрано •

А-Я

Бан Map2014 г.

Page 4: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

Фразеологичен речник на българския езикподбрано

© Мария Петрова Банова, автор

© Стамена Вергилова Димова, автор

Редактор Росица НиколоваКоректор Мария ЦаневаХудожник Нина Караманолева

© Издателство „Бан Map”, София, 2014

www.banmar.net

[email protected]

ISBN 978-954-9797-53-4

Page 5: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

СъдържаниеПредговор ........................................................................................................ 5

Структура на речниковата статия.......................................................12

Извори на фразеологичния речник.....................................................15

Съкращения....................................................................................................16

Знаци..................................................................................................................17

А................................................................................................ 19

Б................................................................................................. 24

В................................................................................................. 33

Г................................................................................................. 52

Д................................................................................................ 61

Е................................................................................................. 81

Ж............................................................................................... 87

3......................................................................................................................91

И.............................................................................................. 103

Й.............................................................................................. 119

К.............................................................................................. 120

Л.............................................................................................. 142

М............................................................................................. 154

Н.............................................................................................. 167

О.............................................................................................. 189

П.............................................................................................. 205

Р............................................................................................... 223

С.............................................................................................. 231

Т............................................................................................... 252

3

Page 6: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

У..................................... 264

Ф.............................................................................................. 273

X.............................................................................................. 274

285

287

« и и

л д

.................................................................................................................296

.................................................................. 298

..................................... 305

Я.............................................................................................. 306

4

Page 7: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ПРЕДГОВОР

Лексикологията като дял от езикознанието изучава дума-та като самостоятелна речникова единица. В учебните про-грами по български език отдавна е застъпено изучаване на

речниковото значение на думата, неутралната и експресивна лексика, неметафоричната и метафорична употреба на думите,

уместната им употреба в процеса на общуване според комуни-

кативната ситуация и т.н. Осмислянето семантиката на думата

и овладяването й като лексикално средство в текста е основен

път за развитие на умения у учениците да използват изразните й възможности и в своята реч.

През последните години в учебните програми по български език и литература, и съответно в учебниците, са предвидени

теми върху фразеологията като наука за устойчивите слово-

съчетания, от гледна точка на тяхната семантика, структура, източници на възникване, ситуационно уместната им употре-ба спрямо емоционално оценъчната им натовареност.

Нараства необходимостта от учебен фразеодогичен реч-ник на българския език като източник на знания и като спра-

вочник в учебния процес по български език и литература.

Настоящият речник има за цел да подпомогне ученици, сту-денти от специалност „Българска филология” при овладяване

на устойчивите словосъчетания, да съдейства за разширяване на знанията им за речниковото богатство на езика ни. Да под-

помага учители и широк кръг читатели, с интерес към фразе-

ологизмите като вид творчество на народа и средство за само-

познание.

Целта на авторите е не да представят богатата фразеоло-гия на българския език (за тази цел има пълни фразеологични речници на БАН), а да акцентуват както върху общоприети,

5

Page 8: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

най-често употребявани фразеологични единици, наследени от миналото, отразяващи важни страни от историята на на-рода, от неговия бит, душевност, нравственост, така и върху фразеологизми, възникнали от по-ново време. Едновременно с това, вниманието на читателите се насочва към структурни-те особености на устойчивите словосъчетания, значението и употребата им, съобразно степента на тяхната експресивност и характера на емоционалната им оцветеност.

Речникът съдържа 2400 речникови статии, в това число и техни синоними. Включени са два основни вида фразеологиз-ми по структура:

• Фразеологизми със структура на изречение. Напр.: *вър- зан съм в езика, *гори ми главата, слагам пръст на раната, *имам дебели очи и др.

• Фразеологизми със структура на словосъчетание. Напр.: *дребна риба, *луда глава, *тиха вода, *след дъжд качулка и др.

По своята лексикално-граматична характеристика (прила-гателно, глагол, съществително, отглаголно съществително, причастие, наречие) фразеологизмите имат различна структу-ра. Напр.: арнаутска пиперка - 'избухлив и гневлив човек', обра-зувано от (прилагателно + съществително), луда глава - 'буен, невъздържан човек' (прилагателно + съществително), гръм от ясно небе - 'неочаквана неприятност' (съществително + пред-лог + прилагателно + съществително), златна сватба - '50 го-дини от сключване на брак' (прилагателно + съществително). Фразеологизмите: вятър и мъгла - 'празна, несериозна работа', цъфнах и вързах - 'в много тежко положение съм', рано или късно - 'все някога ще се случи', са съчетания от две еднакви морфологични думи, свързани със съюз; блед като платно - 'много бледен' (прилагателно + съществително, свързани със сравнителния предлог като); на един дъх - 'много набързо, из-

Page 9: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

веднъж' (предлог + числително + съществително); имам меко сърце - 'много съм добър, състрадавам болката на другите' (глагол + прилагателно + съществително) и др.

Обяснимо е, че в речника не могат да бъдат изброени всич-ки структурни разновидности.

Фразеологизмите не само назовават предмети, явления, ка-чества и т.н., но едновременно с това ги характиризират, дават им някаква оценка.

Като обособен структурен модел, застъпен в речника, са устойчивите сравнения. Голям брой фразеологизми са възникнали въз основа на сравнението. Задължителен струк-турен елемент на този вид фразеологизми е сравнителния предлог като и по-рядко съюзите като чели и сякаш. Първа-та речникова единица може да бъде глагол или прилагателно, наречие или съществително. Напр.: гладен като вълк - 'мно-го гладен', уча като папагал - 'уча, без да се стремя да разбера наученото', страхувам се като от огън - 'много се страхувам', тъмно като в рог - 'много тъмно', човек като планина - 'едър, голям човек', (човек планина), очи като череши - 'черни очи', (очи череши).

Основната част от фразеологизмите в речника са най-често употребявани в битово-разговорната реч, поради което бе-лежка разг. не е поставена. Напр.: вадя думите с ченгел от ус-тата на някого - 'много трудно карам някого да говори’, мина ми котка път - 'не успях да постигна това, към което се стре-мях', вали като из ведро - 'вали много силно, проливно' и др.

Застъпени са фразеологизми, употребявани в разговорния стил на книжовния език. Напр.: от кумова срама - 'нещо извър-шено привидно, без желание, колкото за приличие', на час по лъжичка - 'по малко в разстояние на дълго време’, от мене да мине - 'проявявам великодушие, отстъпвам' и др.

7

Page 10: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

Към фразеологизмите, използвани в книжовния език, се отнасят и фразеологизмите с книжна стилистична окраска. Употребяват се по-често в публицистичния стил, за който е

характерна полемичност, оценъчност, острота на изказа. Фра- зеологизми с книжна стилистична окраска се срещат често и в езика на художествената литература. Напр.: крайъгълен камък - 'най-важната, най-съществена страна на нещо', вди- гам/вдигна завесата - 'разкривам нещо, което се е пазело в

тайна, а представлява обществен интерес', последният мо- хикан - 'представител на измиращо поколение или изчезващ социален тип'и др.

Речникът включва още:

Фразеологизми, които водят началото си от библейска-та литература, напр.: алфата и омегата - 'най-важното, съ-щината на нещо', обетована земя - 'място на благополучие, към което всеки се стреми', златния телец - 'злато, богат-

ство, париидр.

<=> Фразеологизми, които водят началото си от гръцката митология, напр.: авгиеви обори - 'много замърсено място, пълно безредие', ахилесова пета - 'най-слабото, уязвимо мяс-то на някого', сизифов труд - 'тежък, непосилен, но безполезен труд' и др.

|=> Ограничен брой диалектни фразеологични единици, напр.: Йола, Мара и камшик Тодора - употребява се за три

жени, които са неразделни, върти ме отвътре - 'тревожа се, измъчва ме нещо, неспокоен съм', и др.

Фразеологизми, заглавия на книги, имена на литературни герои, напр.: изгубена Станка - 'разсеян, самотен човек', води началото си от повестта на Илия Блъсков „Изгубена Станка”;

маминото детенце - 'разглезен човек, който всичко получава наготово от близките си', от повестта на Любен Каравелов

Page 11: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

„Маминото детенце”; бай Ганьо - 'прост, нахален, недоверчив, скъперник, но преуспяващ човек', води началото си от еднои-

менната книга на Алеко Константинов, и др.

Речникът съдържа по-значителен брой фразеологизми, упо-требявани в художествената литература, преди всичко в бе-летристичните творби, в речта на героите, като стилистично- изразителни средства, източник на емоционално въздействие. Обикновено функционират като възклицателни, като въпро-сителни, повелителни и отрицателни фразеологични изрази.

Възклицателни - напр.: *здраве да е, *има си хас и др.; въпро-сителни фразеологични изрази, напр.: *къде ми беше ума, *за какъв дявол иде и др.; повелителни (подбудителни) фразеоло-гични изрази, напр.: *събирай си ума; *гледай си кефа; отри-

цателни фразеологични изрази, напр.: *не е цвете за мириса-

не, *пръста си няма да мръдна и др.

Застъпени са неголям брой фразеологични единици от фолклора, напр.: камък да стисне, вода ще пусне - 'много си-

лен' и др.

Поговорките *през куп за грош, *от трън < та > на глог, *ба- бини деветини и др. днес се възприемат като фразеологизми.

В речника са намерили място и преходните фразеологизми

- пословици, поговорки, които се различават от същинските както по структура, така и по значение.

За разлика от фразеологичните единици, които се отлича-

ват със своята устойчивост, възпроизводимост в речта като готови речникови единици, с цялостно или частично преос- мислено значение, с образност и експресивност, пословици-те са образни изрази със структура на завършено изречение,

съдържащи някаква поука, умозаключение. Напр.: Приятел се познава в неволя, както златото в огъня / Сговорна дружи-на, планина повдига и др.

Page 12: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

Поговорките нямат такъв поучителен характер. Те предста-вляват съчетания, незавършени изречения, с които се изразя-ва някаква констатация, напр.: без да ми мигне окото - 'дейст-вам решително, без колебание', изгрява ми звездата - 'ставам прочут, прославям се' и др.

Малък брой са идиомите, фразеологизми, при които аб-стракцията е най-висока, без вторично значение. Напр.: ни в клин, ни в ръкав - 'неуместно, без връзка с това, което се го-вори', през куп за грош - 'как да е, небрежно, набързо' и др. По-добно на отделните лексеми, фразеологизмите също могат да бъдат многозначни, могат да имат повече от едно значение.

Между фразеологизмите съществуват и синонимни връзки. Подобно на думите, те са съчетания, различни по форма, но с еднакво или близко значение. Основно изискване при фразе-ологизмите синоними е да съответстват на една и съща част на речта. Напр.: глаголен фразеологизъм не е синоним на фра- зеологична единица с прилагателно име или с наречие. Напр.: фразеологичното сравнени кротък като агне - 'много кротък', което функционира като прилагателно име, не е синоним на именната фразеологичната единица кротко агне (функциони-ра в речта като съществително име), добро, спокойно, послуш-но. Съществуването на фразеологизми синоними е доказател-ство за фразеологичното богатство на нашия език. Това дава възможност да се изрази смислов нюанс за нещо или да се раз-крие емоционална оценка, отношение към обекта на речта. Напр.: карам през пръсти - 'върша нещо небрежно, нехайно' и през куп за грош - 'върша нещо нехйно, как да е, повърхност-но'. Фразеологизмите бабини деветини и врели-некипели из-разяват едно и също смислово съдържание, но все пак същест-вува семантична отлика (бабини деветини внушава по-висока степен на недоверие към казаното).

10

Page 13: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

Настоящият фразеологичен речник съдържа не само фра-зеологизми синоними, но и фразеологизми антоними, които имат противоположно значение. Често съдържат думи, кои-то са антоними помежду си, напр.: говоря като картечница - 'говоря много и бързо', мълча като риба - 'мълча, не продум- вам нищо'. Когато първите елементи са антоними, антонимни- те връзки между устойчивите сравнения се осъзнават много ясно. Напр.: хубав като ангел - грозен като Юда.

Създадени от народа във вековното му съществуване, фра-зеологизмите са помощно средство както за проникване в на- родопсихологията на българина, в неговата нравственост и душевност, така и средство за осъществяване на една от ос-новните функции на езика - експресивната.

Надяваме се, че този речник ще бъде изключително потре-бен на ученици, студенти, учители и заслужено ще изпълнява функцията си като учебен.

Вярваме, че ще бъде търсен и полезен като справочник и за широк кръг читатели, за които фразеологизмите представля-ват особен интерес.

От авторките

Page 14: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

СТРУКТУРА НА РЕЧНИКОВАТА СТАТИЯ

В словника на речника фразеологизмита са дадени по азбу-

чен ред.

Заглавката на статията е представителната форма на фразе-

ологичната единица. Написана е с болд. След нея, където е не-

обходимо, следват граматични бележки за синтактичната им

съчетаемост, дадени с курсив (някого, на някого, нещо и др.)

С курсив са отбелязани и квалификаторите за стилистич-

на принадлежност и експресивна оцветеност (книж., остар., диал., пренебр. и др.)

При разговорните фразеологични единици, които са основ-

но ядро в речника, бележка разговорно не е поставена.

След заглавката и съответните бележки към нея, следва

тълкуване на доминантния фразеологизъм. Следват примери

(илюстративен материал) дадени в курсив след тълкуването.

Приведените примери дават възможност за по-ясно разкрива-не значението на фразеологизма.

Когато основният фразеологизъм е многозначен, всяко зна-

чение се дава отделно, номирирано цифрово, и на нов ред с де-

фениция, илюстрирано с примери.

Ако примерите са от произведения на автори, след примера

се дава името на автора и заглавието на произведението. Пове-

чето от примерите са на авторите на настоящия речник.

Синонимите се изброяват след бележка „още”.

Фразеологичните единици, които се употребяват във функ-

ция на съществително име, са дадени под формата на един-

ствено число, ако се изменят по число, или в единствената си форма, в която се срещат: напр.: блуден син; безгласна буква;

мамино синче; бащино огнище; дамоклев меч.

12

Page 15: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

Формата за мн.ч. и членуваната форма по възможност се посочват в примерите към съответната статия.

Онези фразеологизми, които нямат форма за ед. ч. са дадени във форма за мн.ч. напр.: авгиеви обори; бабини деветини; зли езици и др. Членуваната им форма се посочва в примери-те.

Фразеологизмите във функция на прилагателно са оформе-ни по два начина:

* В единствената форма, в която се срещат, напр.: < само > кожа и кости; нищо и половина и др

* Ако се изменят по род и число, е дадена формата им за м.р. ед.ч., напр.: ни жив, ни мъртъв; силен на деня; в гората рас-ъл и др.

Формите за другите родове и за мн.ч. са дадени по възмож-ност в примерите.

Глаголните фразеологизми са представени в заглавката в за-висимост от граматичните им качества:

* Оформени, с глаголен компонент на първо място, напр.: виря нос; бия тъпана; отнемам думата и др.

* Когато глаголният компонент е на второ или трето място в състава на фразеологизма и не е подвижен, не се дава на първо място, напр.: < и > дума да не става; с кон да препускам.

* Когато при употреба на фразеологизма се акцентува на именния компонент за по-голяма експресивност, глаголният компонент не се дава на първо място: мед ми капе от устата; кръвта ми се смразява; между нас да си остане и др.

* Ако фразеологизмите са двувидови, глаголният ком-понент се дава в двата вида, разделени с наклонена чертица, напр.: замесвам / замеся; качвам се / кача се на главата и др.

* Ако глаголният фразеологизъм се употребява в един от

13

Page 16: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

двата вида, той се оформя като едновидов, напр.: кривя си

шапката; опичам си акъла и др.

Адвербиалните фразеологизми (тези, с качества на наре-

чие), са дадени в заглавката с единствената си форма, в която

се употребяват, напр.: на слука; между чук и наковалня; вън

от себе си и др.

Фразеологични единици, при които именният компонент може да бъде членуван и нечленуван, членната форма се ограж-

да с ъглести скоби, напр.: златна< та > среда; измервам / изме-

ря от глава < та > до пети < те > и др.

При позиционно неподвижен елемент се използват ъглести скоби: вдигам се / вдигна се на крака < та си >.

При фразеологизми, които съдържат предлог и той може да

се замени с други предлози, тези предлози в заглавния фразео-

логизъм са поставени в малки кръгли скоби, напр.: всяка коза

на (за) свой крак; в (от, из) едното ухо влиза, от (из) другото

излиза и др.

Page 17: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ИЗВОРИ ЗА ФРАЗЕОЛОГИЧНИЯ РЕЧНИК

1. Фразеологичен речник на българския език, Ничева К, С. Спа-

сова - Михайлова, Кр. Чолакова, т. 1т. -1974,2 т. - 1975 С.

2. Нов фразеологичен речник на българския език, Анкова-Ни-

чева, К., С., Университетско изд. „Св. Климент Охридски”, 1993

3. Фразеологичен синонимен речник на българския език, На- нова А., изд. „Хейзъл”, С. 2005

4. Фразеологичен речник на българския език, Ничева М., С., издателска къща „Хермес”, 2002 г

5. Официален правописен речник на българския език, Мурда-

ров Вл. и колектив, БАН, изд. „Просвета”, С., 2012 г

6. Материали от художествената литература:

• повестта „Маминото детенце” - Л. Каравелов;

• стихотворения на Хр. Ботев;• творби на Иван Вазов: разкази, романа „Под игото”, по-

вестта „Немили-недраги”;

• „Бай Ганьо” - Ал. Константинов;

• повестта „Гераците” и разкази на Елин Пелин;• разкази на Й. Йовков;

• романа „Тютюн” - Д. Димов;

• романа „Железния светилник” - Д. Талев;

• „Епически песни” - Пенчо Славейков;

• стихотворения на Хр. Смирненски;

• творби на Ангел Каралийчев;

• разкази на Чудомир;• „Каро” - Добри Жотев

и др.

15

Page 18: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

СЪКРАЩЕНИЯ

библ. вр. - библейско време

диал. - диалектен фразеологизъм

др. - други

жарг. - жаргон

закан. - заканително

изр. - изречение

ирон. - иронично

книж. - книжен фразеологизъм

л. - лице

мит. - митологичен

мн.ч. - множествено число

напр. - например

несв. в. - несвършен вид

нареч. - наречие

неодобр. - неодобрително

обикн. - обикновено

остар. - остарял фразеологизъм

погов. - поговорка

подигр. - подигравателно

прен. - преносно значение

пренебр. - пренебрежително

простор. - просторечен фразеологизъм

разг. - разговорна дума

св. в. - свършен вид

стр. - страница

същ. - съществително

фолк. - фолклорно

16

Page 19: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ЗНАЦИ

/ 1. За отделяне на глагол от несв. вид от глагол от св. вид.

2. За отделяне на примери на фразеологични

единици в предговора.

3. За отделяне на стихове.

* За отделяне на фразеологизми-синоними

< > За ограждане на факултативния

елемент във фразеологизма.

() За ограждане на вариант във формата; на

друг предлог или друга глаголна форма.

* За отделяне на фразеологизми, различни по структура.

[ ] За ограждане на формата на фразеологизма,

когато трябва да бъде дадена в заглавката

или след заглавния фразеологизъм.

•=> Насочва към нов вид фразеологизми.

* Ново изречение, разкриващо многозначността на фразеологизма.

Page 20: Фразеологичен речник на българския език: А-Я
Page 21: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

авгиеви обори книж. Нещо (място, помещение и др.) много замърсено или оставено място в пълно безредие.

Къщата им е нова, но вътре - същински авгиеви обори. По цял ден стопанката й обикаля безцелно улиците на малкия град.От гръцкия мит за замърсените от 30 години обори на цар Авгий, изчис-тени за един ден от Херкулес.

аврамов дом книж., библ. Гостоприемно семейство, къща, къ- дето постоянно има гости, които преспиват и биват гощавани.

- Така ли се влиза?... Тука да не е аврамов дом? Д. Димов, „Тютюн”

аз коля, аз беся и коля и беся Пълен и всевластен господар съм, от мене зависи всичко.

- Драгиев ли ?... От него зависи всичко във фирмата. Сега той коли, той беси.

ако го разпъдиш от вратата, то се навира през прозорците

Нахален, безсрамен човек, безочлив, нагъл, арогантен.Горан стана много нахален, откакто баща му е общински

съветник. Държи се арогантно и нагло. Ако го разпъдиш от вратата, той се навира през прозорците.Още: като конска муха (нахален)

ако е рекъл Бог (ако рече Бог) Ако не се появи някаква при-чина, замисълът ще се осъществи.

И тя бързаше сега с утроена сила, за да спаси, ако е рекъл Бог, два живота. Ив. Вазов, „Една българка”

Още: ако е рекъл Господ • ако е писано

19

Page 22: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

A ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

ако не крилце, поне перце диал. Поне малко, нещичко.

Ганев написа един малък раздел от книгата, очаквайки нещо да спечели - ако не крилце, поне перце.

ако ще < и > земята наопаки да се обърне

1. Непременно, на всяка цена ще се случи това, което съм решил.Ако ще и земята наопаки да се обърне, пак ще отида при

дъщеря си в Англия.2. При никакви обстоятелства няма да се случи това.Няма да подпиша договора с тази неуточнена клауза, ако

ще и земята наопаки да се обърне.

акъла ми е в краката Не мога да мисля, да разсъждавам. По-стъпвам глупаво, неразумно.

Вместо да учи в университета, тя се омъжи. И... започна нейната одисея. Акълът й беше в краката.Още: умът ми е в краката

акъла ми не го побира Недоумявам, не мога да си обясня нещо, случващо се с някого, нещо, което ме изненадва. Струва ми се, че е невероятно.

Преди няколко дни дъщерята на Хаджиеви изчезна. Наме-риха я пребита и захвърлена край селото. Акълът ми не го побира.Още: умът ми ие го побира • главата ми не го побира

акъла ми реже като бръснач Умен и съобразителен съм. Имам пъргав ум.

Днес имахме среща с изпълнителния директор на банка-та в града. Той направи конкретни и задълбочени предложе-ния за разширяване на връзките ни. Много е умен. Акълът му реже като бръснач.

20

Page 23: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език А

акъл назаем не искам пренебр. Не ми е приятно да ме поуча-ват, назидават, наставляват. Мога сам да взема решение.

* Добре е да знаеш. Аз акъл назаем не искам. Запази съвети-те за себе си.* Акъл назаем не искам. Запознал съм се с цялата информа-ция, дадена в интернет за кандидатстване в чужбина.

ала - бала Празни приказки. Думи без значение, без смисъл; нещо несериозно.

По цял ден баба Неда говори, говори празни приказки, ала - бала. Добре е, че няма кой да я слуша.Още: бабини деветини.

алфата и омегата книж. Всичко най-важно, същината на нещо; начало и край.

* Добруването на народа. Това е алфата и омегата на на-шата програма.* Милица постигна висок успех на приемния изпит в уни-верситета. Упоритост, целенасоченост бяха алфата и оме-гата на нейните постижения.Още: крайъгълен камък книж. • центърът на тежестта книж.

ангел небесен ирон.

1. Човек, който не се отличава с кротост, с доброта и друти качества, характерни за ангелите. Привидно добър човек.

- О, и моят Станойко не беше ангел небесен. Често си по- пийваше, не беше и от най-работливите. Ел. Пелин, „За-душница”Още: божа кравичка ирон. =>

21

Page 24: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

A ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

2. Благ, добродушен, незлоблив човек.Моята баба беше кротка и добра. Говореше ни тихо, спо-

койно. Закриляше ни, пазеше ни от всяко зло, същински ангел небесен.Още: златно сърце • златна душа.

анибалова клетва книж. Решение за довеждане докрай на за-почната борба.

Подпалил се насред площада. Дал бил анибалова клетва пред хората и в името на справедливостта я изпълнил.

арменски поп ирон. Човек, на когото се оплакват, от когото напразно търсят помощ.

Иди и се оплачи и на арменския поп, ако щеш. Не искам да те виждам повече в дома си. Пари няма да ти дам. Чуваш ли?

арнаутска чушка Проклет, зъл, избухлив човек; злопаметен. Човек с тежък характер.

* Бай Димитър ли? Проклет човек беше той, арнаутска пи-перка. Трудно можеш да се разбереш с него.* По цели дни не похваща нищо, влачи се из кръчмите, слуша злостно разговорите и шегите и се връща лют като арна-утска чушка, намръщен като облак.Ел. Пелин, „Нане Стоичковата върба”

Още: арнаутска пиперка

ахилесова пета книж. Най-уязвимото и слабо място на някого или нещо.

* Той беше най-богатият и най-красивият момък в градче-то, мечта за всяка девойка. Само Севдалина го познаваше добре и успя да спечели нежното му сърце. Знаеше неговата ахилесова пета- голямата му любов към музиката. =>

22

Page 25: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

От гръцкия мит за Ахил, чието тяло било неуязвимо» с изключение на петата, където го държала майка му, богинята Тетила, когато го потапя-ли в чудодейната река Стикс» за да го направят неуязвим и безсмъртен.

Page 26: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

Ббабешки приказки разг. Празни приказки, измислици, неве-роятни неща, глупости.

- Остави тез бабешки приказки, Филипе - разсърди се Ко-льо. - За какъв ме връзваш ти. Аз такъв чилякли съм!Й. Йовков, „Летен дъжд”

бабини деветини Невероятни неща, измислици, празни при-казки.

* - Това са приказки бе, хлапе!- Бабини деветини... измислици! рече Лазо и... плахо се

озърна в тъмнината. Ел. Пелин, „Косачи”* - Една звезда падна - каза Марин. - Умря някой...

- Умрял... знаеш ти... Бабини деветини.Й. Йовков, „Ако можеха да говорят”

Бай Ганьо Първичен, примитивен човек, прост, с липса на ду-ховни ценности, хитър, мнителен, скъперник, вулгарен, наха-лен, обикновено преуспяващ, човек с търговски нюх.

Драгнев ли ? Прост, но хитър и пресметлив човек, голям дявол. Сдоби се с имоти, ниви, градини, гори. Негова е и най- голямата къща в селото. Същински Бай Ганьо. Сега на избо-рите пак щял да се кандидатира за депутат.Героят на следосвобожденското време - втората половина на XIX в., по името на героя от едноименното произведение на А. Константинов.

бая на главата Назидавам, поучавам, съветвам без нужда, до-тягам с наставления, мърморя. Приказвам нещо.

* Като си баеш на главата, кой ли те слуша?* Стрино, ще млъкнеш ли най-сетне? Стига си ми баяла на главата.

24

Page 27: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език Б

безгласна буква пренебр. Човек без достойнство, без автори-тет, мнението на когото не се зачита.

Тя се опита да каже нещо, но никой не й обърна внимание. Безгласна буква. В службата не я зачитат.

безгръбначно животно пренебр. Притворен човек, без дос-тойнство, лицемерен, прикрит, неискрен. Раболепничи, угод-ничи, за да му е добре.

Съжалявам, но младият ни колега се оказа едно безгръб-начно животно. Следи, слухти, час по час влиза в кабинета на началника. Неискрен и подъл човек.

без да ми мигне окото Без колебание, без двоумение, без съм-нение. Действам решително.

* И без да му мигне окото, бай Ганьо се запретна да ръково-ди общественото мнение с вестника си „Народно величие”. Ал. Константинов, „Бай Ганьо”.* Най-безочливо, най-безсрамно момчето вдигна глава към баща си и го излъга, без да му мигне окото.Още: без да ми трепне окото.

без компас Без посока, без цел.

Уморен, с изпълнена от болка душа, аз бродих цяла нощ по безлюдните улици на големия град, без компас.

без сметка Пилеене, харчене, пръскане, разхищение на сред-ства.

Пет хиляди лева! Пет хиляди лева! - повтаряше той. - Вие мене за милионер ли ме смятате? Ти харчиш без сметка. Ел. Пелин „Гераците”

25

Page 28: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

Б ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

без сърце Без желание, против волята, неохотно.

* Слепият свиреше всеки ден, но без сърце. Очите му овлаж-няваха от мъка. Ръката му отмаляваше, струните на там-бурата му издъхваха. А. Каралийчев „Приказка за синеоко-то момиче”* Животът вкъщи беше непоносим. Старецът продължи да работи, но вършеше всичко без сърце.

бели пари за черни дни Спестени пари в случай на нужда; икономисани пари, събирани, скътани за потребление при не-обходимост.

* С едната парица си купуваше хляб, а другата отнасяше вкъщи. Нека се намират бели пари за черни дни! - думаше си бедният рибар., А. Каралийчев, „Мравешка история”* Една зима дядо Симо се разболя тежко.. Повика най-голя- мата си дъщеря, дълго й разказва нещо, а накрая й подаде ке-сия със спестените си бели пари за черни дни.

бера душа Умирам, агонизирам, издъхвам.

* Стана хладно и той се събуди. Близо до него кобилката береше душа.

- Пъшка като човек - каза си Дочкин. - Не ще й помогне и зелената трева. Й. Йовков, „Друг свят”

* - Тишо, Пантелея, видите ли, че бера душа, ще ме дигнете двамата, ама отсреща у лелини ти искам да умра. В наша територия. Чудомир, „Енорията”

бие ме парата Много съм богат.

Откакто Пенев се върна от чужбина, купи нова кола, напра-ви нова къща, не говори с кого да е. Бие го парата човека. Чувам го да казва на съседи, че пак ще заминава някъде по света.

26

Page 29: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език Б

бия барабан Разгласявам, съобщавам, разтръбявам нещо, правя го достояние на много хора.

* Само Тина знаеше за годежа, а вече цялото село е научило. Тая Тина, сякаш е била барабан.* Жесток и отмъстителен беше Трайчо. Какъв човек! Ре- шил е сякаш да бие барабан. Закани се да разгласи тайната на момичето.Още: бия камбана • бия тъпан

бия в (на) очи Правя впечатление, отличавам се, изтъквам се, виден съм, личен съм, налагам се на вниманието на другите.

* А бе къорпе, защо си ме набедил във вестник „Не му е време-то”, че съм бил уж опозиция, а? Толкова ли ти стига на ума. Нали бие на очи? Бай ти Ганю опозиция става ли бе, момче?, А. Константинов, „Бай Ганю и опозиция - ама де - де!”* Неговата голяма и бяла къща беше на лично място сред се-лото, отдалече биеше на очи.

бия на камък Не успявам в нищо; оставам излъган в надежди-те и очакванията си; претърпявам неуспех.

Ходих при много големци. Кланях се, здрависвах се, молих се, но се оказа, че навсякъде съм бил на камък.Още: удрям на камък

бия се в гърдите Хваля се незаслужено, изтъквам себе си, приписвам си заслуги.

- Да ви кажа ли аз вам ? - заявява авторитетно бай Ганю - нашият вестник ще го кръстим или „България за нас”, или „Народно величие” Изберете си едно от двете.

- „Народно величие”! - Съгласен!И бай Ганю започна да се бие в гърдите доволен от себе си.

Ал. Константинов, „Бай Ганьо”

27

Page 30: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

Б ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

бия си главата1. Искам да проумея, да разбера нещо, да го разреша.

Какъв беше тоя человек - дали такъв, за какъвто ми се препоръчва, или не - бия си главата, за да го разбера.Ал. Константинов

2. Разкайвам се за нещо, съжалявам искрено, дълбоко, че съм извършил нещо лошо, измъчвам се, кая се, признавам вината си.

Момичето съжаляваше горчиво, биеше си главата, плаче-ше за погубената си младост, но беше късно.

бия тревога Предизвестявам, сигнализирам, напомням, пре-дупреждавам за някаква опасност, която трябва да се предо-тврати своевременно.

Иванов, най-младият ни колега, би тревога навреме за на-правените пропуски, но никой не му обърна внимание. И ето - нещастието ни сполетя.Още: вдигам тревога.

благ като мехлем на рана иронич.1. За зъл, проклет и злобен, опак, лош човек.

- О, Панайот ли? Бил благ като мехлем на рана?! Знаеш ли колко е хорица изгорил живи ? Лихвар, обирджия на бедните хорица от селото.

2. Кротък, мил, добър човек, незлоблив, милостив.Познавах Невена. Беше не само очарователна актриса, но

и мила, добродушна, блага, като мехлем на рана.

ближа ръцете на някого Подмазвам се, подлизурствам, угод-нича на някого, от когото съм зависим, лицемеря, правя мили очи, сервилнича.

Жалък е Гетов. Готов е да ближе ръцете на началника си само да остане на поста си.Още: лижа ръцете

28

Page 31: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език Б

блъскам си ума Мъча се да разбера, да проумея нещо, да раз-реша нещо. Напрягам се да постигна нещо.

Лалка грабна тенджерата, блъска си ума какво да сготви в нея - попска яхния или пуйка със зеле. ЧудомирОще: блъскам си главата • блъскам си акъла

Бог високо, цар далеко Употребява се за човек, останал без подкрепа, изпаднал в безнадеждно положение.

Иглика седна зашеметена на камъка. Бедното й малко сърце се сви от мъка. На кого да се оплаче ? Бог високо, цар далеко! И се разрида неутешимо.

Бог ми е свидетел Изразява се увереност за доказване на исти-ната, за нещо, което не подлежи на съмнение.

-И ти отиде в избата да биеш човека? - изкрещя Ана уп-лашена.

- Бог ми е свидетел, Ано, дадох си оставката... никого не бих... Пак ще се гладува... Ив. Вазов „Тъмен герой”

бода си очите Взирам се, проучвам нещо много внимателно, на-прегнато, съсредоточено, измъчвам се над някаква нелека работа.

- Учи, момчето ми, учи 1А пък аз, ако трябва, по цяла нощ ще бода очите си над панталони и палтенца, но искам да се изучиш. Друго не ща. Само да се учиш! Чудомир

бодат ме парите Богат съм. Имам много пари, разточител-ствам, пропилявам, харча без сметка.

* Семейство Бобеви ли? Чудят се къде да почиват, в коя да-лечна страна, на кой екзотичен остров. Бодат ги парите.* Това лято Такев посетил Лондон, Париж, Рим, Берлин. Харчил, купувал всичко, което му хареса. Бодат го парите. Още: сърбят ме парите

29

Page 32: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

Б ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

божа кравичка Безобиден човек, кротък и тих, добър, отстъп-чив, който не умее да защити правата си.

Йовка беше висока, грозновата, но имаше меко и добро

сърце, кротка като божа кравичка.Още: божа кравица

бойно кръщение Първо участие в някакво голямо и важно дело, събитие, сензация, случка.

* Да живей българската младеж! Да го вдигнем! - И десетина ръце издигнаха смутения и разтревожен Бръчков до потопа. Това обстоятелство беше, тъй да се каже, бойното кръщение на Бръчков в хъшовството. Ив. Вазов, „Немили-недраги”* Атаката започна неочаквано. Наоколо вилнееше страшна и безмилостна смърт. Изведнъж той скочи, за да догони дру-гите войници. Това беше бойното кръщение за младия войник.

броя всяка стотинка и броя стотинките Пестелив съм. Харча малко поради липса на средства или от скъперничество.

* Старицата живее сама в малка къщичка. Бедна и измъ-чена жена, тя броеше всяка стотинка, за да си купува поне хляб и мляко.* Той беше богат човек, но скъперник. Броеше всяка сто-тинка и дълго я въртеше между пръстите си.* Макар и да беше малко скъперник и броеше стотинките, Донев имаше меко и добро сърце. Всички го обичаха и почи-таха.

броя залъците на някого Свиди ми се храната, която някой яде. Наблюдавам внимателно какво яде някой, когато съм гладен. ■=>

30

Page 33: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език Б

* Броях залъците на сватовниците, които ядяха печената кокошка, а моите черва къркореха от глад. Ивайло Петров, „Преди да се родя”

* Чорбаджи Драган беше груб и пресметлив човек. Броеше залъците на работниците, хокаше ги, обиждаше ги.Още: броя хапките

броят ми се ребрата Много съм слаб, хилав, мършав, немо-щен.

* По-малката кобилка, беше пъргава, но много слаба, ребра-та й се брояха.* Спомняш ли си Тина, стоеше на първия чин, носеше очила, с голям диоптър, беше хилава, немощна, ребрата й се брояха. Вчера я срещнах случайно. Станала е прекрасна дама.

бръмбари бръмчат в главата ми Лекомислен, глупав съм, не- разсъдлив, имам неясна, разбъркала мисъл, несериозен съм.

Както си стоеше, Пеньо се втурна навън, сякаш бръмбари забръмчаха в главата му. Изскочи на улицата и се нахвърли върху детето, което подскачаше с топка край новата му кола.

буква по буква книж. Съвсем точно, последователно предава-не или преразказване на нещо

Прочетох писмото, дума по дума, буква по буква. Всички мълчаха като онемели. От очите на мама рукнаха сълзи. Дали от радост или от мъка, само тя си знае.Още: дума по дума

31

Page 34: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

Б ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

Буриданово магаре книж. (Обикн. в сравнение) Колеблив, не-решителен човек, изпълнен със съмнения, човек, който трудно взема решение при две равностойни възможности.

Когато старецът тръгна за оня свят, той се спря на един кръстопът, дето има много пътища, и като Буриданово ма-гаре не знаеше по кой път да тръгне.

буря в чаша вода Спор, разпра за нещо незначително, несери-озно, незаслужаващо внимание.

Къщата се изпълни с бурни спорове, викове, крясъци. Това беше като буря в чаша вода, която утихна чак когато се на-меси старецът.

бълвам огън и жулел самост. или против (срещу) някого В силно раздразнено състояние съм. Отправям остри и груби думи срещу някого. Нападам яростно, Говоря с омраза, с озло- бление против някого.

Сбили се бяха двама пийнали панаирджии в кръчмата. Бълваха огън и жупел един срещу друг. Селяните се тюхкаха, вайкаха се и се чудеха как да обуздаят тези разгневени мъже. Още: сипя огън и жупел.

бяла врана Нещо необикновено, чудновато, по-различно, по- особено, някакво изключение.

Стоян се усмихваше виновно на закачките на чирачета- та. Не беше пазарен ден и той, селянинът, беше като бяла врана в чаршията. Д. Талев, „Железният светилник”

бял ден прен. Хубав ден, щастлив ден, честит живот.Тя беше най-хубавото момиче в селото, с големи и жални

очи, които гледаха мило и благо. Ожени се с любов, но бял ден не видя в дома на съпруга си, а само кавги, изневери, болести... Още: бял свят

32

Page 35: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ввавилонско стълпотворение книж. Неразбория, бъркотия, хаос, липса на ред.

Площадът се изпълни с народ: мъже, жени, деца, млади и стари, истинско вавилонско стълпотворение. Издигаха се знамена, чуваха се възгласи, призиви, зов за надежда.От библейски мит, според който, хора, горди от силата и мощта си, ре- шили да изградят кула до Бога. Бог ги наказал, като смесил езиците им. Това не им давало възможност да общуват помежду си.

в (по) адамово облекло Съвсем гол - за мъж.

По плажната ивица се разхождаха двама мъже, които впечатляваха летовниците с адамовото си облекло.

вадя думите с кука от устата на някого Много трудно успявам да получа отговор на въпросите си от някого (мълчалив човек или мълчи поради незнание).

На пейката пред къщата стояха Пена и Вела. Пена не млъкваше. Все за нейния Йочко разказваше. Вела слушаше, чудеше се, тюхкаше се, но нищо не казваше.

- Продумай нещо, бе Вело. С кука ли да вадя думите от ус-тата ти?-ядосана извика Пена.Още: вадя думите с ченгел от устата на някого

вадя душата (вадя душицата) Измъчвам някого, не го оста-вям на спокойствие, подлагам го на мъчение, притеснявам го.

* Колко години мъчат тоя беден народ. Вадят му душата. А. Каралийчев* - А-а, попаднал си в ръце, приятелю - помисли си Андрешко. И като се обърна, попита със сериозен тон: Та по изпълнение, а ? Кому ще вадите душицата ? Ел. Пелин, „Андрешко”

33

Page 36: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

в ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

вадя залъка от устата на някого Вземам всичко от някого, не проявявам никаква милост. Лишавам го от последните сред-ства за преживяване.

* - Господи! И залъка от устата ми ли ще извадите? - раз-плака се старият баща.* Неговият егоизъм го доведе дотам, че вадеше залъците от устата на своите подчинени. И те търпяха, за да не оста-нат на улицата.

важна птица Високопоставен. Важна персона. Човек с високо обществено или служебно положение.

Облече Христо красива униформа със златни копчета... Гмурна се в кипящото море на шумното гостоприемно обще-ство... Стана важна птица. Сам повярва, че е аристократ. (По Ал. Константинов)

вадя луда пара от нещо Печеля много от някаква дейност.

Иво завърши компютърни технологии, откри си своя фир-ма, работи упорито, добросъвестно, вади луди пари.

вадя очите на някого Преча на някого. Дразня го с присъст-вието си.

- Ти си имаш работа, заемаш висок пост, печелиш добре. Защо се занимаваш с мене ? Очите ли ти вадя ? С какво ти преча, кажи де?

вадя си хляба Прехранвам се, издържам се, препитавам се ня-как.

Любен умееше добре да разпределя времето си. Следваше и работеше. Вадеше си хляба момчето. Беше и отличен сту-дент.

34

Page 37: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език В

валтасаров пир книж. Веселие, пиршество, обилно угощение, тържество по време на някакво бедствие.

В съседната вила бяха поканили много гости. Цял ден и до късна нощ се чуваха песни, музика, весели наздравици, съ-щински валтасаров пир, въпреки глада и мизерията на хо-рата.От Библейската легенда за пиршеството у последния вавилонски цар Валтасар, когато тайнствена ръка била начертала знаците: „мане, текел, фарес”, предвещаващи гибелта на царя и царството. Същата нощ Валта-сар бива убит и царството му покорено от персите.

варен и печен Много добре познавам нещо или някого. Зная много неща. Мога да се оправям.

Не ме гледай, че идвам от най-затънтеното балканско селце. Аз съм варен и печен, ще се оправя при всякакви об-стоятелства.

вари го, печи го За човек упорит, своенравен, който не се под-дава на никакви въздействия.

Илия ли ? Много години прекара в чужбина, но не се е про-менил. Вари го, печи го - все си е същият. Не разбира ни от добро, ни от лошо.

вартоломеева нощ книж. Повсеместно кръвопролитие, изби-ване на невинни хора.

Хората, останали живи в тази вартоломеева нощ, се бяха изпокрили кой къде свари, изпълнени със страх от нови жес-токости и кръвопролития.От историческото събитие, станало във Франция в нощта срещу праз-ника св. Вартоломей, когато по заповед на католическото духовенство и краля са били избити хиляди френски протестанти.

35

Page 38: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

в ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

в глуха доба След полунощ, още по тъмно.

Ордата прехвърли планинския връх още в глуха доба и се отправи към смълчаните полски села за нова плячка.Още: в потайна доба

в глуха линия съм Изолиран съм, отстранен съм, без възмож-ност да успея да се проявя в някоя област.

Каква несправедливост!Вместо да изслушат предложени-ята муза по-големиуспехи на фирмата, изпратиха го в глу-ха линия.

в гората расъл пренебр. Невъзпитан, некултурен, недодялан, див, прост човек.

В нашия клас пристигна ученик от друг град, който раз-тревожи всички ни - буен, невъзпитан, сякаш беше в гората расъл.

в гори тилилейски Някъде далече, в незнайна пуста планина.

Една нощ, без съд и присъда ги изпратили с бързия влак в непознати за тях места, в гори тилилейски, без да могат да се сбогуват и с най-близките си.

вдигам / вдигна акциите на някого Прекалено хваля някого, вдигам самочувствието му, без особено основание.

Новият служител беше несигурен, унил и тъжен. Похва-лих го няколко пъти, разбира се, не всякога справедливо, а той се главозамае, вдигнаха му се акциите, стана надменен и горд.

36

Page 39: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език В

вдигам / вдигна бяло знаме

1. Искам примирие при въоръжена борба, признавам се за по-беден.

Очите на главнокомандващия сълзяха от мъка и отчая-ние. Беше време да се действа. Устните му се напукаха от ужас. Пред себе си виждаше хиляди загинали. Заповяда да вдигнат бяло знаме.

2. Предавам се, съгласявам се с нещо след дълго противопоста-вяне и колебание.

Ръцете на стария ковач отмаляваха. Кашляше лошо. От ден на ден ставаше по-зле. Един есенен ден вдигна бялото знаме. Остави ковачницата на по-малкия си син- яко и здра-во момче.

вдигам / вдигна глава срещу някого

1. Ставам непокорен, необуздан, неукротим, въставам.Народът търпя, търпя, па вдигна глава. Изпълниха се

улици и площади. Всеки искаше да заяви открито своите ис-кания за по-добър живот.

2. Възгордявам се, ставам високомерен, надут, самонадеян, горделив.

Дойде и седна при моята маса. Със сядането си прекатури чашата с кафето ми. Бабаитска натура! Вдигнал глава, не признава ни по-стари, ни по-умни. Бил богаташки син. Голя-ма работа.

вдигам / вдигна ръце (ръка) от някого

1. Преставам да се интересувам от поведението на някого, от-чайвам се от някого. Преставам да се боря.

* Най-сетне Чакъра дигна ръце от него и го остави да вър-ши каквото си иска. Д. Димов, „Тютюн” ■=>

37

Page 40: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

в ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

* Старецът виждаше, че съвместният живот вкъщи е не-възможен, вдигна ръце от синовете си и реши да ги раздели. Още: обръщам гръб

2. Гневя се от някого или от нещо. Преустановявам грижите за някого или за нещо.

* Дълги години се грижих за племенника си, но той се оказа неблагодарник. Най-сетне вдигнах ръце от него. Оставих го сам да се оправя в живота.* Дядо Стоян вдигна ръце от най-малкия си син - твърдо-глав, непокорен, своенравен.

вдигам / вдигна тревога Предизвестявам, предупреждавам, информирам, сигнализирам, обръщам внимание за нещо, за да го предотвратя.

В нашите и в съседните ниви се появиха големи скакалци, гъсеници и разни други опасни насекоми. Пръв Дамян, синът ми, вдигна тревога за спасяване на реколтата.Още: бия тревога • бия камбаната

вдън земя Безследно, без следа, без диря.

Всички започнахме да търсим сивото котенце. Навирах-ме се под диваните, гледахме в шкафовете, в ъглите, нямаше го никъде, сякаш вдън земя беше потънало.

в (от) дъното на душата си книж. Много дълбоко в себе си.

Ирина се прибра в стаичката си и отново заплака горчи-во, понеже от дъното на душата си съзнаваше, че упрекът на баща й беше справедлив. Д. Димов, „Тютюн”

38

Page 41: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език В

в (с) < една> капка вода бих удавил някого Ненавиждам ня-кого. Ако имам възможност, бих му навредил.

Марина не само че не би ми помогнала, но ако може, в една капка вода би ме удавила.

в (от, през) едното ми ухо влиза, през другото излиза

Изразявам неуважение и незачитане към съветите на някого. Не обръщам внимание на това, което ми се говори.

Като ми пееш, кой ли те слуша? От едното ми ухо влиза, през другото излиза.

в едри щрихи книж. В най-общ вид.

Писателят представи книгата си набързо, твърде неубе-дително, в най-едри щрихи.

вечната песен неодобр. Тягостно, скучно, неприятно, досадно повторение на едно и също нещо, без нужда.

Всички застанахме срещу нашия учител по философия, защото пак започваше, както всеки час, със своята вечна песен за ролята на неговата наука - все едни и същи при-казки.

взел-дал разг.

1. За човек изгубил сили, отслабнал, изнемощял, остарял.В нашето планинско селце живее дядо Стоимен, столе-

тник, взел-дал от живота, но добър и весел човек.2. За нещо много старо, похабено, износено.

Серафим беше облечен със старо палто - оръфано, разни-щено, навред продупчено, навред кърпено, отдавна взело-да- ло. Й.Йовков, „Серафим”

39

Page 42: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

в ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

вземам / взема връх Спечелвам влияние, победа, надмощие над някого; надделявам, побеждавам.

Борбата между вълка и бездомното черно куче продължи доста дълго, сякаш всеки от тях беше непобедим. В един миг Черньо взе връх. Захапа здраво вълка за гърлото и го събори на земята. Дивият звяр не помръдна.

вземам / взема думата, за да съобщя нещо Изказвам се.

Георгиев дълго мисли дали да вземе думата, но когато стана и заговори, всички утихнаха и го слушаха със зата-ен дъх.

вземам душата на някого

1. Лишавам някого от живот, убивам го.* „Кажи ми, сестро, де Караджата?/ Де е и мойта вярна дру-жина ? / Кажи ми, пък ми вземи душата, -! аз искам, сестро, тук да загина!“ Хр. Ботев „Хаджи Димитър”* Стига си стоял на вратата, като че ще ми вземеш душа-та. Й. Йовков, „Боряна”

2. Изтормозвам някого, измъчвам го. Създавам му продължи-телно време трудности.

От ранна сутрин до късна вечер жътварките работеха на нивите на чорбаджията, който беше готов душите им да вземе, но да се прибере по-скоро реколтата.

вземам < приемам > за чиста монета Приемам нещо, което ми се казва за истина, без никакво съмнение.

Хората по площадите наивно вярваха. Вземаха всяка дума на ораторите за чиста монета.

Page 43: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език В

вземам / взема здравето на някого

1. Изтезавам, измъчвам, тормозя, подлагам на мъчение, теро-ризирам някого.

