LY THUYET REVIEW.ppt

 • View
  216

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • Lm th no pht hin, thu ht, bi dng v gi chn nhn ti4*

 • Nhn ti l ngun lc to ra gi tr c thNhn ti l nhng ngi : C kh nng vt tri, c th lm tt nhng cng vic hin ti v c bit nhng cng vic trong tng laiam m tht s , dnh trn nng lc v sc sng to vo cng vic 4*

 • Pht hin nhn ti trong ni b- Theo di thi , hnh vi, kt qu cng vic - T chc cc cuc thi, phong tro xut tng- Phng vn trong nh gi

  4*

 • Thun liC nhn hiu bit v t chc (ch trng, chnh sch, vn ha, phong cch lnh o, cc mi quan h )T chc hiu bit v c nhn (tnh cch, lng trung thnh, tinh thn trch nhim)To s thi ua, kch thch c thng tin

  S dng ngun ni b

 • Nhng:

  Mt nhiu thi gian bi dngC th chp nhn i theo li mn, tha mn vi n np c.

 • Thu ht nhn ti t bn ngoiBng cch : Sn u ngi Qua quan h quan bit c nhnTruyn thng (gii thiu, qung co v t chc)4*

 • Thun liTn dng c kin thc, kinh nghim, mi quan h > Pht huy tc dng ngayThi lung gi mi vo t chc 4*S dng ngun bn ngoi

 • Nhng- Nu khng ph hp mi trng, vn ha > hin tng thi ghp- Tip tc ng ni ny trng ni n- gin ip kinh t

  4*Xu hng hin nay : Chuyn t hunting sang farming

 • Gi chn nhn ti : t lnh chim u, chn mt gi vng

  Khng c chin lc gi chn ph hp cho mi tnh hung,ng c gng ngn cn nhng ngi mun ri b cng tyNhn ti s li ni h cm thy nh nh mnh, khi h thy cng ty l t lnh, ng ch l mt khun mt ng tin cy

  Mt s im chung: * i ng vt cht * Mi trng lm vic * Tha mn nhu cu * Ngi ng u4*

 • T chc cn lu i ng tng xngTo mi trng lnh mnh, th vTm hiu v p ng ng nhu cuLnh o phng hong4*

 • Pht trin s nghip

  4*

 • 8*ao tao la mot qua trnh co he thong nham tch luy, nang cao kien thc va ky nang thc hanh giup nhan vien thc hien tot cong viec hien tai

  Phat trien la mot qua trnh lau dai nham cai thien nang lc va ong c, giup nhan vien chuan b tot cho cac cong viec tng lai trong to chc, doanh nghiep

 • 8*

  o toPht trinKhi nimCc hot ng hc tp nhm gip cho ngi lao ng c th thc hin c hiu qu hn chc nng, nhim v ca mnhCc hot ng hc tp vt ra khi phm vi cng vic trc mt ca ngi lao ng, nhm m ra cho h nhng cng vic mi da trn c s nhng nh hng tng lai ca t chcTp trungCng vic hin tiCng vic tng laiPhm viC nhnC nhn v t chcThi gianNgn hnDi hnMc chKhc phc s thiu ht v kin thc v k nng hin tiChun b cho tng lai

 • 8*NH HNG V PHT TRIN NGH NGHIP

 • 8*Pht hin ra kh nng ngh nghip ca bn thna ra quyt nh ng n v chn la ngh nghip, c k hoch u t vo s nghip ca mnhTha mn khi t c cc mc tiu ngh nghip, ng gp tt nht cho t chc

  Nh c nh hng m c nhn :

 • 8*Tuyn c nhng ngi ph hp vi cng vicng vin nhn vin thc hin tt cng vic; trung thnh, tn ty vi doanh nghipKhai thc v gip nhn vin pht trin cc kh nng tim tng ca h

  Cn t chc s

 • 8*CRIASER : RealisticI: InvestigativeA: ArtisticS: SocialE: EnterprisingC: Conventionalnh hng nghe nghiep ca nhan

 • 8*CRIASER : RealisticI: InvestigativeA: ArtisticS: SocialE: EnterprisingC: Conventionalnh hng nghe nghiep ca nhan

 • 8*Career DevelopmentAn ongoing and formalized effort that focuses on developing enriched and more capable workers.

