San Xuat Nuoc Giai Khat

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia sau khi xây dựng và ban hành sẽ là công cụ giúp người làm nghề định hướng nâng cao trình độ năng lực làm việc để tạo cơ hội thăng tiến trong nghề. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề cũng giúp người hoặc tổ chức sử dụng lao động có cơ sở để tuyến chọn lao động, bố trí công việc và trảlương phù hợp. Các cơ sở đào tạo nghề có căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo, các cơ quan có thẩm quyền có căn cứ để tổ chức việc đánh giá, cấp chứng chỉ nghề cho người làm nghề.

Text of San Xuat Nuoc Giai Khat

 • 1TIU CHUN K NNG NGH

  TN NGH: SN XUT NC GII KHTM S NGH:

  H Ni 2009

 • 2GII THIU CHUNG

  I. QU TRNH XY DNGBan Ch nhim xy dng tiu chun k nng ngh c B Cng thng

  thnh lp ti quyt nh s 3258/Q-BCT ngy 26 thng 6 nm 2009 gm 13thnh vin, trong c 2 tin s, 9 thc s v 2 k s, l nhng gio vin, cn bk thut c thm nin hot ng trong lnh vc ging dy v nghin cu trongngh Sn xut nc gii kht.

  Xy dng tiu chun k nng ngh quc gia ngh Sn xut nc gii khtc thc hin nh sau:* Phn tch ngh

  Ban ch nhim hp cc thnh vin xc nh nhim v xy dng chunkin thc, chun k nng o to ngh. Ban ch nhim xy dng ch ng trnh thu thp ti liu tham kho, trong c c ti liu nc ngoi, xy dng muphiu iu tra, tin hnh iu tra kho st thc t ti 8 c s sn xut kinhdoanh. Ban ch nhim x l, tng hp, phn tch s liu iu tra, t chc hitho phn tch ngh Dacum, ly cc kin chuyn gia xy dng v honthin s phn tch ngh vi 11 nhim v chia lm 80 cng vic.* Phn tch cng vic

  Ban ch nhim tin hnh bin son cc phiu phn tch cng vic cho t tc cc cng vic ca ngh, theo phng thc c nhn son tho, thng qua nhmcng tc gp . Ban ch nhim cng lp mu phiu xin kin cc chuyn giagp cho phiu phn tch cng vic, t chc hi tho hon thin b phiu phntch cng vic.* Bin son tiu chun k nng ngh

  Cn c vo khung ca tng bc trnh k nng ngh, Ban ch nhim tin hnh la chn sp xp cc cng vic trong s phn tch theo cc bc knng, xin kin chuyn gia v t chc hi tho hon thin danh mc cngvic theo bc trnh k nng.

  Trn c s kt qu phn tch ngh, phn tch cng vic ban ch nhim xydng tiu chun k nng ngh t chc phn cng xy dng k nng nghtheo ng mu nh dng tiu chun k nng ngh Quc gia. Ban ch nhim tin hnh xin kin cc chuyn gia v t chc hi tho, bin tp, phn bin hon thin b tiu chun k nng ngh.

 • 3Tiu chun k nng ngh quc gia sau khi xy dng v ban hnh s l cngc gip ngi lm ngh nh hng nng cao trnh nng lc lm vic toc hi thng tin trong ngh. Tiu chun k nng ngh cng gip ngi hoc tchc s dng lao ng c c s tuyn chn lao ng, b tr cng vic v trlng ph hp. Cc c s o to ngh c cn c xy dng chng trnh oto, cc c quan c thm quyn c cn c t chc vic nh gi, cp chngch ngh cho ngi lm ngh.

 • 4II. DANH SCH THNH VIN THAM GIA XY D NG

  TT H v tn Ni lm vic1 Phm Ngc Anh Trng H-KTKTCng nghip2 Nguyn Th Minh Nguyt Trng H-KTKTCng nghip3 Phm Minh o Trng H-KTKT Cng nghip4 V Th Ngc Bch Trng H-KTKT Cng nghip5 H Tun Anh Trng H-KTKT Cng nghip6 Trng Th Thu Trng H-KTKT cng nghip7 Nguyn Mai Hng Trng H-KTKT Cng nghip8 Nguyn Th Hin Trng H-KTKT Cng nghip9 Phan Vnh Hng Trng Cao ng Cng nghip

  Thnh ph H Ch Minh10 Nguyn Th Qunh Vn S cng thng H Ni11 Quang Thng CTCP Bia Nam nh12 Phm Thu Hoi Trng H-KTKTCng nghip13 Nguyn Bch Thu Tng cng ty ru bia nc gii

  kht H Ni

  III. DANH SCH THNH VIN THAM GIA TH M NH

  TT H v tn Ni lm vic1 Trn Vn Thanh B Cng thng2 Nguyn Xun Thu Tng cng ty ru-bia-nc gii

  kht H Ni3 L Hi B Cng thng4 Trn Hu Cng Cng ty c phn ru H Ni5 Nguyn c Thng Trng cao ng Cng nghip Sao

  6 Nguyn Th Thu Vinh Trung tm cng ngh thc phm v

  cng ngh mi trng7 Phm Vn Vinh Cng ty c phn vang Thng Long

 • 5M T NGHTN NGH: SN XUT NC GII KHTM S NGH:

  "Sn xut nc gii kht" l mt ngh sn xut ra cc loi nc gii khtkhc nhau: nc rau qu, nc tr xanh, nc tr tho dc, cc loi nc ngtc gas, khng gas, nc khong, nc ung tinh khit...phc v i sng.

  Cc sn phm nc gii kht c sn xut t cc nguyn liu: nc,nc khong, ng knh, cc loi rau qu, tho d c v cc loi nguyn liuph khc theo quy trnh cng ngh trn cc thit b chuyn dng...theo ng yucu k thut, t nng sut, cht lng v an ton, hiu qu trong cc phng thnghim, cc xng sn xut ca cc x nghip, doanh nghip, nh my sn xutnc gii kht.

  Ngi lm ngh sn xut nc gii kht cn phi:

  - Nm vng cu to, nguyn l lm vic, tnh nng tc dng ca cc thitb trong dy chuyn sn xut nc gii kht.

  - Hiu bit v thnh phn, tnh cht, s bin i ca cc nguyn liuchnh, nguyn liu ph, ph gia sn xut nc gii kht trong qu trnh ch bin,vn chuyn, bo qun.

  - Hiu bit cc kin thc v v sinh an ton thc phm

  - Thc hin cc cng vic trong quy trnh cng ngh sn xut cc loinc gii kht m bo cht lng v v sinh an ton thc phm theo yu cuca khch hng.

  - Thit k dy chuyn sn xut hp l tr n iu kin c s vt cht trangthit b ca doanh nghip .

  - Vn hnh an ton, ng quy trnh k thut thit b trn dy chuyn snxut nc gii kht m bo nng sut, cht lng sn phm.

  - Gim st v x l c s c trong quy trnh sn xut trn dy chuynsn xut nc gii kht.

  - C sc khe ph hp vi mi trng cng vic.

  - C kh nng giao tip v tc phong cng nghip.

 • 6- c, hiu c cc ch tiu, thng s k thut.

  - C thc hc tp v rn luyn nng cao trnh p ng c cngvic.

  V tr ca ngi lm ngh sn xut nc gii kht l:- Trc tip tham gia sn xut trn dy chuyn sn xut nc gii kht ca

  cc c s v ch bin thc phm trong nc hoc nc ngoi.

  - Lm t trng sn xut, cn b k thut phn x ng, nhn vin k thutkim tra cht lng sn phm v trng ca cc dy chuyn sn xut nc giikht.

  - T chc v qun l doanh nghip sn xut nc gii kht v mt s snphm trong ngnh ch bin thc phm.

 • 7DANH MC CC CNG VIC THEO BC TR NH K NNG NGH

  STT

  M SCNGVIC

  CNG VICTRNH K NNG NGH

  Bc 1 Bc 2 Bc 3 Bc 4 Bc 5

  A Tip nhn nguyn liu

  1 A1 Chun b kho bi, bn cha x2 A2 Chun b my, thit b nhp kho x3 A3 Xc nh nguyn liu cn nhp x4 A4 Cn nhn nguyn liu x5 A5 Vn chuyn n ni bo qun x6 A6 Xp kho x7 A7 m bo cht lng nguyn liu

  trong qu trnh bo qunx

  B X l nguyn liu

  8 B1 Phn loi nguyn liu x9 B2 Ra, Lm sch nguyn liu x

  10 B3 X l c hc nguyn liu rn x11 B4 X l c hc nguyn liu lng x12 B5 Trch ly nguyn liu x13 B6 X l nhit nguyn liu lng x14 B7 X l nhit nguyn liu rn x15 B8 X l vi sinh x16 B9 X l ho hc x17 B10 X l ho sinh x18 B11 ui kh x

  C Ch bin19 C1 nh lng nguyn liu nu x20 C2 Nu siro x21 C3 Lc siro x22 C4 Lm lnh siro x23 C5 Pha ch nc gii kht x24 C6 Np CO2 x

  D Hon thin sn phm25 D1 Chun b bao b x26 D2 Chit rt x27 D3 Thanh trng x28 D4 Dn nhn x29 D5 In hn s dng x

 • 830 D6 Bao gi thnh phm xE Bo qun

  31 E1 Bo qun lnh, lnh ng x32 E2 Bo qun kh x33 E3 Bo qun bng ho cht x34 E4 Bo qun bng kh quyn iu chnh x

  F Kim tra sn xut35 F1 Kim tra cht lng bng phng

  php ho hcx

  36 F2 Kim tra cht lng bng phngphp vt l

  x

  37 F3 Kim tra vi sinh x38 F4 Kim tra cht lng bng phng

  php cm quanx

  39 F5 Kim tra cc thng tin vn hnh t catrc

  x

  40 F6 Kim tra v sinh my v thit b x41 F7 Kim tra iu kin vn hnh my v

  thit b sn xutx

  42 F8 Kim tra an ton ca my v thitb

  x

  43 F9 Xc nh cc im trng yu hay xyra s c

  x

  44 F10 Kim tra v sinh nh xng, mitrng

  x

  45 F11 Kim tra trc khi xut hng x46 F12 Nhn dng sn phm sai li x47 F13 Kim tra nht k sn xut x

  G Giao nhn48 G1 Bn giao nguyn liu, bn thnh phm,

  sn phm.x

  49 G2 Bn giao thit b. x50 G3 Bn giao tnh trng v sinh. x51 G4 Lm bo co. x52 G5 Bn giao ca. x

  H m bo bo v sinh an ton thcphm.

  53 H1 V sinh c nhn x54 H2 V sinh xng sn xut x55 H3 V sinh thit b x56 H4 Thu gom v x l cc cht thi rn x

 • 957 H5 X l nc thi x58 H6 V sinh nh my x59 H7 Kim sot cc mi nguy vt l x60 H8 Kim sot cc mi nguy ha hc x61 H9 Kim sot cc mi nguy sinh hc. x

  I To mi trng lm vic62 I1 Thc hin ch chnh sch ngi lao

  ngx

  63 I2 Thc hin an ton phng chng chyn

  x

  64 I3 Thc hin an ton in v s cungi b in git

  x

  65 I4 Phng nga tai nn lao ng xJ Qun l sn xut

  66 J1 Lp k hoch sn xut x67 J2 Qun l lao ng x68 J3 Qun l trang thit b x69 J4 Qun l nguyn vt liu x70 J5 Qun l cht lng sn phm x71 J6 iu hnh sn xut x

  K Pht trin ngh nghip72 K1 Giao tip vi khch hng x73 K2 Rn luyn k nng lm vic nhm x74 K3 Hc tp nng cao kin thc chuy n

  mnx

  75 K4 Hc tp nng cao tay ngh x76 K5 Hc tp nng cao kin thc tin hc,

  ngoi ngx

  77 K6 Km cp th bc thp x78 K7 Nng cao t chc iu hnh sn xut x79 K8 Ci tin k thut x80 K9 Pht trin sn phm mi x

 • 10

  TIU CHUN THC HIN CNG VIC

  Tn cng vic: Chun b kho bi, bn chaM s cng vic: A1

  I. M T CNG VICChun b kho bi, bn cha nhn nguyn liu trc khi tin hnh sn xut,

  bao gm cc bc sau:- Tm hiu thng tin v lu lng, tn tr ti kho bi, bn cha;- Tip nhn thng tin v yu cu lu tr nguyn liu v sn phm ti kho bi,

  bn cha;- Kho st hin trng kho bi, bn cha trong kho;- V sinh, sp xp kho bi, bn cha hp l.

  II. CC TIU CH THC HIN- nh gi ng tnh trng k thut, sc cha ca kho bi bn cha;- Tip nhn chnh xc,y thng tin v s lng v chng loi nguyn liu,

  sn phm cn lu tr;- Chun b kho bi, bn cha ph hp vi tng loi nguyn liu cn lu tr;- V sinh, sp xp kho bi, bn cha sch, gn gng thun tin cho vic vn

  chuyn, bo qun v sn xut;- T m, cn thn;- Thc hin ng quy nh v an ton lao ng cho ngi, thit b, dng c;- Thc hin ng thi gian tip nhn nguyn liu.

  III. CC K NNG V KIN THC CN THIT

  1. K nng- Kho st c hin trng kho bi, bn cha;- Quan st, tnh ton c khi lng th tch kho bi, bn cha;- c, hiu c k hoch sn xut;- Lu tr h s kho bi, bn cha;- S dng thnh tho cc dng c thit b v sinh, sp xp kho bi.

  2. Kin thc- Phn tch, tng hp c ti liu v kh nng lu tr ca kho bi, bn cha;- Hiu bit y v tnh cht ca nguyn liu cn lu tr;- Nm vng cu to, cng dng, nguyn l hot ng ca cc dng c, thit b

  dng v sinh, sp xp kho bi.

 • 11

  IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC- Kho bi, bn cha;- S lng nguyn liu cn lu tr;- K hoch sn xut;- Dng c, ho cht v sinh, sp xp kho bi.

  IV. CC TIU CH V CCH THC NH GI K NNG

  Tiu ch nh gi Cch thc nh gi- K nng c, quan st v phn

  tch tng hp c lu lngcn lu tr

  - Kim tra, i chiu v so snh vi ccs liu c lu tr

  - nh gi c tnh trng ca kho bi,bn cha

  - chn c kho bi, bn chaph hp vi nguyn liu

  - Quan st, tnh ton khi lng, thtch ca kho bi, bn cha ph hpvi nguyn liu cn lu tr

  - K nng sp xp cc nguynliu ang lu tr trong khohp l

  - Qun l c cc nguyn liu c trongkho to iu kin sn xut khnglm cn tr i li hay thao tc trongqu trnh ly nguyn liu

  - Tun th an ton lao ng - Quan st, gim st trong qu trnhthc hin

  - Thi gian thc hin ng - So snh qu trnh thc hin vi thigian nh mc

 • 12

  TIU CHUN THC HIN CNG VIC

  Tn cng vic: Chun b my, thit b nhp khoM s cng vic: A2I. M T CNG VIC

  Chun b my, thit b v vn hnh th trc khi tin hnh nhp kho(theoquy trnh kim tra, vn hnh my,), bao gm cc bc sau:- Nhn thng tin v yu cu s dng my v thit b nhp nguyn liu;- Chun b my, thit b v vn hnh th trc khi tin hnh nhp kho;- Kim tra phng tin xut nhp kho theo ng quy trnh.

