friso 2011 week 37

 • View
  243

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

friso 2011 week 37

Transcript

 • Albert Schootstra

  Er is hier vaak getrouwd, maarook veel gerouwd. Gemeente-leden zijn hier steeds op zoekgeweest naar God in Zijn huis.Het is altijd een vaste burchtgeweest, een emotionele en his-torische plek. Maar een plek ookdie verantwoordelijkheid op-roept; wij zijn slechts passanten.Een slinkende kerkgemeenschapheeft het niet gemakkelijk metdie verantwoordelijkheid. Ditzei zaterdagmiddag Anne van derLeij in de Gertrudis in Workum.De kerk werd na de restauratievan 2010-2011 officieel door derestauratiecommissie aan dekerkenraad overgedragen endaarmee officieel heropend. Vander Leij, lid van de restauratie-commissie, fungeerde als cere-moniemeester en hij slaagde ervoortreffelijk in het wereldlijke de verantwoordelijkheid die de

  generatie van nu draagt voor hetschitterende monument dat deGertrudis is te verbinden methet geestelijke, de Gertrudis alsGods huis. De heropening werdoverigens mede gestalte gegevendoor de onthulling van een pla-quette door Sybrand vanHaersma Buma, fractieleidervan het CDA in de TweedeKamer. Toen hij nog gewoonkamerlid was heeft hij geborenin 1965 in Workum, gedoopt in deGertrudis en een zoon van detoenmalige burgemeester vanonze stad die toen nog een zelf-standige gemeente was eenzeer groot aandeel geleverd inhet genereren van een belangrijkdeel van het vele geld dat vooreen dergelijke restauratie nodigis. Dit samen met onder veelanderen zijn partijgenoteNicolien van Vroomhoven-Kok,van 2002 tot 2010 eveneens lidvan de Tweede Kamer en nu lidvan de gemeenteraad in DenHaag.

  In de zomer van 2008 wordtbekend dat het kabinet een mee-valler van 150 miljoen te beste-den heeft. Het CDA wil hiervan50 miljoen voor cultureel enindustrieel erfgoed bestemmen.Van Vroomhoven en VanHaersma Buma slagen er in eenwillig oor te vinden bij de toen-malige minister Ronald Plasterken vervolgens bij hun collegas inde Tweede Kamer. Deze extramiljoenen zullen wordenbesteed aan 23 monumenten. DeGertrudis behoort daartoe. Ditlevert voor de restauratie van deGertrudis ruim anderhalf mil-joen euro (1.545.316) van rijkswe-ge op. Fondsen en stichtingenzorgen ervoor dat er 221.674 euroop het kleed komt en de provin-cie Frysln draagt 60.000 eurobij. De toenmalige gemeenteNijefurd komt met 200.000 euroop de proppen en de gewone

  burgers van Workum brengenmaar liefst 48.000 euro in het laat-je. Het college van kerkrent-meesters legt 163.403 euro optafel. Fondsen, bedrijfsleven eneen eigen bijdrage van het col-lege van kerkrentmeestersmaken de begroting sluitend. Derestauratie begint op 14 juni 2010en de eindoplevering is op 29augustus jl.

