Monopol List

  • View
    180

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Monopol List

IZDAJE STUDENTSKA UNIJA EKONOMSKOG FAKULTETA

Beograd, oktobar 2008.

SVE TO STE ELELI DA ZNATE O STUDIRANJU, A NISTE SMELI DA PITATE MOSKVA I NEKA NOVA RUSIJA

INTERVJU IVAN TASOVAC

/ GODINA XII - BROJ 57 / www.monopollist.org

UVODNIKDragi brucoi,Ove godine je obeleeno 200 godina visokog obrazovanja u Srbiji. Pre dva veka je vizionar Dositej Obradovi, sa ubeenjem ogromnog bogatstva koje nauka i znanje nose, osnovao Veliku kolu, preteu dananjeg Univerziteta. Prvu generaciju svojih uenika, meu kojima je bio i Vuk Karadi, pozdravio je besedom: O dunom poitaniju k naukama. Svestan da znanje steeno uenjem oplemenjuje duh mladog oveka ali i da se put znanja protee du itavog njegovog ivotnog veka, Dositej je rekao: Uen i razuman ovek svagda se ui i svagda zna da i dalje malo zna. Vanvremenost njegovih rei lei u injenici da se, tek danas, o uenju tokom itavog ivota govori kao o aktuelnom i eljenom modelu. U ime asopisa MonopolList elim vam, dragi brucoi, da u toku studija uspeno uite i polaete ispite, stiete znanja, upoznate mnotvo prijatelja, putujete irom sveta, budete aktivni lanovi drutva, sazrite kao linosti, saznate svoja interesovanja i odredite sopstvene ciljeve i ideale, pa da im teite sve dok ih ne ostvarite. Tako, kau mudri ljudi, ivot postaje ispunjeniji i lepi. Dobrodoli na Ekonomski fakultet u Beogradu i sreno!!! Bojana Depina Glavni i odgovorni urednik

SADRAJ4. POJMOVI VEZANI ZA STUDIRANJE SVE TO NISTE ZNALI O STUDIRANJU, A NISTE SMELI DA PITATE 8. POJMOVI VEZANI ZA STUDIRANJE ISPITI NA PRVOJ GODINI 11. BACK IN BUSINESS CAREER CENTER 15. INTERVJU MARINA ANTI, DIREKTOR BOLJI POSAO D. O. O 18. EKONOMIJA LJIVA U RAKIJU, A JABUKA? 22. EKONOMIJA AUTOPUT HORGO-POEGA 25. DRUTVO "FEJSBUKA" I IGRA 29. INTERVJU IVAN TASOVAC, DIREKTOR BEOGRADSKE FILHARMONIJE 30. DRUTVO GUA - NA TRUBU POTROILI 30 MILIONA EVRA 30. MOZAIK MOSKVA I NEKA NOVA RUSIJA

member of:

TEKSTOVI SU AUTORSKI, NISU CENZURISANI I NE PREDSTAVLJAJU ZVANIAN STAV STUDENTSKE UNIJE EKONOMSKOG FAKULTETA. ZAHVALJUJEMO SE RUKOVODSTVU EKONOMSKOG FAKULTETA NA POMOI U REALIZACIJI OVOG BROJA

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: Bojana DEPINA FAKULTET: Ivana BOJANOVI EKONOMIJA: Milica BOANI DRUTVO: Maja RADAK MOZAIK: Davor MIHAILOVI DIZAJN & PrePress: Branislav Ninkovi Dejan Cvetkovi triD studio, Beograd www.studiotrid.com

LEKTURA: Jelena PAVLOVI MENADER: Jelena VUKAJLOVI ILUSTRACIJE: Zoran JOVANOVI NASLOVNA: Pavle MIHAJLOVI LANOVI REDAKCIJE: Adrian Stojanovi, Slobodan Britvec, Vladimir Gojkovi, Branko Krsti, Ivana Markovi, Dejan Zec, Marko Trifkovi, Branko Kubat, Anela Dukovski, Milica Nikoli, Mile Bijeli, Milan Savi, Marija Starevi, Branko Skokovi, Jovana Martinovi, Duan Toni, Davor Mihailovi, Maja Radak, Matea Raki, Maja ukara, Tatjana Jankovi, Nikola kondri, Dragia Otaevi

