Click here to load reader

Luento5 Hovatta Antenniurakoinnin tilannekatsaus f1 · PDF file – Korjausrakentaminen – Palveluihin ja liittymiin liittyvä asennus – Ylläpito • Asennusyrityksen verkostoituminen

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Luento5 Hovatta Antenniurakoinnin tilannekatsaus f1 · PDF file – Korjausrakentaminen...

 • Antenniurakoinnin tilannekatsaus

  Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta

  Satelliitti‐ ja antenniliitto SANT ry

  www.sant.fi

 • Sisältö • Kuka on antenniurakoitsija? • Antenniurakoitsijalta vaadittava pätevyys • Määräys 65 asettaa vaatimuksia antenniurakoinnille • Antenniurakoitsijan tekninen toimintaympäristö  • Antenniurakoitsijan perinteiset urakointialueet

  – Uudisrakentaminen – Korjausrakentaminen – Palveluihin ja liittymiin liittyvä asennus – Ylläpito

  • Asennusyrityksen verkostoituminen • Antenniurakoinnin painopisteet lähivuosina • Yhteenveto

  29.10.2015 Satelliitti‐ ja antenniliitto SANT ry 2

 • 29.10.2015 Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry 3

  Kuka on antenniurakoitsija?

  • Määräyksen 65 mukaan antenni- ja teleurakoitsijalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka rakentaa sisäverkkoja tai ylläpitää niitä

  • Käytännössä antenniurakoitsija voi olla • yhden miehen antenniasennusliike • PK-antenni- tai teleurakointiyritys • PK-sähköurakointiyritys • valtakunnallinen sähköisen talotekniikan urakointiyritys tai • muu urakointiyritys, joka harjoittaa antenniverkkojen ja/tai antennien asennusta ja/tai ylläpitoa

 • 29.10.2015 Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry 4

  Antenniurakoitsijalta vaadittava pätevyys

  • Antenniurakoitsijalta ei vaadita enää viranomaisten myöntämää lupaa tai rekisteröintiä

  • Teleurakointi on vapaata liiketoimintaa, urakoitsijan on kuitenkin tunnettava ja toimittava Viestintäviraston sisäverkkomääräyksen 65 mukaisesti

  • Rakennuttajat ja työn tilaajat voivat asettaa pätevyysvaatimuksia antenniurakoitsijalle

  • Urakointi- ja rakennuttajajärjestöt ovat käynnistäneet vuonna 2003 teleurakoitsijan vapaaehtoisen pätevyysjärjestelmän (SETI: A, AT, T), jolla urakoitsija voi osoittaa täyttävänsä alan yleiset pätevyysvaatimukset

  • SETI Oy:n ylläpitämässä A-urakoitsijahyväksyntä -rekisterissä on tällä hetkellä yli 300 antenniurakoitsijaa (www.urakoitsija.fi)

 • 29.10.2015 Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry 5

  A‐urakoitsijan kriteerit

  A-urakoitsijahyväksynnän vaatimuksena on, että:  yrityksessä on nimetty antenniverkkotöiden

  vastuuhenkilö, jolla on vaadittu A-pätevyys  yrityksellä on käytössään vaaditut mittalaitteet, jotka

  on kalibroitu mittalaitetoimittajan ohjeiden mukaisesti  yrityksellä on käytettävissään tarvittaessa

  antenniverkkojen ja –järjestelmien asennukseen ja ylläpitoon liittyvä ST-ohjeistus

   yritys sitoutuu käyttämään asennus- ja ylläpitotoiminnassaan standardinmukaisia laitteita ja komponentteja tai uusia tuotteita, joiden valmistaja vakuuttaa niiden täyttävän häiriönsiedolle ja häiriön päästölle asetetut yleiset vaatimukset

 • 29.10.2015 Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry 6

  A‐vastuuhenkilön tehtävät

  • Nimetyn teletöiden vastuuhenkilön on tunnettava telepätevyyskriteerit, joiden mukaisesti yritys on sitoutunut toimimaan

  • Vastuuhenkilö tuntee sisäverkkomääräyksen 65 velvoitteet ja huomioi ne yrityksen asennus ja ylläpitotoiminnassa

  • Vastuuhenkilö ylläpitää osaamistaan (pätevyystodistus voimassa 5 vuotta, uusinta edellyttää tietojen ja taitojen ylläpitoa)

  • Vastuuhenkilö opastaa tarvittaessa yrityksen teletöihin osallistuvia henkilöitä hyviin työtapoihin ja mm. määräystenmukaisiin mittaus- ja testausmenetelmiin

  • Yritys voi käyttää toiminnassaan apuna myös yrityspartneria esimerkiksi antenniverkon ja yleiskaapeloinnin mittauksissa. Vastuuhenkilön on varmistettava, että partnerin toiminta täyttää telepätevyyskriteerit.

