of 25 /25
RANCANGAN PELAJARAN T AHUNAN GEOGRAFI TINGKA T AN 1 (2015)  GEO G RAFI  TINGKA TAN 1 2015 Minggu Tajuk/Konsep Hasil Pembelajaran Cadangan Nilai Petriotisme Catatan/BBM/ PPPM 1

Rpt Geo Tingkatan 1 2015

Embed Size (px)

Text of Rpt Geo Tingkatan 1 2015

 • 7/23/2019 Rpt Geo Tingkatan 1 2015

  1/25

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2015)

  GEO G

  RAFI

  TINGKATAN 1

  2015Minggu Tajuk/Konsep Hasil Pembelajaran Cadangan Nilai Petriotisme Catatan/BBM/ PPPM

  1

 • 7/23/2019 Rpt Geo Tingkatan 1 2015

  2/25

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2015)

  Aktiviti P&P Latian

  Minggu 1 12-16 Jan

  Orientasi pelajartingkatan 1

  Minggu 2

  19-23 Jan

  Kedudukan

  Konsep

  KedudukanRelatif

  Memaami kedudukansesuatu tempat berdasarkan

  kordinat dan kedudukanrelati!"Aras # Menyatakan kedudukan

  sesuatu tempat denganmenggunakan koordinatmuda seperti lajur dan

  !aris" Mem!eri #onto kedudukan

  murid dalam kelas mengikutlajur dan !aris"

  Menyatakan kedudukan relatif sesuatu tempat"

  Aras $ Melukis pelan kedudukanmurid dalam kelas mengikutlajur dan !aris

  Menunjuk #aramenyatakan

  kedudukan murid didalam kelasmengikut lajur dan!aris"

  Menyatakankedudukan sesuatutempat sepertikantin dan !ilik gurudari titik rujukan!erdasarkan kerjalapangan"

  Menjalankan kerjalapangan untukmenentukankedudukanka$asan disekitar sekolaseperti kantin dan!ilik guru"

  %erusaa BBM /BBB1 %uku &eks

  Latian%uku teksm"s" 6-'

  B1D1

  Menyatakankedudukanrelatif sesuatutempat"

  B2D1Menentukankedudukansesuatumenggunakanlajur dan !aris

  Minggu Tajuk/Konsep Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Nilai Catatan/BBM/ PPPM

 • 7/23/2019 Rpt Geo Tingkatan 1 2015

  3/25

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2015)

  P&P Petriotisme Latian

  Minggu 3

  26-3( Jan

  )ra

  Konsep

  )ra

  Menentukan ara denganmenggunakan kompas"

  Aras # Menyatakan ara mengikut

  *apan ara mata angin" Melukis lapan ara mata angin !erpandukan kompas"

  Aras $ Menjelaskan ara mengikut

  lapan ara mata angindengan menggunakankompas dari titik rujukanyang dipili dalam peta

  lakar+pelan"

  Menjelaskan ara mengikut*apan ara mata angin,engan menggunakan

  kompas dari titik rujukan yang dipili !erdasarkan kerja lapangan di ka$asan

  sekola

  Menunjuk #aramenyatakan aramengikut lapan aramata angin denganmenggunakankompas"

  Menjalankan kerjalapangan untukmen#ari ara denganmenggunakankompas

  %erusaa!ersunggu

  BBM /BBB

  1 Kompas2 %uku &eks

  Latian%uku teksm"s" 13 - 1.

  B1D1Menyatakan aramata angin utama

  B2D1Mengenal pastilapan ara mataanginB3D1Menentukan ara!erdasarkan lapanmata angindenganmenggunakankompas

  Minggu Tajuk/Konsep Hasil Pembelajaran Cadangan Nilai Petriotisme Catatan/BBM/ PPPM

  3

 • 7/23/2019 Rpt Geo Tingkatan 1 2015

  4/25

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2015)

  Aktiviti P&P Latian

  Minggu .

  3-6 /e!

  3" 0kala danjarak

  Konsep

  Jarak

  Mengenal skala dan jarak"

  Aras # Mengenal pasti dan melukis0kala lurus

  Mengukur panjang dan le!ar!ilik darja denganmenggunakan skala lurus"

  Mentakrifkan konsep jarak Menyatakan jarak dari rumaKe sekola"

  Aras $

  Melukis pelan !ilik darja !erasaskan skala lurus"

  Mengira jarak relatif dan jarak mutlak dari ruma ke sekola"Aras %

  Mengira jarak relatif dan jarak mutlak di peta lakar

  Menunjuk #aramengukur jarakdenganmenggunakan skalalurus"

  Mem!in#angkanjarak relatif danjarak mutlak rumamurid ke sekolapekan atau !andaryang !erdekatan

  %erusaa BBM / BBB1" em!aris2" ita ukur

  3" %uku &eks

  B1D1Menyatakan jarakmutlak dan jarak

  relatifB1D1Mengenal pastiskala lurusB2D1Melukis skala lurusB3D1Mengukur jarakmenggunakanskala

  Minggu Tajuk/Konsep Hasil Pembelajaran Cadangan Nilai Petriotisme Catatan/BBM/ PPPM

 • 7/23/2019 Rpt Geo Tingkatan 1 2015

  5/25

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2015)

  Aktiviti P&P Latian

  Minggu

  9 /e! 13

  /e!

