Click here to load reader

Línia Sants 211

 • View
  231

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Sants 211

Text of Línia Sants 211

 • Redacci 93 519 44 10 [email protected] administraci 93 519 43 93 publicitat 662 654 727 Fax 93 519 43 98

  barcelona Edici 211

  Congrs de telefonia mbil La cita genera beneficiseconmics, per tambmolsties als vens 3

  www.liniasants.cat 3 de Mar de 2011 Nm.211 15.000 exemplars

  CarnavalEl rei Carnestoltesarriba avui alsbarris del districte

  8, 22 i 28

  lniasants

  El Parc de Bombers de Montjuc estar operatiu aquest mateix mes

  12Els botiguers de Creu Coberta lamenten que encara no shagi reformat el carrer Diputaci

  La plaa de les Arenesreobre el dia 25 de mar11

  Foto: A

  jun

  tamen

  t

  27

 • lniasants Per a publicitat - 662 654 727 - [email protected] www.liniasants.catMar201103

 • En portada 3lniasantswww.liniasants.cat Mar201103

  Les dues cares dun congrs exemplarLAjuntament qualifica el Mobile World Congress com a xit profund i els botiguers es

  feliciten de laugment de vendes, mentre que els vens lamenten les molsties patidesFoto: Arxiu

  Es tracta de la cirereta daquestpasts que sanomena Fira deBarcelona i, cada any, con-verteix Barcelona durant quatredies en la capital de les darreresnovetats de la telefonia mbil.s el Mobile World Congress(MWC), cita obligada per a lesgrans multinacionals del sector.

  Del 14 al 17 de febrer, les ins-tallacions de la Fira a la muntan-ya de Montjuc van aplegar fins a60.000 persones duns 200 pa-sos difer e n ts. Un xit rotund,segons lopini de lalcalde JordiHereu, que ha assegurat que laciutat ha demostrat una vegadams, estar a lalada dels grans es-deveniments mundials. Hereuha assegurat que Barcelona tmolts nmeros per convertir-seen la seu estable del MWC a par-tir del 2013. Ledil es va reuniramb John Hoffman, consellerdelegat de GSMA, associaci queorganitza la trobada, on es vanfelicitar per lxit aconseguit.

  OXIGEN PER AL COMERSi el Mobile World Congress suna cita intensa per a la ciutat, le-fecte s major per al districte deSants-Montjuc. Totes les firessn interessants, ja que generenmolta activitat econmica, expli-ca la regidora del districte, ImmaMoraleda. Segons la representantpoltica, aquesta gran aflunciade visitants dna una empenta nonoms als hotels de la plaa Es-panya i el carrer Tarragona, sinque tamb beneficia al petit co-mer, a les botigues de barri delseixos de Creu Coberta, Gran Viai Parallel.

  Aquesta impressi de la regi-dora es veu recolzada pels resul-tats de vendes que han sumataquests dies els comerciants de la

  carretera de Creu Coberta. Ensha anat molt b i valorem moltpositivament que lAjuntamenttracti de mantenir aquesta citaanual durant ms anys, explicael president dels botiguers deleix comercial, Llus Llanas.

  El representant dels comer-ciants lamenta que durant anysshan perdut massa esdeveni-ments daquest tipus i que shande potenciar, ja que no nomsbeneficia a lhosteleria o a la res-tauraci, sin que acaba repercu-tint positivament a totes les bo-tigues dels barris propers. Elsbotiguers ms propers a la plaaEspanya i a la Fira han vist com,durant aquests quatre dies, els vi-sitants sacostaven als seus esta-bliments, tant bon punt sacaba-ven els actes del congrs. Passe-javen per Creu Coberta, satura-ven a les terrasses que tenim o,fins i tot, aparcaven el seu cotxeals carrers del voltant, com aRector Triad, assenyala Llanas.

  LALTRA CARASi agafem les dades fredament,sens dubte, el congrs ha estat unxit, per tamb cal tenir encompte els inconvenients quepateixen els vens, explica Llu-s Mat, president de lAssociacide Vens de Font de la Guatlla, undels barris ms propers a la Fira.Segons el representant venal,sn diverses les reclamacions dela seva entitat: No s nica-ment el soroll o els embussos detrnsit que es poden generar du-rant els quatre dies de Congrs,sin que sha de comptar que lesmolsties duren uns quants diesms, els dies de preparaci i elsdies de desmuntatge.

  Malgrat les crtiques, LlusMat no pretn ser negatiu versla celebraci daquesta trobadamundial. Som conscients que laFira s molt important i necess-ria per a la ciutat, ja que repre-senta una injecci econmica ipermet nous llocs de treball, per

  El Mobile World Congress s una de les cites ms destacades de la Fira

  voldrem que tant ladministracicom els responsables de la Firaens tinguessin ms informats,explica Mat; i sentencia: Dema-nin la nostra complicitat, pertinguin-nos en compte. LlusMat lamenta la manca dinfor-maci que reben tant duns comdels altres: No ens diuen ni aseni bstia; no ens informen delsesdeveniments que es duran aterme, ni de les mesures de segu-retat que es preparen.

  CREIX LA INSEGURETAT...LAVV Font de la Guatlla ha vistcom, en els darrers anys, la Firaha augmentat els seus congressosi activitats. Els esdevenimentsrepresenten un moviment moltgran de gent pel barri i, a la vega-da, una certa restricci del pasdels vens, explica el represen-tant venal. Les crtiques msdestacades, per, se centren enels problemes de mobilitat i deseguretat. Cada dia ens hem

  trobat el barri collapsat d cotxesque es dirigien a la Fira, per elfet ms preocupant ha estat laug-ment de la inseguretat, indicaMat. Els lladres, segons les pr-pies dades de la Gurdia Urbana,no noms shan dedicat a delin-quir dins del recinte de la Fira,sin que tamb shan registrat ro-batoris o furts a establimentsdel barri.

  ...PER CAUEN ELS FURTSEls Mossos dEsquadra han infor-mat que, durant el congrs, esvan detenir a 11 persones i es vanidentificar a 372 ms en les im-mediacions de la Fira. No han do-nat les dades del total de delictesque es van produir aquells dies ala zona, per s han indicat quevan succeir 33 al recinte, la ma-joria dells, furts. Aix represen-ta una disminuci dels delictesrespecte la darrera edici.

  La regidora de Sants-Mont-juc, Imma Moraleda, ha admsa aquest peridic les afectacionsde trnsit que es van patir dutantaquells dies, per tamb va vo-ler valorar lesfor fet tant pelscossos policials com per ladmi-nistraci: les afectacions hanestat menors que en daltresanys. Quant a les reivindica-cions venals, ha respost que elbarri no es tanca completament:Sempre mantenim oberts elscarrers Mxic i Lleida per evitarel colapse del barri. Moraleda haexpressat que lAjuntament ho fael millor que pot.

  El venat, per, reclama sobre-tot ms informaci. Llus Mat smolt contundent amb aquesttema: El dia que passi algunacosa dolenta, qu faran? Dema-naran perd? Els vens hem das-sumir totes les molsties i els pos-sibles incidents. La pregunta quevull fer als representants polticss qu fa lAjuntament i la Firaper compensar lesfor delsvens?. De moment, continuasense resposta.

  J. SugraesMontjuc

 • 4 Opini

  Ciutadans

  Safata dentradaEDITORIAL

  Cartes dels lectors

  lniasants www.liniasants.cat

  lniasants grup comunicaci21Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edici: Jordi Sugraes(Lnia Barcelona), Jos Antonio Pilar (Lnia Valls), Daniel Gutir-rez (Lnia Badalona), Ivana Padierna (Lnia Maresme i webs deproximitat), Pere Gimnez (webs temtics). Caps de redacci:Elisabeth Alfaro, Cris tian G mez, Sara Arroyo. Redacci: NormaCano, David Gonzlez, Montse Lpez, Daniel Sainz, Jordi Alcover.

  Dipsit legal: B.17672-2010

  Redacci: 93 519 44 [email protected]: 662 654 [email protected]: 93 519 43 [email protected]

  www.liniasants.cat

  Lnia Sants agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza dels seus continguts. s imprescindible que els es-crits estiguin signats amb nom i cog noms, nmero de DNI i telfon de contacte. Lnia Sants es reserva el dret de reta-llar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 519 43 98 i per correu electrnic a l'[email protected]

  Mar

  201103

  IMSERSO

  En una carta de la Safata dentra-da del passat 17 de febrer, unasenyora es queixava perqu lIm-serso li ha anullat el viatge per nohaver pagat a temps. s sobrada-ment sabut que no pagar el viatgedins de lampli termini establertper fer-ho suposa renunciar a ell.Per una altra banda, en el queres pecta a lagncia de viatges, slgic que no se li torni la comis-si que li van cobrar, ja que lagesti per part dells ja est feta.

  Roberto JusmetBarcelona

  NO AL TANCAMENT DETV3 AL PAS VALENCI

  El 17 de febrer, Acci Culturaldel Pas Valenci (ACPV) shavist obligada a tancar el senyalde TV3 a les comarques valen-cianes que reemetia des delsrepetidors de la seva propie tat,desprs que el Govern valencide Francisco Camps lhagi ame-naada amb multes de 120.000euros mensuals si no ho feia.Davant d'aquest greu fet, Rea-grupament Independentista volfer pbliques les segentsconside racions: s un atac di-recte a la vertebraci de lespaicomunicatiu catal, al qualtenim dret malgrat les mltiples

  traves legislatives i tcniquesque hi posen els estats espanyoli francs; s un acte de censurade la cultura i de la llengua cata-lanes en una part de la nostranaci i s un atemptat tamb ala llibertat dinformaci i de co-municaci. Des de Reagrupa-ment re clamem a la Generalitatde Catalunya lobjectiu de fer re-vocar aquesta acci i aconseguirque arreu de la nostra naci espuguin veure el mxim decanals de televisi fets en catal,en la lnia dels acords ja aconse-

  guits aquests darrers anys ambaltres territoris, com els de lesIlles Balears, l'Arag o el Princi-pat dAndorra.

  ReagrupamentBarcelona

  FE DERRADES

  En lanterior edici de LniaSants sindicava el resultat de le-quip de futbol sala, Sansur, perno sespecificava que es tractavade lequip Sansur B, a 2a Divisi.

  PUNT VERD

  Crec que la ubicaci del nou Punt Verd que sest construint a unrac dels Jardins de Celestina Vigneaux, en el barri de la Bordeta,no s la ms indicada per a lemmagatzematge i el reciclatge deresidus. Es mutila un espai daquest parc que s el centre datrac-ci i esbarjo de molts nens, ancians i vianants que, en dies fei-ners o festius, gaudeixen de tota la seva extensi sota la llum delsol. La llei 6/1993 sobre la ubicaci i el tipus de deixalleries diuque...: hauran destar ubicades en les proximitats a daltres polsdatracci, com sn zones de caire comercial, parcs, estacions detransports, etc., que serveixin de referncia i facilitin l'accs i lautilitzaci de la installaci.

  Lesmentada deixalleria sest construint a la mateixa plaa, noen els seus entorns, tal com marca la llei. Per tant, sentn que aque -st Punt Verd s una installaci illegal. A ms, s un pegot que tren-ca amb lesttica de la plaa i amb la seva finalitat, com s el gau-di dun ampli espai a laire lliure, amb arbres, petits jardins i atrac-cions infantils al servei del seu venat.

