of 23 /23
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PEREMPUAN, SANDAKAN RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU 2016 MINGGU TARIKH TAJUK OBJEKTIF AKTIVITI NILAI ABM 1 4 – 8 Januari PENGENALAN SUKATAN PELAJARAN PELAJARAN TING 1 TILAWAH AL-QURAN Bacaan ayat 1-10 Surah Al-Baqarah Tajwid- Hukum Ikhfak Diakhir pelajaran murid dapat: - membaca ayat yang ditentukan - membaca ayat dengan fasih dan lancar serta mengikut hukum tajwid - mencungkil pengetahuan dan kemahiran murid mengenai bacaan al-Quran. - mendengar bacaan contoh melalui guru atau pita rakaman. Rajin membaca al- Quran Al-Quran Carta Kaset Teks AQIDAH Konsep Aqidah - Menerangkan pengertian aqidah - Menjelaskan ciri-ciri aqidah yang betul -Menyenaraikan tujuan mempelajari aqidah -membincangkan perkara- perkara yang membina aqidah seperti memerhati kejadian alam. -membuat carta tentang sifat- sifat Allah dan Rasul yang terkandung dalam lafaz shahadah Yakin kewujudan Allah Taala Gambar Kaset Keratan akhbar IBADAH Konsep fardu ain dan fardu kifayah -Menerangkan konsep fardu ain dan fardu kifayah -Menerangkan pengertian dan contoh fardu di atas -Memberi tiga akibat mengabaikan fardu kifayah -sumbangsaran tentang amalan fardu ain dikalangan murid-murid -membincangkan kepentingan fardu kifayah dalam membangunkan negara Melakukan amal soleh Maju dalam pelajaran dan tulus akhlak Buku catatan Gambar Keratan akhbar

RPT Pendidikan Islam Tingkatan 1 2016

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RPT PAI T1 2016

Text of RPT Pendidikan Islam Tingkatan 1 2016

 • SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPEREMPUAN,SANDAKANRANCANGANPELAJARANPENDIDIKANISLAMTINGKATANSATU2016MINGGU TARIKH TAJUK OBJEKTIF AKTIVITI NILAI ABM

  1

  4 8 Januari

  PENGENALANSUKATANPELAJARANPELAJARANTING1TILAWAHAL-QURANBacaan ayat 1-10SurahAl-BaqarahTajwid- HukumIkhfak

  Diakhirpelajaranmuriddapat:-membacaayatyangditentukan-membacaayatdenganfasihdanlancarsertamengikuthukumtajwid- mencungkil pengetahuandan kemahiran muridmengenaibacaanal-Quran.- mendengar bacaan contohmelalui guru atau pitarakaman.

  Rajinmembaca al-Quran Al-QuranCartaKasetTeks

  AQIDAHKonsepAqidah -Menerangkanpengertianaqidah- Menjelaskan ciri-ciri aqidahyangbetul-Menyenaraikan tujuanmempelajariaqidah-membincangkan perkara-perkara yang membinaaqidah seperti memerhatikejadianalam.-membuatcartatentangsifat-sifat Allah dan Rasul yangterkandung dalam lafazshahadah

  YakinkewujudanAllahTaala GambarKasetKeratanakhbarIBADAHKonsep fardu ain danfardukifayah-Menerangkan konsep fardu aindanfardukifayah-Menerangkan pengertian dancontohfardudiatas-Memberi tiga akibatmengabaikanfardukifayah

  -sumbangsaran tentangamalan fardu ain dikalanganmurid-murid-membincangkankepentingan fardu kifayahdalammembangunkan negara

  MelakukanamalsolehMaju dalampelajaran dantulusakhlak

  BukucatatanGambarKeratanakhbar

 • MINGGU TARIKH TAJUK OBJEKTIF AKTIVITI NILAI ABM -membuat senarai semakperkara fardu ain dan fardukifayah yang dilakukan olehmuridsetiaphari

  2

  11 15 Januari

  TILAWAHAL-QURANBacaan ayat 9-16SurahAl-BaqarahTajwid-hukumIzharDiakhirpelajaranmuriddapat:-membacaayatyangditentukan-membacaayatdenganfasihdanlancar- membaca ayat dengan fasih,lancardanbetulmengikuthukumtajwid

  -mencungkil pengetahuandan kemhiran muridmembacaal-Quran-memperdengarkan bacaancontohmelaluiguruataupitarakamanKasih kepadaal-Quran Al-QuranCatraKaset

  AYATHAFAZANSurahal-Baqarahayat1-5 -menghafaz ayat yang telahditentukan-menghafaz ayat yang telahditentukan secara bacaan tadwirdanhukumtajwid-Guru memperdengarkanbacaanayathafazantersebut-meminta beberapa orangpelajar membaca ayattersebut-pelajar membaca secaraberamai-ramai

  Berazammenghafaz al-Quran CartaayatKadimbasanBukuIBADAHBersuci asaskebersihan -menyatakan pengertian najisdanbahagiannya-membezakan jenis-jenis najisdancaramenyucikannya-menjelaskan hikmah-hikmahbersuci

  -guru menunjukkan caramenyuci najis mukhaffafah,mutawasittah danmughallazah kemudiandiikutimurid-menyelesaikan masalahberkaitan dengan hukumnajis dan caramenyucikannya.

