friso 2011 week 17

 • View
  228

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

friso 2011 week 17

Transcript

 • Floor HouseHoutdraaier 13

  Heerenveenwww.floorhouse.nl

  laminaat vloerenduoplank

  onderhoudzie onze waardebonnen!!!

  Polyester & Epoxy--- Kunststoffen en 2 comp. verf ---

  --- Polyurethaanlakken ------ Vloercoating voor betonvloeren ---

  NNiieeuuwwss-- eenn aaddvveerrtteennttiieebbllaadd vvoooorr WWoorrkkuumm eenn ddee ZZuuiiddwweesstthhooeekk vvaann FFrriieessllaanndd //// SSiinnddss 11887777 //// UUiittggaavvee:: WWoorrkkuummeerr kkrraanntt FFrriissoo bbvv //// LLoossssee nnuummmmeerrss 00,,8855 ppeerr ssttuukk

  Pagina 2

  Informatiepagina

  Pagina 5

  Herdenkingdoor jeugd bijverzetsmonument

  Pagina 11

  Geen bezwaartegen hogereviscontributie

  Pagina 13

  Nieuwsloepenbedrijfeen aanwinst

  Neem nu een abonnementen ontvang een

  GRATIS ORANJEKOEK*van

  BakkerijVan der WerfDwarsnoard 21 - WorkumTel. (0515) 54 15 17

  Sd 128 - WorkumTel (0515) 54 25 07

  Ja, ik neem een abonnement op de Friso en ben zo wekelijks opde hoogte van wat er zich in de regio afspeelt.

  Naam:..............................................................................................................................................................

  Straat: .............................................................................................................................................................

  Postcode & Plaats: ............................................................................................................................

  O Ik betaal het abonnementsgeld per acceptgirokaart.Mijn abonnementsprijs is 28,00 per jaar,postabonnement 42,00 per jaar.

  Datum: ............................................ Handtekening:......................................................................

  Stuur deze bon naar: Workumer Krant FrisoPostbus 7, 8710 AA Workum

  of bezorg deze bon op: Spoardyk 56, 8711 CK Workum

  *Alleen geldig tegen inlevering van deze bon enik word minimaal 1 jaar abonnee van de Friso.

  Kijk ook op:www. .nl

  www.jantegel.nl

  Noard 186, 8711 AM WorkumTel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl

  Sanitiem VisserHet adres voor:

  Centrale verwarming, Waterleiding,Riolering, Elektra, Dak- Zink- Koperwerk,

  Eigen service- en onderhoudsdienst

  Vloerverwarmingof designradiator?

  Begine 33-35, 8711 BG WorkumTelefoon 0515 542775, Fax 0515 543376

  De fijnste KOGELBIEFSTUKbij ons

  1,95 per 100 gram!Specialiteit:

  EIGEN GEMAAKTE WORST!!

  BLOM SLAGERIJNoard 115 - WORKUMTelefoon 0515 541354Sinds 1854

  VOOR AL UW SNOEIWERKBEL NU!

  OPEN HAARDEN - KACHELS EN ZONWERING

  Noard 119WORKUM

  Tel. 0515 542240 / 541852

  Dinsdag 26 april 2011 // 134e JAARGANG // week 17

  Een originele verrassing ter gelegenheid vaneen verjaardag, huwelijk of jubileum is:

  een feestelijk ontbijt thuis laten bezorgen.Maar dan wel s morgens vroeg.

  Uw bakker Van der Werf weet er het fijne van.

  Ontbijtservice bij uw bakker

  www.bakkerijvanderwerf.nl

  Workum: Dwarsnoard 21 0515 541517Sd 128 0515 542507

  Koudum: Hoofdstraat 11 0514 521362Balk: V. Swinderenstr. 39 0514 602201Bolsward: Marktstraat 4 0515 572698

  HUIS-AAN-HUIS EDITIE

  Metty Graafsmapowered by:

  Tel. 055-5762828www.mettygraafsmareizen.nlmetty@face2facetravel.nl

  Bespaar op uwverzekeringspremie!www.verzekeringsmaatwerk.nl

  www.workum.nl

  Kantoortijden Klameareiedere dinsdag

  van 10.30-12.30 uur

  Voor al uw feesten en partijenJopies Hskeamer

  Noard 13-15, Workum, Tel. 0515-541616 of 542772www.jopieshuskeamer.com

  Hoekseize 3 - 8711 HR Workum - 0515-543556info@polymat www.polymat.nl

  Sd 14 | 8711 CV Workum Tel. 0515-542770 | 06-54391110

  www.boogaardinstallatie.nl

  Openingstijden:di. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurwo. 9.00 - 11.30 uurdo. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurvrij. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 18.00 uurza. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur

  Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemenWind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen

  Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen

  Toeristentreintje in gebruik

  Jan Pieter Dykstra

  Maandagavond 18 april zal mis-schien niet met gouden maar inieder geval wel met vergulde let-ters in de annalen van StichtingPromotie Workum zijn bijge-schreven. Op die avond werdnamelijk het door genoemdestichting aangekochte toeristen-treintje met enig officieel vlag-vertoon in gebruik gesteld.Daartoe waren een redelijk aan-tal belangstellenden naar hetstadhuis in Workum getogen,waar dit feit plaatsvond.

