34
MUSIKA V 2 ND GRADING Date: ___________ I. Mga layunin: Naipapakita ang kasanayan sa pagkilala ng tunugang mayor at ang kaugnay na tunugang menor. II. Paksang-Aralin: Ang mga Iskalang Mayor at Menor , TX p. 25 Mga Kagamitan: Larawan ng “keyboard” Tunay na “keyboard” Ilustrasyon ng isang hakbang at kalahating hakbang ng nota III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: a. Paghahanda 1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig. (2 minuto) Gamitin ang mga pantig na “ya, ye, yi, yo, yu” na inangkupan ng mga tonong pataas nang pataas. b. Pagbabalik-aral 1. Ipaawit ang “Pilipinas Kong Mahal” at “Santa Clara”. 2. Pag-usapan kung paano nagsisimula at nagwawakas ang isang awit. 3. Itanong: Ano ang kaugnayan ng huling sukat sa unang sukat ng awit na hindi nagsisimula sa unang kumpas? Magbigay ng halimbawa. B. Panlinang na Gawain: 1. Ipaawit sa mga bata ang iskala sa Tunugang C: 2. Ipakita ang malaking larawan ng "keyboard" at ituro sa kanila ang iskalang kanilang inaawit. 3. Ipasuri sa mga bata ang pagitan ng bawat nota sa iskalang "C" Mayor. 4. Itanong: Anu-ano ang bumubuo ng "keyboard" o tiklado? Saan matatagpuan ang pirmihang "do" o "fixed do"? Ilang hakbang ang pagitan ng do at re? (Ipapansin sa mga bata ang nilaktawang itim na tiklado).

Musika v 2 nd grading

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Musika v 2 nd grading

MUSIKA V2ND GRADING

Date: ___________

I. Mga layunin: Naipapakita ang kasanayan sa pagkilala ng tunugang mayor at ang kaugnay na tunugang menor.

II. Paksang-Aralin: Ang mga Iskalang Mayor at Menor , TX p. 25

Mga Kagamitan: Larawan ng “keyboard”Tunay na “keyboard”Ilustrasyon ng isang hakbang at kalahating hakbang ng nota

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain:

a. Paghahanda1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig. (2 minuto)

Gamitin ang mga pantig na “ya, ye, yi, yo, yu” na inangkupan ng mga tonong pataas nang pataas.

b. Pagbabalik-aral1. Ipaawit ang “Pilipinas Kong Mahal” at “Santa Clara”.2. Pag-usapan kung paano nagsisimula at nagwawakas ang isang awit. 3. Itanong:

Ano ang kaugnayan ng huling sukat sa unang sukat ng awit na hindi nagsisimula sa unang kumpas? Magbigay ng halimbawa.

B. Panlinang na Gawain: 1. Ipaawit sa mga bata ang iskala sa Tunugang C: 2. Ipakita ang malaking larawan ng "keyboard" at ituro sa kanila ang iskalang kanilang

inaawit. 3. Ipasuri sa mga bata ang pagitan ng bawat nota sa iskalang "C" Mayor. 4. Itanong:

Anu-ano ang bumubuo ng "keyboard" o tiklado? Saan matatagpuan ang pirmihang "do" o "fixed do"? Ilang hakbang ang pagitan ng do at re? (Ipapansin sa mga bata ang nilaktawang itim na tiklado). Ituloy hanggang sa makarating sa mataas na "do". '

5. Tipahin sa "keybpard" o awitin ang bawat pagitan ng mga nota upang masanay ang tainga ng mga bata sa pagkilala ng mga notang may isang hakbang o may kalahating hakbang na pagitan.

6. Ipaliwanag kung paano nagagawa ang tunugang menor mula sa isang tunugang mayor. 7. Ipakita ang paglalarawan sa hagdan ng kalahati at isang hakbang upang lalong

maunawaan ng mga bata.

C. Paglalahat: Ano ang pagkakaiba ng iskalang mayor sa iskalang menor? Bakit menor ang tawag sa pangalawang iskala? Ano ang kaibahan ng isang buong hakbang sa kala hating hakbang na pagitan ng mga nota. Magbigay ng mga halimbawa.

Page 2: Musika v 2 nd grading

D. Pangwawakas na Gawain: Pagsanayang awitin ang iskala mayor at iskalang menor at tandaan ang himig ng bawat

isa.

IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Pilipinas kong mahal" at

“Santa Clara”

V. Takdang Aralin: Paano mo naipapakita ang kasanayan sa pagkilala ng tunugang mayor at ang kaugnay na

tunugang menor?