Осъдиха ги без доказване на вината им. Изпратиха ги в тъмницата. С непосилен труд, глад и тормоз им взеха здра-вето.

2. Сломявам, преуморявам някого с непосилен труд, съсип-вам го.

Собствениците на портокаловите градини взеха здраве-то на берачките, съсипаха ги с непосилен за тях труд.

вземам / взема на зъб Проявявам отношение към някого, враждувам с някого, стремя се да му напакостя.

Момчето работеше усърдно, но като го взеха на зъб, бял ден не видя. Принудиха го да напусне фирмата.

вземам / взема от гърлото Отнемам, ограбвам някого, вземам му най-необходимото и от прехраната.

Нали е богат, прави каквото си иска със служителите си. Взема и от гърлото на децата им. Грехота е. Няма ни срам, ни страх от Бога.

вземам / взема присърце нещо Изпълнявам с желание, с удо-волствие нещо, което смятам за много важно. Изпълнявам го доброволно, на драго сърце.

Сълзи рукнаха от очите на стареца, когато разбра, че си-нът му е взел присърце работата по изграждането на църк-вата в селото.

41

Page 44: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

в ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

вземам си / взема си думите назад Отричам се, отказвам се от думите си, предизвикали несправедливо оскърбление, огорче-ние, думи, изречени в състояние на гняв.

* В един от най-щастливите ми дни бях незаслужено обиде-на от началника на отдела, който след няколко дни ми се из-вини и взе думите си назад. Огорчението обаче остана дъл-боко в душата ми.* Изрекох тежки обиди, бях несправедлив към вас, момчета, чувствам се много виновен, вземам си думите назад. Просте-те ми за грубия тон.

вземам си / взема си хляба в (на) ръцете Имам вече добра професия, работя, добре печеля, изхранвам се, ставам самос-тоятелен.

Двамата старци заживяха по-спокойно. Синът им завър-ши университета, взе си хляба в ръцете. В службата го це-нят заради неговото трудолюбие и знания.

вземам / взема ум Поучавам се на добро от някого, извличам поука, търся съвет.

* Безработен, безпаричен и тъжен, младият момък решил да се посъветва със Спасов, богат негов съсед, да вземе ум от него, да чуе топла дума. Но скоро искрите на надеждата сек- нали, когато го чул да говори неприлични и обидни думи, от-правени към семейството на младия човек.* Камен се научи на труд, постоянство и непокорство от своя баща. От него взема ум, за да успее в живота.

виждам / видя дебелия край Съзнавам, става ми ясно, разби-рам, досещам се, че ме дебне опасност, че ще ми се случи нещо лошо. ==>

42

Page 45: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език В

Смрачи се. Тъмни облаци полазиха по небето. Засвятка, загърмя, затрещя. Рукна пороен дъжд. Като видяха дебелия край, малките футболисти се втурнаха да търсят подслон.

виждам / видя се натясно Неочаквано изпадам в неловко, неудобно, неприятно положение, при което съм принуден да търся изход.

И като се видя натясно, Дончо, кандидат за депутат, реши да възнагради своите избиратели, да им плати, а в деня на изборите им даде и щедър обяд.

вир-вода Съвсем мокър.

Подпретнал се оня ми ти бай Ганю, крачи ли крачи, ста-нал вир-вода, запъхтял се, на нищо не прилича.Ал. Константинов, „Бай Ганю на гости”

виря глава и виря си главата

1. Горделив съм, държа се надменно, високомерно. Самонаде- ян съм.

Синът на Нанев, качен в скъпата си кола, гордо вири гла-ва, обикаля безцелно улиците, без да вижда бедните и гладни хорица, очакващи милост от богатия му баща.

2. Непокорен съм, необуздан, буен, твърдоглав, своеволенБай Цвятко надига стъклото с коняка, вири глава и гръ-

могласно се заканва на всички в кръчмата. Става, удря сил-но по масата, без да знае защо, и се стоварва на дивана.

виря нос и виря си носа Придавам си важност, надменен съм, горделив съм, държа се надуто, пренебрежително към другите

* Помнй от мен едно - който е истински честен, умен и до-бър, той не си вири носа.* Вирнал нос, сякаш светът е негов.

43

Page 46: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

в ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

вися на косъм

1. Намирам се в много опасно положение, пред гибел съм, за-страшен съм от смъртна опасност.

Той чувстваше, че животът на Огнянов виси на косъм..Ив. Вазов, „Под игото”

2. Застрашен съм от голяма загуба, нещастие, беда, злощастие.Старшията почувства гняв. Той съзна, че сега кариерата

и службата му висяха на косъм. Д. Димов, „Тютюн”

витая в (по)облаците Блуждая, присъствам тайнствено, не-видимо, рея се, фантазирам.

Непохватен, недодялан е нашият шеф, пък си мисли, че е най-мъдрият, всемогъщ, всесилен, витае в облаците, сякаш е неземен човек.

вкарвам / вкарам в миша дупка

1. Наругавам, нахоквам някого.Старецът отвори очи, изгледа сина си и художника, кой-

то щеше да го рисува, та като викна, вкара ги в миша дуп-ка. За един портрет, и то до кръста, не можеше да даде две хиляди лева, (по Чудомир)

2. Наказвам, отмъщавам на някого, разчиствам си сметките, правя го безпомощен, беззащитен.

Сърцето ми се сви от болка, когато видях Спас, който беше ударил малкото ми момче. И като се приближих до него, вкарах го в миша дупка. Засрамен, той побърза да се вмъкне в дома си.

вкарвам / вкарам в правия път / вкарам в пътя някого

Поучавам, убеждавам, вразумявам, оказвам влияние, въз-действам на някого да се промени към добро. =>

Page 47: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език В

* Бедните му родители полагаха много труд и грижи, за да вкарат в пътя своето любимо и единствено момче.Ел. Пелин, „Ян Бибиян”

* Много усилия положи Демирева, но вкара сина си в правия път. Цял живот той й беше благодарен.

в крайна сметка книж. Наистина, така е, най-после (при до-казване на факти).

Тошко, петгодишният син на полския пазач, всеки ден ид-ваше в класната стая като неканен гост. В крайна сметка учителката го прие. Той беше най-малкият й ученик.

в кърпа е вързан Сигурно, положително, едно на ръка (разг.), непременно ще стане.

Ако се учиш, не е за чудене, часовникът ти е в кърпа вър-зан. На търговец да замязаш! Само да се учиш! Друго не ща.Чудомир, „Изкласил”

влача се като сянка

1. Безсилен съм, слаб, изтощен, съкрушен, паднал духом, унил.А походът продължаваше, горите на Странджа няма-

ха край. Наоколо вилнееше страшна и безжалостна смърт. Войниците се влачеха като сянка. Й. Йовков, „Последна ра-

дост”2. Вървя по петите (стъпките), следвам някого, вървя по следи-те му неотстъпно, съпровождам някого.

Папунчев, както знаеш, е вече депутат, а аз се влача като сянка след него и като му потрябвам за нещо, мъкне ме из учрежденията ту като кмет, ту като секретар-бирник, ту като фелдшер. Чудомир, „Постоянен делегат”Още: ходи като сянка

45

Page 48: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

в ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

влизам / вляза в огъня за някого, за нещо Излагам се на опас-ност, рискувам живота си за някого, за нещо.

Господин Венчев,... душата си давам аз за тебе! Речи само! В огъня влизам за тебе! Д. Талев, „Гласовете ви чувам”Още: стъпвам в огъня • хвърлям се в огъня

влизам на вълка в устата Рискувам, излагам се на опасност, застрашен съм.

Не се тревожете! Не мислете, че аз, ей тъй ще вляза на вълка в устата. Няма да се дам лесно в ръцете на тия не-хранимайковци.

влизам / вляза под кожата на някого Съзнателно въздейст-вам, оказвам влияние на някого да действа по моя воля и в мой интерес.

Известно е, че той влезе под кожата им, и навсякъде и всякога те го подкрепяха дори и тогава, когато той не беше прав.

в миша дупка (крия се, скривам се) Скривам се, укривам се, спотайвам се на тайно място.

Целият град е уверен, че убиецът сега се крие в миша дуп-ка. Но, рано или късно, ще получи своето наказание.

водя за носа някого Поставям в зависимост, държа някого в подчинение, в зависимост, карам го да изпълнява моите жела-ния.

Тихомир е безгласна буква. Откакто се ожени за Милена, богато и умно момиче, той стана послушен и смирен. Тя го води за носа. Никой не смее и дума да й каже.

Page 49: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език В

водя хорото Стоя начело, оглавявам, държа юздите, насочвам, направлявам.

Избраха го той да ръководи областта, той да води хоро-то, но за съжаление той пренебрегна своите избиратели, за-брави ги.

връзвам / вържа си езика Млъквам, мълча, замлъквам, прес-тавам да говоря, не казвам нищо, за да прикрия нещо.

Той се изправи пред съдиите и не промълви нито дума. Ези-ка си върза, за да не съобщи имената на истинските винов-ници за случилото се.

врял и кипял в нещо Човек с голям опит, преживял всякакви трудности в живота си, обигран в нещо.

* Хората пари натрупаха, ти знаеш ли ? Хубаво, ама като не им клатиш шапка - дявол не може те избра! Тъй е! Аз съм врял и кипял в тия работи, че ги разбирам...Ал. Константинов, „Бай Ганьо”

* - Vas ist das ? Попита бай Ганю с един снизходителен тон не толкова да се запознае с кулинарното изкуство на чехи-те, колкото да покаже, че е врял и кипял из Европа и ги знае тези работи, па знае и по немски да говори.Ал. Константинов, „Бай Ганю на гости”

в стихията си В силата си, в най-големите си възможности.

Силвестър беше в стихията си. Работеше неуморно от сутрин до вечер. С хората от фирмата намери общ език. Спечели доверието им. Произведената продукция стана конкурентноспособна на европейския пазар.

47

Page 50: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

в ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

въздух под налягане Човек, който решава прибързано, гово-ри много, не обмисля добре думите и постъпките си, лекомис-

лен, вятърничав, несериозен.

Захаринов ли? Той е въздух под налягане. Говори много, обе-щава, но бързо забравя и нищо не изпълнява. Хората не го

уважават, не разчитат на него.

вълк в овча кожа книж. Лицемерен, подъл, потаен, притво-рен, коварен човек.

* Искате съд? Искате адвокати? Искате вълци в овчи кожи ? Й. Йовков, „Приключенията на Гороломов”

* „Богат е”, казва, па го не пита/ колко е души изгорил живи, / ...нему се кланят дивак учител / и с вестникарин зайдно мъдруват, / че страх от бога било начало/ на сяка мъдрост... Туй е казало / стадо от вълци във овчи кожи.Хр. Ботев, „Борба”

вървя в крак с някого или с нещо книж. Координирам дейст-вията си, съгласувам ги с изискванията на някого. В работата си и в развитието си не изоставам.

Необходимо е да вървим в крак с времето, за да не изоста-ваме и да не живеем с чувство за малоценност.

вървя по водата на някого неодобр. Покорно, смирено, безро-потно, съобразно личните интереси. Изпълнявам желанията на някого.

Много години вървях по неговата вода. Каквото той ка-жеше, всичко изпълнявах покорно. Превърнах се в негов при-датък, а той се оказа неблагодарник, мнителен и подозри-

телен.Още: вървя по гайдата

Page 51: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език В

вървя през просото Действам безотговорно, на своя глава, без да се подчинявам и съобразявам с правила, наредби, нор-

ми, закони.

Уж е депутат Андреев, пък нарушава всички правила и за-кони. Тръгнал е през просото. Прави всичко възможно, за да стане богат и известен. Няма ли най-сетне кой да го обуз-дае, кой да му посочи правия път ?

Още: карам през просото

вървя < си > по царския път Действам по определен начин. Съблюдавам всички правила, норми и закони.

Добри са децата на семейство Петрови. Работни, скром-ни, честни, вървят си по царския път. Почитат ги и близки, и познати, и съседи.

Още: вървя си по (в, из) правия път • вървя по течението книж.

вървя срещу (против) течението Имам свои възгледи, раз-бирания, концепции, различни от общоприетите, на които се

противопоставям открито, постъпвам според моите схваща-ния.

Той беше човек със собствено мнение и разбирания. Макар и да заставаше срещу течението, отстояваше достойно концепциите си по всеки проблем.

вързан в езика Човек, който не може да изрази мислите си на глас, не умее да говори добре.

* Новият директор беше умен човек, но когато трябваше да произнася реч, езикът му сякаш беше вързан. Четеше сло-вото си безизразно и никой не го слушаше.* Добър човек е нашият съсед Златанов, но съвсем е вързан в езика. Две смислени думи не може да каже.

Page 52: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

в ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

въртя се на пета

1. Подмазвам се на някого, угоднича. Показвам се старателен, изпълнителен, услужлив. Гледам го в очите, в устата, изпълня-вам всички негови прищевки.

Секретарката на господин министъра се чуди как да му угоди. Любезничи, сервилничи, върти се на пета.

2. Пъргав, енергичен, сръчен съм. Всичко извършвам бързо и умело.

Младата жена от близкия магазин е невероятно пъргава и сръчна. Усмихната и позитивна, на пета се върти при об-служване на всеки клиент.

въртя, усуквам Правя всичко възможно, за да постигна целта си.

Пристигна Пондъо мазен, ухилен и със сини очила. И още по-тъп. Мъчих го, въртях го, усуквах го дано изкопча нещо от него -не ще и не ще. Пак му писах слаби бележки за срока. Чудомир, „Наш Пондьо”

вършея тръни на главата на някого Гнетя, измъчвам, терори-зирам, притеснявам някого.

Ей го хубавецът! Изтърсакът ми е той... В него ми е на-деждата, ама може и тръни да ми вършее на главата някога.Чудомир, „Педагогиката на хаджи Донча”

вярно куче пренебр. Човек, привързан към някого, предан, ис- крен, изпълнява всичките му желания и прищевки.

Назначих Дойно за писар в общината, сиромах човек. В ра-ботата си е предан, точен и изпълнителен, честен и добър, като мое вярно куче е.

50

Page 53: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език В

вятър го вее ирон.

1. Лекомислен и леконравен човек, повърхностен.Ти познаваш ли Бързаков? Често обещава и в мига забравя.

Лекомислен и несериозен млад човек. Вятър го вее.2. Неспособен, некадърен, не го бива за нищо, не струва. Зани-мава се с празни неща.

Младо момиче, с претенции за високообразована девойка, а вятър я вее, не я бива за нищо. По цял ден обикаля кафене-тата и търси нови запознанства.

вятър и мъгла Нещо малко, нищожно, нищо и никакво, мало-важно, незначително, неясно.

- Вълков, всичко това, което говориш, е вятър и мъгла. Ня-маме нито подходящи условия, нито средства за осъщест-вяване на тези предложения.

вятър работа ирон. Празна, несериозна работа.

Людмил и Мая бяха последни по успех в нашия клас. Реши- ли да учат в чужбина, актьори да стават. Вятър работа.

Page 54: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ггазя бос из дука Постъпвам своеволно, безцеремонно, безот-говорно, вървя през просото, безчинствам, не спазвам ред и правила.

Познаваш ли Цена, дъщерята на бай Нено ? Няма образо-вание, няма специалност, пък самочувствие!.. Днес с този, утре с друг, май хвана да гази боса из лука.

галя с перо някого ирон. Постъпвам много внимателно и снизходително към някого дори и когато не възприемам дейст-вията му.

И ти какво искаш сега? Започнал си да крадеш, да лъжеш, а сега да те галя с перо, така ли? Ще понесеш наказанието си за всичките си грешки.Още: гладя с перце (по главата)

генерал без войска подигр. Славолюбив човек, който се стре-ми да ръководи хора, колектив, а няма нито един последовател.

Иванчо тържествуваше. Той намери горещо подкрепление в своите съюзници, когато учител Гатъо още отрано се умори, защото не видя някаква облага от своите. Той беше генерал без войска. Дядо Нистор даже му измени. Ив. Вазов, Янчовци” Още: генерал без армия.

главата ми не го побира Недоумявам, не проумявам нещо, което е недопустимо, невъзможно.

Шофьор на такси пиян!? Направил катастрофа и блъс-нал майка и дете ? Главата ми не го побира. Докога ще се търпи такова безобразие?!Още: умът ми не го побира

52

Page 55: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език г

глас в пустиня книж. Безуспешен зов, повик, вик, напразен призив за помощ.

* Един зимен ден вълци нападнаха кошарата на дядо Иван. Бедният старец викаше за помощ, но зовът му беше глас в пустиня. Селяните се изпокриха кой къде може.

- Вие сте лоши хора! Нека Бог да съди греховете ви!* О, майко моя, родино мила, / защо тъй жално, тъй милно плачеш ? /... / Ох, зная, зная, ти плачеш, майко, / затуй, че ти си чернаробиня; /затуй, че твоят свещен глас, майко, / е глас без помощ, глас във пустиня. Хр. Ботев, „Обесването на Васил Левски”По библейски разказ за евреите в пустинята, които не се отзовали на призива на един от пророците, който ги съветвал, за да приготвят пътя на Бога, да изравнят земята като снижат планината и напълнят долината.

гледам в очите някого Задоволявам всички искания на няко-го, когото уважавам или се страхувам от него. Угаждам, услуж- вам, угоднича, водя се по ума му.

Павел пишеше често на баща си отчаяни писма за пари. Старецът бързаше да изпълни желанията му... Всякога го срещаше с бащинска радост и милостивост, гледаше го в очите, прощаваше му всичко и не се отделяше от него.Ел. Пелин, „Гераците”

гледам в ръцете някого Чакам нетърпеливо, надявам се, очак-вам да получа нещо от някого.

* Всеки път, когато се върнех от града, децата ме посреща-ха до пътната врата. Стояха смирени, не помръдваха, гле-даха ме в ръцете, очакваха подаръци.* Още щом се разсъмне, излизах на двора, а Рик ме чакаше нетърпеливо. Въртеше опашка, гледаше ме в ръцете, очак-ваше сутрешната си закуска.

53

Page 56: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

г ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

гледам на четири Внимавам, съобразявам се, бдя, действам предпазливо, да не ми се случи нещо неприятно.

Старицата вървеше бавно по снежната пътека, подпи-раше се на двете си бастунчета, гледаше на четири да не се подхлъзне, да не падне, да не счупи крак или ръка.Още: очите ми гледат на четири

гледам отвисоко някого или на някого Държа се надменно, ви-сокомерно към някого. Отнасям се с пренебрежение към някого.

Иванов е новият PR във фирмата. Умен, трудолюбив и ес-тествен в поведението си, той бързо спечели уважението на колегите си. Незнайно защо само Симона го гледа отвисоко, държи се надменно, не обръща и поглед към него.Още: гледам извисоко • гледам отгоре

гледам през пръсти нещо или на нещо Не съм прецизен, не съм старателен в работата си. Нехаен съм, небрежен, немарлив съм.

Господин Икономов ли ? Министър го направиха. Хората повярваха, че животът им ще стане по-добър, а той гледа работата си през пръсти, доведе ги до просешка тояга.Още: карам през просото

гледам през (с) розови очила нещо Оптимист съм. Не забе-лязвам безпорядъка, неуредиците, нередностите наоколо.

* През тия часове неврастенията му избиваше ту в заяд-ливост и песимизъм, ту в маниакалната веселост на човек, който гледа на света с розови очила. Д. Димов, „Тютюн”* Познавам Гери от студентските години. Винаги е весела, усмихната, много позитивна, нолековерна. Гледа на живота през розови очила.

54

Page 57: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език г

гледам през (с) черни очила Песимист съм. Виждам живота само в черни краски. Възприемам лошата страна на действи-телността.

Всички в квартала наричаха баба Неда черногледата. Ви-наги начумерена, винаги сърдита, гледа всички и всичко през черни очила.

гледам с добро око някого или нещо Имам положително от-ношение към някого. Мисля с добри чувства за него.

Началството го гледа с добро око, с доверие, има му уваже-нието. Чудомир, „Търговска майка”

гледам сеир Със задоволство наблюдавам нещо неприятно за някого. Забавлявам се, развеселявам се.

Домакините гледаха сеира на бай Ганьо, когато подлютя- ваше супата и сърбаше шумно, (по Ал. Константинов)

гледам си работата Съзнателно, отговорно, добросъвестно.

Снажна, каквато беше майка й, понапълняла и сякаш още no-разхубавяла, тя работеше пъргаво, сръчно, гледаше си ра-ботата, като че отдавна беше навикнала на този труд. Й. Йовков, „Дрямката на Калмука”

гледам с лупа нещо книж. Най-внимателно, отговорно, усърд-но търся да открия някаква грешка, пропуск при редактиране на книга, съчинение и др.

Старателно, внимателно и много отговорно нашата ре-дакторка проверява всяка нова книга. Знае, че конкуренти-те ни гледат с лупа всяко заглавие.

55

Page 58: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

г ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

гола вода

1. Цял, съвсем мокър, след дъжд.Дъждът рукна като из ведро. Жътварите станаха гола

вода. Прибраха се в колибата, а когато преваля и слънцето изпече, те наизлязоха навън, за да се изсушат.

2. Некомпетентен, незнаещ.Съветваше ни високомерно, но си личеше, че е гола вода.

големи приказки пренебр.

1. Празни обещания, напразни надежди. Думи без стойност.Обещаха на Гочо жена със зестра. Големи приказки бяха пре-

ди годежа. А тя, булката, дошла с празни ръце. Научена била само под сянка да стои, дантела да плете, (по Чудомир)

2. Самохвалство, хвали се, перчи се.Всеки път, когато се върне от чужбина, Филко приказва

големи приказки за себе си, а си остана беден и неук.

гол като пушка разг. Сиромах, безимотен, гол и бос, бедняк, без никакви средства.

Стойно, синът на Нено Крайналията, къща построи, къща за чудо и приказ, с басейн и високи огради. А всички в селото мислеха, че е гол като пушка, като го виждаха всеки ден неспретнат, оръфан, приличащ на просяк.Още: гол като пищов

голяма клечка ирон. Човек с високо служебно или обществе-но положение.

Дамянов вече е голяма клечка. Стана депутат, вози се в скъпи коли. Вирнал глава, не говори с обикновените люде. Още: важна клечка

56

Page 59: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език г

гоня вятъра Старая се да постигна нещо, но полагам напраз-ни, безсмислени усилия.

Качи се Вельо на белия си кон и тръгна да дири червената кобилка. Дълго гони вятъра. След два дни и две нощи се върна уморен и тревожен. Разбойници я бяха откраднали и изчез-нали безследно.Още: гоня този, що духа

гордиев възел книж. Сложна, заплетена задача, почти нераз-решим въпрос.

Този, който разбере исканията на стачкуващите и се опи-та да разреши някои от тях, ще развърже гордиевия възел и ще усмири народа, ще прекрати размириците в страната. От името на фригийския цар Гордий, който завързал в много сложен въ-зел ярема на каруцата в храма на Зевс. Според предсказанието на ораку-ла, владетел на цяла Азия ще стане онзи, който успее да развърже този възел.

горе главата Поощряване, окуражаване, насърчаване; не па-дай духом, не клюмвай глава.

Горе главата, Лазаре! Ти си такъв умен, а бягаш от късме-та си... Чорбаджи Аврам иска да те направи зет, да ти даде Ния. Д. Талев, „Железният светилник”

горчива (та) чаша Мъчително, непоносимо изпитание, стра-дание, беда, нещастие.

Опита се Ния да отклони горчивата чаша, а вече знаеше, че няма да й избегне и ще я изпие до капка... Днес или утре тя ще поеме върху плещите си и пред очите на цяла Преспа тежкия кръст на жена, прокълната с безплодие.Д. Талев, „Преспанските камбани”

57

Page 60: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

г ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

град градя

1. Вярвам в някого, имам големи надежди в успехите му, очак-вам от него много.

Умен и трудолюбив, Александър успяваше във всяко начи-нание. Родителите му град градяха върху него.

2.. Браня, пазя, защитавам някого, покровителствам го да не му се случи нещо.

Като орлица майката пазеше детето си, бранеше го от всяко зло. Град градеше за него.

гроб съм Мога да пазя тайна, способен съм да мълча, когато е нужно.

На Момчилов той винаги можеше да разчита. Беше гроб. Умееше да мълчи и при най-сложни обстоятелства.

гръм от ясно небе Нещо ненадейно, внезапно, неочаквано, изневиделица. Нещо, което предизвиква изненада, най-често неприятна.

* Не щеш ли, един ден, като изневиделица му дошло уволнение-то. Гръм от ясно небе! Трескавица! Разфучал се оня ми ти чо-век, развилнял се - хала, змей... Чудомир, „Ах, съдбо, съдбо...”* Един ден синът им съобщил, че заминава за чужбина да учи. Родителите го загледали онемели. Гръм от ясно небе. Още: гръм посред бял ден

губя си ума по някого, по нещо Мисля за някого, в когото съм влюбен или за нещо, което много желая.

- Стига, дъще! Стига си си губила ума по този нехрани-майко. Не виждаш ли, че този човек няма дом да завърти, челяд да отгледа?Още: загубвам ума и дума

58

Page 61: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език г

губя ума и дума Стъписвам се, силно съм притеснен, нищо не мога да продумам.

Всеки път, когато го срещна, изтръпвам. Сърцето ми лудо забива. Губя ума и дума.

гъбав с пари Богат човек. Има много пари.

Вълчан беше гъбав с пари, но голям скъперник. На никого в селото и грош не даде. И си отиде ей така на оня свят неува- жаван, непочитан дори и от роднините си.Още: гьбясал от пари.

гълтам с очи някого или нещо Възприемам нещо. Гледам с же-лание, с особен интерес.

* Очаквах с нетърпение часовете при учителката ни по физика. Гълтах с очи всяка дума, всяка схема, всеки чертеж.* От ранна сутрин до късна вечер Гено седи в кафенето, кое-то е в центъра на селото, и зяпа жените, гълта ги с очи. Още: поглъщам с очи

гърди срещу гърди Бой отблизо с мечове, ножове, саби; един срещу друг, открит, честен бой.

* Хъшовете се сражаваха гърди срещу гърди с врага.* Докато имаше месечина, Петър го видя да се бори с вълка гърди срешу гърди. Й.Йовков, „Ако можеха да говорят”

Гюро Михайлов

1. За човек, извършил саможертва, но по ирония на събдата или обстоятелствата, тя се оказва излишна или необмислена.

На сутринта откриха Нино на поста си като Гюро Ми-хайлов, неразбрал, че блокадата е вдигната още привечер.

59

Page 62: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

г ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

2. Човек, който безсмислено се жертва, проявява лошо разбран героизъм и криворазбрано чувство за дълг.

Не можеш да чакаш на тези голи скали цяла нощ като Гюро Михайлов.По името на Гюро Михайлов, войникът, който изгаря на поста си, за да запази поверената му за съхраняване хазна.

Page 63: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ддавам акъл на някого Поучавам, наставлявам, давам съвет

Синът ми растеше палав, буен, невъздържан. Често му да-вах акъл как да постъпва в трудни моменти, как да се пази, как да расте и живее достойно.Още: давам ум

давам гръб

1. Изразявам пренебрежително отношение към някого.Разбрал за подлостта на колегата си, Янков му даде гръб

и никога не си позволи да го удостои и с най-малко внимание.2. Преставам да се интересувам от някого; не общувам с него, отбягвам го, пренебрегвам го.

Срещнах я случайно на улицата, но й дадох гръб. Горчилка- та в душата ми не бе отминала.

давам дума на някого Обещавам, давам обет, заричам се.

Дадох му дума, че ще му бъда вярна през целия си живот.

давам думата на някого Разрешавам, определям, поканвам някого да се изкаже, да говори на събрание, на конференция и т.н.

Записах се за участие в конкурса „Най-добър оратор”. Ко-гато водещият ми даде думата, излязох на сцената и раз-вълнувана започнах своята реч. Цялата зала бе утихнала... Бях класирана на едно от първите места между всички кан-дидати.

61

Page 64: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

д ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

давам крила на някого

1. Насърчавам, окрилявам някого, въодушевявам, повишавам самочувствието му.

Всред множеството мои ученици се открояваше един по-глед - погледът на Александър - съсредоточен, концентриран. Умно момче, но без самочувствие. Започнах да го поощрявам, давах му крила за полет. Сега той е един от най-добрите телевизионни журналисти.

2. Осигурявам възможност за развитие.Майката, психолог по образование, даде крила на своите

деца, за да успяват в училище, в университета и в живота. Сега тя е горда с тях, успяващи в професиите си.

давам си вид Преструвам се, хитрувам, лицемеря, прикри-вам се.

По булеварда, срещу мен, идваше Теодор Великов, мой от-личен студент. Щом ме видя, вдигна високо глава, даде си вид, че не ме познава и отмина.Още: придавам си вид

давам си и душата или душа давам за някого или нещо

1. Готов съм да дам всичко за някого, когото много обичам, го-тов съм да се жертвам за него.

- Ти си народен човек, господине, и за такива братя, аз ду-шата си давам. Ив. Вазов, „Под игото”

2. Правя нещо, което много харесвам, допада ми.Патриот е - душа дава / за наука, за свобода; / но не свой-

та душа, братя, / а душата на народа! Хр. Ботев, „Патриот”

62

Page 65: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език д

давам си залъка от устата Лишавам се от най-необходимото, дори и от храна, за да пестя, да имам средства за някого или нещо.

Обичам дъщеря си повече от всичко на света. Давам си залъка от устата, за да й осигуря добро образование, да из-раства в професията си, да се гордея с нея.

Дйвгаа си сметка за нещо Осъзнавам, разбирам, преценявам ситуацията.

* Давид, синът на столичния банкер Горанов, караше скъ-пата си кола по улиците на града с най-висока скорост, без да си дава сметка колко непредвидими опасности крие това.* Тя се огледа и нейното същество се изпълни със смъртен страх... Без да си дава сметка се затече към дъбовата кория. Ем. Станев, „Повест за една гора”

давам си сърцето на някого Обичам някого. Правя всичко за него.

Тя го обичаше до безумие, даде му цялото си сърце. Готова беше да тръгне с него накрай света.

давам урок на някого Правя нещо за някого, който трябва да осъзнае грешките си, неправилните си постъпки.

Завърна се синът беден и отчаян след дълго странстване из чужбина. Всички го посрещнаха с помръкнали лица, а стари-ят му баща му даде добър урок като го лиши от наследство.

давам ухо Ослушвам се, наострям слух, слухтя, за да доловя шум или някакъв говор.

* Павел крачеше по прашния път. От време на време спира-ше, даваше ухо да чуе песен или говор на жътвари.* Той не даваше ухо какво говорят, а си мислеше нещо друго. Й. Йовков, Лифликът край границата”

63

Page 66: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

д ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

да го духнеш, ще падне Слаб, немощен, безсилен, хилав.

След дълго скитане из чужбина - Европа и Америка - Ан- дрея се завърна в селото съвсем изнемощял. Да го духнеш, ще падне.

даде Бог Обикновено пожелание за нещо добро, хубаво.

* Бог тия дни даде страшна жега. Ел. Пелин, „По жътва”* Дано даде Бог да се радваш на внуци и правнуци. Още: даде Господ

дай Боже Дано, нека, така да бъде. За изразяване на желание.

* Аврам Немтур ме вика при него ? Дай Боже да е за добро - помисли си Лазар. Д. Талев, „Железният светилник”* Дай Боже да бъде тъй, както ти кажеш, господарю!А. Каралийчев, „Омуртаг”

дал Бог Обикновено за нещо в голямо количество.

Богат беше дядо Еленко. Остави на двамата си сина, Го-ран и Петко - ниви, ливади, дъбова гора. Дал Бог и голямо ба-щино имане.Още: дал Господ.

да ми изсъхне езика Да онемея, Да не мога да говоря (Употре-бява се при разкаяние за нещо, което не е трябвало да се каже, или да се издаде тайна.)

- Мислих, бе, Калмук, мина ми през ума, ама си рекох: защо пък да не излъжа и аз веднъж един no-учен от мене! Езикът ми да изсъхне, ако продумам вече и една дума.Чудомир

Page 67: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език д

дамоклев меч книж. Голяма опасност, която застрашава не-прекъснато някого.

Владиславов, предприемчив млад човек, беше винаги раз-дразнителен, неспокоен, сякаш дамоклев меч висеше непре-къснато над главата му.От древногръцкото предание за сиракузния тиранин Дионисий, който заповядал да поставят над главата на Дамокъл меч, висящ на конски ко-съм, за да му покаже несигурността на щастието му.

да не дава Господ Да не ме сполетява, да не се случва нищо лошо.

* Да не дава Господ да живееш в страна, в която политици-те гледат на собствения си народ като на чужд, на собстве-ните си деца - като на пришелци.* Майката коленичеше пред иконата на Св. Богородица, мо-леше се да не дава Господ да се случи нещо с единственото й дете, болно от две недели насам, (по Ел. Пелин)

Още: да не дава Бог

да не те виждат / видят очите ми закана

- Да не те виждат очите ми! - провикна се от тълпата слаба и измъчена жена, с дете на ръце.

да са здрави предни зъби Премълчавам за нещо, въздържам се, овладявам се да кажа нещо неприятно на някого.

Слушах и мълчах, макар че душата ми беше изпълнена с обида и огорчение. Да са здрави предни зъби, иначе щеше да стане голям скандал.

да ти видя гърба грубо Изчезвай, махай се оттук, върви си.

- Махай се, отивай там, откъдето си дошъл. По-скоро да ти видя гърба и да не си помислил да се върнеш пак тук! - из-вика жената и залости пътната врата.

Page 68: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

д ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

да чукна на дърво и чукай на дърво Употребява се при извест-но колебание, съмнение в някакво благополучие, в нещо добро.

Да чукна на дърво, но децата ми са много добре. Изучиха се, а сега са на добра служба.Вярва се, че като се чукне на дърво, може да се предотврати, да се избегне нещо лошо.

две думи казвам

1. Казано нещо с малко думи, стегнато, без подробности.Но - настрана англичаните. За тях ще ми се падне да

кажа две думи, като посетим славния Лондон.Ал. Константинов, „До Чикаго и назад”

2. Нищо не казвам, (отрицание на нещо).Учудвам се на нашата млада съседка. Все мълчи, две думи

не може да каже, а вирнала глава, сякаш е принцеса.

две думи на кръст не мога да вържа (да кажа)

1. Не умея да говоря, не мога да се изказвам.Гледай ти късмет. Момчето е толкова глуповато, две

думи на кръст не може да каже, а нали е богато, в универси-тет го записали. Висшист ще става. А може после и шеф да ми стане.

2. Замлъквам, занемявам от страх, от уплаха, от безпокойство.И както си вървях, беше тъмно, пред мен изскочи непо-

знат мъж. Занемях. Две думи на кръст не можах да кажа.

две на едно не събирам Беден човек, който въпреки усилията си, не може да стане заможен.

Трепеше се от изгрев слънце до заник и все не можеше две на едно да събере. На това отгоре болката не го оставяше да почине и заспи. Н. Хайтов, „Съперници”

Page 69: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език д

две пари

1. В съчетание с не давам, не вземам, не получавам.Пигиех и денем, и нощем. Вземаха ръкописите ми в една из-

дателска съща и никой не ми даваше и две пари.

2. В съчетание с не струвам нищо.Петко, синът на дядо Стамен, все се хвали, че умее всичко

да прави. А той нещастникът, две пари не струва. Каквото подхване го похабява и разпилява.

две педи човек Много нисък, съвсем малък.

Лелината дъщеря Милена, още малка, две педи човече, а може да пее, рецитира стихотворения на Ботев и Вазов. Всички й се радваме ийсе възхищаваме.

дебела глава

1. Упорит, твърдоглав, неотстъпчив, непреклонен, непокорен, опак човек, инат (разг.)

Дебела глава съм бил, а? Ти си дебела глава, хаймана с хай-мана. Й. Йовков, „Несполука”

2. Тъп човек, тъпак, невъзприемчив.Дебела глава, от малко не взема... трябва отблизо да му

разправям. Й. Йовков, „Приключенията на Гороломов”

дебели ми са очите Човек без чувство за срам, дебелоок, без-очлив, нахален, нагъл.

Какво ли не прави той за сина си? Нищо не помогна, защо- то му са дебели очите. Лъже проклетникът, че баща му го е прогонил от дома.

67

Page 70: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

д ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

девета дупка на кавала пренебр. Непотребен, излишен, безпо-

лезен човек; човек, от когото нищо не зависи.

В службата не го уважаваха много, много. Той беше деве-тата дупка на кавала.

деля залъка (залъците) си с някого Давам на някого от недос-

татъчните си, оскъдните си средства за прехрана.

В тясната ни студентска квартира делях залъка си със

Симеон, помагах му, насърчавах го. Деляхме радости и скър-би, но издържахме, завършихме успешно и останахме за цял

живот добри приятели. А добрият приятел е истинско съ-

кровище.

деля мегдан с някого Съревновавам се, конкурирам се с няко-го в определена сфера на дейност.

* Онзи, който дръзваше да дели мегдан с него, намираше

смъртта си от куршума или от ятагана му. И той стигна дотам, че отвърна от себе си най-близките си хора.Й. Йовков, „Индже”

* Иваница Граматиков, кандидат за народен представи-тел, се опита да дели мегдан с Ганю Балкански, но в деня на

изборите „ остана като треснат от гръмотевица”.Ал. Константинов, „Бай Ганю прави избори”

ден да мине, друг да дойде Безотговорен, лекомислен човек, повърхностен, нехаен, безразличен към задълженията си.

* Така си живееше момчето - бездействаше от сутрин до

вечер, нехаеше, гледаше ден да мине, друг да дойде.* Уволниха Петров съвсем справедливо. Работеше през пръ-сти - ден да мине, друг да дойде.

Page 71: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език д

ден до пладне и от ден до пладне За кратко време, непродъл-

жително, за малко.

Хлапак дванайсетгодишен / овчар го даде майка му, / но

стоя Чавдар, що стоя - стоял ми / от ден до пладне!Хр. Ботев, „Хайдути”

ден за ден живея Безгрижен, без цел, без мисъл за бъдещето.

Твоето безгрижие ме тревожи, синко! Живееш ден за ден. Имаш семейство - деца, жена, къщата ти се руши, дворът

ти е запустял, а ти нехаеш.

дете в майка заплака и дете в майка проплака Проявена жес-

токост, зверства над някого.

Реките почерняха от християнска кръв. Дете в майка проплака. Д. Талев, „Преспанските камбани”

джаста-праста Как да е, небрежно, набързо.

Стоилка вършеше всичко набързо, джаста-праста, зато-ва и всичките й опити да се задоми бяха неуспешни.

джезве кокали Много слаб, сух, кокалест, кльощав човек.

Разболя се Рангел. Слабееше всеки ден. Въпреки всички гри-жи на близките му, стана едно джезве кокали. Ребрата му се

брояха.

джобът ми е пълен Богат човек, състоятелен, богаташ, разпо-

лага с много пари.

Нали джобът му е пълен, Райков нехае за бедните си бра-тя, чиито деца страдат - гладуват, студуват, боледуват.

Page 72: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

д ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

дим да ме няма Скривам се бързо, изчезвам като дим, без сле-да, избягвам от погледа, ставам невидим.

* Въпреки че вървяхме тихо, сърните ни усетиха и дим да ги няма. С бързи скокове изчезнаха от погледите ни.* Вървях по тясната планинска пътека и се оглеждах неспо-койно. Изведнъж съзрях глиган. Подскочих от страх и дим да ме няма. Не разбрах как пристигнах в хижата.

димна завеса книж. Постъпки, действия, думи, които служат като прикритие на нещо.

Във фирмата от дълго цари пълно безредие. Когато се опи-таха да търсят причините, един от виновниците, от висо-ките етажи, осигури димна завеса и всичко се потули.

диря си белята Върша нещо необмислено, несигурно; риску-вам, с което си навличам главоболия, беди, огорчения.

- Шаро, ти се връщай, / дириш си белята/ - само хора хо-дят / горе в планината! Дора Габе, „Екскурзия”

диря сметка на някого Изискам от някого да отговаря за по-стъпките си.

Защо съм бил говорил против него в съда, та го били осъди-ли - затуй ми дири сметка сега. Й. Йовков, „Чифликът край границата” Още: търся (искам) сметка

дните ми са преброени Скоро ще умра. Малко ми остава да живея.

Дъщеря му седна до него и го загледа плахо:- Усещам, Танке, нещо ми казва, че дните ми са преброени,

та ако, не дай боже, ми дойде часът, искам прилично, като черковен човек да бъда погребан. Чудомир, „Страх”Още: дните ми са прочетени

70

Page 73: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език д

до второ пришествие чакам Очаквам от много време, че нещо ще се случи.

Ти, Йордане, не мисли, че ще чакам до второ пришествие. Парите, които съм ти дал преди години, ще ми ги върнеш. Ако ли не, в съда ще те изпратя.От християнската религия за второто пришествие на Христос на земята.

догодина по това време ирон. Никога. При никакви обстоя-телства, На куково лято (Неувереност, че нещо ще стане, ще се изпълни).

- Ще отидеш ли отново в чужбина?- Да, да, догодина по това време.

до гроб Завинаги, додето съм жив.

Васил й беше брат, но до гроб не му прости за лъжите и клеветите по неин адрес.

до девета рода Следя, преследвам, не оставям на мира до по-томците на няколко поколения.

* Майчина и бащина клетва до девета рода гони. (поговорка)* Една снаха си доведохме, како Сийке, Господ да те пази до девета рода! Чудомир, „Не съм от тях”Още: до девето коляно

до дупка До краен предел, докрай.

* Никаква отстъпка, никакви изключения! И подхванеш ли някоя работа, докрай ще я караш! До дупка, дето има една дума. Чудомир, „Конституцията”* Ще се боря до дупка, но ще успея.

71

Page 74: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

д ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

до дън душа (до дъното на душата) си Дълбоко, силно, идва от дълбините на човека, от най-съкровената му същност.

* Три години майката не беше виждала дъщеря си Магдале-на. Пристигането й от чужбина, с дете в ръце, яразвълнува до дън душа.

* Сълзите на Лина бликаха от очите. Беше я обидил, беше я унизил. Тя го мразеше до дъното на душата си.

до дъно Без остатък, напълно, изцяло.

* Всяка вечер кръчмата се пълнеше със селяни. Говореха за политиката, за нивите, за реколтата. Говореха и пиеха. Кръчмарят пълнеше чашите, а те ги изпразваха до дъно. В кръчмата ставаше все по-шумно.* За пореден път тя изпи горчивата чаша до дъно.

дойна крава неодобр. Човек, когото използват непрестанно за пари.

Божана работи цял живот неуморно. Децата й я използ-ваха като дойна крава. Когато остаря, те сякаш я забрави-ха, изоставиха я да тъне в мизерия.

докарвам / докарам до просяшка тояга някого Разорявам, съсипвам материално някого. Причинявам неговата бедност.

Какви хора са синовете на Матееви, бре? Грабиха от ро-дителите си кой каквото може. Докараха ги до просяшка тояга.Още: довеждам / доведа до просяшка тояга

72

Page 75: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език д

докъдето ти око види (вижда) Много далече, докъдето може да стигне погледът.

* Открай докрай, докъде ти око види, се люлеят златни ниви. Ел. Пелин, „Летен ден'

* Детето стоеше на брега в очакване да види парахода, с който се завръщаше бащата от далечно и дълго пътуване. Взираше се надалече над морската шир, докъдето му видят очите.

долна ръка човек (хора) Който заема по-ниско социално по-ложение. Беден човек, без образование, с нисък обществен статус.

Подредиха се, все долна ръка хора, които очакваха без-платна храна и парична помощ.

до мозъка на костите Прекомерно много, особено, извънред-но, до краен предел.

Разбрах, че постъпката й е необмислена. Оказа се, че тя е глупава до мозъка на костите, но не само това. Душата й е разядена от завист към всички успяващи и по-даровити нейни колеги.

донасям / донеса вода от девет дерета Привеждане на аргу-менти, доказателства, доводи, основания, за да се докаже ня-каква истина, да се убеди някого в нещо.

Адвокатът на убиеца приведе много доказателства, аргу-менти, готов бе да донесе вода от девет дерета, за да успее да го защити, а престъпникът остана безмълвен.Още: донасям (донеса) вода от девет кладенци

73

Page 76: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

д ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

Дон Кихот книж. Идеалист, мечтател, фантазьор.

Като същински Дон Кихот Момчил работеше денонощно за просперитета на институцията, мислейки, че ще го за-бележат, че ще му благодарят, но - уви! В края на годината, вместо очакваната награда, му връчиха заповед за уволнение. Герой от едноименния роман на испанския писател Мигел де Сервантес.

донемайкъде До крайна степен, извънредно много, до невъз-можност повече да се направи нещо.

Когато децата влязоха в болничната стая, майката от-вори очи, видя ги. Зарадва се на рожбите си донемайкъде.

допря (допрял е) нож (а) до кокал (а) Краен предел, до който може да се търпи. Настъпва решителен момент за възмездие, за разплата, за действия.

Когато ножът допря до кокала, народът се стресна. Из-пълни площади и булеварди, за да дири сметка на виновни-ците за безизходното си състояние.

до смърт

1. Ожесточение, жестокост, свирепост спрямо някого или нещо.

Предполагаха, че Радой е убиецът на детето. Арестуваха го, изтезаваха го до смърт, за да признае вината си. Доказа се с точни аргументи и свидетели, че той е престъпникът. Осъдиха го на доживотен тъмничен затвор.

2. До краен предел, на всяка ценаБеше човек, готов на преданост до смърт.

74

Page 77: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език д

дойде ми акъла (в главата) Ставам по-разумен. Преставам да върша необмислени неща.

Момчето беше много буйно, неразумно. Скиташе по ули-ците, пилееше ценно време. След навършване на пълнолетие, стана чудо. Дойде му акъла в главата. Завърши медицина и сега е един от водещите хирурзи в престижна болница.

дойде ми до главата Случва ми се, сполетява ме нещо непри-ятно, връхлита ме някаква беда, някакво изпитание.

Човек не знае какво ще му дойде до главата. Живее си спо-койно до мига, в който го връхлита нещастието.

дойде ми на езика Казвам нещо, без да съм го обмислял, нито пък предварително съм искал да го кажа.

Вълчанов започна да говори каквото му дойде на езика. Дрезгавият му глас изпълни залата. Всички го гледахме в не-доумение.

дойде на себе си Идвам в съзнание. Идвам на себе си, съвзе-мам се.

Вцепенен стоях пред водопада, пред това природно чудо. Дълго време не можех да дойда на себе си от вълнение.

до шия

1. В съчетание със заборчнявам (потъвам в дългове).За да изучи сина си в чужбина, чичо Радой взема пари на-

заем от близки и познати. Потъна до шия в дългове.

2. В съчетание със сиромашия (голяма беднотия).Пет деца имаха Друмеви. Бащата дълго време беше без-

работен. Сиромашия до шия. Голи, боси, гладни, малките се скитаха по улиците, просеха пари за корица хляб.

75

Page 78: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

д ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

драконови закони (драконови мерки) книж. Безмилостни, жестоки мерки за наказание.

Многото катастрофи предизвикаха дискусии в правител-ството и вземане на драконови мерки за спазване на Закона за движение по пътищата.

дребна риба Незначителен човек, няма особена власт и влия-ние в своята област.

Владимиров се опитва да сложи ред във фирмата и да я спаси от фалит, но е дребна риба, едва ли ще успее.

дремя като кон на празни ясли (празна ясла) ирон. Бездейст-вам. Не върша нищо. Не зная какво да правя.

Ганев е най-старият служител във фирмата. Все се опла-ква, че получава малко пари, а по цял ден дреме като кон на празна ясла пред компютъра си.

дрънкам като (празна) воденица пренебр. Неспирно говоря и дори тогава, когато нямам нещо съществено да кажа; говоря напусто.

Баба Йова, нашата съседка, по цял ден дрънка като праз-на воденица.

дума дупка не прави За изразяване на неувереност, съмнение, несигурност за нещо казано или обещано, което може да не се изпълни.

- Ей, че си прост 1 - отговаря със снизходителна усмивка бай Ганю. - Че какво като съм казал на Иричека, дума дупка не прави! А бе, ахмако, че аз един Иречек ако не метна, кого ще метна? Ал. Константинов, „Бай Ганю”

76

Page 79: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език д

дума не обелвам / обеля Нищо не казвам. Мълча. Държа си езика, не си отварям устата.

* Бедният дядо Добри, изтласкаха го от вратата, на ули-цата, а той дума не обели, не можа дори да се защити.* Откакто гостът влезе вкъщи, дума не е обелил. Мълчи и наблюдава стопаните. Дядо прави опит да го заговори, но напразно.

дълбок ми е джобът Богат съм. Разполагам с много пари.

* Енев изпрати и двете си деца да учат в чужбина. Дълбок му е джобът.* Не е чак толкова дълбок джобът ми, та да купувам скъпа и нова кола.

дървен философ пренебр. Човек, който само приказва, а нищо не върши.

Селяните запретнаха ръкави за работа. Полето се изпъл-ни с глъч и песни. Само Гено стоеше в кафенето и по цял ден говореше за политиката като дървен философ, но никой не го слушаше.

държа в глуха линия някого Не давам възможност на някого да се издигне, да се прояви, да успее в службата или в обще-ството.