  Joaquim FbregaHostafrancs

  Sollicitat el control

  Cap de producci i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors grfics: Aida Fonseca, Albert Bald. Fotografia: Eduardo Benito. Cap de Vendes: Marcelo Villanueva. Xarxa comercial: Adolf Garcia,Esther Rodrguez, lex Subirats, Eugnia Pujol, Ricard Garcia, Jaume Magri, Manel Riera, ManuelSnchez-Villanueva, Joan Carles Cuenca. Mrqueting: Eva Serra. Distribuci: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, Oriol Freixa, Yacouba Diakit, Adri Lpez. Facturaci: Teresa Anguela. Auxiliar: Maria Reyes.

  -

  l Mobile World Congress s una cita que posa a Barcelona enel punt de mira de tot el sector de la telefonia mbil. Dna pres-

  tigi a la ciutat i genera una activitat econmica intensa, molt difcildigualar per altres esdeveniments. s indubtable tamb lesfor quehan fet els cossos policials per tal de mantenir la seguretat, no no-ms al recinte sin al total de la ciutat. Barcelona pot assumir aquesttipus de trobada, i no noms aix, sin que t lobligaci de fer-ho.Ha de ser una ciutat capdavantera. Per aix, s tan important quelalcalde Hereu promocioni la ciutat perqu sigui seu del congrs apartir del 2013.

  Aquesta mena de congressos, per, impliquen unes molsties quepateixen els vens que estan a prop. Sorolls, embussos de trnsit, unaugment de la sensaci dinseguretat i, fins i tot, un repunt dels ro-batoris o furts que es pateixen habitualment. s indubtable que laciutat ha de lluitar per celebrar aquest tipus desdeveniments, perno ha doblidar mai que a la ciutat hi viuen els vens. El barcelon s,en ltima instncia, qui fa gran aquesta ciutat. Els turistes, tard odhora, marxen a casa seva; els assistents a un congrs, de vegades,no sinteressen gens ni mica per la ciutat. Per el ve la viu, lestima,la pateix i la trepitja cada dia.

  Els beneficis dels congressoshan de conviure amb els vens

  E

  emblemtica plaa de les Arenes obrir a finals daquest mes.s una magnfica notcia, ja que dignificar aquesta part de la

  ciutat, atraur a molta gent que sacostar ms al barri. Els comer-ciants de Creu Coberta, per, sho miren amb un cert recel... I ambra. Els visitants del centre comercial potser passejaran pel barri ihi consumiran. Per potser no. Potser es quedaran tancats en la gransuperfcie i no trepitjaran Creu Coberta. Davant daquest dubte hanreclamat per activa i per pasiva lobertura del carrer Diputaci, en-tre Tarragona i Creu Coberta. Daquesta manera, els visitants del cen-tre comercial tindrien un cam directe fins a leix comercial. Ara, per,hauran danar per plaa Espanya, un paisatge urb que gaireb con-vida ms a agafar el metro o el ferrocarril, que a anar a passejar. Es-perem que els seus temors no es facin realitat.

  La plaa de les Arenes, amigao enemiga dels botiguers?

  L

  Jess Gabarroca, 67 anysJubilat

  Treballava conduint camions ivaig passar-me tot el dia amb lapor de si em carregarien el camio no. Al final tot va sortir b perespero que no es repeteixi i sem-pre guanyi la democrcia.

  Jaume Vallbona, 59 anysOperari

  Treballava a la Derbi per enaquell moment estava a la boti-ga de fotografia Comas, del meusogre. s curis perqu vaig au-gurar que Milans de Bosch ensajudaria i aix va ser.

  Juan de Dios, 69 anysJubilat

  Recordo que aquell dia estavatreballant i que ens va agafar desorpresa a mi i a la meva famlia.Per sort no va passar res. Comtothom, ens vam espantar per-qu els meus fills eren petits.

  Maria Rodrguez, 66 anysJubilada

  Quan va ocrrer em vaig preocu-par molt pels meus fills, que es-taven a lescola Sant Gervasi.Per sort el director, Manuel Ar-royo, ens va tranquillitzar dientque no els deixarien sortir sols.

  Rosa Sol, 60 anysAturada

  Recordo que em vaig assabentardel cop destat per la rdio. Vaigpassar molta por, com tothom,per per sort no va trascendir.Aquell dia estava amb el meupare.

  Com va viure el cop destat del 23-F?

 • 5Opini

  Lagull

  La lupa

  Jordi SugraesDirector Lnia Sants

  La Foto

  Semfors

  El mirador

  Carrer Vila i Vil (Poble Sec)

  lniasantswww.liniasants.cat Mar201103

  Lesperadssima obertura del Centre Co-mercial Les Arenes dinamitzar la zona idescongestionar el trnsit. Tot i amb aix,els botiguers lamenten que no sobrs elCarrer Diputaci de Tarragona a Creu Co-berta: de nou perden visibilitat.

  Plaa de Toros Les ArenesUna ocasi malaguanyada

  Caserna de Bombers de Poble SecEquipament versus patrimoni

  Mobile World CongressActiva el comer i la inseguretat ciutadana

  El delegat d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona diugilipolles'a un regidor de CiU.El delegat d'Esports, Pere Alcober, va titllar dos cops de gilipollesel regidor de CiU Gerard Ardanuy en la comissi de Cultura, Edu-caci de Barcelona. Primer quan aquest va retreure a la regidora d'E-ducaci, Montserrat Ballarn, que actus com una "hooligan pol tica".

  La presidenta de la comissi, Maite Fandos, no va sentir prou bl'exabrupte d'Alcober, que va repetir-lo, dirigint-lo un altre cop a Ar-danuy: "Li he dit gilipolles."

  L'enxampen amb 27 reixes d'embornals al maleter LaPolicia Municipal de Girona va detenir dissabte passat un jovede 24 anys, ve de Girona, acusat d'un delicte de furt per haver ro-bat 27 reixes d'embornals. La policia va interrogar-lo i, com es vacontradir fora, li van demanar si podia ensenyar-los el maleter delseu vehicle. Quan va obrir-lo, hi van trobar amagades les reixes.

  Llavors el sospits va reconixer que les havia sostret dels pol-gons. Segresten' la foto del rei del sal de plens d'Olot El Front Uni-tari per l'Emancipaci de la Terra, el FUET , s'ha endut la fotografiadel rei d'Espanya que presidia la sala de plens de l'Ajuntament deGirona.

  Diuen que es tracta d'una acci d'alliberament i denuncien laimatge antidemocrtica i colonialista que simbolitza el monarca es-panyol. no pensen tornar-la fins que es proclami la repblica cata-lana. El consistori ja ha demanat una nova. Costa 10 euros.

  Lannexi de lantiga caserna dels bombersde Poble Sec a lescola Mossn Jacint Ver-daguer permetr als alumnes del centredisposar dun espai per equipaments ne-cessari.Daltra banda, de nou amb una re-forma es perd un edifici histric.

  LAjuntament i els botiguers de la zona va-loren positivament limpacte i els resultatsde la Fira del mbil en tancar xifres. Encanvi, els vens de la Font de la Guatlla de-nuncien un augment significatiu de la in-seguretat coincidint amb lesdeveniment.

  Indigneu-vos!Gran part dels pasos rabs han esclatat enuna onada dindignaci. Sn pasos que es-tan sotmesos a dictadures i governs que nodeixen als seus ciutadans expressar-se lliu-rement. Per no es tracta noms dun pro-blema de lliure expressi, sin de corrupci,mancances econmiques, una burocrciaque ofega les iniciatives Cada pas tindruna trajectria diferent, per el que s clares que hi haur un abans i un desprs a par-tir dels esdeveniments de Tunsia. DesdEuropa, veiem aquests pasos amb unabarreja de prepotncia i por. Prepotncia,perqu des dels mitjans de comunicaci tot-hom opina qu haurien de fer, de quina ma-nera shaurien de governar o quin hauria deser el seu cam. Amb por, perqu depnquins governs pugin al poder podrien can-viar les regles de joc respecte a Israel o alsubministrament de gas o petroli que tantnecessita Europa.

  A Europa ens omplim la boca amb les pa-raules Democrcia i Llibertat per, amb unoblit interessat, passem per alt el recolza-ment que han donat els nostres governs du-rant anys als governs daquells pas os o elsilenci davant del cop dEstat de fa uns anysa Arglia contra un govern elegit democr-ticament, malgrat que fos islamista. Per,

  qu passa a Europa? Pensem que aqu es-tem millor informats que a lOrient Mitj.Per vet aqu que des de fa dos anys sestproduint una revoluci a Islndia i poquespersones shan assabentat perqu els mit-jans de comunicaci, o no informen o infor-men escasament. Quina ser la ra? No serperqu lexemple dIslndia podria escam-par-se a la resta dEuropa? I qu est pas-sant a Islndia? A poc de comenar la cri-si es van nacionalitzar els principals bancsdel pas, el conjunt dels deutes bancaris dIs-lndia equivalia a varies vegades el seu PIB,les protestes de la poblaci a conseqnciade la crisi van fer caure el govern, mitjan-

  ant un referndum es van negar a retornarel deute que obligava a cada famlia a pagaruns diners durant quince anys i que haviencontrat els bancs i el govern anterior i, perltim, vint i cinc voluntaris elegits per la po-blaci estan redactant una nova Constitu-ci. Malgrat aquesta excepci, aqu els abu-sos del sistema no ens movilitzen. Tal vega-da, per aquesta ra, Stphane Hessel, un se-nyor de noranta-tres anys ha escrit un pe-tit llibre anomenat Indigneu-vos!, fent unacrida als joves perqu sindignin, perqu lapitjor actitut que es pot pendre s la indife-rncia i perqu de la indignaci sortir elcomproms que far canviar les coses.

  3 SUGGERIMENTS I 1 RENNCIA Aquest cap de setmana he pogut gaudirde tres esperincies molt gratificants quevoldria compartir amb tots vosts.

  Per una banda, un xic de literatura. Re-comeno el llibre Perdona si te llamoamor, de lautor itali Federico Moccia.Una gran obra mestra escrita en lletra mi-nscula, com ho sn sempre els grans re-lats. Moccia aconsegueix radiografiar deforma esplndida les relacions de parella,els seus punts duni, la seva mgia, pertamb els seus desencontres i frustra-cions. A ms, aconsegueix una cosa quepocs autors tenen: enganxar-te des de laprimera lnia fins a la darrera.

  Per acompanyar un bon llibre no hi hares millor que la bona msica. Aquest capde setmana he descobert el disc Que tevoy a ensear un corazn infiel, del jovecantautor de Gav, Alejandro Martnez.Aquest cantautor, poc conegut per a lagran massa, s un dels valors ms en alade la msica a casa nostra. En aquest l-bum posa melodia a alguns dels poemesms destacats de Jaime Gil de Biedma. Unplaer per a loda, per a gaudir tot sol o enbona companyia.

  I, desprs del romanticisme, una micadacci i suspens, amb el primer film deRodrigo Corts Buried (Enterrado). suna pellcula trepidant, malgrat que elprotagonista no es mou dun tad depoc ms de dos metres quadrats. Ago-biant, excitant, una cinta per quedar-sesense ungles, malgrat que es vegi undiumenge a la tarda. El soroll de les cris-petes molesten per gaudir del torrent da-drenalina que corre per les venes tal comcorren els minuts a la pellcula. Amb unfinal que no deixa indiferent.

