Ly thuyet tai_chinh

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KHAI THÁC TÀI NGUYÊN,THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Text of Ly thuyet tai_chinh

 • TI THO LUN

  KHAI THC TI NGUYN

  THC TRNG V GII PHP

 • Ni dung12THC TRNG3GII PHP4TNG QUAN V TI NGUYNKHI QUT TI NGUYN THIN NHIN VN

 • 1. Tng quan v ti nguyn

  Khi nim : Ti nguyn l tt c cc dng vt cht ,tri thc c s dng to ra ca ci vt cht ,hoc to ra gi tr s dng mi ca con ngi .

  Phn loi : - Ti nguyn x hi - Ti nguyn thin nhin

 • Ti nguyn x hi

  L ti nguyn ti to c bit , th hin bi sc lao ng chn tay v tr c , kh nng t chc v ch x hi , tp qun tn ngng ca cc cng ng ngi .

 • Ti nguyn thin nhin

  L ton b gi tr vt cht sn c trong t nhin ( nguyn liu ,vt liu do t nhin to ra m con ngi c th khai thc v s dng trong sn xut v i sng ) , l nhng iu kin cn thit cho s tn ti ca x hi loi ngi .

 • Ti nguyn thin nhin Ti nguyn vnh cuTi nguyn ti toTi nguyn khng ti to

 • Ti nguyn thin nhin N.lng mt tri

  Gi , thy triu

  ( Sng ).Khng kh

  t , nc

  Sinh vtTi toKhng ti toVnh cuNhin liu ha thch

  Khong sn kim loi

  Khong sn phi kim

 • 2.Khi qut ti nguyn thin nhin VN Ti nguyn t :VN c 39 triu ha t ,t s dng vo cc mc ch kinh t x hi chim 57% qu t t nhin.Th nhng VN rt a dng ,phn ha t ng bng ln ni cao ,t Bc vo Nam, t ng sang Ty.Tim nng t c kh nng canh tc nng nghip khong 10-11 triu ha , din tch s dng khong 6,9 triu ha

 • Ti nguyn ncTi nguyn nc mt tng i phong ph ,h thng sng ngi dy c.T trng nc bn ngoi chy vo nc ta tng i ln.Tr lng nc ngm phong ph ,p ng 60% nhu cu nc ngt t nc .

 • Ti nguyn bin

  VN c 3260 km b bin ,din tch c kh nng nui trng thy sn l 2 triu ha.Bin VN c 2028 loi c bin , 102 loi c gi tr kinh t cao , tr lng c khong 3,6 triu tn .Ngoi ra ,c 40.000 ha san h ven b , 250.000 ha rng ngp mn ven bin c a dng sinh hc cao.

 • Ti nguyn rng

  3/4 din tch VN l i ni , rng che ph hn 30% din tch .Rng VN l kho ti nguyn qu bu , l b phn quan trng ca mi trng sinh thi.VN c hn 100 khu bo tn thin nhin . nng che ph rng , chnh ph ang thc hin d n trng 5 triu ha rng t 1998-2010 .

 • Ti nguyn sinh vt

  VN c h thng a dng sinh hc cao.H thc vt c 14.000 loi thc vt bc cao c mch , t l s loi thc vt dng lm dc liu khong 28% ,c nhiu loi thc vt qu him .H ng vt c khong 21.698 loi ng vt , trong c nhiu loi qu him .

 • Ti nguyn khong sn

  VN c khong 60 loi khong sn .Cc khong sn c quy m ln : Than , b xt , thic , st ,apatit , ng ,crom ,vng , qu , du m , vi ,

 • Bn phn b khong sn Vit Nam

 • Ti nguyn du lch

  Tim nng du lch phong ph ,a dng , c oVN thuc vng nhit i gi ma ,4 ma xanh ti, a hnh a dng phong ph, nhiu danh lam thng cnh v im ngh dng.Vn ha VN vi hng nghn nm lch s , vi trn 7000 di tch ( 2500 di tch c nh nc xp hng ).

 • 3. Thc trngV khai thc khong sn:

  Ch yu khai thc l thin , phng php khai thc th cng v bn c gii tc ng xu n mi trng sinh thi , lng ph ti nguyn.Cc m ln thm d t m ,c nh nc qun l th cha c khai thc.Cc m nh phn ln giao cho a phng, cp giy php trn lan, tnh hnh khai thc ba bi , tn thu .

 • Khai thc khong snV luyn kim v ch bin su :

  Cng ngh cha pht trin. Thit b lc hu ,nng sut v h s thu hi thp.Phn ln sn phm ch t tiu chun xut khu trung bnh ( tr thic t loi I Th gii ).

 • Gi tr khai thc khong sn theo gi thc t

 • Thc trng khai thc khong sn

 • Sn lng khai thc than qua cc nm

 • Du kh

  Du kh ng gp rt ln vo ngun thu NSNN.Sn lng khai thc lin tc gim trong giai on 2004-2008 , nhng ang c xu hng tng mnh tr li trong nm 2009 , u nm 2010.Vn tranh chp ch quyn ang lm nh hng n hot ng khai thc Bin ng.Khai thc du gy nhim t , nc, khng kh , bin .