Александров е умен и способен млад човек, най-добрият служител във фирмата. От няколко години го държат в глуха линия. Когато разбра, че няма да успее да се разбере с шефа си, напусна и замина за чужбина. Вярваше, че там ще успее да се докаже.

77

Page 80: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

д ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

държа в ръцете си някого или нещо Поставям някого в пълна зависимост от мен, държа го в подчинение.

* Смешни му се виждаха и чорбаджиите, като ги виждаше как размахват дънестите си потури, как се събират и си шепнат важно-важно, като че държат света в ръцете си. Й. Йовков, „Старопланински легенди”* Да ви представя... кмета на село Шугово и главния учител. Наши хора, знаете, верни хора и държат цялото село в ръце-те си. Чудомир, „Постоянен делегат”

държа в шах някого Съдбата на някого зависи от мене. Поста-вям го в неблагоприятно, неудобно положение.

Ще дадем една малка част от доставките на Кршиванек, за да държим „Никотиана” в шах. Д. Димов, „Тютюн”

държа главата си високо

1. Имам чувство за собствено достойнство и осъзнавам своето превъзходство.

- Защо мислите, че Дойчинов няма право да държи главата си високо? Той е честен, умен, работлив, човек с достойнство.

2. Горделив съм, надменен съм, високомерен, надут човек съм.Николчо е имал голямо сходство с родителите си, които

са държали главите си високо, които са говорили с по-сиро-масите от тях високомерно.Л. Каравелов, „Маминото детенце”

държа кормилото на нещо книж. Който ръководи нещо.

Осем години държа кормилото в ръцете си, управлява държавата, насочи я по правилен път, но народът пак не го оцени.

78

Page 81: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език д

държа се нависоко Високомерен съм, горделив съм, надменен съм, надут човек съм.

- Защо се държиш така нависоко с Милена? Забрави ли, че тя е дъщеря на Стоименови, най-богатите хора в селото?

държа си езика (зад зъбите) Мълча, въздържам се да говоря, (за да не засегна някого, за да не кажа нещо излишно или да споделя някаква тайна).

Стоях затулен зад колоната, държах си езика зад зъбите, мълчах. Слушах кой какво казваше, преценявах кой е прав и кой крив, но не отворих дума за това, което бях чул оная нощ. мълчах упорито.

държа сметка Търся отговорност за постъпките на някого, искам той да отговаря за тях.

Цял живот никой не му държа сметка къде ходи и какво прави, докато в една късна привечер в дома му нахлуха поли-цаи. Търсеха го да отговаря за кражбите и буйствата му по клубове и дискотеки.

дърпам дявола за опашката Рискувам. Излагам се на опас-ност. Докарвам си някакво нещастие.

Наместникът се загледа в него мълчаливо, като обмисля-ше какво да му каже и сетне тихо продума с доброжелателен тон, а очите му гледаха строго:

- Млади момко, не дърпай дявола за опашката.Д. Талев, „Железният светилник”

79

Page 82: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

д ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

дърпам (чергата) към себе си Полагам усилия, действам упо-рито да уредя нещата в моя полза, в мой интерес.

Двама братя, два близнака. Откакто умря баща им, все сърдити ходят по двора. Не могат да поделят бащиното си имане. Всеки дърпа чергата към себе си.

дяволско семе Зъл, отмъстителен, лош, проклет, злопаметен човек.

Свилена беше добро, кротко и работно момиче. Омъжи се за Матей, от съседното село. Нямаше късмет горката Сви-лена. Мъжът й пиеше, лъжеше, беше проклет и зъл човек, дя-волско семе.

дялай камък Сръчен, способен човек, иде му отръки (разг.) Умее добре да се справя с всичко, с което се захване.

В кабинета на Ангелов влезе висок, едър, здрав момък. Обясни, че търси работа, всякаква, каквато му предложат. Бил дялан камък.

дясна ръка Доверен човек, сигурен, изпитан, предан човек, на когото може да се вярва.

До Александър Велики вървеше Хефестион, неговата дяс-на ръка.

Page 83: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

Еевина дъщеря Жена.

Николчо захванал вече да зяпа по прозорците и да се зани-мава с евините дъщери. Л.Каравелов, „Маминото детенце”

Още: в евино облекло upon, за жена - напълно гола

една душа нося Слаб, безсилен, немощен съм, губя сили (по-ради старост или болест).

- Не думай така, снахо, не видиш ли, че една душа нося. Стар съм вече, пък и станал съм само кожа и кости.

едва се държа на краката си Изтощен, отслабнал, немощен съм; нямам сили. Не ме държат краката.

От месец дядо е болен. Днес времето се затопли и той стана от леглото си. Види се, че е по-бодър, но едва се държи на краката си.Още: едва се крепи на краката си

едва се побирам в кожата си Разгневен съм за нещо. Нерви-рам се, пукам се от яд и дълго време не мога да се успокоя.

Драганов, депутат от Народното събрание, излезе разгне-вен от сградата. Тръшна вратата след себе си. От пръв по-глед се вижда, че едва се побира в кожата си.

един бие тъпана, друг събира парсата Ползвам облагите от работа, която са извършили други.

Доколкото разбирам, във вашата фирма един бие тъпа-на, а друг събира парсата. Не е ли твърде несправедливо към другите ваши служители?

81

Page 84: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

Е ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

един Бог знае Съмнение в нещо неизвестно.

* Той много малко се бави вътре. Бог знае имаше ли някаква работа там или не. Й. Йовков, „Земляци”

* Тази сутрин съседката ни позвъни на вратата, влезе не- канена вкъщи, един бог знае защо, постоя, повъртя се, смън- ка нещо и си отиде.

един вид

1. Нещо подобно на, нещо като.Бащината дума беше един вид закон за децата.

2. Всъщност, наистина, действително; с други думи.Погледът на моя преподавател по психология беше един

вид предупреждение за повече отговорност към поставени-те ми задачи.

един Господ знае Един Бог знае. Неизвестно е, голяма тайна.

Къде замина момчето на Мишеви, един Господ знае. Вече година и повече ни вест, ни кост от него.

един грабни, друг удари пренебр. Всички са еднакви - с еднак-ви недостатъци, с еднакви слабости и пороци.

Все плачат за пари, а нищо не работят. Всички си прили-чат - един грабни, друг удари.Още: вземи единия, удари другия

един дявол знае пренебр. Неизвестно е, не се знае.

Стрина Мина изскочи на двора и започна да крещи. Един дявол знае какво й стана.

един път Необикновен, единствен, несравним, изключителен с добрите си качества; много хубав.

Направиха нова къща за чудо и приказ, модерна, красива, къща - един път.

82

Page 85: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език Е

един ум за зиме ли, за яете ли подигр. Употребява се, когато някой не се сеща за нещо, забравя.

Заобиколен от приятелите си, Игор Славинов разказваше интересна случка. За миг спря. Беше забравил нещо важно. Опита се да си спомни, но не успя. „Един ум за зиме ли, за лете ли” - оправда се той.

един хвърлей камък Недалеч, съвсем близо. Малко разстоя-ние.

Един хвърлей камък има между двата бряга на реката, която тече край селото. Десният й бряг е покрит с гъсти храсти и висока трева, а левият - гол и пуст, Само тук-там над водата са надвесили клоните си плачещи върби.

една кръв съм с някого, една кръв сме Кръвен роднина съм с някого, много ми е близък, роднина ми е.

Чудно защо Никола и Стоян не се уважават, не се поздра-вяват дори. Една кръв са двамата и вместо да си помагат, не се и поглеждат.

една ни е люлка залюляла Имат еднаква орисия, една и съща участ.

- Една ни е люлка залюляла, една и ще ни свърши- каза ухи-лен до ушите бъдещият ми приятел, като ме потупа по гърба. Захари Стоянов, „Записки по българските въстания”

една шепа душа, едно джезве кокали Много слаб и дребен човек.

От ден на ден старата жена ставаше все по-немощна - една шепа душа и едно джезве кокали.

83

Page 86: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

Е ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

една шепа хора Малко на брой (хора).

Макар че написаха поканата във Фейсбук, на площада се събраха една шепа хора.

едно време Преди много време, някога, много отдавна.

Едно време моми и момци излизали на мегдана, където се виели кръшни хора.

едно ми е на езика, а друго ми е на сърцето Прикрит човек, неискрен. Не говоря това, което чувства и мисли.

Милена и Моника бяха неразделни приятелки. Оказа се, че Милена е неискрена и прикрита - едно йена езика, а друго й е на сърцето. Обидена от действията й, Моника реши нико-га да не й се обажда.

едно на ръка Нещо съвсем сигурно, уверено, гарантирано, по-ложително, категорично (обикн., за да се подчертае нещо, кое-то е условие за друго нещо, което следва).

Тя ще завърши университета, това е едно на ръка, но дали ще си намери лесно работа в обърканата ни държава, това не се знае.

едното ми око все навън гледа Имам намерение да изчезна, да се махна оттук, където съм. Искам да отида другаде.

* На съвещанието с треньорите Илиан седна до прозореца. Уж слуша, а едното му око все навън гледа, към стадиона, къ-дето скоро започва интересен мач.* Много са българите, които живеят толкова бедно, че едното им око все навън гледа. Чудят се коя държава ще ги приеме, за да работят и живеят по-достойно.

Page 87: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език Е

едра риба Виден, богат човек, притежава значителни матери-ални възможности и добро обществено положение.

Стоянов е едра риба. Платил голяма сума за новия храм в техния квартал.

езика ми се връзва Поради някакво силно преживяване - уп-лаха, страх или страхопочитание, респект, силно вълнение, не мога да проговоря. Замлъквам.

Мариан е умно и способно момче, но на интервюта трудно се концентрира, езикът му се връзва, изгубва способността да говори и да се представи както подобава.

езика ми се поразвързва / поразвърже Започвам да говоря повече, отколкото трябва, казвам и неща, които трябва да пре-мълча.

Като си пийна още малко, езикът на Станчо се поразвър- за. Той заговори за своята сиромашия и неволя.(по Ел. Пелин)

езика ми се развързва

1. Разприказвам се. Започвам да говоря много, говоря и за неща, които би трябвало да премълча.

Симов мълча дълго. Само слушаше разговора на гостите и се усмихваше. Когато изпи и втората чаша, езикът му се развърза и чак тогава се разприказва за щяло и нещяло.

2. Започвам да говоря спокойно, плавно, свободно.Когато започна своята реч, гласът му затрепера, но ско-

ро езикът му се развърза и той заговори спокойно, свободно и уверено.

85

Page 88: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

Е ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

ела на себе си Успокой се. съвземи се, опомни се, обуздай се, овладей се.

- Стоичко, Стоичко, ела на себе си, как не бе те грях, гос-под да те убие! Ел. Пелин, „Нане Стоичковата върба”

ела, че ми трябваш жарг. Използва се като заплаха, като за-кана.

Слугата се приближи към нас.- Ела, че ми трябваш, непрокопсанико, - извика бай Дончо

разгневен.

еша ми няма (за човек с недостатъци) Няма равен на мене. Нищо не може да се сравни с мене.

По-малкият син на Генадиеви се оказа голям прахосник. По цял ден спи, а вечер обикаля клубове и дискотеки, еша му няма.

Page 89: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

жжегва ме в сърцето диал. Неочаквана, внезапна силна мъка от нещо.

* Когато чух писъка навън, нещо ме жегна в сърцето. Някой викаше за помощ.* Телефонът ми позвъня в необичайно време през нощта. Жегна ме в сърцето. Нещо лошо ли се е случило?Още: жегва ме под лъжичката

желязна завеса книж.

1. Гранична линия, забрана за преминаване в друга страна.Беше месец май. Пътувах с надежда, че мога да бъда изле-

куван в чужбина. Но на границата - желязна завеса. Върнаха ме, без да ме попитат за целта на моето пътуване.

2. Прикрит, скрит живот; забранена територия.Любопитно е да се разбере как песента на Валя Балканска

в диска с космическа музика на „Вояджър” преминава Желяз-ната завеса.

жено врачанска За изразяване на презрение, незачитане, уп-рек (обръщение към някого или към нещо).

- Стига си се вайкала, жено врачанска, ами стани и си вър-ши работата, че скоро ще се стъмни, децата ще се прибе-рат, а ти още нищо не си свършила.

женска вяра За изразяване на презрение, пренебрежение, не-уважение към жена или към нещо, извършено от жена, харак-терно за нея.

Ама на, женска вяра, разправяй им небъдници и ще те зя-пат и слушат, догде им прегорят тенджерите на огъня. Чу-домир, „Светецът".

87

Page 90: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ж ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

жива вода Съвсем мокър.

Дъждът рукна изведнъж. Станах жива вода, докато стиг-на до дома.

жива душа Нито един човек; никакъв човек.

Над селото трептеше нетърпима душна мараня. Павел излизаше на пътя и тръгваше лениво по кръчмите да дири някого, но никъде не откри жива душа.Ел. Пелин, „Гераците”

жива история Съвременник на исторически събития, които помни и разказва.

Вазов е живата история на съдбата на нашия народ. Твор-чеството му има значение на национална история, защото побира в себе си целия български свят.

жива стена Ограничение, преграда от много хора.

На булевард „Васил Левски” в София, стачкуващите на-правиха жива стена, за да спрат движението.

жив да ме оплачеш Нещастен, злочест, беден съм; за окайва- не съм.

В горещия летен ден пред кръчмата спря непознат, обле-чен с дълго палто, кръпка до кръпка, жив да го оплачеш.

жив да си

1. За изразяване на благодарностЖив да си, чедо, че ми помогна да стигна по-бързо до гарата.

2. За подкрепяне на някакво искане, на молбаАго, за Бога, жив да си, направи това добро, помисли, че и

ти имаш деца!... Ще се помолим и за тебе!Ив. Вазов, „Една българка”

Page 91: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език ж

живея в облаците Блуждая, лутам се, въобразявам си, фанта-

зирам

1. Нереално възприемам действителността, неправилно оце-нявам обстановката.

Млада е, живее в облаците. Не вижда ли, че родителите й едва свързват двата края, а тя иска да живее в разкош ?

2. Не умея да се справям с ежедневните проблеми. Откъсвам се от реалния живот

Не му трябва на нашия син такава жена като Радосвета, която живее в облаците. Вирнала глава, не поглежда никого, не зачита ни млади, ни стари.

жив < или > мъртъв На всяка цена, безусловно, задължител-но, непременно.

Приемам идеята за организиране на юбилеен концерт на групата. Жив или мъртъв ще бъда там в определения час и ден.

живи мощи Безсилен, слаб, изнемощял човек, приличен на смъртник.

Старецът вървеше бавно в болничния коридор, подпирай-ки се на патериците си. Заприличал е на живи мощи.

живот < си > живея Чувствам се много добре. Имам всички условия за спокоен и добър живот.

По цял ден, Севдалина обикаля кафенета и магазини, жи-вот си живее, а родителите й се трудят от сутрин до ве-чер.

Page 92: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ж ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

жребият е хвърлен книж. Извършено е някакво решително действие, от което няма връщане назад.

Дружината полетя напред, водена от момъка, който вди-гаше знамето, колкото може по-високо, жребият бе хвърлен. Думи на Юлий Цезар при преминаването на река Рубикон, северна гра-ница на Италия, което бива забранено от закона.

жълтата гостенка книж. Туберкулоза.

Христо Смирненски умира съвсем млад, едва на двадесет и пет години, покосен от „жълтата гостенка”.

Page 93: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

забивам / забия клин книж. Предизвиквам конфликт между приятели или съмишленици. Причинявам разединение.

Двамата бяха неразделни приятели. Кой заби клин между тях така, че не се поглеждат вече?

забивам / забия нож в гърба на някого Постъпвам като пре-дател, нечестно, непочтено, недостойно, подло. Нападам няко-го неочаквано, изненадващо.

Боян беше тиха вода. Мълчалив, сдържан, никой от ко-легите му не знаеше какво мисли, какво крои. Неочаквано уволниха най-добрия му приятел. Беше му забил нож в гърба. Оказа се, че този, уж възпитан млад човек, е най-големият клеветник и предател.

забивам / забия поглед в нещо, в някого или някъде

1. Впервам поглед, втренчвам се, взирам се.Еньо, забил поглед в земята, слуша като в просъница.Ел. Пелин, „Земя”

2. Спирам поглед, вглъбявам се, съсредоточавам се, замислям се за (върху) нещо.

Забие ли поглед в някоя компютърна игра, Петър не вдига глава, не се вълнува от нищо друго.

за било и не било За щяло и не щяло, за значително и незначи-телно, за важно и неважно.

Боряна, дъщерята на нашите съседи, е красиво, но каприз-но момиче. За било и не било крещи, обижда, плаче. Родите-лите й са вдигнали ръце от нея.

91

Page 94: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

3 ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

заблудена овца книж., библ. Объркан човек, в безпътица.

Майки с деца, немощни старци, нещастни мъже и жени напускаха страната си и като заблудени овце вървяха, без да знаят къде отиват. Търсеха избавление от неуредиците в собствената си страна, но можеха ли да се спасят от гла-да и нищетата, които ги очакваха и в чуждата?Води началото от Евангелието.

забранен плод книж. Нещо, което силно привлича, изкушава с недостъпността си.

На Павлин му се искаше от всичко да опита и най-вече от забранения плод.От библейския мит за дървото на познанието, плодовете на което били забранени за Адам и Ева.

забърквам / забъркам каша Причинявам неприятности на ня-кого. Замесвам някого в нещо непочтено - с клюка, с интрига.

* Когато се завърнах нощес, намерих почти целия си гарде-роб изпразнен... - Заклевам се, че Македонски е забъркал тази каша. Ив. Вазов, „Немили-недраги”* - Как можа да ме забъркаш в тази каша ? Защо не помисли преди да говориш нелепости?

забърквам / забъркам конците

1. Изпадам в трудно положение, от което не мога да намеря из-ход. Обърквам се.

Драгнев, уж много отворен за всичко в живота, така е объркал конците, че се чуди как ще се оправи.

2. Смутен съм силно от нещо. Не зная какво да кажа. Объркан съм.В едно свое изказване Евдокия Иванчева така забърка кон-

ците, че никой от присъстващите нищо не разбра.

92

Page 95: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език 3

завивам си края Изчезвам набързо нанякъде, измъквам се.

Ами, че ти откъде знаеш какви са онези на касата ? При-бере ти гюла - завий си края нанякъде... Ал. Константинов, „Бай Ганьо”

завирам се / завра се в устата на вълка Сам си причинявам някаква опасност.

И без да мисли много, Ненко влезе в чуждото лозе да бере грозде, но се завря на вълка в устата. Пред него изскочи сто-панинът с голяма тояга в ръка.

завирам се / завра си гагата Проявявам ненужен интерес към нещо, което не е моя работа. Намесвам се там, където не трябва.

Еньовица е навсякъде в селото, където се случва нещо. Навред си завира гагата.

за вълка говорят и (а) той в кошарата Когато за някого се го-вори, а той се появява.

Стрина Иваница се подаде от къщи и задърпа мъжа си.- А, ето го Доне. За вълка говорим, а той в кошарата.

завързвам / завържа двата края Едва успявам да преживявам с ограничени средства.; недоимък, оскъдица.

Горан въздъхна. Той едва завързваше двата края, а сега, след смъртта на жена си, животът му става невъзможен. Как ще отгледа двете си невръстни деца?

завъртявам / завъртя главата на някого

1.Постигам успехи. Успявам да спечеля някого, когото харес-вам, предизвиквам любовта му.

Лили, служителка от нашия отдел, се държи твърде пре-дизвикателно. Успя да завърти главата на най-скромното и добро момче от агенцията ни.

93

Page 96: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

3 ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

2. Успявам да повлияя на някого, без да се усети, да се съглася-ва с мен, да оценява нещата от моя гледна точка.

Тя е добър манипулатор. Завъртя главите ни и ние започнах-ме да се съгласяваме с всички нейни предложения и прищевки.

3. Правя така, че някой да загуби чувство за реалност за собст-вените си възможности, възгордява се, главозамайва се.

Бързите й успехи, похвалите, публикациите във вестни-ците бързо завъртяха главата й, но много скоро загуби пър-вото си място.Още: завъртя ума.

загубвам ума и дума Обърквам се от нещо съвсем неочаква-но, необичайно. Загубвам самообладание.

При вида на толкова много хубавици, Боби се смути, загу-би ума и дума.

за две пари

1. Нещо много евтино, малоценно.Марина се разболя от тежка болест. Обиколи много лека-

ри, но помощ от никого не намери. Най-сетне нашият док-тор за две пари лекарство й даде. Оздравя и работата си вкъщи взе да гледа.

2. Нищожен, маловажен, нищо и никакъв.Нищо и никаква работа, а и нея не успя да свършиш. За две

пари не струваш. Как ще се оправяш сам в живота? И семей-ство ще гледаш.

зад гърба на някого Нещо се върши тайно, без знанието на някого.

Полковникът усети, че нещо се върши зад гърба му. Стана no-бдителен, по-внимателен, по-боязлив.

Page 97: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език 3

задуха друг вятър Промяна към нещо ново, различно, както и резултатът от това изменение; обстоятелствата стават друти.

Когато приближихме фронтовата линия и се подготви-хме за поредната атака, се разнесе слух, че задухва друг вя-тър. Настъпва примирие.

задънена улица Безизходица, невъзможно, безизходно поло-жение.

Камен има четиричленно семейство. Изтегли кредит за жилище, но не след дълго остана без работа. Малки деца, стара майка - като в задънена улица. Не намира покой ни денем, ни нощем.

за зор замай Когато нещо е необходимо, нужно, потребно.

В нашето село рядко се зареждаше хранителният магазин. Затова още през есента баба ни приготвяше брашно, боб, леща и всякаква зимнина за зор заман - за най-студените дни.

за какъв (кой) дявол пренебр. Възкликване за израз на възму-щение, негодувание, неодобрение, недоволство от нещо, което е ненужно, безсмислено; защо, за какво.

А бе, момче, за какъв дявол си ме набедил във вестник „Не му е времето”, че съм бил уж опозиция, а?Ал. Константинов, „Бай Ганьо”

за кош плява пренебр. Нещо продадено на много ниска цена, на безценица.

За да даде добро образование на сина си, бащата продаде и вилата си за кош плява, но за съжаление, момчето излезе неблагодарник.Още: за кош слама • за чувал плява • за чувал слама

95

Page 98: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

3 ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

залагам си / заложа си главата

1. Давам доброволно живота се за нещо много ценно. Лишавам се от живота си. Рискувам живота си. Жертвам се.

Главата си залагах за моя приятел, а той се оказа подлец.

2. Убеден съм, категоричен съм, сигурен съм, че нещо ще стане, че е точно така, (обикнов. в сложни съставни изречения. Подчи-неното изречение започва с че или ако)

* Главата ще си заложа, ако господин кметът не спечели и на тези избори.* Залагам си главата, че народът, в когото ти вярваш, е роб, че робуването за него е блаженство, тиранията - бла-годеяние... И пак този народ е клет и нещастен, трижд не-щастен! Ал. Константинов, „Бай Ганьо”Още: отрязвам си (режа си) главата (към второто значение)

залязва ми / залезе ми звездата книж. Не съм вече прочут, из-вестен за много хора; славен.

Познавам Владиславов. Той беше един от най-известните оперни певци, но от няколко години му залезе звездата. Още: угасна ми звездата, книж.

замръквам и осъмвам някъде От сутрин до късна вечер ос-тавам някъде.

От сутрин до вечер майката осъмваше и замръкваше по чуждите ниви, а Лина, най-голямата й дъщеря, се грижеше за по-малките си сестри и братя.

за нищо на света В никакъв случай, по никой начин.

Пет години едва издържах в Чикаго. За нищо на света не бих отишъл отново в този град. Напрежението ме съсипва.

Page 99: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език 3

запалила ми се главата Имам много неприятности, тревоги, главоболия (прен.). В тежко положение съм.

Много грижи паднаха на плещите на Димана. Запалила се е главата й от тревоги вкъщи - малки деца, болни родители, едва свързва двата края.

за парче хляб За незначително, за нищо и никакво заплащане, колкото за прехрана.

Баща ми се бореше за парче хляб, а се връщаше всяка вечер сърдит, гневен, ядосан, без пари.Още: за кора (коричка, залък, комат) хляб

за пет пари

1. Никакъв, незначителен, нищожен.- Че аз още тебе не съм прежалил!... И ми се струва, че няма

лесно да те забравя, както ти мене... Жени сте вие и няма-те за пет пари постоянство. Ел. Пелин, „Край воденицата”

2. Никак, на никаква цена, за нищо, съвсем не.- Чувате ли я, бе? За чужбина щяла да заминава. А децата

й, а майка й? Кой ще ги гледа? Тази жена за пет пари ум няма.

записвам / запиша със златни букви нещо книж. Признание на някого за особени заслуги към своя народ.

Имената на Левски и Ботев са записани със златни букви в нашата история.

за (на) права Бога Несправедливо, незаслужено, без вина.

* Звездата от филма „Бързи и яростни” Пол Уокър, прекра-сен световноизвестен актьор, загина при катастрофа за права Бога.* Горан, братовият ми син, щял да пострада за права Бога! - говореше сякаш на себе си дядо Матьо, навел глава към земята.

97

Page 100: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

3 ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

запретвам / запретна ръкави Заемам се, захващам се упорито за работа.

Гледаха момчетата, чакаха, надяваха се да ги назначат

на работа, а когато се убедиха, че с търпение не става, за-претнаха ръкави, сключиха договор със строителна фирма и започнаха да изграждат къща след къща по нашите села.

запушвам / запуша устата на някого

1. Принуждавам, заставям някого да замълчи, да не говори по-вече.

Защо се опитваш да ми запушиш устата ? Страхуваш се да не те издам, нали?

2. Принуждавам някого да млъкне, опровергавайки с аргумен-ти неговите твърдения.

Господине, Вие сте българин, заемате висок пост, а говори-те за българите като за чужди. Мързеливи били българите, все се оплаквали, жалвали се. А вие като политици какво на-правихте за по-добрия им начин на живот, за да запушите

устата им? Какво направихте, за да няма безработни и бе-дни хора?

запъвам се / запъна се като рак на бързей Непокорен съм, не-преклонен съм, не отстъпвам лесно, опърничав съм.

Това момче, синът на Иванови, ни се води, ни се кара. Запъ-ва се за всичко като рак на бързей-

запълзяват ми мравки по гърба Боя се, страхувам се, трево-жа се, обзема ме безпокойство.

При тази вест майчиното сърце се сви от болка. Мравки запълзяха по гърба й. Взе набързо каквото можа и хукна към

трамвайната спирка.

Page 101: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език 3

заравям томахавката Преустановявам, слагам край на враж-дата, на злобата.

След толкова години на вражди, озлобление и омраза, най-

после Напеви и Манчеви заровиха томахавката и заживяха нормално като съседи.

заспивам / заспя на лаврите си книж. Примирявам се с по-стигнатото, доволен съм; нямам амбиции, не си поставям нови

цели, към които да се стремя.

Но Тотю вече почиваше на лаврите си. Панайот благо-денстваше в Сърбия, а Хаджи Димитър отдавна беше умрял на Бузлуджа. Ив. Вазов, „Немили-недраги”

Още: почивам (лежа) на лаврите си книж.

засяда ми /заседне ми бучка на (в) гърлото Изпитвам силна тревога, мъка, тежест от неприятно душевно преживяване.

Селянката щеше да каже нещо, но думата се задъни в гър-лото й: тя тръгна безнадеждно подир сърдития калугер и излезе на двора. Ив. Вазов, „Една българка”

Още: задъни ми бучка в гърлото.

затварям / затворя си устата

1. Мълча, преставам да говоря, немеяСлед обидните думи на дъщеря си, майката затвори уста,

сякаш онемя, но тревогата се изписа на лицето й.

2. Въздържам се да говоря, стремейки се да не кажа нещо, кое-то прикривам.

Драгомиров ли? Той има остър език и често си затваря ус-тата, за да не обиди невинен служител.

Page 102: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

3 ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

затворя / затварям устата на някого

1. Принуждавам някого да замълчи, да спре да говориСтрина Калина не се разбираше със снаха си. Направи

всичко възможно да й затвори устата, да я накара да млъкне.2. Против волята на някого го принуждавам да не говори, оп-ровергавайки твърденията му с факти и силни аргументи.

Затворих устата на Миланов, когато му съобщих под-робности, които съм видял и чул.

затишие пред буря книж. Временно затихване, в очакване нещо да се разрази, да избухне.

Когато детето заспа, домът утихна, но това беше зати-шие пред нова буря. Още щом момчето отвори очи, спорът между родителите се разрази с нова сила.

за щяло и нешяло За важно и неважно, за значително и незна-чително нещо.

Когато беше малък, моят син ми звънеше по телефона за щяло и нещяло, а сега и веднъж не ми звъни на седмица, сякаш ме забрави.

здрава ръка Решителен, неотстъпчив, волеви, непоколебим в решенията си.

Липсата на здрава ръка във фирмата им, доведе до пълен

Още: твърда ръка

зелена улица Шанс, удобен случай, възможност за постигане на успех.

Дава се зелена улица на всяка страна, членка на ЕС, за раз-витие и успех в много области на живота.

100

Page 103: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език 3

златна< та > среда книж. Вземане на разумно решение, без риск за неуспех.

Началникът на нашата фирма намери златната среда, която можеше да удовлетвори и двете страни при сключва-не на договора.

златния телец книж. Алчност за злато, за пари, за богатство.

Откога младите пред дълга предпочитат спокойствието, а пред славата - златния телец?Ив. Вазов, „Светослав Тертер”От библейския разказ за телето, изработено от злато, на което евреите, лутащи се из пустинята, се молели като на Бог.

зли< те > езици Клеветници, съчинители или разпространи-тели на клюки, на лъжи и доноси.

Злите езици говорят, че синът е убил баща си за пари.

злобата на деня книж. Нещо, което занимава обществото, от-влича вниманието му в определено време.

Те пристигнаха скоро от чужбина и не бяха се запознали още със злобата на деня, а животът на хората в страната ни се оказа чужд след дългото отсъствие от родината.

змийско гнездо Обиталище на зли, ужасни, опасни хора.

Добро момче беше Ставри, но в малкия град попадна в змий-ско гнездо, продаде душата си на дявола и ето резултатите - нещастен броди от град в град, отхвърлен и обруган от всички.

зная две и двеста Според обстоятелствата или според услови-ята мога да живея и с малко, и с много средства.

- Трудно ли ти беше в чужбина? Как се оправяше с парите?- Работих и учих. Справях се с живота - зная две и двеста.

Още: от погов. баба знае две и двеста

101

Page 104: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

3 ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

зная къде (де) зимуват раците Опитен човек, ловък, умее да се приспособява, да се нагажда за своя изгода; хитър.

Влязох в двореца, слава богу. Зная де зимуват раците... Че като се хурнахме... не оставих да ме превари никой. Ядох, ядох... и досега се чудя как не ми се пръсна стомаха.Ал. Константинов, „Бай Ганьо”

зъб не обелвам Не проговарям, не се обаждам, мълча.

В съседната къща на нашата вила се настани млад мъж - мълчалив, зъб не обелва. Оказа се, че е чужденец и не знае езика ни.Още: дума (думица) не обелвам

зъл гений книж. Подстрекавам, подтиквам, поощрявам няко-го към лоши действия, насърчавам го.

Милан, синът на наши близки, тръгна по лош път- краде, лъже, не ходи на училище. Родителите му се видяха в чудо. Най-после разбраха кой е подстрекателят, неговият зъл ге-ний - Ангел, момчето от другия вход.

зяпам в устата / зяпнал съм в устата

1. С интерес и внимание слушам това, което някой ми говори, за да го осмисля и науча нещо ново.

Не с по-малко любопитство и внимание слушаше и най- младият от всичките... Той зяпаше в устата на разказвача и ловеше жадно всяка негова дума...Ив. Вазов, „Немили-недраги”

2. Като се ръководя от лични интереси или от уважение към някого, слушам желанията му и ги изпълнявам безропотно.

Застанала до своя годеник, Яна го беше зяпнала в устата и щом момъкът поиска нещо, тя бързаше да му угоди.

102

Page 105: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ии аз душа нося Живо същество съм, с вътрешен душевен мир - преживявам, мисля, говоря, мечтая, обичам, страдам, нена-виждам.

Горката майка. Рано остана сама с три невръстни деца. По цял ден работи, за да ги отгледа. Но нали и тя душа носи, уморява се от прекалено тежкия труд.

и баба знае така ирон. И труден проблем може да се разреши лесно, след като е опростен по някакъв начин.

Качил се на най-високото... и извикал, колкото му глас

- Ела тука, тукаа! Тука ела, сине майчин, да те видя! На равното и баба знае да бие! Чудомир, „Кара Кольо”

< и > баща си за napi продава Алчен, скъперник, сребролю- бец, сметкаджия, човек без морал, за когото няма свято нещо.

Жесток човек е Малинов. Жесток е в своята алчност. И света да заграби, пак няма да е доволен. Готов е и баща си за пара да продаде.

и вако, и тако Лицемерен, притворен, неискрен, двуличен чо-век. Безгръбначен, подлизурко. Самоунижава се, но угодничи едновременно на две страни, там откъдето има полза.

Не се срамуват - нито бащата, нито синът. И вако, и тако. Което правителство спечели, те са все с него. Само-унижават се, но успяват, докопват се до властта - едини-ят кмет, другият депутат!Още: и тйка, и в&ка

103

Page 106: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

и ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

и вълка сит, и агнето цяло Едновременно удовлетворяване на противоречиви, взаимоизключващи се интереси.

Твоята е наредена вече. Виж сега ти как ще се отсрамиш. Аз довечера ще пратя жената да й дадеш една делва петмез... А пък аз ще те отметна от списъка и толкоз... След това ще отметна срещу буре вино и Чакъровците. Глухарят ще прати масло, Генчо Кунин ще брои някоя и друга стотарка - и вълкът сит, и агнето цяло. Чудомир, „Търговска майка”

и глухият цар го е чул ирон. Употребява се за нещо, всеизвест-но на всички.

- Знаете ли кой е този?- Бунтовник е.- Не, шпионин1 - каза калугерката натъртено. Стефчов

я погледна смаян.- И глухият цар го е чул, а само ти не знаеш.Ив. Вазов, „Под игото”

игра на природата книж. Странно, необикновено явление, от-клонение от нормалното.

Гледах и не вярвах на очите си. На едно клонче бяха цъфна-ли два цвята, единият бял, а другият розов. Боже, каква игра на природата!

играчка съм в ръцете на някого Изпаднал съм в пълна зави-симост от някого. Покорен съм на някого, който разполага с мен, както си иска.

Служителите във фирмата на Ганеви са станали играчка в ръцете му. Каквото иска прави с тях. Назначава, уволня-ва, когото иска и както иска. Няма ли най-после кой да за-криля тези умни и способни млади хора?

104

Page 107: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език И

играя по гайдата на някого неод. Покорно, търпеливо, без-ропотно изпълнявам заповедите на някого. Слушам някого за всичко. Проявявам примиренчество, овчедушие.

Ще играя по гайдата му, какво да правя? Да си отида, да го напусна ? Три невръстни деца имаме, как ще ги отгледам сама?Още: играя по свирката

играя си с милиони Много съм богат, харча неразумно, без-разсъдно, без сметка.

Райко Славин е хитър и практичен човек За няколко годи-ни успя да натрупа пари. Стана богат, но синът му излезе нехранимайко. Играе си с милионите на баща си. По цял ден се шляе из града с модерни коли, а вечер харчи без сметка в казина, клубове и дискотеки.Още: играя си с пари

играя си с огъня Правя нещо необмислено, твърде опасно, фатално, рисковано.

- Александров, не си играй с огъняI Действай по-разумно! Обмисляй всяка своя стъпка. Рискуваш не само твоя живот, но и живота на другите.

играя с открити карти Откровено и чистосърдечно действам, Искрен съм в мислите и в делата си.

- Бъди искрен, сине 1 Играй с открити карти със своите съдружници и клиенти. Това ще ти донесе успех. Другото е надхитрявано, лъжа, лицемерие и неуспех.

105

Page 108: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

и ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

идвам до просяшка тояга Обеднявам. Ставам все по-беден. Живея в лишения, недоимък.

Няма ли власт и сила, която до победи бедността ? На-родът ни достигна до просяшка тояга, а олигархията, загу-била мяра, чест и достойнство, живее в охолство и разкош. Още: стигам (достигам) до просяшка тояга

идвам до точката на замръзването книж. Спирам да се усъ-вършенствам, да се развивам, да прогресирам.

По време на икономическата криза фирмата на Янкулови стигна до точката на замръзването. Престана да се разви-ва и фалира.

идва ми (дойде ми) до гуша Омръзва ми нещо, дотяга ми, на-ситила ми се е душата.

Случвало ли ти си е да пиеш до късна нощ с отегчителни глупци, когато целият свят ти идва до гуша?Д. Димов, „Тютюн”

Още: дохожда ми до гуша

идвам на себе си

1. Свестявам се, идвам в съзнание след припадък, опомням се.Майката плачеше неутешимо. Детето й беше в безсъзна-

ние. Лекарят му постави втора инжекция и скоро малкият започна да идва на себе си.

2. След силен стрес, уплаха, вълнение, успявам да се успокоя, възстановявам душевното си равновесие

Колата полетя към пропастта. Мъжът зад волана, чо-век сумение и опит, успя да овладее машината. Пътниците, изтръпнали, изплашени до смърт, постепенно започнаха да идват на себе си.

106

Page 109: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език И

иде ми (идва ми) отръки Умея да върша много неща, с които се захващам, сръчен съм.

Дядо имаше златни ръце. Всичко му идеше отръки. Какво- то подхванеше, сякаш оживяваше в ръцете му.

иди-дойди и иди-доди Приблизително, горе-долу, не много добре.

Аз говоря български добре, руски - иди-дойди, френски- през куп за грош.

избраник на съдбата книж. Талантлив, способен, надарен чо-век, не като другите.

Нашите оперни певци са избраници на съдбата. Завладя-ха световните сцени, прославиха страната ни с чудните си гласове.

изваждам / извадя на <бял> свят Правя достояние нещо на много хора. Давам възможност за по-голяма публичност.

Извадиха на бял свят делата на много политици, стана-ли причина за страдалческата участ на стотици невинни хора.Още: изваждам / извадя наяве

изваждам / извадя от (из) калта някого Избавям някого от мизерия, глад, нищета. Спасявам го от своеволия, от безпъти-ца, от поквара и безнравственост.

Родителите на Станислав потънаха в дългове, но успяха да извадят от калта сина си, който беше тръгнал по лоши пътища, с лоши момчета.

107

Page 110: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

и ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

извивам / извия врата на някого

1. Причинявам смърт, лишавам от живот, заличавам, премахвам някого.

Ако му попадне Благоя още веднъж в ръцете, може, да го умъртви. - Нека му извие врата.Д. Талев, „Преспанските камбани

2. Поставям в зависимост някого. Правя някого подвластен, покорен, подчинен. Сломявам покорството му.

Шефът на нашата строителна фирма беше принципен и безкомпромисен. Наложи се да извие врата на младите строители, които бяха непокорни и не искаха на никого да се подчиняват.

извън пътя Извън нормите на живота, извън приличното, позволеното.

Съпругът на Драгана излезе вече извън пътя. Започна да закъснява вечер, връща се пиян, престана да се грижи дори и за децата си.

изгарям / изгоря всички мостове < зад себе си > Прекратя-вам окончателно всякакви връзки и възможности за възстано-вяване на връзката си с някого или за връщане към нещо.

Повече от двадесет и пет години Мариан и Милан бяха приятели. През годините Милан стана алчен за власт и пари. Забрави приятеля си. Когато Мариан се убеди в неиск-реността му, изгори всички мостове зад себе си.

изгубвам / изгубя < и > ума, и дума Обикновено от голяма уп-лаха или изненада. Объркан съм, смутен съм, изпадам в ужас от страх. Не зная какво да правя.

Вървях край железопътната линия и проверявах релсите. Изведнъж съзрях голям пакет с пари. Объркан, смутен, изгу-бих ума и дума. Не знаех какво да правя.

108

Page 111: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език И

изгубвам / изгубя почва < под краката си > книж.

1. Неуверен съм. Проявявам колебание, съмнение, нерешител-ност, боязливост, малодушие.

Успехите на другарите му засилваха неговата неувереност и колебание. Все повече изгубваше почва под краката си. Не се решаваше да предприеме извършването на нови дейности.

2. Нямам вече власт над себе си. Не съм вече същият, Нямам авторитет, престиж, сила над другите.

Александров се поболя от мъка. Не беше вече ни съветник на министъра, ни депутат. Изгубил беше почва под крака-та си. Никой не го уважаваше, не го смяташе за нищо.

изгубена Станка ирон. Завеян, разсеян, занесен човек; развей- прах.

Боже! Та тая ли е твоята приятелка бе, Жоре? Тая изгу-бена Станка! Завеяна, отнесена от вихъра, по цял ден нищо не подхваща.

издигам / издигна на пиедестал някого книж. Изразявам по-чит, уважение, възхищение към някого. Възвеличавам някого. Обсипвам го с похвали.

Майката плачеше от радост и не можеше да изрази бла-годарността си към лекаря, който спаси детето й. Издига-ше го на пиедестал, възхищаваше му се, прекланяше се пред неговия професионализъм.

изкарвам / изкарам кирливите ризи Разобличавам някого. Разкривам с факти провинения, престъпления, казвам истина-та за някого или за нещо.

Хвали се, че бил умен и работен, че станал богат с чест-ност и почтеност. Каква лъжа! Ще му изкараме кирливите ризи, та всички да знаят какъв престъпник е той.

109

Page 112: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

и ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

излизам / изляза < вън > от строя книж. Спирам да върша нещо, слагам край. Прекратявам, преустановявам участието си в някаква работа.

За миньорите никой не полага грижи. Работеха при теж-ки условия в необезопасени мини. Един след друг излизаха от строя - едни от старост, други от болести.

излиза ми / излезе ми солено Неудовлетворен съм, огорчен съм, обиден съм. Имам неприятности, Скъпо заплащам за нещо.

Опитах се да й помогна. Дадох й пари да изплати заемите си, но ми излезе солена тази моя добронамереност. Вместо бла-годарност, тя започна да говори, че съм богат, крадец и лъжец.

излизам / изляза сух от (из) водата Спасявам се от всякаква отговорност, въпреки нарушенията, провиненията, беззако-нията и престъпленията ми. Оставам ненаказан.

Справедливост ли ? За каква справедливост говорим, ко-гато въпреки всичките си престъпления спрямо народа, фи-нансовият министър излезе невинен, сух от водата, и щом беше свален от власт, спокойно напусна страната, ни лук ял, ни лук мирисал. Остави след себе си глад, мизерия, нещас-тия. Къде е правдата, господа?

измервам от глава < та > до пети < те > някого Оглеждам про-дължително с поглед целия ръст на някого, обикновено с не-приязън, с лоши чувства, с неодобрение, с презрение, за да го преценя.

Срещнах го внезапно на улицата. Вдигнал високо глава, ся-каш светът е негов. Измерих го с презрение от главата до петите. Боже! Какво самочувствие у един нехранимайко. Още: измервам от главата до краката / отгоре до долу

110

Page 113: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език И

изоставям / изоставя на произвола на съдбата някого книж. Проявявам жестокост към някого. Оставям го в бедствено по-ложение, без да се интересувам от неговата участ.

Дрянков чу отчаяния вик на приятеля си, паднал в дълбо-ка пряспа. Обърна се, поколеба се за миг и плъзна ските си. Полетя по дългата писта. Изостави нещастника на произ-вола на съдбата.

изпивам / изпия до дъно горчивата чаша книж. Изпитвам разочарование от нещо, страдам, болея, не виждам изход от ситуацията.

Преживял целия си живот в недоимък, но сред честни и почтени хора, Боянов беше безупречен, точен, акуратен, добронамерен към всички. В края на живота си изпи до дъно горчивата чаша на разочарованието от приятели и близ-ки.

изплитам си / изплета си кошницата неодобр. Организирам нещата в своя полза. Ръководя се от своите цели и интереси. Стремя се от всичко да извлека облаги, печалби, ползи.

Изплете си наш Светльо кошницата, па излъга и Бога, и народа - каза друг. Ив. Вазов, „Светослав Тертер”

изплювам / изплюя камъчето Съобщавам нещо недобро или тайно за себе си или за някого, което дълго време съм таил в душата си, поради неудобство или страх.

Стаята беше полутъмна. Всички се бяха умълчали. Най- после синът се окуражи, стана и изплю камъчето. Решил е да се жени.

111

Page 114: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

и ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

изпод вежди гледам (поглеждам)

1. Без да вдигам очи, поглеждам незабелязано, тайно, скрито.Елка гледаше мъжа си отстрани с поглед на подплашена

гугутка, учудено, изпод вежди и не вярваше.Ел. Пелин, „Гераците”

2. Намръщено, недоволно, гневно, нервно.Нямаше усмивка в техния дом, нямаше радост. Когато

майката кажеше нещо, бащата мълчеше и я поглеждаше из-под вежди - намръщено, гневено.

изпращам / изпратя за зелен хайвер някого Надхитрявам, из- лъгвам някого за нещо, измамвам някого, подвеждам го.

Нона се престори на болна и реши да изпрати мъжа си за зелен хайвер, да й купи лекарства от близкия град. Не знаей-ки за измамата, нещастникът тръгна тревожен, бързаше да се върне по-скоро.

изпращам / изпратя по дяволите

1. Някого или нещо. Отричам се от някого или от нещо. Пре-небрегвам го, преустановявам , прекъсвам връзките си с ня-кого.

Е, дъще, изпрати ли го най-сетне по дяволите? Стига се е натрапвал. Нека върви там, където бъде желан.

2. Противопоставям се, опонирам невъздържано с думи или с действия против някого.

Той често идваше у дома и се опитваше да насажда в гла-вите на децата негови размисли за живота, да ги съветва как да постъпват. Съветите му не винаги бяха уместни. И една вечер го изпратих по дяволите. Забраних му повече да стъпва в нашата къща.

112

Page 115: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език И

изпускам (изпущам) / изпусна влака За девойка или младеж, които не са се задомили навреме и остават неженени (неомъ-жени).

Тя често мислеше за себе си, за своя живот. С болка при-знаваше, че беше изпуснала влака. Мисълта, че ще остане цял живот сама, не й даваше покой.

изпях си песента

1. Изживял съм вече живота си. Краят е близо.Разговарях със старата жена, някога известна журна-

листка. Потънала в мекото си кресло, тя разказваше за войните, отразявани от нея. „Изпях си песента”- приключи с болка разказа си тя.

2. Негоден съм за нищо. Не мога повече да бъда полезен.Таз воденичка си изпя вече песента, но на мястото й мо-

жем да изградим чудна електрическа юзина.Ел. Пелин, „Старата воденичка”

изравям томахавката Предприемам схватка с някого.

В конкурса за директорското място Галенова изрови то-махавката.По традицията на индианските племена, които изваждали томахавката преди започване на военни действия срещу неприятеля.

изстива ми / изстине ми сърцето

1. Към някого или към нещо. Преустановявам връзките си с някого, Слагам край. Равнодушен съм. Безинтересен ми е.

* В какви времена живеем ? Сърцата на хората изстинаха към вярата и към черквите. Й. Йовков, „Жетварят”

* Изстина ми сърцето към Благой. Вече не го обичам. Не етози Благой, когото познавам от години. =>

113

Page 116: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

и ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

2. Обхваща ме чувство на внезапен страх, сепвам се, изплаш-вам се, изпадам в ужас.

Изтръпнах. Сърцето ми изстина от нощния писък на мо-миче.

изтеглям / изтегля с ченгел думичка от устата на някогоЗа човек, който мълчи или трудно си отваря устата, Диалогът с такъв човек е мъчителен, досаден, отегчителен.

Ева, нашата съседка, е странна птица. Не можеш да из-теглиш с ченгел думичка от устата й. Какви ли не интерес-ни въпроси съм й задавала. Погледне ме, казва нещо неразбра-но и пак замлъква. А уж е образовано момиче.

изтривам / изтрия от лицето на земята нещо книж. Зали-чавам, затривам, погубвам, премахвам, унищожавам (обикн. държава, народ, град и пр.)

Природните стихии унищожават, изтриват от лицето на земята безброй малки селища, хиляди декари плодородна площ. Какво е човекът пред силата на природата?

изтръгвам / изтръгна залъка от устата Ограбвам, отнемам, лишавам, оставям някого без средства за преживяване.

Горко на хората, които не знаят смисъла на своя живот. Мъчат се да изтръгнат залъка от устата на другия. Не раз-бират ли, че истинското предназначение на човека е да жи-вее честно, почтено и достойно?

изтъках си платното, ритнах (ритам) ти кросното Който не проявява благодарност, непризнателност дори и след като му е направена услуга.

Децата му излязоха неблагодарни. Баща им работи по свои и чужди ниви, изучи ги, а те си изтъкаха платното и ритнаха кросното. Пръснаха се по света и го изоставиха сам да страда, да гладува, да студува.

114

Page 117: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език И

изчадие на ада и изчадие адово книж. Безмилостен, безжа-лостен, жестокосърдечен, зъл, злобен човек с прекомерно от-рицателни качества и действия.

Когато говорим за злодей, изпитвам истинско отвраще-ние. Изчадие адово, родено да прави злини на хората. За та-къв човек може да се каже същото, както и за дивия звяр: когато го нападаш, не бива да не го улучваш.