  Sn noms tres recomanacions. Enreal itat, volia dedicar la columna al 30aniversari de lintent de cop dEstat de Te-jero. Per, desprs duna setmana plenade documentals sobre el tema, mhe ado-nat que mhavia quedat sense idees novesi no podia afegir res que fos imaginatiu.

  Enrique Collado, president dAmalgama

 • 6 lniasants Per a publicitat - 662 654 727 - [email protected]

 • Mar

  201103

  Santslniasants

  7

  Sants-Montjuc Decideixpitja a fons laccelerador

  Foto: S.A.

  Les queixes sobre la recollidade brossa arriben fins el SndicC.G.> La Plataforma de Sants haportat les seves queixes sobre elsoroll que produeixen de matina-da els camions de recollida debrossa fins al Sndic de Greuges.En una carta enviada a aquest or-ganisme el passat 14 de febrer, lapresidenta de la Plataforma deSants, Pilar de la Calle, denunciaque lAjuntament no ha dut a ter-me cap mena dactuaci per taldintentar reduir limpacte acs-tic que produeixen els camions derecollida de brossa quan realitzenla seva tasca durant la matinada.

  CONFLICTE ANTICEl cas es remunta a principis del2010, quan es van canviar els ca-mions de recollida de deixalles.Segons denuncia la Plataforma,aquests produeixen molt soroll icausen moltes molsties als vensdegut a les hores intempestivesde recollida que soles ser des deles 22.30 fins a les 3.30. Peraquest motiu, els membres de laPlataforma de Sants es van posaren contacte amb la regidoria i elsvan exposar les seves queixes al-hora que els hi reclamaven una so-

  luci que permets millorar elsdescans dels vens. La resposta dela conselleria de Medi Ambient deldistricte va ser, a grans trets, quelamentaven les molsties que pro-vocava la recollida de brossa perque en ocasions s inevitablefer soroll i que sestudiarien me-sures per reduir les molsties.

  Els vens de la zona, per, noes resignen a haver de conviureamb tant soroll durant les nits idemanaran responsabilitats aqui calgui. El darrer pas ha estatdirigir-se al Sndic de Greugesque estudiar aquest cas.

  C. GmezSants

  La proximitat de la consulta so-biranista sobra la independnciade Catalunya que se celebrar elproper 10 dabril ha fet que laPlataforma Barcelona-Decideixi totes les seves filials de la ciu-tat intensifiquin els seus actes derecollida de vot anticipat.

  Una de les activitats que haobtingut ms ress meditic vaser la marat de recollida devot que es va realitzar a mitjansde febrer a la Vila de Grcia, unacte en qu durant 24 hores esva aconseguir que el 33,57%dels vens del barri dipositessin

  el seu vot en una de la vintenadurnes habilitades per locasi.Lxit daquest jornada a Grciava encoratjar les plataformes decada districte a prmer laccele-rador i organitzar diferents ac-tivitats de recollida de vot abansdel dia D. Sants-Montjuc Deci-deix no s cap excepcci i elpassat diumenge 20 de febrer vaorganitzar la jornada Decidimfer Festa! que va comptar ambms dun miler dassistents.Aquesta diada va arrencar debon mat amb una xocolatada,una srie dactivitats infantils ilactuaci del Cor Jove de la Co-ral de Sant Medir, realitzades ales installacions del Mercat NouMagria.

  A partir de les 12.30, les Cot-xeres de Sants van acollir lacte

  central de la jornada, que vaincloure el parlament de dife-rents personalitats com el locu-tor radiofnic Justo Molinero ivens del districte com lactriuMeritxell An, la cantant NriaFeliu o el president de Sants-Montjuc, Eduard Freixedes. Lajornada Decidim fer Festa! vacontinuar amb un dinar a basedescudella, botifarra amb allio-li i taronges ecolgiques de pos-tre, i per la tarda, una srie dac-tuacions musicals i una exhibi-ci de la colla de Diables Barru-fet van cloure els actes.

  La segent activitat de Sants-Montjuc Decideix est fixada pelproper 12 de mar, quan lenti-tat collaborar amb una jorna-da de vot anticipat que realitzala plataforma de Nou Barris.

  Redacci > El grup municipaldel Partit Popular a Sants-Mont-juc ha demanat al districte quereubiqui una tanca dobra situa-da al nmero 13 del carrer Bacar-d, entre la plaa de lOlivereta iel carrer Bonsoms. Segons els po-pulars, aquesta tanca, que serveixper barrar el pas a una obra, en-vaix excessivament la vorera i nopermet el pas dels vianants ivens de la zona. El PP proposaque la tanca es retiri mig metrecap endins ja que la vorera del ca-rrer, que ja es prou estreta esveu envada per la tanca.

  Redacci > Tres carrers deldistricte han iniciat una sriedobres de reforma aquests dies.Es tracta del carrer Demstonesi Juan de Sada al barri de Santsi del carrer Sant Maurici dHos-tafrancs. Les obres estan encami-nades a millorar laccessibilitat ila circulaci dels vianants, i enaquest sentit es remodelaran lescalades, es renovaran les vore-res i es convertiran en vies de pla-taforma nica. Les obres provo-caran el tall del trnsit per aques-tes tres vies fins que finalitzi la re-forma la segona qinzena de mar.

  Sinicien obresde millora a trescarrers de Sants

  El PP vol reubicaruna tanca dobraal carrer Bacard

  Imatge de la marat de recollida de vot realitzada a Grcia

  La proximitat de la consulta del 10-A fa que lentitatmultipliqui els actes de recollida de vot anticipat

  El districte avalua lestat de la Lleialtat SantsencaArquitectes de lAjuntament estan realitzant un estudi per conixer de primera m en quin estat

  es troba ledifici de la Lleialtat Santsenca. Les primeres conclusions de lestudi, que encara es tro-ba en fase preliminar, apunten a que la seva estructura no est molt malament. Un cop definit

  lestat de ledifici, la regidoria decidir el futur daquest equipament amb les entitats del barri.

 • 8 lniasants Santswww.liniasants.catMar201103

  Sa Majestat Carnestoltesarriba carregat de diversi

  pot afegir a la comparsa especialn100, la que anir al final de laRua. Per qui encara tingui ganesde festa, diumenge 6 de mar a les18 h al Teatre del Casinet dHos-tafranchs hi haur el lliurament

  Foto: Arxiu

  Cartell promocional del carnestroltes 2011

  Norma CanoSants

  Sa Majestat Carnestoltes inicia-r avui a Sants a les 16 h un iti-nerari per diversos punts delbarri. Aquests darrers dies ja haenviat per endavant els seus am-baixadors als centres escolarsque ho van sollicitar. Aquestatarda de 17 a 20 h presidir el ballque se celebrar amb la collabo-raci del casal de Gent Gran deCotxeres. Dissabte, al Parc delEspanya Industrial, hi haurtamb moltes activitats: D11 a11,30 h hi haur tallers de maqui-llatge, confecci de disfresses iidentificaci de comparses, i xo-colatada A les 12,15 h, la Rua pelscarrers del barri, a les 12,45 hcanons i danses amb el grup Ya-kumba i de 12 a 14 h, menjar grasa la Cansaladeria Alsina (carrerde Canalejas, 29); protenes permantenir l energia i seguir laGran Rua que comenar a les17,30 h i desfilar des de Sants aBadal, dall a Creu Coberta i fi-nalitzar a Bjar. Qui vulgui es

  Un intens carnestoltes sota lslogan Mourinho saledel banquillo i munta un Carnavaldel 3 al 9 de mar

  de Premis del Carnaval amb les-pectacle FARGASHOW 25 ani-versari. Dimecres senterrar a SaMajestat a les 19h a lAuditori deCotxeres i a les 20h Sardinada po-pular a Bonet i Muix.

  Tots els atletes sn a punt percrrer la Marat de diumenge

  Redacci > Ja sha confirmat elrecorregut de la Marat de Barce-lona que tindr lloc el 6 de mar.Tindr com a punt de partida iarribada lAvinguda MCristina iels seus 42,195 km passaran perpuns emblemtics com lla plaaEspanya, Creu Coberta, plaaUniversitat, o el Passeig de Gr-cia. La carrera est oberta a atle-tes de qualsevol nacionalitat, fe-derats o no, nascuts abans de1991. Un cop inscrits, no es pottransferir la participaci a una al-

  tra persona, de la mateixa mane-ra que sasumeix que els corre-dors tenen una bona condici f-sica. Levent limpulsa un Comi-t Promotor que composen lA-juntament de Barcelona, la Plata-forma Marat a Barcelona, laFederaci Catalana dAtletisme,i Turisme de Barcelona. Els dor-sals es poden recollir durant elsdies 4 i 5 de mar a la Fira del Co-rredor, prvia presentaci (im-prescindible) del resguard de lainscrici i shan de dur al davant.

  Foto: Arxiu

  Recorregut de la Marat de Barcelona

 • 9lniasantsPer a publicitat - 662 654 727 - [email protected] Mar201103www.liniasants.cat

 • 10 lniasants Per a publicitat - 662 654 727 - [email protected]

 • 11lniasantswww.liniasants.catSants Mar201103

  Cinquanta anys educant des de lescoltismeLAgrupament Escolta i Guia Mossn Puig i Moliner celebra enguany mig segle de vida

  Cristian GmezSants

  LAgrupament Escolta i GuiaMossn Puig i Moliner arrencaaquests dies els actes per com-memorar el seu 50 aniversari.Amb motiu daquest efemridelentitat ha programat una sriedactivitats que sinicien aquestmar i sallargaran fins al juny.

  CALOTADA POPULARPer arrencar la celebraci delprimer mig segle de vida, el pro-per 13 de mar sha organitzatuna calotada popular a la plaaBonet i Muix oberta a tots els

  Foto: Agrupament Escolta i Guia Mossn Puig i Moliner

  Foto de famlia amb els integrants de lAgrupament

  interessats. La jornada festivaarrencar a les onze del matamb una srie dactivitats infan-tils com un trencaclosques ge-gant o una sessi decontacontes. Dues hores mstard es comenar a servir unvermut mentre es preparen lesbrases on es cuinaran els cal-ots, que sacompanyaran de paamb tomquet, butifarra i se-ques. La jornada clour a lescinc de la tarda amb el concertde Mlaga Essncia Rumbera iun conjunt dimprovisacionsmusicals. El preu de tot plegatser de 15 euros.

  Les activitats continuaran els

  Redacci > La Uni EsportivaSants continua amb un traject-ria fora irregular i no aconse-gueix abandonar la zona baixa dela Primera Divisi Catalana.Aquest cap de setmana va caurederrotat al camp del Rub per 2gols a 1 i continua ocupant la dis-setena posici amb 26 punts.

  El Rub va avanar-se al minutcinc amb un gol de Juan Carlos iel mateix jugador va eixamplarles distncies abans de la mitjahora de partit. A la segona part elSants va sortir a per totes i va es-curar distncies per no vaaconseguir empatar.