 • Sn lng du th qua cc nm

 • nhim mi trng do du

 • Nghch l trong CN khai khong VN

  u t cho khai khong ngy mt tng , nhng ng gp cho GDP ngy mt gim .Tc tng vn u t trung bnh 2000-2008 khong 23.2% . Tng vn u t cho CN khai m nm 2008 t gn 51.000 t ng ( tng gp 5,3 ln nm 2000.Tuy nhin, hiu qu u t ca ngnh khai khong gp vo GDP li thp hn nhiu ngnh kinh t khc.

 • Nguyn nhn ca nghch l

  Xut khu khong sn ch yu di dng th , hiu qu s dng v gi tr thp .Tn tht ti nguyn trong qu trnh khai thc rt cao (Than 40-60% , Du kh 50-60% ,qung kim loi 15-30%) .Phn ln khai thc th cng ,nn ch ly c phn giu nht , ton b qung ngho v khong sn i cng b b i

 • Gi tr trong cng nghip khai thcT ng(Ngun s liu: Tng cc thng k)

 • C cu trong cng nghip khai thc

 • Thu NSNN v ti nguyn

  S thu thu ti nguyn t 2005-2008 bnh qun mi nm trn 23.200 t ng ( chim 15% tng thu NSNN t sn xut kinh doanh trong nc).Thu ti nguyn t du kh khong 22.160 t ng, chim 95,5% tng s thu thu ti nguyn.Thu ti nguyn t cc loi ti nguyn khc khong 1040 t ng ,chim 4,5% tng s thu thu ti nguyn.

  (Theo : cng gii thiu lut ti nguyn-v php ch-b Ti chnh)http://www.vibonline.com.vn/vi-VN/PreLaws/Details.aspx?PreLawID=108

 • Thu Nsnn t du th

 • C cu thu t du th trong tng thu NSNN%

 • Chi bo v v pht trin rng

  D n trng 5 triu ha rng do chnh ph ph duyt t 1998-2010 vi tng mc u t l 31.650 t ng ,trong giai on 2006-2010 c tng mc u t 15.000 t ng ( NSNN : 5.000 t ng , vn vay v ngun vn khc :10.000 t ng).

 • Thc trng ca d n 5 triu ha rng

  Giai on 1998-2008 mi ch trng thm c hn 2 triu ha rng.Din tch rng trng tuy c tng ,nhng khng bng k hoch v cht lng li thp .Phn b kinh ph d n c nhiu sai phm , c bit l chi sau ni dung u t .

 • Nguyn nhn gy suy thoi rng Khai thc rng ly ciKhai thc gChin tranhM rng t nng nghip

 • Gi tr sn xut lm nghip theo gi thc t

 • C cu sn xut lm nghip nm 2009

 • Kinh t bin

  C 4 lnh vc kinh t bin chnh vi t trng trong kinh t bin : khai thac du kh (chim 64%) , hi sn (14%) ,giao thng vn ti (11%), du lch bin (9%) .Ngh c : Trong 20 nm qua , ngh c gm nh bt v nui trng u c xu hng tng .Sn lng khai thc 1,4 triu tn , vi gi tr 28.000 t ng (nm 2007)

 • Kinh t binGiao thng vn ti bin : h thng khong 90 cng bin ln nh phn b dc b bin.Sn lng vn ti bin tng bnh qun 12%/nm, trn 70 triu tn (nm 2009) tng gp gn 10 ln so vi nm 1995.Du lch bin : doanh thu ngnh du lch bin tng trng bnh qun 15%/nm (doanh thu ton ngnh du lch t 70.000 t ng nm 2009). S lt khch quc t nhn chung tng theo thi gian .

 • 4 lnh vc kinh t bin chnh

 • Thc trng kinh t binKinh t bin cn qu nh b v nhiu yu km . Quy m ch t hn 10 t usd ( so vi sn lng 1300 t ca Th gii)C s h tng yu km ,lc hu .H thng cng bin nh b , manh mn , thit b khng ng b ,hiu qu thp .Ngnh du lch bin thiu nhng sn phm dch v bin c sc c tnh cnh tranh.VN l mt trong 5 nc chu nh hng mnh ca bin i kh hu, nc bin dng.

 • 4. Gii Php Ngnh khai khong

  Chn chnh hot ng cp giy php khai thc v qun l hot ng khai thc phi nghim.Ch cp giy php khi c y bin php bo v mi trng v an sinh x hi .Hn ch hoc cm xut khu nguyn liu th .Lin doanh , lin kt vi nc ngoi trong cc d n , cng ngh phc tp .

 • Gii phpBo v v s dng rng

  Tuyn truyn mnh phong tro bo v rng.Nhn rng m hnh giao khon rng cho dn.

  Qun l cc d n u t pht trin sn xut nng lm nghip trn t lm nghip ph duyt.X l cng khai cc v vi phm v qun l v bo v rng.

 • Gii phpPht trin kinh t bin :

  Pht trin mnh mng li giao thng vn ti bin p ng nhu cu XNK hng ha.Tng cng hp tc quc t v hun luyn v o to thuyn vin.Tp trung pht trin du lch o, du lch ven bin.Tng cng khai thc nng lng,khong sn, thy sn bin.Nng cp cc cm cng p ng nhu cu XNK.

 • Danh sch nhm 3 lp k3-kt1Trn lan AnhNguyn th thy Dng ( th k )inh th H V huy Hoanng quc Huy ( nhm trng )Nguyn th HuynHa thnh LmNguyn th LPhm th NgtNguyn nh NgcNguyn hu QunV th TmL hong ThnhNguyn th Thy (Nam nh)L qunh TrangNguyn xun TrngL quc TngNguyn th bch Ngc