Page 3: Musika v 2 nd grading

MUSIKA VDate: ___________

I. Mga layunin: Nasasabi ang pagkakaiba ng iskalang mayor sa iskalang menor.

II. Paksang-Aralin: Ang mga Iskalang Mayor at Menor , TX p. 25

Mga Kagamitan: Larawan ng “keyboard”Tunay na “keyboard”Ilustrasyon ng isang hakbang at kalahating hakbang ng nota

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain:

a. Paghahanda1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig. (2 minuto)

Gamitin ang mga pantig na “ya, ye, yi, yo, yu” na inangkupan ng mga tonong pataas nang pataas.

b. Pagbabalik-aral1. Ipaawit ang “Pilipinas Kong Mahal” at “Santa Clara”.2. Pag-usapan kung paano nagsisimula at nagwawakas ang isang awit. 3. Itanong:

Ano ang kaugnayan ng huling sukat sa unang sukat ng awit na hindi nagsisimula sa unang kumpas? Magbigay ng halimbawa.

B. Panlinang na Gawain: 1. Ipaawit sa mga bata ang iskala sa Tunugang C: 2. Ipakita ang malaking larawan ng "keyboard" at ituro sa kanila ang iskalang kanilang

inaawit. 3. Ipasuri sa mga bata ang pagitan ng bawat nota sa iskalang "C" Mayor. 4. Itanong:

Anu-ano ang bumubuo ng "keyboard" o tiklado? Saan matatagpuan ang pirmihang "do" o "fixed do"? Ilang hakbang ang pagitan ng do at re? (Ipapansin sa mga bata ang nilaktawang itim na tiklado). Ituloy hanggang sa makarating sa mataas na "do". '

5. Tipahin sa "keybpard" o awitin ang bawat pagitan ng mga nota upang masanay ang tainga ng mga bata sa pagkilala ng mga notang may isang hakbang o may kalahating hakbang na pagitan.

6. Ipaliwanag kung paano nagagawa ang tunugang menor mula sa isang tunugang mayor. 7. Ipakita ang paglalarawan sa hagdan ng kalahati at isang hakbang upang lalong

maunawaan ng mga bata.

C. Paglalahat: Ano ang pagkakaiba ng iskalang mayor sa iskalang menor? Bakit menor ang tawag sa pangalawang iskala? Ano ang kaibahan ng isang buong hakbang sa kala hating hakbang na pagitan ng mga nota. Magbigay ng mga halimbawa.

Page 4: Musika v 2 nd grading

D. Pangwawakas na Gawain: Pagsanayang awitin ang iskala mayor at iskalang menor at tandaan ang himig ng bawat

isa.

IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Pilipinas kong mahal" at

“Santa Clara”

V. Takdang Aralin: Paano mo nasasabi ang pagkakaiba ng iskalang mayor sa iskalang menor?

Page 5: Musika v 2 nd grading

MUSIKA VDate: ___________

I. Mga layunin: Naipapakita ang kasanayan sa pagkilala ng tunugang mayor at ang kaugnay na tunugang menor

II. Paksang-Aralin: Ang mga Iskalang Mayor at Menor , TX p. 25

Mga Kagamitan: Larawan ng “keyboard”Tunay na “keyboard”Ilustrasyon ng isang hakbang at kalahating hakbang ng nota

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain:

a. Paghahanda1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig. (2 minuto)

Gamitin ang mga pantig na “ya, ye, yi, yo, yu” na inangkupan ng mga tonong pataas nang pataas.

b. Pagbabalik-aral1. Ipaawit ang “Pilipinas Kong Mahal” at “Santa Clara”.2. Pag-usapan kung paano nagsisimula at nagwawakas ang isang awit. 3. Itanong:

a. Ano ang kaugnayan ng huling sukat sa unang sukat ng awit na hindi nagsisimula sa unang kumpas? Magbigay ng halimbawa.

B. Panlinang na Gawain: 1. Ipaawit sa mga bata ang iskala sa Tunugang C: 2. Ipakita ang malaking larawan ng "keyboard" at ituro sa kanila ang iskalang kanilang

inaawit. 3. Ipasuri sa mga bata ang pagitan ng bawat nota sa iskalang "C" Mayor. 4. Itanong:

Anu-ano ang bumubuo ng "keyboard" o tiklado? Saan matatagpuan ang pirmihang "do" o "fixed do"? Ilang hakbang ang pagitan ng do at re? (Ipapansin sa mga bata ang nilaktawang itim na tiklado). Ituloy hanggang sa makarating sa mataas na "do". '

5. Tipahin sa "keybpard" o awitin ang bawat pagitan ng mga nota upang masanay ang tainga ng mga bata sa pagkilala ng mga notang may isang hakbang o may kalahating hakbang na pagitan.

6. Ipaliwanag kung paano nagagawa ang tunugang menor mula sa isang tunugang mayor. 7. Ipakita ang paglalarawan sa hagdan ng kalahati at isang hakbang upang lalong

maunawaan ng mga bata.

C. Paglalahat: Ano ang pagkakaiba ng iskalang mayor sa iskalang menor? Bakit menor ang tawag sa pangalawang iskala? Ano ang kaibahan ng isang buong hakbang sa kala hating hakbang na pagitan ng mga nota. Magbigay ng mga halimbawa.