  ." 4raf

  Konsep

  4raf !ar muda

  4raf 4arisan

  Mengaplikasikan maklumatdalam bentuk jadual dan gra!"

  Aras # Mengumpul dan merekod data !ilangan murid mengikut jenis pengangkutan yang digunakan ke sekola" Memili data yang rele5an" Menyusun maklumat dan data dalam !entuk jadual" Mem!ina graf !ar muda dan

  4raf garisan !erdasarkanjadual"

  Aras $ Mem!ina graf !ar muda dan 4raf garisan !erdasarkanjadual menggunakan la!elyang !etul dan petunjuk yangsesuai"

  Aras % Mentafsir jadual graf !armuda dan graf 4arisan

  Mem!in#angkanistila petunjuk kata

  Mem!in#angkanpel!agai kaedamengumpul danmerekod data"

  Menunjuk #arateknik mem!ina

  jadual dan grafpenggunaankomputerdigalakkan

  Menunjuk #aramentafsir jadualgraf !ar muda dangraf garisan"

  Menggunakankomputer untukmem!ina jadual danmelukis graf

  &ekun%erusaa

  BBM /BBB

  1" Kertas4raf

  2" em!aris

  3" Komputer." %uku

  &eks

  Latian%uku &eks

  m"s" 32 -33

  B2D1Mengenal jenisgraf !ar

  mudadan grafgarisan

  B3D1Mem!ina graf !ardan graf garisan

  5

 • 7/23/2019 Rpt Geo Tingkatan 1 2015

  6/25

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2015)

  Minggu Tajuk/Konsep Hasil Pembelajaran Cadangan

  Aktiviti P&P

  Nilai Petriotisme Catatan/BBM/

  Latian

  PPPM

  Minggu6 -'

  16-1 /e!

  " eta

  Konsep

  Kedudukan

  )ra

  Jarak

  Memaami iri'iri !i(ikal danbuda)a dalam peta lakar"

  Aras # Mengenal pasti #iri-#iri fi7ikal,an !udaya !erdasarkansim!ol dalam peta lakar"

  Menyatakan kedudukan aradan jarak #iri-#iri geografi yang

  diperatikan"

  Aras $ Mengaplikasikan sim!ol-sim!ol

  yang me$akili #iri-#iri fi7ikaldan !udaya ke dalam petalakar"

  Aras % Mentafsir peta lakar"

  Menunjuk #arauntuk menentukan

  kedudukan aradan jarak #iri-#irifi7ikal dan !udayapada peta lakar"

  Menunjuk #aramelukis sim!oluntukmenunjukkan #iri-#iri fi7ikal dan!udaya pada petalakar"

  Mengkaji se#arakumpulan8- peta lakar- peta !ergam!ar- peta pelan#ongan

  Rajin&ekun

  BBM /BBB1" eta lakar

  2" %uku&eks

  Latian%uku teks m"s".1- .2

  B1D1Mengenal sim!ol

  peta lakar

  B2D1Mengenal sim!olfi7ikaldan !udayadalam petalakarB4D1Mentafsir petalakar dan!aan grafik

  uti &aun %aru ina19-2( /e!

 • 7/23/2019 Rpt Geo Tingkatan 1 2015

  7/25

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2015)

  Minggu Tajuk/Konsep Hasil Pembelajaran Cadangan

  Aktiviti P&P

  Nilai Petriotisme Catatan/BBM/

  Latian

  PPM

  Minggu

  23-2' /e!

  1"1 %entuk muka!umi

  Konsep*em!angan

  Memaami kepelbagaianbentuk muka bumi negara

  Mala)sia"

  Aras # Menyatakan pel!agai !entuk muka !umi negara Malaysia

  tana tinggi

  tana pama

  lem!angan

  pinggir laut

  Mengenal pasti kepel!agaian !entuk muka !umi negara Malaysia !erpandukan peta

  tana tinggi tana pama

  lem!angan

  pinggir laut

  Aras $ Menguraikan dengan #onto kedudukan dan keistime$aan pel!agai !entuk muka !umi

  Mela!el negeri-negeri di Malaysia

  dalam peta kosong

  Mem!in#angkankedudukan dankeistime$aanpel!agai !entukmuka !umi negaraMalaysia!erpandukanpel!agai mediaseperti peta !entukmuka !umi