  Mengamalkancara bersucidengansempurnaLCDProjektorGambarBahancetakanKadmanila

 • MINGGU TARIKH TAJUK OBJEKTIF AKTIVITI NILAI ABM

  3 18 22 Januari

  TILAWAHAL-QURANBacaan ayat 17-32Surahal-BaqarahTajwid hukumIdghammaalghunnahDiakhirpelajaranmuriddapat:-membacaayatyangditentukan-membacaayatdenganfasihdanlancar-membaca ayat dengan fasih,lancardanbetulmengikuthukumtajwid

  -mencungkil pengetahuandanvkemahiran muridmembacaal-Quran-memperdengarkan bacaancontohmelaluiguruataupitarakamanKasih kepadaal-Quran Al-QuranCatraKaset

  AYATKEFAHAMANAyat 1-5 Surah al-Baqarah "Al-Quranmenjanakecemerlanganhidup"menjelaskankoseptakwa-menyenaraikanciri-cirimukminbertakwa-menjelaskan pengajaran dankelebihanayattersebut

  -menjelaskanpengertianayatsecararingkas-perbincangan berkumpulantentangtajukberikut:konseptakwa, ciri-ciri mukminbertakwa dan perkara-perkaraghaib

  Yakinterhadapkebenaran al-QuranLCDProjektorBahanbercetak

  AKHLAKISLAMIAHAdab menjaga fitrahlelakidanperempuan -menjelaskan konsep adabmenjadafitrahlelakidanperempuan-menyenaraikanperbuatanyangmenyalahifitrahkejantinaan-menyebutcontohperbuatandanbalasan perbuatan menyalahifitrah

  -sumbangsaran tentangaktivitiremajakhususnyaisulelakimenyerupaiperempuanatausebaliknya-perbincangan berkaitanhikmahmematuhi fitrah kejadianmanusia

  Menjauhi diridaripadaperkara-perkarashubhah danharamLCDProjektorGambarKeratanakhbar

  4 25 29 Januari

  HADISNABAWIAHAl-Quran dan hadispanduan hidupmukminDiakhirpelajaranmuriddapat:-membacahadisdenganbetul-menyatakan hukum berpegangkepada keduanya menyebutkesan buruk menolak hadis dan

  -membaca hadis secaraberkumpulan-penerangantentangmaksudhadis-menerangkan kelebihanYakin akankebenaranhadis danberamaldengannya

  NotaBukurujukan

 • MINGGU TARIKH TAJUK OBJEKTIF AKTIVITI NILAI ABMpengajarandarihadis menghafaz al-Quran danhadisIBADAHKonsepbersuci -menyatakanpengertianbersuci-mengemukakan akibatmengabaikan kebersihan kepadadiri,masyarakatdannegara-merumuskanhikmahbersuci-mencungkil pengetahuandan pengalaman muridberkaitandengannajis-perbincangan mengenaibahan-bahan yang bolehdigunakanuntukbersuci

  Yakin dirisentiasabersih darisegi rohanidanjasmaniLCDProjektor

  SIRAHNABAWIAHMasyarakat Arabsebelum dan selepasIslam-menyatakanpengertianjahiliah-menjelaskan akhlak masyarakatarabjahiliah-merumuskan peranan Islammengubah corak hidupmasyarakatyangbertamadun

  -perbincangan tentangkehidupan zaman jahiliahdanmasyarakatkini-kuiz tentang masyarakatsebelum dan selepaskedatanganRasulullahMenjauhiamalan burukmasyarakatjahiliah

  LCDProjektor

  5

  1 5

  Februari

  AYATKEFAHAMANSurahal-Baqarahayat34-38"MencontohikepatuhanMalaikat"Diakhirpelajaranmuriddapat:-menceritakankisahAdamdanHawadisyurga-menyatakansifat-sifatsyaitandalammenyesatkanmanusia-menjelaskanlangkah-langkahuntukmenggelakkandaripadaterpengaruhdengansyaitan

  -memperdengarkan bacaanayat-bercerita tentangkandunganayat-perbincangan mengenai:sejarah kejadian manusia,peranan iblis dan sifatnyaserta cara-caramenjagadiridaripadagodaaniblis

  Taat kepadaperintahAllah LCDProjektorTransperansiIBADAHBersucidaripadanajis -menyatakan pengertian najisdanbahagiannya-membezakan jenis-jenis najisdancaramenyucikannya-menjelaskan hikmah-hikmah

  -guru menunjukkan caramenyuci najis mukhaffafah,mutawasittah danmughallazahkemudiandiikutimuridMengamalkancara bersucidengansempurna

  OHPGambarBahancetakanKadmanila

 • MINGGU TARIKH TAJUK OBJEKTIF AKTIVITI NILAI ABMbersuciAKHLAKISLAMIAHAdabkepadaibubapa -menyatakan cara beradabdengankepadaibubapa-menyatakan martabat ibu bapadanhukumnya-menyebut tiga contoh berbaktikepadaibubapa-berbincang tentang carayang dapat mengembirakanibubapa-menghafaz doa untukkesejahteraanibubapa

  BerkasihsayangbertanggungjawabOHPGambarKeratanakhbar

  6 8 - 12

  Febuari

  TILAWAHAL-QURANBacaan ayat 33-40Surahal-BaqarahTajwid hukumIdghammaalghunnahDiakhirpelajaranmuriddapat:-membacaayatyangditentukan-membacaayatdenganfasihdanlancar- membaca ayat dengan fasih,lancardanbetulmengikuthukumtajwid

  -talakkidanmushafahah-membacasecaraindividudibawahperhatianguru-membaca berkumpulan dibawahbimbingannaqibRajin dantekunmembaca al-Quran

  BukuteksKasetAQIDAHAsasaqidahIslam -menyatakan aspek-aspek ilmuaqidah-menyenaraikan perkara-perkarayang boleh membatalkanshahadah-menyatakan akibat buruk orangyang tidak mempelajari limuaqidah