  II. CC TIU CH THC HIN- Tm hiu y thng tin v k hoch sn xut;- Chun b y dng c, trang thit b tip nhn nguyn liu theo yu cu

  ca cng vic;- Xc nh ng tnh trng hot ng ca phng tin xut nhp kho;- My, thit b t yu cu k thut chun b nhp kho;- T m, chnh xc, cn thn;- Thc hin ng quy nh v an ton lao ng cho ngi, thit b, dng c.

  III. CC K NNG V KIN THC CN THIT1. K nng- Quan st, c v tin hnh cc bc x l thng tin v yu cu s dng my

  v thit b nhp nguyn liu;- Chn ng chng loi dng c, thit b theo yu cu;- Kim tra chnh xc cc phng tin xut nhp kho theo ng quy trnh;- S dng thnh tho my, thit b, dng c nhp kho;- Khc phc s c, sa cha cc my v thit b- Sp xp phng tin vn chuyn theo ng cc bc vn chuyn.

  2. Kin thc- Hiu bit v nguyn tc, cu to ca my, thit b cn nhp nguyn liu,- Hiu r tnh cht ca nguyn liu chun b v sp xp phng tin vn

  chuyn;- Nm vng cu to, nguyn tc s dng cc phng tin xut nhp kho.

  IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC- Lnh sn xut bng vn bn hoc bng ming ;- Dng c, trang thit b : tho d, vn chuyn;- Phng tin xut kho.

 • 13

  IV. CC TIU CH V CCH THC NH GI K NNG

  Tiu ch nh gi Cch thc nh gi- K nng c ti liu, lnh sn

  xut chun b thit b xutnhp kho;

  - Kim tra, i chiu vi yu cu cndng c, thit b nhp kho ph hp vinguyn liu;

  - K nng kim tra, vn hnhth my, thit b, dng ctrc khi hot ng;

  - Theo di qu trnh chy th ca thitb, my i chiu v so snh viCatolog ca my;

  - Sa cha, khc phc s c kthut ca my v thit b;

  - Theo di, kim tra thao tc i chiuvi tiu chun;

  - Chn dng c, thit b ph hpvi tng nguyn liu sn xut;

  - Kim tra, gim st v nh gi ichiu vi tiu chun;

  - Thc hin ng trnh t ccbc nhp nguyn liu;

  - Kim tra qu trnh nhp nguyn liukhng b hng;

  - An ton lao ng . - Quan st, gim st trong qu trnhthc hin.

 • 14

  TIU CHUN THC HIN CNG VIC

  Tn cng vic: Xc nh nguyn liu cn nhpM s cng vic: A3

  I. M T CNG VICXc nh cht lng s b, s lng ca cc nguyn liu chnh (hoa qu,

  ng, ch, dc liu...), ph gia (cht mu, mi, v...), bao b, nhn trong snxut nc gii kht, bao gm cc bc sau:- Nhn din nguyn liu;- Ly mu nguyn liu theo phng php xc sut;- Kim tra nguyn liu bng cm quan;- nh gi s b cht lng nguyn liu.

  II. CC TIU CH THC HIN- Nguyn liu ng chng loi cn nhp;- Ly mu kim tra m bo l ngu nhin;- Cc ch tiu cm quan ph hp vi yu cu ca nguyn liu;- nh gi s b ng cht lng nguyn liu;- Son tho thng tin y bo co kt qu kim tra nguyn liu;- Cn thn, trung thc;- Thc hin ng thi gian tip nhn nguyn liu;

  III. CC K NNG V KIN THC CN THIT

  1. K nng- Quan st nguyn liu;- S dng thnh tho dng c ly mu ph hp vi nguyn liu;- nh gi chnh xc cc ch tiu kim tra;- nh gi cm quan c cc loi nguyn liu;- S dng thnh tho my vi tnh, son tho bo co.

  2. Kin thc- Hiu r phng php ly mu;- Bit cc ch tiu phn tch cm quan trc khi nhp nguyn liu;- Hiu r phng thc nh gi s b cht lng;- Nm vng cc phng php kim tra nguyn liu.

  IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC- Dng c ly mu: xin mu, cc ong;

 • 15

  - Nguyn liu sn xut;- Bng danh mc cc ch tiu cn kim tra nguyn liu;- Giy, bt hoc my vi tnh, my in .

  IV. CC TIU CH V CCH THC NH GI K NNG

  Tiu ch nh gi Cch thc nh gi- K nng: c, x l, tnh ton

  cc du hiu nhn bitnguyn liu;

  - Kim tra cc ch tiu nh gi chtlng ca nguyn liu cn nhp;

  - Gim st cht lng trong qu trnhnhp;

  - K nng ly mu nguyn liu kim tra;

  - Kim tra vic ly mu nguyn liu lngu nhin v i din ;

  - Xc nh ng cc ch tiucm quan cn phn tch;

  - Gim st, xem xt, i chiu vi bngdanh mc cc ch tiu cm quan;

  - Thc hin ng trnh t ccbc kim tra nguyn liu.

  - Quan st qu trnh thc hin.

 • 16

  TIU CHUN THC HIN CNG VIC

  Tn cng vic: nh lng v nhn nguyn liuM s cng vic: A4

  I. M T CNG VICCn nhn ng lng nguyn liu lm c s cho vic chun b nguyn

  liu cho sn xut, bao gm cc bc sau:- Phn loi nguyn liu theo cht lng l hng tip nhn;- La chn cc dng c, n v o lng ph hp vi tng loi nguyn liu;- Tin hnh nh lng nguyn liu;- Ghi chp h s lu, phiu nhp kho theo mu quy nh ca x nghip.

  II. CC TIU CH THC HIN- Cc dng c, n v o lng ph hp vi tng loi nguyn liu;- Thc hin nh lng chnh xc nguyn liu;- Kin nhn ch i s n nh ca thit b cn o;- Ghi phiu thc nhp nguyn liu;- Ghi chp (hoc in) r rng s liu cn ghi chp trong phiu nhp;- m bo an ton cho ngi v nguyn liu trong qu trnh cn, o;- Trung thc, khch quan.

  III. CC K NNG V KIN THC CN THIT

  1. K nng- Phn loi nguyn liu nhanh, chnh xc;- c chnh xc cc thng s trn dng c thit b cn, o;- S dng thnh tho cc dng c nh lng;- Ghi chp r rng y s lng nhp;- Kim tra chnh xc tnh n nh ca thit b;- Cch chuyn i gia cc n v o lng nhanh, chnh xc;

  2. Kin thc- Hiu r tnh cht ca tng loi nguyn liu;- Bit h thng o lng v cch chuyn i gia cc n v o lng;- Hiu r cch ghi chp s liu theo h thng.

  IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC- Cc loi cn,- Cc dng c o th tch;

 • 17

  - Cc loi nguyn liu cn, o;- Phiu kim nh cht lng ca b phn kim tra cht lng;- Cc biu mu ca phiu nhp.

  IV. CC TIU CH V CCH THC NH GI K NNG

  Tiu ch nh gi Cch thc nh gi- La chn thit b cn, o ph

  hp vi tnh cht nguyn liu;- Kim tra, gim st thit b dng c y

  trc khi tin hnh nh lng;- S dng thnh tho cc dng

  c, thit b tin hnh nhlng nguyn liu;

  - Gim st qu trnh nh lng;

  - Kim tra tnh n nh, chnhxc ca thit b cn, o;

  - Quan st, xem xt tnh n nh cathit b;

  - Thc hin ng trnh t ccbc kim tra nguyn liu.

  - Quan st qu trnh thc hin i chiuvi yu cu k thut.

 • 18

  TIU CHUN THC HIN CNG VIC

  Tn cng vic: Vn chuyn n ni bo qunM s cng vic: A5

  I. M T CNG VICVn chuyn lng nguyn liu nhp n ng ni bo qun chun b

  cho qu trnh sn xut, bao gm cc bc sau:- a nguyn liu ln phng tin vn chuyn;- Vn chuyn nguyn liu n ni bo qun;- Tho d nguyn liu t phng tin vn chuyn.

  II. CC TIU CH THC HIN- Thc hin a nguyn liu ln phng tin vn chuyn theo ng trnh t;- Chuyn nguyn liu ng n v tr bo qun;- Thc hin tho d nguyn liu theo ng trnh t;- m bo khi tho d, nguyn liu khng b h hng;- Thn trng, trnh v;- m bo an ton cho ngi v nguyn liu trong qu trnh vn chuyn;- Thc hin ng thi gian tip nhn nguyn liu.

  III. CC K NNG V KIN THC CN THIT

  1. K nng- S dng thnh tho cc phng tin vn chuyn nguyn liu;- Tnh ton c khi lng cn a ln thit b vn chuyn;- S dng thnh tho cc dng c, thit b tho d nguyn liu.

  2. Kin thc- Nm vng cc nh hng ca cc tc ng c hc n s h hng nguyn

  liu;- Nm vng nh hng ca vic tho d n s h hng nguyn liu;- Hiu bit cc phng php v iu kin bo qun ph hp vi tng loi

  nguyn liu.

  IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC- Dng c, trang thit b cha ng;- Cc phng tin vn chuyn;- Dng c, trang thit b tho d, vn chuyn.

 • 19

  IV. CC TIU CH V CCH THC NH GI K NNG

  Tiu ch nh gi Cch thc nh gi- Thao tc iu khin cc

  phng tin vn chuyn, bcd nguyn liu;

  - Theo di thao tc ngi lm v ichiu vi quy nh v k thut trongkhi vn chuyn;

  - Chn cc trang thit b vnchuyn, tho d khng nhhng n cht lng canguyn liu;

  - Gim st cc thit b, dng c ph hpvi tng nguyn liu v trnh t vnchuyn;

  - Thao tc ng quy trnh cngngh;

  - Gim st thao tc ca ngi lm vi chiu vi mu tiu chun;

  - Tnh ton c khi lng cna ln thit b vn chuyn;

  - nh gi v nhn xt c kt qukim tra;

  - An ton con ngi v thit b - Theo di thao tc ca ngi lm vi chiu vi tiu chun quy nhtrong cng ngh;

  - Thi gian vn chuyn. - So snh vi nh mc thi gian cquy nh trong phiu cng ngh.

 • 20

  TIU CHUN THC HIN CNG VIC

  Tn cng vic: Xp khoM s cng vic: A6

  I. M T CNG VICSp xp cc nguyn liu nhp v vo kho theo mt trnh t ph hp m bo

  d ly, d bo qun ph hp vi nguyn liu, bao gm cc bc sau:- V sinh kho;- S dng cc thit b ng yu cu sp xp cc nguyn liu nhp v vo

  kho theo mt trnh t ph hp.

  II. CC TIU CH THC HIN- Kho bo qun t tiu chun quy nh;- Nguyn liu sp xp vo kho ng phng php bo qun theo yu cu k

  thut i vi tng loi nguyn liu;- Xp gn gng, chc chn, ng l, ng loi d ly;- S dng thnh tho cc thit b ng yu cu sp xp cc nguyn liu;- Nghim tc, cn thn;- m bo an ton cho ngi v nguyn liu trong qu trnh xp kho.

  III. CC K NNG V KIN THC CN THIT

  1. K nng- Thao tc ng quy trnh v sinh kho bo qun;- Xp gn gng, chc chn, ng l, ng loi d ly;- S dng thnh tho cc thit b ng yu cu sp xp cc nguyn liu

  nhp v vo kho theo mt trnh t ph hp.

  2. Kin thc- Nm vng cc phng php sp xp nguyn liu;- Bit r v s bin i ca nguyn liu trong qu trnh xp kho;- Hiu bit v cc loi kho bo qun;- Nm chc cu to, tnh nng hot ng ca cc loi dng c, thit b v sinh

  kho;- Nm vng cc loi ho cht v nng c php s dng trong qu trnh

  v sinh.

  IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC- Dng c, thit b v sinh kho;- Cc loi ho cht kh trng;

 • 21

  - Dng c cn, ong pha ho cht;- K sp xp;- Cc loi nguyn liu sp xp bo qun.

  IV. CC TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG

  Tiu ch nh gi Cch thc nh gi- S dng thnh tho cc thit b

  ng yu cu sp xp ccnguyn liu;

  - Gim st, theo di v i chiu viyu cu sp xp cc nguyn liu;

  - Thao tc iu khin ccphng tin vn chuyn, bcd nguyn liu;

  - Kim sot qu trnh di chuyn canguyn liu;

  - Sp xp cc k, dng c chang khng nh hng ncht lng ca nguyn liu;

  - Gim st cc thit b, dng c ph hpvi tng nguyn liu v trnh t vnchuyn;

  - An ton con ngi v thit b. - Theo di thao tc ca ngi lm vi chiu vi tiu chun quy nhtrong cng ngh.

  - Thi gian thc hin - So snh vi nh mc thi gian

 • 22

  TIU CHUN THC HIN CNG VIC

  Tn cng vic: m bo cht lng nguyn liu trong qu trnh bo qunM s cng vic: A7

  I. M T CNG VICChun b cc iu kin v c s vt cht, thc hin ng cc bc trong quy

  trnh cho qu trnh bo qun m bo cht lng nguyn liu, bao gm ccbc sau:- Bo qun nguyn liu,- Kim tra tnh trng nguyn liu trong qu trnh bo qun;- X l cc tnh hung k thut trong qu trnh bo qun;- Bo co.

  II. CC TIU CH THC HIN- Kho bo qun ph hp vi tnh cht ca nguyn liu theo yu cu;- Phng php bo qun ph hp vi tng loi nguyn liu;- m bo duy tr thng s ti u trong qu trnh bo qun;- ng lch trnh kim tra trnh trng nguyn liu do x nghip ra;- m bo cc yu cu k thut trong qu trnh bo qun nguyn liu;- Bo co thc trng nguyn liu bo qun trong kho m bo ng theo yu

  cu ca x nghip;- Cn thn, t m, nghim tc;- Quan tm n cht lng sn phm trong khi bo qun ti kho.III. CC K NNG V KIN THC CN THIT

  1. K nng- Thao tc bo qun ph hp vi tng nguyn liu;- iu chnh cc thng s k thut bo qun nhanh, chnh xc;- Kim tra ng, cc ch tiu cht lng ca sn phm tron qu trnh bo

  qun;- X l cc tnh hung k thut trong qu trnh bo qun;- Bo co theo ng trnh t.

  2. Kin thc- Bit nhng tnh cht ca nguyn liu;- Hiu bit cc tnh nng ca cc loi kho bo qun;- Nm vng s bin i ca nguyn liu trong qu trnh bo qun;- Hiu bit cc phng php bo qun nguyn liu;

 • 23

  - Nm vng cc phng php kim tra, iu chnh cc thng s k thut trongqu trnh bo qun;

  - Nm vng cc quy nh bo co.

  IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC- Kho bo qun;- Cc dng c phng tin tin hnh bo qun;- Cc dng c kim tra;- Cc nguyn liu bo qun;- Cc phng tin tin hnh xut kho.

  IV. CC TIU CH V CCH THC NH GI K NNG

  Tiu ch nh gi Cch thc nh gi- K nng kim tra tnh trng

  ca nguyn liu trong qutrnh bo qun;

  - Gim st, theo di v nh gi sutqu trnh bo qun i chiu vi yucu;

  - Chn cc phng php boqun;

  - Gim st thao tc ca ngi lm vi chiu vi yu cu k thut trongbo qun ph hp vi tng loinguyn liu;

  - iu chnh cc thng s kthut trong bo qun;

  - Gim st thao tc ca ngi lm v sosnh kt qu vi cc thng s boqun theo tiu chun;

  - An ton cho thit b bo qun;nguyn liu;

  - Gim st thao tc ca ngi lm vi chiu vi qui nh v an ton;

  - Thao tc ng quy trnh cngngh bo qun.