  Malaysia daninternet"

  Mengasilkanmodel !entuk muka!umi negaraMalaysia se#arakumpulan

  intai :egaraMalaysia

  BBM /BBB1 eta ,unia

  2 eta Malaysiamengikutsempadannegeri

  3 %uku &eks

  Latian%uku &eksm"s 62-63Mela!el!anjaran

  B1D2

  Menamakanpel!agai !entukmuka !umi diMalaysia

  7

 • 7/23/2019 Rpt Geo Tingkatan 1 2015

  8/25

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2015)

  Minggu Tajuk/Konsep Hasil Pembelajaran Cadangan

  Aktiviti P&P

  Nilai Petriotisme Catatan/BBM/

  Latian

  PPPM

  Minggu 9

  2Ma#

  6Ma#

  a" &ana tinggi

  Konsep

  *ipatan

  Memaami sistem gununglipat"

  Aras # Mengenal pasti rangkaian !anjaran gunung negara Malaysia" Menamakanrangkaian !anjaran dan gunung utama di atas peta alaysia" Men)atakan!anjaran gunung negara Malaysia adala se!aagian daripada sistem %anjaran 4unung )sia" Men)atakan dua jenis sistem

  gunung lipat gunung lipat muda

  gunung lipat tua

  Aras $ Menjelaskan dengan #onto rangkaian !anjaran gunung negara Malaysia dalam sistem

  !anjaran gunung asia Menjelaskan #iri-#iri sistem

  gunung lipat tua

  gunung lipat muda

  Aras %

  Membandingkan dan membe(akan #iri-#iri sistem

  gunung lipat

  %anjaran dangunung negara

  Malaysia dan )siadenganmenggunakanpel!agai mediasepertipeta atlas daninternet"

  Men#ari maklumatmelalui8- tayangan 5ideo- internet

  - majala+ak!ar

  Men#intai

  Malaysia!er!anggateradap alamsemulajadi

  Malaysia

  BBM /BBB1 Kain te!al

  2 4am!ar3 ;isual sum!erinternet$ikipedia< te#toni#=

  . %uku &eks

  Latian

  %uku teksm"s" 62-63

  B2D2

  Menyatakanjenis+#onto!entuk muka!umi tana tinggiB3D2Mengenal pastita!urankepel!agaian!entuk muka !umitana tinggi diMalaysia

 • 7/23/2019 Rpt Geo Tingkatan 1 2015

  9/25

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2015)

  Minggu Tajuk/Konsep Hasil Pembelajaran Cadangan

  Aktiviti P&P

  Nilai

  Petriotisme

  Catatan/BBM/

  Latian

  PPPM

  Minggu 1(

  9-13Ma#!" &ana

  ama

  Konsep

  ,elta

  ,ataran

  *em!angan

  Mengetaui taburan tanapama dan dataran negara

  Mala)sia"

  Aras # Menyenaraikan #onto- #onto tana pama dandataran negara Malaysia"

  Menamakan tana pamadan dataran utama negaraMalaysia di atas peta"

  Aras $ Menjelaskan dengan #onto kepentingan ka$asan tana pama dan dataran negara Malaysia

  Men#ari maklumattentang kedudukan

  tana pama dandataran negaraMalaysia sertakepentingan!erpandukanpel!agai mediaseperti 8peta #akera padatdan internet

  Men#intai:egara

  Malaysia

  %ersyukur&inggal dalamnegara yangsu!ur

  BBM /BBB

  1" peta tanapama kosong

  2" %uku &eks

  Latian%uku teks m"s"62-63

  B2D2Menyatakan jenis+

  #onto !entukmuka !umi tanapama

  B3D2Mengenal pastita!urankepel!agaian!entuk muka!umi tanapama diMalaysia

  uti pertengaan penggal 11.-22 Ma#

  Minggu Tajuk/Konsep Hasil Pembelajaran Cadangan

  Aktiviti P&P

  Nilai Petriotisme Catatan/BBM/

  Latian

  PPPM

  Minggu 11

  9

 • 7/23/2019 Rpt Geo Tingkatan 1 2015

  10/25

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2015)

  23 2'Ma#

  #"inggir *aut Mengetaui pelbagai bentukmuka bumi pinggir lautnegara Mala)sia"Aras # Menyatakan !entuk muka!umi pinggir laut negara Malaysia"

  te!ing tinggi tanjung teluk pantai pulau pentas !enua

  Aras $ Menerangkan pel!agai%entuk muka !umi pinggir

  laut negara Malaysia!erdasarkan raja"

  Menjelaskan dengan #onto !entuk-!entuk muka !umi

  pinggir laut sertakeistime$aannya"

  Men#ari maklumat!entuk muka !umipinggir laut negaraMalaysia!erpandukanpel!agai mediaseperti raja 5ideodan internet"