 • Khi xy dng k hoch pht trin ngh nghip c nhn, cn phi kt hp hi ha gia nhu cu c nhn v nhu cu pht trin ca doanh nghip

 • 8*Career Development System: Linking Organizational Needs with Individual Career NeedsWhat are the organizationsmajor strategic issues overthe next two to three years

  What are the most criticalneeds and challenges thatthe organization will faceover the next 2 - 3 years?What critical skills, know- ledge, and experiencewill be needed to meet these challenges?What staffing levels willbe required?Does the organization havethe strength necessary to meet the critical challenges?Organizational NeedsHow do I find careeropportunities within theorganization that:

  Use my strengthsAddress my developmental needsProvide challengesMatch my interestsMatch my valuesMatch my personal styleIndividual Career NeedsAre employees developingthemselves in a way that links personal effective-ness and satisfactionwith the achievement of the organizations strategic objectives?Issue:

 • 8*The Career Development ProcessAssessment PhaseDirectionPhaseDevelopmentPhase

 • 8*Tm hiu mc tiu m nhn vin hng n trong tng laiXem xt trnh chuyn mn v nhng thnh tch t c trong qu trnh lm vic ca nhn vinTm hiu kh nng c nhn v kinh nghim ca nhn vin

  nh gi (assessment)

 • 8* Xt tui tc ca nhn vinS dng cc bi Test trc nghimTm hiu nh hng ngh nghip ca nhn vin

 • 8*Sample Skills Assessment ExerciseProficiency:1Stilllearning2OK competent3ProficientPreference:1Dont like touse this skill2OK Dont particularly like or dislike3Reallyenjoy usingthis skillSkill AreaProficiencyx Preference = Score 1. Problem solving _____________________ 2.Team presentation _____________________ 3.Leadership _____________________ 4.Inventory _____________________ 5. Negotiation _____________________ 6. Conflict management _____________________ 7. Scheduling _____________________ 8. Delegation _____________________ 9. Participative management_____________________10. Feedback _____________________11. Planning _____________________12. Computer _____________________

 • 8*Nhng im then cht trong ngh nghip l nhng mi quan tm hay nhng gi tr m con ngi quyt tm theo ui v khng mun t b. Chng c pht trin v l sn phm ca qu trnh t khm ph v chnh bn thn

 • 8*

 • 8*Cac giai oan phat trien nghe nghiepG Phat trien EX Kham phaES To dngM Duy tr D Suy tanG: Growth EX: Exploration ES: Establishement M: Maintenance D: Decline

 • 8*T nh giMnh l ai? Mnh ang u?Mnh mun i u v iu g s xy ra?Thi im l tng trong tng lai?Cng vic l tng?Ngh nghip theo kh nng khch quan?

 • Chuyn giaNh qun lCh doanh nghip NL tr

 • Pht trin ngh nghipThng chcC chc danh cao hnLun chuynLm mt cng vic khc

  Gia tng quyn hn v phm vi sng to, t ch

 • Mt s m hnh pht trin ngh nghip123

 • 8*e at c cac muc tieu nghe nghiep Tao c hoi Gan bo vi cong viec T e c hoac t gii thieu mnh Tm kiem s hng dan trong nghe nghiep M rong cac quan he giao tiepCa nhan phai biet:

 • 5 ch E cho s nghip vngtin

  ENTHUSIASTICEFFCIENTEXCELLENTEARLYEASY

 • 8*T chc co the giup g cho nhan vien phat trien nghe nghiep ???

 • 8*To chc hoi thao hay cac cuoc t van ve nghe nghiepCong khai muc tieu va cac c hoi nghe nghiep tai doanh nghiepCung cap thong tin phan hoi ve nang lc cua nhan vienTao ieu kien cho nhan vien lam viec oc lap sang taoLuan phien thay oi cong viec, a dang hoa va phong phu hoa cong viec Moi ho tr can thiet khac

 • Career PathA chart showing the possible directions and career opportunities available in an organization; it presents the steps in a possible career and a plausible timetable for accomplishing them.