  Una irregularUE Sants cau alcamp del Rub

  Redacci > Des daquest cap desetmana torna a llur la placadhomenatge a lantic presidentde la Comissi de Vens de la Bor-deta, Josep Pons, mort ara faquasi un any. A causa de lestre-na de la nova plaa Bonet i Mui-x, lAjuntament havia retirat laplaca que recordava aquest ldervenal, per durant aquest cap desetmana sha reposat.

  Torna a lluir laplaca dhomentgea Josep Pons

  propers mesos amb un sopar degermanor durant la Diada deSant Jordi o una srie dexcur-sions als cims ms emblemticsde Catalunya fins que el 18 dejuny se celebrar la traca final,amb espectacles de circ, castellsi colles de diables, que posaranpunt i final a les celebracions da-niversari.

  MIG SEGLE DE VIDALAgrupament Escolta i GuiaMossn Puig i Moliner va nixerlany 1961 impulsat per un grupde joves de Sants que es van ins-pirar en els seus collegues fran-cesos de la Chapelle Franaise.

  Imatge de la placa commemorativa

 • 12

  Mar

  201103Hostafrancslniasants

  Sol i ombres a les Arenes

  Foto: C. G.

  Una exposici inspirada en Dario FoFins al 13 de mar, el Casinet presenta lexposici On s la criatura!!! Ah!!

  Ja torno a arribar tard a la feina, creada per Anna Bafalluy, Montse J. So-rribes i Anna Lpez Isart. Les tres artistes es van inspirar per a realitzar-laen el text de lescriptor itali Daria Fo Dones de casa, del llit i de lesglsia.

  Sants-Montjuc commemora el Dia Internacional de la DonaRedacci > El proper 8 de mares commemora el Dia Internacio-nal de les Dones, i el districte deSants-Montjuc ha organitzatuna srie dactivitats durant totaquest mes. Lacte central decommemoraci tindr lloc el di-jous 17 de mar a partir de les18.30 h al teat re del CasinetdHostafrancs. Els assistents po-dran gaudir de lobra teatral c-mica Latzar, escenificada perla Cia. Pepa Plana. Quan acabi larepresentaci, es dur a terme un

  petit refrigeri, cortesia de les do-nes de lentitat Caf i ms.

  No ser, per, lnic acte de lacommemoraci. El proper di-marts, dia 8, el centre cvic Fontde la Guatlla acollir un Dinar deDones (14 h); a la bibliotecaFrancesc Boix sinaugurar lex-posici La dona treballadorapakistanesa, que donar peu auna xerrada (19 h), i el Casal C-vic La Magria acollir el cinef-rum del film Las chicas del ca-lendario (18 h).

  La companyia Pepa Plana actuar el Dia Internacional de la Dona

  Jordi SugraesHostafrancs

  La plaa de toros de les Arenestornar a obrir les seves portes elproper 25 de mar i tornar a om-plir-se de visitants. Aquest cop,per, no sortiran a la sorra elsbraus i els toreros. El nou centrecomercial de les Arenes encara laseva recta final i aquesta s ladata de la seva inauguraci ofi-cial. Desprs de set anys do-bres, el nou edifici sobrir amb116 establiments repartits en msde 30.000 metres quadrats.

  Des de la regidoria es veu amboptimisme de cara al districte.Un centre daquestes caracters-tiques sempre s beneficis pelsbotiguers dels entorns, ja queportar gent cap al barri, expli-ca la regidora de Sants-Montjuc,Imma Moraleda. Tot i aix, admetque s aviat per saber el seu

  efecte i cal que passin encara al-gunes setmanes per extreurenconclusions.

  CARRER DIPUTACIDes de lAssociaci de Comer-ciants Creu Coberta es veu aques-ta obertura amb un sentimentagredol. El nou centre de lesArenes s una aposta positivaper a la ciutat, per fa temps quereivindiquem una reforma ur-banstica, que al final no ha arri-bat, es lamenta el seu presi-dent, Ll us Llanas. Aquesta refor-ma urbanstica a la que es refereixLlanas s lobertura del carrer Di-putaci, una obra que porta pen-dent anys. Es tracta de derrocarels edificis que separen el carrerTarragona de Creu Coberta, quees convertiria en la continuacidel carrer Diputaci.

  Hem reclamat durant anyslobertura, ja que permetria una

  Foto: pepaplana.com

  major connexi entre les Arenesi el nostre eix comercial, i tindr-em les mateixes armes que tindraquesta gran superfcie, indicaLlanas. Aquesta reforma perme-tria tamb una millora en laimatge del carrer en la seva partms prxima a plaa Espanya.Llus Llanas lamenta que aques-ta zona no s un reclam per aque la gent hi passegi, ja que estple de locals buits i tancats, o ca-ses ocupades. Volem mostraruna imatge ms bonica del carrerquan sinaugurs les Arenes, pelque estem desabuts, afegeix elpresident dels botiguers.

  Llus Llanas es mostra contun-dent quan reclama un posiciona-ment per part de ladministraci:Necessitem ms implicaci ins-titucional, per a que ens ajudin acrear expectatives de negoci ique doni credibilitat a aquestprojecte.

  La construcci del gran centre comercial de les Arenes encara la recta final

  El 25 de mar sinaugura el nou centre > Els botiguerslamenten que no shagi reformat el carrer Diputaci

  El grup teatral No sabem onanem estrena una nova comdiaRedacci > La companyia deteat re No sabem on anem presen-ta el proper diumenge 13 de maruna nova representaci. Es trac-ta dSpot, una comdia que ana-litza la importncia de la publici-tat en la vida quotidiana de qual-sevol persona. Lobra est escri-ta per Carles Alberola i RobertoGarca, autors tamb de Petons,lanterior obra representada perla companyia. Les representa-cions dSpot seran els dies 13 i 20de mar, a les 18 hores, a la Fun-daci Cultural dHostafrancs (ca-rrer Torre den Damians, 6).

 • 13Per a publicitat - 662 654 727 - [email protected] lniasantswww.liniasants.cat Mar201103

 • lniasants Per a publicitat - 662 654 727 - [email protected] www.liniasants.catMar201103

 • 15Creu Coberta butllet 170 lniasantswww.liniasants.cat Mar201103

  ASSOCIACI DE COMERCIANTS CREU COBERTA

  La fira romana a Creu Coberta

  construcci Histrica que lideraen Joan Mayn acompanyat de laClara Forn; a en Jordi MambrilladArmillum i a les Journes Ro-maines Arelate dArls a la Pro-vena francesa, aix com al grupACTA, dirigit per Brice Lopez.

  Tot plegat us ha danimar aaquells que vingueu a gaudir deles BarcinoColoniaRomaea conixer aquestes altres jorna-des, a anar-hi i aprendre tot gau-dint i divertint-vos.

  Per traar les ratlles que segu-eixen i entrar en el tema us pre-sentem i transcrivim algunes deles paraules de la plana web cata-lana que explica de forma moltplanera i transparent qu s la re-construcci i recreaci histrica.Podeu accedir-hi tots els que tin-gueu possibilitat dinternet perampliar la informaci i veure unabona galeria dimatges. I els queno teniu aquesta possibilitat, aquen teniu el contingut.

  La reconstrucci i recreacihistricaEls reptes en la reconstruccihistrica sn, per una banda, lafabricaci i rplica de materialsamb la mxima fidelitat i rigorhistric possible, basant-se enrestes arqueolgiques, iconogr-fiques o en cites o descripcions li-terries. I, per laltra, en lesceni-ficaci i representaci descenesrealistes de la vida civil, religiosao militar. En aquesta lnia, elsgrups de reconstrucci histricaintenten reproduir exactamentles eines, els oficis, els vestits, lesjoies, les cerimnies religioses oles situacions i converses de la

  Amb les prximes ratlles, vo-lem acostar-vos una mica a laRecreaci i ReconstrucciHistrica, apropar-vos a la sevahistria, als tipus que hi ha i do-nar-vos a conixer diferents grupsque la fan possible. Tamb volemposar al vostre abast altres jorna-des de recreaci i reconstruccihistriques que es fan a Catalu-nya, Espanya o Frana... i a lesquals nosaltres ens afegiremaquest any 2011.

  Amb aquest article tamb te-nim la intenci de deixar constn-cia de lorigen del nostre intersper aquest mtode de conixer lahistria, de poder-la fer nostra,dassumir-la i gaudir-ne fins aconvertir-la en una experinciaemotiva que deixa una profundaempremta i ens motiva a compar-tir-la i donar-la a conixer.

  Som deutors, hereus i deixe-bles de totes les jornades a quhem pogut assistir aix com detots els grups que hem pogut ad-mirar. De totes elles i ells, nhemaprs molt, moltssim. Els consi-derem la nostra font dinspiraciaix com, podrem dir-ne, la nos-tra primria font bibliogrfica,videogrfica i digital que ens hanemps a la recerca i investigacien molts mbits desconeguts en-cara per a nosaltres.

  Per cal fer un esment especiala Tarragona i la seva excepcionalTarraco Viva, al grup Projecte F-nix i tots els seus membres, espe-cialment a Mag i Enric Seritjol;al grup Thaleia, al capdavant delqual hi ha la Merc Tubilla; a laMagna Celebratio Baetulonensisde Badalona i al seu grup de Re-

  vida diria amb el mxim detall ifidelitat histrica, ja sigui amb fi-nalitats educatives, divulgatives,experimentals o per al gaudi per-sonal.

  Tanmateix, lluny duna visipurament festiva o comercial, lareconstrucci histrica intentaexposar al gran pblic i tamb alsprofessionals de la histria o ladocncia lestat de coneixementsobre aspectes concrets dun pe-rode histric determinat. Aix,doncs, quan es fa amb rigor, per-met mostrar duna forma seriosaaspectes de la histria sense avor-rir la gent i interessant tamb elsespecialistes.

  La reconstrucci histrica re-presenta, doncs, una manera detreure la histria de les bibliote-ques, dels museus, de les collec-cions pbliques i privades, delsfons documentals, de les excava-cions i de les converses entre elserudits i acadmics per tal defer-la ms accessible a tota la so-cietat.

  La reconstrucci histrica sun fenomen social en el qual par-ticipen de forma voluntria i en-tusiasta centenars dactors o figu-rants, gaireb sempre amateurs,que esmercen i dediquen les seveshores de lleure i oci a recrearvestits, utensilis, joies, msica, ar-mes, etc., dpoques ja passadesper tal descenificar i rememorarepisodis histrics, batalles o situa-cions de la vida quotidiana que

  sesdevenien en lantiguitat.

  Els orgensLa reconstrucci histrica mo-derna t el seu origen a Anglater-ra i als Estats Units dAmrica.Lany 1876 alguns superviventsdel 7 de Cavalleria del generalCuster varen tornar a lescenari dela coneguda batalla de Little BigHorn (Montana) per a recrear-lai immortalitzar-la davant la pre-sncia de fotgrafs. Uns anysdesprs, el 1895, un centenar demembres del Cos dEnginyers deGloucestershire varen escenifi-car la defensa aferrissada de lestropes britniques a Rorkes Drift(Natal, Sud-frica) davant elsguerrers zulus. Just desprs da-questes primeres iniciatives va co-menar a recrear-se als EstatsUnits, amb relativa periodicitat,les batalles de la Guerra CivilAmericana (1861-1865).

