friso 2011 week 46

 • View
  230

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

friso 2011 week 46

Transcript

 • Nieuws- en advertentieblad voor Workum en de Zuidwesthoek van Frysln // Sinds 1877 // Uitgave: Workumer krant Friso bv // Losse nummers e 0,85 per stuk

  Pagina 2

  Informatiepagina

  Pagina 3

  Kinderkoor Watotoin Gertrudiskerk

  Pagina 7Pagina 3

  Mantelzorgersin het zonnetje

  Wintersalon ingalerie Berger

  Dinsdag 15 november 2011 // 134e JAARGANG // week 46

  Begine 33-35, 8711 BG WorkumTelefoon 0515 542775, Fax 0515 543376

  Voor al uW Bloemen & planTen

  Een originele verrassing tergelegenheid van een verjaardag,

  huwelijk of jubileum is:een feestelijk ontbijt thuis

  laten bezorgen, maar dan wels morgens vroeg.

  Uw bakker Van der Werfweet er het fijne van.

  Ontbijtservice bij uw bakker

  www.bakkerijvanderwerf.nl

  Workum: Dwarsnoard 21 0515 541517 Sd 128 0515 542507Koudum: Hoofdstraat 11 0514 521362Balk: V. Swinderenstr. 39 0514 602201Bolsward: Marktstraat 4 0515 572698

  De fijnste KOGELBIEFSTUKbij ons

  e 1,95 per 100 gram!Specialiteit:

  eIGen GemaaKTe WorST!!

  BLOM SLAGERIJnoard 115 - WorKumTelefoon 0515 541354

  Sinds 1854

  Sd 14 | 8711 CV Workum Tel. 0515-542770 | 06-54391110

  www.boogaardinstallatie.nl

  Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemenWind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen

  Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen

  Openingstijden:di. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurwo. 9.00 - 11.30 uurdo. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurvrij. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 18.00 uurza. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur

  OPEN HAARDENKACHELS EN ZONWERING

  Noard 119 WorkumTel. 0515-542240 / 541852

  Metty Graafsmapowered by:

  Kantoortijden Klameareiedere dinsdag

  van 11.00-14.00 uurTel. 055-5762828

  www.mettygraafsmareizen.nlmetty@face2facetravel.nl

  In 1995 werd als onderdeel van het waterplan Oer de Dolte tussen Algeraburren en Raar-daburren een ophaalbrug voor fietsers en voetgangers ge-bouwd. Voetgangers en fietsers worden bij het openen van de brug enkel gewaarschuwd door knipperlichten en een signale-ringsgeluid. Volgens Klaas Jan Semplonius van Totaal Lokaal deugt deze beveiliging niet, zo zei hij donderdag tijdens de ver-gadering van de gemeenteraad, want met enige regelmaat vin-den er incidenten plaats omdat weggebruikers de signalering bij het openstaan van de brug

  niet of te laat opmerken. De toenmalige gemeente Nijefurd kende het probleem en zou in overleg met de aangrenzende bewoners naar een oplossing zoeken. De vragensteller was benieuwd wanneer de gemeen-te dit euvel hoopt op te lossen. Volgens wethouder Wigle Sin-nema is er onlangs onderzoek gedaan. Dat heeft geresulteerd in een werkopdracht om ter plekke de veiligheid van de burgers te garanderen. De defi-nitieve uitvoering van het werk en/of de aanpassing, die onge-veer 85.000 zal gaan kosten, is voor 1 april 2012 klaar. (JB)

  Workumer ophaalbrug veiliger

  Voor al uw feesten en partijenJopies Hskeamer

  Noard 13-15, Workum, Tel. 0515-541616 of 542772www.jopieshuskeamer.com

  Tevens Jopies hamburger en puntzak friet!!!

  Uw auto verzekeren?

  (0515) 543 481 www.hjgworkum.nl

  Noard 186, 8711 AM WorkumTel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl

  Thermorossi pelletkachels:

  Lekker warmHoog rendement

  Eenvoudige bediening

  Is uw CV al winter klaar?Service abonnement?