  De hier genoemde feiten over definancin zijn ontleend aan hetprachtige boek St. Gertrudis-kerk Workum met als ondertitelDe restauratie 2010/2011. Allegenodigden kregen zaterdagmid-dag dit boek waarbij een cd metorgelklanken uit de Gertrudis.Aalt Landman en Jitze Zietsma(respectievelijk voorzitter ensecretaris van de restauratie-commissie) zijn de samenstellersvan het interessante boek metfotos van de twee al genoemdenen bovendien ook nog van Thijsde Vries. Dezelfde Thijs de Vriestekende voor de smaakvolle lay-out. Het eerste exemplaar vanhet boek werd door Aalt Land-man aangeboden aan HansBoekhoven, burgemeester van devoormalige gemeente Nijefurd.Als er emand model kan staanvoor het krewearjen dat nodig isom de gelden voor de restauratie niet alleen bij het rijk maar ookbij fondsen, stichtingen enbedrijven bijeen te krijgen danis het wel Boekhoven die zich indezen een zeer inspirerendeburgervader toonde. Boek-hoven noemde het een grootvoorrecht zaterdagmiddag in deprachtig gerestaureerde Gertru-dis te vertoeven en toonde zichdankbaar dat het op deze wijzegerealiseerd is. Maar nu er tochnamen genoemd worden mogenook de leden van de restauratie-commissie wel even in het zonne-tje worden gezet: Aalt Landman(voorzitter), Jitze Zietsma (secre-

  taris), Bert Grooters (penning-meester), Anne van der Leij, Th.Nijdam, Bertus Wouda en HenkHooghiemstra. Maar ach, hetnoemen van namen is in dergelij-ke gevallen zo gevaarlijk. Latenwe daarom hier nog maar de velevrijwilligers naar voren halenzonder wie een dergelijk projectecht niet gerealiseerd kan wor-den en de gewone mensen dieook zo ruim in de buidel hebbengetast. Het penningske van deweduwe, zoals dominee GielSchormans het terecht noemdein zijn toespraakje.

  Burgemeester Hayo Apothekervan Sdwest-Frysln stelde datook de gemeente trots is dat ditprachtige geschenk weer aan degemeenschap kan worden over-gedragen. Wij zijn dankbaar voorde inzet die is getoond. De eer-ste burger wees er op dat zijngemeente maar liefst 585 monu-menten telt en daarmee op delandelijke ranglijst van monu-mentrijkste gemeenten een zeereervolle vijftiende plaatsinneemt. Maar het gaat ook ver-der, we moeten bijvoorbeeld ookkijken naar de toekomst van destad Workum. Dze kerk op dzeMerk toont aan waarom hetkleinstedelijke aspect in hetbeleid van de gemeente zobelangrijk is. Wij willen stad nregio aanbieden aan deNederlanders. Van HaersmaBuma vertelde dat zijn vader alover de Gertrudis heeft gepubli-ceerd toen hij nog burgemeestervan Workum was en dat hij ditnog steeds doet. Hij herinnerdezich uit zijn jeugd het prachtigegroene licht in de Gertrudis ende sprookjesachtige afbeeldin-gen, zoals op de gildebaren, diehij toen aan de andere kant weleen beetje eng vond. AaltLandman gaf een overzicht vande restauratiegeschiedenis envooral van de lange aanloop die

  tot de jongste restauratie heeftgeleid. Architect Harmen Grun-stra wees er op dat het vroegerbij restauraties vaak ging om hetteruggrijpen naar eerdere tijdenmaar dat nu het conserveren vaneen oud gebouw het belangrijk-ste is. Tenslotte kreeg de voorzit-ter van de kerkenraad, PieterVisser, de sleutel van de kerkaangeboden door Aalt Landman.Daarmee was het gebouw offici-eel weer overgedragen aan dekerkenraad, de hoogste baasvan de kerkelijk gemeente.Klaske Deinum op orgel en SiebeBokma op trompet zorgden ervoor dat de overdracht van hetkerkgebouw aan de kerkenraadnog eens van xtra luister werdvoorzien. Dominee GielSchormans tenslotte stelde vastdat in de kerk niet de waan vande dag heerst, maar Gods belofte.Het is hier een geheiligde plaats.Op deze plaats heeft Hij tranengedroogd en vreugde bereid endat Hij hier wil blijven werken isde bede. Voor de leden van derestauratiecommissie was erfraai aardewerken bord metdaarop een afbeelding van deGertrudis. Dit bord was er ookvoor Hessel Kienstra als verte-genwoordiger van de rooms-katholieke parochie. Hoewel deprotestanten tijdens de restaura-tie meestal hebben gekerkt in deKlameare stonden de rooms-katholieken direct klaar om hunkerk aan te bieden en daar is ookwel gebruik van gemaakt.Bovendien vonden de gildebareneen onderkomen in de Werenfri-dus. Een voorbeeld door deroomsen van echte christelijkenaastenliefde dus.

