trznej (dz. 505, 506 i 492/2 – obr. - bip.· - Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych ... in

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of trznej (dz. 505, 506 i 492/2 – obr. - bip.· - Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych ... in

ul. Gaczyskiego 17 B/1 81-587 Gdynia

www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

Przebudowa drogi wewntrznej (dz. 505, 506 i 492/2 obr. 0015, Stegna) na odcinku od drogi wojewdzkiej nr 501 do posesji nr 88a 90a w Stegnie

opis techniczny do projektu:

Przebudowa drogi wewntrznej (dz. 505, 506 i 492/2 obr. 0015, Stegna) na odcinku od drogi wojewdzkiej nr 501

do posesji nr 88a 90a w Stegnie

1.0 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejcej nawierzchni drogi wewntrznej zlokalizowanej w Stegnie na odcinku od ul. Gdaskiej do posesji nr 90a. Przedsiwzicie polega bdzie na:

wykonaniu nowej nawierzchni jezdni; przebudowie zjazdw; ustawieniu nowego ogrodzenia oraz rozbirce istniejcego.

Dugo odcinka objtego przebudow wynosi 129,0 mb. 2.0 Materiay wyjciowe

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano: - map sytuacyjno-wysokociow do celw projektowych w skali 1:500 wykonan przez

uprawnionego geodet; - umow z Inwestorem; - obowizujce przepisy i normy; - zdjcia i pomiary uzupeniajce, wykonane przez zesp projektowy; - opini geotechniczn wykonan w padzierniku 2017 r. Przy projektowaniu korzystano z nastpujcych normatyww, wytycznych, katalogw i instrukcji: - Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.;

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U., poz. 329 z dnia 10 marca 2015 r.;

- Wytyczne projektowania skrzyowa drogowych;

ul. Gaczyskiego 17 B/1 81-587 Gdynia

www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

Przebudowa drogi wewntrznej (dz. 505, 506 i 492/2 obr. 0015, Stegna) na odcinku od drogi wojewdzkiej nr 501 do posesji nr 88a 90a w Stegnie

- Katalog Powtarzalnych Elementw Drogowych Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Drg i Mostw Transprojekt Warszawa 1979-1982;

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Psztywnych Instytut Badawczy Drg i Mostw Zarzdzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.;

- Wymagania techniczne WT 2014; - Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowizujce w budownictwie drogowym. 3.0 Istniejcy stan zagospodarowania terenu

Droga gminna wewntrzna zlokalizowana jest w poudniowo zachodniej czci Stegny. Obecnie jest drog dwukierunkow o szlakowym przekroju i jezdni utwardzonej tuczniem o zmiennej szerokoci od 2,8 m do 3,5 m. Stan istniejcej nawierzchni jezdni na caym odcinku okrelono jako zy, wymagajcy remontu. Nawierzchnia posiada liczne ubytki, w ktrych w czasie opadw gromadzi si woda.

Przy drodze znajduje si zabudowa jedno i wielorodzinna Wody opadowe z drogi wewntrznej odprowadzane s powierzchniowo, na teren

przylegy. Droga nie posiada owietlenia ulicznego. Droga obsugiwana jest za pomoc zjazdu publicznego z drogi wojewdzkiej nr 501

(ul. Gdaska). Przebudowa zjazdu objta jest odrbnym opracowaniem. W pasie drogowym znajduje si infrastruktura techniczna w postaci: sieci

wodocigowej, kanalizacji sanitarnej, sieci teletechnicznej oraz elektroenergetycznej (supy z lini napowietrzn).

4.0 Bilans terenu

Przebudowa nawierzchni jezdni drogi wewntrznej zlokalizowany jest na dziakach, ktrych wacicielem jest Gmina Stegna: 505, 506 i 492/2 obr. 0015, Stegna

Cakowita powierzchnia objta przebudow wynosi 0,08 ha.

5.0 Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1 Przyjte parametry techniczne:

- droga wewntrzna niesklasyfikowana - kategoria drogi gminna - prdko projektowa Vp 30 km/h - kategoria ruchu KR1 - spadek jezdni jednostronny, 2,0%

ul. Gaczyskiego 17 B/1 81-587 Gdynia

www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

Przebudowa drogi wewntrznej (dz. 505, 506 i 492/2 obr. 0015, Stegna) na odcinku od drogi wojewdzkiej nr 501 do posesji nr 88a 90a w Stegnie

5.2 Plan sytuacyjny

Pocztek odcinka objtego przebudow stanowi dowizanie do krawdzi zjazdu publicznego z drogi wojewdzkiej nr 501 (ul. Gdaska), natomiast koniec w km 0+129,66 zlokalizowany jest na bramie wjazdowej do posesji nr 90a.

Droga na caym odcinku posiada bdzie przekrj szlakowy, nawierzchni z pytki betonowej 20x20 cm oraz jednostronny spadek poprzeczny 2%. Na odcinku od km 0+000,00 do pocztku uku poziomego w km 0+041,55 droga posiada bdzie szeroko 3,0 m, na dalszym odcinku 3,3 m. Obramowanie jezdni stanowi opornik betonowy 12x25 cm, wtopiony, ustawiony na awie bet. zwykej z bet. C12/15.

Na dugoci granicy dziaki nr 506 z dz. 505 naley rozebra istniejce ogrodzenie. Projekt przewiduje ustawienie nowego ogrodzenia wraz z furtk na granicy dziaek 504 i 505, szczegy dotyczce ogrodzenia podano pkt. 5.5.

