32
MENTRANFORMASI SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA PROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN 2.0 (GTP2.0) 2013 - 2015 CONFIDENTIAL 0 CONFIDENTIAL

Slaid pembentangangtp2.0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Slaid pembentangangtp2.0

MENTRANFORMASI SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIAPROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN 2.0

(GTP2.0)2013 - 2015

CONFIDENTIAL 0

CONFIDENTIAL

Page 2: Slaid pembentangangtp2.0

Kadar enrolmen : Menghampiri enrolmen peringkat universal bagisekolah rendah (92%) dan kadar yang tinggi bagi sekolah menengah( 85% bagi menengah rendah dan 78% bagi menengah atas)Pencapaian : 92% kadar literasi dalam kalangan warga dewasa danmemenangi Anugerah Commonwealth Amalan Terbaik Pendidikan

Dua tahun lepas, sistem pendidikan Malaysia mengalami d esakan supayapenambahbaikan dilaksanakan segera

Kejayaan sejak 50 tahun lepas…

CONFIDENTIAL

…namun jurang masih wujud

1SULIT

~20% pelajar gagal mencapai penanda aras minimaTIMSS bagi Sain dan Matematik bagi tahun 2007,berbanding hanya antara 5 dan 7% pada 2003Menduduki tangga ke 52, 57 and 44 untuk Sains,Matematik dan Bacaan masing-masing dalam PISApada 2010 daripada 74 negara.

Page 3: Slaid pembentangangtp2.0

Di bawah GTP1.0, NKRA Pendidikan memberi fokus kep ada 5 sub NKRA

Prasekolah

Literasi & Numerasi (LINUS)

Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT)

Meningkatkan kadar enrolmen kanak-kanak berumur (4+ dan 5+) kepada 87% menjelang 2012; serta meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah dengan menjadikan prasekolah swasta dan agensi-agensi lain

Setiap kanak-kanak menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi selepas mengikuti 3 tahun pendidikan rendah pada akhir tahun 2012

CONFIDENTIAL 2

Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT)

Tawaran Baharu untuk Pengetua/Guru Besar

Program Pembangunan Prestasi Sekolah(SIP)Mengurangkan bilangan sekolah dalam Band 6 dan 7 melalui program – program khusus yang dirancang untuk sekolah-sekolah berprestasi rendah

100 buah Sekolah Berprestasi Tinggi diwujudkan menjelang 2012 yang mempunyai etos, karakter dan identiti tersendiri. Sekolah–sekolah ini akan melonjakkan kecemerlangan pelajar ke peringkat paling tinggi

Memperkenalkan penilaian berasaskan pencapaian untuk menilai Pengetua dan Guru Besar (PGB) dengan menawarkan ganjaran yang menarik kepada PGB yang melepasi sasaran serta membantu PGB yang lemah

Page 4: Slaid pembentangangtp2.0

Kita mencapai HASIL UTAMA DAN PANTAS di bawah GTP 1 .0

Prasekolah177% enrolmen

4,589 prasekolah baharu beroperasi pada 2010 dan 2011

38,301 murid dari keluarga berpendapatan rendah menerima bantuan yuran pada tahun n 2010 dan 2011

CONFIDENTIAL 3

LINUS2

Dianggarkan 1.35 juta murid Tahun 1 – 3 sekolah rendah menduduki saringan LINUS

Murid Tahun 2 pada tahun 2011 mencapai kadar 97.5% literasi & 98.6% numerasi

Page 5: Slaid pembentangangtp2.0

Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT)

3

TawarankepadaPengetua/Guru Besar

4

66 sekolah mendapat pengiktirafan sebagai Sekolah Berprestasi Tinggi

Memberi lebih autonomi dan akauntabiliti kepada SBT bagi meningkatkan kecemerlangan

1,203 Guru Besar dan Pengetua telah menerima Bayaran Insentif Tawaran Baharu (BITB) pada 2010 dan 2011

Kita mencapai HASIL UTAMA DAN PANTAS di bawah GTP 1 .0

CONFIDENTIAL 4

Program pembangunan sekolah

5

Besar Baharu (BITB) pada 2010 dan 2011

Semua sekolah kerajaan telah dirank dan dibandkan kepada 7 band mulai 2010

40% penurunan bilangan sekolah dalam Band 6 and 7

Membangunkan sistem data yang bersepadu peringkat kebangsaan Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS)