  A partir daquestes experin-cies la reconstrucci histrica vapassar poc desprs a Europa, ones coneix com a reenactment , es-pecialment als pasos de culturaanglo-germnica (Gran Breta-nya, Alemanya, Holanda). Enaquests pasos els primers pe-rodes de reconstrucci histricavaren ser els de les guerres napo-leniques, per ben aviat varen ei-xamplar-se en el temps, tot avan-ant i retrocedint, cap a la Prime-ra i Segona Guerra Mundial i capa lEdat Mitjana i lpoca Antiga.

  Els orgens de la reconstruccihistrica es troben explicats ambtot detall.

  Ben aviat, el mn de la re-construcci va obrir-se a temti-ques civils i religioses. Es tracta detemtiques que, si b no tenenlespectacularitat de les escenifi-cacions militars, ofereixen enor-mes possibilitats didctiques idivulgatives. Aix mateix, lapari-ci de temtiques civils i de la vidafamiliar va permetre a les donesi nens incorporar-se al mn de lareconstrucci histrica.

  Finalment, a partir dels anys80 el mn de la reconstrucci his-trica va quallar en els pasos decultura llatina, entre ells Catalu-nya. Aquests darrers anys hanaparegut al nostre pas un grapatde grups que, amb pocs recursosper amb moltes ganes, empentai illusi, estan fent una tascamolt i molt important per a donara conixer la histria de Catalunyaa aquelles persones que ms ladesconeixen: els propis catalans.Continuar en el prxim nmerodel Diari.

  Ricard Llop AltsMembre de la junta

  Associaci de Comerciants Creu Coberta

  BARCINOCOLONIAROMAEPRIMERES JORNADES ROMANES DE BARCELONA

  LA RECREACI I RECONSTRUCCI HISTRICA. UNA MICA DHISTRIA, TIPUS, GRUPS I JORNADES (I)

 • 16 Creu Coberta butllet 170lniasants www.liniasants.catMar201103

  ASSOCIACI DE COMERCIANTS CREU COBERTA

  Venir de fora no s fcil. Quanhom agafa una maleta, saco-miada dels seus a laeroportsense bitllet de retorn, duu alsarr un conjunt dexpectatives,illusions, alguna frustraci, de-sitjos de canvi, promeses... Iquan hom aterra en un pas ve olluny, atrafegat en papers, enmaletes mig desfetes, i tanca elsulls la primera nit sota un sostredesconegut, t aquella sensacide no saber com ser res a partirdara.

  Aix arribaren algunes de lespersones que avui viuen assenta-des al nostre barri, al capdavantdun o ms dun negoci, atrafega-des en el quefer diari, darrere untaulell, dalt duna escala, en undespatx... I aix ens reben, ambun somriure. Son de lAssociacide Comerciants Creu Coberta,sn gent de barri, tot i que el corel tenen dividit entre Hosta-francs i Veneuela, lndia o elPakistan.

  Un dels ms veterans s Ju-lian Yep del restaurant CasaTapas de Creu Coberta 48, quearrib el 1986, ara fa vint-i-cincanys, tot i que el catal encara noel domina del tot. Diu que liagradava Catalunya per empren-dre negocis, era un bon lloc lla-vors, i per aix va iniciar-se,sobretot en el sector de la restau-raci. s el meu espai, per tra-dici familiar, sempre ens hemdedicat a la restauraci, tot i quetamb vam posar un forn. Elsanys 80 no eren gaire els nouvin-guts que satrevien a venir a Bar-celona a posar negocis. Ellvingu de lndia a una Barce-lona acabada de nomenar com laciutat que acolliria les Olimpa-des de 1992. Una ciutat ambmoltes expectatives, per encaraamb moltes mancances.

  El cas den Syed s diferent.Ell arrib amb aquelles granstongades dimmigraci a finalsdels 90, procedent del Pakistan,tot i que la famlia s originariadel Caixmir. En Syed va preferirobrir una fruiteria. En el mo-ment darribar es va deixar as-sessorar per gent coneguda,amics, primer treballant percompte ali, per a partir del2002 creant aquesta fruiteria, alcarrer Consell de Cent 33, quetan plena de gent s tot el dia.Quan li preguntes el perquduna fruiteria ho deixa clar: sun producte de consum diari, devenda segura. I no sembla pasque els vagi malament.

  Uns anys desprs, lEdgardoVilloria, procedent de Mrida, aVeneuela, tamb arrib a Barce-lona amb molta illusi. Voliauna vida nova, noves experin-cies, un canvi. Van ser motiuspersonals i tamb motius profes-sionals. Cercava noves expectati-ves. Els inicis, tot i que enaquest cas l idioma era menysproblemtic, perqu dominava elcastell i el catal lincorpor poca poc, tamb van ser difcils i vatreballar a xiringuitos i restau-rants fent de cambrer. Era el

  2004, ja en ple segle XXI, en unaBarcelona post Frum de dis-seny, en la que lEdgardo tambva exercir de dissenyador free-lance, fins que va veure loportu-nitat que la ciutat li donava decrear una prpia empresa, de seremprenedor.

  Visitem de nou el restaurantden Julian, ple de persones quevolen un mos a migdia. El bosscom li diuen els treballadors,molts dels quals tamb son nou-vinguts, em rep contestant el te-lfon. Sc de Luccnon, a landia. Pels seus trets fison-mics, per, assegurarem que tascendents xinesos. Tot i que elfet de ser en un restaurant, ques propietat dell, li permet queels gustos i olors li recordinaquella terra, el cert s que enJulian troba a faltar la famlia,els amics, tot all proper. Totall que va deixar fa vint-i-cincanys va deixar enrere i que si quepot visitar de tant en quant, coma home de negocis que s, perno s mai tant com hom voldria.I dHostafrancs amb qu esqueda, li pregunto. I em parla dela gent, del clima, tan benigneque tenim, del pas en general.

  A la fruiteria den Syed, que

  barri dacollidaHostafrancs,

  duen els tres germans, ell emparla del procs de reagrupa-ment familiar en que es troba. Elnen que lacompanya s el seunebot. Ell tamb voldria tenirfills aqu., I per aix em diu que aHostafrancs ha trobat el llocideal on seduquin els seus fills.Em mostra illusionat alguns ar-ticles en que ha aparegut parlantprecisament daquesta illusi,duna voluntat dintegraci. Lagent del barri s molt bona ambnosaltres, he viscut a altres llocs,per aqu a Hostafrancs com en-lloc. Tamb mesmenta el paperde lAssociaci de Comerciantscom a punt de trobada, com aespai de comunitat i lloc onpoder recolzar-se en les inquie-tuds com a nous emprenedors.

  El 2006, lEdgardo, desprsdun procs amb el suport de di-verses institucions de la Genera-litat que el van ajudar a crear unpla dempresa, va aconseguir elsuport dun banc per a muntarun negoci, una copisteria, al car-rer Moians, Edmonpixel, enque va poder treballar el dissenyi tamb donar un servei diari albarri. Ha tingut alts i baixos,per en general s un negoci quefunciona. Un temps desprs,

  amb un soci itali, va voler em-prendre una altra empresa, man-tenint la copisteria, i obriren elrestaurant Bocon, a la canto-nada dHostafrancs i Leiva. Elles pensava que un restaurant noera tan sacrificat, i finalmentvaig quedar-me jo sol al capda-vant. Costa molt tirar endavant,per de moment anem fent, ambtot lestrs que comporta dur dosnegocis a la vegada. Quan li pre-gunto per lassociaci i pel barris franc: amb lassociaci mhisento a gust, en el barri hi hauriacoses que canviaria, per mhitrobo b. I el que troba a faltar?Com tots, com tothom: la fam-lia, els Nadals, el menjar, elclima... tot all que tots duemclavat al cor i al que ens varenacostumar aquells primers anysdexistncia, els nostres gens, lanostra sang, el que ens revincla auna terra que per molt lluny quesigui, sempre ocupa una part im-portant del cor. Dun cor que sa-costuma, amb treballs, illusions,projectes i desenganys, a unanova ptria acollidora.

  Albert TorrasPeriodista

  Membre de la Junta

 • 17Creu Coberta butllet 170 lniasantswww.liniasants.cat Mar201103

  ASSOCIACI DE COMERCIANTS CREU COBERTA

  CUCUT BIZ & BARc/ Vilardell, 23 Parlem amb Rafa

  1

  CAMISERIA ROSc/ Creu Coberta, 28Parlem amb Vicen

  2

  CAF CRMEPlaa Espanya, 68Parlem amb la Parul

  3

  La Maria Luisa s una daquellesvens que fa barri amb el seu establi-ment, una de les parades exteriors delMercat dHostafrancs que ja fa vint-i-un anys que dirigeix amb illusi pervestir les dones del barri.

  Quina s la vostra especialitat?Tenim roba de dona, per a tot tipusde dones, les ms modernes i les msclssiques, les ms atrevides i les msconservadores.I quin tipus de peces?Sobretot pantalons i jerseis, pertamb tinc un ampli assortiment debates, camisons i pijames, s a dirroba de llit. Per tamb bates defeina.Veig que tamb cuses?El que fem s arreglar la roba, femvores, repunts i arreglos de la robaper a que vagi a mida.La crisi sha notat?Oi tan!Qu en penses daquest lloc ontens la parada?s una bona plaa, perqu tinc lespaidel carrer liga, per a tocar de CreuCoberta.Quina clientela tens?Sobretot senyores de tota la vida. Tu-ristes no, perqu busquen altre tipusde producte. Tinc clientes de fa mol-tssims anys.

  MARA LUISA NAVAJASMercat dHostafrancs - Parada ext. n 15 C/aligaParlem amb Maria Luisa

  4

  El Cucut s un dels bars amb mssolera dHostafrancs. Tot i que es vafundar el 2009, ara fa un parell da-nys, ocupa el lloc i duu el nom dunbar que hi havia al carrer Vilardelldes dels anys 40.

  Explicans la histria del CucutEl bar que hi havia duia el nom delantiga revista satrica poltica. Araestem buscant el logotip antic da-quell diari per incorporar-lo a la nos-tra imatge corporativaI quin concepte teniu de barara.s un bar de tapes, sobretot de tapesfredes, per tamb fem torrades ambembotit, pats i formatges. Podeuvenir a fer-hi un caf, perqu somtamb cafeteria, per tamb uns bonsvermuts o unes tapes a mitja tarda.Deveu tenir una clientela moltvariadaDe totes les edats. Per si que et pucdir que s gent del barri en un 80%.Sn gent que coneixien el Cucut i tor-nen a venir, i gent que hi ve de nou.Veig que teniu exposici darttambSi, exposem pintura. Abans vam teniruna exposici de fotografia... Ara,com que les btes de vi que fan detaula tenen un doble fons amb vidre,hem pensat de posar-hi objectes dar-tesania de botigues dHostafrancsque vulguin vendrels aqu.I tot aix en quins horaris?Estem tots els dies de la setmana. Dedilluns a dijous de 8:30 a 23:30 i elsdivendres, dissabtes i diumenges de8:30 del mat fins a la 1 de la mati-nada. Us hi esperem!!