Page 6: Musika v 2 nd grading

D. Pangwawakas na Gawain: Pagsanayang awitin ang iskala mayor at iskalang menor at tandaan ang himig ng bawat

isa.

IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Pilipinas kong mahal" at

“Santa Clara”

V. Takdang Aralin: Paano mo naipapakita ang iyong kasanayan sa pagkilala ng tunugang mayor at ang kaugnay na

tunugang menor?

Page 7: Musika v 2 nd grading

MUSIKA VDate: ___________

I. Mga layunin: Naipakikita ang kasanayan sa pag-awit at pagbasa ngmga nota sa tunugang F mayor Nakaaawit sa tunugang F mayor Naaawit nang wasto ang "Sturdy Growing Tree"

II. Paksang-Aralin: Tunugang d menor, TX p. 33

Mga Kagamitan: Iskala ng d menor sa tsart Tsart ng awit na "Salidomay" d menor 2/4 mi TX p. 34 Pitch pipe Larawan ng "keyboard"

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain:

1. Pagsasanay sa tinig Gamitin ang mga pantig na "hu hu hu" sa himig na "la-ti-do" pataas nang pataas.

2. Pagsasanay sa himig (Gamitin ang senyas sa kamay ni Kodaly o "scale chart" ni Ward) Mga mungkahing himig na pagsasanayan: d menor mi - so - mi - re - do - re – mi

mi - so - mi - re - la - mi mi - re - la - la

B. Pagbabalik-Aral1. Itanong:

Ano ang pagkakaiba ng tunugang mayor at menor? Paano nagagawa ang kaugnay na tunugang menor ng isang tunugang mayor? Ano ang iskalang menor?

2. Ipaawit sa mga bata ang "Sturdy Growing Tree" . 3. Ipaawit ang iskala sa tandang Tunugang F.

C. Panlinang na Gawain: 1. Ilahad ang iskala sa tandang Tunugang F. 2. Pag-usapan kung paano gagawin ang kaugnay na tunugang menor ng Tunugang F

mayor. Itanong kung saan matatagpuan ang lundayang tonong "la" para sa iskalang dmenor.

3. Isulat sa pisara ang iskala ng tunugang d menor. 4. Ilahad ang larawan ng "keyboard" at ipasuri sa mga bata ang pagitan ng bawat nota sa

d menor kung umaayon sa huwarang menor. 5. Ituro ang awit na"Salidomay" sa pamamaraang "sight reading". Pag-usapan ang

nilalaman ng awit.

D. Pagsasanay: 1. Ipasulat ang iskala ng tunugang F Mayor nang walang parisan.

Page 8: Musika v 2 nd grading

IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Sturdy Growing Tree”

V. Takdang Aralin: Paano mo naipakikita ang iyong kasanayan sa pag-awit at pagbasa ngmga nota sa tunugang

F mayor?

Page 9: Musika v 2 nd grading

MUSIKA VDate: ___________

I. Mga layunin: Nakaaawit sa tunugang F mayor

II. Paksang-Aralin: Tunugang F Mayor, TX p. 31Awit: “Sturdy Growing Tree”, TX p. 32

Mga Kagamitan: Iskala ng F mayor sa tsart Tsart ngawit na "Sturdy Growing Tree" "Keyboard" o larawan nito

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain:

a. Paghahanda1. Pagsasanay sa tinig Pagsanayan ang mga pantig na "ma-me-mi-mo-mu" sa iisang tono.

Itaas nang kala-kalahating tono sa tuwing uulitin at ibaba nang kala-kalahating tono pag nakaabot na sa F

2. Pagsasanay sa himig Pagsanayan ang sumusunod na mga himig.

F - do - so - do - so - fa - mi - re fa - mi - re - do - ti - so

re - so - la - ti - do - re - so

B. Pagbabalik-aral 1. Itanong/Sabihin:

Paano mo masasabi na ang isang iskala ay nasa tunugang F mayor? Saan matatagpuan ang "do" sa tunugang F mayor

C. Panlinang na Gawain:1. Ituro ang awit na "Sturdy Growing Tree" sa pamamaraang "sight reading" 0 pagbasa ng so-fa

silaba. 2. Ipaawit sa mga bata ang buong awit. 3. Pag-usapan ang nilalaman ng awit.

D. Paglalahat: 1. Ganyakin ang mga bata na masabi ang kanilang kaisipan tungkol sa tunugang F mayor

E. Pagsasanay: 1. Pagsanayang awitin ang “Saturday Growing Tree” sa so-fa silaba at sa mga titik nito.

IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Sturdy Growing Tree”

V. Takdang Aralin: Paano mo masasabi na ang isang iskala ay nasa tunugang F mayor? Saan matatagpuan ang "do"

sa tunugang F mayor?