Page 6: Slaid pembentangangtp2.0

GTP2.0 (2013-2015) adalah sebahagian daripada Pelan Tranformasi Pendidikan 2013-2025

1. Kurikulum dan Pentaksiran• Menanda aras dengan kurikulum

peringkat antarbangsa• Mengkaji semula kerangka pentaksiran

2. Ibubapa, Komuniti dan Sektor Swasta• Kempen peringkat Kebangsaan untuk

menggalakkan penglibatan ibu bapa dan sarana keibubapaan

• Meningkatkan kerjasama awam-swasta3. Pendidikan Vokasional

Contoh bidang lain yang terdapat dalam Pelan Tranformasi PendidikanPelan Tranformasi

PendidikanSubset

2013-2025

CONFIDENTIAL 5

Semua inisiatif GTP2 dan Pelan Tranformasi Pendidikan akan dilaksanakan serentak mulai 2012

3. Pendidikan Vokasional• Peningkatan kolaborasi dengan sektor

swasta• Merangka laluan kerjaya pendidikan

4. Tranformasi Kementerian • Penjimatan dengan melaksana program

mengikut keutamaan & rasionalisasi• Bina upaya dan kompetensi JPN/PPD

Page 7: Slaid pembentangangtp2.0

2013 – 2015

2015 – 2020

2020 - 2025

• Initiative x

• Initiative y

• Initiative z

• Initiative d

• Initiative e

• Initiative f

(MOE and

PEMANDU)

(MOE)

(MOE)

GTP2.0 ADALAH SUBSET KEPADA PELAN TRANFORMASI PEND IDIKAN (Education Blueprint )

CONFIDENTIAL

GTP2.0

FOCUS

AREA

2013 – 2015

GTP 2.0

• Initiative f

• 5 NKRA Pend sedia ada

+ 2 sub NKRA baharu

• Inisiatif lain

• 3ft pelan pelaksanaan

• Bajet

• Laporan Makmal (World-class Lab

Report)

• GTPv2 - Bab Pendidikan

Page 8: Slaid pembentangangtp2.0

Program GTP2 berteraskan tiga aspirasi yang telah dikenal pasti dalamsistem pendidikan Malaysia

Akses1 Kualiti2 Ekuiti3

100% enrolmen universal dari peringkat prasekolah hingga menengah atas dalam tempoh 10 tahun

Kedudukan ketiga teratas antara negara yang mengambil pentaksiran antarabangsa seperti PISA dan TIMSS dalam tempoh 15 tahun(daripada ketiga terbawah sekarang)

50%pengurangan

Pel

an T

rans

fom

asi

Pen

didi

kan

jurang prestasi (cth. antara bandar dan luar bandar, antara negeri) dalam tempoh 10 tahun

CONFIDENTIAL 77

sekarang)

Prasekolah

Sas

aran

GT

P2.

0 -

2015

Pel

an T

rans

fom

asi

Pen

didi

kan

92%98%90%85%

Pencapaian purata antarabangsa dalam pentaksiran seperti PISA, TIMSS

25% penguranganjurang pencapaian antara bandar dan luar bandar di seluruh Malaysia

Malaysia menjadi negara terpantas dalam melonjakkan sistem pendidikan daripada ‘lemah’ kepada ‘cemerlang dalam tempoh 15 tahun

Malaysia antara negara di dunia yang mempunyai ekuiti tinggi dalam pendidikan

Peningkatan enrolmen semasa sehingga mencapai tahap negara maju

Menengah Rendah

Menengah Atas

Sekolah Rendah

SULIT

Page 9: Slaid pembentangangtp2.0

Fokus GTP1

Prasekolah

1

Fokus GTP2

• Mengharmonikan sokongan kepada prasekolah kerajaan

• Penambahbaikan kualiti guru dan pembantu guru di prasekolah kerajaan

• Memperluas bilangan prasekolah khususnya di kawasan miskin bandar, luar bandar dan pedalaman melalui perkongsian awam - swasta

Pemantapan:• Penambahan bilangan prasekolah secara

berterusan• Mengkaji dan menyemak semula pemberian

bantuan yuran dan geran permulaanBaharu: • Penekanan kepada Kualiti –

membangunkan piawai kebangsaan prasekolah dan taska, serta menigkatkan kemahiran guru prasekolah