имам бръмбари в главата < си > Празноглав, вятърничав, тъп.

- А бре думай, Йове!... Казвай бре, тъпако! Казвай де! Гиди,

тиквенико! Бръмбари ли имаш в главата си?Чудомир, „Вечеринка”

имам дебела глава Непокорен, непреклонен, неотстъпчив, инат. Не възприема наставленията на никого.

Патето е човек заможен, на почит е в града, а че има дебе-ла глава и е малко дяволит, така е, но и аз не падам по-долу. Чудомир, „Премеждията на поп Григора”

имам дебели очи Нахален, безочлив, безсрамен човек.

Познавате ли Игнат от село Смилево ? Има дебели очи. Краде, лъже, без да му мигне окото. Няма ни чувство за срам, ни страх от Бога.

имам дълъг език Говоря прибързано, необмислено. Говоря по-вече, отколкото е нужно. Мога да наскърбя, да огорча някого.

Лещнакова ли ? О, тя има дълъг език. Кого ли не е обидила в махалата? Всичко знае, всичко вижда. Говори врели и неки- пели през път и под път.

115

Page 118: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

и ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

имам зад гърба си някого

1. Имам хора, на които се доверявам, разчитам на тях. Имам надежди в тях.

В тези трудни години да намериш работа по специал-ността си е чудо. Аз успях, защото имам зад гърба си хора, които ми помогнаха. Много съм им благодарен.

2. Нещо - притежавам богатства, имоти, вили, пари, на които се уповавам.

Твоето положение е съвсем друго. Ти имаш зад гърба си къщи, бижута, влогове!... Самочувствието на богато моми-че те спасява от угризения. Д. Димов, „Жени с минало”

имам златна уста Умея да говоря много добре, да завладявам със слово тези, които ме слушат; сладкодумен съм.

- Златна уста имаш, Максиме... - рече Спасуна. - Умът ти реже като бръснач. Д. Димов, „Тютюн”

имам златни ръце Майстор съм в занаята си. Способен съм, практичен съм, с лекота и умение върша работата си.

Дядо ми имаше златни ръце. Дървото оживяваше щом го пипнеше. Работеше с желание, с умение, с увлечение. От ръ-цете му излизаха предмети - същинско чудо.

имам златно сърце Добър човек съм, състрадателен, милос-тив, отзивчив.

Лазаринка има златно сърце. Тя обича Дойно и тежко й е, когато говорят лошо за него... Дойно е за нея всичко и тя не можеше да чува за него съд и проклятия, макар че той бе за-творен преди месец за убийство.Ел. Пелин, „Закъснялата нива”

116

Page 119: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език И

имам зъб на някого Ненавиждам някого, изпитвам омраза, стремя се да му причиня зло.

Илиян Гогов отдавна има зъб на Момчил. Ненавижда го, презира го. Все гледа да го обиди, да го огорчи. Снощи го пре-бил пред една дискотека. Жестоко момче е Илиян. Уж е млад, образован, а е толкова коравосърдечен и арогантен.

имам остър език Прям и категоричен съм. Не търпя възраже-ния. Рязък съм, когато говоря или посочвам слабости.

Грудев е началник на отдел. Добър икономист, но е нервен, сприхав, несдържан човек. Никога не говори спокойно. Има остър език.

имам пръст в нещо Имам дял, имам участие, забъркан съм, замесен съм в нещо.

Всички негови близки и познати бяха силно изненадани, шокирани от новината, че Бранимир има пръст в убий-ството на бизнесмен от техния край.Антон.: нямам пръст в нещо

имам си < като > обица на ухото Съобразявам се с нещо, взел съм си поука от минали допуснати грешки, внимавам, за да не забравям.

Приятелите на Камен често го търсеха да излезе с тях, но той си има вече обица на ухото. Допуснатите минали грешки няма да забрави. Ходи редовно на училище, учи, ста-на един от най-добрите ученици в класа.

името им е легион Много са, в извънредно голямо количество са; многолюдие.От евангелския разказ за нечистивия, който на въпроса на Исус как му е името, отговорил: „легион ми е името”, защото в него били влезли много бесове.

117

Page 120: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

и ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

< и > на мравката път струвам Добър човек, кротък, благ, ми-лостив, незлоблив, отстъпчив, състрадателен, добродушен, чистосърдечен.

Моканина набързо го претегли в ума си и реши, че е от ония меки, отпуснати хора, за които се казва, че и на мра- вята път струват. Й. Йовков, „По жицата”

Още: и ва мравката път правя.

< и > от пиле мляко Има всичко, каквото пожелая и неща не-чувани, неповторими; голямо изобилие.

Посетих един от големите магазини на Осло. Чудо! Има и от пиле мляко. Богат народ, щастливи хора, но и работни и мъдри. Знаят как да живеят, но и как да работят.

и стените имат уши Предупреждение да се говори тихо, когато се споделя някаква тайна, нещо поверително, за да не бъде чуто.

- Абе ти, Михале, малко на ботуш миришеш, че кой ти знай!- Кой, аз ли? - оправдава се бай Михал.- Не думай така бе, братко, ще чуй някой! И стените

имат уши. Ал. Константинов, „Бай Ганьо”Още: и дувара (зида) има уши

историята мълчи шег. Нищо не е известно във връзка с няка-къв въпрос.

О, та наша Пена станала депутатка! А историята мълчи.

< и > хоро ще играе Искаш не искаш, ще го направиш, ще го извършиш.

- Най-после ще кажеш ли истината ?... Като ти сложат вилата на врата, щеш не щеш, ще проговориш, и хоро ще играеш.

118

Page 121: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

йерихонска тръба книж. Много силен, могъщ, гръмък глас.

И в настъпилата тишина мощни звуци разтърсиха къ-щата. Всички наизскачахме от стаите, за да разберем как-во става. Само дядо не беше чул йерихонската тръба на Де- нислав, който беше пуснал музиката до краен предел.От библейското предание за град Йерихон, чиито крепостни стени били разрушени от евреите със звуци от свещените си тръби.

Йода, Мара и камшик Тодора ирон. Неразделни приятелки.

И трите бяха в един клас, и трите се учиха отлично, бяха като Йола, Мара и камшик Тодора.

Page 122: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ккадия без брада диал. ирон. Човек, на когото се оплакват от нещо с надежда, че той ще помогне да се оправи.

Диманов е кадия без брада. Гюлемезова много му вярва. Чес-то ходи да му се оплаква, мислейки, че той ще й разреши про-блемите.

кадя тамян на някого Величая, лаская някого. Обсипвам го с похвали, неискрено го превъзнасям.

Моят колега Детелинов е лекомислен и доста суетен млад човек. Обича да му кадя тамян. Виждайки колко е щастлив, аз често го хваля, правя му вятър.

кажи го на вехтата ми шапка пренебр. Говоря неистини, не- искрен съм, Проявявам двуличие, заблуждавам. Не вярвам на някого, съмнявам се в думите му.

Много си щедър на обещания, приятелю. Ще дойдеш в Ми-лано ?! Кажи го на вехтата ми шапка. Оплакваш се, че едва преживяваш заради липса на пари, а говориш за екскурзия в чужбина.Още: разправяй (приказвай) на старата ми капа пренебр.

казали на лисицата, а тя на опашката си Употребява се, ко-гато някой получава задачи за изпълнение, а той ги прехвърля на друг.

Помолих брат ми да реши задачите. Той пък задължи сес-тра ни да направи това. Усмихнах се и му заявих:

- Казали на лисицата, а тя на опашката си.

120

Page 123: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език к

казана дума, хвърлен камък Давам дума, поемам обещание, което ще бъде изпълнено на всяка цена, уверявам, че връщане назад няма.

Бай Петър беше не само работен, но и честен човек. За него казаната дума е хвърлен камък. Никога не се отменяше от думите си.

казвам / кажа аферим Окуражавам някого чрез похвали, пре-възнасям го. Оценявам го високо.

Мотото на Вазовия разказ „Една българка” - „Аферим, бабо, машаллах!”, стих от народна песен, изразява възхвала на делото на героинята, стре-межа й да извърши добро на добър българин и християнин.Аферим: Браво! Отлично!

казвам / кажа две думи Посреднича, моля за услуга, хода-тайствам, застъпвам се за някого.

Симеонови отидоха при свой близък - депутат от Народ-ното събрание. Помолиха го да каже две думи за сина им, за да го назначат на работа в администрацията на парламента.

казвам последната дума книж. Авторитетен съм в дадена об-ласт, влиятелен съм, уважаван и почитан съм.

На съвещанието в министерството се обсъждаха важни проблеми за развитието на образованието. Министърът каза последната си дума.

каквато ме е < люлка > залюляла, такава ще ме долюлее

Какъвто е животът ми на младини, такъв ще е и на старини - труден, мъчителен, нерадостен.

Баба често ми разказваше за своя живот от младини, та до старини и с тъга завършваше:”Каквато ме е залюляла, такава ще ме долюлее.”

121

Page 124: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

к ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

какво ми е на сърцето Никой не знае какво ме измъчва, тор-мози, не ми дава покой.

Майката на Стойна плачеше и тихо мълвеше, че никой от близките йнее могъл да разбере какво йена сърцето след омъжваното на дъщеря й в чужбина.

каквото ми дойде на езика Говоря необмислено, прибързано, безотговорно.

Слушах спора между бащата и сина, изтръпнала от ужас. И двамата бяха агресивни, говореха високо, без да мислят, изричаха каквото им дойде на езика, оскърбяваха се, нараня-ваха душите си.Още: каквото им дойде на ума (на устата)

каквото съм надробил, това ще сърбам Страдам, тегля, но търпя, понасям неприятностите, които сам съм си причинил.

Не мога да се оправдавам за грешките си. Беден заминах на гурбет и беден се върнах. Каквото спечелих, пропилях го. Сега живея пак в недоимък. Каквото съм надробил, това ще сърбам.

каквото сабя покаже Каквото стане, каквото ме сполети. По-емам риска на своето дело.

Пък... каквото сабя покаже/и честта, майко, юнашка!Хр. Ботев, „На прощаване в 1868 г.“

как да е Небрежно, през пръсти, нехайно, повърхностно.

Момчето ходеше на училище без желание. Учеше се как да е. Никой не го следеше, не го контролираше, затова остана да повтаря класа.Още: отгоре-отгоре • през куп за грош • на бърза ръка

122

Page 125: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език к

какво < то > ми свирят, това играя Подчинявам се, изпълня-вам всичко, без да възразявам.

Григоров напълно се е обезличил. Каквото му свирят, това играе. Умно момче, образовано, има дарба, а сякаш няма мне-ние, пък и не прави усилия да се защити, да противостои на шефовете си.

какъв (кой) вятър те довея Употребява се като възкликване, като недоумение, почуда, неудовлетворение от ненадейното появяване на някого.

Музиката свиреше, гостите се веселяха. Изведнъж врата-та се отвори и двама непознати нахълтаха в салона. Какъв вятър ги е довеял при нас, се учудваха организаторите на партито.

камък да стисне, вода ще пусне Як, силен, мощен, здрав чо-век.

Гледах световното състезание по бокс в Лондон. Възхища-вах се от силата и волята на Тервел Пулев за победа. Як в ръцете, камък да стисне, вода ще пусне.

камък ми тежи на сърцето Мъчно ми е, страдам, тъгувам, из-мъчвам се от нещо, душата ми более.

* На Захаринчо му стана жално. Той заплака мълчешком и не каза нищо. Сълзите мръзнеха на очите му... На сърцето му тежеше камък. Нещо го душеше. Ел. Пелин, „Гераците”* Яница остана сама, с невръстно дете на ръце. Откак Сви-лен, мъжът й, замина на гурбет в чужбина, камък й тегне на сърцето. Стана мълчалива, тъжна, види се, че страда неу-тешимо.Още: камък ми тежи на душата • камък ми лежи (тегне) на сърцето

123

Page 126: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

к ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

капка в морето Нещо малко, оскъдно, незначително.

Работниците от фирмата стачкуваха, искаха изпла-щане на заплатите, неполучени от месеци. Ръководство-то реши и им плати известна сума, но това беше капка в море. Кредити, задължения, заеми и... пак недоимък и бед-ност.

карай да върви пренебр. Не се съобразявай с нищо. Не съблю-давай правила и норми. Прави каквото знаеш и както можеш.

- Спри! Не викай! Ще се смеят хората! Министрите ми-наха и заминаха, какво си се развикал като луд?

- Карай да върви. Като обиколя селото, ще спра, разбра ли? - извика Станчо Барабанчикът. Прегърна барабана и закрачи нагоре да съобщава новината, но без време. Чудомир

карам през просото Върша нещо несъобразено с правилата и нормите на обществото. Постъпвам своеволно, неправомерно.

Едно време старите доктори я караха през просото. Ни-какъв микроскоп. Микроби ли? Като биволи да са, пак няма-ше да ги видят. Й. Йовков, „Милионерът”

Още: вървя през просото

карам през пръсти нещо Нехаен съм, безгрижен, немарлив. Не се старая да върша нещо както трябва, пренебрегвам го.

Вие грешите, господине! Аз си гледам добре работата, а вие карате през пръсти. Затова стоим все на едно и също място. Дори ставаме по-зле.

като агне (агънце) кротък Добродушен, изключително добър и благ.

Сашко вече е на половин година. Кротък е като агне.

124

Page 127: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език к

като бей Живея богато, безгрижно, доволно, охолно.

Чудя се, откъде се взеха толкова богати хора в последните години: къщи - палати, модерни коли, частни хеликоптери и самолети! Чета, че дори вили и банкови сметки имат в чужбина. Живеят като бейове, а хиляди хора в страната ни страдат и тънат в мизерия и нищета.

като бъкел мълчи пренебр. Не продумвам нищо. Упорито мълча.

Всред гостите имаше един доста странен млад мъж. През цялото време мълча като бъкел.Още: като пукал мълчи

като вейка Много слаб, изтощен, немощен, безсилен. Човек с малка физическа мощ.

След дългото боледуване Слав стана слаб като вейка. Едва ходи. Няма сили да работи, нито по-дълго да говори.

като воденичен камък на врата В тежест съм на някого, кой-то се грижи за мене материално и морално.

Дария пристигна в чужбина при брат си да се учи. Беше като воденичен камък на врата му. Но той не се оплакваше, защото я обичаше. Нали му беше единствената сестра? Още: камък съм на шията

като вол1. Работя (тегля). Извънредно много се трудя.

Божан работеше на полето като вол. Беше станал голям скъперник. Пазеше всяко зрънце от зрелите жита. Пъдеше дори и птиците, накацали по дърветата, (по Ел. Пелин)

2. Гледам тъпо, глупаво.Разговорите с Димана вървяха трудно. Гледаше ме като

вол. Видно е, че не разбираше за какво става дума.

125

Page 128: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

к ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

като < в > рог тъмно Непрогледна, непроницаема тъмнина.

Нощта настъпи сякаш изведнъж. Вървим по пътеката към хижата. Тъмно е като в рог. Кучешки лай раздра тишината.

като гръмнат стоя (оставам) Учудвам се от нещо неочаквано, нещо внезапно. Изненадвам се от нещо.

Когато се прибрах вкъщи, почувствах нещо необичайно. Отворих вратата и останах като гръмнат. В стаята ви-дях сина си, който се беше върнал от Япония след тригодиш-но отсъствие от България.

като две капки вода Извънредно много приличам на някого.

Близначките Ния и Магдалена си приличат като две кап-ки вода. Учителите трудно ги разпознаваха, ние - съучени-ците им, също.

като дим изчезвам (изпарявам се) ирон. Ненадейно, бързо, мигновено, безследно (изчезвам).

Всичкото му красноречие и философия изчезнаха като дим пред вида на тая любовна сцена., Ив. Вазов, „Под игото” Още: яко дим книж. ирон. води началото си от библията.

като дланта на ръката си зная (познавам) Всестранно, в де-тайли зная всичко за него; с най-големи подробности.

Приятели сме от години. Познавам го като дланта на ръ-ката си. Зная и възходите, и паданията му.

като дявол от тамян бягам Уплашен, обзет от страх, разтре-вожен.

Горан посипа сол на пътеката, по която пълзяха мравки, стотици мравки. Разтревожени, те се изпокриха като дя-вол от тамян.

126

Page 129: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език к

като зеницата (зениците) на окото (очите) си и като зеница-та си пазя Предпазвам изключително внимателно нещо. Бдя зорко, старателно го съхранявам.

Момчил си купи нова кола. Радва й се, гали я като дете. Обеща си да я пази като зениците на очите си.

като из ведро вали За проливен дъжд.

Над земята пропълзя тъмен облак. Стана съвсем тъмно. Рукна дъжд като из ведро. Мокри до кости, стояхме в коли-бата и чакахме да превали.

като изтърван заек Озъртам се.

1. Обзет от страх, уплашен, разтревожен гледам.Влязохме в лекарския кабинет. Захаринчо гледаше докто-

ра като изтърван заех, плахо, с широко отворени очи. Веро-ятно се страхуваше от човека с бяла престилка.

2. Бягам много бързо, подплашено.Светкавица раздра небето. Чу се силен гръм. После втори,

трети... Както играеха, момчетата хукнаха през ливадата като изтървани зайци.

като капка Много хубав, очарователен, красив.

Залата утихна. На сцената излезе да пее Моника - дъще-рята на Станчеви. Не само добра певица, но и много краси-ва, като капка.

като клечка слаб Прекалено слаб. Като вейка.

Загубила е хубостта си Невена. Станала е слаба, слаба, като клечка.

127

Page 130: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

к ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

като кон на празни ясли стоя (мисля, замислил съм се) ирон. Не зная какво да правя. Не върша нищо.

На трапезата нямаше друго освен няколко корички хляб. Децата стояха като коне на празни ясли - гладни, мълчали-ви и тъжни.

като кукла облечена (пременена) Прекрасно, разкошно, из-ящно, великолепно.

Музиката засвири валс. На дансинга излязоха младожен-ците. Булката беше облечена като кукла, в прекрасна бяла рокля.

като кукувица живея Сам-самичък, съвсем сам.

Откакто почина Страхил, Петрана живее като кукуви-ца, сам-самичка в голяма двуетажна къща. Вечер бърза да се прибере, за да заключи вратата след себе си.

като куче

1. Много страдам, тегля, гладувам.От много години дядо Гаврил е самотник, страда, гладува

като куче, без светъл лъч в живота си.2. Живея (умирам) бездомен в лишения и сиромашия.

И ще умрем със слава и в борба, и няма да издъхнем като кучета по тия улици. Ив. Вазов, „Немили-недраги”

като куче < то > и котка < та > В съчетание с: живеем, гледаме се враждебно, с ненавист, с омраза. Живеем в недоразумения, разправии, кавги.

От къщата на нашите съседи се чуват непрекъснати раз-правии и викове. Брат и сестра се гледат като куче и котка.

128

Page 131: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език к

като латерна приказвам Говоря много.

През май пътувах с автобус от София за Бургас. Зад мене стояха момче и момиче. През целия път момичето говореше като латерна. Спираше за малко и пак започваше врели-не- кипели.

като луд

1. В съчетание със смея се, викам, крещя високо и неудържимо.Македонски, лют, рошав, кръвожаден, тичаше по сцена-

та като луд и изпразняше с една страшна бързина пушките, пищовите си, револверите си. Ив. Вазов, „Немили-недраги”.

2. В съчетание с работя непрестанно, неспирно, постоянно.Божан вършееше, сипваше житото в хамбара си с една

трескава алчност и ненаситност, като луд.Ел. Пелин, „Гераците”

3. В съчетание с тичам.Майката тичаше като луда към горящата къща, за да

спаси децата си.

като мравка в съчетание с работя Неспирно, непрестанно, неуморно, упорито.

Драгана беше добра и работна. Остана вдовица с две малки деца. Дойдеше ли лятото, по цял ден работеше като мравка по чуждите ниви, за да отгледа и изхрани рожбите си.

като на тепсия (вижда се) За изглед, панорама, пейзаж, глед-ка, която се вижда много ясно.

Денят беше слънчев и приятен. Изкачени на Айфеловата кула, гледахме Париж като на тепсия. Великолепно, непов-торимо преживяване.Още: като на длан

129

Page 132: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

к ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

като опарен Бързо се отдръпвам, подскачам, трепвам.

Зад тях като гръмотевица екна гърмеж на пушка, след туй още един. Консулът скочи като опарен и хукна колкото сила имаше. Й. Йовков, „Несполука”

Още: като попарен

като от огън Страхувам се, пазя се, боя се, вардя се от всичко.

Той е лицемерен, притворен човек. Всички във фирмата се пазят от него като от огън. Много служители уволниха по негова вина.

като очите си и като двете си очи Полагам грижи, съобразя-вам, внимавам, пазя.

Ей туй ни остана само. Гледали сме го като очите си. От устата си съм отделял да му купя нещо, да му направя дре-ха, та да не му е мъчно като гледа другите.Й. Йовков, „По жицата”

като по часовник С голяма точност, ритмичност и последо-вателност.

В нашето семейство всеки си знае задълженията и стриктно си ги изпълнява. Животът ни върви като по ча-совник.

като пуяк подигр. Възгордявам се, надувам се, големея се, пер-ча се.

Надул си се като пуяк, защото си станал богат. Не пла-щаш заплати на служителите си. Не се грижиш за здравето и нормалния им живот. На това ли те учиха в Академията някога? Самозабравил си се, сине! Ти ми причиняваш голяма болка.

130

Page 133: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език к

като пън пренебр.

1. В съчетание с мълча и стоя (изправям се) Не произнасям нито дума, не говоря нищо.

Когато полицията пристигна, той излезе от колата си, изправи се като пън, мълчи, нито дума не проговаря.

2. В съчетание със спя.Спал съм като пън. Не съм чул нищо от това, което е

станало снощи навън.

като риба В съчетание с мълча. Упорито, настойчиво мълча, не проговарям.

Светлозар чу въпроса, който му зададе учителят, стана от стола си, дълго мълча като риба, не знаейки какво да от-говори, и пак седна.

като риба във вода Чувствам се превъзходно, чудесно, отлич-но.

Най-щастлива между всички беше Поли. Пееше, подскача-ше, радваше се, чувстваше се като риба във вода.

като сиамски близнаци Неразделни, неразлъчни приятели.

Петър и Владимир са неразделни приятели, като сиамски близнаци.

като теле Гледам глупаво, тъпо, без да разбирам нещо.

Лекцията на проф. Станоев беше интересна и достъпна за посетителите. Само Тихомир гледаше като теле. Явно, не разбираше или не се интересуваше от икономически про-блеми.

131

Page 134: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

к ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

като у дома си Чувствам се много добре, удобно, приятно, комфортно.

Дълги години живях в Лондон, но в Париж се чувствам, като у дома си.

като църковна мишка Беден, сиромах.

Горкият човек, облечен с палто от миналия век, с обувки, пропускащи вода при дъжд, беден като църковна мишка, гла-ден, заставаше пред вратата на някой ресторант и се мо-леше за парче хляб.

като че (сякаш) ме поляха със студена вода Чух нещо, каза ми се нещо неприятно, което много ме засегна, оскърби, огорчи, жигоса.

Съобщиха на Славина тежката диагноза. За лечението си се нуждаеше от средства. Когато брат й заяви, че няма да й даде пари, сякаш някой я поля със студена вода.Още: като че (сякаш) ме поляха с вряла вода

като ужилен Много бързо, изведнъж скачам, трепвам, от-дръпвам се.

Сарандовица го гледаше и аз видях как бързо и предпазливо му направи знак с очи. Калмука скочи като ужилен... и излезе бързо навън. Й. Йовков, „Дрямката на Калмука”

качвам се / кача се на главата на някого Държа се непристой-но, неприлично, безсрамно, нахално. Не се подчинявам, върша каквото си искам.

Много беше се размекнал напоследък той и много лесно ос-тавяше жена си и дъщеря си да се качат на главата му.Д. Димов, „Тютюн”

132

Page 135: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език к

китайска стена книж. Недостъпна преграда, която възпрепят-ства всякакво общуване; причинява изолация, откъснатост от чуждо влияние.

Маркови и Гайдарови са съседи, но от години не общуват, сякаш между тях има китайска стена.Построена е в 215 г. пр. н. е. Огражда Северен Китай откъм Монголия. За онова време е била препятствие, преграда във взаимоотношенията между двете държави, двата народа.

клатя си краката неодобр. Безделнича, нищо не правя, лентяй- ствам, не работя.

В кабинета, срещу мен, е бюрото на Стойнова. По цял ден си клати краката, но нали е близка на шефа, търпи я и й плаща по-голяма заплата. Да се не начуди човек на тази не-справедливост.

клатя шапка на някого Проявявам уважение, покорство, ис-кам да се харесам.

Келепир има в тия работи. Хората пари натрупаха, ти знаеш ли ? Хубаво, ама като не им клатиш шапка - дявол не може те избра. Ал. Константинов, „Бай Ганьо”

кова клинци Зъзна, мръзна, студувам, тракат ми зъбите от студ.

Щърбакът и Миля Котето се довлякоха по мрачина в село-то. Добре, че свариха отворена още хаджи Дончовата кръч-ма, та преспаха на голите дъски, а то кой знае къде щяха да коват клинци цяла нощ на открито.Чудомир, „Шареното колче”

Още: кова гвоздеи • сека гвоздеи

133

Page 136: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

к ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

козел на изкупление книж. библ. Човек, когото обвиняват не-прекъснато за чужди грешки, чужди грехове, който изкупува чужди провинения.

Мълчалив и сдържан, Петров си вършеше добре работата, но го обвиняваха непрекъснато за чужди грешки, а в края на годината беше козел на изкуплението - първо него уволниха. Още: козел отпущения

От библейската легенда за особения обред у старите евреи, които стовар-вали греховете на еврейския народ върху един жив козел, а после пър- восвещеникът го прогонвал в пустинята.

колко вода изтече Много време измина от определен момент, много неща се случиха и промениха.

От първата ни среща с Милена изминаха много години. Колко вода изтече оттогава! И двамата завършихме обра-зованието си, създадохме семейства, имаме деца, но оста-нахме верни приятели.Още: много вода изтече

колкото глас имам Надавам силен вик, крещя, пищя, дера си гърлото.

* Момчето беше несправедливо обвинено. Искаше да се за-щити, да извика колкото глас има, но нещо сви гърлото му и то нищо не каза.

* Близо до синура видях голяма змия да пълзи. Започнах да викам колкото глас имам. Изплашени, мъжете дотърчаха за миг при мен, не знаейки причината за моите писъци.Още: колкото ми глас държи

134

Page 137: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език к

колумбово яйце книж. Проявена предвидливост, съобрази- телност, прозорливост при разрешаване на труден проблем, който след това всички считат за лесен.

По дърветата и храстите в двора запълзяха гъсеници - големи, зелени гъсеници. Започнаха да ядат листата и пъп-ките на дърветата. Баща ми напръска с някакъв препарат. Това беше неговото колумбово яйце.От анекдота за Христофор Колумб, който разрешил задачата да закре-пи на едно място направено яйце, счупвайки го от едната му страна.

костелив орех Упорит, твърдоглав човек, непреклонен, непо-корен, неотстъпчив.

Вижда се, че мениджърът на нашата фирма е костелив орех. Млад човек, за всичко и на всички се противопоставя. Непреклонен е в решенията си.

косъм с ръце на две деля Талантлив, способен, сръчен съм. Имам дарба. Умея да върша изкусно всичко, с което се захвана.

Моята майка беше работна и сръчна жена. Можеше косъм с ръце на две да дели. Умееше да върши изкусно всичко, с кое-то се захванеше.

крайъгълен камък книж., библ. Най-съществената част на нещо, най-важната, основата на нещо.

Развитието на икономиката е крайъгълен камък за разре-шаване на икономическата криза в страната.Води началото си от Библията, от книгата на пророк Исая: „Аз полагам в основата на Сион камък - камък изпитан, крайъгълен, драгоценен, здра-во положен.”

135

Page 138: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

к ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

крачка по крачка Упорито, настоятелно, усърдно, последова-телно.

- Цял ден и цяла нощ вълците ще ни въртят така, до- като капнем - рече Каро и като скоропоговорка продължи. - Братлета, както сме си, крачка по крачка пристъпвайте към село. Никой да не се откъсва, разбрахте ли?Добри Жотев, „Каро”

Още: стъпка по стъпка • малко по малко

крокодилски сълзи книж. Неискрено, лицемерно съчувствие, престорено съжаление, неискрен плач.

Когато извадиха затрупаните миньори от мината, видях Пена да плаче с крокодилски сълзи за своя съсед, с когото ви-наги се караше и го ненавиждаше.Още: лея крокодилски сълзиСпоред поверието, че крокодилът уж плачел, преди да изяде жертвата си.

криввам / кривна по лош път Започвам да живея недостойно, неморално, безнравствено. Станах непочтен, безчестен, раз-вратен.

- Сине, всяка вечер започна да закъсняваш. Приятелите ти не ми изглеждат добри момчета. Внимавай да не кри-внеш по лош път. Това няма да мога да го преживея.

крушката си има опашка Всяко нещо е причинено от друго, събитията са свързани помежду си.

Тази среща ми се показа глуха; привикнахме на триумф. Пък то крушката си имала опашка.Ал. Константинов, „До Чикаго и назад”

136

Page 139: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език к

криво-ляво Как да е, не особено добре, посредствено, средно, повърхностно.

Криво-ляво пристигнахме в туристическата хижа, на-станихме се горе-долу и отидохме на ски пистата.

кръвта ми се смразява / смрази < в > жилите Обхваща ме го-лям страх, обзет съм от ужас, изплашен съм до смърт.

* Стоях денонощно до леглото на болния си баща. Мисълта за близката му смърт смразяваше кръвта в жилите ми.* Вървейки по улицата, чух стъпки след мен. В тъмнината съзрях млад мъж, който ускори крачките си. Кръвта ми се смрази в жилите.Още: настръхва ми косата • изправят ми се косите • побиват ме тръп-ки • полазват ми мравки по гърба

кръгла нула пренебр. Нищожен, малоценен, незначителен, не-забележим човек; нищо и никакъв.

Дала, нищо и никакъв човек, кръгла нула, я писали свиде-телка по делото.

- Пуста да му опустее призовката. Отрова да ги отрови тия пияници, дето в нашия дюкян намериха да си късат но-совете. Чудомир, „Минахме ли моста?”

ството, търсейки законност, справедливост в правосъдие-то и в управлението.Води началото си от походите през средните векове, организирани по призива на църквата, за освобождаване на „светата земя” (Божи гроб) от властта на турците.

кръстоносен поход срещу нещо или някого книж. Организирано дело, акция, кампания, удар срещу някого или против нещо.

137

Page 140: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

к ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

кръстосвам / кръстосам шпага книж.

1. Започвам въоръжена борба с някого.В началото на XX век европейските държави често са

кръстосвали шпаги.2. Влизам в спор с някого.

Чудя се, защо в дискотеките след полунощ, млади момче-та кръстосват шпаги и предизвикват нещастия.Още: кръстосвам меч

кукла на конци книж. Човек, който се отличава със слабово- лие, безхарактерност, малодушие и изпълнява покорно, по-слушно идеите и замислите на друг.

Секретарката на директора е същинска кукла на конци. Изпълнява безропотно всяка негова заповед. По цял ден посре-ща и изпраща посетители, усмихва им се, любезничи с тях.

кукувица ми < му > е изпила ума Ставам глупав, правя глу-пости, оглупявам, останал съм без разум. (Употребява се при упрек, неодобрение, порицание за извършване на нещо необмис-лено, неразумно).

Снощи родителите на Стела дълго търсили дядо й. Загу-бил се в квартала. „Върви, не гледа, не мисли, сякаш кукувица му е изпила ума” - казва момичето.

кула от слонова кост книж. Бягство от реалността, най-често в изкуството, в литературата, в някакъв вид творчество.

Поетите символисти бягали от реалната действител-ност. Обявявали се за творци на „чисто изкуство”. Живее-ли в кули от слонова кост.

138

Page 141: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език к

куршум не ме лови Недосегаем, незасегнат от нещо, невре- дим, неуязвим.

Той нарушаваше всички закони, правила и норми. Стре-ляха го няколко пъти, но все оставаше жив. „Куршум не ме лови” - гордо заявяваше престъпникът.

кутията на Пандора книж., мит. Нещо, предизвикващо не-щастия, злини, болести, беди.

Разрешаването на тютюнопушенето на обществени места означава да се отвори кутията на Пандора - много болести и злини по хората, и без друго нещастни от бед-ността.От мита „Кутията на Пандора” - кутията, отворена от любопитната Пан-дора, в която Зевс бил затворил всички злини, които хората не позна-вали - болки и разочарования, заблуди и омрази, пороци и болести, за да отмъсти на хората на Прометей за открадването на огъня от Олимп.

куче влачи, < диря няма > Безконтролно, безотговорно отно-шение за нещо, което остава ненаказано; беззаконие.

Седем месеца и девет дни съм управлявал най-голямото село в околията, батенка. Ама кмет и половина бях, не като сегашните. Строгост имаше, подчинение имаше и всеки си знаеше мястото. А сега ? Куче влачи, диря няма. Личности няма и не се спазва конституцията.Чудомир, „Конституцията”

кучи син Негодник, безделник, вагабонтин, нехранимайко, непрокопсаник.

Дядо Миро е добър и трудолюбив човек, но синът му е не-годник и непрокопсаник - кучи син. Не от добро почина май-ка му?

139

Page 142: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

к ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

където (дето, накъдето) ми видят очи < те > Наслуки, нео-пределено къде, без посока.

Където ми видят очите, / по света аз да тръгна тогава, /... без часовник, без вчерашни дати,/ накъдето ми видят очите.

където ни завей (отвей) вятърът Скитаме се безцелно. Изби-раме случайни пътища, лутаме се по света.

* Отпънахме се един път от гнездото си, па и до ден днешен се носим, където ни завей вятърът...Ив. Вазов, „Ново преселение”* Тъй, както го повей вятърът, днеска едно, утре съвсем друго. Нередовен човек и малко замаян.Д. Талев, „Железният светилник”

кълцам лук на главата на някого Говоря много, натяквам, уп-реквам, обвинявам, правя скандали, досаждам с безсмислени приказки.

Божана, горката, много ме ядосваше... Е-е, да знаеш какъв лук ми кълцаше на главата! Ама аз пак я обичах...Ел. Пелин, „Задушница”

Още: кълцам сол на главата • трия (чукам) лук на главата

къса ми се сърцето Изживявам голяма болка, мъка. Тъгувам, страдам, измъчвам се от нещо.

Неизвестността ме измъчваше. Късаше ми се сърцето от болка, когато съобщаваха за бомбени атентати в някоя страна. Колко невинни жертви!

късам нервите Нервирам, ядосвам, дразня някого.

За кой ли път счетоводителката късаше нервите на своя шеф със закъснението на отчета за месечните разходи на нашия отдел?

140

Page 143: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език к

късам от залъка си Икономисвам, спестявам, лишавам се от най-необходимото.

С много труд и лишения Евдокиеви изучиха дъщеря си в чужбина. Пестяха, късаха от залъка си, но успяха. Осигури-ха й добро образование.Още: деля от залъка си • деля от устата си

къщно пиле Човек домошар, който обича повече да си е у дома.

Калина е голяма домошарка, къщно пиле. В дома й е толко-ва уютно, приятно, навсякъде блести от чистота.Още: домашно пиле

Page 144: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

лазя по корем

1. Старая се с много труд и усилия, за да постигна целите си. Оставам без сили, капвам от умора, за да извърша нещо.

По корем лазеше, работеше неуморно, но достойно, без хленчене и сълзи отгледа и изучи децата си.

2. Самоунижавам се, угоднича, сервилнича, раболепнича, лю- безнича, превивам гръб.

За да не бъде уволнена, Иванова се самоунижаваше, любез- ничеше, пълзеше по корем пред шефовете и успяваше.Още: влека (пълзя) по корем • влача се по корем

лазят ме мравки

1. Побиват ме тръпки, потръпвам, разтрепервам се от студ, зъзна.

Като гледам футболистите на игрището в този студен зимен ден, лазят ме мравки по тялото.

2. Вълнувам се от нещо, потрепервам от страх и тревога за нещо.

Пред мен изскочи голямо черно куче, което се готвеше да се нахвърли върху ми. Изтръпнах. Мравки ме полазиха. И в този миг дотича собственикът му. Успя да ме спаси.

лански сняг пренебр. Нещо безполезно, безсмислено, непо-требно, глупаво.

- Защо говорите за минали неща ? Това е вече лански сняг. Сега има по-важни проблеми за разрешаване.

142

Page 145: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език л

лапам вятър

1. Бездействам, безделнича, нищо не върша, зяпам.Всеки ден Михо излизаше, разхождаше се по улиците без-

целно, лапаше вятъра.2. Измъчвам се, защото съм ощетен. Не получих нищо.

Имах известен дял при закупуване на фирмата. Съдруж-ниците ми ме ощетиха при преразпределение на печалбите, а аз, вярвайки им, лапах вятъра.

лапам мухи < те >

1. Бездействам, стоя безучастен, нехая. Губя си времето в без-делие.

Не оставяй момичетата да стоят и да лапат мухите. Парици им се плащат. Л. Каравелов, „Маминото детенце”

2. Лесно се доверявам, проявявам наивност, възприемам без-критично всичко видяно или чуто, поради липса на опит.

Колко съм бил наивен! Лапал съм мухите, а те, моите съ-дружници, без много труд, с хитрост и лукавство, си поде-ляли печалбите на фирмата и са увеличавали възнагражде-нието си.

лаф да не става жарг. Естествено, несъмнено, очевидно, си-гурно, разбира се.

- Ти, Страхиле, трябва да отидеш на обекта и да свър-шиш тази работа. z

- Лаф да не става - отвърна смирено и кротко Страхил. Още: дума да не става • дума да няма

лая на аба Говоря напусто, нахалост, без полза, без смисъл, безрезултатно.

На всяко съвещание и заседание говорих за ред и дисципли-на в службата, а то се оказа, че лая на аба.

143

Page 146: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

л ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

лебедова песен Последна творческа изява, последно творение с много висока стойност.

Нейната лебедова песен беше един прекрасен моноспекта- къл, изнесен в Народния театър „Иван Вазов”.От народното поверие, че лебедът пее един път в живота си, преди смър-тта си.

легна ми сърце на място Удовлетворен съм, радостен съм, благодарен съм, признателен съм, щастлив съм, че моето же-лание се сбъдна. Вече е реалност това, което мечтаех от сърце.

През май ще пътувам по Дунав с параход за Виена. Дано времето да е слънчево, за да се нагледам на красотата на природата, че да ми легне сърце на място.Още: падна ми сърце на място.

лежа на (върху) гърба на някого и лежа на нечий гръб

Живея със средствата на някого, бездействам, нехая.Стефан е млад мъж, но лежи на гърба на баща си. Дните

си пропилява в бездействие, търсейки оправдание, че няма подходяща работа за неговата специалност.

лежа на лаврите си книж. Доволен съм, примирявам се от по-стигнатото, не се старая да постигна нова слава.

* Тотю вече почиваше на лаврите си, Панайот благо-денстваше в Сърбия, а Хаджи Димитър отдавна беше умрял на Бузлуджа. Ив. Вазов, „Немили-недраги”* Тя е умна, интелигентна и високообразована жена. Сло-вото и стилът й са изискани, мисълта й е логична и точна. Написа два романа, интересни и завладяващи, но легна на лаврите си и повече нищо не създаде.Още: заспивам (почивам) на лаврите си

144

Page 147: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език л

лежи ми на душата Измъчва ме мисъл за извършен грях, пре-стъпление; нося отговорност за нещо лошо, извършено от мен.

Много обири и убийства, много злочестини лежаха на ду-шата на Индже. Той често мислеше за Пауна и за детето и мъка свиваше сърцето му. Й. Йовков, „Индже”

лежи ми на сърце < то >

1. Измъчвам се от нещо, боя се, тревожа се, безпокоя се.Доста време Стоян Глаушев живя между преспанци като

чужда птица в чуждо ято. Мъка лежеше на сърцето му. По-някога, в минути на горчива обида, той се връщаше в мисли-те си към родното си село при майка си и сестра си Благуна. Д. Талев, „Железният светилник”

2. Обичам някого, влюбен съм в него, желая го.Лазар вярваше, че Божана ще му бъде мила невяста, обича-

ше я, желаеше я, нежна и хубава, но Ния лежеше на сърцето му и го изпълваше догоре. Д. Талев, „Железният светилник”

3. Силно желая нещо.Загледан в чудото на писмото, майстор Стоян усети бол-

ката, която лежеше на сърцето му, неутолимия си копнеж да чете, да пише и той, да върши това хубаво чудо.Д. Талев, „Железният светилник”

лежи на ръцете ми Имам задължение да се грижа за нещо или някого; да направя нещо.

След смъртта на Боян, цялата къща легна на ръцете на неговата невяста - малки деца, стари родители...Още: лежи на гърба ми

145

Page 148: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

л ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

лека ми е ръката

1. Успявам в нещо, върви ми, удава ми се всичко; работата ми спори.

Къщата на Райкови се градеше бързо. Лека беше ръката на майстора.

2. Човек, който носи късмет с присъствието си; доброжелате-лен човек.

Оказа се, че първа аз съм купила от кварталния магазин праскови и кайсии.

- Ха, да ти е лека ръката! - извика продавачът зад тезгяха. Още: имам лека ръка

лека-полека

1. Последователно, непрекъснато, постепенно, бавно, но про-дължително.

Лека-полека, опирайки се здраво на патериците си, с под-скоци на здравия си крак, Християн достигна до вилата.

2. Неусетно, незабелязано, недоловимо, мълком.Лека-полека, с шеги и закачки, с песни и смях, неусетно

достигнахме до Черни връх.Още: полека-лека

лепвам / лепна някакъв етикет на някого Характеризирам някого (обикн. несправедливо), преписвайки му незаслужено някакво качество. Давам му оценка.

В жълтите вестници й лепнаха етикет на морално про-паднала жена. Да, тя има по-леко поведение, но преценката за нея беше преувеличена.

146

Page 149: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език л

лепи се на гърба ми Напълнявам, дебелея лесно, от всичко, което ям.

Нашата съседка е актриса. Спортува, спазва разни дие-ти, за да поддържа добра форма, но каквото яде се лепи на гърба й.

летя в облаците книж.

1. Възприемам нереално действителността и всичко около себе си.

Ех, сине, летиш в облаците. Не разбра ли, че това момиче не е за теб. Тя никого не уважава освен себе си.

2. Нямам реална представа за себе си. Надценявам възмож-ностите си. Въобразявам си, че съм много повече от това, кое-то съм всъщност.

Ванеса е умно и трудолюбиво момиче, полети в облаците. Искаше да стане непременно лекарка, но това се оказа не по нейните възможности.

3. Не умея да се справям с ежедневните грижи и проблеми. Не-практичен съм.

Вечно летя в облаците. Мисля се за извънземен, а не умея да се справя дори с елементарни неща в живота.Още: хвърча в облаците

летящ < ия > холандец книж. Ходя в различни страни, стран-ствам, бродя на различни места.

От няколко години Марио не се е връщал в България. Броди по света като същински летящ холандец.Още: хвърчащ < ия > холандец

147

Page 150: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

л ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

пея крокодилски сълзи Лицемерно съчувствие, престоре- ност, двуличие.

Беше ми странно да го гледам как лее крокодилски сълзи за човека, срещу когото не преставаше да злослови.От поверието, че крокодилът уж плачел, когато изяждал жертвата си.

Още: роня (проливам) крокодилски сълзи книж.

лижа ботушите на някого Лицемеря, угоднича, подли- зурствам, раболепнича, угоднича, правя милни очи на някого.

Искам да отида при министъра не да му лижа ботуши-те и да му правя милни очи, а да му кажа много истини за страданието на тоя народ, да му отворя очите за угодни-ците около него, които му дават лъжливи сведения, и да му предложа пътя за изхода - да слезе при народа и да го чуе.

Още: лижа краката, подметките

лижа-мажа Лаская, възхвалявам някого, възвеличавам го ; сервилнича с користни цели, прикривам слабости.

Влязох в кабинета на Голословов, депутат от управлява-щата партия. Започнах да го възхвалявам, да лижа-мажа, да омекотя сърцето му за осъдения ми приятел. О, нещас-тен аз! Голословов нареди да ме изхвърлят от сградата.

лика-прилика Хора, които си подхождат, родени един за друг.

Двамата, лика-прилика, един за друг родени, - / един у друг залюбени не чудом. Пенчо Славейков, „Ралица”

148

Page 151: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език л

липсва ми едната дъска Луд, обезумял, смахнат, не е с всич-кия си.

Снощи в квартала стана чудо. Някой, на когото му липс-ва едната дъска, викаше, крещеше, хвърляше навън през про-зорците столове, чаши, тенджери - всичко, което му попад-неше в ръцете.Още: хлопа ми дъската

липсват му първите седем години Груб, нахален, невъзпитан, няма добро семейно възпитание; държи се неприлично, не-пристойно, недостойно.

На Боров му липсват първите седем години. Навсякъде - вкъщи, на улицата, в квартала - навред, той се държи не-пристойно и невъзпитано. Неучтив и нахален, той не ува-жава нито родителите си, нито учителите си.Още: в гората расъл пренебр. • от гората хванат пренебр.

лисици да ловиш Задимено помещение; опушено.Когато отключих вратата на апартамента, не виждах

нищо, лисици да ловиш. Навсякъде се стелеха кълба от дим. Мама беше забравила нещо на печката. Добре, че не е предиз-викала пожар.

лице с (в, срещу) лице Един срещу друг, в непосредствена бли-зост.

Бях застанал лице срещу лице с водещите в едноименното предаване „Лице в лице” по Би Ти Ви,.

■ .У 'ловя морето в шепа Имам самочувствие, че мога всичко, че знам всичко, че съм в състояние да постигна всичко.

Ах, тези момичета и момчета от 12. клас. Въобразили са си, че могат да ловят морето в шепа. Деца са те - деца, кои-то не подозират, че животът не е само цветя и рози.

149

Page 152: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

л ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

ловя око < то > Правя впечатление, привличам, харесвам се на някого, обикновено с външността си.

Когато излязох на улицата, облечена в новата си рокля, улових погледите на мнозина. Радост изпълни сърцето ми - ловях окото с красивата си осанка.Още: хващам око (очи)

ловя риба в мътна вода Използвам безпорядъка, безредието, бъркотията, за да извлека полза за себе си.

Моят осемдесетгодишен дядо с болка споделя, че такава бъркотия, такова безредие, такъв хаос и анархия като сега, в своя дългогодишен живот не е преживявал. „Много хитри и лукави хора, изкусно ловят риба в тази мътна вода, Ста-наха богати и пребогати, за сметка на народа” - тъжно за-ключава дядо.Още: хващам риба в мътна вода

ловя се за сламка < та > Имам последна надежда, търся малка възможност да се избавя от някаква беда, от някаква опасност.

Чули за някакъв доктор в столицата, Симеонови се уло-вили за сламката. Взели пари назаем и тръгнали да дирят лечителя, надявайки се, че той ще спаси единственото им дете, болно от незнайна болест.Още: хващам се (улавям се) за сламка

ловя се на въдицата на някого Наивник съм. Оставям се да бъда измамен, излъган, да бъда въвлечен в опасна ситуация.

Не, не, не се ловя на тази въдица да замина на работа в чужбина, да слугувам и се обезличавам, когато тук мога да си бъда господар.

Още: хващам се / хвана се • улавям / уловя се на въдицата

150

Page 153: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език л

лоши < те > езици Клеветници, клюкари, които измислят и разпространяват лъжи и клевети по адрес на някого.

Лошите езици съчиняват и разпространяват разни вер-сии за даровити и умни хора. И по-жестокото е, че има кой да им вярва.

лошо ми се пише Не предвещавам нищо добро. Очаквам не-приятност, която ще ми се случи.

* Този, който ми мисли зло, лошо ще му се пише, зло ще го сполети.

* Днес Дарина е много разтревожена. Сподели, че лошо й се пише. Предчувства неприятност, която ще я сполети.Още: зло ми се пише

луда глава Буен, безразсъден, невъзпитан, своенравен човек.

Като млад, Милен беше луда глава - буен, невъздържан, не-обуздан. Сприхав и безразсъден, допусна много грешки. От- както си създаде семейство, той стана друг.

лукова глава Човек с недостатъчен авторитет, лишен от ка-чества на общност, семейство.

Аз искам да съм мъж тука, глава да съм - лукова глава, ама глава да съм! Гиди, проклета дъще, ти ще ме засрамваш, а? Иван Вазов, „Василица”

лъсвам / лъсна косъма Пълнея, едрея, дебелея. Оправям се физически; напълнявам.

Отдавна не бях виждала Спиро. Срещнах го днес случайно и едва го познах. Лъснал косъма, понапълнял, но ми се стори, че и помъдрял.Още: заглаждам / загладя косъма

151

Page 154: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

л ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

любимец на боговете Човек с късмет, щастливец, на когото му върви във всичко.

Той е любимец на боговете. Получи висшето си образо-вание в чужбина, намери си добра и доходна работа, стана шеф на голяма банка, има прекрасно семейство, явно - избра-ник на съдбата.Още: избраник на съдбата

ляга ми / легне ми на сърце < то >

1. Влюбвам се в някого, обиквам някого.Вълнувайки се, Калина сподели с майка си, че е срещнала

момчето, което й е легнало на сърцето.