  Mem!in#angkankeistime$aan!entuk!entukmuka !umi pinggirlaut dengan!antuan pel!agaimedia sepertifotoposter dan

  internet"

  Mengasilkanmodel !entukmuka !umi pinggirlaut

  Men#intai :egaraMalaysia

  %ersyukur&inggal dalamnegara yangmempunyaipel!agai !entukmuka !umi

  BBM /BBB1 %uku &eks

  2 laptop+*,

  Latian%uku teksm"s" 62-63

  B2D2Menyatakan jenis+#onto !entukmuka !umipinggir laut

  Minggu Tajuk/Konsep Hasil Pembelajaran Cadangan

  Aktiviti P&P

  Nilai Petriotisme Catatan/BBM/

  Latian

  PPPM

  Minggu 12" Men#intai negara BBM /BBB B2D2

 • 7/23/2019 Rpt Geo Tingkatan 1 2015

  11/25

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2015)

  3( Ma#-3)pr

  d" 0aliran

  Konsep

  rofil

  panjang

  rofil rentas

  Memaami pro!il sungai"

  Aras # Menyenaraikan jenis-jenis

  saliran Menamakan sungai dan tasik

  negara Malaysia di atas peta" Melukis profil panjang dan

  rofil rentas sungai" Menyenaraikan !entuk muka

  %umi sepanjang aliran sungai jeram

  air terjun

  likuan sungai

  likuan terpenggal

  tasik ladam

  tasik

  delta

  Aras $ Melukis dan mela!el !entuk

  muka !umi profil panjangsungai Mengu!ungkaitkan!entuk muka !umi sepanjangaliran sungai dengan profilpanjang dan profil rentassungai

  Menunjukkankedudukansaliransaliran utamanegara Malaysia!erpandukan peta"

  Mengumpulmaklumat tentangsungai!erpandukanpel!agai mediaseperti#arta model 5ideodan internet"

  Men#ipta puisitentang keunikanpandang darat

  sungai tasik dan airterjun"

  Mengumpul gam!ardan mem!uat !ukuskrap mengenaisungai

  Malaysia%ersyukur kerana:egara Malaysiamempunyai!anyak sungaitasik dan airterjun yang unik

  1" eta ta!uransungai

  2" 4am!arajaprofil sungai

  3" %uku &eks

  Latian%uku teksm"s" 63

  Menyatakanjenis+#onto!entuk muka!umi di sepanjangaliran sungai

  B3D2Mengenal pastita!uran saliran diMalaysia

  Minggu Tajuk/Konse

  p

  Hasil Pembelajaran Cadangan

  Aktiviti P&P

  Nilai Petriotisme Catatan/BBM/

  Latian

  PPPM

  11

 • 7/23/2019 Rpt Geo Tingkatan 1 2015

  12/25

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2015)

  Minggu

  #%'#*

  +'#, April

  1"2 otensidanalangan!entuk muka!umi kepadakegiatanmanusia"

  a" otensi!entukmuka!umikepadakegiatanmanusia

  Memaami potensi bentukmuka bumi kepada kegiatanmanusia"Aras # Menyatakan kepentingan%entuk muka !umi negaraMalaysia kepada kegiatanmanusia" &ana tinggi #onto8 kuasa idroelektrik pelan#ongan" &ana pama #onto8 petempatan pertanian inggir laut #onto8 perikanan

  pelan#ongan 0aliran

  #onto8 minuman perikananAras $ Menjelaskan dengan #onto kepentingan !entuk muka

  !umi tana tinggi tanapama pinggir laut dansaliran teradap pem!angunannegara Malaysia"

  Aras % Mem!andingkan dan mem!e7akan kepentingan pel!agai !entuk muka !umi

  teradap kegiatan manusiaantara negara Malaysiadengan negara lain seperti8 kepentingan tana tinggi>ntuk pelan#ongan di0$it7erland"

  Mengasilkanpeta minda untukmenunjukkanpotensi !entukmuka !uminegara Malaysia

  %erusaamem!angunkannegara Malaysia 8%ersyukur dengansum!angan %entukMuka %umi kepadapem!angunannegara Malaysia"

  BBM /BBB1"%uku &eks*, + *aptop

  Latian

  %uku teks

  m"s" 62-63

  B4D2Menguraikanpotensi !entukmuka !umi

 • 7/23/2019 Rpt Geo Tingkatan 1 2015

  13/25

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2015)

  kepentingan #erun !ukit>ntuk pertanian di ulau

  Ja$a" kepentingan sungai untuk pengangkutan di &ailand"

  kepentingan tasik untukperikanan di &onle 0apkampu#ea

  Minggu 1

  2(-2. )pril

  !" ?alangan!entukmuka!umikepadakegiatanmanusia

  Memaami alangan bentukmuka bumi teradap kegiatanmanusia"Aras # Menyenaraikan !entuk muka!umi yang mengalang

  kegiatan manusia" #erun #uram sukar untuk mendirikan petempatan" sungai !eraliran deras sukar untuk pengangkutan"Aras $ Menjelaskan dengan #onto alangan !entuk muka !umi teradap kegiatan manusia"Aras % Merangkakan langka-langka mengurangkan alangan !entuk muka !umi teradap kegiatan manusia