Inisiatif GTP 2.0 kesinambungan inisiatif NKRA Pend idikan GTP1.0

CONFIDENTIAL

LINUS

2

kemahiran guru prasekolah

• LINUS Bahasa Malaysia• Saringan LINUS (9 saringan dijalankan

daripada Tahun 1 – 3 dengan 3 kali saringan setahun)

• Pemantapan latihan untuk guru pemulihan

• Pentaksiran – Melepasi Konstruk 8 (Literasi) dan Konstruk 10 (Numerasi)

Pemantapan:• Saringan: 6 saringan dijalankan daripada

Tahun 1 - 3 dengan 2 kali saringan setahun.• Latihan: Menyelaras modul LINUS dengan

KSSR serta meningkatkan kemahiran guru pemulihan

• Pentaksiran: Melepasi konstruk 12 untuk literasi dan numerasi

Baharu: • LINUS+: Saringan untuk Literasi Bahasa

Inggeris bagi murid Tahun 1 – 3 (selaras dengan KSSR), serta latihan guru pemulihan Bahasa Ingggeris

Page 10: Slaid pembentangangtp2.0

Fokus GTP1

Tawaran Baharu kepada Pengetua/Guru Besar

3

Program

4

Fokus GTP2

• Bayaran Insentif Tawaran Baharu (BITB) untuk pengetua yang melonjakkankecemerlangan sekolah

• Pengetua menerima RM7,500 manakala5% pencapaian tertinggi menerimaRM1800 dan selebihnya menerimaRM900

Pemantapan / Baharu:• Meneruskan pemberian BITB kepada

Pengetua dan Guru Besar yang melonjakkan kecemerlangan sekolah

• Pemberian BITB akan dikaitkan dengan prestasi Pengetua di bawah Piagam Pengetua yang akan diperkenalkan

• Ranking dan banding sekolah• Jurulatih Pakar Pembangunan

Sekolah (SISC) dan Rakan

Pemantapan/ Baharu:• Penempatan SISC dan SIPartners sepenuh

masa di JPN dan PPD menerusi Program Pembangunan Negeri dan Daerah :

Inisiatif GTP 2.0 kesinambungan inisiatif NKRA Pend idikan GTP1.0

CONFIDENTIAL

Program Pembangunan Prestasi Sekolah (SIP)

Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT)

5

Sekolah (SISC) dan RakanPembimbing Pembangunan Sekolah (SIPartner)

• Pelan tindakan program pembangunan sekolah

Pembangunan Negeri dan Daerah :

• Mengukuhkan PPD bagi membimbing sekolah (lebih sumber dan hak membuat keputusan)

• Mewujudkan dashboard dan KPI standard bagi semua negeri, daerah dan sekolah (integrasi dengan data SAPS)

• Intervensi khusus mengikut keperluan sekolah (fokus kepada akses, kualiti dan ekuiti)

• Menambah bilangan sekolah berprestasi tinggi (66 buah sedia ada)

Pemantapan:• Mengekalkan kualiti di SBT (tiada

penurunan ke Band 2) dan memastikan pemberian autonomi

SULIT

Page 11: Slaid pembentangangtp2.0

2 program baharu akan diwujudkan dalam GTP2 selain pemantapan program sedia ada

1. Prasekolah• Perluasan (kesinambungan GTP1)• Kualiti dan piawaian (baharu)

2. LINUS• Bahasa Malaysia dan Matematik

(kesinambungan GTP1)• Bahasa Inggeris (baharu)

3. Piagam Pengetua dan pelan pelapis yang berkaitan dengan Bai’ah dan TawaranBaharu untuk Pengetua dan Guru Besardalam GTP1

GTP2 –NKRA: PENDIDIKAN

Prasekolah LINUS

SekolahBerprestasiTinggi (SBT)

TawaranBaharu untuk

Pengetua/Guru Besar

Program Pembangunan

Prestasi Sekolah(SIP)

CONFIDENTIAL 10

dalam GTP14. Program Transformasi Daerah dan Negeri

(kesinambungan daripada SIP dalam GTP1)5. Piagam Guru

• Laluan kerjaya• Instrumen pengurusan prestasi• Pembangunan Profesional Berterusan• Portal eGuru – untuk meningkatkan

kemahiran guru6. Bahasa Inggeris - Meningkatkan kemahiran

dan penempatan semula

Guru Besar (SIP)

Piagam GuruPemantapan

BahasaInggeris

SULIT

Page 12: Slaid pembentangangtp2.0

Bagaimana memastikan semua kanak-kanak

memperoleh

Pendidikan

CONFIDENTIAL 1111

Pendidikan Prasekolahyang berkualiti?