2. Харесва ми нещо, нрави ми се, допада ми.Умея да пея. Това ми харесва да правя, ляга ми на сърцето.

Ще уча класическо пеене, ще се трудя неуморно, но искам да стигна до световните сцени.Още: пада ми I падне ми на сърце

лягам и ставам

1. Неспирно, непрестанно, всеки ден, ден и нощ мисля за нещо или за някого.

Никола ляга и става с мисълта да съгради свой дом, уютен и спокоен, да се грижи за своите родители, да изучи децата си, да ги възпита, да бъде горд с тях и със себе си.

2. Копнея за нещо, което харесвам, което ми е любимо, с което искам да се занимавам.

Обичам работата си. Лягам и ставам с мисълта за люби-мата книга, която да напиша и оставя след себе си.

152

Page 155: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език л

лягам си / легна си на парцалите Укротявам, усмирявам себе си, успокоявам се. Подчинявам се, покорявам се безропотно на чужда воля.

На младини дядо Цено се е славил с буйния си нрав. Сега е вече стар и немощен. Легнал си е на парцалите. Покорно и безропотно изпълнява всяко желание на синове и снахи, как- то и на техните деца.

лягам някъде, ставам някъде и лягам и ставам някъде

Непрестанно, постоянно се намирам някъде.* - Това лято ми се замоли да съм я пуснел да иде да жъне... В къра лягаха, в къра ставаха. Зная го тъй, както ми го раз-прави тя. Й. Йовков, „По жицата”

* Трябваше да изградим в срок жилищната кооперация. Ля-гахме и ставахме на строежа, но успяхме.

153

Page 156: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ммагарешки рай шегов. Затвор, тъмница.

Синът на баба Яна извършил ново престъпление. За поре-ден път е в магарешкия рай. Дано се вразуми и не тревожи повече нещастната си майка.

магарешки син руг. обикн. в обръщение Нехранимайко, негод-ник.

- Мълчи, магарешки сине, и слушай какво ще ти кажа - ка-зал Нено и тупнал с крака си.Л. Каравелов, „Маминото детенце”Още: магарски сия

магарски син руг. обикн. в обръщение Непрокопсаник, негод-ник, нехранимайко.

- Къде, къдяяяаа! Къдя си ръгнал като кьорав - провикнал се от могилите, като го видял, че наваля със стадото си на-татък. - Ако ти държи, запали си и ти гора, магарски сине, па си пази козите, колкото щеш. Чудомир, „Кара Кольо” Още: магарешки син

мажа очи Лицемеря пред някого, притворен съм, двуличник съм.

- Мира, отдавна те наблюдавам как мажеш очи пред ше-фовете си. Мисля, че можеш да бъдеш достойна за уважение с трудолюбието и сума си.

мажа с паче перо ирон. Внимавам в отношенията си с някого, благосклонен съм към някого дори и тогава, когато не одобря-вам постъпките му.

- Докога ще я мажеш с паче перо ? Трябва да й дадеш да раз-бере, че не одобряваш постъпките й.Още: гладя (поглаждам, погалвам) с паче перо

154

Page 157: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език м

мазна Гана Притворен човек, престорен, прикрит, привидно любезен, за да извлече някаква изгода.

Не позволявай в дома ти да влиза Стана Нонкина - мазна Гана. Душицата ти с памук ще извади, омайва те с думи, до- като не изпроси я пари, я нещо друго.

майка плаче пренебр.

1. Бездарен, несръчен, некадърен, не го биваИзбраха го за председател на парламентарна група. Той е

един председател, майка плаче, но го търпим, предложен е, няма що.

2. Безредие, бъркотия, плачевно състояние, за оплакване.Стана певица, известна, модерна, а домът й, майка плаче,

пълно безредие и бъркотия.

майка ще разплача (майката разплаках) на някого грубо

* Ще отмъстя жестоко на някого, ще го накажа, ще разчис-тя сметките си. (обикновено глаголът е в бъд. вр.)

* За какъв се смята Дамян. Мисли, че всичко му е разрешено. Обиждал е сестра ми. Нека внимава, защото майка му ще разплача.Още: майчицата <це разплача (разгоня)

малкия дявол Неволя, някакво злополучие, беда, премеждие (което е по-леко, имайки предвид, че може да бъде и по-лошо, дори непоправимо).

Колата се подхлъзнала на леда и като шейна полетяла към пропастта. Малкият дявол е бил. Шофьорът успял да я овладее. Благодарение на него пътниците останали живи и невредими.

155

Page 158: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

м ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

малко искам да зная пренебр. за някого или за нещо

Не проявявам интерес към някого, не се интересувам от отно-шението му към мен.

Малко искам да зная за Соня, дъщерята на Маневи. Ня-мам никакво желание да я срещам, нито да общувам с нея.

мало и голямо Всички ведно, общо.

Люцкан беше познат на мало и голямо в градчето. Всеки ден той бърза и високо с двете си ръце издига таблата си, препълнена със свежи цветя, (по Й. Йовков)

мамино детенце пренебр. Разглезен, разхайтен млад човек, нехранимайко, безделник, който не може да се справи с труд-ностите в живота, отнася се безотговорно към задълженията си.

* Петра се омъжи за красиво и богато момче от града. Ро-дителите й не можеха да се нахвалят. Скоро след сватбата дъщеря им се върна у дома. Не можела да живее с мамино де-тенце, което очаквало всичко наготово.

* Добре е всеки родител да се замисли как трябва да възпи-тава детето си, за да не го превърне в мамино детенце.Още: мамино синче

манда поща подигр. Бавен, тромав, муден, ленив, бездеен чо-век.

Отдавна Спас трябваше да си вземе последния изпит в университета, но се оказа, че е манда поща. И досега не е проявил интерес към предмета.

156

Page 159: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език м

манна небесна книж. Богатство, получено безвъзмездно, да- ром.

Йордан получи голямо наследство, манна небесна, от по-чиналия си вуйчо, когото той дори не познаваше.От библейския разказ за храната, която Бог давал всяка сутрин от небето на евреите, когато странствали из пустинята, за да търсят обетованата земя.

Марко Тотев Човек, който понася нещастия, беди, злополуки, не му върви в живота. Човек без късмет.

Пуснал съм повече от двадесет SMS-a за участие в „Сдел-ка или не”, но нали съм си Марко Тотев, не и не, не попадам в списъка на шоуто.

махам се (махвам се / махна се) от главата на някого

Преставам да досаждам на някого, да го безпокоя, да му преча с присъствието си.

Дойдох в града да си търся работа. Установих се при моя близка. След неуспешни интервюта се връщам на село, ма-хам се от главата й.

махам / махвам / махна < с > ръка на нещо или на някого

Проявявам безразличие към нещо или към някого, не проявя-вам интерес към нещо или към някого.

Много грижи положи Нона за деветдесетгодишната си майка. Какво ли не направи за нея, а тя беше все недоволна. Най-после Нона махна сръка и я остави на грижите на брат си.

157

Page 160: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

м ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

маша в ръцете на някого Човек, който е използван като сред-ство за постигане на чужди цели.

Сиромах ли си, приятелю, спукана ти е работата. Все ще те лъжат, все на другите маша в ръцете ще си. Ел. Пелин, „Щъркови гнезда”

мед < и масло > ми капна на сърцето Много съм доволен, ра-достен, щастлив от нещо.

Днес получих e-mail от дъщеря ми, с която не сме се виж-дали от две години, че се връща за празниците. Мед ми капна на сърцето.Още: мехлем ми капна на сърцето

мед ми капе от устата

1. Сладкодумен съм. Говоря убедително, изразително, увлека-телно, с патос.

Моят преподавател по реторика в университета беше го-лям сладкодумец. Говореше увлекателно, емоционално, при-ятно - мед му капеше от устата.

2. Говоря на някого с мили, гальовни думи, изразявайки до-брите си чувства и уважението си към него..

Добро момиче е Славена. С всеки говори внимателно, уч-тиво, вежливо, сякаш мед й капе от устата.

между живота и смъртта съм Употребява се за много болен човек - не се знае дали ще оздравее, дали ще оживее.

След катастрофата с влака, мнозина бяха между живота и смъртта. Лекарите направиха всичко възможно, успяха да спасят повечето от тях.

158

Page 161: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език М

между нас да си остане обикн. вметнато Нещо доверително, дискретно, което трябва да се запази в тайна.

Да ти кажа ли правичката, ама между нас да си остане... Сега ний като не знаем още какъв вятър вее, да турим и тъй, и тъй, па те нека го тълкуват, както имуйдиса - ида се прегърнем братски хем с русите, хем с немците...Ал. Константинов, „Бай Ганьо”

Още: между нас казано

между < на > четири очи Някаква тайна, която се споделя само между двама.

Срещата на баща ми с негов състудент от Швейцария беше вълнуваща. Годините не бяха заличили минали спомени и преживявания. Останаха сами до късна нощ. Какво ли си споделяха те на четири очи след толкова години?

между чук < а > и наковалня < та > В доста напрегнато, драма-тично състояние съм. Имам неприятности от две страни, кои-то имат различни интереси и изисквания.

В къщата на Денислав цари напрежение. Отношенията между съпругата му Невяна и майка му са напрегнати, поч-ти безизходни. Денислав е между чук и наковалня.

мека Гана Благодушен, отстъпчив, слабохарактерен, безволев, малодушен човек.

Баща ми зае висок пост във водещо министерство. Всички близки, приятели, познати и непознати се втурнаха да им помага. И той правеше всичко възможно да разрешава про-блемите им. В службата го обвиниха, че е човек със слаб ха-рактер, мека Гана, и го уволниха. На кого да се жалва той сега?

159

Page 162: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

м ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

мели ми воденицата неодобр. Говоря прекалено много, без мярка. Бърборя, бръщолевя.

Щом Маринчева влезеше в офиса ни, всички изтръпвахме от досада. Говори за щяло и нещяло. Ужасна бъбривка. Сама признава, че й мели воденицата прекалено, но си остава една и съща.Още: мели ми устата

меля сол на главата на някого Тормозя някого, непрекъснато тровя живота му, причинявам му мъка, огорчения.

Беше двуличен и хитър. Пред хората - любезен и мил, а още щом затвореше входната врата на дома, показваше истин-ския си нрав. Цял живот мели сол на главата на жена си. Из-мъчваше я, наскърбяваше я, обвиняваше я за щяло и не щяло.

меря думите си Съобразявам, обмислям, преценявам всяка дума, когато говоря.

За да защити българското слово, българския език като щит на националното ни самочувствие, като крепост на националния ни дух, новият ни учител говори за езика ни убедително, вълнуващо, като мери всяка своя дума.

меря парите си с кантар Много съм богат.

Тя (Ния) криеше най-напред, че взема да работи чуждо - тя, щерката на Аврам Немтур, който мереше с кантар па-рите си. Д. Талев, „Преспанските камбани”

меря с аптекарски везни книж. неодобр. Пресметлив човек, сметкаджия, скъперник.

Наблюдавах дълго стареца, най-богатия човек в селото, как мереше като с аптекарски везни зърното, което прода-ваше на бедните хора.

160

Page 163: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език м

мигам на парцали Гледам смутен и объркан, неспокоен, раз-тревожен съм. Не зная какво да кажа.

Извикаха Момчил при директора на училището. Там бяха и неговите родители. Дълго време го порицаваха за поведе-нието и за слабия му успех. Момчил мигаше на парцали и не правеше дори и опит да се оправдава.

мило за (и) драго Давам всичко и най-скъпото, което имам.

Учители нямаше и доколкото имаше добри учители - ни-кой град или село не искаше да се лиши от тях, даваше мило и драго, за да ги задържи за себе си.Д. Талев, „Преспанските камбани”

минавам / мина границата неодобр. Извършвам някаква дей-ност повече от допустимото, от нормалното, от приетото; пре-калявам.

Възрастната жена беше обградена с внимание. Близките й полагаха усилия да удовлетворят всичките й желания. Колко- то повече се грижеха за нея, толкова тя ставаше по-капризна и недоволна, минаваше всякаква граница на приличие.

минава ми / мина ми времето Остарявам, ставам стар.

Дядо Йорго, седнал на пейката пред къщата, отметнал

глава, захърка. Внукът му го изгледа с продължителна на-смешка, па като махна с ръка, рече:

- Минало ти е времето, дядооо!

минава ми / мине ми през главата Преживявам, изстрадвам, понасям, патя, претърпявам нещо.

През последните десет години какво ли не мина през гла-вата на Манолова. Загуби родителите си, преживя и тежък здравословен проблем. Но това е животът.

161

Page 164: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

м ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

минава ми / мине през ума Сещам се за нещо, хрумва ми нещо.

Минаваше ми през ума да отида в чужбина, да поработя там, да спечеля пари за образованието на децата си. После се отказах от тази мисъл. Знаех, че щеше да ми бъде много трудно без тях.

минава ми / мине ми сянка през лицето Мрачно и тъжно ста-ва лицето ми за кратко време от неприятна мисъл и тежко пре-живяване, от някаква горчивина, мъка.

Горан стоеше до прозореца и гледаше навън. Ставаше все no-тъжен. Вглъбяваше се в себе си. Мрачна сянка мина през лицето му. Мълчалив и угрижен седна на стола.

минава / мина като червена нишка книж. За някаква мисъл или идея, която се изтъква в нещо (обикн. в литературни творби).

Като червена нишка минава през цялата творба идеята за родолюбието и националното самосъзнание на българите през епохата на Възраждането.Вероятно води началото си от романа на Гьоте „Сродни натури”.Още: преминавам / премина като червена нишка книж.

минавам / мина под венчило Оженвам се. /Омъжвам се.

Моника и Явор са решили, че щом минат под венчило, ще тръгнат на сватбено пътешествие из Европа.

минавам / мина през огън и вода За някого или нещо съм го-тов да премина през всякакви изпитания, затруднения, беди и страдания.

Вече осми час летим със самолет за Америка. Готова съм да мина през огън и вода, но по-скоро да прегърна моята дъ-щеря, да видя нейната лъчезарна усмивка и светъл поглед.

162

Page 165: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език м

минавам / мина Рубикон книж. Предприемам решителна по-стъпка, със сериозни последствия за мен.

Пътят на демокрацията е трънлив, но примамлив. И все пак началото е поставено - Рубикон трябва да се премине.От историческото събитие за Юлии Цезар, който през 49 г. пр.н.е. пре-минава с легиона си р. Рубиком, северна граница на Италия, въпреки забраната на римския сенат. Това решение става причина за гражданска война в Рим, в резултат на която Цезар завладява Рим и става диктатор.

минало величие ирон., пренебр. Лице, което е имало някога високо обществено положение или много добро материално състояние.

Александър все още има високо самочувствие. Някога баща му беше депутат, собственик на няколко фирми, минало ве-личие.

мина ми < черна > котка път Претърпях поражение, неуспех. Осуетиха се желанията и мечтите ми.

Той мислеше да завземе черноморската ивица. Започна да гради хотели, мотели, ресторанти, но котка му мина път. Разрушиха незаконно построените му сгради.Or народното поверие, че когато котка мине път на някого, ще му се слу-чи нещо лошо.

мирише (миришат) ми устата на мляко Съвсем млад съм, не-опитен, незрял.

Всички го мислиха за малък. Често казваха, че устата му мирише още на мляко. А той, „малкият“ излезе на първо място в националната олимпиада по математика.

163

Page 166: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

м ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

мисля, че всичко що хвърчи, се яде ирон. Още съм незрял, липсва ми опит, наивен съм, лекомислен, заслепен.

Бях вече уж гимназист, а мислих, че всичко що хвърчи, се яде. Когато завърших университета и започнах работа, разбрах, че животът е ежедневен смислен труд.

много вода изтече Много време измина от даден момент. Много неща се промениха.

Един ден Красимира написа писмо до сестра си. Помоли я да й прости за миналите й грешки, защото много неща са се променили, много вода е изтекла оттогава.

много ти здраве пренебр. Не се интересувам от твоя живот. Не ме засяга живота ти. Щом искаш, иди си, върви си.

Яна все криеше нещо от най-добрата си приятелка Боряна.- Много ти здраве - й заяви един ден Боряна. Не ме засяга

ничий живот.

много шум за нищо книж. Голямо внимание на някого за нещо обикновено, маловажно, което не заслужава, подобно зачитане.

Във всички вестници и електронни медии се твърди, че ле-карствата в страната ни ще стават по-евтини. Напро-тив, те поскъпват - много шум за нищо. От едноименната комедия на Шекспир.

монолог на глухи книж. Напразни, безуспешни, безполезни разговори или преговори за нещо; безкомпромисни участни-ци в спора.

Ранобудните студенти стачкуваха, студуваха пред сгра-дата на парламента, излязоха със свои предложения пред правителството, но това беше монолог на глухи - =>

164

Page 167: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език м

върнаха се в залите на университетите, очаквайки все пак някакви резултати от техните искания.

морето ми е до коляно ирон. Самонадеян съм, самоуверен, високомерен. Убеден съм, че всичко мога.

Клубове и дискотеки са изпълнени със самонадеяни моми-чета и момчета, които си мислят, че морето им е до колене.

морски вълк книж. Моряк с много опит, знаещ, опитен в ра-ботата си.

Той бил пътувал по всички паралели / и меридиани,/...и ре- шил, че като стар морски вълк/ има за стар морски дълг/ да изживее сетните си дни /сред зелените морски вълни.Валери Петров, „Песничка за пазачите на фара”

мравки пъплят по гърба ми Силно преживяване, страх, упла-ха, тревога и безпокойство.

Искърът шумеше страшно, тя видя отблясъка на тъмните му талази и мравки я попъплиха. Ив. Вазов, „Една българка”

мъжко момиче Разумна, зряла, разсъдлива, сериозна, твърда и неотстъпчива млада девойка.

Цветана Пиронкова е мъжко момиче. На Световното със-тезание по тенис тя спечели първо място и отново просла-ви България.

мъртва душа Човек без никакви интереси, безучастен към ра-ботата си, към всичко.

Райко посещаваше училище всеки ден. Сядаше на мястото си и стоеше като мъртва душа - равнодушен, безучастен, безразличен към всичко, което ставаше около него.

165

Page 168: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

м ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

мътя водата (водите) на някого

1. Съзнателно създавам пречки на някого, за да не успява.Станоев беше мениджър във фирмата ни, най-близък до ди-

ректорите, но се оказа, че той е размътвал водите, и вместо да успява, всяка година фирмата ни излизаше на загуба.

2. Предизвиква безредици, тревоги, смут, бъркотия.Един след друг влизахме в кабинета на директора за обяс-

нение. Всички бяхме искрени и невинни. Оказа се, че водата се мъти горе в министерството.Още: размътвам водата

мътя главата на някого Преднамерено въздействам върху ми-сленето на някого, преча му да осъществи добрите си идеи. Създавам смут и колебание в решенията и действията му.

Кой мъти главите на студентите ? Кой внася размири-ци в университетите в това тревожно време ? Трябва да се знае, че страната ни има нужда от добре образовани и под-готвени специалисти.Още: мътя ума

мятам мълнии Гледам враждебно някого, с гневен поглед.

Страхил застана на подсъдимата скамейка и вместо да осъзнае грешките си и се разкае, очите му мятаха мълнии към присъстващите в залата.Още: мятам светкавици

мятам се като риба на сухо Безуспешно търся изход от тежко-то положение, в което съм изпаднал.

Бедни и нещастни хора! Мятат се като риби на сухо. Гла-дуват, студуват, боледуват и напразно търсят изход от тежкото си положение.

Още: мятам се като риба на пясък

166

Page 169: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

нна ангро говоря (приказвам) Говоря за нещо, с което не съм запознат добре.

Бойка е много приказлива. Често пъти казва непроверени неща, ей тъй, на ангро.

Още: на едро

на баницата мекото Търся доходното, полезното, това, което

лесно се постига.

Той е в политиката от много години, но все търси на ба-ницата мекото и на работата лекото. Живее си със сметка човекът, без да го е грижа за народа.

на бахчеванджия краставици продавам диал., ирон.

Съветвам някого за нещо, поучавам го, без той да има нужда

от това.

Всред гостите имаше и педагог, който започна да обяс-нява на домакинята, учителка по професия, как трябва да се възпитават децата. На стар бахчеванджия краставици продава. Възрастната дама го слушаше от уважение.

набивам / набия в главата на някого нещо Преповтарям, въз-произвеждам нещо, за да бъде разбрано, осмислено и запом-

нено.

Темата по физика беше сложна. Учителят обясняваше подробно, повтаряше с други аргументи и факти, набиваше

в главите на своите ученици трудната материя.

167

Page 170: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

н ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

набивам се / набия се в очи < те > на някого Отличавам се от другите, правя впечатление, привличам вниманието, бързо ме забелязват.

* Неговата голяма и бяла къща беше на лично място сред село-то, набиваше се на очи и отдалече личеше, че е чорбаджийска.

* Между присъстващите имаше и една дама, която се наби-ваше на очи с изискания си външен вид, с аристократичното си поведение. Когато започваше да говори, всички я слушаха с голямо внимание.

набито око Умея бързо да забележа всичко, с най-големи под-робности, благодарение на опита и интересите ми в дадена об-ласт.

Панайотова, специалист по археология, имаше набито око. На разкопките в старата столица Плиска, нищо не уб-ягна от любознателните й очи.

на бивола окото все в просото Силно влечение, слабо място, глад за нещо.

Ама сърцето търпи ли, брате мой, не можеш да направиш друго. На бивола окото в просото и нашето все натам. Ив. Вазов, „Ново преселение”

на бърза ръка Без бавене, набързо, без усърдие и старание.

На бърза ръка момичето стегна куфара и без много бавене замина за Варна.

навеждам / наведа очи < към (в) земята > Засрамен, обиден, гузен, отправя поглед към земята.

Стоян Глаушев погледна за миг жена си, която наведе очи, засрамена от думите на учителя.Д. Талев, „Преспанските камбани”

Page 171: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език н

навивам / навия си на пръста неод.

1. Непрестанно, постоянно припомням едно и също нещоНавил си е на пръста, че Дамян, синът му, трябва да за-

мине за чужбина, за да печели повече, бащата повтаряше не-прекъснато това.

2. Непрекъснато злословя, клеветя някого за нещо.Всички в селото я познаваха като зла жена. Навиеше ли си

на пръста нещо за някого, не го оставяше на мира. Клевете-ше го на ляво и на дясно, където мине.

навирам / навра в кози рог

1. Ругая, хокам безмилостно някого.* Бащата дочака завръщането на сина си по късните ча-сове на нощта и го наруга безжалостно, навря го в кози рог.* Като видя мъжа си, че пак се връща мръсен и пият, Яница започна да вика, да крещи, да го обижда, навря го в кози рог.

2. Разчиствам си сметките с някого, отмъщавам му, поставям го в безизходно положение, не му оставам длъжен.

Отдавна Стоянов търсеше сгоден момент да разчисти сметките с брат си. Нахока го жестоко, навря го в кози рог. Забрани му да се меси в живота му.

навирам / навра в очите на някого нещо Посочвам демон-стративно пред лицето на някого нещо като свидетелство за доказване на някаква истина.

Счетоводителят непрекъснато твърдеше за допуснати грешки в документите при сключване на договора с чуждес-транната фирма. Успях да направя справки с всички закони и наредби, относно обвиненията. На поредното съвещание наврях справките в очите на злодумеца.

169

Page 172: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

н ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

навирвам / навиря глава

1. Имам предизвикателно поведение. Проявявам незачитане, неподчинение. Упорит и непокорен съм, своеволнича.

Боян и Слави са братя, но са много различни. Колкото Боян е скромен, добър и почтен, толкова Слави е непокорен. Навирил глава, не зачита никого - ни директор, ни учители, ни съученици - никого.

2. Гледам отвисоко, горделив съм, държа се високомерно, не-дружелюбно.

Откакто стана снаха на софийски депутат, с нея не може да се говори. Защо е навирила глава? Забрави ли, че не успя да завърши университета поради слаб успех?

навличам си / навлека си беля на главата с нещо, с някого

Сам си предизвиквам главоболия, неприятности, въпреки же-ланието си да направя нещо добро на някого.

Ганеви си навлякоха голяма беля на главата. Изтеглиха кредит, купиха си жилище. Радост голяма. Но... уволниха съ-пруга й от работа, а тя - с малка заплата, с две деца. Безиз-ходна ситуация.

на времето < си > Някога, преди много време, много отдавна.

Диляна е умна и все още красива жена. Навремето си е била първа хубавица в малкото градче. Но, така и не е могла да уреди живота си добре.

на всяка крачка

1. Навсякъде, навред, по всички места.През лятото посетих Солун и Атина. На всяка крачка чу-

вах българска реч. *=>

170

Page 173: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език н

2. Постоянно, непрестанно, непрекъснато.Не го приемам този човек. Не е той за нашето семейство.

На всяка крачка лъже, опитва се да ни заблуди, да ни измами. Хубостта му няма нищо общо с душата му.Още: на всяка стъпка

на всяка цена Непременно, задължително, безусловно.

На всяка цена трябва да завърша средното си образова-ние с висок успех, за да продължа обучението си в престижен университет.

на всяко гърне мерудия ирон. Човек, който се намесва и там, където не трябва, не му е работата; навсякъде.

О, тази жена е ужасна. Липсват и първите седем години. За всичко е осведомена, всички селски клюки знае, намесва се където трябва и не трябва, на всяко гърне мерудия.

на върба ирон. Никога, в никакъв случай.

Илиян е студент от няколко години. Вечният студент. Пак не е успял да завърши третата година. Уверява родите-лите си, че за една година щял да вземе две. На върба!

на вятъра Без полза, напразно, безуспешно.

Стела живее в София, но на гърба на своите родители. Лъже ги, че учи, а тя пилее парите им на вятъра. Няма ми-лост нито към болната си майка, нито към баща си, не знае как се печелят пари.

надавам / надам вой книж. Негодувам, възмущавам се от нещо или от някого; протестирам.

Недоволни от решението на депутатите в Народното съ-брание, животновъдите нададоха вой. Потърсиха правата си.

171

Page 174: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

н ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

на две крачки Много близо.

* На две крачки от хотела ни в Лондон се намира Биг Бен.* Както вървяхме по алеята в парка, на две крачки от нас изскочи красива Рунтавелка. Погледна ни изплашена и като стрела подскочи на близкото дърво. За миг изчезна между клоните.Още: на една крачка

надве - натри

1. Как да е, през пръсти, небрежно.Костадин написа домашната надве-натри, прибра те-

традката в чантата и побърза да седне пред компютъра за любимата си игра.

2. На бърза ръка, набързоЛъчезар се върна от изпита по математика уморен, хап-

на надве-натри и легна да си почине.

на деветото небе съм Радостен съм, удовлетворен съм, щаст-лив съм.

Успяла да се класира на първо място на приемния изпит по литература в Софийския университет, Венета беше на деветото небе от щастие.Още: на седмото небе

надигам / надигна глава Изразявам непокорство, противо-поставям се за нещо, на някого, възпротивявам се, упорствам.

* И селската рая надигна глава. Селяните бягат от чифли-ците ни, тук, в града бягат, не се покоряват, свое искат. Д. Талев, „Преспанските камбани”* Студентите надигнаха глава, напуснаха аудиториите и излязоха по площадите, за да заявят открито своите иска-ния.

172

Page 175: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език н

на дневен ред книж. Нещо, което предстои да се разреши, да се осъществи в най-близко време.

* Приемането на Закона за образованието е на дневен ред в Народното събрание.

* На дневен ред за младото семейство беше купуването на жилище. След месец - два очакваха да се появи на бял свят малката Даяна.

на драго сърце С радост, с удоволствие, с желание, присърце.

* Приех поканата на драго сърце. Рожденият ден на моята братовчедка Женя ще празнуваме на вилата им в Бистри-ца.

* На драго сърце ще отида в Банско на студентския праз-ник.

надробявам / надробя попара Огорчавам някого, причиня-вам му страдание с клевети, доноси, злословия.

Не е добър човек Томова. Не само, че е ограничена, но е и завистлива. Такава попара е надробила в службата си, че ня-колко нейни колежки страдат, плачат и се чудят с какво са заслужили обиди и огорчения.

на думи Нещо лекомислено обещано, казано, без да се осъ-ществи.

Де където мине кметът на града обещава и ново читали-ще да построи, и улиците да асфалтира, и нови автобуси и тролеи да докара... Празни приказки. На думи е лесно, но на дела - нищо.

173

Page 176: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

н ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

на дъното съм на нещо Вредя на някого като подтиквам, на-сърчавам, подстрекавам някого да направи нещо не добро, а аз стоя и гледам отдалече.

В службата цари суматоха и пълна неразбория. Румен беше на дъното на цялата бъркотия. Поръчал беше за вест-ника статия с измислени факти срещу шефа нц, а се опита да се дистанцира от всичко.

надявам / надяна усмирителна риза книж. Възнамерявам да взема мерки срещу непокорството, произвола и безотговор-ността на някого.

Най-после правителството надяна усмирителната риза срещу своеволията на полицейските служители.

на един дъх Мигновено, много бързо.

* Детето съобщи радостната вест на един дъх.

* На един дъх Свилен съобщи за поредния концерт, на кой-то ще участва, и започна да свири „Лунната соната” от Лудвиг ван Бетовен. Изсвири с вдъхновение и „Малка нощна музика” от Моцарт.

на < един > хвърлей камък Недалеч, съвсем близо, в съсед-ство.

Вървяхме цяла нощ.Най-после забелязахме някаква светлинка.- Ето селото, на един хвърлей камък - извика баща ми.

Още: на една крачка разстояние

174

Page 177: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език н

на заден план книж. Нещо, което е поставено не на първо място по важност или има второстепенно значение.

Двете момчета оставиха на заден план спортните си за-нимания, защото им предстояха матури по български език и литература и по математика.Още: на втори план

на зелено продавам По-напред, в предплата, предварително.

Чичо Танко беше беден човек. За да изхрани децата си, той продаваше зърното, от предстоящата си реколта, на зелено.

на йота Ни най-малко.

Уж се учи в престижен университет в столицата, а кога-то се върна на село, всички недоумяваха, че не се е променил нито на йота. Все си е същият Ганчо - буен и невъзпитан. Деветата буква от гръцката азбука, използвана и в кирилицата до XIX в. Още: нито на йота

на книга остава Без да е приложим, привиден, несъществен, формален.

За съжаление много от решенията на министрите оста-наха на книга, неосъществени, а народът остана излъган.

на конец На много тънко, малко нещо.

Животът му беше на конец, но лекарите направиха всич-ко възможно и го спасиха.

175

Page 178: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

н ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

на куково лято Нещо, което никога няма да се реализира.

Благой живееше без цел и посока, а мечтаеше да види Ниа-гара. Нещастно момче. Ще види водопада без пари на куково лято.

накъдето ми видят очите Без определена посока, където се случи.

Дъждът рукна изведнъж. Децата се разбягаха, накъдето им видят очите.

наливам / налея в главата

1. Старая се, стремя се да науча някого на нещо, някой да овла-дее определени знания.

Игнатов беше добър и старателен учител. Правеше всич-ко възможно да налее в главите на своите ученици сложните формули и правила по математика.

2. Старая се да убедя някого в нещо, да му втълпя, да му внуша нещо.

Родителите на Цветелина се опитваха да я убедят да не заминава за Америка на студентска бригада, мъчеха се да й налеят в главата, че ще й бъде трудно, но въпреки всички усилия, тя замина.

наливам / налея масло в огъня

1. Насърчавам някого, подбуждам го, подтиквам го да извър-ши нещо.

Здравко се колебаеше дали да се катери още по-нагоре по стръмната скала. Ръководителят му го насърчи, наля масло в огъня и момчето продължи изкачването. «=>

176

Page 179: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език н

2. Възпламенявам по-силно някакво чувство у някого.

Защо наливаш масло в огъня? По-добре им дай съвет, за да утихнат споровете между тях. Те са млади, ще те разберат или от уважение към теб ще спрат раздорите.

наливам от пусто в празно Върша нещо напълно ненужно, безсмислено, излишно.

Дядо купуваше ниви, после ги продаваше, уж да спечели, а все губеше. Наливаше от пусто в празно.

налягай си парцалите Не действай, не се меси, стой настрана, не вземай участие.

- Бочоолу, налягай си парцалите, недей се опъва. - обади се Гочоолу. - И аз съм консерватор.Ал. Константинов, „Бай Ганьо”

на минутата Веднага, незабавно, неотложно, бързо, мигом.

Инженер Величков се зае още на минутата да отстрани повредата в компютърната система. И успя.Още: на минутката (часа)

намирам / намеря общ език с някого книж. Стигаме до едино-мислие, до разбирателство с някого; до съгласие, до общо мне-ние по даден въпрос.

Родителите дълго спореха дали да дадат детето в детска градина. Накрая намериха общ език, достигнаха до единоми-слие - дадоха го в частна детска градина.

177

Page 180: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

н ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

намирам се / намеря се в чудо Изненадан съм, изумен съм от нещо, оставам в недоумение, смаян съм. Не намирам път, за да се справя със затрудненото положение, в което съм изпаднал.

Колата се подхлъзна и цялата й предна част се вряза в го-ляма пряспа сняг. Намерих се в чудо. Не знаех как да се справя със сложната ситуация.Още: виждам се / видя се в чудо

намирам се на кръстопът Колебая се, лутам се, нерешителен съм, чудя се как да постъпя.

* Горан мечтаеше да стане лекар, но го приеха във Фарма-цевтичен, а не в Медицински факултет.. Намира се на кръс-топът какво да направи.* Намирам се на кръстопът, в коя европейска държава да продължа виаието си образование.

на мушката съм Несправедливо, без вина съм обвинен и пре-следван от някого.

Още непълнолетен, регистрираха Васил в детската педа-гогическа стая за нарушаване на обществените правила и норми. Сега, вече прехвърлил тридесетте, той е все на му-шката в малкия градец.

на око Почти, приблизително, горе-долу, само с поглед.

Голям търговец беше Радостин. Погледна ябълките в чан-тата и на око определи колко килограма са. За радост на всички ни, той не сгреши.

на патерица Поздрав за личен празник (напр. имен ден), но с ден-два закъснение.

Не успях да честитя именния ден на брат ми на точната дата. Поздравих го на патерица.

178

Page 181: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език н

на подсъдимата скамейка книж. Лице, което съдят; подсъ-дим, обвинен в нещо. Даден е под съд.

След катастрофата и убийството на две невинни жерт-ви, Иван беше изправен на подсъдимата скамейка. Поглеж-дайки към измъчените родители на жертвите, обвиняеми-ят се разрида с глас.

на поразия Извънмерно, извънредно много, прекадено, пре-комерно.

Нейко, синът на Вълкови, уж работи от няколко години, а живее в безпаричие. Защо ли ? Защото харчи на поразия. Чо-век без сметка.

на пръсти Тихо, безшумно, полека, предпазливо.

Майката се приближи на пръсти до детското креватче, погледна рожбата си, усмихна се и пак полека, безшумно из-лезе от стаята, за да не го събуди.

напрягам / напрегна мишци Напъвам се със сетни сили, на-силвам се.

Тя удвои, утрои усилията си, нейните изпечени селски ръце се напънаха, напрегна мишци, които сдобиха стомане-на пъргавина и сила... гореща пот рукна от лицето й.Ив. Вазов, „Една българка”

носят ме на ръце Уважават ме, почитат ме, благодарни са ми.

На ръце ли искаш да те носят?Защо? Затуй ли, че в тях-ното общество ти или като дъб мълчиш, или разтваряш уста само да бръщолевиш пошлости и глупости?Ал. Константинов, „Бай Ганьо”

179

Page 182: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

н ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

на своя глава Самоволно, своеволно, произволно, без разре-шение, без вслушване в чуждо мнение.

На своя глава, без да се обади дори на най-близките си, той заминал за Италия да си търси работа.Още: на сама глава

на седмото небе съм Безкрайно съм щастлив. Чувствам се до-волен от живота.

След дълги години в очакване и надежди, най-после Севдалина ощастливи себе си и семейството си със син. Дядо Йосиф беше на седмото небе от радост. Внукът носеше неговото име.Още: на деветото (десетото) небе съм • не мога да си намеря място от радост

настъпвам / настъпя по мазола Огорчавам, уязвявам, при-чинявам болка на някого, жегвам го. Засягам някого по най- чувствителното му място с думите си или постъпките си.

Миро посети болния си приятел. Уж отиде, за да го успо-кои, а го питаше само за болестта и усложненията от нея. Болният се натъжи. Миро му причини голяма болка, беше го настъпил по мазола.

на триците скъп, на брашното евтин ирон. Който скъпи ма-лоценното, а пилее ценното; проявява неуместно скъперни-чество и неуместна разточителност; човек без сметка.

Чудя са на началника на нашата служба. Вместо да оси-гурява квалификация на работниците от предприятието, за да се постигне по-високо производство, той ги лишава от време за самообразование. На триците скъп, на брашното евтин.

180

Page 183: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език н

на ухо говоря Казвам нещо поверително, секретно, дискрет-но, съкровено.

Миглена се наведе към мен и на ухо ми съобщи за предсто-ящите съкращения във фирмата ни.

на часа Бързо, веднага, неотложно, мигновено.

Някой й се обади по телефона и тя на часа изскочи от стаята и хукна нанякъде усмихната и щастлива.Още: на минутата

на чисто сърце (да сме на чисто) В отношенията ни всичко трябва да е прозрачно, ясно, без някой да крие нещо (обикн. като предупреждение при дадена уговорка, споразумение, спо-годба, договор и др.)

Преди да сключат споразумение за сътрудничество, пред-ставителите и на двете фирми обещаха да работят на чисто. В отношенията им всичко да е прозрачно, ясно, без лицемерие и потайности.

неверник Тома книж. Недоверчив човек, съмнява се във всич-ко, мнителен, подозрителен, скептик.

Александра е първата дъщеря в семейство Горчеви. След нея се ражда Илиана. Повече от двадесет години родите-лите доказват на Александра, че обичат двете си дъщери еднакво, но тя е Тома неверник. Непрекъснато твърди, че обичта им към Илиана е по-силна.

От евангелския разказ за ученика на Христос -Тома, който, за да се увери, че Христос е възкръснал, сложил пръст в раната му.Още: невярващ (неверен) Тома книж.

181

Page 184: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

н ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

не вземам / взема от дума Непокорен, опърничав, непрекло-нен, упорит, твърдоглав съм.

Кристиян пристигна в класа ни, изключен от друго учи-лище. Скоро размири дисциплината и в нашия клас. И учи-телите, и директорът на училището се опитаха да му въз-действат, но момчето не взема от дума.

не вярвам на очите си Недоумявам, не проумявам, силно съм изненадан. Смаян съм от нещо, което виждам.

* Гръм падна сякаш върху кърджалиите. Те гледат Индже и не вярват на очите си. А страшно е лицето на Индже и дълбоко се врязва отвесната черта на челото му. Й. Йовков, „Индже”

* Гледах го и не вярвах на очите си. Това ли беше най-до-брият ученик от гимназията, в която учихме ? С бутилка в ръка, олюлявайки се, Траян крещеше на площада, биеше ня-какъв барабан, а после започна да плаче, споменавайки име-то на своята майка.

не вярвам на ушите си Слисан съм, поразен съм, смаян съм от това, което чувам. Изненадан съм.

Не вярвах на ушите си. Отворих прозореца, за да се убедя, че виковете и неприличните думи идваха от съседния апар-тамент. Нашият съсед, съветник на министър ?! Навън - кротък, възпитан, учтив, а към жена си беше изненадващо груб, дори жесток.

не давам пет пари Пренебрегвам някого, безгрижен съм, не ис-кам да зная, не ме е грижа. Безразличен съм към някого или нещо.

Стачкуващите извисяваха глас пред Народното събрание, заявяваха исканията си пред депутатите, наречени „народ-ни представители“, но за жалост те не даваха и пет пари за народа, който ги е избрал.Още: не давам пукната пара

182

Page 185: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език н

не давам / дам прах да падне Полагам много грижи за някого. Бдя над него, браня го, защитавам го, предпазвам го от всичко лошо, което може да му се случи.

Доста години след брака на Иван и Ангелина се роди здраво и красиво момченце. Гледаха го като принц, не даваха прах да падне на него.Още: не давам / дам прашинка да падне

не зная на кой Бог да се моля Беззащитен съм, безсилен съм да се справя с нещо, не намирам изход. Нямам надежда, нито подкрепа.

Бях повече от година в чужбина. Когато се върнах, получих фактура за 855 лв. изразходвана електрическа енергия. Как-во ли не сторих, за да докажа, че в жилището ми не е живял никой през този период. Проблемът не се разреши дори и в съда. Не зная вече на кой Бог да се моля.

не меля брашно Не се разбирам с никого. Живея в неразбира-телство с някого.

Старецът беше сприхав и груб. Викаше, караше се на сино-ве, снахи и внуци. Никой в къщата не можеше да мели браш-но с него.

не ме свърта на едно място Безпокоя се, тревожа се за нещо, не мога да се успокоя.

Стори му се, че много часове изминаха, откакто беше за-почнала операцията на жена му. Вече не го свърташе на едно място. Започна да се разхожда нервно из болничния коридор.

не ми дава сърце Мъчно ми е, тъжно ми е за някого. Не си позволявам да извърша нищо лошо срещу някого.

Не ми дава сърце да оставя старите си родители на село, а аз да тръгна по света да си търся късмета.

183

Page 186: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

н ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

не мога да се побера в кожата си Нервиран съм, разгневен съм, не мога да се успокоя или примиря с нещо.

Огнян не можеше да се побере в кожата си. Шефът му го уни-жи пред всички негови колеги за неизпълнените в срок задачи.

не намирам / намеря думи Силно съм смутен, развълнуван, разтревожен. Не мога да кажа това, което мисля и чувствам.

Не намирам думи да изразя възхищението и благодар-ността си към Вас.

не откъсвам /откъсна очите си от някого или от нещо, което много силно ме е впечатлило или харесало.

Пътувах из Родопите през ранна есен. Не можех да откъс-на очите си от есенната гора. Жълтото, кафявото и зеле-ното се преливаха и омайваха очите ми.

не паса трева ирон. Прозорлив и остроумен съм. Разбирам лесно, когато някой иска да ме измами или надхитри.

- Не подценявай хората от село, господине. Не мисли, че пасат трева. През морето ще те прекарат и няма да ти да- дат вода да пиеш.

не подвивам / подвия крак Работя непрекъснато, без почив-ка, без да седна.

Младата жена по цял ден шеташе около детето си. Крак не подвиваше. Беше уморена, но щастлива.

не се рита срещу ръжена Не се воюва срещу силните, бъди благоразумен, смири си.

Маскари са до един!... Няма какво да сториш. Не се рита срещу ръжена! Ал. Константинов, ,,Бай Ганьо”

184

Page 187: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език н

не си оставям колата в калта Умея да защитя интересите си, Бдя над всичко, което имам, което съм придобил. Не позволя-вам някой да ме надхитри.

Мария е честна, справедлива, но и прозорлива жена. Нико-га не си оставя колата в калта. Заеме ли се с нещо, прави го безупречно.

не съм цвете за мирисане Не съм добър. Проклет човек съм.

- Познаваш ли добре сина на дядо Радой ? Лош човек е той. Стой далеч от него. Не е цвете за мирисане. Гледаш го такъв хрисим, мълчалив, но винаги може да ти напакости.

ни в клин, ни в ръкав Казвам нещо неподходящо, неуместно, без връзка с темата на разговора, неточно.

С учудващо и замайващо красноречие Буби разкрива пред изумения домакин целта на своето посещение, като обкичва речта си с мъдри афоризми за жената, за любовта и за брака. И вместо да спре и да млъкне най-сетне..., намесва ни в клин, ни в ръкав името на Айнщайна.Св. Минков, „Разкази в таралежова кожа”

ни врели, ни кипели Празни, ненужни, безполезни приказки, безсмислици.

Всред гостите имаше и една жена, непозната, която го-вореше непрекъснато. Домакинът се обърна към нея, явно не издържа, и й заяви:

- Стига си дрънкала ни врели, ни кипели.

ни жив, ни мъртъв Изтръпнал от страх, от ужас, изплашен.

Отнякъде гръмна пушка, после втори, трети гръм. Спрях се като закован, ни жив, ни мъртъв. Изтръпнал от ужас, дълго не можех да се съвзема от случилото се.

185

Page 188: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

н ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

ни косъм да не падне от някого Да се запази, да се спаси, да не пострада.

Много майки съм разплакал... Дойде и моят ред. Нищо да не правите на туй дете! Ни косъм да не падне от главата му. Й. Йовков, „ Индже”

никнат като гъби < след дъжд > Появяват се бързо, едно след друго в голямо количество.

Напоследък партиите никнат като гъби след дъжд. И вся-ка от тях обещава, заблуждава. Мислят, че народът пасе трева. Площадите са пълни с негодуващи хора.

ни лук ял, ни <на> лук мирисал Давам си вид на невинен, преструвам се, хитрувам.

Бай Ганю се преструва на сепнат, разтри си очите и вед-нага, като че ни лук ял, ни лук мирисал, извади си табакера-та и я предложи отворена на немеца.Ал. Константинов, „ Бай Ганю”

ни се води, ни се кара Не като другите, опърничав, неразбран, неотстъпчив човек, мъчен характер.

Мъжът й беше твърдоглав, опак човек, ни се води, ни се кара. Какво ли не правеше Добрина за него. Вечно намръщен като тъмен облак, вечно недоволен, абе, мъчен характер.

ни < то > риба, ни < то > рак Нещо неопределено, неустано-вено, неясно.

В парахода пътуваха родители с малки деца. Имаше и един шестнадесетгодишен младеж, нито риба, нито рак, който стоеше настрани и наблюдаваше океана с бинокъл.

186

Page 189: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език н

нищо и никакъв Нищожен, маловажен, незначителен, несъ-ществен, посредствен.

Гледаш го такова, нищо и никакво момче, крехко, беднич-ко, а умът му сече. На националната олимпиада по литера-тура се класира на първо място и без изпит го приеха в уни-верситета.

нож с две остриета Нещо, което може да бъде удобно и неу-добно, полезно и безполезно.

Да, това лекарство ми е известно, но е нож с две острие-та. Затова мисля, че трябва да се преустанови лечението с него.

номер едно книж. В съчетание със задача (проблем). Първос-тепенна задача, най-важен, най-главен проблем.

Въпросите за здравеопазването и за образованието тряб-ва да са номер едно в програмата на всяко правителство на страната ни.

нямам сърце Липсва ми желание за нещо.

Дъщеря ни завърши с отличен успех гимназия. Приеха я в престижен университет в чужбина, но нямах сърце да се зарадвам, защото след заминаването й, домът ни сякаш опустя.

няма накъде Задължение, което трябва да се изпълни, Обсто-ятелствата налагат да бъде направено нещо.

Извикаха ме в министерството. Макар че имах заседание на управителния съвет, нямаше накъде, трябваше да отида веднага.

187

Page 190: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

н ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

нямащо

1. Възклицание, с което се потвърждава нещо; наистина, дейст-вително.

Няма що! Приятелка й била! Оставила я болна, без пари, без лекарства, без храна. Каква приятелка е тя?

2. Задължително трябва да се направи нещо. Другояче не може да се постъпи.

И тази нощ няма да се спи. Няма що. Утре трябва да пред-ложа проекта пред комисията по образованието в Народно-то събрание.

Page 191: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ообаждам се / обадя се като черна станция Обаждам се кри-тично, злобно, заплашително, досадително.

Всички вкъщи обсъждаха внимателно представянето на Венета на конкурса по красота. Предстоеше подготовката й за втория кръг. Като черна станция се обаждаше баба й с неуместни предложения и забележки.

обвесвам / обвеся нос Отчайвам се от нещо. Падам духом, обезкуражавам се, нямам надежда.

Откакто я уволниха от работа, Калина все повече обвес- ваше нос. Отчаяна, тъжна, загубила е всякаква надежда.

обетована земя книж.

1. Място, към което някой силно се стреми, за което мечтае; място на благополучие.

За Марина Малдивите бяха обетована земя, страната на мечтите й.

2. Нещо, което се е превърнало в спасение, в смисъл, в щастие на живота ми.

След толкова удари на съдбата само творчеството беше неговата обетована земя.От библейската легенда, според която Бог обещал на евреите земя, за да ги спаси от техния плен в Египет.

обичаме се като кучето и котката Никак не се обичаме. Не-навиждаме се.

Зорница и Славея са съседки. Обичат се като кучето и котката. Не могат да се понасят.

189

Page 192: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

о ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

обица на ухото Поука, пример, урок от неприятно преживя-ване.

Теодор беше самостоятелен и уверен в себе си - момче със самочувствие. Това, което му се случи в нощния бар, му е оби-ца на ухото. Стана по-предпазлив, no-бдителен и недоверчив.

обирай си крушите Махай се, отивай си.

Всеки ден леля Пена, без покана, пристига у дома и започва да съобщава новините от квартала. Не се съобразява нито с неудобното време, нито с нашата заетост. Един ден й заявих открито да си обира крушите и повече да не ни безпокои.

облещвам / облещя очи Смайвам се, озадачавам се, учудвам се, оставам в недоумение.

