Psihologija religije

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Psihologija religije

 • 8/21/2019 Psihologija religije

  1/69

  Psihologija religije

  dipl. teol. Mladen Milić 

  qwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvb !qwertzuiopšđasdfghjklčćžyx cvb!qwertzuiopšđasdfghjklčć žyxcvb!qwertzuiopšđasdfghjk čćžyxcvb!qwertzuiopšđasdfg hjklčćžyxcvb!qwertzuiopšđas

  dfghjklčćžyxcvb!qwertzuiopš đasdfghjklčćžyxcvb!qwertzui opšđasdfghjklčćžyxcvb!qwert

  zuiopšđasdfghjklčćžyxcvb!qw ertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvb! qwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvb

  !qwertzuiopšđasdfghjklčćžyx cvb!qwertzuiopšđasdfghjklčć žyxcvb!qwertzuiopšđasdfghjk

  čćžyxcvb!qwertzuiopšđasdfg hjklčćžyxcvb!qwertzuiopšđas

 • 8/21/2019 Psihologija religije

  2/69

  Psihologija religije

  Psihologija religije

  Literatura:

  "# $# $# %&'(%) Psihologija religioznosti) *lap) +astrebarsko

  ,# (# -(./&.(% 0 *# .1234(%) Ekleziogene neuroze u psihopataloškim

  oblicima religioznosti) u5 6ruštvea istraživaja) "7# 8,99:#; br# 7

  8?#"

  Uvodne postavke

  Naziv

  Psihologija religije

  'eligijska psihologija

  Psihologija religiozosti

  @ilo je proble!a kako azvati ovaj aš kolegij jer hrvatski jezik e

  trpi geitiv# .idjeti će!o da je kjiga pod azivo! psihologija religiozosti

  pravi aziv za ovaj kolegij) jer je religiozost ljudski feo!e) svojstvo

  čovjeka kao osobe) uutarji odos pojedica# @udući da psihologija

  proučava čovjeka) oda je religiozost oaj uutarji feo!e čovjeka koji

  proučava# Aije a! loš aziv psihologija religije) ali pravilije je psihologija

  religiozosti#

  Psihologija i religioznost

   +e li !oguće bavljeje psihologije s religijo!B @udući da je

  religiozost CCCCCC pa je psihologija zbog toga bila skeptiča# &oliko je

  psiholoških iterpretacija psihologije religije koliko i!a istraživaja# 'eligija

  i teologija e trpe psihologiziraje# Di e !ože!o zae!ariti religijsko

  poašaje ljudske vrste# Ae!a životije koja je religioza# Ae !ože!o e

  uočiti religiozo poašaje u ljudi i zbog toga bi psihologiju trebala

  zai!ati religiozost#

  Mogućnost jednog predmeta

  Religija i njezini temeljni pojmovi

  " Aa straici hrcak#srce#hr

  ,

 • 8/21/2019 Psihologija religije

  3/69

  Psihologija religije

  Razlikovanje pojmova

  'eligiozost je oaj aravi feo!e u svako! čovjeku) to je dakle

  aravi feo!e u čovjeku po koje! o ešto sluti da ga ešto adilazi#

  @udući da je to dio prirode aravi) oda je svaki čovjek religioza# Eovjek

  kao osoba sastoji se od ekoliko di!ezijaF čovjek je tjeleso biće) tijelo je

  ekspresija# 4ijelo je pricip idetiteta# Eovjek je razu!sko biće) čovjek je

  ratio) čovjek je osjećajo biće) čovjek je društveo biće# *polost proži!a

  društveost# Eovjek i!a slobodu volju) spolost je zaseba di!ezija

  ljudske osobosti# Dože!o reći da !uškarac različito !isli od žee) i!a

  različite osjećaje i sl# Aaša religiozost se razlikuje od !uškarca i žee#

  6i!ezija aše osobosti se isprepliću# 1koliko e!a eke di!ezije

  čovjek oda ije zrela ličost# /ada e bi bilo religiozosti) !i e bih !ogli

  tada govoriti o zreloj ličosti) a isto tako ako je i preaglašea u

  religiozosti čovjek osjeća da ešto postoji) ešto što je izad jega i to

  aziva *vetoGAu!iozo# *veto je fascias) tre!edu!# 1iverzalost

  religiozog poašaja su si!boli) sadržaji) !orali pristupi#

  'eligija je sustav shvaćaja) vjerovaja) poašaja) obreda i

  cere!oija) po!oću kojih pojedici ili zajedica stavljaju sebi u odos

  pre!a adaravi! i često u odos jedih s drugi!a te od kojeg 8sustava;

  religioza osoba dobiva a vrijedosti pre!a koji!a se rava i prosuđuje

  aravi svijet# 'eligija i!a svoje obrede) svoj !orali sustav) svoje svete

  kjige) spise) svećeike# &a i!a socijalu di!eziju# .jera je osobi odgovor a vlastitu odgovorost i sustav a koji oa to

  adilazi# 'eligiozo poašaje je uiverzalo i !i taj feo!e gleda!o

  uiverzalo#

  Psihologijski pristup

  Pokušava!o ga približiti sa!o! feo!eu religiozosti# .ažo je za

  aglasiti da religija ije ešto statičo) već dia!ički proces# Aije isto

  =

 • 8/21/2019 Psihologija religije

  4/69

  Psihologija religije

  religiozo dijete od :) ",) ,9 ili =9 god) odrasla osoba ili stariji čovjek#

  Eovjek je religioza po svojoj aravi) budući da je ljudska arav dia!iča

  tada je i feo!e religiozosti dia!iča# Psihologija religije proučava

  osobu) ljudsku ličost koja a zov religije odgovara vlastito!

