LAPORAN KAJI SELIDIK [ KAJI SELIDIK PENGESANAN GRADUAN ILJTM KONVOKESYEN TAHUN 2008] Dis, 2008 Bhgn

 • View
  13

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of LAPORAN KAJI SELIDIK [ KAJI SELIDIK PENGESANAN GRADUAN ILJTM KONVOKESYEN TAHUN 2008] Dis, 2008 Bhgn

 • LAPORAN

  KAJI SELIDIK PENGESANAN

  GRADUAN ILJTM

  SESI 2/2007 DAN SESI 1/2008

  Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Jabatan Tenaga Manusia

  Kementerian Sumber Manusia

  DISEMBER 2008

 • [ KAJI SELIDIK PENGESANAN GRADUAN ILJTM

  KONVOKESYEN TAHUN 2008 ] Dis, 2008

  Bhgn. Perancangan dan Penyelidikan, JTM i

  KANDUNGAN

  RINGKASAN EKSEKUTIF 1

  1.0 PENDAHULUAN 2

  1.1 Skop Kajian 2

  2.0 TUJUAN 3

  2.1 Objektif Kajian 3

  3.0 METODOLOGI 3

  4.0 PENEMUAN DAN PERBINCANGAN 4

  4.1 Maklumbalas Responden 4

  4.1.1 Pecahan Graduan Mengikut Program Persijilan 6

  4.1.2 Pecahan Graduan Mengikut Kursus 6

  4.2 Tahap ‘Employability’ Keseluruhan Graduan ILJTM 7

  4.3 Tahap ‘Employability’ Graduan Mengikut Jantina 10

  4.4 Analisis Terhadap Responden Telah Bekerja 11

  4.4.1 Jawatan Yang Disandang Oleh Graduan 11

  4.4.2 Pendapatan Graduan 12

  4.4.3 Kaitan Antara Kemahiran Yang Dipelajari Dengan 15

  Pekerjaan

  4.4.4 Kaedah Graduan Mendapatkan Pekerjaan 15

  4.4.5 Sektor Pekerjaan Graduan 16

  4.5 Analisis Terhadap Responden Yang Melanjutkan Pelajaran 16

  4.5.1 Tempat Graduan Melanjutkan Pelajaran 17

  4.5.2 Tahap Pengajian Yang Diambil 17

  4.6 Analisis Terhadap Responden Yang Masih Mencari Pekerjaan 18

  5.0 PERBANDINGAN STATUS EMPLOYABILITY GRADUAN ILJTM MENGIKUT 19

  PERATUSAN DARIPADA 2004 SEHINGGA 2008

  6.0 KESIMPULAN DAN CADANGAN 19

  6.1Cadangan 20

  GLOSARI 22

  LAMPIRAN 1 – LAMPIRAN 5

 • [ KAJI SELIDIK PENGESANAN GRADUAN ILJTM

  KONVOKESYEN TAHUN 2008 ] Dis, 2008

  Bhgn. Perancangan dan Penyelidikan, JTM 1

  RINGKASAN EKSEKUTIF

  Tujuan kajian ini dijalankan pada setiap tahun, adalah untuk mengesan dan mengukur

  tahap ‘employability’ pelajar keluaran ILJTM. Secara keseluruhannya, pelajar yang

  berjaya menamatkan latihan bagi sesi 2/2007 dan sesi 1/2008 adalah seramai 7,562

  orang. Daripada jumlah tersebut, seramai 5,436 (71.9%) telah mengemukakan maklum

  balas. Hasil analisa daripada maklum balas yang dikemukakan mendapati 60.1% iaitu

  seramai 3,266 orang graduan ILJTM keluaran sesi 2/2007 dan 1/2008 telah berjaya

  mendapat pekerjaan selepas 6 bulan menamatkan latihan. Manakala, seramai 1,245

  (22.9%) orang graduan lagi berjaya melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih

  tinggi, selebihnya iaitu 17% graduan masih mencari pekerjaan pada masa kajian ini

  dijalankan. Namun begitu, masalah ‘employment mismatch’ juga harus diberi

  perhatian serius kerana terdapat sebilangan graduan yang telah bekerja, iaitu seramai

  48.9% yang bekerja di luar bidang kemahiran mereka.