  Voor info bel Sanitiem Visser

  Kijk ook op:

  www. .nl

  Eniggaburren 4-6 | 8711 HP Workumtel. 06-55331556

  Tevens leveren en leggen van natuursteenwww.vannetten.nl

  Voor al uw tegelzetten:kamervloeren | badkamer | toilet | keuken

  R.J. van NettenTegelzetbedrijf & Tegelhandel

  Bespaar op uwverzekeringspremie!www.verzekeringsmaatwerk.nl

  Jacob BouwhuisZoals verwacht wordt Hayo Apo-theker de eerste burgemeester van onze nieuwe fusiegemeente. Hans Visser (CDA), voorzitter van de vertrouwenscommissie, maakte dit afgelopen donder-dag in een speciale raadsverga-dering bekend. Volgens hem is Apotheker de beste van de vier kandidaten met wie de com-missie de afgelopen maanden gesprekken heeft gevoerd. Deze kandidaten waren overgebleven van de negen mensen die gesol-liciteerd hadden naar de functie van burgemeester. Apotheker is een strategische inspirator, die de zaken scherp neerzet. Als netwerker tussen verschillende actoren in het politieke bedrijf kan de nieuwe burgemeester de belangen van Sdwest-Frysln zowel in eigen gemeente, regio-naal, nationaal en internationaal uitstekend behartigen, aldus de profielschets.

  De vertrouwenscommissie, be-staande uit de fractievoorzitters van alle politieke groeperingen, heeft dit op 8 november gerap-porteerd aan de commissaris van de koningen in Friesland. Zij drong tevens aan op een spoedige benoeming, die waarschijnlijk in januari zal plaatsvinden. Woord-voerder Hans Visser hoopte dat we met deze burgemeester een plezierige en succesvolle periode tegemoet gaan. Hayo Apotheker heeft ,zoals bekend, een brede bestuurlijke ervaring. Na zijn studie sociologie begon hij als wethouder in zijn geboorteplaats Loppersum, waar hij zich dit als terzijde tevens als een uit-stekende voetballer liet kennen. Daarna werd hij burgemeester van Muntendam en Veendam. Deze gemeente verruilde hij later voor de Friese hoofdstad, Leeu-warden dus. Hij leek daarna pro-motie te maken toen hij namens

  zijn partij, D66, minister van land-bouw en visserij werd. Hij kon in het Haagse zijn draai kennelijk niet vinden en toen minister-president Wim Kok hem ook nog eens keihard liet vallen, was het daar voor Apotheker over en uit. Vervolgens lonkte toch weer het burgemeestersambt en hij werd als eerste man benoemd in de fusiegemeente Steenwijkerland. Daarna volgde het waarnemend burgemeesterschap van Sneek, als opvolger van Arno Brok die naar Dordrecht verkaste (en die daar afgelopen zaterdag de Sin-terklaasintocht in goede banen wist te leiden). Sinds begin dit jaar was Apotheker al waarne-mend burgemeester van de nieu-we gemeente.In besloten zitting stemde de

  raad over de kandidatuur van de burgemeester. Het bleek dat 33 aanwezige raadsleden voor waren en dat n raadslid zich van stemming onthouden had. Navraag leerde dat een van de commissieleden zich had terug-getrokken uit de vertrouwens-commissie omdat hij vond dat niet alle sollicitanten eenslui-dend waren beoordeeld op hun kwaliteiten. Bij de sollicitanten naar de functie van burgemees-ter waren ook bestuursleden van de actiegroep Fan nderen op. Deze kandidaten zijn vroegtij-dig buiten de boot gevallen. Het laat zich raden welk raadslid zich onthield van stemming.

  (Meer over de raadsvergadering van afgelopen donderdag elders in deze krant.)