Page 10: Musika v 2 nd grading

MUSIKA VDate: ___________

I. Mga layunin: Naaawit nang wasto ang "Sturdy Growing Tree"

II. Paksang-Aralin: Tunugang F Mayor, TX p. 31Awit: “Sturdy Growing Tree”, TX p. 32

Mga Kagamitan: Iskala ng F mayor sa tsart Tsart ngawit na "Sturdy Growing Tree" F 2/4 do TX p. 32 Pitch pipe "Keyboard" o larawan nito

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain:

a. Paghahanda1. Pagsasanay sa tinig Pagsanayan ang mga pantig na "ma-me-mi-mo-mu" sa iisang tono.

Itaas nang kala-kalahating tono sa tuwing uulitin at ibaba nang kala-kalahating tono pag nakaabot na sa F

3. Pagsasanay sa himig Pagsanayan ang sumusunod na mga himig.

F - do - so - do - so - fa - mi - re fa - mi - re - do - ti - so

re - so - la - ti - do - re - so

B. Pagbabalik-aral 1. Itanong/Sabihin:

Paano mo masasabi na ang isang iskala ay nasa tunugang F mayor? Saan matatagpuan ang "do" sa tunugang F mayor

C. Panlinang na Gawain:1. Ituro ang awit na "Sturdy Growing Tree" sa pamamaraang "sight reading" 0 pagbasa ng so-fa

silaba. 2. Ipaawit sa mga bata ang buong awit. 3. Pag-usapan ang nilalaman ng awit.

D. Paglalahat: 1. Ganyakin ang mga bata na masabi ang kanilang kaisipan tungkol sa tunugang F mayor

E. Pagsasanay: 1. Pagsanayang awitin ang “Saturday Growing Tree” sa so-fa silaba at sa mga titik nito.

IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Sturdy Growing Tree”

V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na "Sturdy Growing Tree” at pagsanayang awitin ito sa F mayor

Page 11: Musika v 2 nd grading

MUSIKA V

Date: ___________

I. Mga layunin: Naipakikita ang kasanayan sa pag-awit at pagbasa ng mga nota sa tunugang d menor Nakababasa/nakaaawit sa tunugang d menor Natutukoy ang d menor na katugong tunugang menor ng F mayor

II. Paksang-Aralin: Tunugang d menor, TX p. 33

Mga Kagamitan: Iskala ng F mayor sa tsart Tsart ngawit na “Sturdy Growing Tree” F 2/4 do TX p. 32 Pitch pipe “Keyboard” o larawan nito

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain:

a. Paghahanda1. Pagsasanay sa tinig Pagsanayan ang mga pantig na “ma-me-mi-mo-mu” sa iisang tono.

Itaas nang kala-kalahating tono sa tuwing uulitin at ibaba nang kala-kalahating tono pag nakaabot na sa F

2. Pagsasanay sa himig Pagsanayan ang sumusunod na mga himig.

F - do - so - do - so - fa - mi - re fa - mi - re - do - ti - so

re - so - la - ti - do - re - so

B. Pagbabalik-aral 1. Itanong/Sabihin:

Paano mo masasabi na ang isang iskala ay nasa tunugang F mayor? Saan matatagpuan ang "do" sa tunugang F mayor

C. Panlinang na Gawain:1. Ituro ang awit na "Sturdy Growing Tree" sa pamamaraang "sight reading" o pagbasa ng so-fa

silaba. 2. Ipaawit sa mga bata ang buong awit. 3. Pag-usapan ang nilalaman ng awit.

D. Paglalahat: 1. Ganyakin ang mga bata na masabi ang kanilang kaisipan tungkol sa tunugang F mayor

E. Pagsasanay: 1. Pagsanayang awitin ang “Saturday Growing Tree” sa so-fa silaba at sa mga titik nito.

IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Sturdy Growing Tree”

V. Takdang Aralin: Paano mo naipakikita ang kasanayan sa pag-awit at pagbasa ng mga nota sa tunugang d

Page 12: Musika v 2 nd grading

menor?

Page 13: Musika v 2 nd grading

MUSIKA VDate: ___________

I. Mga layunin: Naipakikita ang kasanayan sa pag-awit at pagbasa ng mga nota sa tunugang G mayor Nakaaawit sa tunugang G mayor Naaawit nang wasto ang "The Man on the Flying Trapeze"

II. Paksang-Aralin: Tunugang G Mayor, TX p. 35 .

Mga Kagamitan: Iskala ng G mayor sa tsart Tsart ng awit na "The Man on the Flying Trapeze" G 3/4 so TX p.37 . Pitch pipe

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain:

a. Paghahanda1. Pagsasanay sa tinig

Mga pantig na "Mio-mio mi" sa himig na "do-mi-so-mi-do" pataas pababa sa iskala.

