19
Imam Al-Ghazali  TOKOH MORAL ANTARABANGSA

Slaid Presentation

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Slaid Presentation

7/23/2019 Slaid Presentation

http://slidepdf.com/reader/full/slaid-presentation 1/19

Imam Al-Ghazali  TOKOH MORALANTARABANGSA

Page 2: Slaid Presentation

7/23/2019 Slaid Presentation

http://slidepdf.com/reader/full/slaid-presentation 2/19

  IMAM AL-GHAZALI  1058-1111

PEMIKIRAN DAN TEORI FALSAFAH

PENDIDIKAN

SUMBANGANDALAM BIDANG

PENDIDIKAN

RIWAYAT HIDUP

Page 3: Slaid Presentation

7/23/2019 Slaid Presentation

http://slidepdf.com/reader/full/slaid-presentation 3/19

• Nama lengkap beliau ialah Abu

Hamid Muhammad bin Muhammadbin Muhammad bin Ahmad al-Ghazaliat-Tui! Lahi" di Tu#Khu""aan pada tahun $%&H!

A'ahn'a me"upakan e("ang u)'ang angat *a"a+ dan ke",an'amemintal dan men,ual benang 'angditenun da"i bulu bi"i-bi"i!

Tu"ut mendedahkan anak-anakn'adengan aa u)!

• Al-Ghazali mempun'ai e("angauda"a lelaki be"nama Ahmad!

Page 4: Slaid Presentation

7/23/2019 Slaid Presentation

http://slidepdf.com/reader/full/slaid-presentation 4/19

Pada pe!"#$a% a&a'"(a)e'!a* +e"dapa%

pe"d!d!$a" ,eaape*+a $ea"a

$e'*a#a"(a +!,$!".Be'!a* +e+pe'a/a! !'+*

$a pada &a$%* !%*

Be'!a* ,e%e*,"(a

+e+pe'a/a! %a*!d2+a"%!32 *,*' $a da"4a',a4a ,e%a

+e"(e'!d!$ da"

+e"#$a/! ,e#a'ape"dapa% e+pa%

+aa) !"##a +a!da'a+ )!da"#-)!da"#

%e,e)*%

Se'epa, !%* )e'!a*+e"(a+)*"#

pe'a/aa""(a de"#a"

,e6a"# #** (a"#)e"a+a A+adA'Ra$a"!2 $e+*d!a"

)e#** p*'a de"#a" A)*Na, A'-I,+a!' d! 76/a

PENDIDIKANIMAM AL-GHAZALI

Page 5: Slaid Presentation

7/23/2019 Slaid Presentation

http://slidepdf.com/reader/full/slaid-presentation 5/19

Oleh ebab Al-Imam Al-Ghazalimemiliki ketinggian ilmu beliau telah

dilantik men,adi p"(e(" di Mad"aahNizamiah di Baghdad!

Beliau ,uga telah mengemba"a kebebe"apa tempat epe"ti Makkah#

Madinah# Mei" dan .e"ualem untukmendalami ilmu alaah 'angdipela,a"in'a

!Se*aktu dalam pengemba"aan# beliautelah menuli kitab /Ih'a 0lumiddin/

Kiatab te"ebut umbangan 'ang bea"kepada ma'a"akat dan pemiki"anIlam dalam emua maalah 'ang manamaih men,adi "u,ukan pada maa kini

Page 6: Slaid Presentation

7/23/2019 Slaid Presentation

http://slidepdf.com/reader/full/slaid-presentation 6/19

•  Menu"utn'a keilmuan dankeitime*aan pa"a u) tidakakan dapat dipela,a"i melaluibuku-buku ke1uali denganpengalaman dan me"aain'aendi"i

Page 7: Slaid Presentation

7/23/2019 Slaid Presentation

http://slidepdf.com/reader/full/slaid-presentation 7/19

Setelah bebe"apa lama mengemba"a danmempe"ta,amkan ilmu e"ta ikapn'aebagai e("ang u)# al-Ghazali kembali keNaiabu" ata deakan 2akh"ul Muluk# anak

kepada Nizam al-Muluk untuk kembalimenga,a" di Mad"aah Nizami'ah

Namun tidak bebe"apa lama etelah itu#2akh"ul Muluk mati te"bunuh dan Al-Ghazali

kembali emula ke Tu dan membuka ebuahmad"aah bagi men'eba"kan ilmu danmendidik hati!

kembali ke "ahmatullah pada tahun%&%H dalam uia %% tahun!

Page 8: Slaid Presentation

7/23/2019 Slaid Presentation

http://slidepdf.com/reader/full/slaid-presentation 8/19

Pe+!$!a" a'-

Gaa'! +e"#e"a!Pe"d!d!$a"

Page 9: Slaid Presentation

7/23/2019 Slaid Presentation

http://slidepdf.com/reader/full/slaid-presentation 9/19

Pe"d!d!$a" ada'a ,a%* p6,e,

(a"# +ea"#$*+! a,pe$-a,pe$,epe%! !"%e'e$2'a%!a" /a,+a"!da" pe+)e"%*$a" a$'a$ (a"#

+*'!a2 )ea"! da" 6+a%-+e"#6+a%!