  -meminta muridmenyenaraikan perbuatanyangmerosakkaniman-menjawab beberapa soalansebagailatihanpengukuhanBerusahamenjaga diridaripadaperkara yangbolehmerosakkanaqidah

  SIRAHNABAWIAHRiwayat hidupRasulullah-menceritakansalsilahketurunanbagindasecararingkas-menerangkan kisah hidupRasulullahhinggakeakhirhayatbaginda-mengambil iktibar sifat baginda

  -bernasyiddanberselawatkeatasRasulullah-menyusun salsilahketurunanRasulullahCinta kepadaRasulullahdenganberselawatTaat kepadaperintah

  OHPKadmanilaKertasmahjong

 • MINGGU TARIKH TAJUK OBJEKTIF AKTIVITI NILAI ABMyangtabahmenghadapiujian -pertandingan berceritakisah-kisahkehidupanRasulullah Rasulullah

  7 15 19 Febuari

  AYATKEFAHAMANSurahal-Baqarahayat83"Berbudidanberbakticarahidupmukmin"-menceritakan secara ringkaskisahBaniIsrail-menyatakan larangan Allahberdasarkanayat-menerangkan tanggungjawabterhadapibubapa,kaumkerabat,anakyatimdanorangmiskin

  -membaca ayat denganlancardanfasih-menerangkanmaksudayat-perbincangan mengenai:cara berbakti kepada ibubapa dan masyarakat dancaraberkomunikasi

  Taat kepadaAllahIstiqamahdalam ibadahsolatGambarKeratanakhbarCD

  AQIDAHAsasaqidahIslam -menerangkan empat aspekpentingdalamaqidah-menerangkan tiga faktorpenyelewenganaqidah-menyebutcaramenjagaaqidah-sumbangsaran muridtentang rukun iman danislam-perbincangantentangajaransesatyangberlaku-mengumpul keratan akhbarberkaitan menjagakepentinganaqidah

  Sentiasa pekadengan isu-isukeruntuhanimanBukurujukanGambarCartarukuniman

  IBADAHIstinjak -menjelaskanpengertianistinjak-menyenaraikan alat-alat istinjakdancaramenggunakannya-menerangkanhikmahdankesanberistinjak-mencungkil pengalamanpelajar-tunjuk cara istinjak yangsempurna-perbincangan tentangkepentingan menjagakebersihan dan kesihatandiri serta isu-isu berkaitanistinjak

  YakinterhadapkebersihandiriAlat yangbolehdigunakanuntukberistinjak

 • MINGGU TARIKH TAJUK OBJEKTIF AKTIVITI NILAI ABM

  8 22 -26 Febuari

  TILAWAHAL-QURANBacaan ayat 83-85Surahal-Baqarah Diakhirpelajaranmuriddapat:-membacaayatyangditentukan-membacaayatdenganfasihdanlancar- membaca ayat dengan fasih,lancardanbetulmengikuthukumtajwid

  -talakkidanmushafahah-membacasecaraindividudibawahperhatianguru-membaca berkumpulan dibawahbimbingannaqibRajin dantekunmembaca al-Quran

  BukuteksKasetAYATKEFAHAMANSurahal-Baqarahayat155-156 -menyatakan jenis-jenis ujianAllah-menyenaraikan contoh ujianAllahkeatasmanusia-menjelaskan tujuan manusiadiberiujiandidunia

  -perbincanganberkaitancontoh-contohujianAllah,tujuanAllahmemberiujiankepadamanusiadancaramenghadapiujiantersebutSabarmenghadapidugaanhidup BukurujukanMajalah

  IBADAHWuduk danhikmahnya -menjelaskan erti wuduk, rukundansunatwuduk-menyebut adab-adab ketikaberwuduk-menjelaskanhikmahberwuduk-bersoaljawab untukmencungkil pengetahuanmuridmengenaiwuduk-guru menunjukkan caraberwuduk dengan sempurnadiikutimurid

  SentiasaberwudukBerjimatmenggunakanairBilikwudukAlatanberwuduk

  9

  29 Februari 4 Mac

  TILAWAHAL-QURANBacaanayat124-167Surahal-BaqarahTajwid hukumQalalahDiakhirpelajaranmuriddapat:-membacaayatyangditentukan-membacaayatdenganfasihdanlancar- membaca ayat dengan fasih,lancardanbetulmengikuthukumtajwid

  -talakkidanmushafahah-membacasecaraindividudibawahperhatianguru-membaca berkumpulan dibawahbimbingannaqibRajin dantekunmembaca al-Quran

  BukuteksKasetAQIDAHKonsep muslim dan -menjelaskan pengertian Islam,imandanihsan -kerjakumpulan-menyenaraikan rukun iman Bersyukurdengan Bukurujukan

 • MINGGU TARIKH TAJUK OBJEKTIF AKTIVITI NILAI ABMmukmin -menyenaraikan rukun iman danislam-menerangkan hubungan antaraiman,islamdanihsandanrukunislam-sumbangsaran tentangkesanberimankepadaAllah rahmat imanyangditerima NotaSIRAHNABAWIAHKejayaan Rasulullahmeletakkan aqidahyangkukuh

  -menyatakan bukti-buktiRasulullah sebagai pembawarahmatkeseluruhalam-menyenaraikansifat-sifatterpujisebelummenjadirasul-menyatakan amalan-amalanburukmasyarakatjahiliah

  -bercerita tentang sifat-sifatterpuji Rasulullah sebelummenjadirasul-simulasi mengenai caraRasulullah menyelesaikanmasalahHajarulAswad-perbandinganamalanburukmasyarakat jahiliah danmasyarakathariini