  En zo moet het natuurlijk zijn ineen kerkgemeenschap en in eenkerkgebouw. Dominee Schor-mans zei het al: Een geheiligdeplaats.

  NNiieeuuwwss-- eenn aaddvveerrtteennttiieebbllaadd vvoooorr WWoorrkkuumm eenn ddee ZZuuiiddwweesstthhooeekk vvaann FFrryyssllnn //// SSiinnddss 11887777 //// UUiittggaavvee:: WWoorrkkuummeerr kkrraanntt FFrriissoo bbvv //// LLoossssee nnuummmmeerrss 00,,8855 ppeerr ssttuukk

  Pagina 2

  Informatiepagina

  Pagina 6

  Prachtig jeugdboekPaul van Dijk

  Pagina 7

  BedrijfsschoolDe Vries Makkum

  Pagina 9

  Frisse start opOBS De Pipegaal

  Neem nu een abonnementen ontvang een

  GRATIS ORANJEKOEK*van

  BakkerijVan der WerfDwarsnoard 21 - WorkumTel. (0515) 54 15 17

  Sd 128 - WorkumTel (0515) 54 25 07

  Ja, ik neem een abonnement op de Friso en ben zo wekelijks opde hoogte van wat er zich in de regio afspeelt.

  Naam:..............................................................................................................................................................

  Straat: .............................................................................................................................................................

  Postcode & Plaats: ............................................................................................................................

  O Ik betaal het abonnementsgeld per acceptgirokaart.Mijn abonnementsprijs is 28,00 per jaar,postabonnement 42,00 per jaar.

  Datum: ............................................ Handtekening:......................................................................

  Stuur deze bon naar: Workumer Krant FrisoPostbus 7, 8710 AA Workum

  of bezorg deze bon op: Spoardyk 56, 8711 CK Workum

  *Alleen geldig tegen inlevering van deze bon enik word minimaal 1 jaar abonnee van de Friso.

  Kijk ook op:www. .nl

  Noard 186, 8711 AM WorkumTel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl

  Sanitiem VisserHet adres voor:

  Badkamers voor elk budgetCentrale verwarming, Waterleiding,

  Riolering, Elektra, Dak- Zink- Koperwerk,Eigen service- en onderhoudsdienst

  Pelletkachels en saunas

  Renoveren of nieuwbouw badkamer?WIJ MAKEN BADKAMERSVOOR ELK BUDGET!

  Installatiebedrijf

  Begine 33-35, 8711 BG WorkumTelefoon 0515 542775, Fax 0515 543376

  De fijnste KOGELBIEFSTUKbij ons

  1,95 per 100 gram!Specialiteit:

  EIGEN GEMAAKTE WORST!!

  BLOM SLAGERIJNoard 115 - WORKUMTelefoon 0515 541354Sinds 1854

  VOOR AL UW SNOEIWERKBEL NU!

  OPEN HAARDEN - KACHELS EN ZONWERING

  Noard 119WORKUM

  Tel. 0515 542240 / 541852

  Dinsdag 13 september 2011 // 134e JAARGANG // week 37

  Een originele verrassing ter gelegenheid vaneen verjaardag, huwelijk of jubileum is:

  een feestelijk ontbijt thuis laten bezorgen.Maar dan wel s morgens vroeg.

  Uw bakker Van der Werf weet er het fijne van.

  Ontbijtservice bij uw bakker

  www.bakkerijvanderwerf.nl

  Workum: Dwarsnoard 21 0515 541517Sd 128 0515 542507

  Koudum: Hoofd