ADRESA REDAKCIJE: Kamenika 6, 11000 Beograd Tel: 011/30-21-165 Mob: 064/130-39-30 E-adresa: monopollist@gmail.com Sajtovi: www.monopollist.org i www.monopollist.ekof.bg.ac.yu

CIP - KATALOGIZACIJA U PUBLIKACIJI Narodna biblioteka Srbije, Beograd 378 MONOPOLLIST/Glavni urednik Goran Javorac.-199?, br. 1- . - Beograd (Kamenika 6): Studentska Unija Ekonomskog fakulteta u Beogradu, 199? -. - 28cm ISSN 182-3450=MONOPOLLIST COBISS.SR-ID 117255180

FAKULTET

Pojmovi vezani za studiranje

SVE TO STE ELELI DA ZNATE O STUDIRANJU, A NISTE SMELI DA

PITATEKOLOKVIJUM razumete oko toga kako se kae, mnogo bitnije je da znate ta vam on donosi i ta je on u stvari. Poloen kolokvijum predstavlja deo ispita ili uslov za izlazak na ispit. Mogue ga je polagati kod veine predmeta i nepisano je pravilo da se polae pismeno. U zavisnosti od predmeta i predmetnog profesora, jedan kolokvijum oslobaa vas dela pismenog ili dela usmenog ispita, ili pak predstavlja uslov za izlazak na ispit. U veini sluajeva nisu obavezni, ali savetujemo vam da izlazite na njih jer ume-

Upisali ste fakultet i postali akademski graanin, a kao propratna pojava dola su nova pravila, novi pojmovi, novi naini razmiljanja i velikoj veini potpuno nov ivot i pogled na svet. Zato je sve tako komplikovano? Zato kolokvijum jednostavno ne moe da se zove kontrolni zadatak? Odgovore na veinu novih pitanja i objanjenje pojmova sa kojima se susreete kao bruco pronaiete upravo ovde. to pre shvatite da je sve u stvari vrlo jednostavno, pre ete se nai na narednoj lestvici. Zato duboko udahnite i krenite. Na putu do uspeha pobeuju samo hrabri!

KAD DOE OKTOBAR SEMESTAR Jedna godina sastoji se od dva semsetra, zimskog i letnjeg. Zimski traje od oktobra do januarskog roka, a letnji od marta do junskog ispitnog roka. Semestar podsea na polugodite iz srednje kole, samo to vas nakon njega ne oekuje raspust ve veeeliko trebanje za ispitni rok.

Re koja brucoima donosi moda i najvie zabune. Vrlo esto ete imati prilike da je ujete, pogotovo od kolega brucoa. Razliite kolege je razliito izgovaraju i akcentuju. elei da se pohvale novom reju koju su nauili na fakultetu, govorie vam: kolokvi, kolokvij, kolokvej, kolokvijej, ali nemojte da vas zavaraju - pravilno se kae KOLOKVIJUM sa akcentom na prvom O, nikako drugaije!!! A kada se ve spo-