2. Pagsasanay sa himig Gamitin ang mga senyas sa kamay ni Kodaly. Mga mungkahing himig:

so - so - do - re - mi mi - mi - fa - la - re - re - re - do - la - soti - do - re - mi - re - do

B. Pagbabalik-aral 1. Ipaawit ang "Sturdy Growing Tree" at "Salidomay". 2. Pag-usapan ang tunugang F mayor at d menor. 3. Itanong:

Paano makikilala ang tunugang F mayor? Paano makikilala ang tunugang d menor? Ano ang pagkakaiba ng dalawa? Saan matatagpuan ang lundayang tono sa d menor?

C. Panlinang na Gawain:1. Ipasuri sa mga bata ang iskala sa tunugang G mayor. 2. Itanong/Sabihin:

Saan makikita ang pangalang pantonong G sa limguhit? Ito ang lundayang tonG ng tunugang G. Dito matatagpuan ang "do" sa tunugang G mayor.

3. Ipakita sa mga bata ang tunugang G mayor sa "keyboard" 3. Sabihin/Itanong:

Suriin ang agwat ng mga nota. Sumusunod ba sa huwarang mayor ang pagitan ng mga nota? Bakit? Paano ginamit ang sustinido?

5. Ilahad ang iskala satunugang G mayor at ipaawit sa mga bata ang iskala. 6. Ituro ang awit na "The Man on the Flying Trapeze" sa pamamaraang pagagad.

Page 14: Musika v 2 nd grading

7. Pag-usapan angnilalarawan ng awit.

D. Paglalahat: 1. Itanong: .

Ano ang G mayor? Paano mo masasabi na ang isang iskala ay nasa tunugang G mayor?

IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "The Man on the Flying

Trapeze”

V. Takdang Aralin: 1. Ipasulat ang iskala ng tunugang G Mayor nang walang parisan. 2. Pagawain ang mga bata ng mga huwarang himig sa tunugang G at ipaawit ang kanilang

nilikha.

MUSIKA VDate: ___________

I. Mga layunin: Naipakikita ang kasanayan sa pag-awit at pagbasa ng mga nota sa tunugang e menor Nakabasa/nakaaawit sa tunugang e menor

Page 15: Musika v 2 nd grading

N atutukoy ang e menor na katugong tunugang menor ng G mayor Natutukoy ang lundayang tonong "la" (hometone) ng iskalang e menor Nakikilala sa pamamagitan ng pakikinig ang kaibhan ng tunugang mayor sa tunugang

menor Nakalilikha ng maikling hulwarang panghimig bilang panapos ng isang awit

II. Paksang-Aralin: Tunugang e menor TX p. 38

Mga Kagamitan: Iskala ng e menor sa tsart Tsart ng awit na "Sipag at 1'iyaga" e menor : mi TX p. 39 Pitch pipe Larawan ng "keyboard"

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain:

1. Pagsasanay sa tinig Mga pantig na "mi-i-i-i-o" sa himig na "so-fa-mi-re-do", pataas nang pataas sa iskala.

B. Pagbabalik-aral 1. Ipaawit ang "The Man on the Flying Trapeze" 2. Pag-usapan ang tunugan ng awit 3. Itanong:

Ano ang tunugan ng awit na "The Man on the Flying Trapeze"? . Ano ang lundayang tonog G ng tunugang G? Saang bahagi ng limguhit matatagpuan ang pangalang pantonong G? Awitin ang iskala sa tunugang G.

C. Panlinang na Gawain:1. Ilahad ang iskala sa tandang tunugang G. 2. Pag-usapan kung paano gagawin ang kaugnay na tunugang menor ng tunugang G

mayor. 3. ltanong kung saan matatagpuan ang lundayang tonong "la" para sa iskalang e menor. 4. Isulat sa pisara ang iskala ng tunugang e menor. 5. Ilahad ang larawan ng "keyboard" at ipasuri sa mga bata ang pagitan ng bawat nota sa e

menor kung umaayon ang pagitan ng mga tono sa huwarang menor. 6. Ipaawit sa mga bata ang iskalang G mayor at e menor. 7. Itanong/sabihin:

Ano ang kaibhan ng tunog ng tunugang G sa tunugang e menor?

D. Paglalahat: 1. Itanong:

Ano ang kaugnayan ng tunugang G mayor at e menor?

E. Pagsasanay: 1. Ipasulat sa mga bata ang iskalang e menor nang walang tularan. 2. Ipaawit sa mga bata ang iskala hanggang madama nila ang damdaming dulot ng

tunugarig menor.

