of 11 /11
Pamantasang Normal ng Pilipinas Bacood Elementary School Maynila Magpapakitang Turo Ika-21 ng Septyembre 2010 Maybelene A. Dionisio Pamela Angela U. Samson Certificate in Teaching Program Student Teachers

Makabayan 2 Detailed Lesson Plan

Embed Size (px)

Text of Makabayan 2 Detailed Lesson Plan

Pamantasang Normal ng Pilipinas Bacood Elementary School Maynila

Magpapakitang TuroIka-21 ng Septyembre 2010

Maybelene A. Dionisio Pamela Angela U. Samson Certificate in Teaching Program Student Teachers

Mrs. Joanne Evangelista Cooperating Teacher Dr. De Velez Educational 4: Principles and Methods of Teaching

Detalyadong Banghay- Aralin sa Makabayan 2 I. Layunin: Sa loob ng 60 minutong aralin sa Makabayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. Magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga paraan ng pagtutulungan sa komunidad. 2. Nahihinuha ang maaring mangyari sa pamayanan kung walang pagtutulungan ang bawat isa 3. Naipapakita ang kawilihan sa pagtalakay ng aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong ng guro, at paglahok sa talakayan at pangkatang gawain. II. Paksang-Aralin: Paksa: Pagtutulungan sa Pamayanan Yunit: Yunit III: Tungo sa Pagkakaisa Sanggunian: Lahing Pilipino (pahina 159-167) Kagamitan: Tsart, mga larawan, Manila Paper, chalk at board Mabuting Asal: Pagkakaisa: ng layunin, ng damdamin at sa gawain Mga Gawain: Gawain ng Guro 1. Panimulang Gawain A. Pagbati Magandang umaga mga bata! Kamusta naman kayo? B. Panalangin Sino ang nakatakda mamuno sa panalangin ngayong araw na ito? C. Balitaan Sino ang maaaring makapagbigay ng napapanahong balita ngayong umaga? Ngayon naman, maghanda na kayo para sa ating balik-aral. Gawain ng Mag-aaral

III.

Magandang umaga po! Mabuti po. (May isang mag-aaral na magtataas ng kanyang kamay at mamumuno sa panalangin) (Ang nakatakdang mag-aaral ay pupunta sa harapan upang magbahagi ng balita)

-

2. Balik-Aral A. Mga Pambansang Simbolo ng Pilipinas Panuto: Sagutin ang mga tanong. Ipapakita ng guro ang larawan at sasagutin ang tanong ng guro kung anong sagisag ito ng ating bansa.

a. Lupang Hinirang Awit

Pambansang

a.

b. Carinosa Pambansang Sayaw

b.

c. Dr. Jose Rizal Bayani

Pambansang

c. d. Barong Tagalog Pambansang Kasuotan ng mga Lalaki

d.

e. Sipa Pambansang Laro

e. B. Paggalang sa mga Pambansang Simbolo (Kunin ang Manila Paper at isabit sa board. Basahin ang panuto ng gawain) Panuto: Idikit ang kung dapat gawin

ang pangugusap, at kung ito ay didapat gawin. a. Gawing basahan ang lumang watawat ng Pilipinas. b. Huminto sa anumang gawain kung inaawit ang pambansang awit. c. Ikahiya ang pagsasalita ng wikang Filipino. d. Linangin ang kaalaman tungkol kay Jose Rizal. 3. Pagbigigay ng Kuro-Kuro - Meron akong mga larawan sa aking mga kamay at ang ibig ko ay sagutin ninyo ang aking mga katanungan, maari ba? - Ano ang nakikita nyo sa larawan?

a. b. c.

d.

-

Opo. Mga batang tumatakbo. Mga batang nagsasaya. Mga batang buong sigla na nakikisali sa isang takbuhan sa pamayanan o sa paaralan.

-

-

-

-

Tama ang inyong mga sagot. Ito ay larawan ng mga batang sumali sa isang paligsahan para sa kasiyahan ng pagtakbo tungo sa isang layunin. Nakakita na ba kayo ng ganitong pangyayari? Ano sa tingin nyo ang layunin ng mga fun run na kagaya nito?

Opo. Sa tingin ko po ang ganitong mga pangyayari ay nagaganap kapag may layunin ang isang comunidad gaya ng pagtulong sa kapwa. Nagaganap po ito kung gusto ng mga tao na magkaisa sa isang layunin sa isang nakatutuwang gawain.

Sa tingin ko po, kung walang pagtutulungan sa ating mga pamayanan, walang magaganap na pag-unlad.

-

-

Magaling! Ang mga fun run na kagaya nito ay ginagawa ng mga komunidad o pamayanan o mga grupo ng indibiduwal para sa iisang layunin, ang makatulong sa kanilang kapwa. Sa tingin nyo ba, anong mangyayari sa ating pamayanan kung hindi tayo magtutulungan?

-

Maraming salamat sa inyong mga kuro-kuro. Marami na naman tayong natutunan mula sa isang larawan. Ngayon naman, maghanda na kayo para sa bago nating aralin.