  Cinta kepadaRasulullah KadmanilaBukurujukan10

  7 11 Mac PraPeperiksaanSemester1

  11 12 - 20 Mac CUTIPERTENGAHANSEMESTER1

  12 21 - 25 Mac

  IBADAHMandidanhikmahnya Diakhirpelajaranmuriddapat:-menyatakan pengertian mandidanjenisnya-menjelaskan sebabmandi wajibmenunjukcaramandiwajibyangbetulmenggunakananakpatung-menguji pengalaman danpengetahuan muridberkaitan amalan mandiwajib-perbincangan berkumpulanmengenai hikmah mandiwajib

  Menjagakebersihandiri GambarCD caramandiwajibSIRAHNABAWIAHStrategi perjuanganRasulullahdiMekah -menerangkan strategi dakwahsecarasulitdansecaraterbuka-menyenaraikan tiga faktorpenentangan dakwah rasul oleh

  -forumbertajuk "pendakwahyangberjaya"-membuat lawatan sambilbelajar ke pusat-pusatMeneruskanperjuanganRasulullah NotaBukurujukan

 • MINGGU TARIKH TAJUK OBJEKTIF AKTIVITI NILAI ABMorangQuraisy-menjelaskan faktor kejayaandakwahnabi dakwah sambil mengumpulnota-kajianperpustakaanAKHLAKISLAMIAHAdab bergaul dengankeluarga -menjelaskan adab bergauldengankeluarga-menyenaraikan contoh yangmenyalahiadabbergaul-mempraktikkan adab bergauldengan ahli keluarga mengikuthukumsyarak

  -sumbangsaran mengenaidefinisiahlikeluarga-perbincangan isu sumbangmahramHormat-menghormatiBerakhlakmulia

  GambarKeratanakhbar

  13 28 Mac

  1 April

  TILAWAHAL-QURANBacaan ayat 168-174Surahal-Baqarah Diakhirpelajaranmuriddapat:-membacaayatyangditentukan- membaca ayat dengan fasih,lancardanbetulmengikuthukumtajwid-mengenal beberapa hukumtajwiddalampotonganayatyangdibaca

  -membaca dengan bantuanpelajarturus-menyebut kalimah tertentuyang mempunyai hukumikhfak syafawi dan ikhfakhakikiRajin dantekunmembaca al-Quran

  BukuteksKaset

  AYATHAFAZANSurahal-Baqarahayat201-menghafaz ayat yang telahditentukan-menghafazayatyangditentukansecarabacaantadwir-menghafaz ayat mengikuthukumtajwid

  -guru memperdengarkanbacaanayathafazantersebut-meminta beberapa orangmuridmembaca-membacaberamai-ramaiRajin, tekundan sabarmenghafaz al-Quran

  Al-QuranKasetSIRAHNABAWIAHHijrah Rasulullah keMadinah -menyatakankonsephijrah-menjelaskan suasana dan faktorhijrah-menyebut tiga hikmah yang

  -bercerita tentang konsep,faktordankesanhijrah-kuizhijrah-membuat kajianTaat perintahAllahSanggupberkorban

  LogohijrahBahancetakan

 • MINGGU TARIKH TAJUK OBJEKTIF AKTIVITI NILAI ABMdiperolehi daripada peristiwahijrah perpustakaan berkaitanperistiwahijrah

  14

  4 8 April

  AYATKEFAHAMANSurahal-Baqarahayat168"Makanan halal danharam menurutIslam"-membezakan antara makananhalaldanharammenurutgarisansyarak-menyatakanjenis-jenismakananyang membina kesihatan mentaldanfizikal

  -sumbangsaran mengenaijenis-jenis makanan yangdigemari kemudianmengaitkannyadengantajuk-mengadakanforumbertajuk" Amalan makanan yangseimbang"

  MengamalkanmakananyangseimbangdalamkehidupanGambarKeratanakhbar

  AQIDAHRukun iman terasaqidahIslam -menyebutperkararukuniman-menyenaraikan akibat tidakmempercayairukuniman-menjelaskan hikmah percayakepadarukuniman-kerjaberkumpulan-menyenaraikanrukuniman-menjelaskan maksud rukuniman

  BertakwaBeramalsoleh KadmanilaNota bukurujukanIBADAHTayamum -menerangkan erti tayamum,syaratsertarukun-rukunnya-mennjukkan cara bertayamumdenganbetul-menyenaraikan tiga perkarayang boleh membatalkantayamum

  -gurumenunjukkancarabertayamumdenganbetulkemudiandiikutidenganmurid-muriddalamkumpulandengansempurnaBersikappositif dalamamalibadah Debupasir

  15

  11 15 April

  TILAWAHAL-QURANBacaan ayat 198-203Surahal-Baqarah Diakhirpelajaranmuriddapat:-membacaayatyangditentukan-membacaayatdenganfasihdanlancar- membaca ayat dengan fasih,lancardanbetulmengikuthukumtajwid

  -talakkidanmushafahah-membacasecaraindividudibawahperhatianguru-membaca berkumpulan dibawahbimbingannaqibRajin dantekunmembaca al-Quran

  BukuteksKaset

 • MINGGU TARIKH TAJUK OBJEKTIF AKTIVITI NILAI ABMAYATKEFAHAMANSURAH AL-Baqarahayat201"Kepentingan doadalamhidupmukmin"-menyatakanmaksuddoa-menerangkan kepentingan doadalamkehidupan -perbincanganberkaitanfungsi,adab,hikmahdancara-caraAllahmemperkenankandoamanusia