  - Gim st thao tc ca ngi lm vi chiu vi mu tiu chun.

 • 24

  TIU CHUN THC HIN CNG VIC

  Tn cng vic: Phn loi nguyn liuM s cng vic: B1

  I. M T CNG VICTin hnh nhn v phn loi nguyn liu theo yu cu sn xut, bao gm cc

  bc sau:- Nhn k hoch sn xut t ngi c trch nhim tin hnh nhn v phn

  loi nguyn liu theo yu cu sn xut;- Nhn nguyn liu;- Phn loi nguyn liu theo l hng;- Phn loi nguyn liu theo phng php cm quan;- Phn loi bng cc thit b tiu chun,- Bo co kt qu kim tra, phn loi .

  II. CC TIU CH THC HIN- Nhn k hoch sn xut ng v y thng tin t ngi c trch nhim

  tin hnh nhn v phn loi nguyn liu theo yu cu sn xut;- Nhn ng cc loi nguyn liu theo yu cu t ra;- Phn loi nguyn liu theo l hng tip nhn;- Phn loi bng cc thit b tiu chun m bo ng nguyn liu sn xut;- Nghim tc, chnh xc.- Thc hin ng thi gian quy nh

  III. CC K NNG V KIN THC CN THIT

  1. K nng- Giao tip v hp tc nhn k hoch sn xut;- Quan st nhn din c cc loi nguyn liu;- Phn loi nguyn liu nhanh, chnh xc;- Vn hnh c cc thit b kim tra phn loi;- S dng thnh tho my vi tnh, son tho bo co lu h s.

  2. Kin thc- Hiu r quy trnh sn xut;- Hiu bit v tnh cht, c im ca cc loi nguyn liu;- Nm vng cc ch tiu phn loi tng nguyn liu;- Hiu bit phng php phn tch cm quan;

 • 25

  - Nm vng cng dng, cu to, nguyn l hot ng ca cc thit b o tiuchun;

  IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC- Cc dng c thu nhn nguyn liu;- Cc dng c phn loi, vn chuyn ;- Thit b o kch thc;- Thit b o mu;- Cn k thut;- Cc dng c ph tr;- Giy, bt hoc my vi tnh, my in .

  IV. CC TIU CH V CCH THC NH GI K NNG

  Tiu ch nh gi Cch thc nh gi- Nhn k hoch y t

  ngi c trch nhim tinhnh nhn v phn loinguyn liu theo yu cu snxut chnh xc

  - nh gi, nhn xt c k hoch snxut

  - Vn hnh cc h thng phnloi bng thit b k thutchun

  - Gim st thao tc ca ngi lm vi chiu vi qui nh chun

  - Nhn din phn loinguyn liu ng tnh trng kthut

  - Kim tra i chiu vi tiu chun c quy nh

  - Chn cc phng php phnloi ng vi tng loi nguynliu

  - Gim st thao tc ca ngi lm vi chiu vi yu cu k thut phhp vi tng loi nguyn liu

  - Thao tc ng quy trnh , ngcc bc cng vic

  - Gim st thao tc cch lm vic cangi phn tch v i chiu vi tiuchun

 • 26

  TIU CHUN THC HIN CNG VIC

  Tn cng vic: Ra, Lm sch nguyn liuM s cng vic: B2

  I. M T CNG VICTin hnh ra v lm sch nguyn liu bng cc thit b my, dng c ph

  hp m bo nguyn liu an ton, ng yu cu sn xut, bao gm cc bc sau:- Kim tra h thng cp nc ra v lm sch nguyn liu;- Kim tra h thng x l nc thi;- Vn hnh h thng thit b ra v lm sch nguyn liu;- Ly mu v kim tra mc sch;- nh gi cht lng sau qu trnh ra v lm sch.

  II. CC TIU CH THC HIN- Ra v lm sch nguyn liu bng cc thit b my, dng c ph hp m

  bo nguyn liu sch, an ton, ng yu cu sn xut;- Thc hin qu trnh kim tra theo ng quy nh nhm m bo qu trnh cp

  nc lin tc cho sn xut;- H thng x l nc thi vn hnh an ton;- Cp nguyn liu y v ng k thut ph hp vi tng loi nguyn liu;- Lng nguyn liu a vo ra , ng yu cu;- Ly mu v kim tra mc sch theo cc ph ng php phn tch c

  quy nh;- Thc hin ghi chp theo nguyn tc lu h s;- Nghim tc, chnh xc, cn thn.

  III. CC K NNG V KIN THC CN THIT

  1. K nng- Vn hnh thnh tho h thng cp nc;- iu chnh chnh xc ch k thut ca h thng thit b;- Ly mu nhanh, chnh xc kim tra mc sch;- nh gi trung thc, khch quan cht lng nguyn liu;- Ghi chp chnh xc nhanh v trnh nhm ln s liu.

  2. Kin thc- Hiu bit nguyn l lm vic, cu to h thng cp nc;- Hiu bit nguyn l lm vic, cu to h thng nc thi;- Hiu r nguyn l lm vic, cu to h thng thit b ra;

 • 27

  - Nm chc yu cu k thut ca qu trnh cp liu;- Hiu bit v c cu iu chnh lng nguyn liu vo my ra;- Nm vng cc phng thc ly mu kim tra mc sch theo cc ph ng

  php phn tch c quy nh.

  IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC- H thng thit b cp nc;- Dng c kim tra;- H thng thot nc thi;- H thng ra v lm sch;- H thng sng, my tch st;- Dng c ng mu;- Cc bng tra cu v cht lng nguyn liu c cng b;- S ghi chp;- My tnh.

  IV. CC TIU CH V CCH THC NH GI K NNG

  Tiu ch nh gi Cch thc nh gi- K nng kim tra, nh gi

  mc sch ca nguyn liu;- Gim st, i chiu mc sch vi

  tiu chun ra;- Thao tc vn hnh cc h

  thng cp, thot nc nhanh,chnh xc;

  - Theo di thao tc ngi lm v ichiu vi quy nh v k thut;

  - Thao tc ng quy tr nh ,ng cc bc cng vic;

  - Gim st thao tc, cch lm vic vi chiu vi tiu chun;

  - An ton cho ngi v thit bkhi lm vic.

  - Theo di v an ton v bo h laong cho ngi lm vic;

  - m bo thi gian lm vic.

 • 28

  TIU CHUN THC HIN CNG VIC

  Tn cng vic: X l c hc nguyn liu rnM s cng vic: B3

  I. M T CNG VICS dng cc dng c v thit b ct, gt, thi, nghin, ch , p, tch v b

  ht... ph hp vi yu cu tng loi nguyn liu, bao gm cc bc sau:- Cp nguyn liu vo thit b x l c hc nguyn liu rn;- Vn hnh h thng thit b x l c hc nguyn liu rn;- iu chnh lng nguyn liu vo my x l c hc nguyn liu rn;- Ly mu kim tra mc x l c hc nguyn liu rn;- Tip nhn nguyn liu vo phng tin cha ng.

  II. CC TIU CH THC HIN- Cc dng c v thit b ct, gt, thi, nghin, ch, p, tch v b ht...chn

  ph hp vi yu cu tng loi nguyn liu;- Thit b trong h thng lm vic ng b;- Lng nguyn liu vo my x l c hc nguyn liu rn , ng yu cu;- Mc x l c hc nguyn liu rn t tiu chun c quy nh;- Cc trang thit b m bo thu nhn v khng lm nh hng cht lng;- Cn thn, chnh xc theo quy tr nh thao tc.

  III. CC K NNG V KIN THC CN THIT

  1. K nng- iu chnh chnh xc ch k thut cp liu vo h thng thit b;- Vn hnh theo ng trnh t x l c hc nguyn liu rn;- S dng thnh tho cc dng c v thit b ct, gt, thi, nghin, ch , p;

  tch v b ht... ph hp vi yu cu tng loi nguyn liu;- Thc hin ly mu nhanh, chnh xc;- Kim tra thnh tho cc ch tiu ct, gt, thi, nghin, ch, p, tch v b

  ht...- Thu nhn sn phm ng yu cu.

  2. Kin thc- Bit cu to, nguyn l lm vic ca cc h thng thit b ct, gt, thi,

  nghin, ch, p, nh hnh, tch bc v;- Nm chc yu cu k thut ca qu trnh cp liu;

 • 29

  - Bit iu chnh h thng thit b phn loi, gt, ct, thi, nghin, ch , p, nhhnh, phi trn;

  - Hiu r cc phng thc ly mu v phng php kim tra theo nguyn tcly mu c quy nh;

  - Hiu bit tnh cht ca sn phm thu nhn .

  IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC- H thng thit b phn loi gt, ct , thi, nghin, ch, p, nh hnh, phitrn,- H thng cp liu;- Dng c iu chnh thit b ;- Cc dng c, ly mu, ng mu;- Cc phiu ghi kt qu kim tra ;- Dng c v thit b thu nhn.

  IV. CC TIU CH V CCH THC NH GI K NNG

  Tiu ch nh gi Cch thc nh gi- iu chnh ch k thut

  cp liu vo h thng thit b- Gim st qu trnh vn hnh i chiu

  vi yu cu k thut- K nng iu chnh h thng

  thit b x l c hc nhanh,chnh xc

  - Gim st qu trnh vn hnh i chiuvi yu cu k thut

  - Thnh tho trong qu trnhkim tra cc thng s k thutsau x l

  - Kim tra, xem xt, nh gi vi ti uchun quy nh

  - Thao tc ng quy trnh , ngcc bc cng vic

  - Gim st thao tc cch lm vic cangi phn tch v i chiu vi tiuchun

  - An ton cho ngi v thit bkhi lm vic

  - Theo di v an ton v bo h laong cho ngi lm vic

  - m bo thi gian lm vic.

 • 30

  TIU CHUN THC HIN CNG VIC

  Tn cng vic: X l c hc nguyn liu lngM s cng vic: B4

  I. M T CNG VICS dng cc dng c v thit b lc, lng s b... ph hp vi yu cu

  tng loi nguyn liu lng, bao gm cc bc sau:- Cp, iu chnh nguyn liu vo thit b x l c hc dng lng;- Vn hnh h thng thit b x l c hc nguyn liu lng;- Tip nhn nguyn liu vo phng tin cha ng;- V sinh dng c v thit b x l c hc nguyn liu lng.

  II. CC TIU CH THC HIN- Cp nguyn liu y v ng k thut ph hp vi tng loi nguyn liu;- Cc thit b trong h thng lm vic ng b;- Cc trang thit b thu nhn v khng lm nh hng cht lng;- Cn thn, chnh xc theo quy tr nh thao tc;- Thc hin v sinh thit b x l c hc ng quy nh.

  III. CC K NNG V KIN THC CN THIT

  1. K nng- iu chnh chnh xc ch cp liu vo h thng thit b;- Vn hnh theo ng trnh t x l;- Vn hnh ng b h thng thit b x l c hc nguyn liu lng;- Chun b c ng v dng c theo yu cu.

  2. Kin thc- Bit cu to, nguyn l lm vic ca h thng thit b x l c hc nguynliu lng (lc, lng...);- Nm chc yu cu k thut ca qu trnh x l c hc;- Hiu bit tnh cht ca sn phm thu nhn;- Vn dng cc phng php v sinh thit b, ng ng hp l.

  IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC- H thng cp liu;- H thng thit b x l c hc nguyn liu lng;- Dng c iu chnh thit b ;- Cc dng c dng v sinh.

 • 31

  IV. CC TIU CH V CCH THC NH GI K NNG

  Tiu ch nh gi Cch thc nh gi- Nm vng cc yu cu cn x

  l vi nguyn liu lng;- Gim st i chiu vi yu cu k

  thut;- iu chnh h thng thit b

  x l nhanh, chnh xc;- Kim tra cc thng s trong qu trnh

  x l;- Kim tra cc thng s k thut

  sau x l;- Kim tra, xem xt, nh gi vi ti u

  chun quy nh;- Thao tc ng quy trnh , ng

  cc bc cng vic;- Gim st thao tc cch lm vic ca

  ngi phn tch v i chiu vi tiuchun;

  - An ton cho ngi v thit bkhi lm vic.

  - Theo di v an ton v bo h laong cho ngi lm vic;

  - m bo thi gian lm vic.

 • 32

  TIU CHUN THC HIN CNG VIC

  Tn cng vic: Trch ly nguyn liuM s cng vic: B5

  I. M T CNG VICS dng cc tc nhn ph hp (nc, cn etylic, ng) chit rt v thu

  nhn t nguyn liu cc thnh phn cn thit cho sn xut nc gii kht, baogm cc bc sau:- Chun b nguyn liu trch ly;- Chun b dung mi trch ly nguyn liu;- Kim tra h thng thit b trch ly nguyn liu;- Xc nh cc thng s ca qu trnh trch ly;- Thu nhn nguyn liu sau khi trch ly;- Kim tra tnh cht nguyn liu sau trch ly.

  II. CC TIU CH THC HIN- Chun b lng nguyn liu trch ly;- Chun b lng dung mi trch ly nguyn liu;- Cc thit b trch ly vn hnh an ton;- nh gi cht lng nguyn liu sau trch ly theo tiu chun;- Cn thn, chnh xc theo quy tr nh thao tc.

  III. CC K NNG V KIN THC CN THIT

  1. K nng- Phn bit c cc tnh cht c hc v ho hc ca nguyn liu trch ly;- Nhn bit c cc loi dung mi trch ly nguyn liu;- Kim tra c thit b trch ly nguyn liu;- iu chnh thnh tho chnh xc cc thng s k thut trn h thng trch ly;- nh gi nhanh v chnh xc sn phm trch ly.

  2. Kin thc- Hiu bit tnh cht ca nguyn liu cn trch ly;- Nm chc tnh cht ca dung mi;- Bit cch phng chng ho hon khi dng dung mi hu c;- Hiu bit v tnh nng ca thit b trch ly;- Nm vng trnh t kim tra h thng thit b trch ly nguyn liu;- Nm vng trnh t thu hi sn phm trch ly;- Hiu bit cc phng php trch ly, thu hi sn phm;

 • 33

  - Hiu r cch nh gi cht lng nguyn liu.

  IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC- Dng c cha nguyn liu;- Thit b nh lng dung mi;- Dung mi trch ly;- H thng thit b trch ly;- Thit b hoc dng c cha ng sn phm trch ly ;- Cc dng c, thit b, my kim tra;- Cc phiu ghi kt qu kim tra ;- Cc bng tra cu v cht lng nguyn liu c cng b.

  IV. CC TIU CH V CCH THC NH GI K NNG

  Tiu ch nh gi Cch thc nh gi- La chn phng thc trch

  ly hp l vi yu cu nguynliu;

  - Gim st theo quy trnh cng ngh;

  - Cch s dng dng c thit bnh lng dung mi trch ly;

  - Kim tra, tnh ton hp l lng dungmi cn dng;

  - S iu chnh cc thng s kthut trong qu trnh trch ly;

  - Gim st s thay i, cc yu t nhhng n qu trnh trch ly;

  - Thao tc thu hi dch chit; - Theo di thao tc ngi lm v ichiu vi quy trnh cng ngh;

  - Vn hnh thao tc an tonmy, thit b, dung mi trchly;

  - Theo di thao ng tc ca ngi sdng dng c, my v i chiu vitiu chun hin hnh;

  - Thao tc ng quy trnh , ngcc bc cng vic;

  - Gim st thao tc cch lm vic cangi phn tch v i chiu vi tiuchun;

  - An ton cho ngi v thit bkhi lm vic;

  - Theo di v an ton v bo h laong cho ngi lm vic;

  - m bo thi gian lm vic.