IV. Pagtataya:

Page 16: Musika v 2 nd grading

Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na " The Man on the Flying Trapeze”

V. Takdang Aralin: Paano mo naipakikita ang iyong kasanayan sa pag-awit at pagbasa ng mga nota sa tunugang

e menor _______________________________________________

Page 17: Musika v 2 nd grading

MUSIKA VDate: ___________

I. Mga layunin: Naipakikita ang kasanayan sa pag-awit at pagbasa ng mga nota sa tunugang e menor Nakababasa/nakaaawit sa tunugang e menor N atutukoy ang e menor na katugong tunugang menor ng G mayor Natutukoy ang lundayang tonong "la" (hometone) ng iskalang e menor Nakikilala sa pamamagitan ng pakikinig ang kaibahan ng tunugang mayor sa tunugang

menor Nakalilikha ng maikling hulwarang panghimig bilang panapos ng isang awit

II. Paksang-Aralin: Tunugang e menor, TX p. 38 Awit: "Sipag at Tiyaga", TX p. 39

Mga Kagamitan: Iskala ng e menor sa tsart Tsart ng awit na "Sipag at 1'iyaga" e menor 4/4 mi TX p. 39 Pitch pipe Larawan ng "keyboard"

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain:

1. Pagsasanay sa tinig. Mga pantig na "mi-i-i-i-o" sa himig na "so-fa-mi-re-do", pataas nang pataas sa iskala sa tuwing uulitin.

2. Pagsasanay sa himig (Maaaring gumamit ng senyas sa kamay ni Kodaly o mga nota sa iskala) Mga mungkahing himig na pagsasanayan: mi - mi - fa mi - re - do - mi - re do - ti - do - ti - do - re - do -ti-la

B. Pagbabalik-aral 1. Itanong:

Ano ang kaugnayan ng tunugang G mayor at e menor? Awitin ang iskala ng tunugang e menor.

C. Panlinang na Gawain:1. Ilahad ang iskor ng awit na "Sipag at Tiyaga" at suriin -ang awit. 2. Itanong:

Sa anong nota nagsisimula ang awit? Sa anong nota nagtatapos ang awit? Ano ang·tunugan ng "Sipag at Tiyaga".

3. Ituro ang awit na "Sipag at Tiyaga" sa pamamaraang "sight reading". 4. Pag-usapan ang nilalaman ng awit. 5. Pagsanayang awitin ang "Sipag at Tiyaga". 6. Awitinang "The Man on the Flying Trapeze". 7. Paghambingin ang damdaming dulot ng dalawang awit.

D. Paglalahat: 1. Paano nagkakaiba ang mga awit na nasa tunugang G at e menor. 2. Paano nagtatapos ang bawat isa?

Page 18: Musika v 2 nd grading

E. Pagsasanay: 1. Pagsanayang awitin ang mga awit na nasa tunugang Fat G at mga nasa tunugang d menor

at e menor.

IV. Pagtataya: Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit nang wasto ang awit na "Sipag at Tiyaga”

V. Takdang Aralin: Paano nagtatapos ang awit na nasa tunugang e menor?

Page 19: Musika v 2 nd grading

MUSIKA VDate: ___________

I. Mga layunin: Naipakikita ang kasanayan sa pag-awit at pagbasa ng mga nota sa tunugang e menor Nakababasa/nakaaawit sa tunugang e menor N atutukoy ang e menor na katugong tunugang menor ng G mayor Natutukoy ang lundayang tonong "la" (hometone) ng iskalang e menor Nakikilala sa pamamagitan ng pakikinig ang kaibahan ng tunugang mayor sa tunugang

menor Nakalilikha ng maikling hulwarang panghimig bilang panapos ng isang awit

II. Paksang-Aralin: Hulwarang Panghimig na Panapos ng Isang Awit

Mga Kagamitan: Iskala ng e menor sa tsart Tsart ng awit na "Sipag at Tiyaga" e menor 4/4 mi TX p. 39 Pitch pipe Larawan ng "keyboard"

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain:

1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig.

B. Pagbabalik-aral 1. Ipaawit ang "Sipag at Tiyaga" 2. Itanong:

Sa anong nota nagsisimula ang awit? Sa anong nota ito nagtatapos? Ano ang tunugang awit na ito? Awitin ang huling hulwarang himig.

C. Panlinang na Gawain:1. Ihanda ang mga bata upang makalikha ng maikling hulwarang panghimig bilang panapos ng

isang awit 2. ltanong:

Paano nagtatapos ang awit na nasa tunugang e menor? 3. Ipaawit sa mga bata ang sumusunod na hulwarang panghimig: 4. Tulungan ang mga bata na makalikha ng isang maikling hulwarang panghimig sa

tunugang e menor na panapos sa awit 5. Itanong:

Ano ang palakumpasan ng awit? Ilang bilang mayroon ang bawat sukat? Sa anong nota dapat magtapos ang awit? Nasaan ang "do" sa tunugang e menor?

6. Ipaawit sa mga bata ang hulwarang panghimig na ginawa.

D. Paglalahat: 1. Itanong:

Ano ang mga dapat tandaan sa paglikha ng maikling hulwarang panghimig bilang panapos ng isang awit?