  Kursus Sijil Teknologi Penerbangan menunjukkan peratusan tertinggi graduan yang

  telah mendapatkan pekerjaan iaitu 93.8% manakala kursus Diploma Pengajar

  Vokasional (Foundri) dan (Instrumentasi) menunjukkan peratusan tertinggi bagi

  graduan diploma yang telah bekerja iaitu 100.0%. Walau bagaimanapun nilai ini

  hanyalah merujuk kepada sampel-sampel yang diperolehi daripada maklum balas

  yang dikemukakan.

  Berdasarkan kepada analisis juga mendapati terdapat juga kursus-kursus yang kurang

  mendapat sambutan berdasarkan kepada peratusan graduan yang sedang mencari

  pekerjaan yang tertinggi. Bagi kursus Diploma Pengajar Vokasional, 62.5% graduan

  sedang mencari pekerjaan manakala bagi kursus sijil pula, kursus Teknologi Perabot

  mencatatkan peratusan graduan yang sedang mencari pekerjaan yang tertinggi iaitu

  29.2%

 • [ KAJI SELIDIK PENGESANAN GRADUAN ILJTM

  KONVOKESYEN TAHUN 2008 ] Dis, 2008

  Bhgn. Perancangan dan Penyelidikan, JTM 2

  1.0 PENDAHULUAN.

  Borang soal selidik yang dibangunkan dibahagikan kepada 3 bahagian utama iaitu

  maklumat graduan, maklumat kerjaya dan maklumat am. Parameter yang terdapat

  dalam borang soal selidik ini dibangunkan supaya ringkas dan mudah difahami dan

  diberikan maklumbalas oleh graduan. Borang soal selidik kemudiannya dihantar

  kepada semua graduan yang terlibat dalam Majlis Konvokesyen ILJTM bagi tahun

  2008.

  Statistik-statistik yang diperolehi boleh dijadikan sebagai pengukur awal status

  ‘employability’ graduan ILJTM pada masa akan datang. Hasil daripada kajian ini

  diharapkan dapat membantu pihak pengurusan ILJTM dalam meningkatkan kualiti

  latihan dan seterusnya memastikan setiap graduan keluaran ILJTM mendapat

  kepercayaan dan keyakinan daripada pihak industri untuk mengambil mereka

  sebagai pekerja.

  1.1 Skop Kajian

  Bagi mendapatkan hasil maklum balas yang tinggi nilai pengesahan dan

  kebolehpercayaan, borang soal selidik telah diposkan kepada semua graduan

  keluaran 2/2007 dan sesi 1/2008 melalui surat jemputan konvokesyen 2008. Penentuan

  saiz sampel telah dibuat berdasarkan kepada empat aspek utama iaitu jenis kajian,

  jenis populasi, perbelanjaan dan skala pengukuran. Oleh kerana populasi ini adalah

  bersifat heterogenus iaitu mempunyai beberapa sub sampel seperti jantina, jumlah

  gaji, tempoh yang berbeza, maka saiz sampel yang besar adalah diperlukan. Jika

  merujuk kepada Jadual Penentuan Saiz Sampel Krejcie dan Morgan (1970), jumlah

  sampel sebanyak 4,950 (dengan keadaan ralat pensampelan 1% dan aras

  kebolehpercayaan 99%, aras kesignifikanan = 0.01) amat memadai untuk dibuat

  analisa. Oleh yang demikian, kesemua borang soal selidik yang diterima iaitu sebanyak

  5,436 responden daripada 25 buah ILJTM telah digunakan sebagai sampel kajian ini.

 • [ KAJI SELIDIK PENGESANAN GRADUAN ILJTM

  KONVOKESYEN TAHUN 2008 ] Dis, 2008

  Bhgn. Perancangan dan Penyelidikan, JTM 3

  2.0 TUJUAN

  Laporan ini ditulis bertujuan untuk memaklumkan kepada pihak pengurusan ILJTM

  mengenai penemuan hasil daripada maklum balas yang diterima daripada 5,436

  orang graduan ILJTM keluaran sesi 2/2007 dan sesi 1/2008. Laporan ini akan mengulas

  lebih lanjut mengenai objektif kajian yang dibuat serta metodologi yang telah dipilih

  berdasarkan skop kajian. Penemuan-penemuan dan statistik yang terperinci akan

  dilaporkan serta cadangan penambahbaikan. Laporan ini juga akan mengupas

  penemuan-penemuan kajian yang dilakukan sebelum ini. Hal ini bertujuan untuk

  melihat perbandingan dan pencapaian 'employability' graduan ILJTM. Data-data

  perbandingan ini boleh dijadikan kayu pengukur dan memberikan maklumat yang

  berguna kepada pihak pengurusan dalam menentukan hala tuju latihan di ILJTM.