  BertawakalkepadaAllah KasetBukurujukanIBADAHSertudansamak -menerangkan pengertian sertudansamak-membezakan antara cara sertudansamak-menerangkan hikmah sertu dansamaksertadalil-dalilnya-sumbangsaran tentangbagaimana cara muridmenyamaknajisberat-menunjukkancarasertudansamakyangbetul-perbincangan himah sertudansamakdalamibadah

  Mengutamakan kebersihandan kesuciandalamhidupAlatanuntuk sertudansamak

  16

  18 22

  April

  HADISNABAWIAHIlmu pengetahuanasaskejayaan Diakhirpelajaranmuriddapat:-menjelaskanpengertianhadis-menyatakan cara untukmengamalkansuruhanhadis-menyebut ciri-ciri ilmu yangdibenarkandalamIslam-menulis semula potonganhadisdanmembacanya-menulisakibatmengabaikanilmu-membuat kajian tentangkeperluan ilmu untukmembangun diri dan umatIslam

  Sabar dalammenuntutilmu BukuteksKeratanakhbarAKHLAKISLAMIAHAdabberguru -menyatakangarispanduanadabberguru-mematuhi arahan guru,membantudanmenghormatinya-memberi contoh bagaimanamenghormatiguru

  -murid diminta berceritamengenai guru yangdisayangi-menyenaraikan jasa danpengorbananguru-membuat kad ucapan hariguru

  BerterimakasihBersopan bilabertemuguruKaducapangambar

 • MINGGU TARIKH TAJUK OBJEKTIF AKTIVITI NILAI ABMSIRAHNABAWIAHTokoh pejuang Islam"SitiKhadijah" -menceritakan secara ringkasriwayathidupKhadijah-menerangkan peranan Khadijahsebagai pendorong dakwahRasulullah-mencatat perkara pentingtentangKhadijah-menceritakan ketabahanbeliau dalam menegakkanagamaIslam

  TabahmenghadapicabarandalampelbagaisituasiGambarBukucatatanNotabercetak

  17

  25 29

  April

  TILAWAHAL-QURANBacaan ayat 291-247Surahal-Baqarah Diakhirpelajaranmuriddapat:-membacaayatyangditentukan-membacaayatdenganfasihdanlancar- membaca ayat dengan fasih,lancardanbetulmengikuthukumtajwid

  -talakkidanmushafahah-membacasecaraindividudibawahperhatianguru-membaca berkumpulan dibawahbimbingannaqibRajin dantekunmembaca al-Quran

  BukuteksKasetAYATHAFAZANSurahal-Baqarahayat201 -menghafaz ayat yang telahditentukan-menghafazayatyangditentukansecarabacaantadwir-menghafaz ayat mengikuthukumtajwid

  -guru memperdengarkanbacaanayathafazantersebut-meminta beberapa orangmuridmembaca-membacaberamai-ramaiRajin, tekundan sabarmenghafaz al-Quran

  Al-QuranKasetIBADAHHikmah bersucidalam kehidupanindividu danmasyarakat

  -mengetahui bahawa Islam ialahagama yang mengambil beratkebersihanrohanidanjasmani-menjelaskan akibatmengabaikan kebersihan diridanaalamsekitar-menghuraikan usaha-usahauntukmenjagaalamsekitar

  -kerjakumpulandanpembentanganperbincanganmengenaiakibatmengabaikankebersihandiridanalamsekitarsertacaramengatasinya

  Sentiasamenjagakebersihanrohani danjasmaniKeratanakhbarKadmanila

 • MINGGU TARIKH TAJUK OBJEKTIF AKTIVITI NILAI ABM

  18

  2 6 Mei

  TILAWAHAL-QURANBacaan ayat 248-250Surahal-Baqarah Diakhirpelajaranmuriddapat:-membacaayatyangditentukan-membacaayatdenganfasihdanlancar- membaca ayat dengan fasih,lancardanbetulmengikuthukumtajwid

  -talakkidanmushafahah-membacasecaraindividudibawahperhatianguru-membaca berkumpulan dibawahbimbingannaqibRajin dantekunmembaca al-Quran

  BukuteksKasetIBADAHSolat fardu dankewajipannya -menjelaskan pengertian solatsertasyaratwajibdansahnya-menyenaraikan rukun-rukunsolat-mengerjakan solat dengankhusyuk

  -perbincangan tentanghikmahsolat-menulis keburukanmeninggalkansolat-menyediakan senarai semaksolatfardukepadamurid

  Taat perintahAllah KadimbasanSenaraisemakAKHLAKISLAMIAHAdabmenuntutilmu -menjelaskan konsep menuntutilmu-memahami tingkah laku muridyangtidakmemenuhiadabdalammenuntutilmu-menyebut kelebihan orang yangberilmu

  -menyenaraikan keutamaanilmu-berceritatentangNabiMusadanNabiKhidhirCintakanilmu KeratanakhbarGambarBukurujukan

  19

  9 13 Mei

  AYATKEFAHAMANSurahal-Baqarahayat219"Arak dan judimemusnahkankehidupan"Diakhirpelajaranmuriddapat:-menerangkan pengertian arakdanjudi-menjelaskan keburukan arakdanjudi-menjelaskan tindakan yangpatut dikenakan ke atas

  -guru memperdengarkanbacaanayatdanmaksudayattersebut-perbincangan mengenaikeburukan arak, judi, rokokdandadah