  0um!ang saranalangan!entukmuka !umiteradap kegiatanmanusia

  BBM /BBB1 "%uku &eks *aptop+*,

  Latian%uku teksm"s" '6-''

  Minggu Tajuk/Konsep Hasil Pembelajaran Cadangan

  Aktiviti P&P

  Nilai Petriotisme Catatan/BBM/

  Latian

  PPPM

  Minggu

  13

 • 7/23/2019 Rpt Geo Tingkatan 1 2015

  14/25

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2015)

  16-1'

  2' )pril Mei

  1"3 Kesankegiatanmanusiateradap alamsekitar

  Konsep

  emeliaraanemuliaraan

  Mengetaui kesan kegiatanmanusia teradap alamsekitar"Aras # Menyenaraikan kesan kegiatan manusia teradap alam

  sekitar" pene!angan pokok kegiatan pertanian pem!inaan jalan rayaAras $ Menjelaskan dengan #onto kesan kegiatan manusia

  teradap alam sekitar"Aras % Menganalisis kesan kegiatan manusia teradap alam sekitar dan langka-langka

  mengurangkannya" Merumus kesan jika alam sekitar tidak terpeliara

  er!in#anganperanan setiapindi5iduuntuk memeliaraalam sekitar dankesan kegiatan

  manusia teradapalam sekitar

  0yaraan tentangkesan kegiatanmanusia teradapalam sekitar

  "Men#intai negaraMalaysia

  Memeliara danmemuliara alamsekitar

  BBM /BBB

  1"%uku &eks 2" *, +*aptop

  Latian%uku teksm"s" -6

  B5D1Mempersem!amaklumat geografidaripada pel!agaisum!er yangdiperole"

  B5D1Mem!uatkeputusan yangrasional daripadamaklumat geografiyang diperole

  Minggu Tajuk/Konsep Hasil Pembelajaran Cadangan

  Aktiviti P&P

  Nilai Petriotisme Catatan/BBM/

  Latian

  PPPM

  Minggu 1

 • 7/23/2019 Rpt Geo Tingkatan 1 2015

  15/25

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2015)

  11-1 Mei

  2"1 ergerakan!umi di dalamsistem suria

  a" engaru

  pergerakan!umi teradap#ua#a dan iklim

  konsep

  utaran

  eredaran

  Ke!enuaan

  Kelautan

  Kepulauan

  Ketinggian

  Memaami putaran danperedaran bumi"Aras # Mentakrifkan putaran dan peredaran !umi Menyenaraikan kesan-kesan

  putaran" Menjelaskan kejadian siang,an malam

  Menyenaraikan kesan-kesan peredaran !umi

  Aras $ Menguraikan8

  kejadian siang dan

  malam kejadian empat musim

  0imulasi tentangputaran danperedaran !umi"Mengumpul gam!aryang menunjukkansuasana empat

  musim"

  %ersyukur %uku &eks*, + *aptop

  *em!aran kerja

  B2D3Menyataakankesanpergerakan!umi dalamsistem suriateradap #ua#adan iklim

  Minggu Tajuk/Konsep Hasil Pembelajaran Cadangan

  Aktiviti P&P

  Nilai Petriotisme Catatan/BBM/

  Latian

  PPPM

  Minggu

  15

 • 7/23/2019 Rpt Geo Tingkatan 1 2015

  16/25

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2015)

  19-2(

  1-29 Mei

  !" ua#a daniklimnegaraMalaysia

  Konsep

  0uu

  )ngin

  ?ujan

  Memaami iri'iri iklimnegara Mala)sia dan !aktor'!aktor )angmempengaruin)a"

  Aras #

  Mengenal pasti #iri-#iri iklimnegara Malaysia dari segi8

  suu angin ujan

  Menyatakan faktor-faktor yang mempengarui #ua#a dan

  iklim negara Malaysia8 kedudukan angin monsun ketinggian kepulauan

  Aras $

  Mengu!ungkaitkan faktoryang mempengarui #ua#adan iklim dengan #iri-#iri iklimnegara Malaysia"

  kedudukan angin monsun ketinggian kepulauan

  Menjelaskan kedudukansegara Malaysia yang !e!asdaripada taufan siklon tropikadan kemarau yang

  perpanjanga

  Mengumpulmaklumat tentang#iri-#iri iklim negaraMalaysia melaluipel!agai sum!erseperti8

