Osnovi Transportnih i Komunikacijskih Sistema

Embed Size (px)

Text of Osnovi Transportnih i Komunikacijskih Sistema

 • 7/23/2019 Osnovi Transportnih i Komunikacijskih Sistema

  1/30

  Osnovi transportnih i komunikacijskih sistema

  Sistem

  Pod sistemom se moe podrazumjevati bilo koji fiziki sistem ije je funkcionisanje utoku vremena mogue opisati promjenom stanja sistema. To je kompleks elemenata kojise nalaze u meusobnoj interakciji.

  Elisova def. sistema:Sistem se moe odrediti kao neki skup elemenata sainjen zadostizanje unaprijed zadanog cilja.

  ujaklijina def. sistema:Sistem je odreeni sastav! cjelina! skup odreeni" dijelova ilicjelis"odno sastavljena cjelina.

  #pa teorija sistema prouava sisteme koji se mijenjaju! dinamike sisteme. Poreddinamiki"! postoje i statiki sistemi.

  Sistemje skup f$ja sa relacijama izmeu nji" i nji"ovi" procesa.

  %unkcijaje najvi&i element sistema ili skup procesa.

  Procesje grupa logistiki"! zavisni" odluka i aktivnosti kojima se ostvaruje logika f$ja.

  'ktivnostje djelatnost na usmjeravanju i izvr&avanju zadataka koji se planiraju povremenu i neposrednim resursima.

  (elacijepovezuju sistem u cjelinu.

  )ajednike osobine sistema

  $ sistem predstavlja cjelokupni kompleks elemenata koji su u interakciji$ sistem ostvaruje posebno jedinstvo sa vlastitim okruenjem$ sistem u naelu predstavlja podsistem nekog veeg sistema$ podsistem datog sistema je obino sistem na nioj ljestvici

  Saobraajni sistemkao dinamiki sistem ima svoju f$ju! strukturu *elemente sistema+!"ijerar"iju! okruenje i dinamiku.

  Elementi saobraajnog sistema,$ saobraajnice *eljeznike pruge! putevi! vodeni koridori...+$ stabilni objekti *aerodromi! luke! eljeznike i autobuske stanice! cjevovodi...+$ vozna i plovna sredstva *brodovi! kamioni! autobusi! avioni....+$ sredstva za manipulaciju teretom *vilju&kari! dizalice! transportne trake...+$ kadrovi koji obavljaju saobraajnu djelatnost$ razliite organizacije u saobraajnoj privredi *&kole! naune ustanove...+

 • 7/23/2019 Osnovi Transportnih i Komunikacijskih Sistema

  2/30

  $ nematerijalni elementi *ljudsko znanje! iskustvo! metode odluivanja! propisi...+%unkcijasaobraajnog sistema je da &to je bolje mogue zadovolji sve potrebe zakretanjem u nekom dru&tvu! za premje&tanjem robe! prevoza ljudi! prenosa informacija islino.

  -aukaje jedinstveni funkcionalni sistem objektivni" ljudski" saznanja o svijetu uodredjenom "istorijskom razdoblju! o objektivnoj stvarnosti do koji" se dosla svjesnomprimjenom odredjeni" objektivni" metoda istrazivanja.

  -auka je skup znanja svi" ljudi. ijeli se na,

  $ prirodne nauke*prirodni zakoni kretanja tijela kroz razliite sredine+$ tehnike nauke*te"nolo&ko$te"niki uslovi organizacije prevoza i kretanja

  sredstava+$ drutvene nauke*dru&tveni i ekonomski uzroci! okviri i posljedice uspostavljanja i

  funkcionisanja razvoja dru&tva+

  Saobraajna naukaje skup svi" ljudski" znanja o saobraaju i uzajamnosti dejstvasaobraaja i sredine u kojoj se odvija.

  Osnovni pojmovi

  Prometu ekonomskoj znanosti oznaava cirkulaciju robe! novca i vrijednosni" papira! tj.promjenu oblika vrijednosti iz robnog i novani oblik i obratno. Promet je uslovtransporta i ne moe biti privredna djelatnost.