 • 34

  TIU CHUN THC HIN CNG VIC

  Tn cng vic: X l nhit nguyn liu lngM s cng vic: B6

  I. M T CNG VICVn hnh h thng cp nhit thanh trng, lm ngui, lm lnh, un si.

  v kim tra cc ch k thut khi x l nhit ph hp vi yu cu sn xut ivi tng loi nguyn liu lng, bao gm cc bc sau:- Kim tra h thng thit b x l nhit;- Vn hnh h thng cp nhit;- iu chnh lng nhit a vo x l nhit nguyn liu lng;- Kim tra nhit v p sut lm vic;- V sinh thit b x l nhit nguyn liu lng.

  II. CC TIU CH THC HIN- Cc h thng cp nhit thanh trng, lm ngui, lm lnh, un si. vn

  hnh an ton;- H thng cp nhit (nhit nng, nhit lnh) y v ng ch k thut

  ph hp vi tng loi thit b x l nhit ;- Cc c cu iu chnh ch nhit lm vic tt, n nh;- Qu trnh iu chnh c tin hnh ng theo quy nh;- Cc thit b o nhit v p sut lm vic chnh xc;- V sinh thit b ng quy nh ;- Cn thn, chnh xc theo quy tr nh thao tc.

  III. CC K NNG V KIN THC CN THIT

  1. K nng- Kim tra thnh tho thit b cp nhit thanh trng, lm ngui, lm lnh,

  un si;- iu chnh chnh xc cc c cu trn h thng;- iu chnh thnh tho ch k thut ca h thng thit b cp nhit ;- Vn hnh h thng cp nhit, gia nhit;- Vn hnh h thng thit b lm ngui;- Vn hnh h thng thit b thanh trng;- K nng kim tra thit b o nhit v p sut;- Thc hin ng v chnh xc cc quy trnh v v sinh thit b.

  2. Kin thc

 • 35

  - Hiu bit v tnh nng ca thit b x l nhit ( th it b un nng, thit b lmngui, thit b lnh ng) ,- Nm vng trnh t kim tra thit b x l nhit;- Hiu r tnh nng ca h thng cp nhit, gia nhit;- Hiu bit cc tnh nng ca h thng lm ngui, thanh trng;- Nm chc yu cu k thut ca qu trnh cp nhit;- Nm vng quy trnh kim tra v sinh thit b.

  IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC- Thit b un nng;- Thit b lm ngui;- H thng cp nhit, gia nhit;- Dng c iu chnh;- Cc thit b o nhit v p sut;- Dng c hiu chnh thit b o nhit v p sut;- Cc dng c dng v sinh.

  IV. CC TIU CH V CCH THC NH GI K NNG

  Tiu ch nh gi Cch thc nh gi- K nng s dng cc thit b

  x l nhit ( thit b un nng,thit b lm ngui, thit b lnhng);

  - Theo di thao tc ca ngi s dngdng c, my v i chiu vi tiuchun hin hnh;

  - Vn hnh, iu chnh ccthng s thit b o nhit vp sut;

  - Gim st, kim tra trong qu trnh xl;

  - iu chnh nhit thanhtrng theo ng ch ;

  - Gim st, theo di v nh gi theong quy trnh cng ngh;

  - Thao tc ng quy trnh , ngcc bc cng vic;

  - Gim st thao tc, cch lm vic cangi phn tch v i chiu vi tiuchun;

  - An ton cho ngi v thit bkhi lm vic;

  - Theo di v an ton v bo h laong cho ngi lm vic;

  - m bo thi gian lm vic;- Thi gian thc hin. - So snh thi gian thc hin vi thi

  gian nh mc.

 • 36

  TIU CHUN THC HIN CNG VIC

  Tn cng vic: X l nhit nguyn liu rnM s cng vic: B7

  I. M T CNG VICVn hnh h thng cp nhit chn, hp, thanh trng, lm ngui, lm

  lnh.ph hp vi yu cu sn xut i vi tng loi nguyn liu, bao gm ccbc sau:- Kim tra h thng thit b x l nhit;- Vn hnh h thng cp nhit;- iu chnh lng nhit a vo x l nhit nguyn liu rn;- Kim tra tnh cht nguyn liu sau khi x l nhit;- Kim tra nhit v p sut lm vic;- V sinh thit b x l nhit nguyn liu rn.

  II. CC TIU CH THC HIN- H thng cp nhit chn, hp, thanh trng, lm ngui, lm lnh, un si.

  ph hp vi yu cu sn xut ca tng loi nguyn liu rn;- Cc thit b cp nhit vn hnh an ton;- Cc c cu iu chnh ch nhit lm vic tt, n nh;- Qu trnh iu chnh cc thit b o nhit v p sut lm vic chnh xc;- Thc hin v sinh thit b ng quy nh;- Cn thn, chnh xc theo quy tr nh thao tc.

  III. CC K NNG V KIN THC CN THIT

  1. K nng- Kim tra c h thng cp nhit;- iu chnh chnh xc cc c cu trn h thng;- iu chnh thnh tho ch k thut ca h thng thit b cp nhit ;- Vn hnh h thng cp nhit, gia nhit;- Vn hnh h thng thit b lm ngui;- Vn hnh h thng thit b thanh trng;- Vn hnh h thng thit b chn;- Vn hnh h thng thit b hp;- Cp nhit, m bo an ton lao ng;- Kim tra chnh xc thit b o nhit v p sut;- Thc hin ng v chnh xc cc quy trnh v v sinh thit b.

 • 37

  2. Kin thc- Hiu bit v tnh nng ca thit b x l nhit ( thit b un nng, thit b l mngui, thit b lnh ng);- Nm vng trnh t kim tra thit b x l nhit;- Hiu bit cc tnh nng ca h thng cp nhit , gia nhit;- Hiu bit cc tnh nng ca h thng lm ngui, thanh trng, chn, hp;- Nm chc yu cu k thut ca qu trnh cp nhit;- Nm chc quy trnh kim tra v sinh thit b.

  IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC- Thit b un nng;- Thit b lm ngui;- Thit b chn, hp;- H thng cp nhit, gia nhit;- Dng c iu chnh;- Cc thit b o nhit v p sut;- Dng c hiu chnh thit b o nhit v p sut;- Cc dng c dng v sinh.

  IV. CC TIU CH V CCH THC NH GI K NNG

  Tiu ch nh gi Cch thc nh gi- Vn hnh cc thit b x l

  nhit ( thit b chn, hp ) ;- Theo di thao tc ca ngi s dng

  dng c, my v i chiu vi tiuchun hin hnh;

  - Vn hnh, iu chnh ccthng s thit b o nhit vp sut;

  - Gim st, kim tra trong qu trnh xl;

  - iu chnh ch gia nhit; - Gim st v nh gi theo ng quytrnh cng ngh;

  - Thao tc ng quy trnh , ngcc bc cng vic;

  - Gim st thao tc, cch lm vic cangi phn tch v i chiu vi tiuchun;

  - An ton cho ngi v thit bkhi lm vic;

  - Theo di v an ton v bo h laong cho ngi lm vic;

  - m bo thi gian lm vic.

 • 38

  TIU CHUN THC HIN CNG VIC

  Tn cng vic: X l vi sinh nguyn liuM s cng vic: B8

  I. M T CNG VICX l trnh cc tc ng c hi ca vi sinh vt n nguy n liu, bao gm

  cc bc sau:- Tip nhn phng thc x l nguyn liu: Loi nguyn liu, phng php x

  l, loi ho cht, nng ho cht, nh mc, cc thng s k thut: nhit ,thi gian;

  - nh lng nguyn liu x l: Cn, ong, o, m nguyn liu cn x l vcc loi dng x l: ho cht, dung mi;

  - Chun b nguyn liu x l: Pha ch ho cht;- Np liu: Chuyn nguyn liu vo ni x l: thng, b, gin;- Thao tc x l: Bm, phun, xng cc loi ho cht vo nguyn liu cn x l.

  II. CC TIU CH THC HIN- Tip nhn ng phng php x l tng loi nguyn liu, nh mc vt t

  ho cht...cho tng loi nguyn liu;- Xc nh ng cch thc nhn dng nguyn liu chnh, ph, kim tra thng

  tin v cht lng nguyn liu, bn thnh phm theo ng yu cu cng ngh;- Chun b nguyn liu x l ng phng php, yu cu cng ngh;- nh lng ng nh mc, sp xp nguyn liu vo thit b x l theo ng

  k thut;- X l nguyn liu theo ng yu cu k thut t mc nng ho cht, cc

  ch tiu mt , chng loi vi sinh vt trong nguyn liu cn x l, cc chtiu cht lng nguyn liu.

  - Cn thn, c trch nhim.

  III. CC K NNG V KIN THC CN THIT

  1. K nng- c ng n cng ngh;- Nhn din ng cc loi nguyn liu, ho cht x l;- Pha ch chnh xc cc loi ho cht x l;- Vn hnh c cc thit b vn chuyn, sp xp c nguyn liu ng yu

  cu;- Tnh ton c cng sut ca thit b, t la chn ph hp, vn hnh

  thnh tho thit b ng yu cu k thut;- X l c cc s c trong qu trnh sn xut.

 • 39

  2. Kin thc- Nm vng cc kin thc c bn v x l vi sinh: mc ch, nguyn tc, cc

  phng php, yu cu ca tng phng php;- Nm vng cc kin thc c bn v cc loi nguyn liu: nc, dch chit,

  nguyn liu tho dc;- Hiu r v s nh hng ca cc loi ho cht, cc phng thc kh trng

  n cht lng nguyn liu, sn phm cng nh mi trng;- Nm vng nguyn l vn hnh cc thit b, cc dng c phn tch, dng c

  o.

  IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC- Bng nh mc, n cng ngh;- Cc loi nguyn liu chnh, nguyn liu ph, ho cht kh trng;- Thit b nh lng, vn chuyn, dng c cha ng, thit b x l, kh

  trng;- Dng c o, phn tch nng .

  IV. CC TIU CH V CCH THC NH GI K NNG

  Tiu ch nh gi Cch thc nh gi- La chn thit b, dng c ph

  hp vi phng thc x l;- Gim st, kim tra quy trnh thc

  hin thng qua nht k sn xut,camera, gim st trc tip v ichiu vi qui nh, n cng ngh;

  - Bit cch s dng cc dng cnh lng, pha ch, vn chuyn,x l ho cht v nguyn liu;

  - Gim st, kim tra quy trnh thchin thng qua nht k sn xut,camera, gim st trc tip v ichiu vi qui nh, n cng ngh;

  - nh gi thng qua cc ch tiucht lng sn phm, nng hocht trong sn phm v i chiuvi quy nh;

  - Tun th qui trnh x l; - Gim st, kim tra quy trnh thchin thng qua nht k sn xut,camera, gim st trc tip v ichiu vi qui nh, n cng ngh;

  - V sinh, bo tr dng c; - Gim st, kim tra quy trnh thchin thng qua nht k sn xut,camera, gim st trc tip v ichiu vi qui nh, n cng ngh;

  - Thi gian thc hin. - Gim st trc tip v i chiu viqui nh.

 • 40

  TIU CHUN THC HIN CNG VIC

  Tn cng vic: X l ho hcM s cng vic: B9

  I. M T CNG VICTin hnh x l nguyn liu bng phng php ho hc nh tu tng loi

  nguyn liu m yu cu mc x l khc nhau, bao gm cc bc sau:- Chun b dung mi, ho cht;- Kim tra tnh cht ca nguyn liu trc khi x l ho hc;- nh lng nguyn liu v ho cht, dung mi x l ho hc;

  II. CC TIU CH THC HIN- Dung mi, ho cht m bo tinh khit;- Ha cht c bao gi, nhn c thng tin k thut, hn s dng y ;- Tnh cht ca nguyn liu trc khi x l ho hc kim tra theo cc phng

  php quy nh;- Phn tch v nh gi cc ch tiu ho hc theo ng qui nh;- Thc hin ng qui tc an ton phng th nghim;- nh lng nguyn liu v dung mi, ho cht theo t l quy nh;- Cn thn, chnh xc.

  III. CC K NNG V KIN THC CN THIT

  1. K nng- Quan st v pht hin nhanh ha cht khng t yu cu;- So snh, phn loi ha cht thnh tho;- Kim tra chnh xc, nhanh tnh cht ca nguyn liu trc khi x l ho hc;- c chnh xc cc thng s trn dng c thit b cn, o nh lng;- Chuyn i n v o lng;- Pha ch thnh tho v chnh xc cc loi ho cht s dng;- Ghi chp r rng y s lng.

  2. Kin thc- Hiu bit tnh cht ha l ca cc loi ha cht ;- Nm vng ni qui an ton phng th nghim;- Nm chc mc ch, ngha x l ho hc;- Nm vng cc nguyn nhn gy sai s v cc yu t nh hng n vic xc

  nh;

 • 41

  - Hiu bit cc phng php kim tra tnh cht ca nguyn liu trc khi x lho hc;

  - Nm vng cc yu cu i vi nguyn liu x l;- Hiu bit cc phng php nh lng nguyn liu v ho cht, dung mi.

  IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC- Ha cht tinh khit cn pha, dung mi ;- Cc dng c, my, thit b kim tra;- Dng c cha nguyn liu, dung mi, ho cht ;- Cc loi cn;- Dng c o th tch;- Ho cht, dung mi;- Nguyn liu;- Cc phiu ghi kt qu kim tra .

  IV. CC TIU CH V CCH THC NH GI K NNG

  Tiu ch nh gi Cch thc nh gi- chnh xc ca php phn

  tch;- Kim tra mu th nh gi ;

  - Thao tc ng theo qui tr nhphn tch;

  - Gim st thao tc ca ngi phn tchv i chiu vi tiu chun;

  - Tnh ton c kt qu phntch v nhn xt kt qu;

  - nh gi v cch thc nhn xt ktqu phn tch;

  - Vn hnh thnh tho thit bnh lng;

  - Gim st, kim tra thao tc ca ngilm v so snh kt qu vi tiu chun;

  - Tun thu an ton cho ngi vthit b khi lm vic.

  - Theo di v an ton lao ng, bo hlao ng.

 • 42

  TIU CHUN THC HIN CNG VIC

  Tn cng vic: X l ho sinh nguyn liuM s cng vic: B10

  I. M T CNG VICDng cc ch phm enzym x l nguyn liu, ci thin cc tnh cht: kh

  nng lng, lc, trong,...lm tng cht lng nguyn liu, gm cc bc sau:- Tip nhn phng thc x l nguyn liu: Loi nguyn liu, phng php x

  l, loi enzym, nng enzym, nh mc, cc thng s k thut: nhit ,pH, thi gian;

  - nh lng nguyn liu x l: Cn, ong, o, m nguyn liu cn x l vcc loi nguyn liu ph dng x l: enzym, dung mi;

  - Np liu: Chuyn nguyn liu vo ni x l: thng, b;- Thao tc x l: Bm, phun, khuy trn cc ch phm enzym vo nguyn liu

  cn x l, duy tr cc ch x l: nhit , thi gian, mc khuy o...n khi kt thc.