Page 13: Slaid pembentangangtp2.0

92%

Pendidikan prasekolah yang universal

Enrolmen prasekolah

Prasekolah berkualiti tinggi

CONFIDENTIAL 121212

Mengharmonikan kelayakan guru & pembantu guruMeningkatkan pemantauan prasekolah awam dan swastaMenyediakan bantuan kepada guru yang mengikuti kursus Diploma dalam perkhidmatan

Menambah bilangan kelas

Mengkaji semula dan memperluas bantuan yuran dan geran

Penambahan prasekolah swasta

SULIT

Page 14: Slaid pembentangangtp2.0

Makmal GTP 1.0 menggunakan pendekatan holistik dan telah mengenal pasti 7 teras untuk meluaskan akses kepada pendidikan prasekolah berkualiti dan saksama

Pendorong utama

1

Sasaran (2013 - 2015)Pencapaian

Menubuhkan jawatankuasa kebangsaan untuk pendidikan prasekolah dan satu bahagian prasekolah di KPM

Jawatankuasa Prasekolah Kebangsaan telah ditubuhkan pada ahun 2010

2

Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK)

Telah bermula pada tahun 2010

3

Mengharmonikan bantuan pelajar prasekolah kerajaan (KPM, KEMAS dan JPNIN)

Dilaksanakan

KANDUNGAN

CONFIDENTIAL 1313

4

Meningkatkan dan mengharmonikan kualiti guru dan pembantu guru

30% guru prasekolah swasta dalam perkhidmatan akan dinaikkan ke tahap diploma

–KEMAS & JPNIN -Diploma –Prasekolah Swasta –latihan selama 3 minggu

6

Meningkatkan Perkongsian Pintar Awam-Swasta (PPP) dalam pendidikan prasekolah

– 70% prasekolah dijalankan oleh prasekolah swasta

–Bantuan yuran–Geran permulaan–Latihan 3 minggu

7

Pelancaran Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan SMPK dalam talian pada tahun 2011

Menambah bilangan kelas prasekolah di miskin bandar,luar bandar dan kawasan pedalaman

–92% enrolmen prasekolah pada tahun 2015–- 10% enrolmen di TASKA pada tahun 2015

–2010 – 72.4%–2011 – 77.2%5

SULIT

Page 15: Slaid pembentangangtp2.0

Bagaimana memastikan setiap

kanak-kanak menguasai literasi

CONFIDENTIAL 1414

menguasai literasi dan numerasi pada

Tahun 3 ?

Page 16: Slaid pembentangangtp2.0

LINUS 2.0 akan mengukuhkan literasi Bahasa Malaysia dan numerasi, serta menangani isu literasi Bahasa Inggeris

LINUS 1.0

LINUS 2.0

Year 1 Year 2 Year 3

1st Screening

2nd Screening

3rd Screening

90% 95% 100%

BM Literacy & Numeracy, Year 1-3

Bahasa Melayu Literacy

Numeracy + Literasi Bahasa Malaysia

Numerasi

Literasi & Numerasi BM, Tahun 1-3Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3

SaringanPertama

SaringanKedua

SaringanKetiga

CONFIDENTIAL 15

LINUS 2.0 Year 1 Year 2 Year 3

1st Screening

2nd Screening

All students screened

83.1% 91.4% 100%

Year 1

English Literacy Targets, Year 1-3

Year 2 Year 3

Year 1 Year 2 Year 3

Bahasa Melayu Literacy

English Literacy Numeracy + +

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3

Literasi Bahasa Malaysia

Literasi Bahasa Inggeris

Sasaran Literasi BI, Tahun 1-3

Semua muridTahun 1 disaringHanya muridprogram LINUS disaring

SaringanPertama

SaringanKedua

Semua muridTahun 1 disaring

SULIT

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3

Numerasi

<Sasaran akan ditetapkan selepas garis asas diketahui>

Page 17: Slaid pembentangangtp2.0

Bagaimana melonjakkan pencapaian

sekolah

CONFIDENTIAL 1616

sekolah di seluruh negeri

dan daerah?

