Sah Od Prvog Do Osmog Razreda

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teme i jedinice

Text of Sah Od Prvog Do Osmog Razreda

 • Prvi razred

  (1 as nedeljno, 36 asova godinje)

  Sadraji programa

  I tema: Uvodni as (1)

  1. Uvodni as - upoznavanje sa nastavnim predmetom, udbenikom i nainom rada.

  II tema: Osnove aha, ahovske figure, njihovo kretanje i vrednost (13)

  AHOVSKA TABLA

  1. ahovska tabla, naziv ahovskih figura i njihovo postavljanje u poetni poloaj.

  2. Geometrija ahovske table.

  KRETANJE AHOVSKIH FIGURA

  1. Top:

  - osnovno kretanje topa;

  - koncept uzimanja protivnike figure.

  2. Lovac:

  - osnovno kretanje lovca.

  3. Dama:

  - osnovno kretanje dame;

  - koncept zatite figure.

  4. Skaka:

  - osnovno kretanje skakaa i njegove posebnosti;

  - pojam dvojnog udara.

  5. Peak:

  - osnovno kretanje peaka (kretanje unapred za jedno ili dva polja u prvom potezu);

  - kretanje peaka prilikom uzimanja protivnike figure (koso kretanje);

  - uzimanje protivnike figure u prolazu ("an pasan");

  - pretvaranje peaka u drugu figuru prilikom dolaska na poslednji red ("promocija").

  6. Kralj:

 • - posebnost i znaaj kralja;

  - osnovno kretanje kralja;

  - koncept aha kralju - napadanje kralja protivnikim figurama osim kralja;

  - nemogunost nalaenja protivnikih kraljeva na susednim poljima;

  - odbrana od aha - sklanjanje kralja, zaklanjanje od aha, uzimanje figure koja daje ah;

  - cilj igre - mat.

  VREDNOST AHOVSKIH FIGURA

  - peak kao jedinica mere;

  - uobiajeno vrednovanje figura (P = 1, S = L = 3, T = 5, D = 9 ili 10);

  - lake i teke figure.

  III tema: Obeleavanje i zapisivanje poteza (5)

  1. ahovski potez:

  - pravilno odigravanje i kompletiranje poteza;

  - ahovski sat i njegova uloga;

  - pravilo "taknuto - maknuto!".

  2. ahovska notacija i zapisivanje poteza:

  - ahovska polja i njihovo obeleavanje;

  - oznaavanje ahovskih figura;

  - zapisivanje ahovskih poteza u punom i skraenom obliku ("notacija");

  - obrazac za zapisivanje ahovske partije ("formular") i nain njegovog korienja.

  IV tema: ahovska igra i njena pravila (13)

  1. Uslovi pod kojima se moe izvoditi rokada:

  - kralj i rokadni top se nisu pomerali sa svojih poetnih poloaja;

  - izmeu kralja i rokadnog topa ne nalaze se figure;

  - kralj nije u ahu, ne prelazi preko polja napadnutog od strane protivnikih figura i nije u ahu po zavretku poteza.

  2. Elementarna taktika:

  - otkriveni ah;

 • - dvostruki ah.

  3. Osnove strategije - ahovski lavirint:

  - pravila "ahovskog lavirinta";

  - primeri "ahovskog lavirinta" sa zadatkom da se d ah protivnikom kralju.

  4. Pobeda jednog od igraa (odluena partija):

  - mat kralju;

  - predaja partije;

  - mat u jednom potezu;

  - mat kraljem i damom protiv kralja;

  - mat pomou kralja i dva topa protiv kralja;

  - mat kraljem i topom protiv kralja.

  5. Nereen ishod partije (remi):

  - nemogunost davanja mata figurama koje su preostale na tabli;

  - pat;

  - veiti ah;

  - trostruko ponavljanje pozicije;

  - pravilo 50 poteza;

  - ponuda i prihvatanje remija.

  6. Kralj i peak protiv kralja (K+P:K) - osnove:

  - promocija kao nain dobitka partije;

  - pravilo kvadrata;

  - pravilo jednostavne opozicije.

  V tema: Odigravanje partije (4)

  - Pravila ponaanja u prostorijama u kojima se igra ah, kao i pravila ponaanja prilikom igranja ahovske partije;

  - Osnovne smernice za poetak partije (centar, razvoj, rokada, materijal itd.);

  - Primeri nekih ahovskih partija: "uster-mat", Kostieva zamka;

  - Samostalno odigravanje ahovskih partija meu uenicima.

 • Podvrste aha (igre) koje mogu da se koriste za prvi razred:

  1. Tabla i figure (Memorijske igre).

  2. Top (Precrtavanje table).

  3. Linijske figure (Lanac; etva; Trening topom, lovcem i damom; Dama protiv dva lovca).

  4. Skaka (Konjiev skok; Hipodrom; Trening skakaima; Kontakt; Igra kruenja; Skakai u poteri; Konjiki duel).

  5. Peak (Samo peaci; Zavrnica sa peacima; Ovce i vuk).

  6. Utvrivanje kretanja i dejstva figura (Seljaka buna; Esencija aha; ahovski komarac; Crna kutija).

  7. Zapisivanje poteza i ahovska notacija (Podmornice).

  8. Utvrivanje ahovskih pravila (ua i princ Filip).

  9. Vrednost figura i njihova razmena (ah na iznajmljivanje; Vonja taksijem).

  10. Univerzalno primenljive igre (ahovska tafeta).

  Drugi razred

  (1 as nedeljno, 36 asova godinje)

  Sadraji programa

  I tema: Uvodni as (1)

  1. Uvodni as - upoznavanje sa ciljevima i zadacima programa i nainom rada.

  II tema: Otvaranje (4)

  1. Otvaranje kao poetni deo igre. Ciljevi igre u otvaranju.

  2. Osnovne smernice igre u otvaranju. Opta pravila igre u otvaranju.

  3. Podela otvaranja:

  - otvorene igre;

  - poluotvorene igre;

  - zatvorene igre.