  2.1 Objektif Kajian

  Terdapat 3 objektif utama dalam kajian ini iaitu;

  3.1 Untuk mendapatkan maklumat mengenai status pekerjaan graduan.

  3.2 Untuk mengenal pasti permintaan pasaran terhadap graduan ILJTM

  3.3 Untuk mengenal pasti kesesuaian pekerjaan dengan bidang latihan

  graduan.

  3.0 METODOLOGI

  Sebanyak 7,562 borang soal selidik telah diedarkan bersama surat jemputan

  menghadiri konvokesyen kepada semua graduan, yang yang melibatkan 25 buah

  ILJTM. Sehingga awal November 2008 sebanyak 5,436 borang soal selidik (71.9%) telah

  dikembalikan oleh graduan.

  Semua borang soal selidik yang diterima telah diproses dan dianalisis menggunakan

  perisian SPSS (Statistical for Social Scienes). Statistik yang dikeluarkan berdasarkan

  kajian daripada parameter dalam borang soal selidik tersebut. Soalan-soalan yang

  dikemukakan menjurus kepada objektif utama kajian seperti yang dinyatakan dalam

  laporan ini. Data-data yang diperolehi dianalisis dan dipersembahkan dalam bentuk

 • [ KAJI SELIDIK PENGESANAN GRADUAN ILJTM

  KONVOKESYEN TAHUN 2008 ] Dis, 2008

  Bhgn. Perancangan dan Penyelidikan, JTM 4

  jadual dan menggunakan pengukur-pengukur statistik yang sesuai bagi

  menggambarkan data-data tersebut.

  4.0 PENEMUAN DAN PERBINCANGAN

  Data-data yang diperolehi telah dianalisis menggunakan perisian SPSS melalui kaedah

  frekuensi statistik. Dalam bab ini laporan akan membincangkan secara terperinci

  penemuan-penemuan tahap ‘employability’ graduan ILJTM keluaran sesi 2/2007 dan

  sesi 1/2008, sempena Majlis Konvokesyen ILJTM tahun 2008. Penemuan ini akan

  memberikan gambaran yang lebih jelas setiap program yang dijalankan di ILJTM.

  Selain daripada itu, ianya juga akan memudahkan pihak pengurusan menilai kualiti

  latihan yang dijalankan.

  4.1 Maklumbalas Responden

  Kajian yang dijalankan terhadap graduan keluaran sesi 2/2007 dan sesi 1/2008

  daripada 25 buah ILJTM telah berjaya mengumpul sebanyak 5,436 borang soal selidik.

  Responden terdiri daripada 4,164 (76.6%) graduan lelaki dan 1,272 (23.4%) graduan

  perempuan. Daripada jumlah tersebut, 4,265 (78.5%) graduan lepasan ILP dan

  selebihnya 1,171 (21.5%) merupakan graduan lepasan Diploma ADTEC dan JMTI.

  Daripada jumlah keseluruhan berkenaan analisis telah dibuat dan dihuraikan di dalam

  tajuk berikutnya. Jadual 1 menunjukkan bilangan graduan yang telah mengemukakan

  maklum balas yang lengkap untuk dibuat analisa.

 • [ KAJI SELIDIK PENGESANAN GRADUAN ILJTM

  KONVOKESYEN TAHUN 2008 ] Dis, 2008

  Bhgn. Perancangan dan Penyelidikan, JTM 5

  BIL ILJTM BIL GRADUAN

  MAKLUMBALAS DITERIMA

  BIL %

  1 JMTI 181 162 89.5%

  2 ADTEC Batu Pahat 234 199 85.0%

  3 ADTEC Sh