4

FAKULTETju poprilino da olakaju ivot. Polau se obino za vreme semestra i vrlo su korisni jer neete odjednom morati da uite celu literaturu za predmet ve samo deo, uiete kontinuirano, za vreme semestra, ime ete kupiti vie vremena za uenje za vreme ispitnog roka, a i naravno, profesori umeju mnogo da cene vredne kolege i rad za vreme semestra. Deava se da u toku semestra imate vie kolokvijuma to esto omoguava da na taj nain poloite i ceo ispit pre zvaninog ispitnog roka. AKTIVNOSTI U TOKU SEMESTRA PREDAVANJA Ona su slina kao i u srednjoj koli. Razlika je u tome to se gradivo mnogo bre prelazi i stavlja se akcenat na konkretne stvari. Bie vam znato lake ukoliko gradivo sa predavanja savladate pre narednog, kako zbog toga to vam je sve svee, tako i zbog toga to kolokvijumi dolaze bre nego to to na prvi pogled izgleda. VEBE Predstavljaju deo na kome se najee utrvruje gradivo preeno na predavanjima. Obino ih dre asistenti i veina njih je voljna da odgovori na svako vae smisleno pitanje u vezi sa gradivom. Vebe su korisne i u smislu dodatnog objanjavanja nejasnih stvari za koje na predavanju moda i nije odvojeno dovoljno vremena. Vebe znaju da budu lepo osmiljenje i ponekad su u vidu igara, simulacija iz realnih situacija i mnotva praktinih primera koji e vam obojiti teoriju i omoguiti da bolje savladate celokupno gradivo. KONSULTACIJE Svaki profesor je po statutu u obavezi da dri konsultacije. To je vreme, kada im se studenti obraaju i imaju pravo da pitaju sve u vezi sa predmetom profesora kod kojih su doli na konsultacije. Tu se reavaju nedoumice u vezi sa gradivom, eventualne nejasnoe sa predavanja i sve ono to elite da pitate profesora. Jako je runo, neprimereno i ne preporuuje se da profesora zaustavljate na hodniku i pitate ono to vas interesuje. Konsultacije su obino svake nedelje u dogovorenom terminu, zato sauvajte pitanja za termin koji je predvien za to. Predmetni asistenti takoe imaju termin za konsultacije i zato iskoristite tu priliku da pitate ono to vam nije jasno. Raspored prijema profesora iasistenata, tj. vreme kada drekonsultacije na Ekonomskom fakultetu nalazi se pored prijemnice, na oglasnoj tabli, a takoe i na sajtu www.ekof.bg.ac.yu. PREDISPITNE OBAVEZE Da biste izali na ispit, bilo da se radi o usmenom ili pismenom ispitu, potrebno vebi i predavanja. Deava se da usmeni ispiti traju i poceo dan. Naravno, ne odgovarate vi nekoliko sati, ve cela grupa koja se ispituje taj dan. Obino se izvlae 3 cedulje sa pitanjima. Za ispit su vam neophodni: indeks i lina karta, plava hemijska olovka,ispitna prijava, par sati sna i po mogustvu to vie sree. ISPITNI ROKOVI Zvanini ispitni rokovi na EKOF-u su januarski, junski, julski, septembarski i oktobarski. Datumi, mesto i vreme polaganja ispita nalaze se na tablama na meuspratu, a takoe se mogu videti i na sajtu fakulteta. Ovi spiskovi se po-

je da uradite odreene pripreme. Pored toga to je poeljno, ali ne i obavezno, da uite, neophodno je da prijavite ispit. Na naem fakultetu, studenti koji ne polau ispit vie od tri puta, imaju mogunost da ispit prijave preko interneta,tanije na email ispiti@one.ekof.bg.ac.yu. Naravno mogu da ih prijave i klasinim putem, popunjavanjem i predavanjem ispitne prijave. Ona se kupuje u skriptarnici i ubacuje se u odgovarajuu kutiju u hodniku iza skriptarnice. Student koji je tri puta pao ispit za svaki naredni put mora, uz prijavu, da dostavi i uplatnicu, kao dokaz da je ulatio 1500 dinara na ime naknade za polaganje ispita vie od tri puta. ISPITI Mogu da budu pismeni i/ili usmeni. Pismeni se u zavisnosti od predmeta i profesora rade 30 min, 45 min, 1 sat, 2, 3 sata ili ak i due. U zavisnosti od predmeta i gradiva, pismeni ispit moe da se sastoji od zadataka, provere znanja teorijskog dela iz udbenika i gradiva sa

stavljaju obino nedelju dana pre ispita, dok se okvirni raspored, pak, objavljuje na poetku akademske godine, u oktobru. Okvirni raspored vai za celu godinu i prema njemu moete planirati koje ete ispite kada polagati. Malo kalkulacije nikada nije na odmet. PREDROK Ispitni rok pre zvaninog roka. Na njega je mogue izai samo u pojedinim sluajevima to zavisi od profesora i aktivnosti u toku semstra. To je i jedan od naina da se nagrade vrednistudenti, obino oni koji su ee poseivali predavanja i vebe, radili seminarske radove ili pokazali posebnu inicijativu u okviru predmeta. SKRIPTE I UDBENICI Postoje dve vrste skripti: profesorske i studentske. Profesorske obino predstavljaju dodatnu literaturu koja na bolji nain objanjava gradivo koje preda-

5

FAKULTETju. Studentske predstavljaju skraenu verziju gradiva. Umeju da budu jako korisne prilikom spremanja ispita, i zato se na poetku prvo raspitajte koja od ponuenih skripti je nabolja i po mogustvu ko je pisao.