  - internet- pusat kaji #ua#a

  Mengasilkan petaminda tentangfaktor-faktor yangmempengarui#ua#a dan iklimnegara Malaysia

  Men#intai negaraMalaysia 8%ersyukur keranadianugerai iklimdan #ua#a yangtidak melampau

  BBM /BBB1 "%uku &eks2 o$er oint

  *aptop +*,Latian

  %uku teksm"s 1(2-

  1(3

  B1D3Menamakan jenisiklim di Malaysia

  B2D4Menyatakan #iriiklim di Malaysia

  B3D3Menjelaskan faktoryangmempengarui #iri#ua#a dan iklimMalaysia

  uti pertengaan penggal 13("Mei - 1. Jun

  Minggu Tajuk/Konsep Hasil Pembelajaran Cadangan

  Aktiviti P&P

  Nilai Petriotisme Catatan/BBM/

  Latian

  PPPM

 • 7/23/2019 Rpt Geo Tingkatan 1 2015

  17/25

 • 7/23/2019 Rpt Geo Tingkatan 1 2015

  18/25

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2015)

  Minggu23-2.

  29 Jun- 1(Julai

  2"3 engarumanusiateradap#ua#a daniklim

  konsep

  Kemarau

  Jere!u

  ?ujan asid

  Kesan

  ruma

  ijau

  ulau a!a

  enipisan

  lapisan

  o7on

  Pengaru manusia teradapuaa dan iklim"Aras # Menyenaraikan kesan kegiatan

  manusia teradap #ua#a dan iklim"o peningkatan suu

  o kemarau

  o jere!u

  o ujan asid

  o kesan ruma ijau

  o pulau a!a

  o penipisan lapisan o7on

  Aras $ Menjelaskan dengan #onto

  pengaru pene!angan utan perindustrian pem!akaran ter!uka teradap #ua#a dan iklim"

  Aras % Merumus kesan kegiatan manusia teradap #ua#a dan iklim

  0um!ang sarankesan kegiatanmanusia teradap#ua#a dan iklim"

  Mengumpulmaklumat mengenaikesan pengarukegiatan manusiateradap #ua#a daniklim daripadapel!agai mediaseperti 5ideomajalaak!ar #akerapadat dan internet"

  Menyelesaikan tekasilang kata!erkaitan denganpengaru manusiateradap #ua#a daniklim"

  Meramalkan kesankegiatan manusiateradap #ua#a daniklim"

  Men#intai negaraMalaysia 8

  %erusaamenjaga )lamsekitar darimasalakemarau jere!uujan"

  BBM /BBB1 "%uku &eks2 *ptop+*,3 &ayangan;isual

  Latian

  %uku teksm"s 123- 12.

  B5D2Mengasilkankajiankes+laporankesan kegiatanmanusiateradap #ua#adan iklim

  )tauMengasilkankajinkes+laporankesan kegiatanmanusia

  teradaptum!uansemulajadi danidupan liar

  Minggu Tajuk/Konsep Hasil Pembelajaran Cadangan

  Aktiviti P&P

  Nilai Petriotisme Catatan/BBM/

  Latian

  PPPM

  Minggu2-26 3"1 Jenis dan

  ta!uranMemaami jenis dan taburantumbu'tumbuan semula jadi

  0um!ang saranjenis tum!u-

  Men#intai negaraMalaysia 8

  BBM /BBB

  1" %ukuB1D4Menamakan

 • 7/23/2019 Rpt Geo Tingkatan 1 2015

  19/25

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2015)

  13-2. Julai tum!u-tum!uansemula jadidan idupan liar

  Konsep

  Kepel!agaian

  &a!uran

  dan idupan liar negaraMala)sia"Aras # Menyenaraikan jenis danta!uran tum!u-tum!uansemula jadi negara Malaysia

  ?utan ?ujan &ropika ?utan aya ?utan antai ?utan 4unung

  Memadankan ta!uran jenis tum!u-tum!uan semula jadidi atas peta negara Malaysia

  Menyenaraikan #onto idupan liar di negara Malaysia Mengenal pasti #iri-#iri tum!u- tum!uan semula jadi negara

  Malaysia

  Aras $ Menguraikan #iri-#iri tum!u- tum!uan semula jadi negara

  Malaysia"Aras % Mem!andingkan dengan#onto raja profil tum!u-tum!uan semula jadi negara

  Malaysia"

  tum!uansemula jadi danidupan liarnegara Malaysia"

  Menerangkan jenis

  dan ta!urantum!u-tum!uansemula jadi negaraMalaysia!erpandukanpel!agai mediaseperti peta 5ideodan internet"

  Menjalankan akti5itila$atan sam!il!elajar"

  Mengasilkan !ukuskrap mengenai#iri-#iri tum!uansemula jadi negaraMalaysia"