  Voorafgaand aan die handeling,bestaande uit het verwijderenvan enige in het kader van ver-siering aangebrachte vlaggetjes,verwelkomde in de kantine vanhet stadhuis Henk Visser, hetgezicht van VVV/Promotie Wor-kum, met een kort en terzakedoend woord de aanwezigen,veelal genodigden. Een jaar ofzes geleden, aldus een terugblik-kende voorzitter Visser, werd deeerste aanzet gegeven tot de rea-lisatie van dit project. Toen kwa-men namelijk ideen naar bui-ten om de vergane glorie van destoomtrein op het traject Sneek Stavoren nieuw leven in te bla-zen. Daarop inhakend zou hetmooi zijn als de verwachtestroom toeristen, die in Workumtussentijds een luchtje wildescheppen, sneller dan op de aleeuwenlang gebruikelijke ma-nier - archasch wel geduid alsper pedes apostolorum - naarhet centrum van de stad zou kun-nen worden gebracht.

  Aldus ontstonden de eerste her-senspinsels om de bezoeker viaeen voertuig naar stad en omme-land, met name de camping, tebrengen en op te halen. In hetverleden schafte de verenigingPlaatselijk Belang om ondermeer die reden een janplezieraan. Helaas was dat lang nietrendabel genoeg en de man-kracht om enkele koetsiers warmte krijgen voor dit gebeuren was

  niet voldoende aanwezig. Nu dusgekozen voor een aan de grotestoombroer verwant treintje.Vorig jaar werd daar mee proefgereden. Hakkepuffend spoeddehet gevaarte zich door de stad,grote niet van nostalgie ontbloterookwolken over de Wymerts bla-zend.

  De eerste commentaren warenniet direct enthousiast en, steldeVisser, menigeen vroeg zich af,doocht dit wol, hoe soe ditkomme. Toen de balans werdopgemaakt en het gehuurdetreintje al lang weer op zijn uit-valbasis terug was bezorgd, bleekuit de bijgehouden statistiekendat het ding eigenlijk in eenbehoefte voorzag. Met die uit-komsten in de knapzak stakPromotie Workum van wal, methet mag gezegd Klaas van derHeide als grote inspirator om,indien de benodigde pecuniakonden worden verzameld, teproberen zelf een treintje aan teschaffen. Zelfs naar Duitslandwerd een reisje gemaakt om eendergelijk voertuig te bekijken.Ter plaatse werd informatieingewonnen en ervaringen wer-den uitgewisseld om goed besla-gen op het ijs te verschijnen bijde mogelijke geldschieters.

  Voor dat financile aspect werdmet name een beroep gedaan opgemeente en Plattelandsprojec-ten. Door de gemeente Nijefurdwerd onder aanvoering van wet-houder Eiling met enthousiasmebijstand verleend en ook magmet ere Plattelandsprojectenworden genoemd. Die laatsteinstantie wist zodanige financi-le paadwizers te vinden in hetvoor de gewone burger met velevoetangels en booby-traps getooi-de subsidielandschap, dat menhet resultaat van die inspannin-gen op 18 april voor de ingangvan het stadhuis den volke kontonen. Niet mag worden verge-ten, aldus Visser, dat de royalesteun van het Workumer bedrijfs-leven (bijna 90% van de aange-

  schreven bedrijven heeft een bij-drage geleverd) een positieveuitstraling had op andere subsi-diegevers. Breed gedragen dusen dat trekt vaak twijfelaars overde streep, of is een mogelijkevoorwaarde van een instantie omgelden beschikbaar te stellen.

  Tot slot en bijna onderge-sneeuwd in de emoties van hetmoment, aldus Visser, mag eigen-lijk de meeste dank richting devrijwilligers gaan, die dit voer-tuig in beweging houden. Wantzonder dat enthousiasme en dieinzet is dit project en veleandere projecten een kortleven beschoren.

  De verdiensten van n vrijwilli-ger, die dan wel niet met zijnnaam in de krant wil, mogendaarbij wel even speciaal onderde aandacht van de lezers wor-den gebracht. Hij heeft gezorgdvoor de technisch perfecte staatvan het voertuig met volgwagons.Daarenboven heeft hij een con-structie bedacht en vervaardigdwaardoor het mogelijk is omzonodig op een vlotte manier eencomplete bank uit een wagon teverwijderen zodat er ruimte isvoor bijvoorbeeld een rolstoel.Promotie Workum koestert daar-om deze mensen die de vaart er letterlijk inhouden.

  Buiten voor de poorten van hetstadhuis werd vervolgens doorSjors Eiling, nu ambteloos bur-ger, en Maarten Offinga, wethou-der, enige orde geschapen in eenwirwar van vlaggetjes. Toen dieoperatie tot een einde wasgebracht, niet geheel vlekkeloosvolgens insiders, besteeg vrijwil-liger Tjitte Huitema, de machi-nistenzetel en met genodigdenen filmende pers aan boord werdde maidentrip van het treintjegemaakt. Men had daarvoor eenparcours gekozen dat in wieler-kringen wel geduid wordt als eenrondje om de kerk. Tweemaalcirkelde het gezelschap viaStedsple en Skil rondom de nog

  in restauratie zijnde St. Gertru-diskerk. Overigens, volgens deonlangs op de kerk herplaatsteweerhaan leek het dat het trein-tje op deze bijzondere avond welmet enige tegenwind te kampenhad. Maar wie er oog voor had,kon uit de stand van de windvaanop de naastgelegen tsjokke toereen andere conclusie trekken...

  En gelet op de uitzonderlijk hogetemperatuur voor de tijd van hetjaar, zal het de lezer niet verwon-deren dat sommige heren er devoorkeur aan gaven om in itboesgroen op hun zetel in dewagon plaats te nemen. Rest tevermelden dat het voertuig erkreas uitziet en niet onbelang-rijk, geluidloos door de stratenvan Workum zal rijden. Het aan-drijvingsmecha