  La Camiseria Ros s un dels establi-ments histrics de la Creu Coberta, jaque sn dels ms veterans al carrer. Nims ni menys que des de lany 1926 quevesteixen les famlies dHostafrancs.Roba de qualitat, i de bones marques,que no pot fallar en qualsevol bon ar-mari del nostre barri. En Vicen nslnimaSempre dedicats a la moda?Si, sempre. Tenim roba dhome i dedona. Abans en tenem de nen, per araens dediquem bsicament als adults.I algun gnere en especial?Doncs de fet podem vestir els vens tanamb roba desport, amb roba ms in-formal i tamb amb peces de vestir.Aix que podem completar un bon ar-mari.Amb quines marques treballeu?Sn marques de qualitat, com FredPerry, Grand Sasoon, Meiba, Torres. Amb ms de vuitanta anys a les-quena, els clients deuen ser detota la vida, oi?Doncs si, tenim famlies de diverses ge-neracions que ens vnen a comprar.Aix s un dels nostres principals va-lors. Per tamb, en ser prop de la Firatenim turisme puntualment.Sha notat la crisi en el vostre

  sector?Si que sha notat, ms en la robadhome que no en la de dona.Qu demanareu a lAssociaci

  de Comerciants?Treballar i incidir en la primera zona deCreu Coberta, entrant per Plaa Espa-nya, perqu amb les botigues tancadesque hi ha i el problema de les obres quees volia fer i lobertura del carrer Dipu-taci, ha quedat una zona freda. Cal di-namitzar-la ms.

  Un dels locals dHostafrancs ambms centralitat s el Caf Crme, dela Plaa Espanya, als baixos de lHo-tel Plaza. En parlem amb la Parul, laseva gerent.

  Quan vau obrir el negoci?El 2008, quan comenava la crisi.Per la veritat s que tot i la crisi, enser un lloc tan de pas, no lhem notatgaire. Seguim oberts i treballantmolt.

  Quines sn les vostres especia-litats?Tenim arepa, batuts naturals, cafe-teria, sucs, i menjar rpid.

  I els clients, tamb aix de va-riats?Si, s clar, tot i que en tenim delbarri, sobretot s gent de pas, tu-risme i clients de les afores.

  Com et sents al barriMolt b, podrien millorar coses,per de moment molt b. A ms araens obriran les Arenes aqu al da-vant de la cafeteria i anir millor.

  Creus que et beneficiar?Jo crec que s. Estem animats.

  Qu en penses de lassociaci?Magradaria que es fes un calendariper als associats, per a que sabssimquan hi ha una fira, un esdeveni-ment important, una rua de Carna-val, una mostra al carrer activitatsprevistes.

 • 18 Creu Coberta butllet 170lniasants www.liniasants.catMar201103

  ASSOCIACI DE COMERCIANTS CREU COBERTA

  El rac del Mercat

  Salsa de bolets (ideal per a pasta)

  Jordi Capdevila, President delMercat dHostafrancs: El Mer-cat i lAssociaci de Comer-ciants han de treballar plegats

  Com es presenta aquest2011 al Mercat dHosta-francs?Amb molts nims. El Mercatsap que de les crisis, al final,nhem sortit reforats. El sectorprincipal del Mercat s lali-mentaci, i el menjar s la dar-rera cosa de que la gent potprescindir. Aix que esperemque ara que ja hem tocat fons,aquest 2011 ja ens comencem arecuperar. En aspectes formals,ens agradaria que el 2011 servsper millorar laccs principal alMercat des de Creu Coberta.

  Qu ofereix el Mercat avuien dia?Qualitat, servei personalitzat,

  un tracte preferent per a cadaclient, serveis afegits, fins aquatre hores daparcament gra-tutes... tot el que el client ne-cessita. Sobretot, i a difernciade les grans superfcies, tenimun tracte directe amb el clientque a nosaltres s que ens srendible.

  Fins i tot esteu informatit-zats oi?Tenim la nostra plana web ambdomini propi: on poden trobarels nostres serveis i ofertes, iara hem demanat que el mercati els seus entorns sigui conside-rada una zona wi-fi des onpoder conectar-se a Internet.

  Quantes parades formeuaquest equipament?Som aproximadament unes130 parades, dedicades a lali-mentaci, com tota la vida haestat el mercat, per tamb aaltres productes als quals ensobrim i sn molt especialitzats:la cosmtica, la pasta fresca, i

  com sempre, la roba per ahome i per a dona i els comple-ments, a les parades exteriors.Cal destacar que tenim dosgrans establiments que ensaporten molta vida a tot el mer-cat, com son lOpencor i lAba-cus.

  Com valores treballarconjuntament amb lAsso-ciaci?Ho valorem positivament per-qu si treballem plegats podemaconseguir ms beneficis pelnostre barri i pel nostre entornbsic.

  Albert TorrasPeriodista

  Membre de la junta

  Mercat dHostafrancs

  Ingredients:(Per a 4 persones)- 250gr de xampiny fresc- 1 ceba figueres petita- pols de ceps deshidratats(mlts)- 1 got de caldo de gallina- nou moscada- oli- sal- pebre - sucre

  ElaboraciRentem be i tallem a quartsels xampinyons, fem el mateixamb la ceba i ho posem a so-fregir amb un bon raig doli i

  un pessic de sucre. A mitjacocci quan el xampiny ja acomenat a treure laigua liafegim un gotet de caldo suaude gallina, una cullerada depols de ceps i un pessic de sal.Deixem que faci xup-xup du-rant aproximadament uns 15minuts. Passat aquest temps,ho apartem del foc un mo-ment i ho triturem be fins queens quedi una crema. ( fins aaquest punt podrem deixarrefredar aquesta crema i pos-teriorment congelar ) A conti-nuaci li afegim la crema dellet, la nou moscada en pols iun pessic de pebre i ho por-

  tem de nou al foc uns 15 mi-nuts ms, i ja tenim la nostracrema de xampinyons i ceps.s perfecte per un bon plat depasta per exemple amb ravio-lis farcits de carbassa, uhm

  Farina, pasta fresca artesanal

  Mercat d Hostafrancsn118

  Bon Profit!!

 • 19Per a publicitat - 662 654 727 - [email protected] lniasantswww.liniasants.cat Mar201103

 • 20 Per a publicitat - 662 654 727 - [email protected] www.liniasants.catMar201103

  CARRER DE SANTS - AV. MADRID. TICODE 4 HAB., CON 2 TERRAZAS (17M2 AC-CESO SALN, EXTERIOR A CALLE DESANTS CON VISTAS / 14M2 ACCESODESDE HAB. DOBLE CON VISTAS) CALE-FACCIN, ASCENSOR, PERMITE ENTRARA VIVIR. 395.000

  BLAI - MARGARIT. PISO DE 4 HAB, COME-DOR, COCINA CON DESPENSA (IDEALPARA HACER OFFICE), 1 BAO, GALERAY 2 BALCONES. EXTERIOR A C/ Y A P/M.CORRECTO, GRANDES ESPACIOS, IDEALPARA REDISTRIBUIR. TRASTERO PARABICICLETAS EN FINCA. 237.000

  FONERIA - PG. ZONA FRANCA. PISO DE3 HABITACIONES, REFORMADO, BAL-CN, ALTO, ASCENSOR. 249.000

  NUMANCIA - TRAVESSERA DE LES

  CORTS. PISO DE 3 HABITACIONES, 2BAOS, PATIO, EXTERIOR A ZONA VER -DE AJARDINADA, COCINA OFFICE RE-FORMADA, 3 PIEZAS EXTERIORES,CALEFACCIN, ALUMINIOS. FINCA DEOBRA VISTA CON FACHADAS REFOR-MADAS Y ASCENSOR. 323.000

 • 21

  Mar

  201103La Bordetalniasants

  La Bordeta celebra la festa deSant Medir aquest diumenge

  Foto: Federaci de Colles de Sant Medir

  Lequipament previst a Cal Munses comenar a edificar al maig C.G. > Encara queden projectespendents de la Llei de Barris del2008 que es va adjudicar al ba-rri de la Bordeta. Un dells s laconstrucci dun equipament decaire social destinat a personesamb alguna discapacitat que shade construir a la plaa de CalMuns.

  El projecte de construcci i eldisseny daquest nou equipa-ment es va presentar als vens ientitats de la Bordeta labril delany passat, per fins al mo-ment encara no shan iniciat lesobres. Aquest retard, per podriatenir les hores comptades ja que

  la regidora de Sants-Montjuc,Imma Moraleda va assegurarque les obres comenaran daquun parell de mesos i podria es-tar enllestit en dos anys. Segonsva explicar Moraleda ser unedifici de sis plantes que tindruna residncia per a personesamb discapacitat i un centre dedia per a persones amb esclero-si mltiple.

  Aquest nou equipament esta-r gestionat principalment per laFundaci Hospital Sant Pere Cla-ver, amb seu al barri del Poble Seci lentitat hostafranquina La Llarde lAfectat dEsclerosi Mltiple.

  Cristian GmezLa Bordeta

  Les festes de Sant Medirsinstallen a la Bordeta aquestcap de setmana. Aquesta celebra-ci, que es ve celebrant al barrides de lany 1949, enguany arri-ba en un ambient un tant enrarita causa de la recent dimisi delpresident de la Federaci de Co-lles de Sant Medir, Jordi Melga-rejo. Aquesta es va produir fa unasetmana a causa de les discus-sions i el debat intern que esvan produir dijous passat a las-sembles de Sant Medir duta a ter-me a la Bordeta. All, amb la pre-sncia duna cinquantena de re-presentants de les colles de la ciu-tat, Melgarejo va anunciar laseva intenci de dimitir i totes lescolles van estar dacord excepte laJovenvola i lAgrupaci Bonano-va. Melgarejo va defensar que laseva decissi no ha dafectar la ce-lebraci de Sant Medir i que un

  cop finalitzats els actes exposariaels motius de la seva renncia.

  CERCAVILA INICIALMalgrat aquest inconvenient dedarrera hora, la festa de Santmedir saturar a la Bordetaaquest diumenge. Els actes arren-caran amb una cercavila que re-correr diferents carrers del ba-

  rri i continuaran amb la tradicio-nal missa a la parrquia de SantMedir i un concert a crrec de laCoral de Sant Medir. A causadel pas de la cercavila, fins al mig-dia es tallar el trnsit als carrersConstituci, Gav, Alpens, Gua-diana, Sants, Gayarre, gav, To-ledo, Manzanares, Andalusia,riera de Tena, Viladecans i Corral.

  Redacci > La zona compresapels carrers Riera de Tena, Bona-ventura Polls, Pomar i Sant Bal-tasar s una de les rees mscastigades pel pas de camionsque treballen a les obres de lAl-ta Velocitat i lestaci de metro.Per aquest motiu, el districteconsidera necessria la reformadaquest mbit i nest redactantel projecte. Aquest, que inclou ei-xamplar voreres i altres millores,podria iniciar-se al maig.

  Redacci > Lentitat sense nimde lucre, Avismn, dedicada atreballar amb persones gransque viuen soles i mancades de re-cursos econmics, celebra un so-par que servir per recaptar fonsper poder continuar duent a ter-me la seva activitat. La cita serel proper 31 de mar a lHotel Ca-talnia de Barcelona. El soparest obert a tots els interessats inoms cal reservar un lloc trucantal telfon 93 332 58 58.