  Mengasilkanmodel lapisan utannegara Malaysia"

  %ersyukur tinggaldalam negarayang mempunyaipel!agaitum!uansemulajadi

  &eks

  2"&ayangan;isual

  Latian%uku &eks m"s 13-139

  tum!uansemula jadi

  B1D4Menamakanidupan liar

  B2D5Menyatakan #iritum!uansemulajadi

  Minggu Tajuk/Konsep Hasil Pembelajaran CadanganAktiviti P&P

  Nilai Petriotisme Catatan/BBM/Latian

  PPPM

  Minggu2'-2 3"2 /aktor-faktor

  Aangmempengarui

  Memaami !aktor'!aktor )angmempengarui pelbagai jenistumbu'tumbuan semula jadi

  Mem!in#angkanfaktor-faktor yangmempengarui

  Men#intai negaraMalaysia 8

  BBM /BBB1 "%uku &eks2 *,+*aptop

  B2D5Menyatakan

  jenis idupan

  19

 • 7/23/2019 Rpt Geo Tingkatan 1 2015

  20/25

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2015)

  2' Julai-'Ogos

  Minggu29-3(

  pel!agai jenistum!u-tum!uansemula jadi

  a" /aktor-faktor

  yangmempengaruipel!agai

  jenistum!u-tum!uansemula jadinegaraMalaysia

  !" Jenistum!u-tum!uansemula jadidan idupanliar di

  negara Mala)sia"Aras # Menyatakan faktor-faktor yang mempengarui pel!agai jenis tum!u-tum!uan semula jadi negara Malaysia"

  !entuk muka !umi iklim tani saliran

  Aras $ Mengu!ungkaitkan jenistum!u- tum!uan semula jadinegara Malaysia dengan8

  !entuk muka !umi iklim tani

  saliranAras %

  Menganalisis faktor-faktoryang mempengaruipel!agai jenis tum!u-tum!uan semula jadi

  negara Malaysia se#ara grafik seperti peta minda

  Tumbuan semula jadi danidupan liar di negara'negaralain"Aras # Menyatakan jenis tum!u-tum!uan semula jadi dan

  pel!agai jenistum!u-tum!uansemula jadi"Mengasilkan petaminda tentangfaktor-faktor yang

  mempengaruipel!agai jenistum!u-tum!uansemula jadi

  Menerangkanta!uran dan #iri-#iritum!u-tum!uansemula jadi danidupan liar dinegara-negara lain!erpandukan

  %ersyukur tinggaldalam negarayang mempunyaipel!agaitum!uansemulajadi

  3 &ayangan;isual

  Latian%uku teks

  m"s 1.- 1

  BBM /BBB1 "%uku &eks3 &ayangan ;isual

  Latian %uku

  liar mengikuta!itatnya

  B3D5

  Menjelaskanfaktor yangmempengaruitum!uansemulajadi

  B4D2Mem!andingkan#iri tum!uannegara Malaysiadengan negara lain

 • 7/23/2019 Rpt Geo Tingkatan 1 2015

  21/25

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2015)

  1(-21 Ogos

  negara-negaralain

  idupan liar di ka$asan8 4urun panas

 • 7/23/2019 Rpt Geo Tingkatan 1 2015

  22/25

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2015)

  tum!uan semula jadi danidupan liar

  Minggu Tajuk/Konsep Hasil Pembelajaran Cadangan

  Aktiviti P&P

  Nilai Petriotisme Catatan/BBM/

  Latian

  PPPM

  Minggu 31

  2.-2 Ogos

  3"3 Kepentingan&um!u-tum!uansemula jadi

  konsep

  Bkosistem a!itat

  Memaami kepentingantumbu'tumbuan semula jadinegara Mala)sia"

  Aras #

  Menyenaraikan kepentingan tum!u-tum!uan semula jadi

  negara Malaysia"

  Aras $

  Menjelaskan dengan #onto kepentingan tum!u-tum!uan semula jadi negara Malaysia"

  Aras %

  Merumus tentang kepentingan

  tum!u-tum!uan semula jadinegara Malaysia se#ara grafikseperti peta minda"

  Mem!in#angkanse#ara kumpulankepentingantum!u-tum!uansemula

  jadi negaraMalaysia"

  Mengasilkan petaminda !erkaitankepentingantum!u-tum!uansemula

  jadi negaraMalaysia

  "Men#intaiMalaysia

  BBM /BBB1 "%uku &eks2" *aptop+*

  ,Latian

  %uku teksm"s 16- 166

  B4D2Menguraikankepentingantum!uan semula

  jadi di negaraMalaysia

  B4D3

  Menguraikankeistime$aan dankeunikantum!uansemula jadinegaraMalaysia

  Minggu32-3.31 Ogos

  entaksiran usat

  !a 0uai=

 • 7/23/2019 Rpt Geo Tingkatan 1 2015

  23/25

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2015)