  II. CC TIU CH THC HIN- Tip nhn ng phng php x l tng loi nguyn liu, nh mc nguyn

  liu, enzym...cho tng loi nguyn liu;- Nhn din ng cc loi nguyn liu, enzym;- Xc nh ng cch thc nhn dng nguyn liu chnh, enzym, kim tra

  thng tin v cht lng nguyn liu, bn thnh phm, enzym... theo ng yucu cng ngh;

  - La chn cc thit b v nh lng ng cc nguyn l iu chnh, ph theonh mc;

  - nh lng ng nh mc, vn chuyn nguyn liu vo thit b x l theong k thut;

  - X l nguyn liu theo ng yu cu k thut t cc ch tiu sau x l: trong, t lng, hiu sut chit v cc ch tiu cht lng.

  III. CC K NNG V KIN THC CN THIT

  1. K nng- c ng n cng ngh;- Nhn din thnh tho cc loi nguyn liu, enzym;- Vn hnh c cc thit b vn chuyn, np c nguyn liu ng yu cu

  k thut;- Tnh ton ng cng sut ca thit b, t la chn ph hp, vn hnh

  thnh tho thit b ng yu cu k thut;

 • 43

  - X l c cc s c trong qu trnh sn xut.

  2. Kin thc- Nm vng cc kin thc c bn v x l ho sinh: mc ch, nguyn tc, cc

  phng php x l, yu cu ca tng phng php;- Hiu bit cc kin thc c bn v cc loi nguyn liu: nc, dch chit,

  nguyn liu tho dc;- Nm vng cc kin thc c bn v cc loi enzym: tc dng vi nguyn liu,

  iu kin hot ng, nh hng n sn phm, con ngi, mi trng;- Vn dng nguyn l vn hnh cc thit b, cc dng c phn tch, dng c o.IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC- Bng nh mc, n cng ngh;- Cc loi nguyn liu chnh, nguyn liu ph, enzym;- Thit b nh lng, vn chuyn, dng c cha ng, thit b x l;- Dng c o, phn tch nng .

  IV. CC TIU CH V CCH THC NH GI K NNG

  Tiu ch nh gi Cch thc nh gi- La chn thit b, dng c ph hp

  vi phng thc x l;- Gim st, kim tra quy trnh thc

  hin thng qua nht k sn xut,camera, gim st trc tip v ichiu vi qui nh, n cng ngh;

  - Bit cch s dng cc dng cnh lng, pha ch, vn chuyn,x l nguyn liu bng enzym;

  - nh gi thng qua cc ch tiucht lng nguyn liu x l: chs trong, t lng, hiu sutchit, tnh cht cm quan...

  - Tun th qui trnh x l; - Gim st, kim tra quy trnh thchin thng qua nht k sn xut,camera, gim st trc tip v ichiu vi qui nh, n cng ngh;

  - V sinh, bo tr dng c; - Gim st, kim tra quy trnh thchin thng qua nht k sn xut,camera, gim st trc tip v ichiu vi qui nh, n cng ngh;

  - Thi gian thc hin - Gim st, kim tra quy trnh thchin thng qua nht k sn xut,camera, gim st trc tip v ichiu vi qui nh, n cng ngh;

 • 44

  TIU CHUN THC HIN CNG VIC

  Tn cng vic: ui khM s cng vic: B11

  I. M T CNG VICChun b thit b v tin hnh ui kh ra khi nc nguyn liu, bao gm

  cc cng nghip sau:- Chun b thit b ui kh;- Tin hnh ui kh;- Kim sot p lc CO2 trong thit b ui kh;- Kim sot hm lng kh ho tan ca nc thnh phm ;- Ly mu nc phn tch;- nh gi cht lng ngun nc sau khi x l.

  II. CC TIU CH THC HIN- La chn thit b v phng php ui kh ph hp;- Tin hnh ui kh trit ;- p lc CO2 lng nc sc vo nc ng yu cu;- Mu nc phn tch c tin hnh ng yu cu k thut;- Cht lng ngun nc sau khi x l t yu cu sn xut;- Cn thn, chnh xc theo quy tr nh thao tc.

  III. CC K NNG V KIN THC CN THIT

  1. K nng- Chn c thit b ph hp vi yu cu;- S dng c cc loi thit b;- Thao tc vn hnh thit b ui kh;- S dng thnh tho cc thit b ph tr;- La chn phng php ly mu thch hp;- Thao tc ly mu thnh tho;- Kim sot hm lng kh ho tan ca nc thnh phm;- nh gi nhanh v chnh xc cht lng ngun nc sau khi x l theo tiu

  chun.

  2. Kin thc- Nm vng cu to v nguyn tc hot ng ca cc loi thit b ui kh;- Bit cc phng php ui kh;- Hiu r cc yu cu v cht lng nc;

 • 45

  - Nm vng cc phng php ly mu.

  IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC- Thit b ui kh;- Cc thit b ph tr;- Nc;- Dng c ly mu v cha ng;- Cc bng tra cu v cht lng ngun nc c quy nh.

  IV. CC TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG

  Tiu ch nh gi Cch thc nh gi- Chn phng php ui kh

  ph hp;- Gim st theo quy trnh sn xut;

  - Thao tc ly mu thnh tho;- Quan st, gim st cng vic theo ng

  trnh t;- Thao tc x l s c; - Gim st theo quy trnh thc hin;

  - Thao tc vn hnh thit bui kh;

  - Kim tra, xem xt, nh gi hm lngkh ho tan vi mu yu cu;

  - Thi gian thc hin. - So snh vi nh mc thi gian.

 • 46

  TIU CHUN THC HIN CNG VIC

  Tn cng vic: nh lng nguyn liu nuM s cng vic: C1

  I. M T CNG VICnh lng cc nguyn liu chnh, ph theo nh mc cng ngh chun b

  nu, gm cc bc sau:- Tip nhn nh mc nguyn liu nu, phng thc nu: S lng tng loi

  nguyn liu, n v nh lng, cch thc nh lng, phng php nu;- nh lng nguyn liu: Nhn din ng tng loi nguyn liu. Cn, ong,

  o, m nguyn liu nu theo nh mc;- V sinh thit b.

  II. CC TIU CH THC HIN- Tip nhn ng n cng ngh;- Nhn din ng cc loi nguyn liu;- nh lng chnh xc theo nh mc: ng chng loi, s lng, m bo

  cht lng khng b bin i;- Vn chuyn nguyn liu n ni tp kt hoc vo thit b nu.

  III. CC K NNG V KIN THC CN THIT

  1. K nng- c, hiu ng n cng ngh;- Nhn din thnh tho cc loi nguyn liu;- Tnh ton c cng sut ca thit b nh lng, t la chn ph hp,

  vn hnh thnh tho thit b ng yu cu k thut;- X l c cc s c trong qu trnh sn xut.

  2. Kin thc- Nm vng cc kin thc c bn v cc thnh phn chnh v ph ca nc

  gii kht: Cc tnh cht c trng, yu cu ca mi loi nguyn liu, nhhng ca cht lng cc nguyn liu n tin trnh sn xut v sn phmcui cng;

  - Nm vng v bit vn dng v nguyn l hot ng, phng php v sinh cacc thit b nh lng, vn chuyn.

  IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC- Bng nh mc, n cng ngh;- Cc loi nguyn liu chnh, nguyn liu ph;- Thit b nh lng, vn chuyn, dng c cha ng.

 • 47

  IV. CC TIU CH V CCH THC NH GI K NNG

  Tiu ch nh gi Cch thc nh gi- La chn thit b, dng c ph hp

  vi chng loi v s lng nguynliu;

  - Gim st, kim tra quy trnh thchin thng qua nht k sn xut,camera, gim st trc tip v ichiu vi qui nh, n cngngh;

  - Bit cch s dng cc dng cnh lng;

  - nh gi thng qua chnh xcca cc php nh lng.

  - Tun th qui trnh x l; - Gim st, kim tra quy trnh thchin thng qua nht k sn xut,camera, gim st trc tip v ichiu vi qui nh, n cngngh;

  - V sinh, bo tr dng c. - Gim st, kim tra quy trnh thchin thng qua nht k sn xut,camera, gim st trc tip v ichiu vi qui nh, n cngngh;

  - Thi gian thc hin. - Gim st trc tip v i chiu viqui nh;

 • 48

  TIU CHUN THC HIN CNG VIC

  Tn cng vic: Nu siroM s cng vic: C2

  I. M T CNG VICCh bin cc nguyn liu c chun b thnh siro, gm cc bc sau:

  - Loi b tp cht, bao b...ra khi nguyn liu;- Np nguyn liu nh lng vo thit b nu theo nh mc;- Nu nguyn liu thnh siro;- V sinh thit b.

  II. CC TIU CH THC HIN- La chn thit b ph hp v tch ht cc tp cht th, bao b.. ra khi

  nguyn liu;- Kim tra, xc nhn ng thng tin v s lng, cht lng nguyn liu;- Vn hnh cc thit b nh lng, thit b vn chuyn...np nguyn liu vo

  thit b nu theo nh mc;- Nu siro ng thi gian, s lng, t cc ch tiu cht lng: nng

  cht kh, chua, trong, mi v;- m bo an ton cho ngi v thit b s dng.

  III. CC K NNG V KIN THC CN THIT

  1. K nng- c, hiu ng n cng ngh;- S dng thnh tho cc loi sng, li lc, thit b vn chuyn, thit b nu...

  ng yu cu k thut;- nh gi nhanh, kp thi v chnh xc tng loi nguyn liu;- Kim tra v iu chnh thnh tho cc thng s k thut: nhit , tc

  khuy, thi im kt thc trong qu trnh nu theo yu cu k thut;- X l c cc s c trong qu trnh sn xut.

  2. Kin thc- Nm vng kin thc v tp cht thng ln vo nguyn liu: loi, tc hi,

  cch thc loi b;- Hiu bit v s bin i cc thnh phn chnh v ph ca nc gii kht

  trong qu trnh nu, nh hng ca n n cht lng sn phm;- Nm vng v vn dng nguyn l hot ng, phng php v sinh ca cc

  thit b vn chuyn, thit b nu, dng c kim tra;

 • 49

  - Hiu r phng php iu chnh cc thng s k thut ca thit b cho phhp vi yu cu cng ngh.

  IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC- Bng nh mc, n cng ngh;- Cc loi nguyn liu chnh, nguyn liu ph;- Thit b vn chuyn, dng c cha ng, thit b nu, dng c kim tra.

  IV. CC TIU CH V CCH THC NH GI K NNG

  Tiu ch nh gi Cch thc nh gi

  - La chn thit b, dng c ph hps lng nguyn liu v cng nghnu.

  - Gim st, kim tra quy trnh thchin thng qua nht k sn xut,camera, gim st trc tip v ichiu vi qui nh, n cng ngh.

  - nh gi thng qua s lng, chtlng siro: nng cht kh, chua, trong, mi v...

  - Bit cch s dng cc thit b dngc nu v ph tr.

  - Gim st, kim tra quy trnh thchin thng qua nht k sn xut,camera, gim st trc tip v ichiu vi qui nh, n cng ngh.

  - Tun th qui trnh nu. - Gim st, kim tra quy trnh thchin thng qua nht k sn xut,camera, gim st trc tip v ichiu vi qui nh, n cng ngh.

  - nh gi thng qua s lng, chtlng siro: nng cht kh, chua, trong, mi v...

  - V sinh, bo tr dng c. - Gim st, kim tra quy trnh thchin thng qua nht k sn xut,camera, gim st trc tip v ichiu vi qui nh.

  - Thi gian thc hin - Gim st trc tip v i chiu viqui nh.

 • 50

  TIU CHUN THC HIN CNG VIC

  Tn cng vic: Lc siroM s cng vic: C3

  I. M T CNG VICLc siro nu thnh siro bn thnh phm, gm cc bc:

  - Tip nhn siro t b phn nu;- Lc siro loi b cn bn thu hi siro thnh phm.

  II. CC TIU CH THC HIN- La chn thit b ph hp;- iu khin cc thng s k thut theo ng yu cu cng ngh, lc si ro ng

  thi gian, s lng, t cc ch tiu cht lng: nng cht kh, trong...;

  - m bo an ton cho ngi v thit b s dng.

  III. CC K NNG V KIN THC CN THIT

  1. K nng- S dng thnh tho cc loi my lc ng yu cu k thut;- Kim tra v iu chnh thnh tho cc thng s k thut: nhit , tc lc,

  p lc lc, thi im kt thc ... trong qu trnh lc theo yu cu k thut;- X l c cc s c trong qu trnh lc.

  2. Kin thc- Nm vng kin thc v tp cht thng xut hin trong siro sau nu: bn

  cht ca tp cht, tc hi ca n ti sn phm, cc phng php loi b;- Hiu r tnh nng v nguyn l hot ng, phng php v sinh ca cc thit

  b lc, dng c kim tra;- Bit cch iu chnh cc thng s k thut ca thit b cho ph hp vi yu

  cu cng ngh.

  IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC- Siro nu;- Cc loi my lc, cc dng c cn thit km theo;- Thit b vn chuyn, dng c cha ng, dng c kim tra: ng k, thc

  o Bx..

 • 51

  IV. CC TIU CH V CCH THC NH GI K NNG

  Tiu ch nh gi Cch thc nh gi- La chn thit b, dng c ph hp

  vi s lng v c tnh k thutca siro.

  - Gim st, kim tra quy trnh thchin thng qua nht k sn xut ,camera, gim st trc tip v ichiu vi qui nh, n cngngh.

  - nh gi thng qua s lng, chtlng siro: trong, nng chtkh, mi v...

  - Bit s dng cc my, thit b lcv cc dng c ph tr.

  - nh gi thng qua s lng, chtlng siro: trong, nng chtkh, mi v...

  - Tun th qui trnh lc. - Gim st, kim tra quy trnh thchin thng qua nht k sn xut,camera, gim st trc tip v ichiu vi qui nh, n cngngh.

  - nh gi thng qua s lng, chtlng siro: trong, nng chtkh, mi v...

  - V sinh, bo tr my, thit b vcc dng c.

  - Gim st, kim tra quy trnh thchin thng qua nht k sn xut,camera, gim st trc tip v ichiu vi qui nh, n cng ngh

  - Thi gian thc hin. - Gim st v i chiu vi quinh.

 • 52

  TIU CHUN THC HIN CNG VIC

  Tn cng vic: Lm lnh siroM s cng vic: C4

  I. M T CNG VICVn hnh h thng my, thit b lm lnh h nhit cho siro lc trong,

  gm cc bc:- Tip nhn siro t b phn lc;- Vn hnh h thng lm lnh, h nhit siro n nhit yu cu.

  II. CC TIU CH THC HIN- La chn, chun b, kim tra thit b lm lnh ph hp v vn hnh h nhit

  siro t cht lng: nhit , nng cht kh, s lng;- m bo an ton cho ngi v thit b s dng.

  III. CC K NNG V KIN THC CN THIT

  1. K nng- Nhn din nhanh, chnh xc cht lng siro;- S dng thnh tho cc h thng lm lnh, lm mt ng yu cu k thut;- Kim tra v iu chnh thnh tho cc thng s k thut: nhit , tc lm

  lnh, p lc dng chy... trong qu trnh lm lnh theo yu cu k thut;- X l c cc s c trong qu trnh lm lnh.

  2. Kin thc- Nm vng kin thc c bn v qu trnh vn chuyn cht lng v tp cht

  thng xut hin trong siro sau nu: bn cht ca tp cht, tc hi ca n tisn phm, cc phng php loi b ...;

  - Hiu r v cc tnh cht ca siro. S nh hng ca cc tnh cht, cht lngsiro n qu trnh sn xut v cht lng sn phm;

  - Hiu r tnh nng v nguyn l hot ng, phng php v sinh ca cc hthng, thit b lm lnh, dng c kim tra;

  - Bit cch iu chnh cc thng s k thut ca thit b cho ph hp vi yucu cng ngh.

  IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC- Siro lc;- Cc loi thit b lm lnh, h thng lm lnh, lm mt, cc dng c cn thit

  km theo;- Thit b vn chuyn, dng c cha ng, dng c kim tra: nhit k, ng

  k, thc o Bx.

 • 53

  IV. CC TIU CH V CCH THC NH GI K NNG

  Tiu ch nh gi Cch thc nh gi- La chn thit b, dng c ph hp

  vi s lng v yu cu lm lnhsiro.

  - Gim st, kim tra quy trnh thchin thng qua nht k sn xut,camera, gim st trc tip v ichiu vi qui nh, n cng ngh.

  - Bit s dng cc h thng thit blm lnh v cc dng c ph tr.

  - Gim st, kim tra quy trnh thchin thng qua nht k sn xut,camera, gim st trc tip v ichiu vi qui nh, n cng ngh.

  - nh gi thng qua s lng, chtlng siro: nhit , nng chtkh, mi v...

  - Tun th qui trnh lm lnh. - Gim st, kim tra quy trnh thchin thng qua nht k sn xut,camera, gim st trc tip v ichiu vi qui nh, n cng ngh.

  - nh gi thng qua s lng, chtlng siro: nhit , nng chtkh, mi v...

  - V sinh, bo tr my, thit b vcc dng c.

  - Gim st, kim tra quy trnh thchin thng qua nht k sn xut,camera, gim st trc tip v ichiu vi qui nh, n cng ngh

  - Thi gian thc hin. - Gim st v i chiu vi qui nh.

 • 54

  TIU CHUN THC HIN CNG VIC

  Tn cng vic: Pha ch nc gii khtM s cng vic: C5

  I. M T CNG VICThc hin pha ch nc gii khat t siro v cc nguyn liu ph khc, gm

  cc bc:- Tip nhn nh mc pha ch cho tng loi sn phm;- nh lng nguyn liu, bn thnh phm pha ch;- Np nguyn liu, bn thnh phm phi trn thnh nc gii kht.

  II. CC TIU CH THC HIN- La chn, chun b thit b pha ch ph hp;- Tip nhn ng nh mc pha ch cho tng loi sn phm;- Nhn dng ng nguyn liu, bn thnh phm. Kim tra chnh xc thng tin

  v cht lng nguyn liu, bn thnh phm ng yu cu;- Thc hin phi trn kt hp np liu theo ng nh mc v t cc ch tiu

  v hm lng, thnh phn, ng nht ca nc gii kht theo yu cu kthut.

  III. CC K NNG V KIN THC CN THIT

  1. K nng- Nhn din nhanh, chnh xc cht lng siro;- S dng thnh tho cc h thng nh lng, vn chuyn, pha ch phi trn

  ng yu cu k thut;- Kim tra v iu chnh thnh tho cc thng s k thut: nhit , tc

  khuy, nng ... trong qu trnh pha ch theo yu cu k thut;- X l c cc s c trong qu trnh pha ch.

  2. Kin thc- Bit v cc thnh phn chnh v ph ca nc gii kht;- Hiu r tnh cht ca mi loi nguyn liu, bn thnh phm, ph gia...nh

  hng ca mi loi n qu trnh sn xut v cht lng sn phm cui cng;- Nm vng kin thc c bn v qu trnh vn chuyn cht lng, qu trnh phi

  trn;- Bit v vn dng cc nguyn l hot ng, phng php v sinh ca cc h

  thng, thit b nh lng, vn chuyn, phi trn, dng c kim tra;- Nm vng phng php iu chnh cc thng s k thut ca thit b cho ph

  hp vi yu cu cng ngh.

 • 55

  IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC- Siro lm lnh, cc bn thnh phm, nguyn liu ph theo n cng ngh;.- Cc loi thit b vn chuyn, nh lng, phi trn;- Dng c cha ng, dng c kim tra: nhit k, ng k, thc o Bx.

  IV. CC TIU CH V CCH THC NH GI K NNG

  Tiu ch nh gi Cch thc nh gi- La chn thit b, dng c ph hp

  vi s lng v cc thnh phnnguyn liu pha ch nc giikht.

  - Gim st, kim tra quy trnh thchin thng qua nht k sn xut,camera, gim st trc tip v ichiu vi qui nh, n cng ngh.

  - Bit s dng cc my, thit b nhlng, vn chuyn, phi trn ...

  - Gim st, kim tra quy trnh thchin thng qua nht k sn xut,camera, gim st trc tip v ichiu vi qui nh, n cng ngh.

  - nh gi thng qua s lng, chtlng nc gii kht: nng chtkh, trong, ng nht...

  - Tun th qui trnh pha ch - Gim st, kim tra quy trnh thchin thng qua nht k sn xut,camera, gim st trc tip v ichiu vi qui nh, n cng ngh.

  - nh gi thng qua s lng, chtlng nc gii kht: nng chtkh, trong, ng nht...

  - V sinh, bo tr my, thit b vcc dng c.

  - Gim st, kim tra quy trnh thchin thng qua nht k sn xut,camera, gim st trc tip v ichiu vi qui nh.

  - Thi gian thc hin. - Gim st v i chiu vi qui nh.

 • 56

  TIU CHUN THC HIN CNG VIC

  Tn cng vic: Np CO2M s cng vic: C6

  I. M T CNG VIC:Phi trn, ha tan CO2 vo dch sau khi pha ch nhm a hm lng CO2

  trong nc gii kht t n tiu chun quy nh, cng vic bao gm cc bcchnh nh sau:- Kim tra cht lng CO2 v cht lng dch sau khi pha ch;- Chun b nguyn liu cho qu trnh np CO2;- Chun b thit b lm lnh v np CO2;- Tin hnh lm lnh v np CO2;- V sinh thit b.

  II. CC TIU CH THC HIN- Xc nh y cc ch tiu cn kim tra ca CO2 v dch sau pha ch v cc

  phng php chun theo TCVN kim tra, nh gi;- Kim tra cht lng CO2 v dch sau khi pha ch m bo ng yu cu k

  thut;- Xc nh lng dch pha ch v lng CO2 cn tiu tn np vo lng

  dch theo yu cu;- Thc hin cn, o chnh xc;- CIP ton b h thng thit b theo quy tr nh;- Lm lnh dch pha ch t yu cu. Np CO2 t yu cu v s lng v cht

  lng theo Quy trnh cng ngh;- V sinh, kh trng thit b sau cc m hoc CIP ha cht nh k theo yu

  cu cng ngh;- Ghi chp y ngy, gi, ca sn xut, ngi thc hin, cc kt qu theo cc

  biu theo di sn xut;- Cn thn, c trch nhim.

 • 57

  III. CC K NNG V KIN THC CN THIT

  1. K nng- Ly mu thnh tho ng phng php, s lng;- Phn tch v nh gi nhanh, k p thi v chnh xc i vi cc ch tiu cht

  lng ca CO2 v dch pha ch;- Tnh ton chnh xc khi lng v cung cp y cc nguyn liu. S dng c

  cc dng c, thit b cn, o;- Lp t v kim tra h thng ng ng thit b ng, m bo h thng

  in, nc an ton, y ;- Thao tc ng cc bc v sinh, kh trng thit b theo Quy trnh CIP. Theo

  di v iu chnh cc thng s k thut: nng , nhit ca ha cht tyra v st trng, thi gian CIP, mc v sinh ca thit b;

  - Thao tc vn hnh thnh tho thit b lnh v np CO2 t nng yu cutheo ng Quy trnh cng ngh. Theo di v iu chnh cc thng s kthut : nhit , lu lng ca cc dng nguyn liu, ch s ca CO2 saunp ;

  - X l c cc biu hin, cc t nh hung s c k thut;- Ghi chp chnh xc.

  2. Kin thc- Nm vng phng php ly mu cc ch tiu;- Nm vng phng php phn tch tinh khit ca CO2 v cc ch tiu ca

  dch pha ch;- Nm vng phng php nh gi cht lng dch pha ch bng cm quan;- Hiu r nguyn l, phng php s dng cc dng c, thit b o lng;- Hiu bit cch pha ch, xc nh, iu chnh nng , liu l ng cc ho

  cht CIP;- Nm vng quy trnh cng ngh CIP;- Hiu cu to v nguyn tc hot ng ca thit b lnh v thit b np CO2;- Nm vng quy trnh cng ngh np CO2. Phng php kim tra nng CO2

  sau np.

  IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC- Dng c ly mu, cc ho cht, thit b, dng c theo y u cu ca cc

  phng php phn tch cc ch tiu cht lng ca CO2 v dch pha ch;- Tank cha dch sau pha ch, dng c cha ng CO 2;- Cc dng c o th tch, khi lng;- Thit b lm lnh, thit b np CO2;- Tank cha thnh phm sau khi np CO2;

 • 58

  - H thng ng ng, bm, van, in, nc, thit b o lng iu khin, thitb o nng CO2 sau khi np, thit b o, kim tra nng ha cht CIP;

  - Cc biu theo di cng vic.

  IV. CC TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG

  Tiu ch nh gi Cch thc nh gi- K nng kim tra tinh khit

  ca CO2.- K nng kim tra cht lng

  dch sau pha ch.

  - K nng v sinh thit b.

  - K nng thc hin qu tr nh npCO2.

  - Kim tra cc bc thc hin trongquy trnh phn tch cht lng caCO2.

  - Gim st, kim tra k nng, thi thc hin cc bc cng vic nhgi cht lng sn phm sau phach. So snh kt qu vi tiu chun,nh mc qui nh.

  - Kim tra qu trnh v sinh thit b,mc tun th quy tr nh CIP,nng , nhit , thi gian x lcc ha cht v cht lng nc vsinh.

  - Gim st qu trnh thc hin cngvic, kim tra nht k, cc biu theodi cng vic, b nh ca my tnh,camera v cc cng vic cthc hin v i chiu vi Ch tiucht lng.

  - nh gi k nng x l cc tnhhung s c i vi thit b v cngngh trong qu trnh np CO2 ;

  - nh gi mc n nh chtlng sn phm nc gii kht saukhi np CO2: Thnh phn ha hc,cc ch tiu ha l, cc ch tiu visinh.

 • 59

  TIU CHUN THC HIN CNG VIC

  Tn cng vic: Chun b bao bM s cng vic: D1

  I. M T CNG VIC:Cung cp y , ng chng loi bao b theo yu cu sn phm nc gii

  kht, v sinh bao b t tiu chun k thut. Cng vic bao gm cc bc chnhnh sau:- Chun b bao b chit thnh phm;- Chun b thit b ty ra;- Chun b ho cht ty ra, hi, nc nng, nc v trng;- Thc hin ty ra, kh trng bao b.

  II. CC TIU CH THC HIN- Chun b y bao b ph hp vi loi sn phm cn sn xut.- Ty ra v kh trng bao b t tiu chun k thut yu cu;- Cn thn, c trch nhim.

  III. CC K NNG V KIN THC CN THIT

  1. K nng- Thc hin tt cng tc chun b bao b theo yu cu sn xut;- Thc hin tt cng tc pha ch ho cht ty ra;- Thc hin tt cng tc chun b cc tc nhn hi, nc v trng, h thngin,

  ng ng, bm, van m bo an ton thit b;- S dng thnh tho thit b ra bao b, iu chnh c cc thng s k thut

  trong qu trnh ra ng yu cu k thut;- nh gi c cht lng bao b sau khi kh trng;- Sa cha, khc phc c cc hng hc, x l s c.

  2. Kin thc- Hiu bit cu to, tc dng cc loi bao b ;- Nm vng cu to, nguyn l hot ng, quy trnh vn hnh ca thit b ra

  bao b;- Hiu r cc loi ho cht ty ra v kh trng, nng , cch pha, cch iu

  chnh nng ;- Nm vng phng php ty ra, kh trng bao b;- Nm vng cc phng php v sinh v kh trng thit b chit;- Hiu bit cc bin php sa cha khc phc hng hc, x l s c ;- Nm vng cc tiu chun k thut ca bao b sau khi ra.

 • 60

  IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC- Cc loi bao b;- Thit b v sinh bao b;- Ho cht ty ra, kh trng;- Nc v trng;- H thng ng ng, bm, van, in, nc, thit b o lng, iu khin, thit

  b kim tra nng ha cht;- Cc biu theo di cng vic.

  IV. CC TIU CH V CCH THC NH GI K NNG

  Tiu ch nh gi Cch thc nh gi- K nng chun b, v sinh bao b ,

  v sinh ton b h thng thit b;

  - K nng nh gi mc schca bao b.

  - Theo di v nh gi cc bc thchin quy trnh v sinh, kim tranng , nhit , thi gian sdng cc cht ty ra v kh trng.

  - Kim tra sch ca thit b v baob.

 • 61

  TIU CHUN THC HIN CNG VIC

  Tn cng vic: Chit rtM s cng vic: D2

  I. M T CNG VIC:Chit nc gii kht t tank thnh phm vo cc loi bao b. Cng vic bao

  gm cc bc chnh nh sau:- Chun b thit b chit;- Chit sn phm vo chai, lon, thng cha;- Nh nit lng;- Thc hin ng np, kim tra y v kn sau khi chit.

  II. CC TIU CH THC HIN- Xc nh ch hot ng ca thit b chit ph hp vi loi bao b hin c.- Kim tra tnh trng hot ng ca thit b chit, khc phc t nh trng h hng;- V sinh v kh trng thit b chit theo quy trnh c xc nh;- Chit rt nc gii kht vo bao b ng yu cu k thut;- Thc hin quy trnh ng np chai, lon t tiu chun k thut;- Cn thn, c trch nhim.

  III. CC K NNG V KIN THC CN THIT

  1. K nng- Vn hnh thnh tho ch v sinh v thanh trng thit b chit, m bo v

  sinh an ton thit b;- S dng thnh tho thit b chit, iu chnh c cc thng s k thut trong

  qu trnh chit. Chit vo cc loi bao b ng, khi lng theo yu cu;- S dng thnh tho thit b ng np chai, lon, thng ng yu cu k thut;- Sa cha, khc phc c cc hng hc, x l s c.

  2. Kin thc- Nm vng cc phng php v sinh v kh trng thit b chit;- Nm vng tnh nng tc dng v nguyn tc vn hnh ca cc loi thit b

  chit: lon, chai;- Nm vng phng php kim tra nh gi tnh trng thit b chit theo ti

  liu hng dn v quy trnh vn hnh my, thit b;- Nm vng nguyn l, k thut chit vo cc loi bao b khc nhau;- Hiu r cc phng php v thit b ng np;

 • 62

  - Hiu bit cc bin php sa cha khc phc hng hc, x l s c;- Nm vng cc tiu chun k thut ca bao b sau khi chit;- Hiu bit cc phng php kim tra kn, kim tra mc sn phm khi ng

  vo bao b, kim tra tp cht cha trong bao b .

  IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC- Tank cha thnh phm;- Ho cht ty ra, thit b chit;- Thit b chit;- Nit lng;- Thit b ghp np;- H thng ng ng, bm, van, in, nc, thit b o lng iu khin, thit

  b kim tra nng ha cht CIP;- Cc biu theo di cng vic.

  IV. CC TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG

  Tiu ch nh gi Cch thc nh gi- K nng thc hin qu tr nh chit

  rt.- Kim tra hnh thc bao gi, cht

  lng sn phm v i chiu vicc qui nh ca Ch tiu chtlng.

  - nh gi mc thc hin theonh mc sn xut, tn s sn phmli, thi ngh nghip, an ton laong v k nng x l cc tnhhung s c, hng hc ca thit b.