Page 18: Slaid pembentangangtp2.0

Program Tranformasi Negeri dan Daerah

Dialog prestasi setiap peringkat

Dashboard dan ranking

Sokongan dan intervensi khusus

Perubahan peranan JPN dan PPD fokus

“ Setiap daerah maju ke hadapan”

4321

0% sekolah dalam Band 6, 725% pengurangan jurang bandar -Luar Bandar

Sokongan Akauntibiliti

CONFIDENTIAL 1717

setiap peringkat untuk memastikan sekolah, daerah dan negeri mencapai sasaran

Disiplin dalam Tindakan

State and District Improvement Programme: Implement ation process

Timing Dec/Jan (after exam results)

Jan/Feb Jan/Feb Feb/March

Objective ▪ Motivate JPN and PPD improvement

▪ Pinpoint area(s) of focus ie. Access, quality, equity

▪ Prioritise issues ▪ Understand root

causes of issues in district

▪ Determine action plan to address root causes identified

▪ Track progress and adjust plan where necessary

Deliverable

▪ JPN and PPD rankings

▪ School rankings (by band)

▪ JPN, PPD, school dashboards

▪ Identified priority issues, with map of root causes

▪ School Improvement Plans

▪ District Improvement Plans

▪ JPN support action plans

▪ Updated JPN/ PPD dashboard to track progress

▪ Revised implementation plans

Understand challenges in schools and root causes

Complete action planDetermine baselineImplement and problem-solve

Repeated annually

Repeated every 2 months

rankingfokus kepada usaha (dari KPM ke sekolah) terhadap pencapaian KPI utama

Berteraskan Akses, Kualiti, dan Ekuiti

JPN Dashboard

PPD Dashboard

School Dashboard

intervensi khusus untuk sekolahdipacu oleh daerah, dan disokong oleh negeri

Kepelbagaian usaha

JPN dan PPD fokus kepada daerah untuk meningkat pencapaian sekolah

Mengupayakan kepimpinan setempat

SULITSULIT

Page 19: Slaid pembentangangtp2.0

Pengukuhan keupayaan, sumber terbaik dan pegawai cemerlang

di PPD

10,000

412,000

5,000,000

Guru

Pelajar

Fokus kepada PPD sebagai pemacu utama dalam mendoko ng tranformasi sistem pendidikan di Malaysia

CONFIDENTIAL 18

Memastikan Impak Tinggi dan Berkesan

Kementerian

16

13810,000Sekolah

JPN

PPD

Pelajar

1

SULITSULIT

Page 20: Slaid pembentangangtp2.0

Sokongan dan intervensi khusus mengikut keperluan s ekolah

GURU

Mementingkan masa pembelajaran dengan menguatkuasakan garis panduan waktu maksimum di luar sekolah

Komuniti pembelajaran , diterajui Pengetua Cemerlang

Meluaskan peranan Jurulatih Pakar Pembangunan Sekolah (SISC) secara sepenuh masa . Tumpuan kepada i) meningkatkan pelaksanaan KSSR, SBA (termasuk buku panduan berserta perancangan mengajar) dan LINUS2.0; serta ii) meningkatkan amalan pembelajaran asas

Meluaskan peranan Rakan Pembimbing Pembangunan Sekolah (SIPartners) secara sepenuh masa

Tindakan PPD Tindakan KPM

CONFIDENTIAL 1919

PENGETUAditerajui Pengetua Cemerlang yang dilantik, atau dimudahcara oleh pegawai PPD

MURID

Intervensi ke atas kehadiran ke sekolah dan masalah disiplin (cth., Penyediaan pengangkutan, penglibatan ibu bapa dan komuniti)

(SIPartners) secara sepenuh masadengan mengadakan bimbingan secara 1 – 1 dalam bidang kepimpinan instruksional

LINUS2.0 : Pelaksanaan literasi Bahasa Inggeris, serta mengkaji semula proses dan kandungan LINUS

SULIT

Page 21: Slaid pembentangangtp2.0

Bagaimana meningkatkan tahap

kecemerlangan

CONFIDENTIAL 2020

Kepimpinan Sekolah?