  III tema: Osnove strategije - ahovski lavirinti (2)

  - Primeri "ahovskog lavirinta" sa zadatkom da se d ah protivnikom kralju;

  - Primeri "ahovskog lavirinta" sa zadatkom da se d mat protivnikom kralju.

 • IV tema: Sredinjica (5)

  1. Osnove sredinjice i njen znaaj.

  2. Osnovni naini miljenja u sredinjici:

  - planiranje (strateko razmiljanje);

  - konkretna igra (taktiko razmiljanje).

  V tema: Zavrnica (6)

  1. Kralj i dve lake figure protiv usamljenog kralja:

  - matiranje usamljenog kralja pomou dva lovca (kompletan postupak matiranja);

  - mat usamljenom kralju pomou lovca i skakaa (samo razmatranje zavrne slike);

  - nemogunost matiranja usamljenog kralja pomou dva skakaa (samo razmatranje zavrne slike).

  2. Kralj i peak protiv kralja (K+P:K):

  - promocija kao nain dobitka partije;

  - pravilo kvadrata;

  - pravilo jednostavne opozicije;

  - korienje pravila opozicije da bi se remizirala ili dobila zavrnica K+P:K;

  - ivini peak kao poseban sluaj.

  VI tema: Taktiki motivi (10)

  - dvostruki napad i dvojni udar (osnovni primeri);

  - vezivanje i odvezivanje figura (osnovni primeri);

  - otkriveni i dvostruki ah (osnovni primeri);

  - ugueni mat (osnovni primeri).

  VII tema: Odigravanje partija (8)

  1. Turnir uenika (4 kolska asa).

  2. Simultanka predmetnog nastavnika protiv uenika.

  3. Podvrste aha.

  Podvrste aha (igre) koje mogu da se koriste za drugi razred:

  1. Igre sa manjom kvadratnom tablom i standardnim figurama.

 • 2. Igre sa manjom pravougaonom tablom i standardnim figurama.

  3. Igre sa nestandardnim asimetrinim poloajem figura.

  4. Igre sa nestandardnim simetrinim poloajem figura.

  5. Igre sa standardnom tablom i figurama - ali drugaijim ciljem.

  6. Igre u kojima svako igra za sebe.

  7. Partnerske i timske igre.

  Trei razred - AH

  (1 as nedeljno, 36 asova godinje)

  Sadraji programa

  I tema: Uvodni as (1)

  1. Uvodni as - upoznavanje sa ciljevima i zadacima programa i nainom rada.

  II tema: Otvaranje - otvorene igre (6)

  Italijanska partija:

  - primeri dobre igre (mirna i otra igra);

  - kratke partije (minijature);

  - praktina igra.

  panska partija:

  - primeri dobre igre (varijanta izmene i glavna varijanta);

  - kratke partije (minijature);

  - praktina igra.

  III tema: Sredinjica (5)

  1. Strategija u igri i njen znaaj:

  - izmena figura kao metod realizacije materijalnih prednosti.

  2. Taktika u igri i njen znaaj:

  - rtvovanje figura;

  - pojam kombinacije.

 • IV tema: Zavrnice - figure protiv peaka (6)

  1. Dama protiv peaka:

  - dobitak damom protiv peaka na pretposlednjem redu (opti sluaj);

  - ivini peak na pretposlednjem redu protiv dame (pat kao motiv za remi);

  - lovev peak na pretposlednjem redu protiv dame (pat kao motiv za remi).

  2. Top protiv peaka:

  - opti sluaj;

  - ivini peak.

  3. Skaka protiv peaka:

  - opti sluaj;

  - ivini peak.

  V tema: Kombinatorni motivi (10)

  Kombinatorni motivi:

  - dvostruki napad i dvojni udar (sloeniji primeri);

  - vezivanje i odvezivanje figura (sloeniji primeri);

  - otkriveni i dvostruki ah (sloeniji primeri);

  - ugueni mat (sloeniji primeri);

  - otkrivanje i prekrivanje linija, redova i dijagonala (osnovni primeri);

  - odvlaenje i dirigovanje (osnovni primeri).

  VI tema: Odigravanje partija (8)

  1. Turnir uenika (4 kolska asa).

  2. Simultanka predmetnog nastavnika protiv uenika.

  3. Podvrste aha.

  Podvrste aha (igre) koje mogu da se koriste za trei razred:

  1. Igre sa manjom kvadratnom tablom i standardnim figurama.

  2. Igre sa manjom pravougaonom tablom i standardnim figurama.

 • 3. Igre sa nestandardnim asimetrinim poloajem figura.

  4. Igre sa nestandardnim simetrinim poloajem figura.

  5. Igre sa standardnom tablom i figurama - ali drugaijim ciljem.

  6. Igre u kojima svako igra za sebe.

  7. Partnerske i timske igre.

  etvrti razred - AH

  (1 as nedeljno, 36 asova godinje)

  Sadraji programa

  I tema: Uvodni as (1)

  1. Uvodni as - upoznavanje sa ciljevima i zadacima programa i nainom rada.

  II tema: Otvaranje (6)

  OTVORENE IGRE

  Kraljev gambit:

  - primeri dobre igre (smisao gambitne igre);

  - kratke partije (minijature);

  - praktina igra.

  POLUOTVORENE IGRE

  Sicilijanska odbrana:

  - primeri dobre igre;

  - kratke partije (minijature);

  - praktina igra.

  ZATVORENE IGRE

  Damin gambit:

  - primeri dobre