Page 20: Musika v 2 nd grading

IV. Pagtataya: Pagawain ang mga bata ng sariling hulwarang panghimig na panapos ng sumusunod sa awit

na nasa tunugang e menor

V. Takdang Aralin: Paano mo nakikilala ang kaibahan ng tunugang mayor sa tunugang menor?

Page 21: Musika v 2 nd grading

MUSIKA VDate: ___________

I. Mga layunin: Napahahalagahan ang mga awitin at tugtugin ayon sa anyo Nakikilala ang anyong binary (AB) Naaawit nangwasto ang "O, Naraniag A Bulan" at nasusuri ang anyo nito.

II. Paksang-Aralin: Anyong Binary, TX p. 40

Mga Kagamitan: Iskor ng Awit na "O, Naraniag A Bulan" na nasa tsart. C 3/4 so TXpp.41-42 "Pitch Pipe"

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain:

1. Magbigay ng Pagsasanay sa Tinig Halimbawa:

IlustrasyonItaas ang himig na ito nang kala-kalahating nota sa tuwing uulitin. Maaaring

gumawa ng sari-saring kumbinasyon ng mga nota at lapatan ng mga pantig. Laging ipaalala sa mga bata angmaganda at wastongpag-awit.

2. Pagsasanay sa Himig

B. Pagbabalik-aral 1. Ipaawit ang "Sturdy Growing Tree" at "Salidomay". 2. Pag-usapaan ang pagkakaiba ng tunugang mayor sa tunugang menor. 3. Itanong:

Anu-ano ang pagkakaiba ng tunugang mayor sa tunugang menor? Paano magagawa ang kaugnay na tunugang menor ng tunugang mayor? Paano nagtatapos ang bawat isa?

C. Panlinang na Gawain:1. Ilahad ang iskor ng awit na "O, N araniag A Bulan".2. Ituro ang awit sa pamamaraang payugtu-yugto. 3. Ipasuri sa bata ang bawat bahagi ng awit. 4. Itanong/Sabihin:

Suriin ang bawat bahagi ng awit. Ilang parirala mayroon ang awit? Ilang bahagi mayroon ang awit? Awitin ang bawat bahagi. Ihuni ang himig ng buong awit at pakinggang mabuti ang pagbabago nito.

D. Paglalahat: 1. Itanong/Sabihin:

Ano ang anyo ng "0, N araniag A Bulan" ayon sa mga bahagi? Ang anyong AB ay anyong "binary". Ano ang anyong "binary"?

Page 22: Musika v 2 nd grading

IV. Pagtataya: 1. Itanong/Sabihin:

Awitin ang bahaging A ng "0, Naraniag A Bulan". Awitin ang bahaging B ng "0, Naraniag A Bulan". Umisip ng iba pang awit naalam ninyo na anyong binary.

V. Takdang Aralin: Paano mo napahahalagahan ang mga awitin at tugtugin ayon sa anyo?

Page 23: Musika v 2 nd grading

MUSIKA VDate: ___________

I. Mga layunin: Napahahalagahan ang mga awitin at tugtugin ayon sa anyo Nakikilala ang anyong ternary (ABA) Naaawit nang maayos at wasto ang "My Lord, What a Morning"

II. Paksang-Aralin: AnyongTernary, TXp. 44

Mga Kagamitan: Iskor ng awit na "My Lord, What a Morning" na nasa tsart - F mi 4/4 TXpp. 45 "Pitch Pipe"

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain:

1. Pagsasanay sa tinig 2. Ipaawit ang "O, Naraniag A Bulan". 3. Pag-usapan ang anyong "binary".4. Itanong:

Paano mo nalalaman na ang isang awit ay nasa anyong binary? Ano ang anyo? Ano ang anyong binary?

B. Panlinang na Gawain:1. Ilahad ang iskor ng "My Lord, What a Morning" at ituro ang awit sa pamamaraang pagagad. 2. Pag-usapan ang nilalaman ng awit. 3. Ipasuri sa mga bata ang iskor. 4. Itanong:

Ilang bahagi mayroonang awit? Awitin ang unang bahagi. Awitin ang ikalawang bahagi. Sa anong bahagi nagtatapos ang awitin? Anong titik ang ilalagay natin sa unang bahagi? .... sa pangalawang bahagi? .... sa

pangatlong bahagi? Ano ang ,anyo ng awit na "My Lord, What a Morning"? Bakit ABA ang naging anyo nito?

5. Linangin ang salitang "ternary"

C. Paglalahat:1. Ano ang anyong ternary? 2. Anu-ano ang mga dapat mong gawin upang malaman ang anyo ng isang awit?

IV. Pagtataya: 1. Ipagawa sa mga mag-aaral.

Pagsanayang awitin ang "My Lord, What a Morning". Lumikha ng mga payak na hulwarang himig na may anyong ternary.