 • 63

  TIU CHUN THC HIN CNG VIC

  Tn cng vic: Thanh trngM s cng vic: D3

  I. M T CNG VICThanh trng sn phm sau khi chit nhm tng thi hn bo qun. Cng vic

  bao gm cc bc chnh sau y:- Chun b tc nhn thanh trng (nc nng, hi nc...), cc iu kin k

  thut ca thit b thanh trng ng b vi giai on chit rt;- Gim st qu trnh thanh trng;- Kim tra cht lng sn phm sau thanh trng;- Bo n.

  II. CC TIU CH THC HIN- Thc hin tt cng tc chun b tc nhn thanh trng vi cc thng s k

  thut t yu cu, cc nguyn vt liu, iu kin vn hnh thit b cho qutrnh thanh trng;

  - Kim tra h thng in, hi, nc, bm, van, ng ng m bo an tonthit b;

  - Theo di v iu chnh kp thi cc thng s k thut trong qu trnh thanhtrng theo phng php xc nh ca loi sn phm;

  - Kim tra y, kn, hng ca cc loi sn phm v loi b trit snphm li ra ngoi dy chuyn sn xut;

  - Xc nh cc nguyn nhn nh hng n kn, y, bao b b hng doqu trnh thanh trng, rt kinh nghim iu chnh qu trnh thanh trng;

  - Cn thn, c trch nhim.

  III. CC K NNG V KIN THC CN THIT

  1. K nng- Lp t chnh xc h thng thit b h i, nc, in, bm, van, ng ng,

  thit b o lng, iu khin m bo an ton;- S dng thnh tho h thng thit b cung cp v x l nhit;- V sinh thit b thanh trng t yu cu k thut;- Vn hnh thnh tho thit b thanh trng;- Nhn bit c cc sn phm li khng p ng ti u chun k thut;- Xc nh c nguyn nhn cc s c v bin php gii quyt.

 • 64

  2. Kin thc- Nm vng bn cht, ngha, mc ch v yu cu ca vic thanh trng sn

  phm;- Hiu r cc phng php thanh trng . Nm vng quy trnh cng ngh thanh

  trng ca cc sn phm;- Nm vng tnh nng, tc dng v nguyn l vn hnh ca thit b thanh

  trng;- Nm vng phng php theo di, iu chnh cc thng s cn gim st trong

  qu trnh thanh trng: nhit , p sut, thi gian;- Hiu bit cc bin php an ton khi s dng thit b nhit trong qu tr nh

  thanh trng;- Nm vng tiu chun cht lng sn phm sau khi thanh trng;- nh gi c mc h hng v nhn bit sn phm li theo yu cu cng

  ngh.

  IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC- Cc loi bao b cn thanh trng;- Thit b v nhin liu cung cp nhit (l hi, than, du...);- Cc thit b o lng, iu khin: nhit k, p k, ng h;- S quy trnh thanh trng;- Thit b thanh trng;- Thit b vn chuyn bao b;- Dng c, thit b kim tra kn;- Dng c, thit b bo mc;- H thng ng ng, bm, van, in, nc, thit b trao i nhit, thit b o

  lng iu khin qu trnh;- Bng biu theo di cng vic.

 • 65

  IV. CC TIU CH V CCH THC NH GI K NNG

  Tiu ch nh gi Cch thc nh gi- K nng chun b qu trnh thanh

  trng.

  - K nng vn hnh qu trnh thanhtrng.

  - nh gi cng tc chun b qutrnh thanh trng trong tng thton b dy chuyn cng ngh;

  - Gim st v nh gi cc bc thchin quy trnh thanh trng v ccthng s trong qu trnh thanhtrng: nhit , p sut, thi gianthanh trng p dng cho tng loisn phm ring bit;

  - Kim tra hnh thc bao gi, chtlng sn phm v i chiu vicc qui nh ca Ch tiu chtlng.

  - nh gi mc thc hin theonh mc sn xut, t l h hngsn phm, thi ngh nghip, anton lao ng, k nng x l cctnh hung s c i vi thit b vcng ngh.

 • 66

  TIU CHUN THC HIN CNG VIC

  Tn cng vic: Dn nhnM s cng vic: D4

  I. M T CNG VICDn nhn hng ha ln bao b nc gii kht chun b a sn phm ra th

  trng. Cng vic bao gm cc bc nh sau:- Chun b nhn, thit b dn nhn;- Dn nhn v kim tra nhn mc trn bao b.

  II. CC TIU CH THC HIN- Chn v cung cp y s lng nhn mc ph hp vi sn phm, ng

  tiu chun nh ng k;- Chn thit b dn nhn, phng php s dng thch hp;- Dn nhn mc theo tiu chun quy nh: y ni dung, ng chng loi,

  ng v tr;- Kim tra li y cc thng tin trn nhn mc sau khi dn;- Cn thn, c trch nhim.

  III. CC K NNG V KIN THC CN THIT

  1. K nng- Nhn dng chnh xc cc loi nhn;- Vn hnh thnh tho cc thit b dn nhn cc loi bao b;- Sa cha khc phc c cc hng hc, x l s c;- Kim tra c nhn sn phm trn cc loi bao b.

  2. Kin thc- Nm vng mc ch v ngha ca nhn mc khi lu thng trn th trng.

  Tiu chun ho ni dung cc loi nhn mc trn cc loi bao b theo Quy chghi nhn hng ha lu thng trong nc v hng ha xut khu, nhp khutheo Quyt nh S 178/Q-TTg ca Th tng Chnh ph;

  - Nm vng cc phng php x l s b sn phm trc khi dn nhn: lmkh, lau sch;

  - Nm vng tnh nng, tc dng, nguyn tc vn hnh ca cc thit b v dngc dn nhn;

  - Hiu bit nhng quy nh dn nhn trn cc loi chai, lon;- Nm vng cc phng php dn nhn: chai, lon, hp, thng.

 • 67

  IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC- Cc loi nhn mc, keo dn;- Cc loi bao b cn dn nhn;- Thit b dn nhn;- Thit b vn chuyn bao b;- Thit b cha ng nhn mc, chai, lon;- Bng biu theo di cng vic.

  IV. CC TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG

  Tiu ch nh gi Cch thc nh gi- K nng thc hin cng tc

  chun b cho qu trnh dn nhn.

  - K nng thc hin qu tr nh dnnhn.

  - Kim tra s lng, kch thc, chtlng, ni dung ghi trn nhn bom theo mu ng k, ph hpvi tng loi sn phm.

  - nh gi s chun b v tnh trngk thut ca thit b dn nhn ngb vi cc qu trnh cng ngh linquan.

  - Kim tra v nh gi cc bc thchin quy trnh dn nhn. nh gimc thc hin theo nh mcsn xut, cht lng sn phm, t lh hng sn phm, thi gian dngmy, thi ngh nghip, an tonlao ng, k nng x l cc tnhhung s c i vi thit b .

  - Kim tra v tr, ni dung ghi trnnhn mc theo Tiu chun chtlng.

 • 68

  TIU CHUN THC HIN CNG VIC

  Tn cng vic: In hn s dngM s cng vic: D5

  I. M T CNG VICIn cc thng tin v thi im sn xut, thi hn bo qu n sn phm nc gii

  kht. Cng vic bao gm cc bc sau y:- Chun b mc in, thit b in hn s dng;- In hn s dng v kim tra trn bao b.

  II. CC TIU CH THC HIN- m bo khi lng mc in, kim tra t nh trng hot ng ca my in hn s

  dng;- Chn v tr thch hp cho thit b in hn s dng, t cc thng s ngy, gi

  sn xut, thi hn s dng;- In hn s dng ng v tr quy nh trn bao b vi cc thng tin ngy, gi sn

  xut v thi hn s dng;- Kim tra li cc thng tin trn bao b sau khi in;- Cn thn, c trch nhim.

  III. CC K NNG V KIN THC CN THIT

  1. K nng- Chun b y cc yu cu k thut ca thit b thc hin in hn s dng

  kp thi, ng b vi cc cng vic li n quan trong dy chuyn cng ngh;- Vn hnh thnh tho cc thit b in hn s dng ln cc loi bao b;- X l c cc tnh hung nh ht mc, s c chai, lon trn bng ti;- Nhn bit c cc sn phm sai li.

  2. Kin thc- Nm vng tiu chun quy nh ca vic in hn s dng trn sn phm;- Nm vng tnh nng, tc dng, nguyn tc vn hnh ca my in hn s dng;- Hiu bit nhng quy nh in hn s dng trncc loi bao b khc nhau: chai,

  lon, thng carton;- Nm vng cc quy nh v thi hn s dng ca cc loi sn phm khc

  nhau.

  IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC- Mc in;- Thit b in hn s dng;

 • 69

  - Thit b vn chuyn bao b;- Cc loi bao b cn in hn s dng.

  IV. CC TIU CH V CCH THC NH GI K NNG

  Tiu ch nh gi Cch thc nh gi- K nng thc hin cng tc

  chun b cho qu trnh in hn sdng.

  - K nng thc hin qu tr nh inhn s dng.

  - nh gi k nng m bo chtlng, khi lng mc in, k nngkim tra my in hn s dng, tcc thng s thi gian sn xut.

  - nh gi qu trnh in hn s dngtheo cht lng in v tn sut li,k nng x l cc tnh hung s c.Kim tra li cc thng tin trn baob, thi hn s dng ca cc loisn phm khc nhau sau khi in.

 • 70

  TIU CHUN THC HIN CNG VIC

  Tn cng vic: Bao gi thnh phmM s cng vic: D6

  I. M T CNG VICSp xp cc bao b sn phm c hon thin vo bao b gin tip, to

  thnh cc kin hng d dng vn chuyn. Ni dung cng vic bao gm xpchai, lon vo hp carton, kt nha v sp t ln cc palet.

  II. CC TIU CH THC HIN- Sp xp chai, lon vo ng bao b theo chng loi v yu cu ca khch hng;- m bo an ton khi sp xp sn phm , trnh , v, hng ;- Cn thn, c trch nhim.

  III. CC K NNG V KIN THC CN THIT

  1. K nng- Sp xp sn phm ng yu cu k thut;- Vn hnh thnh tho thit b sp xp sn phm vo cc bao b gin tip v sp

  xp ln cc palet;- Ghi chp y s liu vo cc s theo di, bng biu.

  2. Kin thc- Nm vng cc yu cu ca th trng v mu m sn phm bao gi;- Nm vng cc phng php vn hnh thit b sp xp chai, lon vo kt,

  thng, st, hp carton;- Hiu bit phng php t chc, sp xp sn phm m bo cc iu kin

  thun li cho vn chuyn v qun l;- Nm vng cc kin thc v an ton v sinh, an ton lao ng, phng chng

  chy n.

  IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC- Sn phm;- Thng, hp, kt, st;- Thit b v dng c sp xp chai, lon, hp vo thng, kt, hp, st;- Palet dng sp xp cc thng, hp, st.

 • 71

  IV. CC TIU CH V CCH THC NH GI K NNG

  Tiu ch nh gi Cch thc nh gi- K nng bao gi thnh phm. - nh gi k nng thc hin cc

  bc cng vic trong quy trnh baogi thnh phm. nh gi v kimtra mc thc hin theo nh mcsn xut, t l h hng sn phm,thi gian dng my, thi nghnghip, thc trch nhim, tinhthn lm vic theo nhm;

  - Kim tra hnh thc bao gi, chtlng sn phm, phng php tchc sp xp cc palet m bonng sut v an ton lao ng.Kim tra nht k, cc biu theo d icng vic, b nh ca my tnh,camera v i chiu vi cc quynh ca Ch tiu cht lng.

 • 72

  TIU CHUN THC HIN CNG VIC

  Tn cng vic: Bo qun lnhM s cng vic: E1

  I. M T CNG VICThc hin vic bo qun nguyn liu trong iu kin nhit thp, gm cc

  bc:- Tip nhn ch bo qun lnh vi tng loi nguyn liu;- Vn hnh h thng np liu a nguyn liu vo kho bo qun;- Cp lnh cho nguyn liu, h nhit theo ng yu cu;- Duy tr ch bo qun lnh m bo cc thng s k thut: nhit , m,

  tc thng gi.

  II. CC TIU CH THC HIN- Tip nhn ng ch bo qun p dng cho tng loi nguyn liu, bn

  thnh phm, sn phm;- Sp xp, b tr nguyn liu, sn phm vo kho lnh theo ng yu cu k

  thut;- La chn, chun b, kim tra thit b cp lnh, ph hp v vn hnh h thng,

  h nhit nguyn liu theo ng yu cu k thut;- Vn hnh cc h thng duy tr ng cc thng s ca qu trnh bo qun:

  nhit , m, mc thng gi...t cc mc cht lng nguyn liutrong v sau bo qun: nng cht kh, hm lng mt s thnh phnchnh, cc tnh cht cm quan: mu sc, mi v, cu trc;

  - t mc tiu hao nguyn liu trong qu trnh bo qun;- Cn thn, chnh xc, quan tm n cht lng sn phm cui cng;- m bo an ton cho ngi v thit b s dng.

  III. CC K NNG V KIN THC CN THIT

  1. K nng- c thnh tho, hiu ng n cng ngh;- Thao tc thnh tho h thng thit b np liu, cp lnh, duy tr ch bo

  qun lnh ng yu cu k thut;- Kim tra v iu chnh thnh tho cc thng s k thut: nhit , tc lm

  lnh, m, tc thng gi... trong qu trnh lm lnh v bo qun lnhtheo ng yu cu k thut;

  - X l c cc s c trong qu trnh lm lnh v bo qun lnh.

 • 73

  2. Kin thc- Nm vng l thuyt c bn v qu trnh lm lnh, bo qun lnh; tc ng

  ca qu trnh lm lnh, bo qun lnh n nguyn liu v sn phm cuicng;

  - Bit r cc ch lm lnh, bo qun lnh i vi tng loi nguyn liu, snphm;

  - Nm vng v vn dng cc tnh nng v nguyn l hot ng, phng phpv sinh ca cc h thng, thit b lm lnh, dng c kim tra;

  - Bit phng php iu chnh cc thng s k thut ca thit b cho ph hpvi yu cu cng ngh.

  IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC- n cng ngh, nguyn liu cn bo qun lnh;- Kho lnh, cc loi thit b lm lnh, h thng lm lnh, Cc thit b ph tr:

  qut thng gi, k...cc dng c kim tra: nhit k, m k...cn thit kmtheo;

  - S nht k k thut, bt.

 • 74

  IV. CC TIU CH V CCH THC NH GI K NNG

  Tiu ch nh gi Cch thc nh gi- La chn thit b, dng c ph hp

  vi s lng v c tnh nguynliu, yu cu bo qun.

  - Gim st, kim tra quy trnh thchin thng qua nht k sn xut,camera, gim st trc tip v ichiu vi qui nh, n cngngh.

  - nh gi thng qua s lng, chtlng nguyn liu trong v saubo qun: nng cht kh, hmlng mt s thnh phn chnh,cc tnh cht cm quan.

  - Bit s dng cc my, thit b cplnh, duy tr ch bo qun lnh.

  - nh gi thng qua chnh xcca cc thng s k thut kholnh: Nhit , m, tc thng gi.

  - nh gi thng qua s lng, chtlng nguyn liu trong v saubo qun: nng cht kh, hmlng mt s thnh phn chnh,cc tnh cht cm quan.

  - Tun th qui trnh cp lnh v boqun lnh.

  - nh gi thng qua chnh xcca cc thng s k thut kholnh: Nhit , m, tc thng gi.