  Avismn celebraun sopar perrecaptar fons

  Les obres a Rierade Tena podrienarrencar en breu

  Imatge de la festa

  Els actes arrencaran amb una cercavila pels carrersdel barri > Jordi Melgarejo dimiteix com a president

  Emplaament on subicar Cal Muns

  Foto: J. Sugraes

  Imatge del nou Punt Verd dels jardins Celestina Vigneaux

  El PP reclamar elaborar un Pla de Seguretat a la BordetaEl grup municipal del Partit Popular de Sants-Montjuc demanar aquesta tarda al Plenari del Districte (18.30 h,

  seu del districte) que selabori un Pla de Seguretat especfic per al barri de la Bordeta. Aquesta demanda respon aque segons els populars sha produt un increment dels furts i els robatoris al barri durant els darrers mesos i

  consideren que sha de reforar la presncia policial a punts com la plaa de Sria o la rambla Badal.

  Redacci > El nou Punt Verdque sest construint a la Borde-ta, repartir un recipient on es po-dr dipositar loli de cuina usat.Durant lany 2010 els punts verdsde Barcelona van recollir un 2,5%de loli que es genera a la ciutatanualment i amb aquest mesuraes pretn incrementar aquest per-centatge. El Punt Verd de la Bor-deta, situat als jardins CelestinaVigneaux, ha de comenar a fun-cionar aquest mes de mar.

  El nou Punt Verdrepartir unenvs per a loli

  Foto: C. Gmez

 • 22

  Mar

  201103Poble Seclniasants

  Lantiga caserna de bomberssannexar al Verdaguer

  Foto: Arxiu

  Es fa efectiva la compra del Teatre Arnau Finalment es confirma la compra del Teatre Arnau per lAjuntament de

  Barcelona per un import de 26 millions deuros, tal i com vam informar enel nostre nmero anterior. Aquesta mesura sintegra en el pla de recupera-

  ci del barri iniciat pel consistori en lactual legislatura que convertir lazona en un referent capdavanter de loci a la ciutat.

  Continua el cicle de Conversessobre Cultures al Poble SecN.C > Del 24 de febrer i fins al 5de maig sha organitzat al PobleSec un conjunt dactivitats ano-menat Converses sobre Culturesal Poble Sec impulsades per laTaula de Convivncia. Aquestaentitat, que treballa per a la mi-llora de la cohesi social, com-pleix en aquests dies un any. Elcicle es composa duna taula ro-dona -que va tenir lloc el passat23 de febrer, tal i com ja es vaavanar en el nmero anterior deLnia Sants; set xerrades, una ex-

  posici i un taller. El 8 de mara les 19 h sinaugurar lexposi-ci La dona treballadora pakis-tanesa, event que comptar amblStephanie Lonsdale, que parla-r sobre la literatura femenina alPakistan. Les xerrades se celebra-ran en punts diversos del barri.La primera tindr lloc el 24 demar a les 19h a la Coordinado-ra dEntitats del Poble Sec, alC/Elkano 24, i portar per ttolInterculturalitat i Taller sobrerumors i estereotips.

  El cicle de converses ja est en marxa

  Norma CanoPoble Sec

  Gaireb sha confirmat que la ca-serna de Bombers, quan es tras-lladi el cos de Policia, ser per alescola Mossn Jacint Verda-guer. Lequipament es troba alcarrer Lleida del barri i t matri-culats a 450 alumnes. La mancadespai obliga al centre a fertres torns pel menjador i dos perles hores del pati. Lannexi dela caserna suposa per a ells li-nici duna renovaci molt neces-sria i esperada. Segons NriaLacasa, directora de lescola, fatres anys que es va signar linfor-me en qu lAjuntament reconei-xia les mancances de lequipa-ment i afirmava que es tramita-ria el canvi. Daltra banda, la Pla-

  taforma per a la defensa del Pa-trimoni Histric dels Bombersde Barcelona (PDPHBB) va cri-ticar recentment la postura delAjuntament que, segons ells,encara no sha pronunciat desdel 2009 sobre linforme que la-grupaci va encarregar alCollegi dArquitectes en qu esva demanar no reformar el con-junt perqu s nic. Segons elsecretari de la PDPHBB, VctorDobao, no shauria de tocar niuna pedra perqu la rehabilita-ci per a ampliar el centre no espot dur a terme sense perjudicarel patrimoni histric. Ledifici,segons va recordar Dobao, s elms antic que es conserva a Es-panya com a Parc de Bombers iun vestigi de lExposici Interna-cional de la Barcelona de 1929.

  Foto: El 3

  Limmoble es va tancar en el2000 i llavors els bombers vanproposar convertir-lo en un parcde prevenci per informar i con-cienciar a la ciutadania i pro-moure la investigaci universi-tria. Tamb safegiria una expo-sici amb ms de 1.500 objectesque el cos ha recuperat al llargdels seus 175 anys de servei, enla que sinclouren vehicles, fo-tografies i la bomba de vaporms antiga del pas, del 1877. LaPDPHBB, que agrupa el Cau delJubilat dels Bombers de Barce-lona, lAgrupaci Cultural i De-portiva, la Plataforma de Bom-bers de Barcelona i les seccionsde CCOO i UGT, considera queno defensa noms el patrimonidel cos sino el de tota la ciutat,segons va concloure Dobao.

  Redacci >Som al carrer Cor -rientes de Buenos Aires o al Pa-rallel barcelon? El Molino Tan-go oferir a la nova programacimensual del mtic local el millordaquest gnere, del qual la ciu-tat va ser-ne capital de referncia.Per obrir boca, el cicle va comp-tar dilluns 28 per la seva inaugu-raci amb el prestigis duo Bine-lli- Angeleri (bandone i guitarra)que van portar el seu Tangonatural i aires portenys als reno-vat escenari comptal.

  Redacci > Carnestoltes arribael 3 de mar (Dijous Gras) a les1930h al Poble Sec, a la Plaa delSortidor, on donar el seu dis-curs inaugural i convidar a bo-tifarra dou i truita. La gran Ruatornar al Parallel amb la desfi-lada de 35 comparses i lactuacide lequip del Molino i El Tio Car-los, autors de la Rumba de Car-naval 2011. Partir dissabte capa les 20,30 h dels Jardins de lesTres Xemeneis i acabar a lala-da del carrer de Tamarit.

  Carnestoltesarriba avuimateix al barri

  Corren BuenosAires al nouteatre Molino

  Imatge darxiu de la caserna de bombers

  La mesura resoldr els problemes dinfraestructuradel centre per es perdr un valus conjunt histric

 • 23Per a publicitat - 662 654 727 - [email protected] lniasantswww.liniasants.cat Mar201103

 • Mar

  201103

  Font de la Guatlla Montjuclniasants

  24

  Homenatge al poeta Sagarra enel 50 aniversari de la seva mortRedacci > Avui mateix el cen-tre cvic Font de la Guatlla cele-bra aquest migdia i tarda el Di-jous Gras, amb un dinar i un ball.Lentrada, per, no s lliure; ca-lia apuntar-shi abans del 28 defebrer. Malgrat tot, aquesta acti-vitat no ser lnica que acollirel centre durant aquest mes. Sen-se anar ms lluny, el proper di-marts, 8 de mar, el Grup de Do-nes organitza un Dinar amb mo-tiu del Dia de la Dona (14 hores).El 13 de mar, a ms, tindr lloc

  un homenatge al poeta JosepMaria de Sagarra en el 50 ani-versari de la seva mort. Lacte esbasar en lespectacle potico-musical Noblesa obliga, a crrecde Jaume Calatayud i VicentMonera. La cita ser a les 12 h.

  De ben segur aquests actescomptaran amb lxit dassistn-cia que acostuma a conrear elcentre, com en les xerrades Des-cubreix els secrets del iogurt (ala imatge) i sobre prevenci deriscos de les darreres setmanes.

  Foto: AVV Font de la Guatlla

  La xerrada sobre nutrici va aplegar un bon nombre dassistents

  LEtnolgic visita la UBAvui (18 h) el Museu Etnolgic presenta el de-

  bat La situaci del poble gitano avui a Europaa la Sala de Graus de la Facultat de Geografia i

  Histria de la Universitat de Barcelona.

  No rotund a la gossera

  Ja fa temps que la modificaci delPla General Metropolit (PGM)per a definir els nous usos de lamuntanya de Montjuc ha fetpals la immensa distncia quesepara les postures de vens iAjuntament. Ladministraci de-fensa que el nou PGM permetrpreservar la natura de lamuntany a. Els vens els acusen depermetre amb la modificaci laconstrucci a rees verdes. Fauna setmana la Federaci dAsso-ciacions de Vens de Barcelona(FAVB) va presentar algunesallegacions en aquest sentit alprojecte de modificaci del PGM.

  De rerefons, a la vegada, estroba un tema candent, que ha fetsaltar les alarmes de diferents en-titats venals. Es tracta de la ubi-caci de la nova gossera munici-pal al costat del cementiri.

  Durant les diferents comis-

  Les Associacions de Vens (FAVB) presenten msallegacions contra la construcci del nou equipament

  Espai on sha dubicar la futura gossera municipal

  Jordi SugraesMontjuc

  sions, els vens hem insistit i rei-terat que aquest equipament noes pot construir, per ells lhan in-cls, explica el president delAVV Font de la Guatlla, LlusMat. Diuen que en prenennota, per sempre ens presentenel mateix projecte de modifica-ci, indica el representant venal.

  Malgrat que lAjuntament jaha avanat que alguns equipa-ments, com les installacions detir olmpic, es traslladaran; lad-ministraci defensa la construc-ci daquesta nova installaci.Ara, hi ha una mena darmoniaentre natura i equipaments quees trencaria, insisteix Mat.

  Foto: Arxiu

 • 25Per a publicitat - 662 654 727 - [email protected] lniasantswww.liniasants.cat Mar201103

 • 26 Per a publicitat - 662 654 727 - [email protected] www.liniasants.catMar201103

 • 27Font de la Guatlla Montjuc lniasantswww.liniasants.cat Mar201103

  El Parc de Bombers sestrena aquest mesLa nova caserna de Montjuc, al passeig Josep Carner, encara la recta final de les obres

  Jordi SugraesMontjuc

  Far dos anys sanunciava la im-minent construcci dun nouParc de Bombers, ubicat al pas-seig Josep Carner, al llindar dela muntanya de Montjuc i elbarri de Poble Sec. Les obrescomenaven el juny del 2009.Ahir mateix, durant la visita dela tinent dalcalde de Prevenci,Seguretat i Mobilitat, AssumptaEscarp, a les futures installa-cions, es va avanar que els tre-balls estan a punt denllestir-se.Aix doncs, la nova caserna deBombers de Montjuc sestre-

  Foto: Ajuntament

  Imatge virtual del nou Parc de Bombers de Montjuc

  nar a mitjan daquest mes demar.

  MODERN I SOSTENIBLEEl projecte de lequip darquitec-tes de Manuel Ruisnchez pre-vea un Parc de Bombers sosteni-ble, amb grans finestrals quepermetrien laprofitament de totala llum natural. A ms, el dissenyorganitza lespai duna maneracmoda i efica.

  Lobjectiu de les novesinstallacions s donar tota lacomoditat i serveis als Bombersque shi allotjaran: un total de 21per torn. Tot i aix, la caserna tcapacitat per a un mxim de fins

  a 34 efectius per torn. El Parccomptar tamb amb 14 vehicles.

