P13 UPRAVLjANjE PROMENAMA

 • View
  29

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacija predavanja iz predmeta "Upravljanje promenama"

Transcript

 • Upravljanje promenama u preduzeu Nauno-tehnoloki progres, trite, konkurencija,

  meunarodni odnosi, i slino, stvaraju stalne promene koje zahtevaju od preduzea da se prilagoavaju izmenjenim uslovima i novim izazovima, da menjaju svoju poslovnu i razvojnu strategiju, organizacionu strukturu, osoblje, vetine i znanja, kako bi opstala u stalno promenljivom okruenju.

  Promene u okolini, znaajno utiu na preduzee i uslovljavaju njegovo prilagoavanje okolini, dok promene u preduzeu mogu u manjoj meri uticati na promene u okolini.

 • Upravljanje promenama u preduzeu Bez promena, preduzee ne moe da opstane, ne moe

  efikasno da funkcionie u sadanjem i buduem vremenu. Znai, promene u okolini izazivaju poremeaje i nesklad izmeu preduzea i okoline, te preduzee mora da izvri promene da bi povratilo ravnoteu, da bi dovelo svoje poslovanje u sklad sa okolinom.

 • Upravljanje promenama u preduzeu Preduzee mora da bude spremno da upravlja

  neprekidnim promenama koje se dogaaju u njegovoj okolini, jer samo tako moe da obezbedi dalju egzistenciju i razvoj. Da bi se preduzee adaptiralo i opstalo u veoma sloenom i promenljivom okruenju i efikasno nastavilo poslovanje, neophodno je upravljanje promenama.

 • Upravljanje promenama u preduzeu Bez upravljanja promenama, ne moe se ostvariti

  prilagoavanje promenama i efikasno funkcionisanje i razvoj svake organizacije i svakog preduzea, svakog pojedinog drutvenog sistema i drutva u celini.

  Smisao upravljanja promenama, jeste da se preduzee osposobi da u novim okolnostima zadri i pobolja svoju poziciju.

  To je svojevrstan proces obnavljanja i kapitalizacije uenja preduzea, odnosno njegovog menadmenta. Promenama se obezbeuje opstanak i kreira rast i razvoj preduzea.

 • Upravljanje promenama u preduzeu Kao svojevrsna kolekcija kadrovskih, materijalnih,

  finansijskih i informatikih resursa, preduzee svoju misiju ostvaruje u dinaminom privrednom ambijentu koji je bremenit ansama i opasnostima, a na koje treba blagovremeno i na pravi nain reagovati.

  Definiui naine, pravce i metode za ostvarivanje misije i ciljeva, preduzee oekuje da njihovim izvoenjem u praksi dostigne eljeno stanje.

 • Upravljanje promenama u preduzeu

  Na promene u svom okruenju, preduzee reaguje prilagoavanjem poslovne strategije i taktike upravljanja, zatim ponude (proizvoda i usluga) i tranje (opreme, energije, repromaterijala i dr.), tehnologije i organizacije.

  Stvarnost funkcionisanja organizacije bi bila izuzetno jednostavna da je njeno okruenje i unutranjost poznata, kao to nam je poznat kontinuitet vremena.

  Veliki broj promena, one na koje e organizacija morati da odgovori drugim promenama su gotovo nepredvidive.

  Odgovori na ove agense mogu biti ista menaderska improvizacija ili organizaciona konstrukcija.

  Zbornik radova, VII medjunarodni simpozijum Menadment promena, FON, Zlatibor, 31. maj 2.jun 2000.

 • Upravljanje promenama u preduzeu Prilagoavanje preduzea promenama iz okruenja,

  predstavlja takoe promenu, koja se vri obavljanjem odreenih procesa.

  Veina tih promena je meusobno uslovljena. Da bi se efikasno izvrile, potrebno je planirati aktivnosti koje treba obaviti, odrediti subjekte za obavljanje tih aktivnosti, usmeravati i koordinirati njihovo odvijanje, kontrolisati i valorizovati efekte.

  Efikasno upravljanje podrazumeva organizovano obavljanje odreenih aktivnosti od strane kompetentnih subjekata radi ostvarivanja eljenih efekata i to sa najmanjim utrokom energije i drugih resursa.

 • Upravljanje promenama u preduzeu Organizacijama su potrebne i promene i stabilnost.

  Organizacije samo u uslovima stabilnosti mogu postii odgovarajui nivo efikasnosti funkcionisanja i ostvariti svoje ciljeve.

  Sa druge strane, organizacije se moraju menjati, budui da samo promenama mogu ostati prilagoene zahtevima promenljivog okruenja.

  Promene u organizaciji obezbeuju njenu kompatibilnost sa zahtevima okruenja.

 • Promena u organizaciji nije sama sebi cilj, ve sredstvo prilagoavanja novim uslovima eksternog ili internog okruenja, te se moe rei da vai pravilo sve dok je mogue ostvariti postavljene ciljeve bez izmena u organizaciji, promene treba izbegavati.

  Ovo polazite u upravljanju promenama je toliko vano da se moe oznaiti i kao prvi princip u ovoj oblasti.

  Mnogi menaderi, nepoznavajui ili nepridravajui se ovog principa, stalno insistiraju na promenama, kako bi svoju funkciju i poziciju odrali aktivnom i uticajnom.

 • KONCEPT UPRAVLJANJA PROMENAMA

  Na taj nain oni prikrivaju svoju nepreduzetnost i

  nesposobnost u upravljanju promenama izvan svog domena kontrole.