Още след първото позвъняване побързах да отворя врата-та. Очаквах пратка от Япония. Облещих очи. Срещу мен застана моята сестра, която пристигаше от Токио. Каква изненада, Боже!

обливам / облея < като > със студен душ някого Съобщавам на някого нещо, което му е много досадно, неприятно. Донася му огорчение и обида; горчив хап.

Иванов извика сина си и му съобщи, че не е приет в Софий-ския университет. Момчето побледня, сякаш го обляха със студен душ.

обратната страна на медала Отрицателна, негативна страна на нещо.

Радвах се, че ще уча в западен университет, но не бях ви-дял обратната страна на медала - далеч от близки и прия-тели, езиковата бариера и редица други неудобства.

190

Page 193: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език о

обръщам / обърна гръб на някого Стоя далеч от някого, кой-то ме е огорчил; пренебрегвам го, отбягвам го.

Когато се убедих, че Радосвет е един странен егоист, обсе-бен от мисълта за собственото си величие, му обърнах гръб завинаги.

обръща ми се / обърне ми се сърцето

1. Трогнат съм, развълнуван съм от нещо, изпадам в умиление, радвам се.

Не вярвах на очите си. Срещу мен идеше моя състудентка, с която от години не се бяхме виждали. Сърцето ми се обър-на от радост.

2. Изтръпвам, изплашвам се, разтревожвам се, губя присъст-вие на духа.

Когато се връщах вечер у дома по тясната и тъмна улич-ка, сърцето ми се обръщаше от най-малкия шум.

обръщам / обърна света наопаки

1. Търся да открия нещо, изключително ценно за мен.Ще обърна света наопаки, но ще я открия, където и да се

намира тя.

2. Старая се, правя всичко, което е по силите ми, за да съумея да постигна нещо.

Мария е ученолюбива, целенасочена и волева. Готова е све-та да обърне, но до завърши магистратурата си в световен престижен университет.

обръщам се / обърна се накъдето духа вятърът Пригаждам се, приспособявам се към обстановката и условията, за да из-влека лична изгода.

Много безпринципни хора се срещат в обществото ни. Хамелеони. Обръщат се, накъдето духа вятърът. Лесно се приспособяват и променят.

191

Page 194: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

о ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

обърквам / объркам конците Сам се забърквам в сложни проблеми, а после се чудя как да намеря изход от заплетената ситуация.

Управителят на фирмата така е объркал конците, че се чуди как да намери изход от ситуацията.

обърквам се / объркам се като пате в кълчища Много съм объркан, силно съм смутен.

За два дни Румен изчезна от къщи. Когато се върна, тряб-ваше да обясни на родителите си причините за отсъствието си. Опита се да излъже, но се обърка като пате в кълчища.

огън ми гори на главата Намирам се в затруднение. Имам не-приятности, тревоги, грижи.

Миланов не може място да си намери от тревога. И двете му деца са студенти, а преди няколко месеца го съкратиха и напразно ходи да си търси работа.

олеква ми / олекне ми на душата Успокоявам се, преставам да се тревожа, идвам на себе си, става ми леко.

С голяма тревога мъжът чакаше пред лекарския кабинет да му съобщят диагнозата. Още щом видя лекаря усмихнат разбра, че опасността е преминала. Олекна му на душата. Още: отпусна ми се душата

омагьосан кръг книж.

1. Порочен, корумпиран, безчестен кръг, от който няма изход.Бащата на Гергана - честен и почтен човек - започнал ра-

бота в престижна фирма. След месец - два разбрал, че е по-паднал в един омагьосан кръг, от който не виждал изход.

1. Завладян съм от тревожни чувства, поради необикновени обстоятелства - чувства, от които не мога да се освободя. Ф

192

Page 195: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език о

Тръгнах на път с душа, препълнена от тревога: думите на родителите ми, на приятелите ми, нейните разтревожени очи. Бях раздвоен, чувствах се като в омагьосан кръг. Още: порочен кръг книж.

омотавам / омотая ума на някого Увличам някого по себе си, омайвам го, очаровам го. Провокирам любовта му към мен.

На студентския празник Дамян се запознава с Даниела, студентка от неговия университет. Така е омотал ума й, че сега тя го лишава от свободата му. Непрекъснато насто-ява даес него, до него.

опипам /опипвам почвата Внимателно проучвам, разузнавам от всички страни, преди да предприема нещо.

Внимателно разговарях с родителите си. Опипвах почва-та. Исках да разбера мнението им за моите планове да тръг-на за някоя европейска страна, за да търся щастието си.

оплитам / оплета в мрежата си Омотавам се, заплитам се в нещо. Заплитам се в нещо неподготвено, непремерено добре или дори нечестно.

Павел се оплете в собствените си мрежи. Пред родители-те си изрече куп лъжи, опитвайки се да оправдае изхарчени-те от него пари.

оплитам си / оплета си кошницата Постигам целите си по предварителен план, съобразно своите интереси, Всичко пра-вя в своя полза, в своя изгода; целенасочено действам.

* Хитър и пресметлив е този човек. Запозна се с дъщеря-та на най-големия бизнесмен в града, оплете си кошницата, влезе в политиката и стана областен управител. «=>

193

Page 196: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

о ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

* Гледах, пресмятах, кроих и накрая си оплетох кошница-та. Построих си свой дом.

опъвам / опъна нервите на някого Ядосвам някого, нервирам го, дразня го, гневя го.

Стачкуващите студенти опънаха нервите на ръковод-ството на университета. Блокираха сградата, въпреки за-поведта на ректора.

оставам / остана без душа Капвам от умора, преуморен съм, оставам без сили, без дъх.

В един майски слънчев ден се изкачих до Черни връх пеш. Капнах от умора, останах без душа, но скоро се ободрих, ди-шах чист въздух и бях щастлив.Още: душа не ми остана

оставам / остана на заден план Оказвам се забравен, прене-брегнат, отхвърлен.

Грижите за по-малкото дете, болно от няколко дни, така погълнаха родителите, че по-големият брат остана на за-ден план.Още: оставам на втори план

оставам / остана на улицата Изгубвам жилището си; изпадам в тежко бедствено положение.

Дойчинов започна голям бизнес. Тегли кредит, ипотекира жилището си, но бизнесът му не потръгна. Загуби дома си и остави семейството си на улицата.Още: оставам/ остана на пътя

194

Page 197: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език о

оставам / остана с отворена (отворени) уста

1. Учуден съм, изненадан съм. от нещо.Останах с отворена уста, когато сред тълпата от соци-

ално слаби хора съзрях и моята колежка.2. Омаян съм от нещо много хубаво, изпадам в захлас, удивля- вам се, възхищавам се.

През това лято почивах със семейството си на Малдиви- те. Оставах с отворена уста пред всяка нова гледка. Пре-красен рай, чудо на природата.Още: оставам / остана със зяпнала (зяпнали) уста

оставям / оставя питомното, < за > да гоня дивото Изоста-вям, пренебрегвам нещо стойностно, заради нещо далечно, не-постижимо.

Имахме малка, спретната къща в крайдунавски град. Ос-тавихме я и тръгнахме за столицата - без жилище, без ра-бота, с малко пари. Често си мисля, че оставихме питомно-то, за да гоним дивото.

оставям се / оставя се на течението книж. Въпреки че е необ-ходимо и наложително да застане срещу неправомерни реше-ния, от които съм засегнат, нямам желание за промяна, прие-мам нещата без активната ми намеса.

* Проявявам търпение към сметките на МТЕЛ, които ид-ват с невероятни начисления, оставям се на течението.

* Виждайки, че всяка смяна на директори на болничното ни заведение не води до по-добри резултати, вече не протести-рам, оставям се на течението.Още: плувам по течението • вървя по течението

195

Page 198: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

о ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

отпущам ръце Отпадам духом, отчайвам се.

Когато майката видя бледото лице на своето малко дете, отпусна ръце в отчаяние и се разрида.

остър камък Човек, с когото трудно можеш да се разбереш, недружелюбен, твърдоглав, упорит.

Какво ли не направи Страхил, за да вразуми младата си жена. Оказа се, че тя е остър камък, от нищо не разбира. Ос-тави двете невръстни деца и замина за чужбина.Още: ни се води, ни се кара • не взема от дума

остър ми е езикът Прям, категоричен, рязък съм.

Радослав има остър език. В нито един отдел на фирмата вече не го желаят. Прекалено прям еис колегите си, и с кли-ентите. Та дори и с шефовете си.

отварям / отворя душата си пред някого Доверявам се на няко-го, правя достояние преживяванията си, поверявам тайните си.

Бяхме на едноседмична почивка с приятелката ми във вила край морето. Една вечер тя отвори душата си и ми сподели радостните и тъжните моменти от своя живот. Още: отварям / отворя сърцето си

отварям / отворя очите на някого Предупреждавам някого за опасностите, които го дебнат или за някои истини, тайни.

В живота си Милкана допусна много грешки. По-голямата й сестра правеше всичко, за да отвори очите й, но самонаде- яна и дръзка, тя не се вслушваше в съветите й. Сега съжаля-ва за отминалите години, но вече е късно.

196

Page 199: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език о

отварям си очите на четири Съобразявам, полагам грижи да не се случи нещо неприятно с мен, предпазлив съм.

След първия сняг улиците се заледиха. Вървя внимателно, предпазливо, старая се да не допусна грешна стъпка, отва-рям си очите на четири.

от време на време Понякога, не винаги, неопределено кога.

* От време на време порасналият вече син отиваше при родителите си. Искаше им пари, а после ги пропиляваше в кварталното казино.* Дядо почукваше с тояжката си от време на време, сякаш искаше да напомни за своето присъствие в дома.Още: от дъжд на вятър

от време оно Преди много години, много отдавна, от незапом-нени времена.

Тази икона е окачена на стената ни от време оно, откак- то се помня.Още: от незапомнени времена • откакто свят светува.

от все сърце < и душа > Добросърдечно, приветливо, от сър-це, искрено, чистосърдечно.

В една лятна привечер в Чикаго се срещнахме със семей-ството на моя близка. Поканиха ни в дома си. Те се радваха, смяха се от все сърце и душа, защото отдавна не бяха разго-варяли на български език.

от глава < та > до пети < те > Цял от горе до долу.

Станислав огледа красивото момиче в целия й ръст - от главата до петите - и леко се усмихна.

197

Page 200: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

о ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

отгоре-отгоре Набързо, небрежно, повърхностно, на бърза ръка, през пръсти.

* Прочетох книгата отгоре-отгоре.* Костадин е умно момче, но няма изградени навици за ум-ствен труд. Прочита уроците си отгоре-отгоре и тръгва на училище.Още: надве-натри • през куп за грош • как да е

отделям / отделя < залъка > от устата си Ограничавам се, от-казвам се доброволно, лишавам се от нещо необходимо в име-то на някого.

Предана и добра майка, тя отделяше залъка от устата си, за да отгледа здраво и силно дете.

отделям / отделя зърното от плявата Уточнявам, прецизирам кое е необходимо, нужно, потребно, а ненужното отстранявам.

Дъщеря ми е студентка, отличничка в СУ. При подготов-ката си за всеки изпит умело отделя зърното от плявата.Още: отсявам / отсея зърното от плявата

от днес за утре Лекомислен, безгрижен живот, без цел, без ми-съл за бъдещето.

Синът на бизнесмена Николаев живее от днес за утре. Де-нем обикаля града с новата си модерна кола, а вечерите пре-карва в клубове и дискотеки.

от дъжд на вятър Понякога, рядко, неопределено.

* - Сестра ти ли? Да, тя живее в нашия квартал. Виждамя от дъжд на вятър.* Синът си идва от дъжд на вятър да види старите си ро-дители.

198

Page 201: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език о

от дума на дума Постепенно, едва-едва, в течение на разгово-ра.

От дума на дума стана ясно, че д-рДрагиев, когото позна-ваме и двете, е заминал на работа в друг град.

от един дол дренки сме неодобр. Същински, еднотипни, с общи белези и недостатъци, лика-прилика (разг).

Илия и Стоян са приятели. И двамата - без амбиции, без интереси, хора на живота. Добре се разбират, защото са от един дол дренки.

от една кръвна група сме Еднакви сме, с общи интереси, близ-ки характери, мислим еднакво.

Марина и Евгения са от една кръвна група. Умни, работни, обичат музиката и танците. Винаги са наясно какво искат и как да го постигнат.

отивам / отида под венчило Оженвам се, омъжвам се. Проме-ням семейното си положение.

През май Любомир и Велина отиват под венчило. Радост-та им е голяма.Още: минавам / мина под венчило

отивам / отида по дяволите Провалям се, пропадам, не успя-вам, претърпявам несполука.

* Подписали сме договор с чуждестранна фирма, ако не успе-ем, отиваме по дяволите.* Сине, аз гарантирах за теб, за твоята почтеност, тру-долюбие и инициативност. Ако се провалиш, отиваш по дя-волите.Още: отида / отивам на кино (на вятъра)

199

Page 202: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

о ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

откакто свят светува Много отдавна, преди много време, от едно време.

Откакто свят светува хората са свидетели на войни и падения, но и на възходи и величия.Още: от незапомнени времена

от кол и < от > въже пренебр. Събрани хора без подбор, вся-какви, без прецизиране на качества, произход, социално поло-жение и др.

На площада се бяха събрали хора от кол и въже. Викаха, крещяха, удряха барабани. Не знаеха нито кой ги води, нито къде отиват.

от край до край Всичко, изцяло, напълно, до краен предел.

* Разказах на дъщеря си приказката „Грозното патенце” на Андерсен от край до край. Тя слушаше с голямо внимание.* От край до край, докъдето ти очи видят, се простираше добруджанското поле, потънало в зеленина.Още: от игла до конец • надълго и нашироко

откъсвам се / откъсна се от света Сам, изолиран, без контак-ти с хора и събития, усамотен, уединен.

Уморен от шумния и динамичен начин на живот, актьор-ът се откъсна от своите, уедини се във вилата си край мор-ския бряг.

откъснал съм главата на някого Имам прилика с някого, из-глеждам като някого.

Познах момичето лесно. Сякаш е откъснало главата на майка си.Още: одрал съм кожата. • приличат си като две капки вода

200

Page 203: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език о

от немай-къде По принуда, по неволя, няма друг изход, без особено желание.

* От немай-къде Петра се съгласи да подари апартамента на сина си, а после той я даде в дом за старци.* От немай-къде момичето слушаше едни и същи спомени на старата си леля.

отнемам / отнема думата на някого Не позволяват на някого да говори повече, отколкото е необходимо.

Често отнемаха думата на депутата Гороломов, защото говореше не по поставените проблеми, а въобще за всичко, което го вълнуваше.Още: затварям / затворя устата

отнесен съм от вихъра Разсеян съм, завеян съм, невнимате-лен, залисан съм.

Със Зорница имахме среща в 16 часа, но тя не дойде. След час се обади да се извини, че е забравила, отнесена от вихъра, и това често й се случва.

отпускам / отпусна глава Отпадам, отпущам се, загубвам сили, падам духом, клюмвам.

След смъртта на баба Марга, дядо Йордан бързо посребря, неговата силна господарска ръка отслабна, отпусна глава, отпусна юздите и домашната колесница изскочи от пътя си и затропоти по камъняка. Ел. Пелин, „Гераците”

отпускам му края

1. Преставам да върша добросъвестно задълженията си, не се старая вече.

Стефан му отпусна края. В службата му не го оценяват, не му плащат редовно и той стана недобросъвестен.

201

Page 204: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

о ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

2. Живея разточително, без сметка, безразсъдно, лекомислено.Приеха го да следва в чужбина. Усетил се сам, свободен, с

пари в банковата си сметка, Геро му отпусна края. Лекомис-лен и безразсъден, бързо забрави съветите на родителите си.

отрязвам / отрежа квитанцията на някого Прекъсвам всякак-ви отношения с някого. Категорично отказвам нещо на някого.

След жестоките обиди и огорчения Мариола продължи да ме търси за разни услуги, но аз й отрязах квитанциите за-винаги.

отрязвам / отрежа крилата на някого Обезверявам някого, обезсърчавам го, убивам духом някого.

Той беше властен, жесток и самовлюбен. Отрязваше кри-лата на всеки по- умен и по-способен млад човек. Не му дава-ше възможност за самочувствие и изява.Още: прекършвам / прекърша крилата

от стара коза яре съм Опитен, вещ, много хитър, обигран съм.

Той е политик от класа. Не можеш да го надхитриш. От стара коза яре.Още: жив дявол съм. • стара лисица съм

от сърце < и душа >

1. Откровено, сърдечно, искрено, честно.* Баба Софка от сърце и душа се радваше на успехите на своите внуци.* Честитих рождения ден на моята приятелка, пожелах й от сърце да бъде здрава и щастлива.

2. С удоволствие, с радост, с желание и готовност.Обичам професията си. От сърце и душа преподавам вся-

ка литературна творба от българската или европейската класика.

202

Page 205: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език о

от (из) твоите уста в божи < ите > уши При поздравление по някакъв повод. Отговор към някого след изречени хубави по-желания - да се сбъдне.

- Дълбоко съм убеден в отличното ти представяне на ма-турата по български език и литература.

- От твоите уста в божиите уши.Още: чул те Господ * златни ти уста

от трън (та) на глог От лошо на по-лошо. От по-малко зло на по-голямо.

Младото семейство се установи на квартира. Хазайката им, баба Петра, не ги оставяше на мира. Искаше все да им гостува, да има с кого да си говори.Преместиха се. Оказа се, че новата собственичка е зла и

жестока жена. Попаднаха от трън, та на глог.

очи като череши Големи и красиви тъмни очи.

Синът им се ожени за момиче от крайморски град. Краса-вица - висока и стройна, с очи като череши.

очите ми играят на всички < страни > Оглеждам внимателно наоколо. Взирам се, наблюдавам, бдя.

Очите на бодигарда играеха на всички страни. Носеше отговорност за живота на своя работодател.Още: очите ми играят на четири • очите ми гледат на четири страни

203

Page 206: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

о ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

още рибата в морето, той точи зъби да яде ирон. Извършвам предварителна подготовка за нещо, чието реализиране съвсем не е сигурно.

Очакваните пари от чужбина не идваха вече от няколко месеца, а тя, майката на Светлозар, ги е разпределила - за заеми от близки, за консумативи и за още какво ли не. Риба-та в морето, а тя точи зъби да яде.

Page 207: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ппадам духом книж. Отчайвам се, губя надежда, унивам.

Въстаниците осъмнаха мрачни и паднали духом. Иван Вазов, „Под игото”

пада ми в очите Разочарован съм от някого, от нещо; проме-ням мнението си в негативен план.

Изграденото с годините доверие между нас бе подложено на изпитание. Постъпката му бе грозна, той наистина пад-на в очите ни.

пада ми на сърцето

1. Харесва ми много някой, усещам близост, обиквам го.Той я гледаше отдалече, наблюдаваше я и усещаше, че тя

му пада на сърцето като светлина.2. Харесвам нещо, допада ми.

* Аз и сега като се вгледах в американските градове, право да си кажа...някак не ми паднаха на сърце.Алеко Константинов, „До Чикаго и назад”

* Паднало беше на сърцето му това хайдушко труфило и неведнъж го бе искал от чича си.Йордан Йовков, „На Игликина поляна”

падам като котка на краката си Справям се с положението, излизам прав, измъквам се без последици от трудна ситуация.

Притискаха го с въпроси и доказателства, но той, като котка, винаги падаше на краката си.

205

Page 208: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

п ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

падам на колене пред някого

1. Умолявам, искам снизхождение, прося милост.На колене ще падна пред нея, ще моля прошка.

2. Отрицателна форма. Не ще се покоря, унижа, няма да се при-зная за победен.

Те могат да ме разорят, но не ще падна на колене пред та-кава несправедливост.

пада мъка / на сърцето, на душата Измъчвам се, скърбя, стра-дам.

* Не дига се за работа ръка, /когато падне мъка на сърце. Пенчо Славейков, „Ралица”* Слънце, рожбо мила, що ти грижа падна / на душа, на сър-це, та се тъй забрави ? Пенчо Славейков, „Коледари”

падам ниско Загубвам авторитет, губя морални устои, прин-ципи.

Бе паднал така ниско, че не чуваше дори болката на близ-ките си.

падам от Марс Силно изненадан съм, неосведомен, незапоз-нат с обстоятелства, неориентиран съм.

Всичко това ми се виждаше невероятно, непознато. Като че ли бях паднал от Марс.

пада сянка на някого, на нещо

1. Помрачнява, потъмнява лице, поглед на човек; лошо настро-ение, тъга, скрита мъка.

Сянката на скръб, с която си дойде от България, не слезе вече от лицето му. /Писмо. Мара Белчева за Пенчо Славейков/ ■=>

206

Page 209: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език п

2. Върху човек пада подозрение, клевета, мълва; опетнява се незаслужено името му.

Клюките и клеветите се виеха около нея непрестанно и скоро на чистото й име падна сянка.

3. Човекът сам накърнява авторитета си с някакво проявление.Отказът му да прости бе неумолим. Падна сянка върху

него и то завинаги.

падна ми сърце на място Доволен съм, щастлив, удовлетво-рен, желанието ми се е изпълнило.

Любимата ми мелодия зазвуча в препълнената зала. Уне-сох се. Падна ми сърце на място.

пазя прах да не падне на някого Загрижен съм за някого, бдя над него, пазя го, предпазвам го.

Късно ги дари Бог с детенце, а те го поеха с любов и боязън, гледаха прах да не падне върху му.

палмата на първенството книж. Неоспоримото първо място.

Гдето дойдеше дума да става въпрос за палмата на пър-венството,... той преставаше да бъде хрисим.Захари Стоянов, „Записки по българските въстания“

пека на ръжен / на шиш някого Злонамерено измъчвам няко-го, създавам му тегоби, страдания.

Правеше им удоволствие да го измъчват с думите си - бав-но му съобщаваха фактите, един по един, въртяха го като на шиш.

207

Page 210: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

п ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

пета колона книж. Хора, внедрени във вражеска или конку-рентна среда, с цел да разузнават и работят в полза на своята страна.

Тези немски семейства бяха кротки и мирни хора, но в очите на изстрадалите полски селяни те бяха като пета колона на Германия.По израза на испански тенерал, контрареволюционер, който, настъпвай-ки към Мадрид със своите четири армейски колони, казва, че в града има и своя тайна пета колона.

пет за четири

1. В съчетание с глагола ходя: Скитам се, обикалям безцелно, шляя се безгрижно.

Бях в безгрижна ваканция. Ставах, когато поискам, ходех пет за четири по селото и околностите.

2. В съчетание с глагола работя, живея: повърхностно, необ-мислено живея, безразсъдно.

Живееше пет за четири, като че ли не мислеше за нищо и никого.

пипам с кадифени ръкавици Отнасям се деликатно, внима-телно, меко.

Действаше решително, но пипаше с кадифени ръкавици.

пирова победа книж. Победа, много скъпо платена, незаслу- жаваща жертвите.

Директорът уволни всички, които го оспорваха. Постиг-на Пирова победа. Трудните дни тепърва идеха.Епирският цар Пир удържа победа над римляните, но с много загуби, които всъщност подготвят завладяването на Епир следващата година.

208

Page 211: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език п

пих една студена вода Приемам някакво неочаквано пораже-ние; изненадващ неуспех, отказ.

Не беше приятно, но нямаше какво да правя. Пих една студена вода и продължих живота си.

пия вода от извора Получавам информация, знание от пър-воизточника; търся достоверност, истина.

Получих справките от най-висшата инстанция, пих вода от извора.

пламнала ми е главата Имам много работа, грижи, трудности; изпаднал съм в тежко, объркано положение.

Отвсякъде ме навалят изненади - и приятни, и не: сметки, задължения в работата, неприятности вкъщи, отваря се и възможност за експедиция в Африка... пламнала ми е главата.

плача над чужд гроб Излишна, ненужна, пресилена тревога, а може и лицемерна.

Ние плачем над чужд гроб, разбира се - подзе Зарговият за-щитник; - Какво ми е мен да си правя лоша кръв за чужди болки? Иван Вазов, „Двете врати”

плета си кошницата Действам обмислено в свой интерес, внимателно подготвям успеха си.

Твърде просто: защото ще стоиш зад метлата, а хората ще си плетат кошницата. Алеко Константинов, „Бай Ганьо в опозиция, ама де - де!”

плета си мрежата

1. Скрито подготвям, организирам желаното от мен.Дълго бе плел мрежата си и най-сетне се хвана богат улов:

всички подкрепиха кандидатурата му. <=>

209

Page 212: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

п ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

2. Умело заблуждавам, кроя планове, действам.С хитри ходове оплетох мрежата около тях.

плувам по течението Съобразявам се с общоприетото, с прави-лата, не противореча на преобладаващите разбирания и правила.

Битките не са за мен. Плувам по течението и оцелявам.

плувам против течението Водя трудна битка в живота, про-тивопоставям се на силата в името на принципи и морал.

Годините минаваха, но той не се променяше. Все така плу-ваше против течението, защитаваше трудни каузи.

плюли сме си в устата Твърдим едно и също, стигнали сме до еднакви разбирания и оценки, като че ли сме се наговорили.

Заради богатството и заради името ми - помисли си той,- всички са си плюли в устата и ме лъжат.Йордан Йовков, „Баща и син”

плюя си на краката Бързо побягвам, махвам се, изчезвам.

А аз и жената, плюем си на краката, па през баирите, ноще, та в Цариброд, оттам в София.Иван Вазов, „Ново преселение”

Още: плюя си на нозете • плюя си на петите • плюя си на подметките

повдигам завесата Разкривам нещо скрито, някаква тайна, към която се проявява интерес.

Статиите в много вестници най-сетне повдигнаха заве-сата на този странен случай.

повличам крак Правя нещо, което се повтаря и от други.

Аз като че ли повлякох крак и след мене още десетина души напуснаха работата.

210

Page 213: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език п

погалвам с перо / перце Доброжелателно, благосклонно отно-шение към някого, въпреки грешките, вината му; смекчаване на истината.

Момчето очакваше много разправии и неприятности, но за негово учудване стана обратното: като с перце го погалиха.

повява друг вятър Променят се обстоятелства, гледни точки, променя се атмосферата на отношенията, цялостното положение.

Повя вятърът на промяната и всичко се разбуди като от зимен сън.

поглъщам с очи някого или нещо Гледам с копнеж, с желание и удивление някого или нещо; очарован съм.

Бяхме занемели пред картината на водопада, поглъщахме с очи цветовете и формите на природата.

под диктовката на някого, на нещо книж.

1. Нещо се извършва под силното влияние и насочване от ня-кого, по заповед или нареждане отнякъде.

Явно беше, че не е самостоятелен в решенията си, дейст-ваше под нечия диктовка.

2. Нещо се извършва под силното влияние на морални или принципни подбуди.

Той действаше под диктовката на своите категорични разбирания, че трябва да пише само истината и само ис-тината.

под дърво и камък < търся > Търся старателно навсякъде, ис-кам да открия някого, нещо.

Шибил, страшният хайдутин, когото заптиета и кър- сердари търсеха под дърво и камък, слизаше от планината и отиваше да се предаде. Йордан Йовков, „Шибил”

211

Page 214: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

п ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

поднасям на тепсия / на блюдо нещо на някого Улеснявам не-чия победа, помагам на някого да получи без усилия нещо.

Свободата изисква жертви, тя не се поднася на тепсия, а е на върха на копието.

подпалвам чергата някому Причинявам беда, тревога, зло ня-кому; предизвиквам нещастие.

Подпалиха чергата на човека тези жестоки приказки. Чу-деше се какво да направи.

подписвам с две ръце Съгласен съм с нещо, с някого; гаран-тирам, вярвам.

Под този текст се подписвам с две ръце. И аз мисля така.

под път и над път Нещо, което се намира навсякъде, често срещано явление.

Това, което работя сега, което майсторя, не се намира под път и над път. Това е истината.

подрязвам крилете на някого Отнемам на някого възможнос-ти, надежди, идеали; убивам вяра.

Грубите уроци на живота можеха да подрежат крилете му, ако той не бе такъв мечтател и силен дух.

под сурдинка Много тихо, почти нечуто, слабо, притаено.

Той не казваше истината открито, а някак под сурдинка, внимаваше пред кого говори.

поемам си кръста Нося тежест, отговорност, дълг; понасям и пренасям трудностите на живота.

Дяконът пое своя кръст на апостол на свободата.

212

Page 215: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език п

поемам хвърлената ръкавица книж. Приемам нечие предиз-викателство, готов съм да отговоря, да се боря, да отстоявам.

Съзнавах, че направеното предложение бе много рисковано за мен, но поех хвърлената ръкавица с готовност, започва-ше интересно време.

показвам си рогата Проявявам скрити свои черти, скрита сила или скрит нрав.

Този човек бил много потаен, всички ни обърка, но ето че и той си показа рогата най-сетне.

покрай сухото < дърво > гори и суровото Покрай вината на виновните често пострадват и невинните.

В такива горещи и сложни събития, често покрай сухото гори и суровото.

по мед и масло < върви > Нещата вървят успешно, всичко е наред, спокойно е.

Изстрадаха много тези хора, но сега всичко в живота им върви по мед и масло.

попадам в небрано лозе Намирам се в неловка ситуация, об-стоятелствата са срещу мене, трудно мога да се защитя.

Занесох подаръка, но веднага се почувствах като в небрано лозе. Всички погледи се втренчиха в мене.

посипвам си главата с пепел

1. Разкайвам се за нещо сторено, покайвам се, смирявам се.Пред събранието на старейшините те се окайваха бурно,

посипваха си главите с пепел.2. Скърбя силно, безнадеждно, горчиво.

Дните минаваха, но не и мъката. Посипваше си главата с пепел, мислейки за преминалото и несбъднатото.

213

Page 216: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

п ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

поставям на място Търся отговорност, справедливо осъждам.

Най-сетне го поставиха на мястото му.

поставям на пиедестал Възхвалявам, издигам.

Младите го поставиха на пиедестал, защото беше умен и справедлив.

поставям на топа на устата Поставям някого в рискова ситу-ация, в трудно положение.

Всички се измъкнаха от залата, а аз останах на топа на устата.

поставям под въпрос Съмнявам се.

Когато Ганев изрази мнението си, аз поставих под въпрос неговата компетентност.

поставям пред свършен факт Принуждавам някого да се съ-гласи с нещо - волю-неволю.

Родителите бяха учудени и смутени, поставени пред свършения факт.

поставям точка Слагам край на нещо.

Щяхме още дълго да спорим, но старият баща сложи точ-ка на полемиката.

поставям на позорния стълб Опозорявам, заклеймявам, осъждам.

Не след дълго, тези, които го хвалеха, го поставиха на по-зорния стълб.

поставям на преден план Давам предимство, голямо значение.

Въпросът за заплащането беше поставен на преден план.

214

Page 217: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език п

по-тих от < водата >, по-нисък от < тревата > Определение за човек мирен, послушен, смиряващ се, непротиворечащ.

Началникът се обграждаше все с такива хора: no-тихи от водата, по-ниски от тревата. Бяха удобни за тираничния му нрав.

потъвам /провалям се < вдън земя >

1. Изпитвам срам, вина, неудобство.Една усмивка бе замръзнала на треперещите ми уста и

като че ли ми се искаше хем да се изсмея, хем да заплача, хем да се проваля вдън земя. Алеко Константинов, „Бай Ганьо”

2. Загубвам се, безследно изчезвам.Колкото и да претърсваха горите, хайдутите бяха потъ-

нали вдън земя.

по-черен от дявола Лош, зъл, недоброжелателен човек.

Толкова ме мразеха, че ме бяха изкарали по-черен и от дя-вола.

правя вятър на някого Хваля, лаская, възвеличавам, превъз-насям.

Беше внимателен към всички, но към началника си се дър-жеше особено внимателно и при всяка възможност му праве-ше вятър.

правя капитал от нещо Придавам прекалено голямо значение на нещо, което не е толкова значително; преувеличавам значе-нието на нещо.

Не прави капитал от това, което ти казах, не преувели-чавай нещата.

215

Page 218: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

п ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

правя от мухата слон Преувеличавам, пресилвам проблема; създавам излишно напрежение и тревоги.

Беше само дребно недоразумение, но те направиха наисти-на от мухата слон.

правя се на две и половина Преструвам се на не чул, не видял, не разбрал; правя се на недосетлив, глупав.

Питахме го настойчиво за случилото се, а той увърташе, измъкваше се, правеше на две и половина.

правя си оглушки Преструвам се, че не разбирам, не чувам.

Бай Ганьо си прави оглушки и развива темата за българ-ското гостоприемство. Алеко Константинов, „Бай Ганьо”

правя сметки < без кръчмаря > Очаквам успех, без да преце-нявам важни обстоятелства; подценявам обективни причини, влияния; надценявам се.

Очакваше ме може би нова работа. Подготвих се стара-телно: документи, облекло. Изглеждах добре. Но... оказа се, че съм си правим сметката без кръчмаря.

правя си устата < като габровец за тояга > Искам да постигна нещо и намеквам красноречиво за това, подсещам неприкрито.

Гостът се въртеше на стола неспокойно, често поглеж-даше към кухнята, питаше час по час дали е станало вече обед, явно ни подсещаше, че е гладен. Правеше си устата като габровец за тояга. Стана ми смешно.

пращам за зелен хайвер някого Подмамвам, излъгвам, залъг-вам; насочвам съзнателно в погрешна насока.

Чак на другия ден, когато стигнахме в Хижата, разбрахме, че са ни пратили за зелен хайвер.Още: пращам на кино някого

216

Page 219: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език п

през куп за грош Правя нещо нехайно, небрежно, повърх-ностно, как да е; не се старая.

Всичките документи бяха нахвърляни небрежно на маса-та. Никакъв ред. Явно бяха работили през куп за грош.

преливам от пусто в празно Извършвам ненужна работа, из-говарям излишни слова; безполезна деятелност.

Говориха и спориха дълго, с часове, преливаха от пусто в празно. Не постигнаха споразумение.

преливам чашата на търпението Достигам до крайната точка на поносимост; прекрачвам някаква своя граница на търпимост.

Това вече беше много. Чашата на търпението ми преля.

преминавам границата

1. Извършвам или изговарям нещо прекалено, неподходящо, нетактично.

Закачките и подигравките му наистина преминаха всяка граница на приличието

2. Излизам от всякакви норми и правила, нарушавам морални принципи, устои, човешки норми.

* Тази безсрамна интрига премина границата на толерант-ността и търпението ни.* Трябваше да сложим край на тази неморална игра с човеш-кото ни достойнство.Още: минавам, прехвърлям, престъпвам границата

преминавам през иглени уши Преминавам през тежки изпи-тания и проверки, изживявам непоносими трудности.

Премина през иглени уши, но успя да защити своите из-следвания пред всички. Усилието му бе достойно за уважение.

217

Page 220: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

п ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

преминавам през огън и вода Минавам неспокоен, жертвен път, изпълнен с много изпитания, трудности; преодолявам ри-скове и страдания.

Преминаха през огън и вода, но достигнаха до лелеяната мечта: бяха на скалистия връх, над всичко и всички, над себе си дори.

преминавам Рубикон Правя решителна, съдбовна крачка; смело преодолявам голямо препятствие, което ме поставя в нова позиция, с нови възможности.

Двете армии, въпреки съперничеството на техните пъл- ководци, съединиха силите си за предстоящето сражение. Рубикон бе преминат.Историческо. 49 г. пр. н. е. Юлии Цезар преминава р. Рубикон - северната граница на Италия. Това събитие дава началото на гражданска война, след която Цезар завладява Рим.

претърколила се тенджерата, та си намерила похлупака

Означава постигане на близост, разбирателство на двама души или групи хора; съвпадение по интереси, по нрави, по разби-рания.

Останаха от българите само Бай Ганьо и екзалтираният студент, който не искаше да пропусне случая да извлече ня-коя полза от своята случайна среща с българския търговец на розово масло. Претъркули се тенджерата, че си намери похлупака. Алеко Константинов, „ Бай Ганьо”

прехапвам език

1. Млъквам, поради уплаха, учудване, стрес.Шампионът бе повален с нокаут. Брат му изтръпна,

млъкна, сякаш си прехапа езика. >=>

218

Page 221: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език п

2. Млъквам, за да не кажа нещо излишно; замлъквам от пред-пазливост, от деликатност.

Прехапах си езика, за да не му отвърна. Все пак беше болен човек.

прехвърлям баира Преодолявам най-трудния момент от свое начинание.

Не ми се вярваше дори, че вече прехвърлих баира. Можех да си поотдъхна и да продължа с no-умерени крачки.

придобивам плът и кръв книж. Осъществяване, реализиране на някаква идея, мисъл, намерение.

Романът бе завършен в една февруарска нощ. Дълготаени- те мисли, носталгията, спомените придобиха плът и кръв, бляновете им дадоха живот.

при закрити врати книж. Провеждане на съдебни заседания, официални съвещания без присъствието на външни лица.

Моля залата да бъде опразнена. Съдебното заседание ще продължи при закрити врати.

приказки от 1001 нощ Разправям измислени, невероятни неща; разказвам небивалици, фантазирам.

Че ни разказваше приказки от 1001 нощ ни бе ясно, но пък бе и красиво.

присмял се хърбел на щърбел ирон. Да се присмиваш на ня-кого, подобен на самия теб.

Беше наистина весело да го слушаш. Оспорваше и иронизира-ше опонента си, а ние си мислехме: присмял се хърбел на щърбел.

219

Page 222: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

п ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

проглушавам света Разгласявам, разпространявам нещо це-ленасочено и упорито; губя мярка.

Проглушиха света със своето откритие, но така и не го видяхме никога.

продавам зелени краставици Лъжа, мамя, заблуждавам, смя-тайки, че не съм разкрит.

Той явно ни смяташе за наивни и ни продаваше зелени краставици. Мислише, че ни мами с невероятните си пла-нове.

продавам за тридесет сребърника книж. Предавам, жертвам нещо голямо и ценно на нищожна цена, непростимо предател-ство.

С лека ръка той продаде за тридесет сребърника едно дъл-гогодишно, и както мислехме, истинско приятелство. Не е ли жалко за него ?

проливам крокодилски сълзи Проливам лицемерни сълзи; неискрено съчувствие.

Сега само остава да пролея и крокодилски сълзи. Няма нужда. Владея се добре.

прометеев огън Всеотдайно дарено добро на хората; мисъл, помощ, жертва за човека.

Ти сне / от небесата пламък прометеев, / да го запалиш в хорските сърца / и, възгорени, да ги възвисиш.Пенчо Славейков, Cis moll

220

Page 223: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език п

простирам се според чергата си Действам според материал-ните си възможности, според положението си.

Е, иска ми се и на мене да пообиколя света, да се поразтъпча из Австралия, Шотландия, да надникна по средиземноморски-те курорти, ама трябва да се простирам според чергата си.

пускам бръмбари в главата на някого Подстрекавам някого към дело, подбуждам някого за нещо.

Мисълта за експедицията го вълнуваше. Защо ли му пус-наха този бръмбар в главата.

пускам дълбоки корени

1. Задържам се на едно място дълго време, завинаги.Работата го вълнуваше, той просто пусна дълбоки коре-

ни в изследователския център.2. Приобщавам се към определена кауза, идея.

Цялата група пусна дълбоки корени в живота на малкото селце, скоро на всички стана необходимост да споделят един с друг, да се търсят и да си помагат.Още: пускам котва при някого, някъде

пускам прах в очите на някого Заблуждавам, подвеждам, от-клонявам вниманието, преча да се види истината.

За туй ли, че ще им пуснеш прах в очите и ще се препоръ-чаш за син на милионерин - фабрикант, или притежател на кораби... Алеко Константинов, „Бай Ганьо”

пускам фитил на някого Провокирам към бързи действия, решния; възпламенявам, подстрекавам.

Ти знаеш само да пускаш фитили на хората с твоите пи-сания. Нямаш ли съвест ?

221

Page 224: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

п ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

пъхам си носа Проявявам излишен, нетактичен интерес към чужди дела, към чужд живот; набърквам се, където не ми е ра-бота.

Тя проявяваше нездрав интерес към живота на съседите си, пъхаше си носа навсякъде, надничаше през пътната вра-та на своя дом, за да не изпусне някоя новина.

Още: муша си носа • навирам си носа • тикам си носа

пяна ми излиза на устата

1. Гневя се силно, беснея.Карах се, съпротивлявах се, убеждавах, пяна ми излезе на

устата. Напразно.2. Уморен съм от дълги, безнадежни усилия.

Отказвам се вече. Какво ли не ти казах. Пяна ми излезе на устата.

Page 225: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

рработи ми късмета Върви ми в живота, щастлив съм, пости-гам, каквото пожелая.

Много се страхувах от изпитанията в експедицията, но скоро се успокоих. Късметът ми работеше.

работя за залък хляб Зле платен труд, неоценен по заслуга.

Колкото дадете. Работя, колкото за залък хляб. И да има къде да нощувам, ама няма къде.Димитър Талев, „Железният светилник”

работата е спукана Пропаднала работа, с лоши последици, неуспешна, несвършена.

* - Скоро да се махаш оттук, бай Ганьо, ако те свари поли-цейският, работата е спукана, върви нагоре, аз ще дойда - извиках аз с престорено негодувание. Алеко Константинов, „Бай Ганьо”* Една думица, ако пошушна, спукана ви е работата.Иван Вазов, „Под игото”

разбивам сърцето на някого Причинявам болка на някого, нанасям душевна рана, унижавам чувства, отхвърлям чувства.

Изневярата й разби и сърцето му, и живота му.

разбира ли ти свиня от кладенчова вода ирония. За човек, кой-то не оценява истинското, по-доброто, по-разумното, почтеното.

Даже бай Ганьо ми нашепна на ухото: „Разбира ли ти сви-ня от кладенчова вода.“ Алеко Константинов, „Бай Ганьо”.

223

Page 226: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

р ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

разбърквам главата < ума > на някого Лошо влияя на няко-го, насочвам неправилно, създавам лъжливи очаквания, обър-квам представи и мнения.

Неговите странни думи и действия разбъркваха главите на младите, а някои от тях започнаха смело да му подража-ват.

развреждам раната на някого Напомням за болезнени изжи-вявания, за загуби, провал; събуждам потискащи спомени.

И в твойта смърт и в тяхното страдание, / познах те-глото аз на тоз народ, /развредиха се мойте вети рани / за неговът и наш злочест живот.Петко Рачев Славейков, „Жестокостта ми се сломи”

развързвам език < своя > на някого

1. Говоря и това, което не би трябвало, бърборя излишно, не-уместно.

Хубавото време и настроение ме накараха лекомислено да загърбя предпазливостта си и аз си развързах езика.

2. Повлиявам на някого да изкаже това, което крие или пази.Заплахата бе така красноречива, че той без много да ми-

сли, развърза езика си.3. Повлиявам благотворно на някого да се отпусне да говори, спечелвам доверие, предразполагам към споделяне.

Тяхната добронамереност го успокои и след броени дни той вече разказваше преживяното. Доброжелателството развърза езика му, сломи мълчанието му.

развързвам кесията Проявявам щедрост, раздавам средства, давам помощ.

За учудване на всички, той развърза кесията си щедро.

224

Page 227: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език Р

развързвам ръцете на някого Давам свобода на действията, осигурявам възможности.

Новите разпоредби бяха посрещнати с одобрение. Служи-телите усетиха, че ръцете им са развързани. Усещането бе невероятно.

развявам байрак Повеждам битка, имам лидерска позиция, от-крито заявявам позицията си, водя след себе си съмишленици.

Докато другите умуваха, те развяха байрака на недовол-ството си.

раздухвам огъня Подклаждам напрежението, спомагам за из-остряне на конфликт.

Лекомислено и високомерно той раздухваше огъня, про-тивопоставянето стигна до връхната си точка. Разумът мълчеше.

разигравам комедия, театър Играя роля, не съм искрен, прес-трувам се.

Двамата бяха удивителни партньори в закачките и ин-тригите си. Вечерта разиграваха комедия на невинността.

разигравам си коня Държа се високомерно и безотговорно, върша произволи, не се съобразявам с никого и с нищо.

Като син на големеца на селото, той си разиграваше коня без да се съобразява с никого и с нищо.

разменяме си шапките Остро спречкване, скарване, запла-шително противопоставяне.

Не очаквахме, че толкова бързо ще се изостри този спор.Докато се усетим, разменихме си шапките.

225

Page 228: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

р ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

размътвам водата на някого Преча на някого, създавам труд-ности по неговия път, саботирам.

Цяла група от противниковия лагер се занимаваше да раз-мътва водата на конкурента с интриги, с подлютени тай-ни, с добре подработени факти.

разпасана команда

1. Неорганизирана група хора, без правила и обща цел, некон-тролируема.

Не приличаха на войници, а на някаква разпасана команда.2. Недисциплиниран човек, без ред и правила в живота и в своя бит.

Наблюдавам ги внимателно ден по ден. Та те наистина са разпасана команда.

разправяй на старата ми шапка иронич. Не ти вярвам, разби-рам, че ме заблуждаваш.

И казваш, че в тази съборена сграда си живеете добре ? Разправяй ги на старата ми шапка.

разпъвам на кръст някого Измъчвам силно, причинявам жес-токо страдание.

Разпънаха го на кръст с несправедливите си обвинения, с жестоките си преценки. Дори приятелите го изоставиха в това изпитание.

разрушавам мостовете зад себе си Прекъсвам възможност-та за обратен път, не мога и не искам да се върна назад, не съм склонен на компромиси.

Той бе решителен човек и с един замах разруши мостовете зад себе си. Връщане назад не можеше да има.

226

Page 229: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език Р

разсичам Гордиевия възел Разрешавам заплетена задача; излизам решително от трудно положение, с неочакван замах променям хода на събитията.

Търсихме сложни решения, чертаехме стратегически ходо-ве, когато младият човек с един замах разсече Гордиевия възел. Според легендата, Александър Македонски разрязва с меча си сложния възел, завързан от фригийския цар Гордий, вместо да търси начин да го развърже.

разтурям къща, правя колиба Правя погрешна, неразумна стъпка, жертвам ценност за нещо дребно, самоизлъгвам се.

Не очаквахме те да сторят такъв неразумен ход - разту-ри къща, направи колиба. Каква погрешна преценка. Би било смешно, ако не е тъжно.Още: заменям кон за кокошка

разтягам локуми Говоря много, продължително, без да казвам нищо съществено; прикривам с многословие незнанието си.

Незнанието не се харесва, но в разтягането на локуми има нещо нахално, дори възмутително.

разчиствам си сметките с някого

1. Разплащам се окончателно, ликвидирам неуредени финан-сови отношения.

Най-сетне съм спокоен, разчистих всички стари сметки. Олекна ми.

2. Уреждам отношенията си с някого, изисквам отговорност, изяснявам позициите си.

Бяхме пределно откровени. Разкрихме гледните си точки, взаимните обвинения и очаквания. Както се казва, разчис-тихме си сметките. ■=>

227

Page 230: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

р ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

3. Наказвам някого сурово, отмъщавам.

Високият пост му дойде навреме, за да си разчисти смет-ките със своя стар враг.

разчупвам леда Преодолявам успешно напрегнати отноше-ния с някого, затоплям връзката, надмогвам отчуждение.

Отначало общувахме трудно, но лека-полека разчупихме леда между нас.

рай божи Нещо извънредно приятно, радостно, прекрасно.

Пред очите ни се разкри невероятна картина: зелено поле, бухнали бели пролетни дървета, пеещи птици... Рай божи.

рана на сърце Любовна мъка.

Той говореше, работеше, смееше се, но личеше, че носи рана на сърце.

рано или късно Непременно нещо ще се случи, неизбежно е, по-близо или по-далеч във времето.

Справедливостта се бави, но рано или късно, в незнаен све-тъл ден, тя кацва като птица на умореното ни рамо.

раста в очите на някого Печеля одобрение, уважение, респект.

От няколко минути Кандов постоянно нарастваше пред очите на Соколова. Иван Вазов, „Под игото”

растат ушите на някого Повишено самочувствие от похвали или постижения; възгордяване.

Толкова много поздравления, овации, покани за срещи - ще вземат да му пораснат ушите. А това е опасно за такъв млад човек.

228

Page 231: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език р

расъл под похлупак Отгледан с прекомерно внимание, неса-мостоятелен, непознаващ живота.

Странен човек е той. Не може да се ориентира в нещата около себе си. Като че пи е расъл под похлупак.

режа късо, изкъсо < като с нож > Говоря откровено, кратко и ясно, най-същественото.

Разговорът ни беше кратък, защото той режеше изкъсо. Бе решителен и смел човек.

рекли на лисицата, а тя на опашката си Прехвърлям възло-женото на мен или на друг, прехвърлям отговорност.

Оказва се, че напразно сме очаквали резултатите, защо-то той оставил друг да завърши експеримента. „Рекли на лисицата, а тя на опашката си”Още: рекли на кучето, на котката...

рибата още в морето, той турил тигана на огъня ирон. При-бързани, нетърпеливи очаквания на нещо несигурно.

Какви са тези приготовления ? Та човекът още не е тръг-нал, дори не е решил това. Ама че хора - рибата още в море-то, а тигана вече на огъня.

Още: рибата още в морето, те й пържат лука

ритам срещу ръжена Надигам глава, боря се, бунтувам се сре-щу сила и власт.