  BerusahamenghindarilaranganAllahTaalaGambarKeratanakhbar

 • MINGGU TARIKH TAJUK OBJEKTIF AKTIVITI NILAI ABMpeminumarakdanpenjudiIBADAHSolat fardu dankewajipannya -menyatakanmaksudsunatab'addansunathai'at-membezakan kedua sunattersebut-menerangkan hikmahmenunaikansolat-perbincangan tentanghikmahsolat-menulis keburukanmeninggalkansolat-menyediakan senarai semaksolatfardukepadamurid

  Taat perintahAllah KadimbasanSenaraisemakAKHLAKISLAMIAHAdab menjaga hartasekolah -mengetahuiadabterhadaphartasekolah-mengetahui akibat burukmerosakkanhartasekolah-menerangkan cara menjagahartasekolah-gotong-royong membersihdan mencantikkan hartasekolah-sumbangsaran untukmenjadikan sekolahkusyurgaku"-melawat sekolah terpilihdari segi kebersihan dandisiplin

  Amanah danbertanggungjawab Gambar

  20

  16 20 Mei

  AYATHAFAZANSurahal-Baqarahayat255 -menghafaz ayat yang telahditentukan-menghafazayatyangditentukansecarabacaantadwir-menghafaz ayat mengikuthukumtajwid-guru memperdengarkanbacaanayathafazantersebut-meminta beberapa orangmuridmembaca-membacaberamai-ramai

  Rajin, tekundan sabarmenghafaz al-QuranBukuteksKaset

  IBADAHKhusyuk dalam solatdan kesannya kepadakehidupanmuslim-menjelaskanertikhusyuk-menerangkan contoh khusyukdari sudut akal fikiran,penglihatandanpendengaran-menerangkan usaha-usahakearahkhusyuk

  -bercerita tentang kisahsahabatyangkhusyukketikasolat-mencungkil pengalamanpelajar yang tidak khusyukserta masalah yang merekaTaatmendirikansolat GambarBukurujukan

 • MINGGU TARIKH TAJUK OBJEKTIF AKTIVITI NILAI ABMhadapi-membuatnotaringkasAQIDAHDalilkewujudanAllahSWT -membaca dalil kewujudan Allahberdasarkan ayat 62 Surah az-Zumar-mengemukakan bukti keesaanAllahmelaluialamsyahadah-menceritakan proses kejadianmanusia

  -sumbangsaran pengalamanmurid tentang asal usulkejadianmanusia-kerja berkumpulan;menjalankan kaji selidiktentang proses kejadianmanusia-perbincangan hikmahkejadian anggota badanmanusia

  Insaf tentangasal kejadianmanusia OHPGambar

  21 23 27 Mei PeperikaanSemester122 & 23 28 Mei 12 Jun CUTIPERTENGAHANTAHUN

  24 13 -17 Jun

  TILAWAHAL-QURANBacaan ayat 262-265Surahal-BaqarahTajwid hukummadaridlissukunDiakhirpelajaranmuriddapat:-membacaayatyangditentukan-membacaayatdenganfasihdanlancar- membaca ayat dengan fasih,lancardanbetulmengikuthukumtajwid

  -talakkidanmushafahah-membacasecaraindividudibawahperhatianguru-membaca berkumpulan dibawahbimbingannaqibRajin dantekunmembaca al-Quran

  BukuteksKasetIBADAHTuntutan solatberjemaah -menyebut pengertian solatberjemaah-menyatakan syarat dankepentingannya-menjelaskan mengapa solat

  -penerangan tentang solatberjemaah-perbincangan mengenaikelebihansolatberjemaahMemupuksifat disiplindikalanganmurid

  GambarBukuteks

 • MINGGU TARIKH TAJUK OBJEKTIF AKTIVITI NILAI ABMtersebutdigandakanpahalanyaAQIDAHDalilkewujudanAllahS.W.T -menyenaraikan kejadian alamini yang di luar kemampuanmanusia-menjelaskan hikmah kejadianalam-menerangkan cara-caramensyukuri kejadian alamciptaanAllah

  -sumbangsaran pengalamanmurid tentang asal usulkejadianmanusia-kerja berkumpulan;menjalankan kaji selidiktentang proses kejadianmanusia-perbincangan hikmahkejadian anggota badanmanusia

  BersyukurdengannikmatAllah OHPGambarBukurujukan

  25

  20 24 Jun

  TILAWAHAL-QURANBacaan ayat 266-270Surahal-Baqarah Diakhirpelajaranmuriddapat:-membacaayatyangditentukan-membacaayatdenganfasihdanlancar- membaca ayat dengan fasih,lancardanbetulmengikuthukumtajwid

  -talakkidanmushafahah-membacasecaraindividudibawahperhatianguru-membaca berkumpulan dibawahbimbingannaqibRajin dantekunmembaca al-Quran

  BukuteksKasetAYATKEFAHAMANSurahal-Baqarahayat255Keagungan dankekuasaan AllahS.W.T

  -menerangkan tanda-tandakeagungan dan kekuasaan Allahs.w.t.-menyebut kelebihan zikir danayatkursi-menyatakan pengajaran ayatkursi

  -membacaayatdanmemberipengertianayattersebut-perbincangan berkumpulanberkaitan menyenaraikantanda-tanda kekuasaan Allahpada diri, tumbuhan, haiwandanalam

  SentiasamemikirkankekuasaanAllahTaalaGambarpemandanganNota

  IBADAHTuntutan solatberjemaah -menjelaskan maksud masbukdanmuafik-menerangkan cara untuk -menunjukkancaramasbukdanmuafikketikamelakukansolatberjemaah Taat perintahAllahTaala GambarOHP