V. Takdang Aralin: Kailan mo masasabi na ang isang awit ay may anyong “ternary”? Ano ang “ternary”?

Page 24: Musika v 2 nd grading

MUSIKA VDate: ___________

I. Mga layunin: Napahahalagahan ang mga tugtugin at awitin ayon sa anyo Nakikilala ang mga simbolong may kaugnayan sa anyo tulad ng Da Capo (D.C.), Al Fine, D.C.

Al Fine, Dal Segno (D.S.). Naaawit nangwasto ang "Swing Low, Sweet Chariot".

II. Paksang-Aralin: Mga Simbolong may Kaugnayan sa Anyo, TX p.46

Mga Kagamitan: Iskor ng awit na "Swing Low, Sweet Chariot" key F 4/4 mi TXpp. 47 -47 "Pitch Pipe"

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain:

1. Pagsasanay sa tinig (2 minuto) 2. Pagsasanay sa himig (3 minuto)

B. Pagbabalik-aral 1. Itanong:

Kailan mo masasabi na ang isang awit ay may anyong "ternary" Ano ang anyong "ternary"? Paano mo malalaman ang anyo ng awit?

C. Panlinang na Gawain:1. Ilahad ang iskor ng "Swing Low, Sweet Chariot". 2. Awitin sa mga bata ang awit. 3. Sabihin:

Aawitin ko ang awit. Pakinggan n'yong mabuti at sundan ninyo ng paningin ang iskor. Pansinin ninyo kung paano ko sinusunod ang mga simbolo na nasa iskor.

4. Pag-usapan ang mga simbolong may kugnayan sa anyo. 5. Itanong:

Paano ko inawit ang "Swing Low, Sweet Chariot"? Ilang bahagi mayroon ang awit? Ano ang inulit na bahagi? Saan natapos ang awit? Ano ang anyo ng awit?

D. Paglalahat: 1. Itanong:

Anu-ano ang mga simbolong may kaugnayan sa anyo?Ano ang kahulugan ng bawat isa?Ano ang anyo ang awit na “Swing Low, Sweet Chariot”?

IV. Pagtataya: Pagsanayang awitin ang awit na “Swing Low, Sweet Chariot”.

V. Takdang Aralin: Paano mo napahahalagahan ang mga tugtugin at awitin ayon sa anyo?

Page 25: Musika v 2 nd grading
Page 26: Musika v 2 nd grading

MUSIKA VDate: ___________

I. Mga layunin: Naipakikita ang pagkakaiba ng pamamaraan ng ABA sa musika, sining at arkitektura

II. Paksang-Aralin: ABA sa Musika, Sining at Arkitektura, TX p. 49

Mga Kagamitan: Iskor ng awit mga na "My Lord, What a Morning" TX p. 45 at "Yes, I Love You" TX p. 49 Mga larawan na nagpapakita ng ritmo at balanse

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain:

1. Pagsasanay sa tinig

B. Pagbabalik-aral 1. Ipaawit sa mga bata ang "Swing Low, Sweet Chariot". 2. Pag-usapan ang mga simbolong may kaugnayan sa anyo na matatagpuan sa awit. 3. Itanong:

Anu-anong mga simbolo ang makikita sa iskor ng "Swing Low, Sweet Chariot"? Ano ang kahulugan ng bawat simbolo? Magbigay ng halimbawa.

C. Panlinang na Gawain:1. Ipaalam sa mga bata na may iba't ibang uri ng sining tulad ng:

a. Sining sa pag-awit o pagtugtog b Sining sa paglikha at pagguhit c. Sining sa arkitektura

2. Iturn ang awit na "Yes, I Love You" sa pamamaraang pagagad. 3. Sabihin/Itanong:

Awitin ang "My Lord, "'hat a Morning" at "Ths, I Love You". Ano ang anyo ng mga awit na ito? Ipaliwanag ang kahulugan ng ABA sa musika.

4. Magpakita ng mga larawannagpapahayag ng ABA.

5. Itanong: Paano ipinahahayag ang ABA sa larawan? Anong mga elemento ng sining ang ginagamit upang maipakita ang anyong ABA?

6. Magpakita ng larawan ng mga gusali na nagpapahayag ng ABA

7. ltanong: Paano ipinahayag ang ABA sa sining pangarkitektura?

D. Paglalahat: 1. Itanong:

Ano ang ABA sa sining, musika at arkitektura?Paano ipinahahayag ang mga ito?

Page 27: Musika v 2 nd grading

IV. Pagtataya: 1. Pagawain ang mga bata ng mga anyong ABA sa pamamagitan ng mga sumusunod:

a. ABA ng mga hulwarang ritmo b. ABA sa pamamagitan ng mga disenyo ng prutas at gulay c. ABA sa mga arkitektura o mga gusali .

V. Takdang Aralin: Paano mo naipakikita ang pagkakaiba ng pamamaraan ng ABA sa musika, sining at

arkitektura?