Page 22: Slaid pembentangangtp2.0

Pelan pelapis dan laluan pantas bagi Pengetua

Pengetua baharu yang berprestasi tinggi akan dilantik dalam tempoh 5 tahun

4,000• Kriteria pemilihan baharu

• Pelantikan dan laluan

Kedah

Perlis 40%Pengetua akan bersara dalam

CONFIDENTIAL 2121

• Pelantikan dan laluan pantas berdasarkan prestasi, BUKAN tempoh perkhidmatan

• Proses piawai dalam penempatan Pengetua/Guru Besar termasuk insentif untuk pengetua/guru besar cemerlang yang ditempatkan di sekolah berprestasi rendah

Johor

Pahang

KelantanTerengganu

Selangor

NegeriSembilan

Malacca

Penang

Perak

Kuala Lumpur

Pengetua Cemerlang di setiap sekolah!

bersara dalam tempoh 5

tahun

SULIT

Page 23: Slaid pembentangangtp2.0

Menetapkan kriteria minimum untuk menjamin kualiti pengetua

Mewujudkan Skim Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Pengetua & Guru Besar) yang bersepadu

Tanpa Ijazah(Skim PPLD)

Dengan ijazah(Skim PPPS)

SkimPegawai

Perkhidmatan Pendidikan

Pelantikan dan laluan pantas berasaskan prestasi

CONFIDENTIAL 2222

Mendefinisi laluan kerjaya untuk pengetua & mewujudkan penilaian prestasi baharu selari dengan Laluan Kerjaya Baharu untuk Guru

Membangunkan Pelan Pembangunan Profesional Berterusan selaras dengan prestasi pengetua

Kompeten

Cemerlang

Pakar

Pengetua

Kursus Lanjutan

Penandaarasan HPS

Sandaran Industri

Kursus Peringatan²

Bimbingan & Penandaarasan ²

Kursus MotivasiKursus Pengukuhan

SULIT

Page 24: Slaid pembentangangtp2.0

▪Mengoptimumkan serta memendekkan proses pemilihan calon pengganti Pengetua/Guru Besar yang akan bersara (>6 bulan sebelum persaraan)

Mengenal pasti sekolah yang mana pengetua telah bersara dan tiada pengganti

Mewujudkan satu sistem berpusat dan

Proses piawai untuk penempatan berasaskan negeri

eOperasi (BPM)

11 bulan

6 bulan

2012 2013 2014 2015

615 sekolah 736 sekolah 1194 sekolah 1099 sekolah

CONFIDENTIAL 2323

Mewujudkan satu sistem berpusat dan bersepadu bagi pemilihan dan pelantikan calon yang berkelayakan sebagai Pengetua/Guru Besar

Mengkaji semula pemberian insentif

Menyediakan program transisi khas antara pengetua yang akan bersara dan bakal pengetua

e-PangkatSistem Maklumat

Guru (BPM)Emis (EPRD)

Pangkalan data NPQEL (IAB)

EKMLTK khas untuk pengetua (cth. Penempatan di luar bandar)

Keistimewaan –keistemewaan lain (kepelbagaian opsy en pilihan)

Mengenal pasti bakal pengetua untuk menggantikan

pengetua yang akan bersara

Bakal pengetua mulaberkhidmat di sekolah

yang ditugaskan

Pengetua lama bersara, pengetua baharu mengambil alih

> 6 bulan sebelum persaraan 1 bulan sebelum persaraan

Program Residen Program Penerapan

SULIT

Page 25: Slaid pembentangangtp2.0

Bagaimana mentranformasi

profesion

CONFIDENTIAL 2424

profesion

Keguruan ?

Page 26: Slaid pembentangangtp2.0

412kMeningkatkan peluang kerjaya bagi

Peluang yang lebih

baik meningkat

kecemerlangan

guruPeluang pembangunan profesional sepanjang kerjaya

Pakej Kerjaya Guru Baharu bagi mentranformasi profesion

CONFIDENTIAL

kecemerlangan

Pengurusan

prestasi yang cekap

Penilaian dan

ganjaran yang adil

Satu instrumen untuk penilaian

yang berteraskan kompetensi yang jelas

Kenaikan pangkat lebih cepat untuk golongan berprestasi tinggiPenempatan semula ke tugasan lain bagi yang berprestasi rendah

Page 27: Slaid pembentangangtp2.0

Pentingkah prestasi saya?