  Saobraajje skup razliiti" transportni" i PTT usluga koje kao samostalne privredne

  djelatnosti imaju korisne uinke, premje&tanje materijalni" dobara! prevoz ljudi iinformacija i sl.

  Transportpredstavlja izraz koji se odnosi na sam prevoz i obu"vata premje&tanje osoba idobara! kao i drugi" stvari. /ogu je i bez kretanja transportni" sredstava *naftovodi+.

  Prometje moguc samo kretanjem prometni" sredstava na putu izmedju prostornoudaljeni" mjesta dok taj uvjet nije bitan za transport.Transport je moguc i bez kretanja transportnog sredstva.0ez transportapromet ne moze biti privredna djelatnost!on to postaje samo kroz transporti to tako da je upravo sam transport ta djelatnost jer znaci prijenos ili prevoz. 1 skup

  transportni" poslova ubrajamo ne samo premjestanje nego takodjer sve procese sautovarom! istovarom! odnosno pretovarom

  Prevoz2prijenosoznaava promjenu mjesta ljudima! stvarima i porukama.

  Saobraajna uslugaoznaava prevoz za druge uz naknadu za uinjenu uslugu.

  Saobraajna djelatnostje ljudska djelatnost koja mijenja mjesto nekome ili neemu.

 • 7/23/2019 Osnovi Transportnih i Komunikacijskih Sistema

  3/30

  Saobraajna infrastrukturapredstavlja svu putnu! eljezniku! pomorsku i ostale vidoveinfrastrukture i ine je saobraajnice i terminali.

  Terminalisu pragovi svakog saobraajnog sistema iji je zadatak prijem i otprema robe!

  putnika i informacija.

  Pod PTT prometomuglavnom se podrazumjeva djelatnost prenosa vijesti i saopenja upisanom obliku *po&ta+ ili u obliku govora i signala *telekomunikacije+.

  Saobraajno sredstvopredstavljaju vozila ili mediji namjenjeni za izvr&enje transportnogzadatka i slue za prevoz ljudi! robe i informacija.

  Saobraajni putevipredstavljaju povr&ine koje slue za kretanje saobraajni" sredstava iinformacija.

  'utoputje javni put posebno izgraen i namjenjen iskljuivo za saobraaj motorni"vozila definisan posebnim saobraajnim propisima za njegovu izgradnju! signalizaciju ikori&tenje.

  /agistralni putje javni put koji povezuje vee gradove i vanija privredna podrujajedne drave i nadovezuje se na magistralne puteve susjedni" drava.

  3okalni putje javni put koji povezuje naselja na teritoriji opine.

  0rzi putje javni put namjenjen za saobraaj iskljuivo motorni" vozila.

  Putje svaki javni put i nekategorisani put na kojem se obavlja saobraaj.

  (askrsnicaje povr&ina na kojoj se ukr&taju ili spajaju dva ili vi&e puteva.

  /otorno voziloje vozilo na motorni pogon koje je prvenstveno namjenjeno za prevozljudi ili tereta na putevima ili koje slui za vuu prikljuni" vozila namjenjeni" za prevozljudi ili tereta!vozila za prevoz lica ili tereta koji se krecu po sinama! bickla sa motorima!traktora i drugi" vozila na motorni pogon koji nisu prvenstveno namjenjeni za prevoz licaili tereta.

  Transportni lanacje organizacijski i te"niko$te"nolo&ki sin"ronizovana operacija

  otpreme! transporta! prekrcaja! skladi&tenja i isporuke konkretne robe.

  Telekomunikacijski prometpredstavlja prenos razliiti" oblika informacija *govor! tekst!podaci+ putem telekomunikacijske mree prema utvrenim protokolima i pravilimaodvijanja prometa.