Маскари са до един!... Ама какво да сториш ? Не се рита срещу ръжен!... Не си ли с тях... спукана ти е работата.Алеко Константинов, „Бай Ганьо”

229

Page 232: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

р ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

роден под щастлива звезда Човек с късмет, на когото всичко му върви, преуспява и е щастлив.

Нямаше съмнение, че той е роден под щастлива звезда.Още: роден с риза

роня крокодилски сълзи Престорено, неискрено съчувствие, лицемерно съжаление.

Тя се учудваше, питаше, състрадаваше доста пресилено, ронеше крокодилски сълзи. Разиграваше добре театъра.

рядка птица

1. Човек с редки, необикновени качества, с редки дарби.Рядка птица беше този човек. Толкова даровита ръка

имаше, такива странни думи думаше.2. Човек особен, странен, особняк.

Още преди разсъмване той беше на морския бряг и тича-ше, рецитирайки. Наистина рядка птица.

ряпа да яде някой пред някого Изразява се предимството на някого пред друг.

Непознатото момиче бе така красиво, че не можех да не си помисля: пред тази естествена красота всяка силиконова красавица може ряпа да яде

230

Page 233: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ссамо мене ме няма някъде ирон. Изразява учудване от пре-тъпкано помещение, пространство, изпълнено с много раз-лични, трудни за обхващане и преценка предмети.

Като отворих този твой шкаф, главата ми се замая. Там само мене ме няма.

само това остава Възклицание за неприятна изненада.

Само това остава: и на гости да ни дойдат след своите интриги и подигравки.

сапунен мехур Нещо краткотрайно, преходно, илюзорно, из-мамно.

Тя слушаше словата му вътрешно усмихната. Какви сапу-нени мехури! Наистина ли смяташе, че му вярва?

с бъклица каня някого ирон. Със специално внимание, с под-чертано уважение, преднамерено.

Не очакваме да ни канят с бъклица. Много, много не ни по-насят.

с бялото на окото < поглеждам > С укор поглеждам, заплаши-телно, прикрито, недоволно.

Не му хареса нашето решение. От време на време ни по-глеждаше с бялото на окото си.

231

Page 234: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

с ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

свалям булото от някого

1. Разкривам истинския лик на някого, откривам пред света нещо потайно, скрито, неизвестно или любопитно.

Най-сетне свалиха булото на тази история. Бе стреси- ращо.

2. Изобличавам, разкривам непочтени дела, намерения.С общите си усилия те свалиха булото от дейността на

„юриста” и истината се възцари.

свалям звезди от небето на някого Говоря небивалици, хваля, лаская, обещавам невероятни неща.

Тя го слушаше в захлас, а той с размах сваляше всички звезди от небето.

свалям маската на някого Разкривам истинската същност, от-странявам заблуди, илюзии.

* Беше ден, / свалих аз маската му и пред мен / въздъхна нощ, и вече се не съмна. Пейо Яворов, „Маска”* Най-сетне свалиха маската на този диктатор.

свалям шапка на някого

1. Изразявам уважението си, почитта си, одобрението си, при-знанието си.

Свалям шапка на тяхната дързост и постоянство.2. Угоднича пред някого, от когото завися.

Какво да правим ? Сваляме му шапка. От него зависи всичко.

сваля се планина от раменете ми Чувствам голямо облекчение, освобождавам се от някаква тежест, мъка, вина, задължение.

Изплатих всичките си задължения и като че свалих цяла планина от раменете си.

232

Page 235: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език с

свеждам глава пред някого

1. Изразявам почит, уважение, преклонение.Сведохме глава пред спомена за техния подвиг.

2. Покорявам се, примирявам се, безсилен съм да се съпроти-вя.

Не свеждаше той глава пред никого. Влезе в общината като твърдокрил бръмбар в пчелен кошер. Димитър Талев, „Железният светилник”

сверявам си часовника Съобразявам се с нечия позиция, по-ложение, успявам да преодолея изоставането, настигам изпре-варилите ме.

Оспорвахме се един друг, противоречахме си упорито, но накрая си сверихме часовниците.

света вода ненапита

1. Ироничен укор към човек, който се прави на невинен.Ходеше бавно, говореше тихо, поздравляваше учтиво,

като го гледаш - света вода ненапита.

2. Ироничен укор към наивни хора, които лесно се поддават на заблуди.

Вие наистина го смятате за света вода ненапита, въпре-ки всичко, което е сторил досега.

светая светих Нещо най-съкровено, недокосвано, свещено.

С победата си в бъдеще ние ще достигнем до там, дето другите са вече отдавна: до светая светих на живота - до своята душа, до опознаване себе си. Пенчо Славейков, „На Острова на блажените”

233

Page 236: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

с ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

свещена простота книж. Възклицание по повод на нечие не-вежество, непросветеност, наивност.

Нима чакате милост от тези хора? От тези зверове? О, свещена простота!

свивам байрака Преставам да действам, да се боря, да упорст-вам. Покорявам се, отказвам се.

Отделиха се от експедицията, не слушаха напътствия-та ни, но скоро свиха байрака.

свива < стяга > ми се душата, < сърцето > Силно се притесня-вам, безпокоя, тревожа.

Знае / невеста ранобудна - всичко / готово е, но пак ще пита, / че утре жетва е; самичко / сърце си знае как се стяга.Пейо Яворов, „Градушка”

свивам сармите на някого Обуздавам нечие непокорство, ограничавам своеволия, овладявам разгорещено положение.

Няколко дена те вилняха из лагера, не се покоряваха на ни-кого. Но когато си дойде техният командир, веднага им сви сармите.

свивам се в черупката си

1. Държа се встрани от събитията, страхувам се да се проявя, спотаявам се.

Съзнавах, че съм малодушен, но не овладявах страха си, свивах се в черупката си и чаках по-добри дни.

2. Крия се от хората, крия преживяванията си, затварям се в себе си.

Изоставен от най- близките си, той почти не се показва-ше от дома си, сви се в черупката си и не позволи на никого да надникне в мъката му.

234

Page 237: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език с

свивам си гнездо

1. Създавам свое семейство, свой дом.В моминските си мечти Султана се виждаше как свива

свое гнездо, как връща живота в старата къща и продължа-ва рода на своите предци.

2. Намирам своето място, където се установявам.Самотен, каквато беше полярната експедиция, разтвори

душата му и той се почувства на мястото си, като да бе свил своето гнездо.

свивам си опашката Преставам да противореча, спирам съпро-тивата си, примирявам се, съобразявам се с обстоятелствата.

Ами вий защо се обаждате, вий адвокатин на ректора ли ще ставате ?... Свили си опашките ония ми ти хора, гък не могат да кажат. Алеко Константинов, „Бай Ганьо”

свила ми се е змия в пазвата Допуснал съм много близо до себе си човек, който е бил неискрен и злонамерен, излъгано е доверието ми.

Избягваше да мисли за случилото се, но чувствата го на-валяха упорито и непрестанно. Бе приел този младеж като свой син, вярваше му, радваше се, а то, змия бе се свила в па-звата му. Топлеше се на гръдта му и чакаше да го клъвне в сърцето.

свива ми се сърцето Притеснявам се, измъчвам се, тревожа се, страдам.

* Тъй както свива модрия седянко / цветец, когато слънце-то залезе, / тъй и сърцето Ралици се сви, / прибрало спомен скъп за ясни дни. Пенчо Славейков, „Ралица”* Свива се сърце и памет се губи. /Дружки, неверници, змей- но ме люби. Пенчо Славейков, „Змейново либе”

235

Page 238: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

с ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

свиря първа цигулка Имам определящо, най-значимо влия-ние, заемам ръководно място.

Всички се надпреварваха в изработването на проекта, но той свиреше първа цигулка.

сврака ми е изпила ума ирон. Постъпвам неразумно, глупаво, не съобразявам, не разсъждавам обективно.

Какво сторих? Къде ми е ума? Сврака ли го е изпила?

свърши ми < му > се царството Приключва времето на доб-руване и благосъстояние, на високо положение в обществото.

Царството му свърши и сега ще се види на какво наисти-на е способен.

сгазвам лука Правя нещо неразумно, нередно, срамно.

Разбрах, че е сгазил лука, и ми идеше да се разсмея.

с главата надолу Напълно хаотично, разбъркано, разбутано, безредно.

Нищо не можеше да се намери в тая къща. Ввсичко бе с главата надолу.

с голяма кошница < тръгвам > Големи очаквания и надежди, недостатъчно основателни.

С голяма кошница тръгнаха на състезанието, но как ли щяха да се върнат ? Преди да почне битката ги изпратиха като победители.

с двата крака Изцяло съм в нещо, отдаден на нещо, вплетен в нещо.

В любовта бе затънал с двата крака. Не виждаше, не чу-ваше, не ядеше.

236

Page 239: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език с

седма дупка на кавала Нещо излишно, ненужно, без значение.

Не го забелязваха, не го търсеха за нищо, беше като седма- та дупка на кавала.

седя в сянка

1. Непризнат съм, пренебрегнат, недооценен.Беше способен и оригинален, но седеше в сянка. Не го раз-

бираха.

седя на сянка

1. Признат съм, но не искам да се набивам на очи; държа се на-страна от вниманието.

Седя на сянка, така се чувствам по-свободен.

2. Държа се настрана от събитията, не искам да се намесвам, не искам да нарушавам спокойствието си, не искам да рискувам.

Събитията се развиваха главоломно, той наблюдаваше и предвидливо седеше на сянка.

седя като на бодли Обезпокоен съм, напрегнат, очаквам нещо неприятно или лошо.

Стопанинът седи като на бодли и не знае как по делика-тен начин да експедира временно сладкодумния си гост.Алеко Константинов, „Бай Ганьо“

Още: седя на тръни « седя на игли

седя на топло В безопасност съм, на сигурно място съм, по-дсигурен съм във всичко.

Стой си на топло и не слушай разни хаймани.

237

Page 240: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

с ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

седя със скръстени ръце

1. Стоя без работа, бездействам, мързелувам.

По цял ден стоеше със скръстени ръце, наблюдаваше лени-во облаците или обикаляше по полята с бавна стъпка.

2. Стоя безучастен към някакви действия или събития, съзна-телно се дистанцирам от участие в тях.

Подготовката на въстанието напредваше, но той упори-то стоеше със скръстени ръце и демонстративно не взема-ше никакво участие.

сека клона, на който седя Сам си правя зло, сам ще накърня интересите си със своите дела.

Той действаше решително без да подозира, че сече клона, на който седи.

сече ми акъла < мозъка > Умен съм, способен съм да мисля, разбирам.

Работата му спореше, ръката му пипаше с похватност, умът му сечеше. Елин Пелин, „Ян Бибиян на луната”

сече ми пипето ирон. Разсъждава, мисли, умен е, размишлява.

Не ти ли сече толкова пипето да им речеш, че съм ти брат, че съм изпаднал човек, а бе то стига да речеш, че съм българин, ти нали ги знаеш русите какви са ахмаци!Алеко Константинов, „Бай Ганьо”

238

Page 241: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език с

сизифов труд книж. Тежък, обречен, безплоден труд.

Това бе едно жестоко усилие, продължително, някак безна-деждно. Не се виждаше нито целта, нито перспективата. Сизифов труд. И въпреки това, не можехме да спрем. Усилие, заради самото усилие.От митологията: Цар Сизиф е наказан от Зевс /заради оскърбление на боговете/, след смъртта си да тласка огромен камък по планинска стръмнина, но когато стига на върха, камъкът се търкулва надолу. И отново тласкане нагоре, и отново търкулване надолу... И така до без-край.

сипя огън и жулел срещу някого Нападам ядно, яростно ня-кого; хвърлям люти обвинения.

Ораторът се беше вдъхновил, по-точно възпламенил. Си-пеше огън и жупел срещу управлението на предприятието и потвърждаваше с факти и документи

с какви очи възклицание

1. Укор към себе си за некоректно, неправилно проявление: не- тактичност, причинено зло, обида...

С какви очи да погледна стария си учител ? Как можах да го подмина ?

2. Израз на възмущение към някого, който е постъпил грозно, непочтено.

И продължаваш да ми обясняваш и да ме лъжеш. С какви очи стоиш пред мен ?

с коя ръка да се прекръстя възклицание Изразява укор, недо-умение, учудване, изненада.

Слизал си посред нощ от върха в този студ и мраз? Сам? С коя ръка да се прекръстя?

239

Page 242: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

с ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

слагам в малкия си джоб някого Превъзхождам някого по способности или постижения.

Момчето беше непознато, никой не се опасяваше от него-вата конкуренция, но накрая той сложи всички в малкото си джобче.

слагам кръст на някого Прекратявам, приключвам, привърш- вам.

След дълго мислене, преценяване на случилото се, реших да сложа кръст на приятелството ни.

слагам отпечатък < върху нещо > Оказвам силно въздейст-вие, оставям дълбока следа.

Едва сега той разбра колко дълбок отпечатък е останал в душата му от тази случайна среща.

слагам пръст в раната Засягам най-уязвимото, болезнено място; предизвиквам събуждането на неутихнали болки, про-блеми.

Без много, много заобикалки те сложиха пръст в раната и спорът избухна.

слагам си главата в торбата Рискувам много, предприемам опасно начинание.

Съзнавах, че опасността нараства, че се приближава раз-връзката, но вече си бях сложил главата в торбата.

слагам на сърце нещо Завладян съм от някаква мисъл, чувство, желание, които не ми дават мира; безпокоя се, тревожа се.

От днес слагам на сърцето си дълбоко безпокойство и гри-жа за вас. И съм щастлив от това.

240

Page 243: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език с

слагам си обица на ухото Вземам поука от нещо преживяно, от моя грешка, ще помня опита си, не ще го подценявам.

Моето лекомислие заплатих скъпо. Слагам обица на ухо-то си. Не ще забравя.

след дъжд качулка Закъсняло във времето действие, от което вече няма нужда.

След дъжд качулка беше неговото закъсняло признание. Всички вече знаеха истината, а той загуби възможността да стане техен приятел.

след нас - потоп книж. Възклицание, което изразява прене-брежение, безотговорност към собствените дела, нехайство за бъдното и последици от сторените дела.

Действаха като заслепени, не мислеха за нищо, интересу-ваше ги само сегашния миг. „След нас - потоп!“, беше техни-ят девиз.

слизам от сцената Отказвам се от активност, преставам да действам, губя влияние.

Всеки трябва да знае кога да слезе от сцената, за да оста-не там завинаги.

смазвам < строшавам > главата на змията Побеждавам, уни-щожавам голямо зло, неприятел, беда.

Дорде е мъничка змията, / елате да се съберем, / с крака да й строшим главата, / свободни да се назовем.Добри Чинтулов, „Стани, стани, юнак балкански”

сметка без кръчмаря < правя > Недобра, неразумна преценка на обстоятелства или последици на някакво деяние.

Очакваше бързи печалби, но явно си беше направил смет-ката без кръчмаря.

241

Page 244: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

с ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

с отворени очи

1. Умирам без да съм изпълнил най-съкровеното си желание.Ще умра с отворени очи, няма да видя пак родината си.

2. Просветен, знаещ, опитен, вещ.Людете сега са други, с отворени очи. Димитър Талев,

„Илинден”

с открито сърце

1. Открито, честно стоя пред някого.- Стоя пред вас с открито сърце - каза със спокоен глас

апостолът.2. Доброжелателно, с разбиране и топлота.

Стопанката ги посрещаше с открито сърце и бързо спече-ли тяхното доверие.

3. Готов съм да бъда откровен, да споделя вашите чувства и на-мерения.

Когато си с открито сърце пред добър човек, тогава ще усетиш светлината му.

с открито чело Който има чиста съвест, чисто минало, човек с чест и достойнство.

Можеше да застане с открито чело пред тях, беше човек със спокоен сън.

Още: с открито лице

с половин уста < казвам >

1. Неохотно, без желание казвам нещо.Стопанката с половин уста ни покани отново на гости.

Почти я съжалих.2. С неудобство, стеснително, засрамено казвам нещо.

Пред непознатите хора момичето се сконфузи, сви се и с половин уста промълви думи на покана.

242

Page 245: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език с

с пръст в устата < оставам > Излъган съм в очакванията си. На края на месеца останахме с пръст в устата - сред-

ствата не пристигнаха.

спукан лев, грош < нямам > Нямам никакви пари.

В чужбина, сред непознати хора, те се оказаха без спукан пее.

Още: спукана пара • спукан петак

спукана ми е работата Намирам се в тежко, почти безизходно положение, провалил съм се.

Една думица ако пошушнете, спукана ви е работата.

сражавам се с вятърни мелници

1. Водя безсмислени битки с въображаеми врагове.Никой не го преследваше, но той бе в непрекъсната напрег-

натост, тревога, сражаваше се със своите вятърни мелници.2. Водя обречена битка с истински, неизмислени врагове.

Като че ли само той виждаше тези трудноразличими зли-ни, на които бе обявил война. Сражаваше се със злите вя-търни мелници на живота.

ставам на пух и прах Напълно унищожен, съсипан, разсипан.

Една негова постъпка превърна на пух и прах идеалния об-раз, който си беше изградил.

Още: ставам на прах и пепел

стискам зъби

1. Търпеливо понасям тежки обстоятелства, тежка съдба. Започваше да става непоносимо, като че ли проверяваха

търпението му. Но той стискаше зъби и стоически върше-ше своята работа. =>

243

Page 246: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

с ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

2. Мълча, не казвам нищо, за да не издам някого или нещо. Можеш да разчиташ на мен, ще стискам зъби, каквото и

да се случи.

стара песен на нов глас ирон. По повод на старанието старото да бъде представено като ново.

Новият ръководител заявяваше, че ще прилага нови, мо-дерни методи, но скоро се разбра, че пее старата песен на нов глас.

с топ не може да се разбие За нещо много стабилно, здраво, сигурно, неразбиваемо.

Тяхното сътрудничество бе необикновено, опираше се на доверие и почтеност. Затова с топ не можеха да разбият техния съюз.

стоя зад гърба на някого

1. Оказвам помощ на някого, опора съм му.Каквото и да ставаше, приятелят му вярно стоеше зад

гърба му.2. Действам скрито, като използвам някого за прикритие.

На всички беше ясно, че проектът на младия колега не беше негов. Пак Старият стоеше зад гърба му.

стоя на два стола Търся опора, подкрепа от две различни мес-та, което ме поставя в несигурно положение; лицемеря, за да намеря изгоди.

Той стои на два стола и се мисли за двойно подсигурен, но ще види как лошо се пада от това положение.

244

Page 247: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език с

страхувам се от сянката си Изпитвам много страхове, напла-шен съм от горчив опит.

Колкото и да се стараеше, личеше, че се страхува и от сянката си.

стрелян заек Човек с голям опит, патил и препатил, опасен за неприятел.

Внимавай с него, не го подценявай, той е стрелян заек.

строя въздушни кули Фантазирам, въобразявам си, проекти-рам невъзможни неща, мечтая без граници.

Не обръщаше внимание на подигравките и намеците, а строеше своите прекрасни въздушни кули.

стъпвам в огъня за някого Рискувам, излагам се на опасност, жертвам се.

За приятеля си бе готов да стъпи в огъня, без да се зами-сли.

Още: влизам в огъня • хвърлям се в огъня

стъпвам на шията на някого Подчинявам някого на волята си, покорявам, манипулирам.

Властният му характер подчини цялата група неусетно. Бе стъпил на шията и на най-непокорните.

Още: стъпвам на врата

стъпквам в калта

1. Унищожавам някого, нещо; пренебрегвам изцяло.Той стъпка в калта надеждите си за преместване. Щеше

да се справи и така.

245

Page 248: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

с ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

2. Унижавам някого, засрамвам го, наказвам го.Той се подигра с мене, поруга ме, стъпка ме в калта с нозе-

те си. Опустоши къщата ми.Димитър Талев, „Железният светилник”

стъпка по стъпка Постепенно, предпазливо, обмислено дейст-вие; целенасочено влияние.

И се така, стъпка по стъпка, той се опита тогава и тебе да привлече. Димитър Талев, „Железният светилник”

стяга ми се сърцето Притеснявам се за нещо, стеснявам се, тревожа се, вълнувам се.

За да не помисли някой от вас, че аз преувеличавам..., за да окарикатуря Бай Таня, ще ви кажа, че, напротив, аз пропу- щам някои работи, защото и сега ми се стяга сърцето, като си ги припомня. Алеко Константинов, „Бай Ганьо”

Още: стяга ми се душата • стяга ме шапката

стягам колана Липсват ми храна, средства; обеднявам.

Криза, господа. Ще се наложи да стягаме коланите.

Още: стягам каиша

суча мустак

1. Жест, който изразява задоволство, самочувствие.* Бай Ганьо, зачервен като божур, току сучи мустаките си, току се поуригва в шепа. Алеко Константинов, „Бай Ганьо”* Нашите си сучат мустака, па им се подсмиват. Властта в ръцете им - не искат да знаят.Алеко Константинов, „Бай Ганьо” •=>

246

Page 249: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език с

2. Израз на харесване и флиртуване с жена.Цялата дружина мъже, насядали в кафенето, засукват

мустаците си, гледайки подир хубавата жена.

3. Израз на яд, на стаено недоволство.Македонски си сучеше гневно мустаците. Иван Вазов,

„Немили - недраги”

с четири очи < гледам > Грижовно, внимателно, с обич, с от-говорност.

Майката гледаше с четири очи да не сполети зло детето й.

2. Очаквам с нетърпение, с желание.С четири очи очаквам идването на пролетта.

събирам си ума в главата

1. Съсредоточавам се, насочвам се, организирам се.Разбрах, че е дошло времето и аз да си събера ума в глава-

та.

2. Повелително. Бъди внимателен, разумен, бдителен.* Не ми отговаряй без да мислиш. Събирай си ума в главата.* Момче, ума си събери! /Млъкни и се смири! Петко Рачев Славейков, „Момче, ума си събери”

Още: събирам си акъла в главата

събличам ризата от гърба на някого Безмилостно ограбвам, оставям без средства някого.

Високата лихва съблече и ризата от гърба на младите хора, теглили кредит за дом.

Още: свличам ризата от гърба

247

Page 250: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

с ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

сърбам, каквото съм дробил Понасям последствията на собствените си дела.

* Сърбай днес, каквото си дробил.* Ама, гответе се да сърбате попарата, що сте надробили. Не се знай как ще свърши всичко туй. Димитър Талев, „Же-лезният светилник”Още: сърбам, каквото съм надробил

сърбам попарата Страдам, тегля от някого, от нещо.

Дълго сърбах попарата на неговия егоцентризъм и самох- валство, но сложих край.Още: сърбам нечия попара

сърби ме езика Искам да кажа нещо, което зная; нямам търпе-ние да изясня нещо важно.

Хаджи Ровоама я сърбеше езика да каже откритието си.Иван Вазов, „Под игото”

сърбят ме ръцете

1. Очаквам скоро приходи.Очаквам тази печалба, сърбят ме вече ръцете.

2. Искам да се разправя с някого физически.Той прекалява вече, сърбят ме ръцете да му покажа това.

3. Силно желая да се захвана с някаква работа, нетърпелив съмКогато видяхме ширналите се ниви, златното узряло

жито, ръцете ме засърбяха за работа.Още: сърби ме дланта

сърдит Петко ирон. Определение за човек, който лесно се сър-ди и се отказва от някакво предложение, покана.

- Сърдитко Петко празна му торбичка!- Хайде бе, остави ги! Те малко ли ни скубят! Алеко Кон-

стантинов, „Бай Ганьо”

248

Page 251: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език с

сърце да е широко успокояващ израз Важно е да сме спокой-ни, да сме добре - всичко друго се урежда.

Заповядайте. Тясно е у нас, но сърце да е широко.

сърцето да ти се пръсне < от мъка или радост > Изпитва се много силно чувство, което завладява и покорява човека; сил-но преживяване.

Онзи син простор около теб, оная сладка тишина, назъбе-ните бели върхове над теб, а някъде близо, под краката ти, един еделвайс надига главица. Усещаш, че сърцето ти ще се пръсне, няма да издържи.

сърцето ми взема някой Привлечен съм от някого, харесвам силно някого, обиквам някого.

- Пусни!... Сърцето силом се не взема. /Не е то пита, то се не ломи! Славейков Пенчо, „Ралица”

Още: сърцето да ти изтръгне

сърцето ми се качва в гърлото Изживявам силна изненада или уплаха.

Внезапно пътят пред нас като че изчезна. Едва успях да спра колата... Сърцето ми се качи в гърлото от страх.

сърцето ми се обръща към някого Започвам да харесвам или да обичам някого, да го разбирам.

Измина доста време, откакто тя живееше в дома им, на-равно с всички, но сърцето на бащата не се обърна към нея. Беше му чужда.

249

Page 252: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

с ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

сърцето ми прелива Преизпълнен съм от радост, от възторг, от любов; щастлив съм безмерно.

И всички тя посрещаше засмяна, / и тънки дари стелеше пред тях, / и охолно разправяше на всички / що й лежеше дра-го на сърце. / Сърце прелива като пълна чаша.Славейков Пенчо, „Ралица”.

със зъби и нокти < се браня, боря се > Всеотдайно, самоот-вержено, ожесточено.

Тезата им бе доста странна, но те я бранеха със зъби и нокти.

със скръстени ръце

1. Стоя, не върша нищо, бездействам.Разсърдена от забележките им, тя цял ден стоя със скръс-

тени ръце.

2. Стоя без да предприема нужното.Врагът, конници и пехота, наближаваше, а те стояха със

скръстени ръце, чакаха спокойно.

съшит с бели конци

1. Неумело прикрита измама, неискреност.

Прекрасната история, която съчиниха, бе съшита с бели конци.

2. Неумело съчетание, неподходяща стратегия.

Издадоха общия си труд, но всичко изглеждаше съшито с бели конци.

250

Page 253: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език с

сякаш са ти потънали гемиите < в морето > ирон. Обръщение към човек в лошо настроение, мрачен, потиснат, без да има на пръв поглед основателна причина.

Защо си толкова мълчалив и мрачен, сякаш гемиите са ти потънали?

Още: сякаш са ти пропаднали гемиите в морето

сякаш са го държали на въже За човек, който се държи буйно, необуздано, невъздържано.

Училищният звънец изби. Вратите с трясък се отвориха и учениците излетяха, сякаш са ги държали на въже.

Още: сякаш са го държали на верига

сякаш съм пропилял бащино имане Сторил съм грях, про-пилял съм нещо ценно, загубил съм опората си, чувството на дълг.

Бащино ли съм пропил имане, / тебе ли покрих с дълбоки рани, / та мойта младост, мале, зелена, / съхне и вехне люто язвена. Христо Ботев, „Майце си”

Page 254: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ттакива на мен не ми минават Не допускам да ме мамят, мани-пулират, подвеждат; умея да се пазя от измамите.

Новодошлият търговец дълго ни увещаваше в предим-ствата на съмнителната стока. Неколцина се подмамиха от сладките приказки, но на мене такива не ми минават.

такъв филм не дават жарг. Не е възможно, не е редно, не е позволено, няма да участвам.

Искаш да се промъкнем в навалицата, да се домогнем до първите места? Такъв филм не дават. Откажи се.

там ме няма Не искам да направя нещо, не съм съгласен с нещо.

Мога да напиша статията, мога да поема дежурството ти, но да играя вместо теб в състезанието - там ме няма. Категорично.

там сме жарг. утвърждаващо възклицание

Изразявам намерение да присъствам някъде, да участвам в нещо.

Що се отнася до нас - там сме. Щом е рок концерт, там сме.

танталови мъки книж. Мъчителни страдания, породени от невъзможността да получиш, да постигнеш желаното, въпре-ки че това е възможно.

Тя бе така близо, но и толкова далеч. Между тях беше изо-стреното любопитство на роднините. Това ги обричаше на Танталови мъки.От мита за цар Тантал, син на Зевс, който обидил боговете и бил наказан в ада с вечни мъки: непрестанна жажда и глад, макар и потопен в бистра вода, под сенките на клони и свежи плодове.

252

Page 255: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език т

тантеда марка < съм > жарг. Нямам нито лев, безпаричен съм.

От мене ли искаш пари? Та аз съм тантела марка.

твърда ръка Ръководене, управляване с принципи, с настой-чивост, справедливост.

Тя беше майката, стопанката на дома, и управляваше многочленното семейство с твърда ръка. С любов, но и с же-лезните правила на общия живот.Още: здрава ръка

тегли ме сърцето към някого Харесвам, привлечен съм, оча-рован съм.

* Сърцето ме тегли към южните морета.* Гледаше я отстрани замислено и усещаше определено, че сърцето го тегли към нея.

тегля думите на кантар Пестелив съм в думите си, обмислям ги внимателно, говоря малко.

Той беше не толкова мълчалив, колкото внимателен към думите си. Говореше така, като че теглеше всяка дума на кантар.

тегля думите с ченгел от устата на някого Става дума за човек необщителен, неразговорлив, мълчалив.

Как ли не се опитахме да го разговорим, да се отпусне пред нас. Държеше се встрани и когато все пак трябваше да ни от-говори, трябваше да теглим думите му с ченгел от устата. Още: вадя думите с ченгел

тегля калая на някого Упреквам строго някого, карам се суро-во, хокам.

И накрая, след като групата се успокои, че им се размина наказанието, аз им теглих калая, както трябва.

253

Page 256: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

т ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

тегля колата Водя тежък живот, работя неуморно, боря се с трудности и беди.

Цял живот тегля колата по нанагорнището. Тегля и се мъча да не забравя света около себе си.

тегля локуми Чувствам се несигурен по тема, по която трябва да говоря. Приказвам, без да казвам почти нищо съществено; говоря празни думи.

Не исках да се покажа невежа пред непознатата компа-ния, затова теглих локуми по въпроса, който разискваха. Честно казано, нямах и понятие.

тегля чергата към себе си Защитавам своето, работя в свой интерес, не се съобразявам с нищо друго, пренебрегвам общи-те цели.

Не постигнаха разбирателство, всеки теглеше чергата към себе си. Добрите намерения изтляха в огъня на егоизма. Още: дърпам чергата към себе си

тежа на мястото си Намирам се в добро положение, което ми подхожда. Добре се справям с работата си, уважаван съм, до-бре приет, полезен съм.

Наистина, работих усилено доста години, но вече мога да кажа, че тежа на мястото си.

тежи ми думата Имам авторитет, вслушват се в моето мнение, вярват в преценките и обещанията ми.

Беше най-младият между колегите си, но думата му те-жеше. И сега го слушаха с внимание, даже тези, които имаха противно мнение.

254

Page 257: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език т

тежка гемия

1. Човек бавен, муден, трудно взема решения, трудно се про-меня.

Няколко дена го чакахме да вземе това просто решение. Ама че тежка гемия.

2. Иронично определение за човек, който се големее, важничи.Трудно ще накараш тази тежка гемия да посети скром-

ния ни дом.

тежка ми е ръката

1. Удрям силно, болезнено.Синът усети тежката ръка на баща си.

2. Не прощавам, отвръщам на удара твърдо.Не ме предизвикайте. Не влизам в такъв спор. Тежка ми е

ръката.

текат ми парите из крачолите Богат съм, имам много пари, не си знам парите.

Върна се той след 10 - годишни приключения по света. И бе забогатял, харчеше с широка ръка, а парите - като че ли течаха из крачолите му.

телом и духом книж. Изцяло, всеотдайно, напълно.

Апостолът се отдаде телом и духом на своя народ, на бор-бата за свобода.

тиха вода Човек, който не е предвидим, не открива истински-те си намерения, потаен, привидно неангажиран.

Толкова време вече живеем с него, прекосихме цяла Африка, но си остава за нас някак непознат. Тиха вода е той.

255

Page 258: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

т ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

тлъст кокал Завидно материално положение, властови пози-ции и влияния; финансови, икономически облаги.

Отдавна забравиха идеали, мечти, единствената цен-ност за тях беше тлъстия кокал. За него е битката. Не за нашето добро.

топи ми се сърцето

1. Изпитвам топло, радостно чувство, сладостно наслаждение.Песента събуждаше сладостни спомени, сърцата им се

топяха в радост и тъга.

2. Копнея за някого, влюбен съм.Сърцето му се топеше за Аглика. Само за нея.

3. Чезна от мъка, терзая се от скръб.Хубавата невеста обикаляше като сянка из къщата, сър-

цето й се топеше от мъка, не намираше покой.

точа си зъбите

1. Предвкусвам любима за мен храна, очаквам я с апетит.Точехме си зъбите за нейната вкусна баница.

2. Надявам се на нещо много важно, много желано от мен.Тази екскурзия очаквахме толкова отдавна, точехме си

зъбите за нея от години.

трай, душо, черней, кожо възкл. Израз на примирение и без-помощност, на базсилие пред сложни обстоятелства и труд-ности.

Твоето „Трай, душо, черней, кожо“ никак не ми допада, да знаеш. Ако ще чернея, то ще да е само на плажа под слънце-то, там мога и да трая.

256

Page 259: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език т

трай, коньо, за зелена трева ирон. възклицание По повод на дълго, неоправдано изчакване, на дълго отлагано решение. Из-разява неодобрение на изчакването, невяра в нуждата от тър-пение.

Да чакаш търпеливо изход от положението, а да не го търсиш, е недостойно, разрушително. „Трай, конъо, за зеле-на трева“ - казва подигравателно нашият народ.

треперя над парата Страхувам се да похарча всеки лев, скъ-перник съм, обичам парите и ми се свидят.

Старецът беше направо стиснат, почти не харчеше пари освен за скромната си храна. Трепереше над парата като над свидно чедо.Още: треперя над лева, над левчето

трески за дялане < имам > Недостатъци, слабости, които трябва да се отстранят.

Той беше общителен и работлив, но с времето разбирах-ме, че има доста трески за дялане.

трия сол на главата на някого Настойчиво съветвам, укоря-вам някого, непрекъснато изисквам от него.

Вината й беше неоспорима. Тя го съзнаваше много добре. Ня-маше нужда някой да трие сол на главата й. Нямаше нужда. Още: трия лук на главата • трия лук на носа

тровя душата < своята или на някого > Измъчвам се от лоша мисъл, от някаква загуба или липса, неспокоен съм, нямам покой.

Грей чуждо слънце в тоя чужди край, / устата жад, тъга душата трови. Зловещо дрънкат тежките окови... /Ах, до-кога ли тоя път ще трай! Пенчо Славейков „Харамии-З”

257

Page 260: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

грФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

троша си главата1. Рискувам, излагам се на опасност в името на цел, идеал, смисъл.

Ще търся истината, ще действам открито, въпреки че съзнавам: троша си главата сам.

2. Повелително наклонение, укорително: Прави, каквото ис-каш, твоя работа, твой риск, ще си изпатиш.

Като искаш да разкриеш тази тайна, ще си изпатиш. Но както решиш. Троши си главата. Аз се оттеглям.Още: чупя си главата

троянски кон книж. Хитро прикрит противник, който умело действа, довежда до беди, несполуки, упадък; предателство от-вътре.

Никой не предполагаше, че точно той ще се окаже троян-ският кон в тяхното състезание.От гр. митология. В Троянската война обсадилите Троя данайци, по идея на хитроумния Одисей, изработват огромен дървен кон, в утробата на когото се скриват войници. Троянците вкарват коня в укрепения си град. През нощта скритите в коня войници отварят вратите на Троя отвътре, данайците нахлуват и Троя е подложена на опожаряване и гибел.

тръгва като по мед и масло Успешен ход, благоприятно разви-тие, безпрепятствено достигане до целта.

Всички се надяваха, че когато старият началник си оти-де, работата ще тръгне по мед и масло. Уви, не стана така. Още: потича по мед и масло

тръгвам по гайдата на някого Следвам безпрекословно ня-кого, подчинявам се, несамостоятелно действам по чужди на-реждания.

Най-голямата тревога на майката бе това, че нейният непокорен син тръгна безропотно по гайдата на този съм-нителен човек.

258

Page 261: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език т

тръгвам по наклонената плоскост Пропадам, губя устоите си, задръжките си, поддавам се на лоши влияния или на пороци-те си.

Напусна училището, напусна дома си, събираше се със съм-нителна компания, често го виждаха пиян и агресивен. Явно беше, че е тръгнал по наклонената плоскост.

тръгвам по свой път Започвам свой самостоятелен живот, на-мирам своето място.

Бяха трима братя, израснали в еднакви условия и прави-ла, но всеки тръгна по свой път.

тръгвам през просото Нарушавам безотговорно всякакви правила и норми, не се интересувам от последиците.

Потиснат от своята вина, загубил напълно посоката на своя живот, младият мъж тръгна през просото. Нищо не це-неше, нищо не го трогваше, нищо не го вълнуваше.

тръгвам против течението

1. Противопоставям се на общоприетото, господстващото в обществото, протестирам, негодувам.

Не малко хора бяха готови да тръгнат срещу течението.

2. Защитавам свои идеали, разбирания; поемам риск; противо-поставям се на по-силния.

Съзнавах, че моето решение бе рисково за мен. Не е шега да се изправиш пред тези корумпирани хора, да тръгнеш про-тив течението.

259

Page 262: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

т ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

трънен венец книж. Наложено изпитание над достойно стра-дание; поругаване на достойнство.

Неразбирането, обвиненията, зломислието бяха тръне- ният венец на поета. А лавровият - щеше да го даде бъде-щето.

От евангелския разказ за разпъването на Иисус Христос. Преди да бъде разпнат на кръста, един войник, за подигравка и унижение, поставя на главата на страдалеца трънен венец.

тук да си остане Да се запази в тайна, да си остане между нас казаното.

Тук да си остане, но вече се знае, че ще бъде сменено цялото ръководство.

тупам по рамото някого Одобрявам нечии действия, думи, решения. Похвалявам нечия постъпка.

Смелите думи на младежа ме учудиха. Идеше ми да отида при него и да го потупам по рамото.

тупам се в гърдите Хваля се, самоизтъквам се, соча сам свои-те заслуги.

Досадно беше и неловко да го слуша човек. Тупаше се само-доволно в гърдите, обяснявайки подробно своя принос за съ-битието. От самото събитие не остана нищо.

тупам брашнения чувал Извличам докрай ползи от нещо или някого, изцеждам докрай някого.

Хич недей му мисли от коя кожа се дерат тия левчаги. Тупай брашнения чувал, майка му стара 1 Тупай! Той пуща. Алеко Константинов, „Бай Ганьо”

260

Page 263: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език т

турям капак на нещо

1. Приключвам сполучливо някакъв спор, отговарям умело.Разгорещиха се страстите на спорещите, позициите не

се сближаваха, докато не се обади Мълчаливеца и тури ка-пак на целия спор.

2. Доизкусурявам някакво дело, завършвам нещо докрай, та и отгоре.

Подреди старателно масата, всичко бе поставено на мяс-тото, по правилата. Красив сервиз, прибори, чаши, прекрас-на покривка, цветя... И накрая, за капак, написа шеговити стихчета на всекиго.

турям катинар на устата Замълчавам, пазя тайната, не вземам отношение.

С любопитство ме разпитваха, но аз турих катинар на устата си и не казах нищо.Още: турям катанец на устата.

турям кръст на нещо Слагам край на нещо, прекратявам, от-дръпвам се.

Турихме кръст на нашето дълго приятелство. Никой ня-маше силата да прости или да поиска прошка.

турям перде на очите < си > Съзнателно не обръщам внима-ние на истината, изкривявам видяното, изопачавам чутото, правя се на нечул, на невидял.

Че голям мурафет ли е един вестник да се издава ? Тури си едно перде на очите, па псувай наляво и надясно. Ами как! Алеко Константинов, „Бай Ганьо”

261

Page 264: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

т ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

тъка си платното Действам внимателно, хитро, за да постигна своята цел, подготвям свой успех.

Той не е от хората, които говорят за себе си или за рабо-тата си. Мълчи, мълчи, но си тъче платното.Още: тъка си чергата

тъпча на място Не напредвам, не се развивам.

Ако тъпчеш на място, а другите крачат, това означава, че вървиш назад.

търся игла в купа сено Правя нещо излишно, безсмислено, неоправдано.

Нямаш адреса му ? Че как ще го откриеш в този голям град? Все едно да търсиш игла в купа сено.

търся под вола теле Проявявам прекадена взискателност към някого, за да се заяждам, за да го унижавам.

Следеше ми думите, действията, упрекваше ме за щяло и не щяло, искаше обяснения, злепоставяше ме пред приятели-те ми, с една дума - търсеше под вола теле. Едва издържах.

търся сметка Диря отговорност от някого за делата му, за ду-мите му.

Някой ден природата ще потърси сметка от човечест-вото за това безжалостно отношение към горите. Не спря човекът да сече клона, на който седи.

търся си белята Създавам си неприятности, предизвиквам със свои действия или думи неприятни реакции и последици за мен.

Продължихме разследването, въпреки че бе много трудно да намерим свидетели. Търсехме си белята, това бе безспорно.

262

Page 265: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език т

тя моята < се > свърши

1. Свършва животът ми. Наближава моят край.Тя моята свърши. / Ще висна обесен. / Но белким се свърш-

ва /смен? Никола Вапцаров, „Песен за човека”2. Попаднал съм в тежко, безизходно положение, загубен съм, няма изход.

Загубих дома си, близките си... тя моята свърши.3. Загубвам властта си, положението си, влиянието си.

Моята свърши. Няма вече съвещания с часове, конферен-ции, командировки, телевизионни покани, банкети... Ех!

Page 266: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

Уубивам си времето

1. Извършвам нещо, за да не скучая.Чакайки закъснелия влак, те убиваха времето си в игра на

топка.2. Правя нещо не толкова нужно, но необходимо на мен в часо-ве на тревожно очакване.

Операцията продължи с часове. Тревогата растеше. На-прежението бе непоносимо. За да убият болезненото време, те се разхождаха по коридори и стълби, нервно и неспокойно.

увесвам нос Натьжавам се, отчайвам се, губя надежда, тонус.

Дълго продължи очакването й. Минаха още две седмици, и накрая, тя увеси нос.Още: увесвам глава • клюмвам нос

увисвам във въздуха

1. Попадам в неясно, трудно положение, в безизходност.Уволниха ме в тази криза, нямах спестявания, почувст-

вах, че увисвам във въздуха.2. Не мога да докажа правотата си, липсват ми факти и доказа-телства, загубвам реална подкрепа.

Практическият материал, научните доказателства и изследвания бяха изчезнали. Цялата ми теория увисна във въздуха.

увисвам на косъм Изпадам в критично, рисковано положе-ние, пред провал съм.

Казах открито своите критични бележки, бях дори ос-тър. Очаквах колегите да ме подкрепят, но за моя изненада, те мълчаха и не поглеждаха към мен. Усетих, че загубвам, че увисвам на косъм.

264

Page 267: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език У

увисвам на шията на някого

1. Използвам някого, натрапвам се на някого заради матери-ална облага.

Родителите заминаха за чужбина да печелят пари, а де-цата им увиснаха на шията на дядо си.

2. Жена се натрапва на някого, изнудва го да се ожени за нея.Той се боеше да задълбочи отношенията си с нея, съзна-

вайки, че не трябва да улеснява желанието й да увисне на шията му и да се спаси от строгия си баща.

удари < бие > дванадесетият час книж. Настъпва решително-то време за нещо, иде съдбовната и чакана развръзка.

* По всичко се усещаше, че иде дванадесетият час на побе-дата.* Веч бий дванадесетият кобен час/и ще сразим престъпна-та ви власт. Христо Смирненски, „Йохан”

* Казвам ви, скоро часът е ударил. Иван Вазов, „Под игото”

удар на съдбата книж. Неизбежен, неочакван драматичен об-рат на живота.

Този нов удар на съдбата не бе нито пръв, нито последен за него. Но бе особено болезнен, защото засягаше дълбокото му чувство за справедливост и достойнство.

удрям в гръб някого

1. Засягам някого неочаквано, в засада, предавам някого.Беше очаквал всичко, беше предвидил всички възможни хо-

дове, но не и този удар в гръб.2. Заемам непочтена позиция, чертая непочтена стратегия.

Усилията им бяха насочени не в създаване на убедител-на, оригинална стратегия, а в създаване на планове за удар в гръб. Колко загубена енергия.

265

Page 268: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

У ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

удрям едно око простор. Намигам някому, за да покажа, че се подбивам, шегувам.

Ами че аз ако не бъда, кой ще бъде - отговаря ми бай Ганьо и като си засуква левия мустак, удря ми едно лукаво око.Алеко Константинов, „Бай Ганьо”

удрям ключа < на обект > Затварям обекта, прекратявам ра-ботата.

След няколко месеца магазинът почти запустя, никой не го посещаваше вече. И стопанинът се принуди да му удари ключа.Още: удрям катанеца

удрям кьоравото < келепира > простор. Спечелвам бързо, не-очаквано, без усилия. Постигам незаслужен успех.

Ударил си келепира 1 - пошепна тайнствено бай Ганьо, с очи светнали, като на манастирски котарак - лъскава, дя-вол да я вземе. Алеко Константинов, „Бай Ганьо”

удрям на камък Не успявам в някакво начинание, провалям се, излъгвам се в свои очаквания или предвиждания.

* Думите ни удряха на камък. Не можеха или не искаха да ни разберат.

* Дълго изграждах стратегията си, но накрая ударих на ка-мък. Така и не разбрах защо.Още: удрям на твърдо • бия на камък

удрям право в сърцето

1. Засягам болезнено някого, обиждам, наранявам.Думите, изречени така равнодушно и безизразно, я удари-

ха право в сърцето, болезнено и силно. =>

266

Page 269: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език У

2. Събуждам силни чувства, вълнувам дълбоко някого.Говореше тихо, но много убедително, за мъките и страда-

нията на народа, за свободата, за достойнството. Думите му удряха право в жадните за истина сърца.

удрям през просото Постъпвам безразсъдно, необмислено, не се съобразявам с правила и норми.

Напразно приятели и роднини го съветваха загрижено. Той не слушаше никого и съвсем удари през просото.

удрям с един куршум два заека Постигам двоен успех, пре-следвам една цел - постигам две.

Действително младият човек беше късметлия, с един кур-шум удари два заека - разрешиха му стипендия за магистра-тура в чужбина.

удържам връх над някого Побеждавам някого, постигам над-мощие.

Почти нямаше вече сила, но бе доволен, защото удържа връх над самия себе си, над умората и безверието.

улавям се на въдицата на някого Доверявам се лесно, позво-лявам да ме подведат, да ме измамят.

Сам се поставих в неизгодно положение. Обясниха ми под-робно всички възможности на новия апарат и аз неусетно се улових на тяхната въдица.

улавям гората

1. Избягвам, скривам се в гората, усамотявам се.Омръзна ми този градски хаос. Ще уловя горите да си по-

чине душата ми. =>

267

Page 270: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

У ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

2. Търся укритие някъде, търся спасение от някакъв тежък, не-преодолим проблем, силно съм разочарован и обезкуражен.

Толкова зло и толкова равнодушие към мене, като че ли съм попаднал в блато. Ще уловя горите и няма да се върна никога вече.

улавям дирите на някого

1. По следите търся някого, преследвам, диря.Вървяха с очи, впити в земята, не изпускаха никакъв знак,

търсеха да уловят дирите на избягалата сърна.2. Откривам постепенно деянията на някого, разкривам пътя на някого.

Мина доста време, но следствието улови дирите на прес-тъплението и развръзката наближи.Още: вървя по петите • вървя по стъпките

улавям за ухото < за яката > някого Изобличавам, търся отго-ворност за деяния, търся справедливост.

Много безобразия натвориха за няколко само дни. И най- сетне се събрахме една вечер около огъня, уловихме ги за яки-те здраво и те нямаха избор, освен да се променят.

улавям се за сламка В тежка ситуация се намирам и затова се хващам и за най-малката, макар и несигурна възможност, за да си помогна.

Не вярвам на думите му, но в положението, в което се на-мирам, нямам голям избор и за сламка се улавям.Още: улавям се / уловя се като слепец за тояга

улавям опашката на някого Изпускам, изтървавам някого, претърпявам неуспех.

Много бързах, тичах, душа не ми остана, но улових опаш-ката на влака.

268

Page 271: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език У

улучвам право в сърцето някого Въздействам силно, болез-нено върху някого, предизвиквам вълнение, отзвук.

Говореше тихо, но с дълбоко вътрешно вълнение, усещаше се, че бе преживял и премислил всичко. Но когато прочете и прощалните думи на стария войвода, те улучиха право в сърцето слушащите.Още: удрям право в сърцето

ума ми не го побира Не разбирам нещо, учудвам се, струва ми се невероятно.

Как е могъл да се приобщи, той, почтеният и опитен чо-век, към тази нечиста кауза ? Наистина умът ми не го по-бира това.

ума ми сече като бръснач Човек с пъргав ум, досетлив, логи-чен, остроумен.

Трудно се справиха с него в разпаления спор. Умът му наис-тина сечеше като бръснач.Още: ума ми реже като бръснач

ум да ти зайде* просторечие Слисване, смайване от нещо кра-сиво, прекрасно, рядко срещано.

