friso 2011 week 14

 • View
  232

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

friso 2011 week 14

Transcript

 • NNiieeuuwwss-- eenn aaddvveerrtteennttiieebbllaadd vvoooorr WWoorrkkuumm eenn ddee ZZuuiiddwweesstthhooeekk vvaann FFrriieessllaanndd //// SSiinnddss 11887777 //// UUiittggaavvee:: WWoorrkkuummeerr kkrraanntt FFrriissoo bbvv //// LLoossssee nnuummmmeerrss 00,,8855 ppeerr ssttuukk

  Pagina 2

  Informatiepagina

  Pagina 4

  Lof n diplomavoor chauffeurszorgboerderij

  Pagina 5

  Honderdjarigegaat meemet de tijd

  Pagina 6

  Open dagenNoarderwindsuccesvol

  Neem nu een abonnementen ontvang een

  GRATIS ORANJEKOEK*van

  BakkerijVan der WerfDwarsnoard 21 - WorkumTel. (0515) 54 15 17

  Sd 128 - WorkumTel (0515) 54 25 07

  Ja, ik neem een abonnement op de Friso en ben zo wekelijks opde hoogte van wat er zich in de regio afspeelt.

  Naam:..............................................................................................................................................................

  Straat: .............................................................................................................................................................

  Postcode & Plaats: ............................................................................................................................

  O Ik betaal het abonnementsgeld per acceptgirokaart.Mijn abonnementsprijs is 28,00 per jaar,postabonnement 42,00 per jaar.

  Datum: ............................................ Handtekening:......................................................................

  Stuur deze bon naar: Workumer Krant FrisoPostbus 7, 8710 AA Workum

  of bezorg deze bon op: Spoardyk 56, 8711 CK Workum

  *Alleen geldig tegen inlevering van deze bon enik word minimaal 1 jaar abonnee van de Friso.

  Kijk ook op:www. .nl

  Noard 186, 8711 AM WorkumTel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl

  Sanitiem VisserHet adres voor:

  Centrale verwarming, Waterleiding,Riolering, Elektra, Dak- Zink- Koperwerk,

  Eigen service- en onderhoudsdienst

  Nieuwewastafelkraanof wastafel?

  Begine 33-35, 8711 BG WorkumTelefoon 0515 542775, Fax 0515 543376

  De fijnste KOGELBIEFSTUKbij ons

  1,95 per 100 gram!Specialiteit:

  EIGEN GEMAAKTE WORST!!

  BLOM SLAGERIJNoard 115 - WORKUMTelefoon 0515 541354Sinds 1854

  VOOR AL UW SNOEIWERKBEL NU!

  OPEN HAARDEN - KACHELS EN ZONWERING

  Noard 119WORKUM

  Tel. 0515 542240 / 541852

  Dinsdag 5 april 2011 // 134e JAARGANG // week 14

  Een originele verrassing ter gelegenheid vaneen verjaardag, huwelijk of jubileum is:

  een feestelijk ontbijt thuis laten bezorgen.Maar dan wel s morgens vroeg.

  Uw bakker Van der Werf weet er het fijne van.

  Ontbijtservice bij uw bakker

  www.bakkerijvanderwerf.nl

  Workum: Dwarsnoard 21 0515 541517Sd 128 0515 542507

  Koudum: Hoofdstraat 11 0514 521362Balk: V. Swinderenstr. 39 0514 602201Bolsward: Marktstraat 4 0515 572698

  Metty Graafsmapowered by:

  Tel. 055-5762828www.mettygraafsmareizen.nlmetty@face2facetravel.nl

  Kantoortijden Klameareiedere dinsdag

  van 10.30-12.30 uur

  Voor al uw feesten en partijenJopies Hskeamer

  Noard 13-15, Workum, Tel. 0515-541616 of 542772www.jopieshuskeamer.com

  Sd 14 | 8711 CV Workum Tel. 0515-542770 | 06-54391110

  www.boogaardinstallatie.nl

  Openingstijden:di. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurwo. 9.00 - 11.30 uurdo. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurvrij. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 18.00 uurza. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur

  Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemenWind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen

  Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen

  Albert Schootstra

  As wy groeie hat de hieleSdwesthoeke der profyt fan.Dit zeggen Vera Brink uitGoaingaryp en Alie Wallendaluit Heerenveen die vanaf nu offi-cieel fungeren als commercieelmedewerker van het onderne-mersatelier dat het JopieHuisman Museum in Workumondersteunt en dat vrijdagmor-gen tijdens een gezellige bijeen-komst in het museumcaf offici-eel van start ging. En dat onder-nemersatelier heeft als een vande belangrijkste doelstellingenom in de relatie tussen het muse-um en de ondernemers uitWorkum en wijde omgeving eenwin-winsituatie te creren. Uitdat oogpunt bezien is het belang-rijk deze uitspraak van VeraBrink en Alie Wallendal naarvoren te halen. Dit temeer omdatuit een enqute is gebleken dat

  van de bezoekers aan het muse-um 5,5 procent direct na hetmuseumbezoek weer naar huisgaat en maar liefst 94,5 procentdaarna nog langer of korter inWorkum blijft. En dan te beden-ken dat het museum jaarlijksmeer dan 50.000 bezoekers trekt.Het is hier al eerder geschreven:het Jopie Huisman Museum iseen heel belangrijke motor vande Workumer economie.

  Het doel van het ondernemersa-telier is financile ondersteu-ning van het museum ten behoe-ve van zijn continuteit. HetJopie Huisman Museum heeftnog nooit subsidie gehad en watje nooit gehad hebt mis je ookniet, je wordt er zelfs creatievervan, zo zei museummanagerZwier Kroese, maar de kunsten-sector als geheel staat tegen-woordig recessie en bezuini-gingen toch wel onder druk.