 • 29.10.2015 Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry 7

  Lisätietoja SETI‐telepätevyysjärjestelmästä

  www.seti.fi > Telepätevyydet

 • 29.10.2015 Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry 8

  Määräys 65 asettaa vaatimuksia antenniurakoinnille

  Määräys 65 A/2014 M asettaa tarkat vaatimukset uuden ja uudistettavan antenniverkon suunnittelulle ja toteutukselle

  • Antenniverkon ja -järjestelmän rakennevaatimukset • Suorituskykyvaatimukset • Rakenneosavaatimukset mm. antenneille, vahvistimille, kaapeleille, liittimille, mastolle, … • Dokumentointivaatimukset • Vastaanottotarkastusvaatimukset

 •  Määräyksen soveltamista kunnossapidossa ja viankorjauksessa  on tarkennettu (2§)

   Antenniverkon runkokaapelointivaatimuksia on tarkennettu (7§)  Antennien vahvistusvaatimusta on tarkennettu (8§)  Antenniverkon kaltevuusvaatimus muuttui signaalin tasoero 

  vaatimukseksi (13§)  Antennimaston maadoitusvaatimus mukana määräyksessä, 

  vanhan rakennuksen mastomaadoitukseen lievennys (16§)

  Vuoden 2015 alussa voimaan tulleessa määräys 65 A:ssa  uusia antenniverkkoon liittyviä vaatimuksia 

  (verrattuna 65/2013 M:ään)

  Satelliitti‐ ja antenniliitto SANT ry 929.10.2015

 • Määräyksen soveltamista kunnossapidossa ja viankorjauksessa tarkennetaan (2§)

  (punaisella määräys 65 A)

  2 § Soveltamisala • Määräystä sovelletaan, kun uudisrakentamisessa kiinteistöön 

  rakennetaan sisäverkko, kun sisäverkko uudistetaan tai kun olemassa  olevaa sisäverkkoa kunnostetaan. Määräystä sovelletaan verkossa  tehtävään viankorjaukseen, kun se on teknisesti mahdollista.  Määräystä sovelletaan myös, kun kiinteistöä laajennetaan rakentamalla  uusia asuinhuoneistoja.

  • Tätä määräystä sovelletaan tietoyhteiskuntakaaren 277 §:n 4  momentissa tarkoitettuun radiohäiriöiden poistamiseen siten, että  televisiolähetysten antennivastaanoton häiriön katsotaan johtuvan  televisiovastaanottimeen liitetyn erillisen antennin tai  antennijärjestelmän häiriönsieto‐ominaisuuksista, jos antenni tai  antennijärjestelmä ei ole tämän määräyksen 3 luvun sekä 13 §:n, 16 §:n  ja 27 §:n mukainen.

  • Määräystä ei sovelleta teleyrityksen yleiseen viestintäverkkoon. • Määräys ei koske satelliittitelevisiovastaanottoa (DVB‐S) eikä sen 

  jakelua kiinteistön sisällä. 

  10Satelliitti‐ ja antenniliitto SANT ry29.10.2015

 • Yhteisantenniverkko, kahden kiinteistön talo, aluekaapelointi  optisilla kuiduilla ja yhdellä koaksiaalikaapelilla 

  (Määräys 65 A, 7 §) 

  11Satelliitti‐ ja antenniliitto SANT ry

  Aluekaapelointi, 6 optista kuitua 

  ja yksi (1) koaksiaalikaapeli

  E/O ‐muunnin 

  29.10.2015

 • Televisiolähetysten antennivastaanotto  ‐ vastaanottoantennit

  8 § Vastaanottoantennit (punaisella määräys 65 A täsmennykset)  • Eri taajuusalueiden (VHF III ja UHF) lähetteiden vastaanottamiseen on 

  käytettävä erillisiä antenneja. Nämä antennit on suunnattava siihen  lähettimeen, josta saadaan paras signaali.

  UHF‐antennin vahvistus on oltava vähintään 12 dBd antennin taajuuskaistan  yläpäässä ja VHF III‐antennin vahvistus on oltava vähintään 9 dBd antennin  taajuuskaistan yläpäässä. Antennit on sijoitettava vapaaseen tilaan vähintään  viiden metrin korkeuteen maan pinnasta.

  Antennijärjestelmän toimintakaistan on oltava VHF III‐alueella 174 – 230  MHz ja UHF‐alueella 470 ‐ 790 MHz.

  Antenneja, joissa on sisäänrakennettu vahvistin, ei saa käyttää. Kuitenkin, jos  antennin sisäänrakennettu vahvistin voidaan kytkeä pois toiminnasta ja  ohittaa, voidaan tällaista antennia käyttää passiivitilassa edellyttäen, että se  täyttää tässä pykälässä annetut muut vaatimukset.

  12Satelliitti‐ ja antenniliitto SANT ry29.10.2015

 • Televisiolähetysten antennivastaanotto ‐ vahvistimet

  10 § Vahvistimet ja taajuusalue (punaisella määräys 65A:n täsmennykset)  • Jos käytetään vastaanottoantenneihin kytkettyjä vahvistimia, on vahvistusta voitava 

  säätää taajuusaluekohtaisesti.

  Laajakaistaisia, usean taajuusalueen kattavia vahvistimia ei saa käyttää suoraan  antennista tulevaan kaapeliin kytkettyinä. Ulkoantenniin sisäänrakennettuja  vahvistimia ei myöskään saa käyttää. Tarvittaessa voidaan käyttää erillistä,  taajuusaluekohtaisilla tuloilla ja säädöillä varustettua mastovahvistinta.

  Televisiolähetysten antennivastaanotossa yhteisantennijärjestelmissä on  käytettävä UHF‐alueella taajuusaluekohtaisella tulolla ja  kanavanippuryhmäkohtaisilla säädöillä varustettua vahvistinta ja VHF‐ alueella vähintään aluekohtaisilla tuloilla ja säädöillä varustettua vahvistinta.  Vahvistimen lähdössä kanavanippujen signaalitasot saavat poiketa toisistaan  enintään 6,0 dB .

  Televisiolähetysten antennivastaanoton ylärajataajuus on 790 MHz.

  Vahvistimien taajuusvasteen tulee täyttää standardin SFS‐EN 50083‐2  selektiivisyysvaatimukset.

  13Satelliitti‐ ja antenniliitto SANT ry29.10.2015

 • Antenniverkon ja –järjestelmän järjestelmäarvot 13§ (punaisella

Search related