Когато ги погледнеш и двамата, красиви, млади, влюбени, наистина се прехласваш. А когато запеят, ум да ти зайде.* Зайде - залязвам, захождам

умивам лицето на някого Успявам с дела или думи да спася нечий авторитет или достойнство, защитавам нечия доблест основателно, дори жертвено. *=>

269

Page 272: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

У ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

В тоя злополучен и героически бой легнаха няколкостотин млади души българи... Но българите умиха лицето си. Герои-змът им гръмна навсякъде и запуши устата на клеветата. Иван Вазов, „ Немили - недраги”Още: умивам очите на някого

умивам си ръцете

1. Отхвърлям от себе си някаква отговорност, оправдавам се.Аз бях дотук, колеги. Не съм съгласен с това рисковано ре-

шение и си умивам ръцете.2. Прехвърлям някаква своя отговорност на друг.

Ти настояваше за тази стъпка към открита схватка. То-гава я оглави, аз си умивам ръцете.Библейска легенда. Когато Пилат предава Иисус на съда на тълпата, си измива ръцете с думите: „Не съм виновен аз за смъртта на този праве-дник.“

умря тя < тая > Нещо безвъзвратно и неумолимо си е отишло завинаги.

Много неща сме му прощавали, разбирали сме го, но той наистина прекали. Умря тая. Приятелството, както и лю-бовта, са като птицата: за да летят са нужни две крила. С едното не може.

уплаши ми се окото Стреснат, изплашен съм или удивен от нещо странно, необикновено, невероятно.

Беше тъмно като в рог, а само това разперено дърво беше като огряно от слънцето. Какво бе това? Недоумявах, упла-ши ми се окото. Дали не сънувах?

270

Page 273: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език У

уреждам си сметките с някого

1. Изяснявам си отношенията, финансови или лични, с някого.Ела най-сетне да уредим сметките си. Защо страниш от

мене? Сторил ли съм нещо?2. Преустановявам, ликвидирам отношенията си с някого за-винаги.

Така не може да продължава. Ще си уредим най-сетне сметките.Още: разчиствам си сметките

устата ми се лепят /лепнат ирон.

1. Лаская някого, хваля го, угоднича, искам да се харесам.А той като говори с началника, примира, чак устата му

се лепят.

2. Хваля някого, когото харесвам, говоря само хубави неща.Толкова много харесвах този човек, че без да се усетя по-

чвах да го хваля пред всички, а устата ми сякаш лепнеха от толкова сладки приказки. Не беше присъщо за мен.

устата си кривя Не казвам истината, изкривявам истината, за-блуждавам с определена цел.

Я си не криви устата! / Тебе да обича - тя ли? Ти преди да си сънувал / ние сме си дума дали. Пенчо Славейков, „Свада”

усуквам го по килифарски ирон. Не говоря открито, не каз-вам истината направо, търся заобиколни пътища, за да съоб-щя нещо.

Много дълго разговаряхме, но доникъде не стигнахме. Те усукваха по килифарски, обясненията им бяха мъгляви, не-ясни.Още: усуквам я

271

Page 274: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

У ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

утре по това време ирон. За нещо, което никога не ще да стане, нещо неизпълнимо.

Ще пратят парите, ама утре по това време. Чакай си ти.

ушите ми са на четири Внимавам за нещо, наблюдавам, слух-

тя; искам да знам положението, искам да съм подготвен.

Участваше в забавлението, но ушите му бяха на четири, беше напрегнат, искаше да е наясно с всичко.

272

Page 275: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ффинансова инжекция книж. Безкористен дар на финансови

средства за нуждаещ се.

Един от бизнесмените на малкия град посети Дома за си-раци и ги зарадва с много дарове, включително и финансова

инжекция за оцеляването на децата през зимния период.

финикийски знаци книж. Пари.

Синът ни завърши университет в Мюнхен и остана на работа там, заради финикийските знаци. Работи много, но и добре му заплащат.

фурнаджийска лопата пренебр. Определение за човек, който

често сменя мнението си, позициите си.

Беше известен със своята непоследователност. Днес едно, утре - друго. Фурнаджийска лопата.

273

Page 276: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

Xхабя си думите Напразно говоря, убеждавам, съветвам. Не мога да въздействам с думите си.

Времето минаваше, те все още разговаряха и взаимно се убеждаваха. Напразно. Само си хабяха думите.Още: хабя си приказките

хабя си нервите Ядосвам се, измъчвам се, дразня се напразно.

Укрити в скалите, двете групи се наблюдаваха и не пред-приемаха нищо. Но това изчакване хабеше нервите им по-степенно.

хабя си патроните Напразно използвам доводите си, аргумен-тите си, своите възможности.

Не си хаби патроните напразно, не ще ме склониш. Имаш убедителни аргументи, но не ти вярвам.

хаирлия да е Благопожелание за късмет и успех при някакво начинание, нова работа или път.

Хайде, да е хаирлия на младите. Къща да съградят, деца да народят, внуци да подредят.

халал да ти е Давам нещо от сърце, благославям със своя дар някого.

Халал да ти е къщата, синко, ти донесе такава светлина в дома ни.

хванала ме е липсата жаргон Не се явявам, изчезвам нанякъ-де, искам да съм далеч.

Къде изчезна този човек ? Не се появява никъде из града. Хванала го е липсата.

274

Page 277: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език X

хвани единия, удари другия пренебр. Укорително към някои, които си приличат по своите недостатъци, никой от тях не е за предпочитане.

Много кандидати се явили за ръката на принцесата, но кой от кой по- неподходящ. Както се казва, хвани единия, удари другия.

хващам бика за рогата Правя решителна крачка, залавям се с най-опасното, най-същественото, рискувам съзнателно в тър-сене на решение, действам смело.

Той разбра, че наближава решителният час, нямаше вече какво да губи. Щеше да хване бика за рогата, въпреки всичко и всички.

хващам за гушата някого

1. Принуждавам някого насила, без желание да стори нещо, ис-кано от мен; изнудвам някого.

Очертах пред слисания си партньор цялостното положе-ние и последиците, бях красноречив и убедителен и така го хванах за гушата.

2. Затруднено сложно положение, трудна ситуация за някого.А когато пристигнаха и старите сметки за парното, се

усетих хванат за гушата.3. Търся отговорност на някого за делата или думите му.

Той се хвърли от коня, влетя в дома и хвана за гушата из-мамника.

хващам в мрежите някого

1. Довеждам някого до исканото от мен решение чрез различ-ни средства; внимателно обмислям стратегията, използвам и хитрост, манипулации, дори коварство.

Хванах ги в мрежите си. Не си загубих времето последни-те месеци. Бива си ме. =>

275

Page 278: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

X ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

2. Успявам да събудя нечий интерес, симпатия или любов, чрез внимателен подход, опознавам атакуваната страна и търся път към нея.

Тя наистина умееше да се харесва, знаеше слабото място на всеки и действаше умело. А към младия наследник прояви цялото си умение и усет. И накрая наистина го хвана в мре-жите си.

хващам дирята на някого

1. Откривам пътя, по който някой е вървял, намирам следите му.

Снегът се беше стопил, земята беше мокра, но въпреки това, със зорките си очи хванах дирите на избягалия глиган.

2. Проследявам, разкривам деянията на някого, намирам изоб-личителни данни.

Най-сетне хванаха дирите на човека, който наруши спо-койствието на малкия градец.

хващам кривия път

1. Обърквам посоката, отклонявам се от определения път.Явно се бях объркал в мъглата и бях хванал кривия път,

който не знаех къде ще ме отведе.2. Сторвам грях, поемам по нечестни дела, загубвам принципи, забравям доброто.

В селото се знаеше, че той отдавна е поел по кривия път. Най-много страдаше от това неговата годеница.

хваща ме за сърцето Вълнува ме, разчувства ме, докосва чув-ствата ми, събужда ответ в мен.

Музиката беше прекрасна, лееше се в лунната нощ и хва-щаше неусетно за сърцето.

276

Page 279: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език X

хваща ми окото Харесва ми, допада ми, събужда интереса ми.

В тази разноцветна китка, едно малко цветче хвана око-то ми. Беше различно- нежно, миловидно, на всяко листенце по средата имаше малка синя точица, като отворено, учу-дено око.

хващам пътя

1. Тръгвам за някъде.Гой се изправи, взе си сбогом снас и хвана пътя за селото.

2. Напускам, отстранявам се.Ако не сполуча, ще хвана пътя, свят широк, ще търся дру-

га работа.3. Правя свой житейски избор.

Още малко да порасна и ще хвана своя път.

хващам риба в мътна вода Възползвам се от неуредици, хаос, неизяснени обстоятелства, за своя лична полза и изгода.

Скандалната ситуация в града позволи навсякъде да се развихрят страстите. Банкерът се усещаше силен, владее-ше положението. Сега бе моментът да хване риба в мътна-та вода.Още: ловя риба в мътна вода

хващам се в капана

1. Неразумно, необмислено попадам в неизгодна за мене пози-ция; бивам разобличен, разкриват се мои непочтени дела.

Доста години избягваше всяко съмнение и разследване, беше ловък в сделките си и пазеше тайните си. Но сега из-веднъж, неочаквано се хвана в капана.

2. Измамен съм, манипулиран, подведен, изигран.Не усетих навреме тревожните сигнали, пренебрегнах

предчувствията си и се хванах в капана като новак.

277

Page 280: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

X ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

хващам се в небрано лозе Изпадам в неловка ситуация, в не-удобство, изживявам смущение, срам.

Бяхме официално поканени на гости у тях, но те се дър-жаха като неприятно изненадани домакини. Усетихме се като в небрано лозе.

хващам се като слепец < за тояга > Намирам нужната опора, намирам сигурност.

Тя се успокои, хвана се за идеята му като слепец за тояга.

хващам се за сламка Залавям се и за най-малката възможност, за да си помогна в труден момент, да изляза от затруднено по-ложение.

Съседът му бе недружелюбен, затворен човек, но само той беше видял случилото се. И младежът се хвана като за слам-ка за този факт.

хващам се на хорото

1. Присъединявам се към някаква обща кауза, дело.И ние ще се хванем на хорото, няма само да гледаме.

2. Заемам се с неприятна работа, от която бих искал да се откажа.Какво да се прави. Хванали сме се на хорото, ще скачаме.

хващам си белята < някого или с нещо > Имам ядове, непри-ятности, заради свои намерения, участия, решения.

Приютих ги при себе си, но си хванах белята.Още: вземам си белята

хващам юздите някому

1. Обуздавам нечие своеволие, непокорство.Родителите най-после хванаха юздите на разглезения си

син.

278

Page 281: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език X

2. Направлявам някого, насочвам, ръководя.Пълководецът здраво хвана юздите на разпасаната вой-

ска и скоро тя вече жънеше победи.

хващат ме дяволите < рогатите > Силно съм разгневен, разя- досан, раздразнен.

Повече не ми говорете за това, не ми говорете, няма ни-кога да направя това. Запомнете го, защото ще ме хванат дяволите вече.

хвърлен ми е пъпа някъде Чувствам се съдбовно свързан с нещо, чувствам се част от някое място.

Влечеше го непреодолимо тази клисура с нейните живо-писни, могъщи скали. Като че ли пъпа му бе хвърлен там.

хвърлям вината върху някого Несправедливо обвинение, на- беждавам някого.

Страхът го опозори. Младият човек хвърли вината върху спътника си, който нищо не подозираше.

хвърлям в коша нещо

1. Оставям без внимание нечия молба, заявление.Чиновникът с пълно безразличие, без дори да погледне,

хвърли в коша молбата на стареца.

2. Не публикувам нечий ръкопис, не обръщам внимание, не оценявам.

Авторът беше съвършено непознат и редакторът реши съдбата на ръкописа му веднага: с елегантно движение го хвърли в коша, викайки „Кош!“

279

Page 282: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

X ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

хвърлям кал върху някого Обиждам, оклеветявам, безчестя някого; унижавам, злепоставям.

Хвърлената върху човека кал трудно се измива, но още по- трудно се забравя.

хвърлям камъни в градината на някого Правя по-скрити или открити намеци, обвинения на някого, провокирам, предиз-виквам.

Познаваше злия нрав на своя съсед и затова не се съмнява-ше кой хвърля тези камъни в градината му.

хвърлям котва някъде Установявам се някъде, при някого за-дълго или завинаги.

Той беше хвърлил котва в това глухо село.Иван Вазов, „Под игото”

хвърлям мост към нещо или някого книж. Свързвам, сближа-вам, създавам допирни точки.

Насдчи усилията си към това, да хвърли мост между враж-дуващите крила в четата. Голямата идея бе над всичко.

хвърлям око на някого или нещо

1. Харесвам за себе си, искам за себе си.Друга една има, хвърлил съм око на нея, ама кой знае. Алеко Константинов, „Бай Ганьо”

2. Харесвам някого или нещо с определена цел, за определена работа, сделка.

Беше хвърлил око на хубавата нива и си представяше как я засява, обработва...

3. Нарочвам някого, търся начин да го нараня, злепоставя.Управителят беше хвърлил око на буйния младеж и само

чакаше да сбърка някъде, за да го подведе под отговорност.

280

Page 283: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език X

хвърлям прах в очите на някого Заблуждавам, прикривам своите истински намерения.

Той говореше красиво, патетично, прикриваше безразли-чието си като хвърляше прах в очите на избирателите. Още: хвърлям пепел в очите

хвърлям петно върху някого или нещо Наклеветвам, опозо-рявам, безчестя.

С недоверието си хвърлиха петно на чистите му намере-ния. Не вярваха на това, което сами не можеха да сторят.

хвърлям ръкавицата на някого книж. Предизвиквам открито, на честен двубой, съревнование, спор.

Той явно предизвикваше на открита битка. Искаше се смелост, за да хвърлиш ръкавицата на тази настръхнала публика.

хвърлям светлина върху нещо книж. Откривам истината за нещо, изяснявам положение, изяснявам отношения, давам път на истината.

Изследването ми хвърли светлина върху причинителя на тази коварна болест.

хвърлям се в огън за някого или нещо

1. Влизам в сражение, в сблъсък.В критичния момент конницата се хвърли с викове в огъня.

2. Излагам се на голям риск, жертвам се.За приятеля си той бе готов да се хвърли в огъня.

хвърлям се с главата надолу Предприемам нещо рисковано, почти безразсъдно.

Той съзнаваше, че ако тръгне с тях, се хвърля с главата на-долу в неизвестностите и бедствията.

281

Page 284: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

X ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

хвърлям сянка върху нещо, някого

1. Събуждам съмнение към нещо или някого, предизвиквам недоверие към нещо или някого.

Думите му хвърлиха сянка на създаденото добро впечат-ление.

2. Грубо се намесвам, оклеветявам, излагам някого.Оценките на романа му бяха не само остри, те хвърляха сян-

ка на самия него, поставяха под въпрос таланта и морала му.

хвърча в облаците

1. Непрактичен съм, разсеян, не виждам правилно реалността.Тя хвърчеше в облаците, не слушаше никого, не се замисля-

ше дори за бъдещето си.2. Имам високо самочувствие, самовлюбен съм.

След полученото отличие, той се разхождаше из града ви-хрено, личеше си, че хвърчи в облаците.

хвърча нависоко Имам големи претенции, големи изисква-ния, големея се.

След като се завърна от чужбина, се видя колко много се е променил. Не разговаряше с всекиго, претендираше, че всич-ко знае, хвърчеше нависоко.

хвърча като муха без глава Движа се, действам хаотично, без цел, суетя се.

След неочакваната развръзка той хвърчеше насам- на-там като муха без глава.

хем сърби, хем боли Искам нещо, но заедно с това и не го ис-кам, доволен съм от нещо и задно с това не съм доволен.

И той като че ли не знае какво точно иска. Радва се, че тя ще дойде, но и се притеснява от това. Хем сърби, хем боли. Още: и сърби, и боли

282

Page 285: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език X

хитрата сврака с двата крака Хитрецът е надхитрен, измам-никът - измамен. Някой, който дълго е надигравал другите, сам е надигран.

Колкото и да се сдържахме, не можехме да не се засмеем при мисълта, че справедливостта се бави, но иде винаги. Така стана и с нашия хитрец. Хитрата сврака пропадна с двата крака.

хич ме няма

1. Зле съм със здравето. Физически съм зле.Лекувах се, да, но хич ме няма.

2. Не ме бива за нещо определено. Зле съм в определена област.

Хич ме няма в готвенето, знаеш това.

3. Много съм зле в някакво отношение.С парите хич ме няма, и то не от вчера.

Още: никакъв ме няма

хлопам по вратите Търся подкрепа и помощ при различни хора.

За да се построи училището, те трябваше да хлопат по много врати и го правеха с готовност. И делото им успя.

ходя като сянка

1. Изтощен съм, отпаднал, съкрушен.След случилото се, младата невеста ходеше из дома и дво-

ра като сянка. Тъжно беше да я гледа човек.

2. Вървя подир някого вярно и предано, неотклонно.Той я следваше отдалече, не смееше да се доближи до нея.

Беше влюбен до безумие, ходеше след нея като сянка.

283

Page 286: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

X ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

ходя по петите на някого

1. Следя някого, следвам навсякъде, преследвамБях се закачил за него, ходех по петите му, исках да разбе-

ра тайната.2. Подражавам на някого във всичко.

Радослав имаше свой кумир - по-големият му брат. Ходе-ше по петите му, наблюдаваше го, подражаваше му, повта-ряше дори движенията му.

хубава работа възклиц. Изразява се несъгласие, неприятна из-ненада, възмущение.

И те ще се срещнат с него ? След цялото му падение ? Ху-бава работа.

хък-мък Мъчително изпълнение, с много усилия, с малко же-лание.

Другите го гледаха разтревожени, а той хък -мък, едва успя да обясни какво се е случило.Още: хъка-мъка / хъка < та >-мъка < та >

хър-мър Неразбирателство, спорове, недоразумения.

В къщата бе неспокойно, някак тревожно, атмосферата се тровеше от непрекъснатото хър-мър между членовете на семейството.

284

Page 287: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ццапам си ръцете осъдително Сторил съм нещо срамно, не-честно или жестоко. Участвал съм в нечестна сделка, дела.

Не мога да си простя, че изцапах ръцете си в тяхната не-честна игра.

цапнат в устата Човек, който използва неприличен, дори ци-ничен език. Нарича нещата с техните имена, без да се съобра-зява с обстановката.

Той не е лош човек, нито глупав, но е толкова цапнат в ус-тата, че трудно се издържа.

царска работа За нещо много скъпо, много добре изглежда-що, изключително.

Какво да ти описвам къщата им - царска работа. Дрехи-те им, от скъпи платове, ушити по последна мода, а колите им - да не говорим. Абе, царска работа.

цедя думите си Пестя думите си, говоря бавно, премерено.

В защитната си реч той отговори спокойно, цедейки ду-мите си, като че трудно ги намираше.

целувам ръката на някого Дълбоко съм благодарен на някого за сторено добро, изразявам уважението си, преклонението си.

Той само целуна с благоговейна признателност десницата му и благодарствени сълзи пророниха очите му, които сра-мът навеждаше надолу. Иван Вазов, „Под игото”

285

Page 288: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ц ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

център на тежестта Най-същественото, на което трябва да се обърне внимание.

Говорихме много, спорихме, но центърът на тежестта бе предстоящата експедиция в Африка.

цепя басма Използва се главно в отрицателна или въпроси-телна форма. Обръщам /не/внимание, отдавам /не/почит, из-разявам /не/уважение.

Басма ли ще им цепим? Димитър Димов, „Тютюн”

цепя косъма на две За човек, който е крайно пресметлив, скъ-перник, стиснат.

Той трепереше над парата, следеше всяко харчене, драз-неше се от богатите трапези, които снахата подреждаше. Беше свидлив, косъма на две цепеше.

циганско лято Периодът на хубаво, топло време след Дими-тровден, края на октомври и началото на ноември.

Настъпи златна, топла есен, проточи се и едно чудно ци-ганско лято, да не му се нарадваш.Още: сиромашко лято

цървули няма, гайда иска ирон. Човек, който иска невъзмож-ни неща, неотговарящи на положението му, на финансовите му възможности.

Не успях да го разубедя. Нямаше лев, а тръгваше на пъте-шествие. Цървули няма, гайда иска, това е неговата работа.

цъфнал и вързал съм ирон. В много тежко положение се на-мирам, трудно ще намеря изход.

Какво да ти разказвам за мене. Цъфнал и вързал съм. Без работа съм, стопени спестявания, неясни перспективи, приятелите намаляха, какво да ти разправям.

286

Page 289: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ччакам на двете си ръце С труд изкарвам прехраната си, не ча-кам и нямам помощ от никого.

Не съм дошла нито да прося, нито да моля. Чакам на две-те си ръце.

часовете са преброени

1. Има много малко време до някакъв фатален край, изтича ня-какъв определен срок.

Обсадените в крепостта знаеха, че часовете им са пре-броени. Не очакваха помощ.

2. Наближава фаталният край на някого.Старият герой съзнаваше, че часовете му са преброени, но

беше спокоен и търпелив.Още: дните са преброени « дните са прочетени

чашата на търпението прелива Преминава се някаква гра-ница, някакъв предел на моята търпимост, очакване, надежда.

Очакването беше много мъчително. Храната привърши, никаква вест отникъде. И една вечер чашата на търпение-то ни преля.

червей гризе сърцето на някого Безпокойство, терзания, съм-нения, които завладяват човека, създавайки постоянна трево-га и напрегнатост.

* Домъчня му на Шибиля, съмнението като червей загриза сърцето му. Йордан Йовков, „Шибил”

* Някакъв червей се беше вмъкнал в тоя силен и як като дъб човек и го разяждаше. Йордан Йовков, „Дядо Давид”

287

Page 290: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ч ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

черен гологан не се губи ирон., заядливо

1. Не се губи недотам ценното, не се преследва незначителното.Знаех си, че ще оцелееш, черен гологан не се губи.

2. Човек с белязана участ.Беше свикнал вече с превратностите на съдбата, вярваше в

нейната благосклонност. Че губи ли се черен гологан като него? Още: черен грош не се губи

черен ми е пред очите осъдително Някой е виновен пред мене, сторил ми е зло, не го понасям, изпитвам отрицателни чувства към него.

Не ми казвай, че ще дойде у нас. Черен ми е пред очите.

черен ми е светьт Песимистично съм настроен, не очаквам нищо добро, не виждам добра перспектива.

Дните следваха все по-трудни и неясни. Светът му се виждаше черен.

черен петък Ден на разплата, на тежки събития, на безизход-ност. Лош ден.

Ставаше все по-тревожно и напрегнато в колонията. Всички очакваха като че ли нов черен петък.Още: лош петък

черна овца

1. Човек, който се отличава от общото, приетото, често бива обвиняван без вина; белязан човек, заподозрян.

Каквото и да се случеше, гледаха към него. Нали беше чер-ната овца в класа. =>

288

Page 291: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език ч

2. Човек, който е заслужил с отрицателните си и асоциални прояви подозренията и обвиненията на обществото.

Не се съветваше с никого, не се съобразяваше с никого, а и не съжаляваше за бедите, които ни слетяваха заради него. Бе черната овца на нашата група.Още: белязана овца

черно ми е пред очите

1. Не се чувствам добре, прилошава ми.Явно още не съм оздравял. Повървя малко, а пред очите ми

става черно.

2. Обзет съм от силен гняв, обида, възмущение.Толкова клевети и лъжи не бях чувал. Усетих как в мене се

надига вълна от безсилен гняв и обида, пред очите ми стана черно.

3. Изпитвам силна мъка, страдам, отчаян съм.Той тъгуваше открито, ходеше безцелно из селото, ски-

таше по горите отчаян и сам, черно му беше пред очите. Аглика я нямаше.Още: чернее ми пред очите

черно на бяло Неоспоримо доказателство за някакво твърде-ние.

Съдът най-сетне се убеди в моята правота. Документи-те показаха черно на бяло истината за моите действия.

черпя вода с решето Върша нещо безсмислено, безполезно и ненужно.

И какво се оказа ? Че съм черпал вода с решето толкова време? Как да се помиря!

289

Page 292: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ч ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

честит слепец Щастлив човек, който отделя истинкото от не-истинското, който прониква в същината.

Слепотата и умствената му незлобивост бяха запазили като с броня душата му от разочарованията на тъмните й страни, които разочарования изпитваме ние, окотите... Честит слепец! Иван Вазов, „Дядо Йоцо гледа”

чета залъците на някого Скъперническо, завистливо чувство, че някой се храни добре и ме подяжда.

Не можех да се освободя от чувството, че ми четат всеки залък. Чувствах се неудобно, присядяше ми храната.Още: броя залъците

чета звездите Замислен съм, зареян, замечтан.

Какво правиш сам-самичък там? По звездите ли четеш ?

чета конско евангелие на някого Наставлявам някого, поуча-вам строго, мъмря, изобличавам.

Очаквахме с трепет вечерта, когато всички ще се съберем на масата. Надявахме се да се отървем с четенето на някое конско евангелие.

чета между редовете Откривам скритото, загатнатото; умея да долавям недоизказаното.

Писмото бе кратко, императивно, но аз прочетох между редовете неизказаната надежда и тревога.

чета морал Съветвам, назидавам, разкривам на някого морал-ни принципи, правила.

Слушах с внимание, а всъщност всичко в мен крещеше, че той няма право да ми чете морал след всичко сторено от него в миналото.

290

Page 293: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език ч

четат ми се ребрата Много съм отслабнал, явно недохранен, болнав.

Дългото боледуване и гладуване го бе изтощило, изглежда-ше зле, ребрата му се четяха.Още: броят ми се ребрата

четем се на пръсти Малко сме на брой, малцина сме.

На пръсти се четяха тези, които все още се бореха срещу тираничния директор. Умората и страха надделяха.Още: броим се на пръсти

чеша си езика ирон. Говоря празни приказки, говоря без да казвам нищо; говоря формално, запълвам времето, брътвя.

Говореха с часове, надпреварваха се, но не се изслушваха нито вслушваха един в друг. Просто си чешеха езиците, лю-буваха се на красноречието си.

чиста вода ненапита ирон. Определение за човек, който зае-ма позиция на невинен, нечул, невидял, а всъщност е замесен или поне участващ в нещо съмнително. Човек със съмнителна ценност.

В големия скандал, който се разрази, всеки бе по някакъв начин засегнат. Само той - чиста вода ненапита.Още: света вода ненапита

чиста работа

1. Добро постижение, добро изпълнение, добре уредено.Всички пременени, къщите подредени, цветя, усмивки -

чиста работа.2. Дело нормално, законно, редно, по правилата.

Попълнихме документите, платихме таксата, изпълних-ме всички указания. Чиста работа.

291

Page 294: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ч ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

чисто сърце Определение за човек добър, почтен, достоен, прям. Доброжелателен към хората и доверчив по природа.

Дойдох тук, в Преспа, с чисто сърце.Димитър Талев, „Железният светилник”

чопля раната

1. Припомням, събуждам у някого болезнени, неприятни спо-мени за обстоятелства, за хора, събития.

В повечето дни той стоеше сам, замислен, изглеждаше като човек, който непрекъснато чопли раните си от мина-лото.

2. Припомням си неприятни и болезнени за мен спомени, тер-зая се от тях, не се успокоявам, не забравям.

Не обичам да чопля раните си, но има една, много болез-нена, която много често ме мъчи през безсънните ми нощи. Още: чопля си раната

чорапа се разплита Нещо неизвестно, някаква тайна започва да се изяснява, откриват се все нови и нови обстоятелства.

Доскоро това беше тайна, но изведнъж от един дребен факт, чорапът започна да се разплита сам. Наистина, нищо не остава скрито на тоя свят.

чува ми се думата Вярват ми, вслушват се в моето мнение, в моите съвети, имам влияние.

Мина доста време и най-сетне започна да се чува и моята дума. Бях извоювал сам това, имах право да се радвам.

чудо голямо пренебр. Съзнателно подценяване на някакво съ-битие, деяние, обстоятелство. Пренебрегване на нещо станало.

Викат ни на съд ли? Чудо голямо. Няма от какво да се боим.

292

Page 295: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език ч

чудо ще направя предупредително Не ще остана безучастен към нещо, ще дам отпор, ще бъда категоричен и краен.

И сега? Да чакам да ми се извинят ли? Не, чудо ще сторя, но ще се защитя сам и ще докажа невинността си. Чудо ще на-правя.Още: чудо ще сторя

чудя се и мая В положение съм на почуда, изненада, не знам как да постъпя, ситуацията ми е неясна, несигурен съм.

Бягството на двамата млади удиви цяло село. Какво бе се случило ? А майката на момичето се чудеше и маеше какво да стори. А то и нямаше какво.

чужда ръка Намеса на външно лице в някакво дело, прикрита намеса, често с лош умисъл.

Чужда ръка се бе намесила между двамата приятели. И не за добро.

чуждо око Някой, не който трябва, е видял нещо, което не би трябвало да види; завистливо око, зло око.

Чуждо око бе видяло и бе завидяло на тази любов и вярност.

чуждо ухо Някой, който не трябва, е чул (или не трябва да чуе) нещо; недоброжелателно ухо.

Съберете се по-близо, чуждо ухо не трябва да ни чуе.

чукай си главата укорително Прави, каквото знаеш, ти ще се каеш.

Каквото и да ти кажа, ти го оспорваш. Тогава, чукай си главата. Понякога се оказва полезно.

293

Page 296: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ч ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

чукам лук на главата на някого Натяквам нещо, съветвам на-стойчиво, укорявам, вдигам скандали. Не преставам да досаждам.

Време е да се прибираш у дома си. Жена ти ще има дати чука лук на главата цяла година за това закъснение.Още: чукам сол на главата

чукам на вратата на някого Търся подкрепа от някого, моля за помощ.

Дойде време и те почукаха и на неговата врата. Както се очакваше, той не им отвори

чукам си главата

1. Самообвинявам се за нещо сторено или казано, съжалявам, чувствам се виновен.

Сега си чукам главата за моята несериозност, но каква полза. Вече е късно.

2. Трудя се над нещо, мъча се дълго над нещо.Задълба се над работата си това момче, чука си главата

над книгите ден и нощ. Но ще успее.Още: бия си главата

чуква ме съдбата Подложен съм на изпитание, преживявам труден момент.

* Беше голям късметлия, но и него го чукна съдбата в един момент.* Чукна ме горния праг, та видях долния. Съдбата преду-преждава или наказва самозабравилия се, изпитанията поу-чават, опомнят ни.* Измамиха го, но и той разбра какво е да те мамят. Беше го правил неведнъж. Като те чукне горния праг, виждаш до-лния. Така те чука съдбата.

294

Page 297: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език ч

чули са и глухите ирон. Някакъв факт е добил широка извест-ност, на всички е известно нещо.

Тайната бе всеобща. Криеха от всички, а и глухите вече знаеха за тях.

чул те Господ Пожелание за сбъдване на нещо добро, надежда за божия благословия в живота.

Ти благослови моя дом. Чул те Господ. Но нека и твоят път да бъде благодатен и щедър.

чупя кръст пред някого Подчинявам се на някого безпрекос-ловно, угоднича, подмилквам се.

Беше неприятно и неловко да гледаш как този човек чупи кръст пред новия управител. И то за една дребна службица.

чупя пръсти < ръце > Изпитвам голямо напрежение, тревога, мъка, отчаян съм или дълбоко развълнуван.

Жената вървеше подир войската и кършеше ръце в отча-яние. Питаше за сина си, за него се тревожеше.Още: кърша пръсти

чупя си главата

1. Готов съм да претърпя загуби, да се жертвам, да рискувам.Може да си счупя главата, но ще бъде поне смислено. В

името на една благородна кауза.2. Проявявам неразумност, упоритост, провокирам късмета си.

Дали ще си счупя главата или не, си е моя работа. Не ис-кам и да знам.

295

Page 298: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

шшапка на тояга възклиц. Изразява облекчение, освобождава-не от грижа, задължения, отговорности. Начало на безгрижие и лекота.

Най-сетне приключиха напрегнати, нелеки за мене дни. Започва почивката. Шапка на тояга.

шапка клатя на някого Покорявам се, съгласявам се, угодни-ча, пазя интереса си, правя компромиси.

* Ще ги залъгваме, какво ще ги правиш, белалии хлапета, по някой път и шапка ще им клатиш, време таквоз дошло, няма какво да се стори - дума с въздишка бай Ганьо.Алеко Константинов, „Бай Ганьо”

* Достойни вам са тез безумни, / що тичат да целуват скут, / да клатят шапка с поклони шумни, / за вас - полезен труд. Петко Славейков, „Поет и сган”

широка душа Човек с доброжелателно отношение към хората и света, щедър, великодушен.

Човекът стоеше загледан в далечината. В замисления му поглед се четеше някаква особена мекота, разбиране и ми-лост. Широка бе душата му и човешката мъка не му бе без-различна.

широка му е ръката

1.Човек щедър до неразумност, хвърля средства без да премис-ля.

На никого не бе отказал помощ, не проверяваше дори дали го лъжат или не, пилееше с широка ръка.

296

Page 299: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

2. Човек щедър, доброжелателен, безкористен.Живееше скромно и хората разбираха колко е богат, кога-

то откликваше на молбите им. Ръката му бе широка, но и справедлива.

широко ми е около врата Леко ми е, нямам тревоги, грижи, не се чувствам застрашен.

Всичко най-сетне отмина и сега ми е широко около врата.

широко сърце Човек със свободен дух, прощаващ и разби-ращ, който цени радостта и красотата, способен на пориви и жестове.

Човекът беше с широко сърце, туй беше главното.Йордан Йовков, „Баща и син”

широк ти път възкл. Прави каквото искаш, ти избираш, няма да ти преча.

В крайна сметка, проблемът е твой. Както ти решиш. Щом искаш самостоятелност - широк ти път.Още: прав ти път

шит с беди конци

1. Неумело скриване на истината, явна измама.Свидетелите с готовност даваха показанията си, но

всичко бе шито с бели конци. Истината се разкри сама.2. Неподходящо, необмислено добре съчетание.

Не ми харесва това, което сглобихме. Шито е с бели кон-ци.

297

Page 300: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

щщастието се усмихва на някого книж. Постигане на желаното, чаканото, мечтаното. Успех.

След дълги изпитания, щастието най-сетне й се усмихна.

ще броя звездите Изчакване, очакване, запълване на времето.

Какво ще правя сега ли? Ще чакам и ще броя звездите.

ще вземат на босия цървулите ирон. Нещо, невъзможно за постигане, по обективни причини.

Наистина го осъдиха и то основателно. А сега, след всич-ко, което стана, ще вземат на босия цървулите.

ще видим кой е кум, кой е сват Изразява се очакване да се по-стигне някаква справедливост, да се разберат отговорностите и вините на всекиго.

Ама чакай, ще се върне бай ти Ганьо в България, па видя щем кой е кум и кой е сват. Алеко Константинов, „Бай Га-ньо”

ще видиш откъде изгрява слънцето закан. Ще има възмез-дие, ще се дочака справедливостта, ще се поеме отговорността.

Сега силата е в тебе и ти смяташ, че така ще е винаги? Но не. Иде ден, в който и ти ще разбереш, ще видиш откъде изгря-ва слънцето. Това е неминуемо. Слънцето винаги изгрява.

ще видя петите на някого ирон. Не ще мога да спра някого да го заловят. Някой изчезва, укрива се.

Щом усети, че сме го разкрили, ще му видим петите. Има бързи и непредвидени реакции този човек.

298

Page 301: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език щ

ще вържа черна кърпа ирон. Не жаля, не тъгувам, не се трево-жа за някого или нещо. Не ме интересува, не ме засяга.

Нямало да ни прокарат телевизия ли ? Ще вържа черна кърпа, голяма работа. Я погледни балканите над нас и поле-то пред нас. Това ми е достатъчно.

ще дойде Видовден Ден на справедливост, на разплата, на възмездие. Ден на сбъдната надежда.

Като че ли не ни забелязват в тоя живот, потискат ни, унижават ни, но ще дойде Видовден. Той винаги идва, макар и късно. Идва като хладен дъжд в зноен ден.

ще играе дървен Господ Разправа, бой, сборичкване.

Укротете се, че ще играе дървен Господ.

ще изгрее слънцето и на нашата улица Изразява се надеж-да в неизбежното идване на доброто, на справедливостта, на щастието.

Изглеждаше търпелив и примирен, но не бе така. Беше мъ-дър човек. Работеше за доброто и чакаше, знаеше, че слънце-то ще изгрее и на неговата улица.

ще издера очите на някого Упорита защита, отбрана, непри-мирима борба срещу нещо или някого. Борба докрай и ,с всич-ки средства.

Готов съм за тази битка. Не ще допусна да ни отнемат последната възможност за съпротива. Ще издера очите им, но ще попреча.

299

Page 302: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

щ ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

ще изстине мястото на някого Ще бъде отстранен от работа, уволнен.

Всички очакваха, че мястото му ще изстине заради тази негова смелост. За щастие се излъгаха.

ще изяде ушите на някого Двустранно насочен укор: тревога за някого, който ще бъде съсипан и разорен материално; въз-мущение от безотговорното ограбване, което някой си позво-лява.

Децата му не работят, пътуват насам-натам, къщи, дрехи - ще му изядат ушите.

ще имаш да вземаш употребява се в 2 и 3 лице

1. Категоричен отказ: Не ще се получи исканото, не ще стане желаното.

Любезен си, предлагаш много, но те познавам. Ще имаш да вземаш.

2. Ироничен отказ, отхвърляне, закачка, самоирония.Имаме си чушкопек! И японци, и американци - ще имат да

вземат.

ще ме търсиш, но няма да ме намериш Не ме оценяваш сега, ще ме оцениш, когато вече ме няма. Ще съжаляваш за мен.

Още малко остана. Заминавам. Може би тогава ще ме търсиш, но няма да ме намериш.

ще ми вдигне хляба нависоко Ще ми се създадат пречки, за-труднения в мои начинания.

Той мисли, че като ми вдигне хляба нависоко, ще ме спре. Това няма да стане.

Още: ще ми вдигне хляба на полицата

300

Page 303: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език щ

ще ми видиш гърба Отказвам се от нещо, напускам, откъсвам се, обиден съм, засегнат.

Не го притискай така, изчакай го да се посъвземе. Ако про-дължаваш, ще му видиш скоро гърба.

ще ми заседне на гърлото ирон. Напразно очаквам нещо, не ще постигна това, което искам, желая нещо невъзможно или което не е за мен.

Хубаво го мислиш и кроиш, но ще ти приседне, ще ти за-седне на гърлото.

ще ми изхвръкне сърцето Силно се вълнувам от радост или тревога, от очакване или страх.

Чуха се стъпки по двора. Приближаваха се все повече, все по-близо са, по-близо. Той тръпнеше, погледът му бе втрен-чен във вратата, сърцето му като че ще изхвръкне.

ще ми накриви капата пренебр. Не ме интересува, не ме зася-га, не ме е страх.

Нека говори срещу мене, нека ме заплашва, ще ми накриви ка-пата. Древен мъдрец е казал: „Когато ме няма, нека ме и бий”. Още: ще ми накривиш шапката

ще ми се качи на главата Някой злоупотребява с моето добро отношение, някой прекалява с моята благоразположеност.

Ще ни се качат на главата - казваха горе старците. Димитър Талев, „Железният светилник”

ще ми стане тясно някъде Ще се почувствам зле, в безизходи-ца, трудно ще намеря решение.

Съзнаваше, че както я е подкарал, скоро ще му стане тяс-но в новата работа. Какво ли трябва да предприеме?

301

Page 304: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

Щ ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

ще му се чуе гласа Ще стане явно нещо скрито, ще се разбере неизвестното.

Много приказки се натрупаха около случилото се. Много факти се преиначиха. Но ще мине време, ще му се чуе гласа. Нищо не остава скрито.

ще си извадим очите Враждуваме с някого с ожесточение, кара-ме се, пречим си, дебнем се един друг, търсим слабите си места.

Трябва вече да се намесим. Тяхната вражда мина всяка граница, ще си извадят очите.

ще си плета кошницата Подготвям свой успех бавно и после-дователно, напредвам внимателно и премислено.

Не си е келепир да бъдеш в опозиция. Защо ли? Твърде прос-то: защото ще стоиш зад метлата, а хората ще си плетат кошничката. Алеко Константинов, „Бай Ганьо”

ще си хвърлям шапката до небето Много ще се радвам, ще съм доволен и удовлетворен, успял съм.

Ако успея да докажа правотата си, ако имам силата да се защитя и ми го признаят, ще си хвърлям шапката до небето.

Още: ще си хвърлям калпака / капата

ще цъфна и ще вържа ирон. Неудовлетворен съм от своето положение или постижение, очакванията ми са излъгани, над-ценени надежди, незадоволителен успех.

Той мисли, че като напусне малкото селище и се премести в големия град, ще цфне и ще върже.

що Бог дал Отнася се обикновено за храна. Каквото има, как-вото сме успели да сторим.

Заповядайте на трапезата, що Бог дал.

302

Page 305: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език щ

що за птица е Изразява съмнение, недоверие към някой непо-знат или малко познат.

Видях новия ви квартирант. Някак странен ми се вижда. Що за птица е?

Още: що за човек е

що ми влиза в работата диал. Това не ме засяга, не ме интере-сува, нямам нищо общо.

И какво като е подлудил комшиите си? Що ми влиза в ра-ботата. Да си се оправят.

що ми е на сърцето, това ми е на езика Искрен човек съм, от-крит, прям, казвам, което чувствам.

Наистина, можех да премълча и да се направя на нераз- брал. Но аз съм си такъв, както народът казва: каквото ми е на сърцето, това ми е на устата.

що ми трябва на баир лозе Отказвам се от нещо, което е мно-го трудно, почти невъзможно, което не си заслужава усилията.

Не, не, това не ми харесва, що ми трябва на баир лозе. Не е за мене това.

що ми знае лулата Зная много, имам богат опит, изпатил съм в живота.

Що ми знае лулата на мене, не ме гледай, че съм млад.

що са дни напред, мои са

1. В бъдеще ще се случи това, което очаквам, вярвам в идващи-те дни.

Вярно е, че сега съм зле във всяко отношение. Но какво от това. Що са дни напред, мои са. =>

303

Page 306: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

щ ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

2. Бъдните дни може да предложат нужното възмездие или справедливост, вярвам в справедливостта на бъдното.

Сега злорадстваш над бедата ми, но що са дни напред, мои са.

щръкнат ми косите Изпитвам силен страх, ужас, паника.

Равният металически глас, който ехтеше като че ли от всеки тъмен ъгъл, накара косите му да щръкнат от неясна тревога.

Още: настръхват ми косите

щуква ми от ума Изчезва от паметта ми, забравям, внезапно установявам, че не помня нещо.

Все не намирах начин да се намеся в спора. И точно, кога-то настъпи удобен момент за това, се оказа, че мисълта ми е щукнала от ума, ей така, без да разбера.

Още: излезе ми от ума • хвръква ми от ума

304

Page 307: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ююдина целувка книж. библ. Лицемерна, притворна, фалшива, изкуствена целувка.

Винаги съм усещала нейната юдина целувка, но не нами-рах достатъчно сили в себе си, за да й се противопоставя. Но, когато тя премина всякаква граница на наглостта и ли-цемерието, решително действах.Юда Искариот - един от дванадесетте апостоли, ученик на Иисус Хрис-тос, който посочва учителя си на римските войници за 30 сребърника, целувайки го.

юдин син книж. библ. Човек, закърмен с предателство, роден изменник, отстъпник от своето, от родното.

И този Юдин син не се посвени да издаде смелия апостол, пробудил в мнозина копнеж и порив за свобода.

305

Page 308: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

яябълката на раздора книж. Обект, явления, които провокират различия, недоразумения, спорове, раздори.

Решението да се застрои тясната крайбрежна ивица се превърна в ябълка на раздора.От гръцката митология. Ябълката, с която Парис награждава Афродита, като най-прекрасна от трите богини Хера, Атина и Афродита, поражда раздор, подозрения, кавги.

явявам се на бял свят

1. Раждам се.Наследникът на фамилията се яви на бял свят в края на

зимата.2. Появява се ново творение, произведение, продукт.

Скоро книгата му се яви на бял свят.

яздя на два коня Стремя се към някаква цел, възползвайки се от изгоди, облаги от две страни.

Той не се свенеше да язди на два коня, защото искаше на всяка цена да спечели.

язък за барута Възклицание, изразяващо съжаление за на-правени напразни приготовления, усилия, очаквания.

Не дойдоха очакваните гости. Язък за барута.Още: жалко за барута

я има, я няма За определяне на количество, брой. Приблизи-телно, около.

До реката не е далече, я има, я няма три километра.Още: има, няма

306

Page 309: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език я

яйце да хвърлиш, няма къде да падне Място, препълнено, претъпкано с хора или вещи.

Пазарът беше оживен, шумен, хора гъмжаха навсякъде, беше наблъскано, яйце да хвърлиш, няма къде да падне.

яка ми душа пожелателно Предстои тежка работа, продължи-телно усилие, за което е нужно устойчивост и борба.

Започваше най-трудният преход през планината. Пред нас бяха непристъпните върхове - скалисти и горди. Както се казва, яка ни душа.

я камилата, я камиларя възклицание Времето е мъдро, то ще покаже истината, още не се знае кой ще е прав, кой ще спечели.

Да имаме търпение, да изчакаме. Я камилата, я камиларя. Не се знае какво ни готви бъдещето.

яко дим изчезвам, изпарявам се ирон. Много бързо, внезап-но изчезвам, не се знае къде.

Пред нас се ширна морето, безбрежно и синьо, могъщо и ла-скаво. Усетихме как лошото ни настроение се изпари яко дим.

ял не ял - три и половина полуирон. Стореното, полученото или изяденото са заплатени много скъпо, незаслужено скъпо.

Напуснахме ресторанта и развеселени, и леко угнетени. Толкова пари дадохме, гладни си останахме, абе, ял не ял, три и половина

ял съм кокоши крак Не мога да пазя тайни, изказвам без да искам понякога довереното ми.

Да каже всичко на тази жена, от която се пазим като от огън? Не разбирам това. Яла е кокоши крак, както се вижда.

307

Page 310: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

я ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

ям главата на някого

1. Настоявам за нещо пред някого, натяквам, мрънкам.Стига ми яж главата с този балон. Ще ти го купя по-къс-

но, омръзна ми.2. Упорито се заяждам с някого, създавам му непрестанни ядо-ве.

Този колега ми яде главата още от миналата година. Как-во иска от мене?

ям даром хляба саркастично Не нося полза, не давам нужно-то, напразно получавам облага.

От толкова време е на този отговорен пост, но не е про-менил нищо, не е пресякъл измамите. И той яде даром хляба на държавата.

ям душата на някого

1. Мъча някого, създавам му неприятности.Яде ми душата този човек, не ми дава мира. Чудя се вече

какво да сторя.2. Искам нещо от някого настоятелно и дотегливо.

Синът непрекъснато натякваше на родителите си, че иска да забогатее, че ще замине за чужбина, така ядеше ду-шите им и ги държеше в нестихващо напрежение.

ям дървен Господ Бият ме.

Говоря, говоря, но като не разбираш от дума, ще почна с дървения Господ.

ям калая Мъмрят ме, карат ми се строго, назидават ме.

- Яде калая Буцов - говори Никола. - Ха така голубчик, да те понарежат. Йордан Йовков, „Земляци”

308

Page 311: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език я

ям попарата на някого Страдам, патя по нечия вина, обвине-ние, безотговорност.

Повече не ще търпя това отношение. Достатъчно съм яла попарата му.

Още: сърбам попарата на някого

ям попарата, която сам съм си надробил самоосъдително Сам предизвиквам бедите си, получавам това, което сам съм си сторил.

Сам си надробих попарата, ще я изсърбам. Така е справед-ливо.

ям хляба на някого

1. Някой ми помага, дава ми работа или ме храни.Не забравям този, на когото съм ял хляба, който ми е по-

могнал в беда.

2. Ограбвам някого, не заплащам труда му, отнемам препита-нието му.

Забравихте ли чий хляб ядете? Забравихте. И помислих-те, че земята е за вас, че вятърът вее за вас, че слънцето грее за вас?

ям хляб и сол

1. Живея скромно, бедно, изнемогвам.Работеха на полето през лятото, тогава се чувстваха до-

бре, а през зимата ядяха хляб и сол.

2. Готов съм да понеса трудности и лишения в името на голяма цел.

Хляб и сол ще ям, но ще изуча децата си, ще им дам по-све-тъл път в живота от моя.

309

Page 312: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

я ФРАЗЕОЛОГИЧЕН РЕЧНИК на българския език

ям цървулите на някого Злословя по нечий адрес, говоря зад гърба, клеветя, интригантствам.

Яде ми цървулите отдавна този човек, не минава ден да не

дочуя някоя негова лоша приказка.

яхнал е на оса Човек с остър език, несговорчив, заядлив, из-бухлив.

Като го слушам и гледам и днес е яхнал осата твоят прия-тел. Никого не пощади, думите му жилеха безмилостно.

310

Page 313: Фразеологичен речник на българския език: А-Я
Page 314: Фразеологичен речник на българския език: А-Я

Мария Банова • Стамена Димова

Фразеологичен речник на българския език

Първо издание

Редактор Росица Николова

Коректор Мария Цанева

Художник Нина Караманолева

Формат: 60/84 1/16

Печатни коли: 19,5

Предпечатна подготовка: Симолини'94

Печат: Симолини'94

Издател „Бан Map”

тел.: 02/ 953 09 20; GSM: 0887 314 881

www.banmar.net

e-mail: [email protected]

ISBN 978-954-9797-53-4

Page 315: Фразеологичен речник на българския език: А-Я
Page 316: Фразеологичен речник на българския език: А-Я