W ramach zadania przebudow objto 5 zjazdw o szer. od 3,0 do 5,0 m. Przy kadym zjedzie uwzgldniono dojcie do furtek wykonane jako chodnik.

Na kocowym odcinku na dugoci 6,0 m jezdni naley wykona w caej szerokoci pasa drogowego, tj. 5,1 m, co umoliwi zawracanie pojazdw osobowych. 5.3 Przekrj poduny

Niwelet drogi zaprojektowano uwzgldniajc wysokociowe pooenie istniejcych

bram dla zjazdw indywidualnych znajdujcych si w pasie drogowym ulicy Spadek poduny drogi wewntrznej jest zmienny i wynosi od 0,7% do 5,0%. Zaprojektowana niweleta 3 uki pionowe: w km 0+027,78 (wypuky o R=600,0 m), km 0+063,08 (wypuky o R=600,0 m) i w km 0+079,21 (wklsy o R=300,0 m).

5.4 Przekrj normalny

Konstrukcja nawierzchni drogi wewntrznej zostaa zaprojektowana dla kategorii ruchu KR1, obcienie 100 kN/o, w oparciu m. in. o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Psztywnych Instytut Badawczy Drg i Mostw Zarzdzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.:

a) jezdnia: - 8 cm, warstwa cieralna z pytki betonowej 20x20 cm, gadkiej, koloru szarego, - 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, - 20 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwizanego C50/30, 0/31,5 mm, - 10 cm, warstwa ulepszonego podoa z mieszanki kruszywa zwizanego cementem o wytrzymaoci C1,5/2.

W przypadku stwierdzenia wystpowania pod projektowan konstrukcj gruntw innych ni z grupy nonoci G1, Wykonawca wasnym kosztem i staraniem wymieni je na piaski rednie.

ul. Gaczyskiego 17 B/1 81-587 Gdynia

www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

Przebudowa drogi wewntrznej (dz. 505, 506 i 492/2 obr. 0015, Stegna) na odcinku od drogi wojewdzkiej nr 501 do posesji nr 88a 90a w Stegnie

b) zjazdy: - 8 cm, warstwa cieralna z pytki betonowej 20x20 cm, gadkiej, koloru antracyt, - 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, - 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwizanego C50/30, 0/31,5 mm, - 10 cm, warstwa ulepszonego podoa z mieszanki kruszywa zwizanego cementem o wytrzymaoci C1,5/2.

c) chodnik/schody: - 5 cm, warstwa cieralna z pytki betonowej 20x20 cm, gadkiej, koloru szarego, - 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, - 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwizanego C50/30, 0/31,5 mm, - 10 cm, warstwa ulepszonego podoa z mieszanki kruszywa zwizanego cementem o wytrzymaoci C1,5/2.

d) ziele: - 10 cm, humus obsiany mieszank traw.

5.5 Ogrodzenie i furtka

Na granicy dziaki nr 505 naley ustawi nowego ogrodzenie z paneli ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor RAL 6005 z drutu stalowego min. 4,0 mm zgrzewanego o oczku 5060x200 mm, szeroko paneli 2500 mm, wysoko paneli 1,50 m. Panele naley montowa do supkw panelowych ocynkowanych 60x40x2 mm, z kapturkiem. Supki naley osadzi w fundamentach z betonu C20/25 o wym. 0,3x0,3x0,5 m. W km 0+024,00, na wysokoci schodw terenowych, w cigu proj. ogrodzenia naley zamontowa furtk. Dane techniczne furtki: wysoko 1500 mm, szeroko 1000 mm, panelowa, ocynkowana, malowana proszkowo na kolor RAL 6005, z elektrozaczepem. 5.6 Odwodnienie

Wody opadowe z drogi zostan odprowadzane powierzchniowo na teren przylegy. 5.7 Urzdzenia obce

W pasie drogowym ulicy znajduje si kanalizacja teletechniczna, wodocig, kanalizacja sanitarna oraz supy energetyczne z lini napowietrzn. Wykonawca Robt prowadzi bdzie roboty zgodnie z wydanymi przez gestorw sieci uzgodnieniami. Wykonawca robt wyreguluje do poziomu nowych rzdnych nawierzchni wszystkie studnie i nawiertaki i zawory.

Zgodnie z uzgodnieniem Centralnego Wodocigu uawskiego sp. z o.o. skrzynki zasuw naley obrukowa za pomoc kostki kamiennej 5/7 cm.

ul. Gaczyskiego 17 B/1 81-587 Gdynia

www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

Przebudowa drogi wewntrznej (dz. 505, 506 i 492/2 obr. 0015, Stegna) na odcinku od drogi wojewdzkiej nr 501 do posesji nr 88a 90a w Stegnie

Zgodnie z uzgodnieniem Przedsibiorstwa Komunalnego Mierzeja sp. z o. o. w Stegnie naley wymieni wazy nastudzienne na nowe zgodnie z kategori drogi oraz wymieni istniejce trjniki na studnie teleskopowe PVC o rednicy min. 400. 5.8 Rozbirki

W zwizku z przebudow nawierzchni drogi wewntrznej rozbirce podlega ogrodzenie zlokalizowane na granicy dziaki nr 505, furtka oraz schody.

Materia z rozbirki naley wywie z terenu budowy oraz zutylizowa. 6.0 Zestawienie powierzchni poszczeglnych czci zagospodarowania terenu

Wielkoci projektowanych powierzchni i dugoci przeznaczonych do realizacji ksztatuj si nastpujco: - jezdnia z pytki bet. gr.