4. Lesson Proper/Bagong Aralin A. Pag-aanyak - Sa lahat ng oras, kailangan natin ang PAGKAKAISA o PAGBUBUKLOD sa ating komunidad. Sa panahong masaya, kailangan ng pagtutulungan o pagkakaisa. Ganun din

(Ang mga mag-aaral ay magbibigay ng mga sagot)

naman sa panahon ng kalungkutan. - Bakit natin kailangan magkaisa o magtulungan sa ating komunidad? B. Lecture -Tama kayo, mga bata! Magaling! Maraming klase ng pagtutulungan ang nakikita sa komunidad (ang guro ay magpapakita ng larawan ng mga sumusunod): a. Bayanihan a.1. Ano ang nakikita ninyo sa larawang ito? a.2. BAYANIHAN o PALUSONG ang tawag dito. Ito ang pagtutulungan ng mga tao sa paglipat ng bahay, pagtatanim at pag-ani, at pagdiriwang ng mga kapistahan. (Ang mga mag-aaral ay magbibigay ng mga sagot) b. Pagtulong sa mga biktima ng kalamidad b.1. Ano ang nakikita ninyo sa larawang ito? b.2. Kapag mayroon tayong mga kapwa na nagging biktima ng KALAMIDAD, tamang gawain ang tulungan sila. b.3. Ang BAGYO ay isang halimbawa ng kalamidad. Maaari tayong tumulong sa mga biktima ng kalamidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain, damit, perang donasyon, at panalangin. c. Pagbabahagi ng Yaman c.1. Ano ang nakikita ninyo sa larawang ito? c.2. Ang larawang ito ay nagpapakita ng pagpapalitan o pababahagi ng Yaman c.3. Ginagawa ang pagpapalitan o pagbabahagi ng yaman upang matugunan ang PANGANGAILANGAN ng mga tao sa pamayanan. Sa pamamagitan nito, ang lahat ay magkakaroon ng maayos na pamumuhay. c.4. Halimbawa, maaari tayong magbahagi ng mga gamit na marami tayo, at wala naman (Ang mga mag-aaral ay magbibigay ng mga sagot)

(Ang mga mag-aaral ay magbibigay ng mga sagot)

ang iba. d. Medical at Dental Mission d.1. Ano ang nakikita ninyo sa larawang ito? d.2. Ang larawang ito ay nagpapakita ng isang Medical Mission. Ang larawang ito naman ay nagpapakita ng isang Dental Mission. d.3. Ang Medical Mission ay ginagawa ng mga doctor. Nagpupunta sila sa isang lugar at chine-check-up o ginaamot ang ma tao doon ng walang hinihinging bayad. Minsan ay namimigay din sila ng mga libreng gamot. d.4. Ang Dental Mission naman ay ginagawa ng mga dentista. Nagpupunta sila sa isang lugar at tinitingnan at ginagamot ang mga ngipin ng mga tao doon ng walang hinihinging bayad. C. Pangkatang-Gawain a. Hahatiin ng guro ang klase sa apat (5) na pangkat. Bawat pangkat ay mamimili ng group leader at group secretary . b. Ang guro ay magbibigay ng isang (1) larawan sa bawat pangkat. Ang mga larawan ay may ipakikitang pagtutulungan o di-pagtutulungan sa komunidad. c. Mga bata, may binigay ako sa inyong mga larawan. Tignan ang mga larawang ito. Sagutin ang mga tanong na nasa susunod papel. Isulat ang mga sagot sa mga guhit dito. 1. Nagtutulungan ba ang mga tao na nasa larawang ito? Oo o Hindi? 2. Bakit? Kung hindi sila nagtutulungan, ano ang dapat nilang gawin? 3. Ano sa palagay niyo ang mangyayari kung walang pagkakaisa o pagtutulungan

(Ang mga mag-aaral ay magbibigay ng mga sagot)

sa komunidad? D. Pagtatalakayan at Paglalapat a. Ang group leader ng bawa t pangkat ay magpupunta sa harapan ng klase at ibabahagi ang tungkol sa kanilang larawan at ang sagot nila sa mga katanungang sumunod. (Ang group leader ng bawat grupo ay isa-isang pupunta sa harapan at ibabahagi sa kanilang mga kaklase ang kanilang ginawa)

b. Ngayon ano ang kaisipang inyong nabuo mula sa inyong gawain?

Mahalaga po ang pagtutulungan sa pamayanan. At kung hindi ito mangyayari, maaring hindi maganda ang maidulot sa komunidad kagaya ng paghinto ng mga bata sa pag-aaral kung walang sapat na pabahay, tubig at programang pang nutrisyon.

c. Mahusay, mga bata! Ngayon ay alam na natin ang mga uri ng pagtutulungan sa pamayanan at ang maaring mangyari dito kung walang pagtutulungan. Maghanda ng inyong sagutang papel.

IV.

Ebalwasyon Ang guro ay magpapakita ng mga larawan. Isulat sa inyong papel kung anong uri ng pagtutulungan ito. 1. (Ipakita ang larawan ng Bayanihan) 2. (Ipakita ang larawan ng Pagtulong sa Biktima ng Kalamidad) 3. (Ipakita ang larawan ng Pagbabahagi gn Yaman) 4. (Ipakita ang larawan ng Medical Mission) 5. (Ipakita ang larawan ng Dental Mission) 6. Dapat bang magkaroon ng pagtutulungan sa komunidad? Magbigay ng 1 dahilan kung bakit. 7. Ano sa palagay mo ang mangyayari kapag walang pagtutulungan sa komunidad?

V.

Takdang-Aralin A. Basahin ang pahina 158-167 ng inyong libro. B. Sagutin ang pahina 168-171 ng inyong libro.

Answer Key: IV 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. BAYANIHAN PAGTULONG SA BITIMA NG KALAMIDAD PAGBABAHAGI NG YAMAN MEDICAL MISSION DENTAL MISSION (Ang mga sagot ay maaaring magkaka-iba) (Ang mga sagot ay maaaring magkaka-iba)