 • MINGGU TARIKH TAJUK OBJEKTIF AKTIVITI NILAI ABM makmum masbuk dan makmummasbuk

  26

  27 Jun 1 Julai

  AYATKEFAHAMANSurahal-Baqarahayat256Berpegang teguhdenganagamaAllah-menjelaskan bukti agama Islamberkembang melalui dakwahbukankekerasan-menerangkanpengertiantaghut-membezakan antara ciri-ciriorangyangberimandankufur

  -membacaayatdanmemberipengertianayattersebut-perbincangan tentang caradakwah pada orang bukanIslam dan Islam serta ciri-ciri orang yang beriman dankufur

  Yakin denganjanjiAllahMenghindarkan diri dariamalantaghutGambarNota

  AYATHAFAZANSurahal-Baqarahayat284-286 -menghafaz ayat 286 surah al-Baqarah-menghafaz ayat secara tadwirdanmengikuthukumtajwid-guru memperdengarkanbacaancontoh-meminta murid membacasecaraindividu-tasmi'

  Berazammenjadihafizah Kitab al-QuranKasetSIRAHNABAWIAHTokoh pejuang IslamAbuBakarAs-Siddik -menceritakan secara ringkasriwayat hidup Abu Bakar As-Siddik-menerangkan peranan beliausebagaisahabatkaribRasulullah-menyenaraikan sumbanganbeliau

  -murid mencatat perkarapentingmengenaiAbuBakar-menceritakan kesetiaanbeliau-membuatbukuskrapsecaraberkumpulanmengenaicabaranyangbeliauhadapi

  MurahhatiSetiakawan BukurujukanNota

  27

  4 8 Julai

  TILAWAHAL-QURANSurahal-Baqarahayat271-280 Diakhirpelajaranmuriddapat:-membacaayatyangditentukan-membacaayatdenganfasihdanlancar- membaca ayat dengan fasih,lancardanbetulmengikuthokumtajwid

  -talakkidanmushafahah-membacasecaraindividudibawahperhatianguru-membaca berkumpulan dibawahbimbingannaqibRajin dantekunmembaca al-Quran

  BukuteksKaset

 • MINGGU TARIKH TAJUK OBJEKTIF AKTIVITI NILAI ABMIBADAHKonsepsolatJumaat -menyatakankonsepsolatJumaat-menyebutkelebihanhariJumaat-membezakan solat Jumaat dansolatZohor-menjelaskan maksud mastautin,bermukimdanmusafir-sumbangsaran tentangperbezaan antara solatJumaatdansolatZohor-latih tubi menyebut lafazniatsolatJumaat-menonton CD pelaksanaansolatJumaat

  MemuliakanhariJumaat CD solatJumaat

  SIRAHNABAWIAHTokohpejuangIslamSumaiyah bintiKhubbat-menceritakan secara ringkasriwayathidupSumaiyah-menerangkan cabaran danseksaan yang dihadapi bersamakeluarganya]-menjelaskan iktibar yang dapatdiambil dari kesabaran danketabahan beliaumempertahankanaqidahIslam

  -murid mencatat perkarapenting mengenai diriSumaiyah-membuat buku skrapmengenai pengorbananbeliau mempertahankanaqidahnya

  Mempertahankanaqidah BukurujukanOHP

  28

  11 15 Julai

  TILAWAHAL-QURANSurahal-Baqarahayat281-286 Diakhirpelajaranmuriddapat:-membacaayatyangditentukan-membacaayatdenganfasihdanlancar- membaca ayat dengan fasih,lancardanbetulmengikuthukumtajwid

  -talakkidanmushafahah-membacasecaraindividudibawahperhatianguru-membaca berkumpulan dibawahbimbingannaqibRajin dantekunmembaca al-Quran

  BukuteksKasetAYATKEFAHAMANSurahal-Baqarahayat284-286Sifat-sifatAllahTaala

  -menerangkan sifat-sifat Allahyangterdapatdalamayat-menyebut contoh-contohkeadilanAllah-membacateksdoadaripadaayat-membacaayatdanmemberipengertianayattersebut-menyenaraikan sifat-sifatAllahdalamayattersebut-mencatatpengajaranayat

  Sentiasamengagungkan kebesaranAllahTaalaKitab al-QuranWirid dandoa

 • MINGGU TARIKH TAJUK OBJEKTIF AKTIVITI NILAI ABMtersebutIBADAHKhutbahJumaat -menyatakanpengertiankhutbahJumaat-menjelaskan syarat sah danrukunnya-sumbangsaran pengalamanmurid tentang keadaan ahliJumaat semasa khatibmenyampaikankhutbah-menonton CD khutbahJumaat

  BerdisiplinKhusyuk NotaKadimbasan

  29 18 22

  Julai

  TILAWAHAL-QURANSurahal-Baqarahayat287-290 -membacaayatyangditentukan-membacaayatdenganfasihdanlancar- membaca ayat dengan fasih,lancar dan betul mengikuthukumtajwid-talakkidanmushafahah-membacasecaraindividudibawahperhatianguru-membaca berkumpulan dibawahbimbingannaqib

  Rajin dantekunmembaca al-QuranBukuteksKaset

  AYATHAFAZANSurahal-Baqarahayat284-286 -menghafaz ayat 286 surah al-Baqarah-menghafaz ayat secara tadwirdanmengikuthukumtajwid-guru memperdengarkanbacaancontoh-meminta murid membacasecaraindividu-tasmi'

  Berazammenjadihafizah Kitab al-QuranKasetIBADAHKhutbahJumaat Diakhirpelajaranmuriddapat:- menerangkan adab mendengarkhutbah- menjelaskan hikmahmendengarkhutbah-sumbangsaran pengalamanmurid tentang keadaan ahliJumaat semasa khatibmenyampaikankhutbah-menonton CD khutbahJumaat