 • 8*ABCDEFGHn= 50, k =1,35n= 20, k =1,55n= 10, k =1,6n= 15, k =1,75n= 10, k =2,25n= 5, k =2,0n= 4, k =2,4n= 2, k =3,0

 • Trong mt cuc kho st thc hin ti trng i hc Yale nm 1980, khi c hi v mc tiu t ra cho cuc i, s ngi tr li hnh thnh nn ba nhm. Nhm 1: vit ra mc tiu v k hoch thc hin c th : 3% Nhm 2: c mc tiu, nhng khng vit ra giy 13% Nhm 3:Hon ton khng bit mnh mun g trong cuc sng, hay khng c mc tiu hay k hoch no: 84%. v 15 nm sau

 • Nhm 2 c thu nhp cao gp i nhm 3Nhm 1 c thu nhp cao gp 10 ln bnh qun ca 2 nhm kia

 • Nhng ngi c mc tiu c th cho cuc i mnh l nhng ngi thnh cng v giu c nht Hy phn tch SWOT cho s nghip ca mnhLi khuyn

 • Xy dng T chc hc tp v Qun l tri thc

  4*

 • 4*Mt trong nhng chin lc cng c nng lc ca cc doanh nghip l xy dng t chc hc tp (Learning Organization).

 • Mt t chc hc tp lun to mi trng v iu kin Tch ly tri thc v kinh nghim (Knowledge and Experience Accumulation)Chia s tri thc (Knowledge Sharing)Loi b nhng tri thc lc hu (Unlearning)

 • Qun l tri thc (KM) l qun l qu trnh to ra, th hin, truyn b, s dng, lu gi, bo tn v ci bin tri thc (De Jarnett, 1996).

 • Tri thc hin (explicit knowledge) v tri thc n (tacit knowledge).

 • Tri thc hin l nhng tri thc c gii thch v m ha di dng vn bn, ti liu, m thanh, phim, nh, thng qua ngn ng c li hoc khng li, nguyn tc h thng, chng trnh my tnh, chun mc hay cc phng tin khc. y l nhng tri thc c th hin ra ngoi v d dng chuyn giao, thng c tip nhn qua h thng gio dc v o to.(Wikipedia)

 • Tri thc n l nhng tri thc thu c t s tri nghim thc t, c n trong mi c nhn, rt kh m ha v chuyn giao. Chng thng bao gm: nim tin, gi tr, kinh nghim, b quyt, k nng... VD: kh nng cm nhn bng rt tt ca cc cu th chuyn nghip l mt dng tri thc n nm trong mi cu th. N khng th m ha thnh vn bn, khng th chuyn giao, m ngi ta ch c th c bng cch t mnh luyn tp.

  (Wikipedia)

 • Theo kt qu kho st ca Malhotra (2001) trung bnh 26% tri thc trong t chc c lu tr trong vn bn (giy t, sch, ti liu), 20% c lu tr bng k thut s, v 44% c lu tr trong u ca cc c nhn trong t chc

 • Cc phng thc chia s tri thcn- HinHin- Hin

 • Ngi chia s v ngi tip nhn giao tip trc tip vi nhau (hc ngh, giao tip, ging bi...).Tri thc n t ngi ny khng qua trung gian m chuyn ngay thnh tri thc n ca ngi kia.n - n:

 • Mt ngi m ha tri thc ca mnh thnh vn bn hay cc hnh thc hin hu khc th li l qu trnh tri thc t n (trong u ngi ) tr thnh hin (vn bn, ti liu, v.v.).n - Hin

 • Tp hp cc tri thc hin c to ra tri thc hin khc. Qu trnh ny c th hin qua vic sao lu, chuyn giao hay tng hp d liu.Hin - Hin

 • Hin - n Tri thc t dng hin tr thnh dng n. in hnh ca qu trnh ny l vic c sch. Hc sinh c sch (tri thc hin) v rt ra c cc bi hc, tri thc cho mnh (n).

 • Vn t ra cho cc t chc

  *****In the 1970s, most organizations instituted career develo