  Daar komt bij, en Zwier Kroesebracht dat ook naar voren op delaatstgehouden jaarvergaderingvan de Stichting PromotieWorkum, dat de tijd dat musea encommercie op gespannen voetmet elkaar stonden al heel verachter ons ligt. Het lidmaatschapvan het ondernemersatelier kost(gedurende minimaal drie jaar)300 euro per jaar. Vera Brink:Dat is troch eltsenien te betel-jen en dat is goed, want wy wolleek de ienmanssaken net ferjitte.En it past ek by Jopie, dat wie inman fan doch mar gewoan. Voordie driehonderd euro krijg je alsondernemer heel veel terug. Hetgaat in het bestek van een kran-tenstuk te ver om alles te noe-men, maar een greep toont al aanhoezeer ondernemers gebaatkunnen zijn bij het lidmaat-schap. Neem nou het bedrijflogomet een link op de museumweb-site. De mogelijkheid om tegen

  betaling een basisarrangementte nemen voor de ondernemer enzijn relaties. Dit arrangementbestaat uit ontvangst met koffieen gebak, rondleiding, hapje endrankje en eventueel een herin-neringscadeau. Goed voor deondernemer en zijn relaties, ofzijn personeel uiteraard, maarook voor het museum. VeraBrink: As it bten hiel hjit isdan komme der mar in hiel lytsbytsje minken yn it museum. Margroepen komme ek by moai waar,want dy hawwe fan tefoaren alfsprutsen. Maar ook een maat-arrangement is mogelijk en dankan de ondernemer zijn perso-neel, klanten en relaties eenonvergetelijke dag bezorgen indie zin dat dit arrangement kanworden uitgebreid met welketopattractie dan ook. Ook het

  Stad Workum kan optimaal profiteren

  Ondernemersatelier Jopie nu feit

  Alie Wallendal (tweede van links) en Vera Brink krijgen de sleutels van de speciale personenauto (voorgrond) van respectievelijk Riemer vander Velde (links) en Zwier Kroese (rechts). Op de achtergrond de grote wagen van Huisman Transport uit Veendam. Foto Jan Pieter Dykstra.

  Vervolg op pagina 4

  Alcoholzorgt weervoor missersZondag omstreeks 01.00 uurheeft een bestuurder van eensportauto de aandacht van depolitie getrokken. Het rijgedragvan de bestuurder vroeg om eenstaandehouding, aangezien depolitie het idee had dat debestuurder een controle wildeontlopen.De bestuurder echter dacht eranders over en ging een wed-strijd aan met de politieauto, diehij verloor. In de gemeenteGaasterln-Sleat werd van de 18-jarige bestuurder uit Sint-Nico-laasga zijn rijbewijs ingenomenop basis van roekeloos rijgedrag.Verder werd hij geverbaliseerdvoor het rijden onder invloed.

  In de nacht van zaterdag op zon-dag werd van een 18-jarige scoot-erbestuurder het rijbewijs inge-nomen op basis van het feit dathij met te veel alcohol op hetvoertuig bestuurde. Op de Jacht-lustweg onder Wijckel werd debestuurder staande gehouden enzijn rijbewijs werd ingenomen.

  Catamarangestolen vanSkipsmaritiemDezer dagen werd op de Middel-weg te Stavoren een witte cata-maran weggenomen. Het betreftmerk Hobie Tiger, zwarte masten een zeil in de kleur smoke,afmeting lengte 5.40 meter,breedte 2.60 meter, diepgang 1.10meter. Het schip heeft de naamZwitsersleven. De catamaranstond gestald op een trailer bijSkipsmaritiem.

  Jacob Bouwhuis

  De keuze van de naam van denieuwe herinindelingsgemeentelag voor de hand, maar het istoch binnen verschillende raads-fracties een worsteling geweestom tot een juiste keuze te komen,zo bleek althans in de raadsver-gadering van afgelopen donder-dag. Enkele fracties hechttengrote waarde aan de volksraad-pleging die gelijktijdig met deraadsverkiezingen plaatsvond,terwijl andere grote moeite had-den met de gevolgde procedure.Sommige groeperingen vondende naamskeuze te beperkt, zomeende Hans Visser (CDA), enhadden bovendien andere ver-wachtingen van een referendum.Maar welke criteria moet je aan-voeren om tot een juiste keuze tekomen, zo vroeg hij zich af. Wel ishet zo dat het de beste optie isom een keuze te maken uit de nubeschikbare namen, te weten

  Sdwest Frysln en SneekSdwest Frysln. Doe je dat nietdan ga je immers voorbij aan deuitslag van het referendum waar-uit bleek dat 57,3 % van de stem-mers zich uitsprak voor de eerstekeuze. Een naam die inmiddelsal is ingeburgerd en die marke-tingtechnisch voordelen opleverten is gekozen door een ruimemeerderheid van de bevolking, isdan ook voor het CDA onomstote-lijk de nieuwe naam van onzegemeente.

  Volgens Sjoerd Tolsma van dePvdA. was er genoeg aan te mer-ken op het referendum om alleendaaruit een conclusie te trekken.De procedure had anders gemoe-ten. In eerste instantie haddende keuze en de naamsvoordrach-ten beter onderbouwd moetenworden, voordat er sprake wasvan serieuze burgerparticipatie.Gezien de naamsbekendheid vanSneek, wilde zijn fractie dit

  graag gekoppeld hebben aan denieuwe gemeente