  BerdisiplinKhusyuk NotaKadimbasan30

  25 29 Julai

  TILAWAHAL-QURANSurahal-Baqarahayat291-295 -membacaayatyangditentukan-membacaayatdenganfasihdanlancar- membaca ayat dengan fasih,-talakkidanmushafahah-membacasecaraindividudibawahperhatianguru-membaca berkumpulan di

  Rajin dantekunmembaca al-QuranBukuteksKaset

 • MINGGU TARIKH TAJUK OBJEKTIF AKTIVITI NILAI ABMlancardanbetulmengikuthukumtajwid bawahbimbingannaqibIBADAHAdab makmum solatJumaat -menjelaskan keistimewaan hariJumaat-menyatakan contoh adabsebelum, semasa dan selepassolatJumaat-menerangkan hikmah solatJumaat

  -perbincangan tentanghikmahsolatJumaat-menuliskan tentangkeburukan mereka yangtidak mematuhi adab solatJumaat-menghafaz zikir iktikaf dimasjid

  Memuliakanmasjid GambarKadmanilaNota

  AKHLAKISLAMIAHAdab membaca al-Quran -menyatakan hukum beradabmenjagaal-Quran-menyenaraikan adab sebelumdansemasamembacaal-Quran-sumbangsaran pengalamanmurid terhadap adabmembacaal-Quran-perbincangan tentangkelebihanmembacaal-Quran

  Beradabdengan al-Quran Al-QuranKaset

  31 1 5 Ogos

  IBADAHSolat sunat rawatibdantahiyatulmasjid Diakhirpelajaranmuriddapat:-menyatakankosepsolatsunat-memberi pengertian solat sunatrawatibdantahiyatulmasjid-sumbangsaran tentangpengalaman muridmengerjakansolatsunat-melaksanakan solat sunatrawatibdalamamalisolat-tunjuk cara solat tahiyatulmasjid

  Takut kepadaAllah danmeningkatkankeimananAl-QuranKaset

  AKHLAKISLAMIAHAdab membaca al-Quran -menerangkan adab selepasmembacaal-Quran-menjelaskan kesan burukabaikanadabmembacaal-Quran-menjelaskan hikmah menjagaadabmembacaal-Quran-perbincangan tentang adabmembacaal-Quran-peneranganhikmahberadabketikamembacaal-Quran

  Beradabdengan al-Quran Al-QuranKaset

 • MINGGU TARIKH TAJUK OBJEKTIF AKTIVITI NILAI ABMSIRAHNABAWIAHTokohpejuangIslamBilalBinRabah -menceritakan riwayat hidupBilalsecararingkas-menyatakan cabaran yangdihadapi beliau dalammempertahankanaqidahnya-menyebut tiga sumbangan Bilalsebagai pendokong dakwahRasulullah

  -mencatat riwayat hidupsecararingkas-perbincangan tentangcabaran umat Islam kinidalammengukuhkancabaraniman

  Tidak mudahputusasa GambarNota

  32

  8 12 Ogos

  TILAWAHAL-QURANSurahal-Baqarahayat296-299 -membacaayatyangditentukan-membacaayatdenganfasihdanlancar- membaca ayat dengan fasih,lancardanbetulmengikuthukumtajwid-talakkidanmushafahah-membacasecaraindividudibawahperhatianguru-membaca berkumpulan dibawahbimbingannaqib

  Rajin dantekunmembaca al-QuranBukuteksKaset

  IBADAHSolat sunat rawatibdantahiyatulmasjid Diakhirpelajaranmuriddapat:-menerangkan bahagian sunatrawatib-menjelaskan lafaz qabliah danba'diahmengikutwaktusolat.-menerangkan kaifiat solattersebut

  -sumbangsaran tentangpengalaman muridmengerjakansolatsunat-melaksanakan solat sunatrawatibdalamamalisolat-tunjuk cara solat tahiyatulmasjid

  Takut kepadaAllah danmeningkatkankeimananAl-QuranKaset

  AQIDAHDalilkewujudanAllahS.W.T -menjelaskan bukti-buktikewujudan Allah barpandukankejadianalam-menerangkan cara-caramensyukuri dan menghargaikejadianalamciptaanAllah-sumbangsaran pengalamanmurid tentang asal usulkejadianmanusia-kerja berkumpulan;menjalankan kaji selidiktentang proses kejadianmanusia

  BersyukurdengannikmatAllah OHPGambarBukurujukan

 • MINGGU TARIKH TAJUK OBJEKTIF AKTIVITI NILAI ABM-perbincangan hikmahkejadian anggota badanmanusia

  33

  15 19 Ogos PenilaianPBS&PAFA

  34 22 26 Ogos PenilaianPBS&PAFA35

  29 Ogos

  2 Sept

  PenilaianPBS&PAFA

  36 5 9 Sept PenilaianPBS&PAFA

  37 10 18 Sept CUTIPERTENGAHANSEMESTER2

  38 19 23 Sept Ulangkaji39 26 - 30 Sept Ulangkaji40 3 7 Oktober PeperiksaanAkhirTahun41 10 14 Oktober PeperiksaanPT3dijangkabermula42 17 21 Oktober 43 24 28 Oktober 27OktMAK(MajlisAnugerahKecemerlangan)

 • MINGGU TARIKH TAJUK OBJEKTIF AKTIVITI NILAI ABM

  44 31 Okt 4 Nov SPMdijangkabermula45 7 11 Nov 46 14 18 Nov 47 21 25 Nov

  CUTIAKHIRTAHUN(26NOV20161JAN2017)