  - V sinh, bo tr my, thit b vcc dng c.

  - Gim st, kim tra quy trnh thchin thng qua nht k sn xut,camera, gim st trc tip v ichiu vi qui nh, n cngngh.

 • 75

  TIU CHUN THC HIN CNG VIC

  Tn cng vic: Bo qun khM s cng vic: E2

  I. M T CNG VICThc hin vic bo qun nguyn liu trong iu kin hm m nguyn liu

  thp, gm cc bc:- Tip nhn ch lm kh, bo qun kh vi tng loi nguyn liu;- Vn hnh h thng lm kh nguyn liu;- Vn hnh h thng np liu a nguyn liu vo kho bo qun;- Duy tr ch bo qun kh.

  II. CC TIU CH THC HIN- Tip nhn ng ch bo qun p dng cho tng loi nguyn liu, bn

  thnh phm, sn phm;- La chn, chun b, kim tra my, thit b lm kh ph hp v vn hnh h

  thng, lm kh nguyn liu n gi tr m theo ng yu cu k thut;- Sp xp, b tr nguyn liu, sn phm vo kho theo ng yu cu k thut;- Vn hnh cc h thng duy tr cc thng s ca qu trnh bo qun: nhit

  , m, mc thng gi...ng yu cu k thut;- Cn thn, chnh xc, quan tm n cht lng sn phm cui cng;- m bo an ton cho ngi v thit b s dng.

  III. CC K NNG V KIN THC CN THIT

  1. K nng- c thnh tho, hiu ng n cng ngh;- Thao tc thnh tho h thng thit b np liu, lm kh, h thng duy tr ch

  bo qun ng yu cu k thut;- Kim tra v iu chnh thnh tho cc thng s k thut: nhit , tc lm

  kh, m, tc thng gi... trong qu trnh lm kh v bo qun theong yu cu k thut;

  - X l c cc s c trong qu trnh lm kh v bo qun kh.

  2. Kin thc- Hiu r l thuyt c bn v qu trnh lm kh, bo qun kh; tc ng ca

  qu trnh lm kh, bo qun kh n nguyn liu v sn phm cui cng;- Nm vng ch lm kh, bo qun kh i vi tng loi nguyn liu, sn

  phm;

 • 76

  - Nm vng, bit vn dng tnh nng v nguyn l hot ng, phng php vsinh ca cc h thng, thit b lm kh, dng c kim tra;

  - Bit cch iu chnh cc thng s k thut ca thit b cho ph hp vi yucu cng ngh.

  IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC- n cng ngh, nguyn liu cn bo qun kh;- Kho bo qun kh, cc loi thit b lm kh: my sy, qut sy, hm sy,

  gin phi...,cc thit b ph tr: qut thng gi, k...cc dng c kim tra:nhit k, m k...cn thit km theo;

  - S nht k k thut, bt.

  IV. CC TIU CH V CCH THC NH GI K NNG

  Tiu ch nh gi Cch thc nh gi- La chn thit b, dng c ph hp

  vi s lng v c tnh nguynliu, yu cu bo qun.

  - Gim st, kim tra quy trnh thchin thng qua nht k sn xut,camera, gim st trc tip v ichiu vi qui nh, n cngngh.

  - Bit s dng cc my, thit b lmkh, duy tr ch bo qun kh.

  - nh gi thng qua chnh xcca cc thng s k thut kho: m, tc thng gi .

  - nh gi thng qua s lng, chtlng nguyn liu trong v saubo qun: m, hm lng chtkh, hm lng mt s thnhphn chnh, cc tnh cht cmquan: mu sc, mi v, cu trc...,mc nhim tp cn trng;

  - Tun th qui trnh sy, lm kh vbo qun kh.

  - Gim st, kim tra quy trnh thchin thng qua nht k sn xut,camera, gim st trc tip v ichiu vi qui nh, n cngngh.

  - V sinh, bo tr my, thit b vcc dng c.

  - Gim st, kim tra quy trnh thchin thng qua nht k sn xut,camera, gim st trc tip v ichiu vi qui nh, n cngngh.

 • 77

  TIU CHUN THC HIN CNG VIC

  Tn cng vic: Bo qun bng ho chtM s cng vic: E3

  I. M T CNG VICThc hin vic bo qun nguyn liu bng cc loi ho cht ph hp, bao

  gm cc bc:- Tip nhn ch x l, bo qun;- Chun b ho cht bo qun;- Np liu vo dng c cha ng kt hp x l ho cht;- Duy tr ch bo qun bng ho cht.

  II. CC TIU CH THC HIN- Tip nhn ng phng php, ch x l, bo qun p dng cho tng loi

  nguyn liu, bn thnh phm, sn phm;- Nhn ng loi, cn, ong, pha ch ho cht theo ng yu cu k thut dng

  bo qun;- Np nguyn liu vo dng c cha ng, kho kt hp x l ho cht, duy tr

  ch bo qun m bo sn phm t cc yu cu: nng ho cht trongnguyn liu, trong mi trng bo qun; yu cu v cht lng nguyn liutrong v sau bo qun: nng cht kh, hm lng mt s thnh phnchnh, cc tnh cht cm quan: mu sc, mi v, cu trc;

  - Cn thn, quan tm n cht lng sn phm, mi trng;- m bo an ton cho mi trng v ngi lao ng.

  III. CC K NNG V KIN THC CN THIT

  1. K nng- c thnh tho, hiu ng n cng ngh: tn nguyn liu, tn ho cht k c

  tn vit tt thng dng trong chuyn ngnh;- Thao tc thnh tho, an ton qu trnh cn ong, pha ch ho cht, qu trnh

  np liu, qu trnh x l ho cht: phun, xng, ngm;- Thao tc thnh tho h thng thit b np liu, h thng duy tr ch bo

  qun ng yu cu k thut;- Kim tra v iu chnh thnh tho cc thng s k thut: nhit , m, tc

  thng gi... trong qu trnh x l v bo qun theo ng yu cu k thut;- X l c cc s c trong qu trnh x l v bo qun bng ho cht.2. Kin thc- Hiu r v cc loi ho cht dng trong bo qun thc phm: Tn, cc tnh

  cht c bn, tc dng, cch s dng an ton; tc ng ca qu trnh bo qunbng ho cht n sn phm;

 • 78

  - Nm vng v vn dng c cc ch bo qun bng ho cht p dng chomi loi nguyn liu, sn phm;

  - Bit cch iu chnh nng ho cht bo qun ph hp vi yu cu cngngh.

  IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC- n cng ngh, nguyn liu cn bo qun;- Kho chuyn dng, cc thit b ph tr: qut thng gi, vn chuyn...cc dng

  c kim tra nng , nhit ...dng c nh lng, pha ch ho cht cnthit km theo;

  - S nht k k thut, bt.

  IV. CC TIU CH V CCH THC NH GI K NNG

  Tiu ch nh gi Cch thc nh gi- La chn thit b, dng c ph hp

  vi s lng, c tnh nguyn liu,c tnh ca ho cht, yu cu boqun.

  - Gim st, kim tra quy trnh thchin thng qua nht k sn xut,camera, gim st trc tip v ichiu vi qui nh, n cngngh.

  - Bit s dng cc my, thit b xl, cc dng c pha ch, kim traho cht.., duy tr ch bo qunbng ho cht.

  - Tun th qui trnh x l, bo qunbng ho cht.

  - nh gi thng qua cc ch tiuk thut thc hin: nng hocht trong nguyn liu, trong mitrng bo qun, s lng, chtlng nguyn liu trong v saubo qun: m, hm lng chtkh, hm lng mt s thnhphn chnh, cc tnh cht cmquan: mu sc, mi v, cu trc.

  - V sinh, bo tr my, thit b vcc dng c.

  - Gim st, kim tra quy trnh thchin thng qua nht k sn xut,camera, gim st trc tip v ichiu vi qui nh, n cngngh;

 • 79

  TIU CHUN THC HIN CNG VIC

  Tn cng vic: Bo qun bng kh quyn iu chnhM s cng vic: E4

  I. M T CNG VICThc hin vic bo qun nguyn liu bng phng php iu chnh thnh

  phn kh quyn, bao gm cc bc cng vic sau:- Chun b kh bo qun;- X l v np nguyn liu vo dng c cha ng, kho chuyn dng;- Vn hnh h thng cp kh;- Duy tr ch bo qun.

  II. CC TIU CH THC HIN- Tip nhn ng phng php, ch x l, bo qun p dng cho tng loi

  nguyn liu, bn thnh phm, sn phm;- Nhn ng loi, cht lng kh bo qun;- X l nguyn liu, np vo dng c cha ng kho theo ng phng php,

  trnh t yu cu t n cng ngh;- Cp kh theo ng quy trnh t nng , thnh phn quy nh;- nh k kim tra, iu chnh cc thng s k thut: m, thnh phn kh

  quyn, cht lng sn phm v iu chnh ph hp theo yu cu cng ngh;- Cn thn, chnh xc, quan tm n cht lng sn phm, mi trng;- m bo an ton cho mi trng v ngi lao ng.

  III. CC K NNG V KIN THC CN THIT

  1. K nng- c thnh tho, hiu ng n cng ngh: tn nguyn liu, tn kh bo qun.- Nhn din ng loi kh bo qun;- Thao tc thnh tho, chnh xc, an ton qu trnh cp kh;- Thao tc thnh tho h thng thit b x l, np liu thng duy tr ch bo

  qun ng yu cu k thut;- Kim tra v iu chnh thnh tho cc thng s k thut: m, thnh phn

  kh quyn, cht lng sn phm v iu chnh ph hp theo yu cu cngngh;

  - X l c cc s c trong qu trnh bo qun;- Cn thn, quan tm n mi trng.

 • 80

  2. Kin thc- Nm vng cng ngh bo qun bng kh quyn iu chnh; tc ng ca qu

  trnh bo qun bng kh quyn iu chnh n nguyn liu v sn phm cuicng;

  - Hiu r cc ch bo qun bng kh quyn iu chnh p dng cho mi loinguyn liu, sn phm;

  - Bit cch iu chnh thnh phn kh quyn ph hp vi yu cu cng ngh;- Bit v nh hng ca cc loi kh dng bo qun n mi trng.

  IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC- n cng ngh, nguyn liu cn bo qun;- Kho chuyn dng, cc thit b ph tr: qut thng gi, vn chuyn...cc dng

  c kim tra nng , nhit ...dng c nh lng, cn thit km theo;- S nht k k thut, bt.

 • 81

  IV. CC TIU CH V CCH THC NH GI K NNG

  Tiu ch nh gi Cch thc nh gi- La chn thit b, dng c ph hp

  vi s lng, c tnh nguyn liu,c tnh ca ho cht, yu cu boqun.

  - Gim st, kim tra quy trnh thchin thng qua nht k sn xut,camera, gim st trc tip v ichiu vi qui nh, n cngngh.

  - Bit s dng cc my, thit b cpkh, thit b thng gi, thit b vnchuyn, dng c kim tra, ph tr.

  - nh gi thng qua chnh xcca cc thng s k thut kho: m, tc thng gi .

  - nh gi thng qua cc ch tiuk thut thc hin: cht lngnguyn liu trong v sau boqun: cng h hp, m,nng cht kh, hm lng mts thnh phn chnh, cc tnh chtcm quan: mu sc, mi v, cutrc.

  - Tun th qui trnh bo qun. - Gim st, kim tra quy trnh thchin thng qua nht k sn xut,camera, gim st trc tip v ichiu vi qui nh, n cngngh.

  - V sinh, bo tr my, thit b vcc dng c.

  - Gim st, kim tra quy trnh thchin thng qua nht k sn xut,camera, gim st trc tip v ichiu vi qui nh, n cngngh.

 • 82

  TIU CHUN THC HIN CNG VIC

  Tn cng vic: Kim tra cht lng bng phng php ho hcM s cng vic: F1

  I. M T CNG VICng dng cc phn ng ha hc gia thnh phn ring bit ca mu vi ha

  cht a vo nhm mc ch kim tra. Cng vic bao gm cc bc chnh nhsau:

  - Ly mu;- Chun b ho cht, dng c, thit b th nghim;- Phn tch cc ch tiu;- Tnh ton v nh gi kt qu.

  II. CC TIU CH THC HIN- Xc nh y cc ch tiu cn phn tch v cc phng php phn tch cc

  ch tiu;- Ly mu ng k thut, m bo cht l ng ca mu khng b thay i trong

  sut thi gian phn tch, lu v bo qun mu;- Chun b, pha ch cc ha cht v s l ng, m bo v cht lng theo

  yu cu ca cc phng php phn tch;- Lp t chnh xc, kim tra iu kin hot ng ca cc thit b phn tch,

  m bo an ton lao ng;- Phn tch cc ch tiu yu cu theo phng php, quy trnh xc nh;- V sinh thit b, dng c cho ln phn tch sau;- Tnh ton chnh xc kt qu phn tch;- Thng k, ghi chp y cc kt qu vo cc biu theo di sn xut;- Cn thn, c trch nhim.

  III. CC K NNG V KIN THC CN THIT

  1. K nng- Thao tc ly mu ng yu cu k thut i vi tng loi sn phm;- Thao tc thnh tho cng vic pha ch ha cht. Cc ph ng php v thi

  hn bo qun i vi tng loi ha cht;- Hiu chnh chnh xc cc thit b o lng;- Vn hnh thnh tho cc thit b phn tch theo s tay h ng dn;- Tnh ton chnh xc v x l ng kt qu phn tch thu c;- Ghi chp y , ng bng biu quy nh;

 • 83

  - nh gi c nh hng ca cc kt qu phn tch ln cht lng sn phmv a ra cc gii php cng ngh ph hp, kp thi cho sn xut.

  2. Kin thc- Nm vng mc ch v yu cu ca vic phn tch cc ch ti u, bn cht,

  ngha ca phng php phn tch thng qua cc p hn ng ha hc;- Hiu bit cc phng php ly mu;- Nm vng tnh nng, tc dng ca cc ha cht tham gia phn ng ha hc

  trong phn tch thc phm, cc c trng c bn ca tng loi ha cht, ccphng php pha ch, bo qun cc loi ha cht;

  - Nm vng nguyn l hot ng, phng php lp t h thng thit b phnng ha hc, h thng thit b o lng;

  - Nm vng cc quy trnh, hng dn, phng php phn tch cc ch tiu;- Nm vng bn cht, ngha ca cc ph ng php x l s liu v cc

  phng php tnh ton kt qu.

  IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC- Dng c ly mu;- Cc ho cht cn thit;- Cn, ng ong, bnh nh mc, thit b phi trn ha cht, thit b h tr h a

  tan;- Cc thit b, dng c phc v phn ng ha hc v thu hi sn phm;- Cc thit b o lng, xc nh mc cc phn ng ha hc;- S tay hng dn phn tch cht lng;- My tnh, chng trnh phn mm;- S liu t thc nghim;- Bng biu theo di cng vic.

 • 84

  IV. CC TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG

  Tiu ch nh gi Cch thc nh gi- Thao tc ly mu

  - K nng chun b ho cht, dngc, thit b th nghim

  - K nng phn tch cc ch tiubng phng php ha hc

  - K nng tnh ton v nh gi ktqu.

  - nh gi k thut ly mu v boqun mu, i chiu vi phngphp chun.

  - nh gi k thut pha ch, boqun ha cht. Phng php tchc, sp xp v thc hin cngvic lp t h thng thit b phntch. Mc m bo an ton laong.

  - Gim st, kim tra mc , k nngv thi thc hin cc bc cngvic kim tra c