I+a+ a'-Gaa'!1058-1111

Page 10: Slaid Presentation

7/23/2019 Slaid Presentation

http://slidepdf.com/reader/full/slaid-presentation 10/19

 T*/*a" pe"d!d!$a"

Menekankan

keagamaan danakhla3# dengantitik penekanann'a

pada pe"(lehankeutamaan danta3a""ub kepada

Allah

bukan han'a untukmen1apaikedudukan 'ang

tinggi ataumendapatkan

kemegahan dunia!

Page 11: Slaid Presentation

7/23/2019 Slaid Presentation

http://slidepdf.com/reader/full/slaid-presentation 11/19

Page 12: Slaid Presentation

7/23/2019 Slaid Presentation

http://slidepdf.com/reader/full/slaid-presentation 12/19

R*a""!(a%9R6a"!:

I)ada

Fad* a!" da"

4ad* $!4a(a

Ada)

Page 13: Slaid Presentation

7/23/2019 Slaid Presentation

http://slidepdf.com/reader/full/slaid-presentation 13/19

A$'a$9 ada):

Page 14: Slaid Presentation

7/23/2019 Slaid Presentation

http://slidepdf.com/reader/full/slaid-presentation 14/19

A$'!(a9 I"%e'e$%*a':

pe"dedaa" $a"a$-$a"a$ $epada'a%!a" +e"#e"a' **42 +e"*'!,

da" +e+)aa2 +e+pe'a/a!)aa,a2 $!a-$!a da" ,e)a#a!"(a.

Pe"e$a"a" (a"# %!da$ ,e!+)a"#)6'e +e"(e)a)$a" 'a!"(a!",a" (a"# %e+pa"#2 %!da$

,epad*2 %!da$ ,e!+)a"#2 +a/*da'a+ ,a!", da" %e$"6'6#! %e%ap!

 /!&a"(a $6,6"# da" !d*p%e*+)a"#-a+)!"#.

Page 15: Slaid Presentation

7/23/2019 Slaid Presentation

http://slidepdf.com/reader/full/slaid-presentation 15/19

 7a,+a"!

• Ka"a$-$a"a$ /*#a +e,%!'a d! )e!+a,a *"%*$ +e+)!"a $e$*a%a"

 /a,+a"! (a"# )6'e +e"/a"a$e,!a%a"2 $ee#a,a" da"$eea%a". I"! pe"%!"# *"%*$

+e"(e!+)a"#$a" pe$e+)a"#a"!$a' da" +e"%a' $a"a$-$a"a$.

Page 16: Slaid Presentation

7/23/2019 Slaid Presentation

http://slidepdf.com/reader/full/slaid-presentation 16/19

S0MBANGAN IMAM

AL-GHA4ALI 5ALAMBI5ANG 67N5I5IKAN

Page 17: Slaid Presentation

7/23/2019 Slaid Presentation

http://slidepdf.com/reader/full/slaid-presentation 17/19

Ma3a,!d a'-Fa'a,!4a

Me+)e"%a"#$a" %e6!-%e6! a,a, 4a',a4a

I(a a'-U'*+ a'-D!"Mea"#$*+! )!da"# ,a!", I,'a+ (a"# '*a,

32$a'a+9%e6'6#!: da" !'+* ,*

 Taa4*% a'-Fa'a,!4a9 Te I"6ee"e 64 %e

P!'6,6pe,:Me"6'a$ ,epe"*"(a pa"da"#a" a'!-a'!4a',a4a Baa% ,epe%! P'a%6 da" A!,%6%'e

Page 18: Slaid Presentation

7/23/2019 Slaid Presentation

http://slidepdf.com/reader/full/slaid-presentation 18/19

Imam Al-Ghazali be"pendapat baha*a# untukmendapat kebahagiaan hidup di dunia dan diakhi"at# ee("ang itu hendaklah mempun'aiilmu dan diamalkan dengan baik dan ikhla

han'a ke"ana Allah

Imam Al-Ghazali adalah e("ang me"upakan ahli)ki" Ilam 'ang telah meninggalkan ,aa 'angdapat di nilai melalui hail-hail ka"'an'a!

Bebe"apa hail ka"'a Imam Al-Ghazali telahdite",emahkan ke dalam be"bagai-bagai bahaa7"(pah untuk di,adikan "u,ukan kepadapenuntut-penuntut di puat-puat penga,ian

tinggi!

Hail ka"'a beliau 'ang te"kenal ialah Ih'a0lumiddin 'ang me"angkumi ilmu akidah#)kah# alaah# akhlak dan taa*u!

Page 19: Slaid Presentation

7/23/2019 Slaid Presentation

http://slidepdf.com/reader/full/slaid-presentation 19/19

Ha,!'-

a,!'$a(a

M!a"*'-a+a'.

I(aU'*+!dd

!

A'-

M*"3!M!" ad-Da'a'

H!da(aA'-Sa'!$!

 K!+!aa,-

Sa;ada

A,+a

A''a a'-H*,"a