  ereligiozošću# Hilj je razu!jeti kako čovjek svoj religijski odos razvija ili

  e razvija koji za jegov život i!a poseba s!isao# 'eligija osi !oć

  ispiracije) ali čovjek je jo!e ispirira tek kada postae religioza# 4a

  ije sa!o razu!ska odluka) ego zavisi od !ogobrojih psihičkih procesa

  u čovjeku i to je oo što psihologiju religije zai!a# Proble! je taj da je

  religija kao stvarost izrazito ko!pleksa# *astavljea je od vjere)

  posljedica i osjećaja# *ve to djeluje a eko! drugo! životo! području#

  &si! vjere) povjereja) osjećaja i sl# tu je također feo!e uvjereja koji

  poekad bude proble!# („uvjerenje je drugo ime za laž“2 )#

  Iadaća psihologije religiozosti je precizo pro!atraje i opisivaje

  ko!poeti i for!e religiozog poašaja) proučavati psihološke ele!ete

  u religiji) razvijati priklade istru!ete u te svrhe) oblikovati teorijske

  kocepte po !ogućosti for!ulirati zakoe a to! području# .aža faktor

  u bavljeju psihologije religiozosti je !etodološka eutralost# Psihologija

  religiozosti proučava uočljive feo!ee# 1očljivi feo!e je da čovjek

  gaji eke osjećaje adaravo!e (ogu)# &sobie adaravog proučava

  teologija) a e psihologija religiozosti (npr! "ristovo #skrsnu$e)# 4o ju čuva

  od pristraosti# Predrasude i stereotipe je vrlo lako uijeti u svoje kocepte

  i !etode 8bilo da je radi o e religiozo! ili religiozo! psihologu;#

  Psihologija religiozosti čuva od pristraost jer lako se uvode stereotipi i

  predrasudi# Iadatak čovjeka koji se bavi psihologijo! religiozosti je da bez eke pristraosti i JavijajaK upoza i prouči sve !oguće aspekte

  feo!ea s aglasko! a velike religije# 1 svako! slučaju psihologija

  religiozosti proučava odos čovjeka pre!a adaravo!e (on je

  ujedinjuju$i za sve religije)#

  , L# Aietzsche

  M

 • 8/21/2019 Psihologija religije

  5/69

  Psihologija religije

  Di pokušava!o psihološki razu!jeti 8e;religiozog čovjeka u svakoj

  religiji# *vaka religija i!a određeu ideju) to je oa jezgra religije koja

  uosi tu religiju (u krš$anstvu je to da je %sus& og koji se utjelovio)#

  (!a!o ? glavih di!ezija religije5

  "# (deološke di!ezije 0 kod kršćaa je to da se @og utjelovio u osobi (susa

  /rista#

  ,# 'ituale prakse 0 obredi) ritual da se svi pokleku) o pita!o li ekoga

  zašto je to učiio reći će da e za) jer je to ritual# 4o je obilježje svake

  religije#

  =# 'eligioza iskustva 0 različita !ističa iskustva) iskustva iicijacije#

  M# (telektuala di!ezija 0 sadržaj vjere#

  ?# Iačeje vjere za život 0 osobi odgovor uutar feo!ea religiozosti

  to je religiozost u čovjekovo! subjektivitetu

  G. VR!RU"## 8"

 • 8/21/2019 Psihologija religije

  6/69

  Psihologija religije

  &aklju'no

  • Pred!et proučavaja je idividuu! osoba#

  • 'eligiozost je dia!ički proces# Pogotovo u ,9#st# kad je paradig!a

  idetiteta acije i sl# i tada e !ože!o reći ja sa! katolik i e !ora!

  se krstiti u katoličastvo# ( religiozost treba!o razvijati od dječje dobi#

  • Hilj pred!etaF razu!jeti religijski stav i odos) a e Jkako je čovjek

  stvorio religiju#K

  • 'eligiozost posjeduje svoju uutarju logiku) ije sa!o stvar

  racioaloga) ego !ogobrojih zičkih procesa# 1 kršćastvu sve

  počiva a obraćeju) kršćai se e postaje kršteje!) već obraćeje!#

  'eligija se više e gleda kroz paradig!u idetiteta) već paradig!u

  Povijesna (a)tina psihologije religioznosti

  Priča o Daruliću) Qudt# Psihologija je ajčešće dio lozoje) ter!i

  postoji) ali ije u s!islu zaosti# Prije toga ije bilo proučavaja

  psihologije religije) što e