Click here to load reader

Rakvere vald - võimaluste vald. - Sotsiaaldemo · PDF file Tänu lastele jääb meie rahvas kestma. Meie valla on valinud endale elukohaks paljud noored pered. Mõeldes neile ja uutele

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Rakvere vald - võimaluste vald. - Sotsiaaldemo · PDF file Tänu lastele...

 • Kogukonna kaasamine tagab parimad lahendu- sed. Tänapäevase arengu vältimatu osa on võime pidevalt reageerida väljakutsetele ja langetada üha keerulisemaks muutuvas keskkonnas tarku otsuseid. Seisame selle eest, et kohalik initsiatiiv ja huvid oleksid väärtustatud, senisest enam tuleb kogukond otsustusprotsessidesse kaasata. Kind- lasti peame tähtsaks ka seda, et oluline info vallas toimuvast jõuaks suure ühendvalla äärealadele. Üks sotsiaaldemokraatide eesmärke on eluterve ja jätkusuutliku ettevõtluskeskkonna tekke soo- dustamine kodulähedaste töökohtade loomiseks. Selleks toetame olemasolevaid ja alustavaid ettevõtjaid vallapoolsete nõuannete ja asjaajamise lihtsustamisega, sealhulgas valla ettevõtlusvald- kondade ja erinevate võimaluste kaardistamise kaudu. Kallid valijad, lubage teha endal teha see ainuõige otsus ning valida sotsiaaldemokraadid!

  Rakvere vald - võimaluste vald.

  Väärt inimesed ja plaanid! Tagakaanel ristsõna

  VALIMISINFO Kohalike omavalitsuste valimistel saad meie poolt hääletada 15. oktoobril 2017. Hääletamine algab kell 9.00 ja lõpeb 20.00 Sel ajal on avatud kõik valimisjaoskonnad. Toimub ka kodus hääletamine. EELHÄÄLETAMINE: 5 - 8. oktoobril, kell 12.00-20.00, toimub eelhää- letamine maakonna valimiskomisjoni määratud jaoskonnas. 9 - 11. oktoobril, kell 12.00-20.00, toimub eelhää- letamine kõigis valimisjaoskondades. ELEKTROONILINE EELHÄÄLETAMINE: toimub alates 5. oktoobrist kell 9.00 kuni 11. oktoobrini kell 18.00

 • Tugev kogukond! Sotsiaaldemokraatide arvates ei ole kohalik omavalitsus pelgalt avalike teenuste osutamise instrument, vaid eelkõige kohalike inimeste ja kogukondade õigus kohapealset elu ise korral- dada. Valitsemine ei tähenda mitte võimu, vaid vastutust. Sotsiaaldemokraatidel on nii üldisemaid ideid kui konkreetseid plaane, kuidas Rakvere vallas elu paremaks muuta. Kõige alus on inimene. Igale inimesele peab andma võimaluse leida ja aren- dada oma loomupäraseid eeldusi, olla edukas. Lisaks tahame välja arendada kvaliteetsed sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuteenused, nii et iga meie valla elanik tunneks, et temast hoolitakse. Tänu lastele jääb meie rahvas kestma. Meie valla on valinud endale elukohaks paljud noored pered. Mõeldes neile ja uutele tulijatele leiame võima- lusi elukeskkonna kvaliteedi parandamiseks, edendades taristuid uuselamurajoonides. Laste ja noorte jaoks on meil mitmeid plaane: toetame laste ja noorte huvialaringidest osavõttu, lubame, et transport kooli ja lasteaeda on tasuta, seisame selle eest, et maakoolid säiliksid ning pingutame selle nimel, et lastega töötavad erialaspetsialistid sooviksid tulla Rakvere valda tööle.

  Sinu kandidaadid vallas

  Boriss Balõtšev nr 184 müügidirektor

  Seisan selle eest, et Rakvere valla ja Sõmeru valla ühinemislepingusse pandud lubadused ja tegevused saavad täidetud.

  Andre Punane nr 190 ettevõtte tegevjuht

  Teeme koostööd Rakvere vallas toimetavate MTÜ-dega, tuues meie valda täienda- vaid investeeringuid.

  Marek Otsmaa nr 187 ettevõtte juht

  Toetan eakatele jõulutoetuse maksmist, noortele vaba aja veetmiseks ja sportimiseks paremate tingimuste loomist.

  Anti Alavere nr 185 ettevõtte juht

  Räägin sellest, millest tean. Tean seda, mida teen. Teen seda, mida luban. Luban seista kogu ühinenud valla elanike huvide eest.

  Siim Rikolas nr 191 päästekomando päästja

  Võitlen elukeskkonna turvaliseks muutmise eest. Luban muuta kasutuseta ja lagunevad hooned ohutuks.

  Kristi Parm nr 188 arendus- ja kvaliteedijuht

  Pean oluliseks ettevõtluse soodusta- mist, paremaid võimalusi rahvaspor- diks ja laste huvitege- vuseks ning suuremat toetust kohalikule omaalgatusele.

  Kersti Suun-Deket nr 186 sotsiaalosakonna juhataja

  Toetan kvaliteetsete sotsiaalteenuste kättesaadavust kogu vallas.

  Meelis Kepp nr 192 ehitustööline

  Aitan ära hoida Rakvere valla ääremaastumise.

  Priit Kruusimägi nr 189 operaator

  Minu eesmärk on tagada kõigile lastele ligipääs lastehoiule, kodulähedasele koolile, kvaliteetsele haridusele ja mitmekülgsele huvitegevusele.

  Raivo Kool nr 193 pensionär

  Toetan kõiki tegevusi, mille tulemusel säilib inimväärse elu võimalikkus ka väljaspool suuremaid asulaid.

  Sirle Lepik nr 194 klienditeenindaja

  Panustan tugeva kogukonna loomi- sesse.

  Leho Meltsa nr 195 ettevõtja

  Ettevõtjana olen koge- nud, et kõige parema tulemuseni jõudmiseks tuleb teha koostööd. Toetan koostööd valla erinevaid piirkondi esindavate inimeste vahel, et tekiks ühtne vald ning meil kõigil oleks hea ja turvaline oma vallas elada.