Laluan kenaikan lebih cepat untuk guru berprestasi tinggi ILUSTRASI

SISTEM YANG DICADANGKAN

tahunMemasuki profesion perguruan Guru beraspirasi Guru kompeten Guru

Guru Cemerlang

Memasuki profesion perguruan –Guru permulaan

Guru beraspirasi

Guru Kompeten

Guru pakar

Guru Cemerlang tahun

CONFIDENTIAL 262626

Guru berprestasi tinggi

▪ Menguasai kompetensi dengan pantas

▪ Peningkatan cemerlang dalam prestasi kelas/ sekolah

Guru berprestasi normal

▪ Kompetensi yang sederhana

▪ Peningkatan sederhana dalam prestasi kelas/ sekolah

tahunMemasuki profesion perguruan – Guru permulaan

Guru beraspirasi Guru kompeten Guru pakar

Kedua-dua guru akan mencapai tahap cemerlang tetapi seorang mencapainya lebih pantas kerana prestasi yang cemerlang

Guru mencapai kecemerlangan mengikut kemampuan sendiri pada setiap peringkat – bergantung kepantasan menguasai kompetensi

Pergerakan secara automatik apabila bersedia – tiada proses pemilihan yang rumit dengan kriteria yang berbeza

SULIT

Page 28: Slaid pembentangangtp2.0

Bantuan transisi bagi guru berprestasi rendah ILUSTRASI

Apa berlaku kepada guru yang berprestasi rendah?

Peningkatan guru ke prestasi normal

Penilaian 1

Outcome –Peningkatan prestasi

Outcome – tiada

Penilaian 2 Penilaian 3 Penilaian 4

CONFIDENTIAL 272727

Guru berprestasi rendah

▪ Tidak menguasai kompetensi asas

▪ Prestasi murid menunjukkan penurunan/tiada peningkatan prestasi

Penilaian: Kompetensi paling rendah – makluman awal

Bimbingan dan sokongan secara berterusan (Pengetua/Buru Besar dan jurulatih)

Sokongan secara intensif(Peningkatan program coaching dan mentoring

peningkatan prestasi

Penempatan semula guru ke tugasan lain atau dikeluarkan

Page 29: Slaid pembentangangtp2.0

Bagaimana menghasilkan seorang

Guru Bahasa Inggeris

CONFIDENTIAL 2828

Inggerisyang profisien di setiap

kelas dengan pantas?

Page 30: Slaid pembentangangtp2.0

5,000 Rintis selesai pada Dis 2013

KelantanKL MelakaKedah

7,000guru

RintisSELESAI

1 guru Bahasa Inggeris yang profisien di setiap kelas!

Ujian profisiensi kepada semua

70,000 guru

Peningkatan kemahiran

CONFIDENTIAL 2929

5,000guru

Dis 2013

Menjelang

2015

Semua guru lain yang tidak profisien

60,000guru

Menduduki Cambridge Placement Test sehingga Julai 2012

kemahiran secara intensif danpembelajaran imersif untuk semua guru kurang profisien

Page 31: Slaid pembentangangtp2.0

Imersif Pembelajaran kendiri

Melatih pembimbing Jurulatih yang

direkrut dari

1

2

3

4

Pembelajaran mengikut kadar sendiri

Kuiz penilaian kendiri

Taksir Tingkat Tempat semula

11 bulan selepas waktu persekolahan, separuh masa

atau8 minggu di luar sekolah bagi luar bandar

� Mendengar� Membaca� Tatabahasa� Penulisan

� Kuiz

8 minggu

PROJEK PERINTISLatihan intensif dan pembelajaran imersif

CONFIDENTIAL 303030

1:20 nisbah

direkrut dari luar negara 5 Ujian dalam talian

Aplikasi komputer Aplikasi tablet Bahan fizikal

Bengkel latihan

� Ujian

B1 B2 C11 set latihan 1 set latihan

Sederhana Memuaskan ProfisienUji semular Uji semulaA1 A2

LemahUji semula/ Tempat semula Uji semula/ Tempat semula

Page 32: Slaid pembentangangtp2.0

Pelan Tranformasi Pendidikan – Penanda Utama

GTP 2.0 maklumkan

Jun Ogos Jan

2012 2013

Dis

Buku GTP 2.0 dilancarkan

|CONFIDENTIAL FINANCE 31

Laporan awal Pelan Tranformasi Pendidikan dilancarkan

Laporan akhir Pelan Tranformasi Pendidikan dilancarkan