  Osnovni argument kojim treba da se poslue, jeste injenica da organizacija kao i ljudi u njoj, koliko zavisi od pravih i pravoremenih promena, toliko trai stabilnost i kontinuitet funkcionisanja.

  U protivnom, ona je neprestano u fazi uhodavanja, uenja i sl., a tada se obino prave poetnike greke i propusti koji mogu da kotaju izuzetno veoma mnogo.

  Dulanovi, , Jako, O.: Projektovanje organizacione strukture, skripta, FON, Beograd, 1995.

 • PROMENE U OKOLINI PREDUZEA Upravljanje promenama je novi koncept u savremenom

  menadmentu koji respektuje injenicu da su brze promene specifina oznaka vremena u kome ivimo i da preduzee ne moe efikasno da posluje i da se razvija, ako ne ide u korak sa promenama i ako ih ne koristi.

  Osnov uspenog upravljanja preduzeem, jeste brzo reagovanje na promene i prilagoavanje promenama.

  Danas nema realnih mogunosti da se posluje i upravlja bez promena.

  Koncept upravljanja promenama tako postaje dananji i sutranji upravljaki koncept, koji se koristi u svetu, a mora se koristiti i kod nas.

 • PROMENE U OKOLINI PREDUZEA Teorija menadmenta se, danas, dosta bavi

  razradom i primenom koncepta upravljanja promenama. Predlau se razliiti pristupi, koji u osnovi ne daju razliku u filozofiji koncepta upravljanja promenama.

  Na osnovu postojee teorije, moemo rei da je upravljanje promenama sistematski planiran i programiran napor u prihvatanju novih ideja, inovacija i promena, i jedan globalni pristup u sprovoenju promena u svim podrujima rada preduzea, kako bi se usavrila efikasnost i efektivnost preduzea.

 • PROMENE U OKOLINI PREDUZEA Na taj nain, koncept upravljanja promenama zahteva

  da se formiraju nova organizacija i poslovna politika preduzea, koje bi bile usmerene na uoavanje promena i njihovo efikasno postizanje i uvoenje.

  Brzo reagovanje na promene, prilagoavanje promenama, savladavanje inercije i otpora promenama i stvaranje pozitivne atmosfere za realizaciju promene, osnov je uspenog upravljanja preduzeem.

 • PROMENE U OKOLINI PREDUZEA Menaderi moraju da budu sposobni da brzo uoavaju

  promene u okruenju, da ih analiziraju i tumae i da podstiu i sprovode promene u sopstvenom preduzeu.

  Veoma su vane sposobnosti menadera da savladaju inerciju i otpor prema promenama, koje postoje u svakom preduzeu i da stvore pozitivnu atmosferu za promene, tako da ljudi na promene gledaju kao na sopstvene anse, a ne kao na pretnje i ugroavanje poloaja.

 • PROMENE U OKOLINI PREDUZEA Sutinska karakteristika uvoenja promena je da

  one posredno ili neposredno deluju na rad i ponaanje ljudi u drutvenim i poslovnim sistemima. Zbog toga ljudi hoe da znaju kakve ih promene oekuju, jer za njih promene predstavljaju put u neizvesnost, te se moe oekivati ili otpor promenama, ili inertan stav.

 • PROMENE U OKOLINI PREDUZEA U veini sluajeva, implementacija promene

  podrazumeva savladavanje otpora promeni i promenu kulture ljudi. Poto se promena u drutvenim i poslovnim sistemima ostvaruje promenom u ponaanju njihovih lanova, to znai da pojedinci u drutvenim i poslovnim sistemima po pravilu ue za svaku promenu, tokom svake promene.

 • PROMENE U OKOLINI PREDUZEA Koncept upravljanja promenama podrazumeva da se uoavaju i

  uvode promene u organizacionoj strukturi preduzea, proizvodnoj i trinoj strategiji preduzea, strategiji razvoja preduzea, nainu upravljanja, korienju kadrovskih i drugih resursa, uvoenju i korienju znanja, obuavanju ljudi i dr.

  Koncept upravljanja promenama podrazumeva da se sagledaju i analiziraju sve promene u okolini koje preduzee oekuju i da, shodno tome, preduzee izvri promene u svojoj organizaciji, strategiji, poslovnoj politici, korienju resursa, i dr. kako bi se na najbolji nain prilagodilo nastupajuim promenama i usmerilo ih da pozitivno utiu na poslovanje preduzea.

  Dulanovi, , Jako, O.: Projektovanje organizacione strukture, skripta, FON, Beograd, 1995.

 • PROMENE U OKOLINI PREDUZEA Pod upravljanjem promenom u drutvenim ili

  poslovnim sistemima, podrazumevamo planiranje, realizovanje i kontrolu promene u bilo kom elementu navedenih sistema, kojom se postie funkcionisanje na viem nivou konzistentnosti sa zahtevima okruenja i koja se ne moe uspeno implementirati, a da ne proizvede i (ili) zahteva promene i u ostalim elementima odnosnog sistema.

 • PROMENE U OKOLINI PREDUZEA Uzimajui u obzir ovakav globalni pristup, govorimo o dve

  osnovne vrste promena: promene u okolini (eksterne) i promene u preduzeu (interne). U okolini se neprestano odigravaju raznovrsne promene,

  koje izazivaju i uslovljavaju razliite promene u preduzeu. Promene unutar preduzea su odgovor preduzea na promene u okolini.

  Bez tih promena, preduzee ne moe da opstane, ne moe efikasno da funkcionie u sadanjem i buduem vremenu.

  Jovanovi, P.: Upravljanje projektima, Grafoslog, Beograd, 2004

 • PROMENE U OKOLINI PREDUZEA U savre