Lembaran Kerja RBT 3103

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/25/2019 Lembaran Kerja RBT 3103

  1/2

  Latihan :

  1. Bagi tahun berakhir 31 Dis. 2008 sejumlah RM 3 000 untuk sewa telah

  dibayar bagi tempoh 1 an. 2008 hingga 31 !kt. 2008. "ada akhir

  imbangan# sewa untuk 2 bulan masih belum dibayar. $ewa bulanan

  sama sepanjang tahun.

  2. umlah insurans yang telah dibayar oleh $yarikat %ei &ee ialah

  RM ' (00 bagi tempoh 1 an. 2008 hingga 31 an. 200). *empoh

  perakaunannya berakhir 31 Dis. 2008.

  3. $yarikat $ulaiman menyimpan lebihan wang perniagaannya sebanyak

  RM 10 000 sebagai simpanan tetap di sebuah bank pada 1 +pr 2008

  selama setahun. ,adar -aedahnya ialah 8 setahun dan dibayar pada

  tiap/tiap enam bulan. *empoh perakaunan $yarikatnya berakhir pada

  31 Dis. 2008.

  . handran memulakan perniagaan pada 1 !kt. 2008 dan menyewakan

  sebahagian daripada bangunannya kepada seorang peniaga lain pada

  1 Mei 200) dengan sewa tahunan sebanyak RM 3 '00. $ewa berikut

  telah diterima dengan ek

  1 Mei 200) RM )00

  2 !gos 200) RM )00

  *ahun perakaunan handran berakhir 30 $ept. 200).

 • 7/25/2019 Lembaran Kerja RBT 3103

  2/2

  1. $ebuah kenderaan dibeli pada harga RM20000. ,irakan susut nilai untuk

  3 tahun jika kadar susut nilai ditetapkan 10 setahun.2. $ebuah an dibeli dengan harga RM0000 pada 1.1.2004. ,adar susut

  nilai ialah 10 setahun. Rekodkan susut nilai untuk 3 tahun mengikut

  a) ,aedah garis lurusb) ,aedah baki berkurangan

  3. "erniagaan 5arah mempunyai jumlah penghutang bagi tahun berakhir 31

  Disember 2060# 2061# 2062# dan 2063 seperti yang berikut7Tahun Penghutang2060 RM'8002061 82002062 4002063 )20

  +dalah menjadi dasar perniagaan 5arah untuk mewujudkan satu

  peruntukan hutang ragu pada ( daripada jumlah penghutang setiap

  tahun.+nda dikehendaki menyediakan +kaun "eruntukan utang Ragu bagi

  "erniagaan 5arah dari tahun 2060 hingga tahun 2063.. Butir/butir yang berikut dipetik daripada 9mbangan Duga :dwin pada 31

  Disember 2062.

  Debit (RM) Kredit (RM)

  "enghutang 82'0

  utang lapuk 2(0

  "eruntukan hutang ragu (0

  Maklumat tambahan:

  i. ;unaraj yang berhutang RM3'0 telah diistiharkan bankrap dan

  akaunnya hendaklah dihapuskan.ii. "eruntukan hutang ragu perlu diselaraskan kepada ( atas

  penghutang pada 31 Disember 2062.

  Anda dikehendaki menyediakan:i. +kaun utang