  Hayo Apotheker mag blijven

  In de pers en meer in het bijzonder in het magazine van Cambuur, de Speaker, heeft burgemeester Hayo Apotheker in zijn Leeuwarder tijd wel eens gezegd dat hij alleen burgemeester wil zijn van een gemeente met betaald voetbal. In Veendam en de Friese hoofdstad lukte hem dat ook. In Steenwijkerland en nu in Sdwest-Frysln heeft hij deze ambi-tie moeten bijstellen. Hij kan zich echter troosten met de gedachte dat Cambuur-aanvoerder Sandor van der Heide een rasechte Sneker is die ook nog steeds in de Waterpoortstad woont.

 • Bibliotheek WorkumBegine 52,

  telefoon 0515-541623obworkum@bswf.nl

  www.bibliotheekworkum.nl

  Bibliotheek KoudumDs. L. Tinholstraat 3B,

  telefoon 0515-532120obkoudum@bswf.nl

  www.bibliotheekkoudum.nl

  www.ontdekdebieb.nl

  Workumer Krant Friso // Pagina 2 // Dinsdag 15 november 2011

  THUISZORG ZUIDWEST FRIESLAND

  Postbus 267, 8600 AG SneekTel. 0515-461100

  e-mail:klantenservice@thuiszorgzwf.nl

  www.thuiszorgzwf.nl

  Thuiszorg Zuidwest Friesland: alles draait om mensen, thuis!

  Met 1600 medewerkers bieden wij de volgende diensten aan:

  Thuisverzorging en -verpleging (ook persoonsgebondenbudget en nachtzorg)

  Hulp in de Huishouding Jeugdgezondheidszorg /

  consultatiebureau Voedingsvoorlichting en

  dieetadvisering Cursussen en

  themabijeenkomsten Uitleen van hulpmiddelen en

  verpleegartikelen Thuishotel

  Informatie, advies en bemid-deling

  Wilt u gebruik maken van onze dienstverlening of meer infor-matie, dan kunt u bellen met

  de klantenservice van Thuiszorg Zuidwest Friesland, telefoon:

  0515-461100. Onze medewer-kers zijn u graag van dienst.

  Spreekuur Wijkverpleegkundige:

  U kunt met al uw vragen over Thuiszorg Zuidwest Friesland en specifiek gericht op Verzorging & Verpleging terecht bij onder-staande wijkverpleegkundigen. Zij kan samen met u de zorg

  regelen. Als een indicatie nood-zakelijk is wordt u geholpen met

  de aanvraag hiervan.

  Kantoor BolswardJelmerstraat 4, Bolsward.

  Tel. 0515-461424Wijkverpleegkundige:

  Uilkje Attema Inloopspreekuur: ma t/m do

  tijdens kantooruren

  Kantoor MakkumBuren 17, Makkum.Tel. (0515) 461100Wijkverpleegkundige:

  Ria SpeerstraInloopspreekuur: ma en vrij

  tussen 13-14 uur

  Kantoor KoudumNieuweweg 7, Koudum.

  Tel. 0515-461619 Wijkverpleegkundige:

  Toos v/d BroekSpreekuur: dagelijks tussen

  13-14 uur

  Kantoor WorkumKonvintsdyk 1, Workum.

  Tel. 0515-543116 Wijkverpleegkundige:

  Linda FolkertsInloopspreekuur: di en dotussen 13-14 uur. Ook op afspraak op ma, di en do

  Uitleendepots Konvintsdyk 1, Workum,

  ma t/m vr 11.00-12.00 uur.Tel. 06-51101399

  Verzorgingshuis Talma Hiem (ingang H.Gorterstraat) 8561 BS Balk, ma t/m vr 17.00-

  18.00 uur. Tel. 0514-604101Jelmerstraat 4, Bolsward, ma

  t/m vrij 13-14 uur.Tel. 0515-461412

  BEGRAFENIS- ENCREMATIEVERENIGING

  WORKUM E.O.Dag en nacht bereikbaar,

  H. de Jong, tel. 0515 541381uitv