  -11 0ept

  Minggu Tajuk/Konsep Hasil Pembelajaran Cadangan

  Aktiviti P&P

  Nilai Petriotisme Catatan/BBM/

  Latian

  PPPM

  Minggu 3-3

  1. 0ept2 0ept-2Okt

  3". Kesankegiatanmanusiateradaptum!u-tum!uansemula jadidan idupan liar

  Konsep

  Kepupusan

  Ketandusan

  en#emaran

  Memaami kesan kegiatanmanusiateradap tumbu'tumbuansemula jadi dan idupan liar"

  Aras # Menyenaraikan kesan kegiatan manusia teradap tum!u-

  tum!uan semula jadi dan idupan liar"

  Aras $ Menjelaskan dengan #onto kesan kegiatan !erikut

  teradap tum!u-tum!uan semula jadi dan idupan liar"

  o pem!alakan

  o pertanian

  o petempatan

  Aras %

  Merumus kesan kegiatanManusia teradap tum!u-

  &um!uan semula jadi danidupan liar pada masa depan

  Mem!in#angkan!agaimana kegiatanmanusia mem!erikesan teradaptum!u-tum!uansemula jadi danidupan liar!erpandukan

  pel!agaimedia seperti 5ideointernet danmajala"

  Mendapat maklumat!ergam!ardaripada majalaak!ar #akerapadat dan internet"

  Menulis karanganringkas tentangkesan kegiatanmanusia teradaptum!u-tum!uansemula jadi danidupan liar

  Men#intai negaraMalaysia

  BBM /BBB1 "%uku &eks2 &ayangan;isual

  Latian

  %uku &eksm"s 1'3 -

  1'.

  B5D1Mempersem!amaklumat geografidaripada pel!agaisum!er yangdiperole"

  B5D1Mem!uat

  keputusan yangrasional daripadamaklumat geografiyang diperole

  B5D2Mengasilkankajian kes+laporankesan kegiatanmanusia teradaptum!uan semula

  jadi dan idupanliar

  23

 • 7/23/2019 Rpt Geo Tingkatan 1 2015

  24/25

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2015)

  Minggu Tajuk/Konsep Hasil Pembelajaran Cadangan

  Aktiviti P&P

  Nilai

  Petriotisme

  Catatan/BBM/

  Latian

  PPPM

  Minggu39 -.( Okt 16Okt

  %". emeliaraandan pemuliaraantum!u-tum!uansemula jadi danidupan liar

  Konsep

  emeliaraan

  emuliaraan

  Memaami kepentingan danlangka'langka pemeliaraandanpemuliaraan tumbu'tumbuansemula jadi dan idupan liar"

  Aras # Menyatakan pentingnya memeliara dan memuliara tum!u-tum!uan semula jadi dan idupan liar"

  Menyenaraikan langka-langka pemeliaraan dan

  pemuliaraan tum!u-tum!uan semula jadi

  dan idupan liar se!agaipotensi kegunaan masadepan"

  Aras $ Menjelaskan dengan #onto kepentingan dan langka-

  langka pemeliaraan danpemuliaraan tum!u-tum!uan semula jadi dan

  idupan liar

  0um!ang saranlangka-langkapemeliaraan danpemuliaraantum!u-tum!uansemula jadi danidupan liar"

  Melukis postertentangpemeliaraandan pemuliaraantum!u-tum!uansemula jadi danidupan liar"

  Mengadakanpermainan alamsekitar"

  &ayangan 5ideotentang tum!u tum!uan semula

  jadi dan idupan liar

  Men#intai:egara

  BBM /BBB1 "%uku&eks2 &ayangan;isual

  Latian

  %uku &eksm"s 12 - 13

  B5D3Meli!atkan diri dalampel!agai akti5itiperingkat sekola +komuniti setempatmengenai penjagaanalam sekitar"B6D1Mempersem!akanidea+ dapatan+#iptaan+produk untuk

  kesejateraanpersekitaran"B6D2Men#adangkan langka-langka pengurusantum!uan semula

  jadidan idupan liar"B6D2Men#adangkan langka-langka mengurangkankegiatan manusiateradap alam sekitar"B6D3Mempamerkansikap+tingkalaku mesraalam sekitar

  Minggu.1- .3 Kerja kursus geografi

 • 7/23/2019 Rpt Geo Tingkatan 1 2015

  25/25

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2015)

  Minggu..-.6 BBRCK0)): )K?CR &)?>: 2(1

  MC:44>.6-( >&C )K?CR &)?>:

  21"11"1-3"1"16

  ,C0B,C)K): O*B? 8

  : /)&C: 0?)?)M)? %C:&C 0)M0>,,C:

  25