 • 7/23/2019 Osnovi Transportnih i Komunikacijskih Sistema

  4/30

  Telekomunikacijska uslugaje specifian skup mogunosti prenosa i dodatnogprocesiranja informacija koje su dostupne i raspoloive korisnicima preko definisani"mreni" suelja.

  Paketpredstavlja blok informacija odreene duine koji je opremljen *adresama i

  za&titom+ da moe samostalno putovati mreom od vora do vora prema odredi&tu.

  4analje konekcijski put odreene pojasne &irine koji se uspostavlja od kraja do kraja uzekskluzivno kori&tenje za vrijeme trajanja razgovora ili sesije.

  5nteligentni transportni sistem *5TS)predstavlja primjenu senzorski"! informacijsko$komunikacijski" i upravljaki" te"nologija kojima se postie uinkovitiji! sigurniji ikomforniji prenos razliitim prometnicama.

  5ntermodalni transportje te"nologija kojom se u prevozu robe! istovremeno! koriste dvasavremena i odgovarajua transporta sredstva gdje prvo transportno sredstvo sa teretom

  postaje teret za drugo transportno sredstvo! s tim da se transportni proces odvija najmanjeizmeu dvije drave.

  4ombinirani transportje nain prevoza robe kojima se na jednom transportnom putu odmjesta proizvodnje do mjesta potro&nje! kombinirano! koriste najmanje dvije vrstesavremeni" prevozni" sredstava iz dvije ili vi&e prometni" grana.

  5ntegralni transportje nain transporta robe pri emu se roba ne ukrcava neposredno natransportno sredstvo! nego se slae na palete ili u kontejnere te oni tako zajedno s robompostaju teret koji efikasno i racionalno mogu preuzeti sredstvo svi" oblika transporta.

  /onomodalni transportje transport 6od vrata do vrata7 i obavlja se samo jednim oblikomtransporta.

  Uvodna razmatranja

  Saobracajni sistem je skup svi" sredstava i komunikacija kao i oblika organizacijenji"ovog koristena koji sluze savladjivanju prostorne razdvojenosti u jednom odredjenomvremenu i na datoj teritoriji. 5z ovog proizilazi da struktura saobracajnog sistema cinesaobracanice i saobracajna sredstva razliciti" saobracajni" grana.

  1 zavisnosti od vidova saobraaja i komunikacija imamo,

  $ kopneni saobraaj *drumski! cjevovodni! eljezniki+$ vodeni saobraaj *pomorski! rijeni! kanalski! jezerski+$ zrani saobraaj *avionski! "elikopterski! jedriliarski+$ komunikacije *po&ta! telekomunikacije+$ ostali2vertikalni saobraaj *iare! uspinjae! lift+

  1 zavisnosti od vrste saobraaja i komunikacija imamo,

 • 7/23/2019 Osnovi Transportnih i Komunikacijskih Sistema

  5/30

  $ motorni saobraaj *automobilski! traktorski! motociklistiki+$ zapreni saobraaj$ pje&aki saobraaj$ tovarni saobraaj

  $ nosaki saobraaj$ biciklistiki saobraaj$ saonice

  Sredstva eljeznikog saobraaja su vuna vozila *lokomotive+ i vuena vozila *vagoni+.1 komunikacije eljeznikog saobraaja spadaju pruge i stanice.-ain organizacije je u 889 sluajeva javni.

  Sredstva drumskog saobraaja su vozila.1 komunikacije drumskog saobraaja spadaju putevi i saobraajni terminali.-ain organizacije je javni saobraaj *:'S+! prevoz za sopstvene potrebe *PSP+ i privatni

  prevoz *PP+.

  Sredstva zranog saobraaja su avioni! "elikopteri i jedrilice.1 komunikacije zranog saobraaja spadaju koridori leta i terminali ; aerodromi.-ain organizacije je :'S! PSP i PP.

  Sredstva telekomunikacijskog saobraaja su paketi i signali.1 komunikacije telekomunikacijskog saobraaja spadaju kanal! pristupna centrala!tr