  UBICACI ESTRATGICALa situaci del nou Parc de Bom-bers s immillorable per al seuobjectiu, ja que donar cobertu-ra tant al Port de Barcelona, comals districtes de Sants-Montjuci Ciutat Vella. La seva proximitata lavinguda Parallel permetr alsseus efectius estar en pocs minutsa plaa Espanya. Tanmateix, tam-b est a tocar de la Ronda Lito-ral, el que permetr que els vehi-cles demergncia es personin alPort, a la Zona Franca o al barride la Marina en molt poc temps.

  Font de la Guatlla > El barrinecessita encara moltes millores.El president de lAssociaci deVens de Font de la Guatlla, L lusMat, hi ha insistit a aquest pe-ridic i ha posat alguns exemples:Al carrer Traj, hi ha un clave-gueram insuficient, i quan co-menci la calor intensa els venstornaran a queixar-se de la malaolor que envaeix el carrer cadaany. Un altre carrer amb defi-cincies s Dlia. Encara hi hapals de fusta amb el cablejatelctric; el problema s que elspals shan comenat a doblegarpel pes dels cables i, com es tren-quin, hi haur una desgrcia, ex-plica el representant venal. Matadmet que shan anat renovantels carrers del barri, per reiteraque encara hi ha carrers ambmancances.

  Els carrers Traj i Dlia necessitenmillores aviat

  Montjuc > Diumenge sinaugu-rava oficialment les Quatre Co-lumnes de Puig i Cadafalch, mal-grat que el smbol enderrocatper Primo de Rivera ja portaunes setmanes a davant delMNAC. El president de la Gene-ralitat, Artur Mas, va declarar:Ens poden manllevar institu-cions, persones i llibertats, perCatalunya sempre ha trobat lesforces per enlairar-se. Per laseva banda, lalcalde de la ciutat,Jordi Hereu, que va ser xiulat du-rant el parlament, ha suggerit quesutilitzi lespai per als actes de laDiada de Catalunya. En canvi, ellder del Partit Popular, AlbertoFernndez Daz, ha criticat lac-tual ubicaci de les Columnes.Recorda que no es van negar a larestituci, sempre que fos al late-ral oest de lesplanada davantdel MNAC.

  La Diada podriacelebrar-se a lesQuatre Columnes

 • Mar

  201103

  La Marina Zona Francalniasants

  28

  Retorspectiva sobre el PolvorEn el marc del cicle Parlem dels barris de la Marina, la bi-blioteca Francesc Candel acollir lexposici El Polvor. La

  mostra, que sinaugura el dia 7 de mar i sestar vigent finsal 19, repassa alguns aspectes de la histria daquest barri.

  Foto: Arxiu

  El Carnestoltes arriba amb activitatsdanimaci, rua i concurs de disfresses

  Un any ms per aquestes dates,el Rei Carnestoltes arriba a la Ma-rina carregat dactivitats. Serentre els dies 3 i 9 de mar ambun programa que inclou tallers demaquillatge, espectacles dani-maci, un sopar dentitats, eltradicional concurs de disfressesi la rua de Carnaval que recorre-r diferents carrers del barri.

  DIJOUS GRASEls actes arrencaran el 3 de mara la Casa del Rellotge amb el Di-jous Gras. Larribada del ReiCarnestoltes est prevista perles sis de la tarda, i desprs delpreg la Cia Cop de clown oferi-r un espectacle danimaci, dan-sa i can. Lendem a partir deles 21 h, la Sala Pepita Casanellasacollir el sopar dentitats.

  Entre el 3 i el 9 de mar la Marina acollir diferents activitats ldiques

  Cristian GmezLa Marina

  Zona Franca > El sindicat Si-gen-Usoc sha convertit en laprimera fora a la fbrica de Nis-san de la Zona Franca desprsdobtenir 11 representants i arre-batar la majoria a ComissionsObreres. Laposta dUsoc daccep-tar una rebaixa salarial per obte-nir la fabricaci de la nova pick-up va ser una de les claus que vaportar a aquest sindicat a fer-seamb el recolzament majoritaridels treballadors.

  Usoc guanya elscomicis sindicalsde la Nissan

  La Fundaci Dauinaugura nova seua la Zona FrancaZona Franca > La FundaciDau acaba dinaugurar la sevanova seu a la Zona Franca. Aques-ta comptar amb un Centre Espe-cial de Treball que donar feinaa 180 persones amb alguna ma-latia mental durant els propers 5anys. La creaci daquest nova seuha costat 3,5 milions.Recorregut de la rua de Carnaval al barri de la Marina

  El gran gruix dactivitats estanprogramades pel dissabte dia 5;durant tot el mat als jardins deCan Farrero es duran a terme di-ferents activitats infantils queculminaran amb un concurs dedisfresses que repartir premis endirents categories tant a les dis-fresses individuals com a la de lescomparses. Aquell mateix dia apartir de les 18.30 h se celebra-r la Rua de Carnaval, que sorti-r de la plaa de les Matemti-ques i avanar per diferentscar rers del barri (vegeu grfica)fins a tornar al punt dinici. Elgran ball de Carnaval, que co-menar a les 22.30 h a la SalaPepita Casanellas i sallargarfins a la matinada, posar punt ifinal a la jornada de dissabte. Lasetmana de Carnaval aribar alseu cnit el 9 de mar, dimecresde cendra, amb diferents activi-tats als jardins de Can Ferrero.

 • 29Per a publicitat - 662 654 727 - [email protected] lniasantswww.liniasants.cat Mar201103

 • Mar

  201103

  30

  LAgendaTELFONS DINTERS

  EMERGNCIES 112BOMBERS 080 CAP Bordeta-Magria 93 431 65 70, Corral, s/n Carreras i Candi 93 431 0039, Carreras i Candi, 99-101 Consell de Cent 93 423 59 35, Consell deCent, 26 Doctor Carles Ribas 93 223 28 88, Foc, s/n Poble Sec-LesHortes 93 324 91 00, Nou de la Rambla, 177 Numncia 93 322 70 61,Numncia, 23 Sants 93 491 51 97, Passatge Vapor Vell, 44-46URGNCIES SANITRIES 061MOSSOS DESQUADRA 088 Ulldecona, 35 bisGURDIA URBANA 092 Gurdia Urbana, 2POLICIA NACIONAL 091 TELFON DINFORMACI 010OFICINA DATENCI AL CIUTAD (OAC) Creu Coberta, 104 Foneria, 19TELFON DEL CIVISME 900 226 226SNDICA DE GREUGES DE BARCELONA93 413 29 00 Ronda Sant Pau, 43-45, 3rCENTRES CVICS I CULTURALS Centre cvic Casa del Rellotge 93 432 24 89, Pg. Zona Franca, 116, int Centre cvic La Cadena 93 331 34 98, Mare de Du de Port, 397 CasinetdHostafrancs 93 423 04 40, Rector Triad, 53 Cotxeres de Sants 93 29187 01, Sants, 79-83 Centre Pepita Casanellas 93 256 37 30, Foneria, 19 Equipament cultural Antiga Estaci de Magria 93 432 48 01, Gran Viade les Corts Catalanes, 247 Punt jove de Sants-Casa del Mig 93 291 4262, Muntadas, 5-35 Espai musical La Bscula 93 422 43 00, Foc, 132 Centre cvic El Sortidor 93 443 43 11, Plaa del Sortidor, 12 C. cvic Fontde la Guatlla 93 424 85 06, Rab Rubn, 22BIBLIOTEQUES Biblioteca Artur Martorell 93 402 36 44, Pl. Espanya, 5 Biblioteca delInstitut Botnic 93 325 80 50, Av. Montanyans, 25 Biblioteca de lInsti-tut del Teatre 93 227 39 00, Pl. Margarida Xirgu, 1 Biblioteca FundaciJoan Mir 93 443 94 70, Av. Miramar, 1 Biblioteca Francesc Candel 93332 53 75, Amnistia Internacional, 10 Biblioteca Francesc Boix 93 443 0105, Blai, 34 Biblioteca Vapor Vell 93 409 72 31, Ptge.Vapor Vell, 1

  SANTSDel 3 al 9 de marCarnaval al barri de Sants. Con-sultar cativitats i horaris.

  4 de marDebat Obert a Sants: Els Mit-jans de Comunicaci Socialsavui i ac. A les 19 h, a la Biblio-teca Vapor Vell.

  6 de marMarat de Barcelona. Sortida iarribada a la plaa Espanya.

  11 de marDivendres de Farndula: Atversaris, espectacle de msicaRap. 21 h, Cotxeres de Sants.Llibres a escena: Contes de ter -ra i arena, a crrec dEngrunaTeatre. 11 h, biblioteca VaporVell.

  HOSTAFRANCS3 de marConsell Plenari del Districte. Apartir de les 18.30 h, a la seu delDistricte (Creu Coberta, 104).

  13 de marEspectacle de titelles: La Menu-da de la companyia LEstene-dor. 12 h, Casinet dHosta-francs.

  Fins el 13 de marExposici: On s la criatura!!!

  Ah!! ja no torno a arribar tarda la feina, inspirada en textosde Dario Fo. Casinet dHosta-francs.

  13 i 20 de marTeatre: Spot, a crrec del grupde teatre No sabem on anem. 18h, Fundaci Cultural dHosta-francs (carrer Torre den Da-mians, 6).

  LA BORDETA3 de marSessi informativa: Programaactivat per a locupaci. De9.30 a 12.30 h, al Casal CvicMagria (Gran Via, 247).

  5 de marConcert de Sant Medir amb laCoral Uni Satcugatenca, elCor dadults de Sant medir i elCor de noies de Sant medir.20.45 h, Parrquia de Sant Me-dir.

  6 de marCelebraci de Sant Medir. Dife-rents actes a partir de les 10.30h.

  POBLE SEC3 de marArribada del Carnestoltes. Ales 19.30 h, Plaa del Sortidor.

  5 de marCarnestoltes al centre cvic elSortidor. Diferents activitats apartir de les 11 h.Concert: La banda municipaldel Polo Norte. 00.30 h, SalaApolo.

  9 marConcert: El desvn del duende+ Dj Oriolet. A partir de les 00h, Sala Apolo.

  11 de marPresentaci de les jornades delDia de la Dona i inauguraci del'exposici fotogrfica i vdeo ar-

  tstic Peludes i sedoses..., sem-pre! del collectiu Donesllop. 20h, centre cvic el Sortidor

  FONT DE LA GUATLLA3 de marDijous Gras: Dinar, concurs dedisfresses i ball. A partir de les13.45 h, al centre cvic Font dela Guatlla. Preu: 10 .

  13 de marRecital poetico-musical ambmotiu del 50 aniversari de lamort de Josep Maria de Sagar -ra: Noblesa obliga. 12 h, centrecvic Font de la Guatlla.

  LA MARINA5 de marRua de Carnaval a la Marina. Ales 18.30 h amb sortida a la pla-a de les Matemtiques.

  Fins al 7 de marExposici fotogrfica: Club So-cial ments obertes Sants-Mont-juc. Biblioteca Francesc Can-del.

  Fins el 19 de marExposici fotogrfica: El polvo-r. Biblioteca Francesc Candel.

  25 marHip hop al carrer. Espectaclede dansa a crrec de la Cia.Brodas Bros. 20 h, Sala Pepi-ta Casanellas.

 • 31Per a publicitat - 662 654 727 - [email protected] lniasantswww.liniasants.cat Mar201103

 • 32 Per a publicitat - 662 654 727 - [email protected] www.liniasants.catMar201103